Docstoc

MS Excel - Vaasan yliopisto

Document Sample
MS Excel - Vaasan yliopisto Powered By Docstoc
					                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                   Page 1/24
    Author         Title                            Year Comments
    Heikola Antti     Organisaation sisäinen viestintä, viestintäkanavat sekä   2002
               viestintätyytyväisyys. Tutkimuskohteena Tapiola-yhtiöt.

    Kangas Kimmo      Muutoksenhallinta konsultoinnin näkökulmasta        2002
    Kuja-Panula Tarja   Osaamiskartoitus asiantuntijaorganisaation         2002
               kehittämisen lähtökohtana
    Pannula Tiina     Liiketoiminnan henkilöstöriskit. Avainhenkilöriskin     2002
               hallinta.
    Rautiainen Lilian   MBTI and expatriates: Do some MBTI types adjust       2002
               better in the expatriate experience ?
    Salo Katri       Suomalaisen ja italialaisen työyhteisön erot        2002
    Tuurinmaa Pasi     Organisaatioviestintä jääkiekkoerotuomareiden        2002
               toiminnassa. OCD tutkimus viestinnän tilan
               kartoittamiseksi.
    Verkasalo Iiris    Varhaiseläköitymisen syitä ja taustoja. Case:        2002
               Tieliikelaitoksen Länsi-Suomen palveluyksikkö.
    Ala-Lahti Jari     Eettinen yritys -konsepti talouskeskustelussa.       2001


    Arjasmaa Anu      Työn psyykkinen kuormittavuus ja työuupumus -        2001
               organisaation keinot työuupumuksen ehkäisemiseksi

    Björklöf Leena     Työsuhdemallin muotoutuminen Säteri Oy:ssä         2001    Björklund Mika     Onnistuneen alihankitasuhteen muodostumiseen        2001
               vaikuttavat tekijät. Case: Movere Oy
    Ekdahl Auli      Kommunikaatio kansainvälisissä tiimeissä:          2001
               Kansainvälisessä tiimityössä kommunikaatioon
               vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutustavat
    Elovaara Anu      Onnistuneen mentorointisuhteen perusta.           2001    Erkkilä Päivi     Ohjelmistötalon jälleenmyyjien kyvykkyyden         2001
               edistäminen.
    Ervasti Mia      Standardoida vai lokalisoida; suomalaisyritysten hrj-    2001
               toiminnot Virossa.
    Filipoff Timo     Henkilöstötilinpäätös - laatiminen, hyödyt ja tulevaisuus  2001


    Guillermo Cristina   Kulttuurien kohtaaminen kansainvälisen yritysoston eri   2001  Salainen 11.6.2004
                                                 asti
               vaiheissa. Case: Patenter Talgo S.A ja Talgo-
    Hakola Eira      Projektit oppivana verkostona Case: Länsi-Suomen      2001
               Allianssin tietoyhteiskuntaprojektin HubNet-verkosto

    Hietaniemi Sinikka Työelämään tutustuminen eli TETin ideaalimallin        2001
              rakentaminen yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.
    Kauppila Ulla    Henkilöstötilinpäätös henkilöstövoimavarojen          2001
              strategisen johtamisen välineenä
    Kokko Heikki    Markkinanäkemys henkisen pääoman hallintaan -         2001
              Näkymättömän arvon määrittely IT-yrityksissä (A
    Kurvinen Juha-Pekka Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen motivointi       2001
    Laurila Johanna    Expatriaattien palkkausmenetelmät. Viiden          2001
               suomalaisyrityksen case-tutkimus.
    Lehtelä Sirpa     Erimiesten perustelut kehityskeskusteluille         2001


    Lehtiniemi Teppo    Eroja intranetin kansainvälisessä käytössä         2001
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                         10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                    Page 2/24
    Lehto Erno       Decentralization of decision-making power in joint      2001
               ventures and wholly foreign-owned subsidiaries in
               China. Perceptions of finnish expatriate managers from
               two multinational companies.
    Markus Outi      Organisaation sisäinen viestintä. Tutkimuskohteena      2001
               Vaasan yliopisto.


    Päällysaho Pasi    Suuromistajien vaikutuskanavat yritysjohtoon         2001


    Peltoniemi Katja    Motivaatioperustan ja työtehtävän vaikutus palautteen    2001
               tarpeeseen sanomalehti Pohjalaisessa
    Piirto Heidi      Yritysten syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat tekijät high-  2001
               tech toimialalla-Case Kauhajoen
               materiaalinkäsittelyteollisuus
    Sistonen Hannu     Keksintöasiamiehen roolit keksijän innovaatioprosessin    2001
               osana.
    Suvanto Hannele    Matkailualan verkostot etelä-pohjanmaalla.          2001
               Tuloksellisuus ja TE-keskuksen rooli verkostoissa
    Tengvall Raija     Akateemisesti koulutettujen yrittäjyyden esteet       2001


    Uusitalo Minna     Ydinosaamisjohtaminen strategisen johtamisen         2001
               täydentäjänä. Case: Walki Wisa.
    Veiskola Liisa     Kaustisen seutukunnan metalliprojektin vaikutus       2001
               yritysten kasvutekijöihin
    Virtanen Pirjo     Osaamiskartoituksen merkitys osaamisen            2001
               johtamisessa Case-yrityksenä asiantuntijaorganisaatio
    Vuorijärvi Eija    Monenkeskinen yhteistyö Suomen pienlevy-yhtiöiden      2001
               välillä

    Vuorinen Petri     Henkilöstötilinpäätös henkilöstöresurssien johtamisen    2001
               apuvälineenä
    Alanko Virpi      Johtajan persoonallisuuden ja sukupuolen vaikutus      2000
               johtamistyyliin
    Annala Pia       Kohti oppivaa organisaatiota - Esimiehen rooli        2000
               organisaation oppimisen kehittämisessä: Case ABB
    Aro Piia        Suomalaisten kokemuksia johtoryhmätyöskentelystä       2000
               Ranskassa

    Bergman Tomi      Strategisten allianssien kehittäminen - Orion-yhtymä ja   2000  Salainen 20.3.2003
                                                 saakka
               Abbott Laboratories
    Härönoja Riikka    Kehittämistarvetutkimus: Atria Oyj:n             2000
               valmisruokayksikössä
    Hautala Tiina     Ihmistuntemus tilannejohtamisen kehittämisvälineenä -    2000
               Persoonallisuuden vaikutus odotuksiin esimies-
               alaiskeskusteluille
    Heininen Katja     Suomalaisten konsulttiyritysten ydinosaaminen        2000
               maailmanpankin projekteissa
    Hemminki Jari     Organisaatiokulttuurin muutos - Case OMG Kokkola       2000  Salainen 21.2.2003
                                                 saakka
               Chemicals Oyj
    Hölsö Sari       Ihmisen elämänkaari ja yrittäjyysintentiot - Tutkimus    2000
               yrittäjäksi aikomisesta ihmisen eri ikävaiheissa
    Järvinen Jussi     Poliittisen riskin vaikutus yrityksen            2000
               kansainvälistymistavan valintaan - Case: Outokumpu
    Jokela Marjut     Persoonallisuuden vaikutus henkilöstön vaihtoalttiuteen   2000  Salainen 10.9.2003
                                                 saakka
               tutkittuna Myers-Briggs tyyppi-indikaattoriin avulla -
               Case: Sonera Oyj, Mobile & Media, Customer service
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                          10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                    Page 3/24
    Kaunisto Leena     Tacit-tiedon hyödyntäminen strategisessa johtamisessa    2000
               - Organisaatio sosiaalisen todellisuuden ilmentymänä

    Kekkonen Atte     Tasapainotettu mittaristo strategisen johtamisen      2000  Salainen 21.2.2003
                                                 saakka
               kehittämisen työkaluna - Case Metsä-Serla

    Lehtonen Juha     Alaistaito-Alaisten rooli esimies-alaissuhteen       2000
               vuorovaikutustilanteissa
    Leivonniemi Juuso   Arviointi laatutyön palveluksessa              2000


    Mäkinen Erja      Naisexpatriaattien kokemukset Kiinassa - Sukupuolen     2000
               merkitys ulkomaankomennuksen eri vaiheissa

    Pirhonen Pihla-Maria Erilaisten yhteistyötapojen vaikutus yhteistyöllä       2000
              saavutettaviin hyötyihin

    Rahkamaa Tuomas    Yritysoston jälkeinen sulautumisprosessi - Case: PKC    2000  Salainen 20.11.2003
                                                 saakka
               Group Oyj
    Rastas Heikki     Organisaatiokulttuurin kommunikoiminen           2000
               fuusioitumisen jälkeen - Case Securitas
    Ruotsalainen Harri   International R&D management - Case: ABB Motors       2000


    Saikkonen Kati     Kansainvälisen johtajan ominaisuudet ja           2000
               kansainvälisen johdon kehittäminen
    Sandström Merja    Kotiorganisaation rooli onnistunessa ekspatriaatin     2000
               paluuprosessin johtamisessa - Case: suomalaiset ABB-
    Saxholm Anu      Strateginen kyvykkyys ja osaamisen johtaminen:       2000
               Osaamisen kehittämismenetelmien kartoitus ABB
               Substation Automation Oy:ssä
    Sternberg Juha     Sijoittajien käsitys eettisyydestä sijoittamisessa     2000    Suna Pia       Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu       2000
               muuttuvassa ympäristössä - Case Finnair Oyj
    Sundqvist Jarl (EMA - Johtaminen innovaatioprosessin alkuunpanovaiheessa      2000
    99)
    Taskinen Mari     The international subsidiary strategy: The case of      2000
               Sonera Corporation
    Töyrälä Tatu     Organisaatioilmaston muutokset yritysoston          2000  Salainen 12.10.2003
                                                 saakka
               yhteydessä ja niiden vaikutus vaihtuvuuteen ja
    Tuisku Tiia      Esteettinen näkökulma strategiseen johtamiseen        2000
    Valkealahti Kyllikki Suomalaisten johtajien motivaatioperustan ja         2000
               persoonallisuuden välinen yhteys

    Yli-Hakala Turkka   Yrityksen laatujohtamisen kehittäminen balanced       2000  Salainen 22.5.2003
                                                 saakka
               scorecardin implementoinnin avulla - Case Siemens
    Alapiha-Ojares Satu  Kulttuurierojen vaikutus suomalais-amerikkalaisten     1999
               projektien onnistumiseen

    Eilittä Jukka-Pekka  Suomalaisen monikansallisen yrityksen            1999
               tytäryhtiöpolitiikka - Vertaileva tutkimus Rauma-
    Filppula Seppo     Monialakonsernin liiketoimintojen yhteiskäyttö -      1999
               Esimerkkiyrityksenä KPO-konserni

    Haaramo Maija     Verkostoituminen terveysalalla - Sairaanhoitajayrittäjien  1999
               kokemuksia
    Haavisto Jukka     Aiotun strategian toteutuminen vertikaalisessa       1999  Salainen 13.12.2002
                                                 saakka
               markkinointijärjestelmässä
    Hankala Kati      Palvelujohtaminen - Esimiesten johtamistyylit hotelli- ja  1999
               ravintola-alalla

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                          10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                    Page 4/24
    Hiekkataipale Jari   Kulttuurierojen merkitys kansainvälisessä          1999
               liikeneuvottelussa - Suomalaisnäkemyksiä kiinalaisten
    Hirsimäki Miia     Persoonallisuus ja yritysyhteistyöverkoston luominen     1999    Hytinkoski Marko    Kulttuurienvälinen sopeutuminen ja siihen vaikuttavat    1999
               tekijät - Case: opiskelijana Singaporessa
    Hyvönen Timo      Strategian implementointi kansainvälisessä metallialan    1999
               yrityksessä: Neles Controls Oy
    Isokangas Aku     Kärkiyrityksen verkoston luomisessa huomioitavat       1999
               tekijät: Case Bobicompany Oy
    Johnsson Esa      Roistoja vai sankareita? Verottajan asenne yrittäjiä     1999
               kohtaan
    Joutsi Kimmo      Laatujohtaminen - Tarkastelun kohteena palvelun laatu    1999


    Kastari Maria     Henkilöstölehti strategisen muutosviestinnän välineenä    1999


    Kaura Timo       Vuosikertomuksen sisältämä informaatio yrityksen       1999
               sidosryhmien kannalta
    Kulmala Rami      Vertaileva tutkimus suomalaisen ja saksalaisen        1999
               yritysostajan haltuunottovaiheen johtamisesta
    Kurkela Timo      Kotipizza-yrittäjien yrittäjäpiirteet ja kokemukset     1999  Salainen 22.3.2001
                                                 asti
               franchiseyrittäjyydestä
    Lahdenperä Anna    Ulkoistamisen merkitys ja onnistunut yhteistyö - Case:    1999
               ABB Oy:n ja WM-data Kasanen Oy:n ATK-
    Lampimäki Hellevi   Oppivan palveluorganisaation profiili - Case-        1999
               organisaation sydän ja henki

    Levonen Eeva      Developing and implementing global strategy to a       1999
               multinational company - Case: Valmet Charlotte
    Mäki Antti       Optimaalinen elinkeinotukea saava PK-yritys - Selvitys    1999
               TE-keskuksen myöntämien tukien kohdentumisesta
               Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksiin
    Muilu Jukka-Pekka   Rahoittajan arviointikriteerit aloittavasta yrittäjästä ja  1999
               liikeideasta - Vertailu Merita Oyj:n ja Finnvera Oyj:n
               välillä
    Palojärvi Tiina    Persoonallisuustyypin yhteys yritysjohdon ajankäyttöön -   1999
               Neljä viikkoa naisjohtajien kannoilla


    Pettersson Katja    Joustavat työmuodot - Suomalaista strategista        1999
               henkilöstöjohtamiskäytäntöä
    Saarela Jaakko     Organisaatioden välisen ketjuuntumisen vaikutukset      1999
               erikoistavarakauppaan - Tarkastelun kohteena
    Siikala Jukka     Uskonnollisen taustan vaikutus yrittäjän strategiseen    1999
               orientoitumiseen

    Siirilä Anu      Luovuus ja aloitetoiminta - Case: ABB Transmit, Releet    1999
               ja kaukokäytöt -divisioona
    Söderström Satu    Ryhmän koostumuksen vaikutus tehokkuuteen          1999
               luovassa ongelmanratkaisussa
    Tamminen Eija     Lähiverkkojen merkitys yhteisökuvan välittäjänä       1999


    Tarkkanen Hannu    Laatujohtaminen suomalaisissa metallialan PK-        1999
               yrityksissä
    Valtonen Kirsi     Pankkitoimihenkilöiden stressi ja persoonallisuus      1999


    Viksten Ville     Sisäisen yrittäjyyden kehittäminen KPO-konsernin       1999
               Prisma-automarketeissa


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                          10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                   Page 5/24
    Vilvala Sami      Asiakastyytyväisyys sisäisissä palveluissa - Case     1999
               Wärtsilä NSD
    Virtanen Anu      Työnjohtajan koulutustarpeet muuttuvassa         1999
               toimintaympäristössä - Kohdeorganisaationa UPM-
    Annala Mika      Tiimityöskentelyn vaikutus työtyytyväisyyteen.      1998    Hartikainen Sanna   Outsourcing: Palvelujen ulkoistamismallit         1998
    Irmeli
    Hautala Taru      Klassisesta tiimipohjaiseen organisaatioon:        1998
               Organisaatiomuutos ja muutosasenteet Vaasan
    Huida Paula      Ulkoinen yrityskuva ja sen kehittäminen, case       1998
               Säkkiväline Puhtaanapito Oy Turun yksikkö.

    Hukari Minna      Opettajien asenteet yrittäjyyttä kohtaan         1998


    Juntura Anu      Fuusio ja yrityksen uusi identiteetti - Kohdeyrityksenä  1998
               Merita Pankki
    Keränen Riikka    Tiimityön soveltuvuus julkisen sektorin          1998
               asiantuntijaorganisaatiossa
    Komsi Mika      Pienten teollisuusyritysten verkostoituminen Isonkyrön   1998
               ja Jurvan kunnissa
    Lappalainen Sampo Yritysten kasvualustojen strateginen johtaminen        1998
               Vaasan rannikkoseudulla - tarkastelukohteena kv-
    Lehtoluoto Eeva-Liisa Organisaatioilmaston kehittämiseen liittyviä tekijöitä   1998
               fuusiotilanteessa

    Määttänen Tarja    Oppivan organisaation rakentaminen benchmarkingin     1998
               avulla
    Majava Pia       Liiketoiminnan etiikka johtajan näkökulmasta       1998
               tarkasteltuna: Johtamisen eettiset ongelmat ja niiden
               ratkaiseminen
    Mäkelä Petri      Laatujärjestelmän vaikutukset               1998
               organisaatiorakenteeseen
    Ovaskainen Anu     Kauppakeskusyrityksen menestystekijät           1998


    Pahkala Kimmo     Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n lehtien strategia    1998  Salainen 25.5.2001
                                                saakka
               Kalajokilaaksossa
    Pehkonen Heli     Työpaikkakiusaaminen - Henkisesti tappava taisto     1998


    Peltoniemi Maria   Tiimien itseohjautuvuus ja tehokkuus            1998
    Räihälä Helena    Työtyytyväisyys Imatran Voima Oy:n             1998
              energialiiketoiminnan pääkonttorissa
    Rinne Marjut     Ostetun yrityksen integrointi emoyritykseen         1998
              kansainvälisessä yritysostoissa - Kulttuurinen
              näkökulma
    Routamaa, Vilma-   Kansallisten kulttuurierojen vaikutukset          1998  Salainen 25.5.2001
                                                saakka
    Lotta        monikansallisessa yhteistyöryhmässä
    Saarikoski Marko   Tutkimus tiimityöskentelyn luonteesta -           1998
              kohdeyrityksenä Sonera Oy:n matkapuhelinpalveluiden
    Salenius-Ranki Marja Asiantuntijaorganisaation rakenteen, johtajuuden ja     1998
              asiantuntijuuden ominaisuudet - Esimerkkiyrityksinä
              kolme mainostoimistoa
    Salonsaari Tomi   Innovaatio ja tiedon luominen PK-yrityksissä        1998    Soini, Riikka     Tiimityön vaikutus henkilöstön organisaatioon       1998
               sitoutumiseen - Tutkimus Metallityönväen Liiton jäseniä
               koskevan otannan perusteella


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                        10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                    Page 6/24
    Stig Anne       Yrityksen kasvuvaiheen ja yrittäjätyypin vaikutus      1998
               johtamistyyliin PK-yrityksissä

    Virta Mirka      Esimiehen eettinen vastuu alaisesta             1998


    Ankkuri Pekka     Yrityksen strateginen muutos RTV-yhtymä oy         1997
    Hämylä Kristiina    Organisaatioilmaston kartoittaminen Pirkanmaan       1997
               osuuskaupan omistamassa Rosso-ravintolaketjussa
    Heikkinen Risto    Uhat ja mahdollisuudet strategioiden ohjaajina;       1997
               casetutkimus viestintäalalta
    Heiskanen Risto    Persoonallisuuden ja ideointitekniikoiden vaikutus     1997
               ideointitehokkuuteen
    Hoikkala Sirkku    Yrittävä yhteisö. Käsiteanalyysi yrittäjämäisen       1997
               organisaation osatekijöistä ja ominaisuuksista.
    Ilmanen Johanna    Johtamisasenteet palveluyrityksessä             1997


    Jussila Taru      Laatujohtamisen näkyminen henkilöstön mielikuvien      1997
               muotoutumisen prosessissa laatujärjestelmän
    Kekkonen Harri     Yritystoiminta konkurssin jälkeen: Strategista valintaa   1997
               vai ympäristödeterminismiä
    Lauha Panu       Yritysoston jälkeinen integrointi ja sen vaikutus      1997
               henkilöstöön. Case Hertz Leasing.

    Lukkari Janne     Toimintojohtaminen kustannustehokkuuden ja         1997
               toiminnan kehittämisen apuvälineenä. ABB Corporate
    Nuorento Tiina     Etelä-Afrikkalaisen ja suomalaisen kulttuurin sekä     1997
               yritysjohtajien persoonallisuuden vaikutus
    Nurmela Timo      6+6 -Työvuoromallinliiketaloudellisesti kannattava     1997  Suomen Strategisen
                                                 Johtamisen Seuran
               soveltaminen teollisuusyrityksessä
                                                 gradukilpailun 1.
                                                 palkinnon voittaja
    Parviainen Tomi    Henkilöstöresurssien johtaminen integroituna        1997
               kilpailustrategiaan

    Paso Mikko       Tehokkuus julkisen sektorin                 1997
               asiantuntijaorganisaatiossa.    Pollari Anne-Mari   Esimiehen persoonallisuuden yhteys alaisten         1997
               arvioimaan johtamistyyliin
    Reinisalo Anneli    Yrittäjäkoulutus-Koulutuksen tarpeet, sisältö ja      1997
               vaikuttavuus
    Richardsson      Analyysi Fakta-lehdestä vuosilta 1981-1995.         1997
    Hannamari       Näkökulmana suomalaisen johtajan visiot ja arvot.
    Saarela Antti     Hyvän ja huonon johtajuuden syyt ja seuraukset       1997


    Salo Matti-Pekka    Tehtäväkohtainen palkkausjärjestelmä johtamisen       1997
               apuvälineenä. Näkökulmana henkilöstön arvot ja
    Suorsa Arttu      Pienyritysjohtaja toimintaympäristön murroksessa      1997
    Tolonen Anne      Organisaation supistamisen vaikutukset organisaatioon    1997
               jäävään henkilöstöön

    Tolvanen Eija     Paikallinen sopiminen majoitus- ja ravitsemisalalla     1997
    Urpola Kirsi      Yrityksen laatutilanteen kartoitus. Laatumielipidemittaus  1997
               Urho Viljamaa Oy:ssa.
    Vehkaoja Kaisa     PK-yrityksen kasvu ja koulutustarve kasvun eri       1997
               vaiheissa.
    Viksten Otto      Yrittäjäksi ryhtymisen prosessi               1997


    Vuorenmaa Maria    Yliopiston hallinnon kehittäminen työnmuotoilun avulla.   1997
               Tavoitteena motivoitunut työyhteisö.

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                         10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 7/24
    Wörlin Jami      Onnistunut alihankintasuhde päähankkijan ja         1997
               alihankkijan näkökulmasta
    Yli-Salmi Sari     Uuden työntekijän perehdyttäminen sosiaalistumisen     1997
               osalta Atria Oy:ssä.
    Ylitalo Arja      Yrityksen sisäinen viestintä. Tapaustutkimus Vaasan     1997
               yliopistossa.
    Ahokas Mari      Sisäinen yrityskuva ja profilointi             1996


    Eilomaa Petri    Kuuden kohdeyksikön organisaatiokulttuurin mittaus      1996
              faktorianalyysiin perustuvan ulottuvuusmallin avulla.
    Eräpuro Mikko    Avainhenkilöiden valmentaminen                1996
    Hahka Sanna     Kulttuuri ja johtaminen: Suomalaiset johtajat Kauko-     1996
              Idässä
    Järvi Marianne Elina Yrittäminen Ylistarossa                    1996


    Käsmä Ritva     Vähittäiskauppayrityksen liiketoiminnan kehittäminen     1996
              liikeidean pohjalta
    Kauhanen Maija-Liisa Persoonallisuus ja muutoksen kokeminen            1996
              työyhteisössä
    Latvalahti Kari   Johdon informaatiojärjestelmän osat: Yritysesimerkkinä    1996
              ABB Strömberg Sähkönjakelu Oy
    Munkki Marianne   Suomalaisen ekspatin paluu ulkomaankomennukselta       1996


    Niinimäki Kai     Pienyrityksen kriisiytymisprosessi. Tutkimus        1996
               pienyrityksen kriisin syistä, oireista ja seurauksista.
    Nissinen Anne     Jäsentutkimus yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.     1996
               Esimerkkinä Vaasan Ekonomit r.y.:n toiminnan
    Palosaari Mika     Työmotivaatio organisaation muutostilanteessa        1996    Pentikäinen Pasi    Yrityksen strategisessa suunnittelussa käytettävät     1996
               ympäristö- ja yritysanalyysit. Case Pentik Oy
    Puhakka Vesa      Asiantuntijavallan vaikutus ryhmän luovaan         1996
               ongelmanratkaisuprosessiin
    Purmonen Pasi     Työllistymisesteet vaikuttavina tekijöinä pk-yrityksissä.  1996
               Yrittäjälähtöinen näkökulma
    Rantanen Pekka     Uuden yrityksen taustat, synty ja alkuvaiheet - tutkimus  1996
               Vaasanseudun uusyrityskeskus Startian alkuun
    Riusala Kimmo     Ulkomaankomennus osana yksilön urakehitystä.        1996    Sammalisto Jaana    Pienyrittäjän stressi ja persoonallisuus          1996
    Sanatnama       Comparative study of human resource management in      1996
    Mohammad Reza     UK and Finland
    Sevón Anne       Strateginen henkilöstösuunnittelu ja erityisesti      1996
               rekrytointi kansainvälisissä yrityksissä
    Sotka Olli       Tiimityö ja sen kehittäminen organisaation         1996
               muutosprosessina: Case-tutkimus tiimityöstä Vaasa
    Tornikoski Erno    Oppilaitoksen teknologiapalvelujen kehitys ja        1996
               kyvykkyydet -Vertaileva case-tutkimus Pohjois-Suomen
               oppilaitoksista
    Tuomela Leena     Erilaisia innovaatiotyyppejä. Tutkimus suomalaisten pk-   1996
               yritysten tuottamista innovaatioista.

    Vatanen Mirkka     Kultasepänliikkeen palvelujohtaminen -laadukkaan      1996
               palvelun johtamismalli
    Virkkunen Raita    Henkilöstön kehittäminen ja kehittämistarve         1996
               strategisten tavoitteiden ja osaamisen suhteen. Case
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                               10/31/2011
                   891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 8/24
    Aarni Hannele     Persoonallisuustyypit ja tiimityöskentely.         1995
               Tutkimuskohteena teollisuuden tuotantosolut

    Akseli Ari       Maataloustuottajasta maaseutuyrittäjäksi. Case-      1995
               analyysi eteläpohjalaisten maanviljelijöiden
    Heino Kirsi      Lähivakuutusyhdistysten toimitusjohtajien         1995
               persoonallisuus ja intresenttistrategiat

    Hirsimäki Terhi    Pkt-yritysten yhteistyöverkostot - haastattelututkimus   1995
               yrittäjien suhtautumisesta eri yhteistyömuotoja kohtaan
    Jalava Janne      Tulosjohtamisen vaikutuksesta organisaatiokulttuuriin:   1995
               Tutkimuskohteena Rauraruukin Raahen terästehdas.

    Jortikka Anne     Lähiverkot Rauma-Offshore Works Oy:ssä           1995    Juutila Sini      Persoonallisuuden ja ammatinvalintatoiveiden yhteys    1995
               tutkittuna Myers-Briggs Type Indicatorin (MBTI) avulla

    Kallioinen Sami    Strategian muutos ja kehittyminen kansainvälisessä     1995
               metallialan yrityksessä

    Kaltiala Annukka    Ulkomaankomennuksen vaikutus urakehitykseen        1995


    Karppinen Matti    Ravintolastrategioiden ja Porterin kilpailustrategioiden  1995
               yhteensopivuus.
    Kause Vesa       Kauppakeskuksen strategia - yrityskuva indikaattorina   1995


    Kemppainen Minna    Motivoiva johtaja                     1995


    Kiimalainen Arto    Ydinosaamisen tunnistaminen kohteena kolme         1995
               kalustealan yritystä
    Koskenranta Virpi   Organisaation sisäinen viestintä: viestintäkanavien    1995
               käyttö ja viestintätyytyväisyys - tutkimuskohteena
    Koskinen Ossi     Työtyytyväisyys - tilannesidonnainen ilmiö         1995    Kujala Kirsi      Organisaatioilmaston kartoitus yrityksen          1995
               muutosprosessin yhteydessä: case Oy Wisaforest Ab

    Laitinen Tuula     Oppimistyyli, palaute ja avoimuus matkatoimiston      1995
               esimies-alaissuhteissa

    Lappalainen Anu    Wärtsilä Dieselin kansainvälistyminen - vaiheet,      1995
               strategiat ja organisaatiomuoto
    Leinonen Taina     Arviointikeskuksen koettu hyöty ja sen asemoituminen    1995
               henkilöarviointimenetelmäkentässä
    Leinonen Tarja     Suomalaisen naisjohtajan ammatti-identiteetti. Ura-    1995
               ankkurit, onko niitä?
    Leppäjärvi Elina    Luovuuteen vaikuttavat tekijät työyhteisössä        1995


    Mäki Kirsti      Organisaation operatiivinen oppiminen ja muutos.      1995
               Case-tutkimus Vaasan Osuuspankin Vaasan ja
               Sepänkylän konttoreissa
    Nissinen Juha     Tulospalkkauksen soveltamismahdollisuudet         1995
               asiantuntija-organisaatiossa - Sovellusesimerkkinä
               Helsingin Sanomat
    Pulli Minna      Sisällön erittely johtoryhmän jäsenten keskinäisistä    1995
               odotuksista


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 9/24
    Puumalainen Kirsi   Fyysiset puitteet pankin strategian kuvastajina      1995


    Rapo Vesa       Toiminnan integrointi ja organisaation muutos       1995
               kansainvälisessä yrityksissä -case: Kemira Agro Oy
    Rasi Jarmo       Arvot organisaatiossa - Menestyksen taustalla olevien   1995
               arvojen ilmeneminen Vaasan Sport ry:ssä
    Rosing Arja      Perehdyttämisprosessi ja sen osatekijät Vaasan      1995
               kaupungin organisaatioissa
    Saarimaa Tiina     Johtoryhmän kokoonpanon vaikutus yrityksen        1995
               strategiaan
    Sarekoski Olli     Yritysfuusio ja sen henkilöstövaikutukset         1995


    Tuominen Marit     Organisaatiokulttuurin ilmeneminen Suomen Digital     1995
               Oy:ssä.
    Turunen Ilari     Lennonjohtajien stressityyppi ja kognitiivinen tyyli   1995


    Uusi-Äijö Harri    Tiimit: Persoonallisuus, tarverakenne ja ryhmäkiinteys  1995


    Vimpari Kristiina   Esimies-alaiskeskustelu palautteen ja           1995
               vuorovaikutuksen integroijina
    Basak Pirjo      Ekonomiopiskelijoiden yrittäjyysasenteet. Opintoja    1994
               aloittavien halukkuus yrittäjäksi Vaasan yliopistossa
    Frank Timo       Strateginen muutosprosessi - Diversifioituminen      1994
               eräässä metalliteollisuuden yrityksessä
    Haaparanta Petri    Vähittäiskaupan myyjien sitoutuminen työnantajaan -    1994
               Empiirinen tutkimus satakuntalaisten osuus- ja
    Helokoski Juha     Aloittavankauppiaan taitovaatimukset           1994    Hoffström Minna    Palvelulinjajohtaminen kirurgisessa toiminnassa -     1994
               vaikutus sairaalan tuottavuuteen ja tehokkuuteen
    Honkonen Marja     Persoonallisuus ja oppiminen: MBTI-preferenssien     1994
               suhde Kolbin oppimistyyleihin
    Ilvonen Jarmo     Työn sisältö työmotivaatio- ja työtyytyväisyystekijänä.  1994
               Esimerkkinä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen
    Koskinen Sami     Strateginen päätöksenteko ja sen yhteys          1994
               suoritustasoon


    Kuokka Sirpa      Horisontaalisen organisaatiorakenteen tukeminen      1994
               toimintapohjaisella laskentajärjestelmällä.
    Leinonen Kimmo     Laatujohtaminen Vaasan kaupungissa -           1994
               Laatumielipiteiden arviointitutkimus


    Leppänen Timo     Yrityksen palvelun laatu ja menestystekijät - Case-    1994
               tutkimus kohdeyrityksenä MaxiCopy Ky
    Luoma Martti      Suomalaisten huolintayritysten strateginen        1994
               käyttäytyminen muuttuvassa toimialaympäristössä
    Mettovaara Kristiina  Johtamisen ilmentyminen Raamatun kertomuksissa      1994


    Nieminen Tiina     Koulutustarvetutkimus Hämeen Vakuutuksen         1994
               vakuutusvirkailijoiden ja myyntitarkastajien
               keskuudessa
    Ojala Reima      Palvelun laatu ja sen tuottaminen julkisessa       1994
               yhteisössä. Esimerkkinä Vaasan yliopiston
               laskentakeskus
    Oksanen Juha      Poliisitoimi työalana, -paikkana ja ammattiurana sekä   1994
               työyhteisöllisyyden kenttänä nyky-Suomessa.
               Erityistarkastelussa Loimaan ja Vaasan poliisilaitokset

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 10/24
    Palola Tarja      Liikkeenjohdon eettiset toimintamallit: yrityksen     1994
               yhteiskunnallisen vastuun typologian koettelu
               pankinjohtajiin

    Peräkorpi Irmeli    Erään viraston työntekijöiden näkemykset tiettyjen    1994
               sisällöltään työtyytyväisyyteen liittyvien esimies-
               alaiskeskusteluaiheiden tarpeellisuudesta
    Pihkala Timo      PK-yritysten johtajien näkemykset yrityksen        1994
               kyvykkyyksistä; resurssiperustainen strategia

    Rautionaho Ari     Liikkeenjohdon päätöksentekokäyttäytyminen        1994


    Riikonen Tuija     Yhteisyrityksen perustaminen, toiminta ja ongelmat    1994
               Kiinan Kansantasavallassa. Case-tutkimus: Kolmen
               suomalais-kiinalaisen yhteisyrityksen menestymisestä
               Kiinassa
    Rothstén Tellervo   Organisaatioilmasto vuorovaikutusteorian         1994
               näkökulmasta: Esimerkkinä Porin kaupungin
               henkilöstö'

    Salonen Tero      Transformationaalinen johtajuus organisaatioissa     1994    Somppi Helena     Tulosmittarit terveydenhuollossa. Tuloksellisuuden    1994
               arvioinnin kehittyminen terveydenhuollon yksikön
               näkökulmasta
    Töyli Pasi       Keskisuomalainen yritysyhteistyöryhmä - tarkasteltuna   1994
               erityisesti ryhmän toimintaa varten perustetun uuden
               yrityksen strategisesta näkökulmasta
    Vauhkonen Tiina    Motivoiko konseptijohtaminen? Case-tutkimus Hyvä     1994
               ystävä -ravintolaketjussa


    Viitasalo Jari     Henkilöstön kehittäminen innovatiivisesti ja       1994
               konservatiivisesti käyttäytyvässä yrityksessä
    Alakoskela Terhi    Tilannejohtaminen: Esimiehen johtamistyyli ja alaisen   1993
               tarverakenne asiantuntijaorganisaatiossa
    Asikainen Anssi    Yrittäjän tiedonhankinta                 1993
    Eteläaho Anu-Maria   Työn, työmotivaation ja -tyytyväisyyden arviointi     1993
               perustana työn muotoilulle - erityistarkastelussa
               ravintola-alan salihenkilöstö.
    Fält Maarit      Sisäinen rekrytointi Porin kaupungin organisaatiossa   1993
    Haapa Tiina      Toimihenkilöiden työn tuottavuus ja sen mittaamisesta,  1993
               case ABB Strömberg Sähkönjakelu Oy

    Hannus Anne      Sosiostrukturaalinen systeemi tilitoimistoissa      1993
    Hassinen Timo     JOT-tuotantostarategian vaikutukset logistiikan      1993
               tehokkuuteen valimoteollisuudessa
    Hautaviita Martti   Apteekkiyrittäjyys - empiirinen tutkimus apteekkareiden  1993
               yrittäjäorientoitumisesta
    Heikkinen Jukka    Tietojenkäsittelyn vaikutus yrityksen toimintaan     1993
    Heusala Janne     Tulospalkkaus ja sen toimivuus Olvi Oy:ssä        1993
    Hietala Mika      Ristiriitatilanteet organisaatiomuutoksen yhteydessä -  1993
               esimerkkinä kunnanorganisaatio
    Hirvonen Päivi     Yrityskuva ja sen strateginen suunnittelu         1993
    Hyvönen Pentti     Laadun kehittäminen organisaation muutosprosessina.    1993
               Case-tutkimus laatujohtamisesta Lindström-yhtiöissä
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls                    Page 11/24
    Immonen Matti     Porterin mallin mukainen kilpailustrategia         1993
               varustamoalalla - esimerkkiyrityksenä Neste Shipping.

    Ketola Kaija      Vaasan kauppakorkeakoulusta ja korkeakoulusta        1993
               valmistuneiden Ekonomiliiton jäsenten sijoittuminen
    Kiviharju Petri    Asiakkaalle tuotettu arvo - kilpailuedun peruselementti.  1993
               Esimerkkinä mekaanisen metsäteollisuuden
               materiaalinkäsittelyala
    Kokko Outi       Yrityksen strateginen henkilöstöresurssien suunnittelu -  1993
               esimerkkiyrityksenä Nokia Mobile Phones

    Kuokkala Sari     Odotusanalyysi johtoryhmätoiminan kehittämisestä      1993
    Lintukangas Pasi    Esimies-alaiskeskustelut kolmessa erityyppisessä      1993
               organisaatiossa
    Mayry Maarika     Myyntihenkilöstön motivaatiorakenne ja siihen        1993
               vaikuttavat tekijät
    Nieminen Eija     Henkilöstöpalveluiden vaikutuksista työmotivaatioon,    1993
               työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen - case Tamfelt.
    Ojala Harri      Vertaileva tutkimus johdon ja suorittavan portaan      1993
               kulttuureista muuttuvassa virastossa
    Ojanperä Timo     Organisaatioilmastotutkimus Seinäjoen kaupungin       1993
               yksikössä
    Ossa Tuula-Riitta   Yrittäjän ja yrityksen kehittäminen             1993
               kehittämisrengastoiminnan avulla
    Pironetti Heli     Pienyritysten kilpailuedun lähteiden kartoitus arvoketjun  1993
               avulla -empiirinen tutkimus terveydenhuoltolalan
               yksityissektorin yrityksistä
    Pollari Iiro      Yritysostot osana strategista päätöksentekoa,        1993
               prosessimallin tarkastelua lähinnä integraatio-
               näkökulmasta
    Räsänen Petri     Vertaileva tutkimus julkisen sektorin sekä yksityisen    1993
               sektorin organisaation kulttuureista

    Ratinen Mari      Teollisuusorganisaation tulospalkkausjärjestelmän      1993
               kehittäminen. Sovellusesimerkkinä ABB Strömberg
    Rinne Jyrki      Esimies-alaissuhde teoriassa ja käytäntöä kuvaavassa    1993
               johdon ammattilehdessä
    Saarijärvi Sami    Osahankinta yritysyhteistyön muotona tarkastelu       1993
               päähankkijan ja osahankkijan suhteen avulla
    Siiranen Kimmo     Strategisista tavoitteista operatiiviseen toimintaan.    1993
               Tavoitteiden soljutus ABB Strömberg Sähkönjakelu
               Oy:n Pienjännitekojeistot divisioonassa
    Sutinen Juha      Lean-toiminta ja toimintatavan muutosprosessi. Case-    1993
               tutkimus muutosprosessin aloittamisesta ja muutosilma-
               piiristä Isku Oy:ssä
    Vanhamäki Ossi     Monikansallisten palveluyritysten etabloitumisstrategiat  1993
               Suomen markkinoille
    Virkkunen Tuomo    Asiantuntijaorganisaation kilpailustrategian valinta.    1993
               Esimerkkinä kiinteistönvälitysyritykset
    Aho Heidi       Naisdiplomi-insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa -    1992
               uraa ja asemaa edistävät ja hidastavat tekijät

    Ahokangas Petri    Liiketoimintayksikön strateginen saneeraussuunnittelu -   1992  Suomen Strategisen
                                                 Johtamisen Seuran
               case-tarkastelu metalliteollisuusyrityksissä
                                                 gradukilpailun 1.
                                                 palkinnon voittaja


    Äijänaho Sari     Toimialajärkeistäminen strategisena vaihtoehtona -     1992
               case-toimialana matkailu
    Hakala Annaleena    Tulospalkkausjärjestelmän toimivuus             1992
               asiantuntijaorganisaatiossa

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                         10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 12/24
    Hämelahti Siru     Vertaileva työtyytyväisyystutkimus pienten ja suurten    1992
               teva-teollisuusyritysten välillä
    Huotari Miika     Yrityksen henkilöstöresurssien johtamisesta vastaavan    1992
               päällikkö- ja johtotason koulutus
    IllikainenRaija    Tulosjohtamisen merkitys liikkeenjohdossa erityisesti    1992
               organisaatioilmaston näkökulmasta
    Jääskeläinen Satu   Projektin onnistumisen edellytykset             1992
    Källström Markku    Asiakaslähtöisyys teollisuusyrityksessä           1992
    Kauppinen Matti    Osuuskaupan tuloksellinen johtaminen            1992


    Laihia Pekka      Johtamistyylin muutostarpeet uuteen kulttuuriin       1992
               siirryttäessä
    Lantto Tea       Keskijohdon uran taustatekijät julkisella ja yksityisellä  1992
               sektorilla


    Leva Reija       Henkilöstöjulkaisut organisaatioviestinnän kanavina.    1992
               Kemira Oy Vuorikemian tehtaiden henkilöstöjulkaisujen
               evaluointi kyselytutkimuksen avulla

    Mäkikangas Seppo    Yritysten kehittämisrenkaat yrittäjäkoulutusmuotona     1992


    Matilainen Juha    Asiantuntijaorganisaation johtamisen erityisongelmia    1992
    Mehtälä Satu      Esimiesvalmennus johtajapotentiaalin hankinta- ja      1992
               kehittämismenetelmänä
    Murto-Koivisto Elina  Tarvehierarkioiden yhteys johtajan työn sisältöön      1992
    Ojala Marja      Vaasan yliopiston kirjaston palvelun laatu         1992


    Paavola Johanna    Tukkukaupan vähittäiskaupalle tarjoamien          1992
               ulkopuolisten palvelujen käyttö
    Ponto Virpi      Esimiehen persoonallisuustyyppi ja kognitiivinen tyyli   1992
               sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
    Rautio Vesa      Euroopan Yhteismarkkinat ja yritysten kilpailustrategiat  1992    Reunanen Sami     Osallistumisjärjestelmät sekä niiden kautta koettu ja    1992
               odotettu osallistuminen Outokumpu Poricopper Oy:ssä
    Roering Maarit     Organisaation tarjoaminen ja työntekijäiden         1992
               arvostamien työmotivaatiotekijöiden vastaavuus
    Syväoja Tapio     Pienyrityksen todellisuus                  1992


    Toppari Tapio     Avainhenkilöstön rekrytointi, erityisesti suorahaku,    1992
               osana henkilöstöresurssien strategista suunnittelua

    Vainio Erkki      Organisaation tehokkuus ja kasvu. Tarkastelu        1992
               organisaation kasvun vaikutuksista organisaation
    Vänttinen Päivi    Lakiin perustuvat henkilöstön osallistumisjärjestelmät   1992
               yritysdemokratian edistäjinä
    Virtanen Anna-Maija  Pienyritysten kasvu - case-tutkimus toimialan        1992
               merkityksestä yrityksen kasvualustana
    Ainali Jukka      Pankkien strategian ja organisaatiorakenteen suhde     1991    Aro Päivi       Empiirinen tutkimus pankin esimiesten nykyisen ja      1991
               ihanteellisen ajankäytön eroista
    Asikainen Petri    Yrityksen koon ja omistuksen vaikutus johtajan työhön    1991
               pkt-yrityksessä
    Auranen Jukka     Strategiavaihtoehdot paikallisesti taantuvilla aloilla:   1991
               Esimerkkialana vaateteollisuus Suomessa v.1985-1989


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                               10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 13/24
    Bärlund Hanna     Tilapäistyötä tekevän vuokratyövoiman työtyytyväisyys   1991
               ja motiivit

    Haapala Sirpa ja    Naiset ulkoasiain virkauralla - uraa hidastavat ja     1991
    Koivisto Anne     edistävät tekijät
    Hautajoki Sari     Henkilöstön suhtautuminen muutokseen:           1991
               liikelaitosuudistus Valtionrautateillä
    Heitto Timo      Uudelleensijoittuminen outplacement-konsultoinnin     1991
               avulla - empiirinen tutkimus prosessin läpikäyneistä
    Hemmi Anne       Huonekalujen verhoiluyrityksen arvoketju ja kilpailuetu  1991    Hirvilammi Tero    Suomalaisten monialayritysten liiketoimintaportfolioiden  1991
               ulkoinen kehittäminen
    Honkaniemi Pasi    Organisaation strategia ja rakenne: Tutkimus        1991
               strategian ja rakenteen vuorovaikutuksesta
    Huitu Pekka      Strategiset ryhmät atk-alalla - toimialan rakenteellinen  1991
               analyysi

    Itkonen Kristiina   Yksilöllisten tekijöiden vaikutus esimiehen        1991
               johtamistyyliin
    Joensuu Marja     Muutosvastarinta tulosjohtamiseen ja            1991
               tulospalkkaukseen siirryttäessä - erityistarkastelussa
    Kärki Marko      Stressi ja burnout - Henkinen työsuojelu ja        1991
               organisaation keinot stressin vähentämiseksi

    Kauhanen Anna-    Naisten ja miesten suhde työhön - tutkimus eri        1991
    Maija ja Sorvo Marja sukupuolten ura-ankkureista
    Kerimaa Lotta    Kiinteistövälittäjän kapasiteetin muodostuminen ja      1991
              urakehitys
    Ketola Asta     Yrittäjyys ja roolimallit. - Naispuolisten yrittäjien    1991
              yrittäjämotivaation kehittyminen, toimialan valinta sekä
              rooliristiriitojen ilmeneminen
    Koenkytö Mikko    Konttoritoimihenkilöiden työtyytyväisyys Yhtyneet      1991
              Paperitehtaat Oy:n Valkeakosken tulosyksiköissä
    Kurvinen Mikko    Organisaation muutos - Casetutkimus organisaation      1991
              epäonnistuneesta muutoksesta
    Kuusisto Pia-    Kokonaisvaltainen laatujohtaminen. Wärtsilä Diesel      1991
    Christina      Oy:n laatutilanteen arviointitutkimus.
    Mäki Anssi      Vertikaalisen integraation muodot - Case-tutkimus      1991
              Valmet Oy Traktoritehtaan integraatioratkaisusta
    Mäki Päivi      Johtoryhmätyöskentelyn muodot pienissä ja          1991
              keskisuurissa teollisuusyrityksissä
    Melamies Anna-    Oppiminen ja oppimistyylit - johtajan oppimistyylin     1991
    Kaisa        mittaaminen ja tyyliin vaikuttavat tekijät
    Melkas Jorma     Riskit ja yrityksen riskienhallinta             1991


    Nenonen Tarja     Kulttuurin vaikutus kansainvälistyneen yrityksen      1991
               henkilöstön kehittämiseen
    Nikulainen Jaana    Haastattelun merkitys henkilöstöhankinnan         1991
               valintamenetelmänä
    Ojala Jyrki      High tech -yrittäjyys ja menestymisen kriteerit      1991


    Paakki Matti      Strategisten ryhmien muodostuminen majoitus- ja      1991
               ravintola-alalle
    Palokari Raili     Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. - Tapaustutkimus  1991
               eräästä majoitus- ja ravitsemusalan yrityksestä
    Parkkali Eero     Rationalisointivälineestä kilpailutekijäksi - erään    1991
               suomalaisen yrityksen atk-toiminnan kehitys


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 14/24
    Parkkonen Arto     Lippupalvelun kilpailuedun analysointi arvoketjumallia   1991
               hyväksi käyttäen
    Piikkilä Minna     Yhteistoiminta ja osallistuminen sekä niiden        1991
               kehittäminen yritysorganisaatiossa, esimerkkiyrityksenä
    Pöyhönen Heli     Organisaation viestintä ja työtyytyväisyys - yhteyksien  1991
               tarkastelu eräässä vaatetusalan yrityksessä

    Pullinen Liisa   Materiaalihallinnon työtehtävien ammatillistumisesta     1991
              SOK:lla
    Rasilainen Anni   Tulospiirit osana tulosjohtamista SOK:laisessa        1991
              osuuskaupassa
    Rauhala Jorma    Yrittäjien yhteistoiminta kauppakeskuksessa -         1991
              esimerkkinä Tampereen Koskikeskus
    Ravila Leena    Työelämän ja työasenteiden muutokset             1991
              tulevaisuudessa - kartoittava tutkimus
              henkilöstöhallinnon arvioista vaasalaisissa yrityksissä
              1990
    Ristikankare Olli  Muutosten hallinta paperitehtaassa. Tutkimus         1991
              työntekijöiden keskuudessa muutoksiin vaikuttavista
              tekijöistä.
    Ruutiainen Marianne Johtamistyylin ja koon vaikutus yrityksen sisäiseen      1991
              viestintään
    Satalahti Maria   Pienyrittäjien työmotivaatio - käsityöläisyrittäjän ja    1991
              opportunistiyrittäjän työmotivaation vertailua
              McClellandin työmotivaatioteorian näkökulmasta
    Savolainen Timo   Asiantuntijayrityksen perustaminen              1991
    Stubb Jukka     Koulutustulosten arviointi yritysorganisaatiossa       1991
    Suutari Vesa    Organisaatiokultturit ja niiden moninaisuus - Tutkimus    1991
              Oy C.J. Hartman Ab:n organisaatio-kulttuurista

    Sysilampi Jukka    Kilpailuanalyysin käyttö osana pkt-yrityksen strategista  1991
               päätöksentekoa - Sisällönanalyysi neljän pienyrittäjän
               kilpailunäkemyksistä
    Taittonen Pia     Naisekonomien urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä     1991
    Tarkkanen Petri    Ihmisten johtaminen voimavarana - Reijo Korhosen      1991
               esittämien tärkeimpien väittämien teoreettinen ja
               empiirinen tarkastelu
    Toivari Petri     Integraatio fuusion menestystekijänä - inhimillinen    1991
               näkökulma
    Ahola Raija Liisa   Organisaatiomuutoksen jälkeinen tarkastelu         1990
               pankkitoimihenkilön työominaisuuksista

    Alatervo Ritva     Työkierto henkilöstön kehittämistoimena          1990
               pankkiorganisaatiossa
    Halkola Ari      Alainen osana johtamisprosessia - Alaisen palautteen    1990
               antamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät
    Halkola Jori      Management Buyout konsernin divestointikeinona       1990    Haukka Taina      Pankinjohtajan työn luonne pankkitoiminnan         1990
               säännöstelyn purkamisen jälkeen
    Hautaniemi Eero    Pienen suomalaisen hi-tech yrityksen kasvu- ja       1990
               kansainvälistymisstrategiat ja niiden
    Huru Terttu      Strategisen muutosprosessin johtaminen hotelli- ja     1990
               ravintola-alalla

    Huusko Jukka      Suomalaisten yritysten henkilöstön kehittämis- ja     1990
               kansainvälistymistarpeet Euroopan integraatio
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls       Page 15/24
    Ilmivalta Matti    Strateginen suunnittelu. Tavoite- ja          1990
               prosessinäkemyksen vertailua Raute Oy:ssä.

    Itäniemi Merja     Työmotivaatio ja sen kokeminen             1990


    Jauhiainen Leena    Monimuotokoulutuksen käyttö pankkiorganisaatiossa:   1990
               koulutettavien suhtautumisen vaikutus menestymiseen
               ja koulutuksesta saatavaan hyötyyn

    Juntunen Eija     Sampo-yhtiöiden henkilöstön koulutustarve        1990
               yksityistalousyksikössä Pohjois-Suomen alueella


    Kaan Kirsti ja     Tarverakenteiden ja motivaatioperustan vaikutus     1990
    Pakonen Riitta     esimiehen johtamistyyliin
    Kananen Helinä     Johtajilta vaadittavia ominaisuuksia ja kulttuurin   1990
               vaikutus ominaisuuksien arvostamiseen - kohdemaina
    Katajisto Hilkka-Maija Suomalainen johtaja kansainvälisissä tehtävissä     1990    Koivumaa Pasi     Tietoteknologian yhteyksiä organisaation sisäiseen   1990
               rakenteeseen - Empiirinen tutkimus atk:n ja
    Korkiakoski Kari    Henkilöstörahaston onnistuneeseen toteutukseen     1990
               vaikuttavia tekijöitä; USA:n kokemusten hyödyntäminen
               Suomessa

    Korkka Ismo,      Management Buy Out strategisena             1990
    Tuomola Marko     divestointivaihtoehtona

    Korpela Kirsi ja    PARAKE:n henkilökohtaisen palkanosuuden toimivuus:   1990
    Lakovaara Minna    esimerkkiyrityksenä Nokian Datasiirron Ruskon
    Korpelainen Tapio   Yrittäjyysasenteet ja yrityksen esikäynnistyminen.   1990
               Työelämän vaikutus ja esikäynnistymisprosessi

    Korpi Hannu      Vakuutusyhtiön palvelun laatu asiakkaiden ja      1990
               henkilöstön näkökulmasta
    Lahtinen Pirjo     Inhimillisten voimavarojen johtamisen ja strategisen  1990
               johtamisen integrointi
    Laitinen Elina     Pkt-yritykset ulkopuolisten palvelujen käyttäjinä.   1990
               Esimerkkinä vaatetus- ja kenkäteollisuuden yritykset
    Lassila Ismo      Strategisen sidonnaisuuden vaikutus yritysoston     1990
               onnistumiseen
    Laukkanen Tuija    Henkilöstökoulutuksen arviointi erilaisten       1990
               arviointimenetelmien näkökulmasta-tapausesimerkkinä
               Yhdyspankin sijoitusohjelman arviointi.

    Lehikoinen Mirja    Sisäinen yrityskuva ja työtyytyväisyys -        1990
               tutkimuskohteena Pohjois-Karjalan Osuuspankkiliiton
               toimihenkilöt
    Lehtoaro Ulla     Pienyritysjohtajan työ ja ajankäyttö -         1990
               Havainnointitutkimus
    Mäenpää Sirpa     Ulkomaisen yksikön johto- ja avainhenkilöstön      1990
               hankinta. Työnantajien ja opiskelijoiden käsitykset
    Mäki-Haapoja Antti   Pienyritysjohtajan ympäristönäkemys. Sisältöanalyysi  1990
               neljän maatalouskonevalmistajan
               ympäristönäkemyksistä
    Mäki-Koivisto Matti  Pienyrityksen viisivaiheinen kasvumalli - empiirinen  1990
               tutkimus mallia selittävistä tekijöistä
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                             10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 16/24
    Mustajärvi Janne    Linja-autoliikennealan tulevaisuussuuntautunut       1990
               ympäristöanalyysi
    Pekkala Jyrki     Suomen sahateollisuus ja työvoiman käyttö vuosina      1990
               1860 - 1980
    Pihlajasalo Jaana   Sosiodemografiset tekijät, urakehitys ja suhtautuminen   1990
               työhön -nais- ja miesjohtajiin kohdistuva vertaileva
               tutkimus ravitsemus ja majoitusalalla

    Pirinen Tuula     Organisaation kehittäminen ylimpään johtoon kuuluvien    1990
               yksilöinterventioiden avulla
    Rajala Päivi      Miesekonomikunnan uraorientaatiot              1990
    Rautiainen Mika    ATK-palveluyrityksen henkilöstöresurssien johtaminen    1990
               osana yrityksen kilpailustrategiaa
    Rautio Maaria     Pienyritysten suhdeverkostot ja niiden käyttö        1990
               liiketoiminnassa
    Repka Ismo       Organisaation muutos ja muutoksen vastavoimat.       1990
    Riikkilä Timo     Henkilöstöresurssien strateginen johtaminen -        1990
               empiirinen tutkimus Vaasassa toimivista yrityksistä ja
               laitoksista työvoimapulatilanteessa
    Rintamäki Helena    Toimintatutkimus aikuisten opiskeluvalmiudesta       1990
    Roering Minna     Perinteisen työajan vaihtohalukkuus ja vaihtoehtoisten   1990
               työaikajärjestelmien preferenssit
    Saapunki Juha     Marginaaliyrittäjien käsitykset yritystensä         1990
               perustamissyistä
    Sola Kenneth      Strateginen ryhmä toimiala-analyysin välineenä.       1990
               Esimerkkinä sääntelyn vapauttaminen
               ammattimaisessa kuorma-autoliikenteessä
    Sorsa Anssi      Tietotekniikan soveltamisen ja tuotannon taso Vaasan    1990
               läänin keskusten: Vaasa, Seinäjoki, Kokkola ja
               Pietarsaari teollisuus- ja atk-yrityksissä
    Stenman Kai      Henkilöstön sitoutuminen organisaatioon; teoreettis-    1990
               empiirinen tutkimus kaupan alan organisaatioista
    Takkala Risto     Nonprofit ja profit organisaatiot erityisesti        1990
               rakenteellisten erojen näkökulmasta tarkasteltuna -
               Tutkimus liikelaitosuudistuksen vaikutuksista Vaasan
               telepiirin organisaation rakenteeseen
    Toiviainen Päivi    Henkilöstövoimavarojen ohjauksen organisaation       1990
               muotoutuminen
    Tornivaara Liisa    Palveluyrityksen yrityskulttuuri, kohdeyrityksenä hotelli  1990
               Dipoli
    Tuomi Lauri      Organisaatiokulttuurin ja johtamisen välinen        1990
               vuorovaikutus - ilmaistut arvot ja johtajien symbolinen
               toiminta vuorovaikutuksen ilmentäjänä
    Uotila Anna-Maria   Yritysten tarjoamien korvausten ja etujen ja        1990
               paikanhakijoiden odotusten vastaavuus
    Välimäki Lassi     Yritysten uusperustanta ja innovatiivisuus. Empiirinen   1990
               tutkimus vuonna 1987 Pirkanmaalla perustettujen
    Wiikeri Anu      Henkilöarviointimenetelmien käyttö potentiaalisen      1990
               johtaja-aineksen tunnistamisessa ja kehittämisessä


    Ylen-Julin Mika    Pienyrityksiä ja yrittäjätoimintaa käsittelevät aiheet   1990
               liiketaloustiede: hallinnon aikakauslehdissä
    Ala-Laurinaho Ari ja  Yrityksen ympäristön seuranta eri organisaatiotasojen    1989
    Mikola Pasi      näkökulmasta - esimerkkinä Outokumpu Oy

    Finne Eero       Vähittäiskaupan strategiavalinnat - esimerkkinä       1989
               Vaasan kauppahalli
    Friman Sari      Yrittäjyys ja sen organisationaalinen edistäminen      1989
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                               10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 17/24
    Härkönen Päivi     Liikkeenjohdon konsultointi organisaation         1989
               kehittämisessä
    Härkönen Seija     Tulospalkkaus palkkausjärjestelmänä -           1989
               sovellusesimerkkinä palkkiopalkkauskokeilu Kajaani
    Heikkilä Jutta     Yrittäjien johtamiskäyttäytyminen - empiirinen tutkimus  1989
               kaupan alan yrittäjien johtamistyyleistä
    Huttunen Lassi ja   Suunnittelun luonne ja sen merkitys liikkeenjohdon työn  1989
    Kääriäinen Ilpo    osana eri kasvuvaiheessa olevissa yrityksissä

    Ijäs Timo       Koulutustulosten arviointi yrityksen           1989
               henkilöstökoulutuksessa
    Jännes Lasse      Pienyrityksen kansainvälistyminen             1989    Jokela Toini      Etäistyö työntekijän näkökulmasta. Tutkimus atk-     1989
               ammattilaisten ja konttoritoimihenkilöiden koti- ja
    Jylhälehto Terho    Suomalaisten kehitysyhtiöiden toimintastrategioiden    1989
               kehitysvaiheet
    Kekäle Tauno      Veljet keskenään. Ammattiosaston kiinteyden        1989
               ilmeneminen ja vaihtelu Paperiliiton osastoissa
               Kaskisissa ja Pietarsaaressa
    Kivimäki Johanna    Toimitusjohtajan työ, vapaa-aika ja            1989
               vuorovaikutussuhteet
    Kniivilä Sonja     Japanin johtamisfilosofiat ja kulttuuri Japanin      1989
               taloudellisen menestyksen selittävinä tekijöinä
    Korpi Raija      Osallistumisjärjestelmien kehittämisen merkitys      1989
               tyytyväisyyden ja tuottavuuden kohottajana yrityksessä

    Kuparinen Anja     Organisaatiokulttuurin ilmeneminen ja merkitys -     1989
               tutkimus kulttuurikuilujen esiintymisestä
               kunnallishallinnossa
    Kuusela Virve     Pienyrittäjien työn sisältö ja ajankäyttö         1989
    Lehtineva Hanna    Työntekijöiden käyttäytyminen ja muutosvastarinta     1989
               yrityksen muutosprosessissa
    Leppikorpi Minna    Liiketoiminnan kehittäminen ja hankintastrategian     1989
               suunnittelu
    Mård Tommy       Fuusio organisatorisen muutoksen aiheuttajana ja sen   1989
               vaikutus työntekijöihin

    Markkula Jarmo     Paikalliset työvoimamarkkinat Vaasan läänissä teoll.   1989
               työntekijöiden kysynnän näkökulmasta vuosina 1975 -
    Moisio Pekka      Konttoreiden menestymiseen vaikuttavat tekijät      1989
               Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa
    Rantanen Juha     Johtajan työ ja yksityiselämä urakehityksen eri      1989
               vaiheissa
    Rinta Antti      Organisaatiorakenteen kehitys               1989
               kansainvälistymisprosessissa
    Ruottinen Sari     Suomen maatalouskoneteollisuuden toimialatutkimus.    1989
               Resurssianalyysi strategisten ryhmien sisällä

    Saukkola Markku    ATK-palveluyrityksen henkilöstön työpaikan        1989
               vaihtoalttiuteen vaikuttavia tekijöitä
    Sillanpää Johanna   Apple-yhtymän kehitys v. 1976-1988 -vertailu       1989
               teoreettisiin elinkaarimalleihin
    Sulkakoski Nina    Vaihtuvuuskäyttäytymisen ymmärtäminen ja         1989
               kuvaaminen - erityisesti organisatoristen ja
               yksilökohtaisten tekijöiden merkityksen toteaminen
               työpaikkavaihtopäätöksessä
    Tahko Pia ja Yli-   Yksilön uran ja organisaation tavoitteiden        1989
    Hynnilä Kirsi     yhteensovittaminen - esimerkkinä Tapiola-yhtiöt

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 18/24
    Tarkkinen Pekka    Henkiseen hyvinvointiin työssä vaikuttavien tekijöiden    1989
               kartoitus - empiirinen tutkimus kunnallisalalla

    Tuikkanen Risto    Organisaation jäsenten käyttäytyminen            1989
               konfliktitilanteissa ja konfliktien hallinta
    Vähäkuopus Matti    Palveluyrityksen henkilöstön suhtautuminen          1989
               strategiseen muutokseen - empiirinen tutkimus
    Vähämäki Pirjo     Teknologiakylä - Yrityksen sijaintipaikan valinta ja     1989
               teknologiakylän johtajan rooli
    Vajavaara Tuula    Koulutustarvetutkimus koulutuksen suunnittelun        1989
               välineenä

    Virtanen Ville     Yrityskulttuurin rooli johdon työvälineenä          1989


    Bruun Matti      Ultra-tiedonhallintajärjestelä relaationaalisena       1988
               tiedonhallintajärjestelmänä
    Eteläaho Helena    Liikeneuvottelut ja kulttuuri. Kohdemaana Saudi-       1988
               Arabia.
    Hakala Erkki      Organisaatiotehokkuuden lähestymistavat ja niiden      1988
               soveltaminen kesäyliopistojen keskinäiseen
               tehokkuusmittaukseen
    Hujanen Jukka     Rationaalinen valinta, ajautuminen ja sosiaaliset      1988
               kontaktit ammatinvalintaprosessissa
    Ignatius Markku    Tietokoneiden itsenäiskäytön tukitoiminnan          1988
               markkinointi
    Isaksson Tina     Tehtäväkannuste työkäyttäytymisen säätelijänä        1988
    Juntunen Olli-Pekka  Pienyritysten kehittäminen                  1988
    ja Tyynelä Ilpo
    Kaikkonen Timo     Ketjuuntuneen yrityksen liikeidea eri            1988
               organisaatiotasoilla
    Kalliokoski Harri   Konkurssin anatomia -katsaus Vaasan konkursseihin      1988
               vuosilta 1985-1986
    Kauttonen Jukka    Hajanaisen ja kypsän toimialatilanteen yleisiä        1988
               ominaispiirteitä ja yritysten noudattamia toimintatapoja -
               esimerkkinä maa- ja vesirakennustoimiala

    Kavela Irmeli     Vähittäiskaupan työntekijän - myyjän -työssä,        1988
               työoloissa ja asemassa tapahtunut muutos vuosisadan
               alusta nykypäivään
    Kellokumpu Jaana    Taantuvien yritysten ympäristö ja strategiat -        1988
               esimerkkinä vaatetusala
    Kinnari Kaisa     Yrittäjyys maatalousyrittäjän näkökulmasta          1988
               tarkasteltuna
    Kinnunen Auli     Johtamisilmasto linjaesikuntaorganisaatiossa -        1988
               empiirinen tutkimus koulutusorganisaatiossa
    Kuisma Päivi ja    Kehitysyhtiön rooli pienten ja keskisuurten yritysten    1988
    Meriläinen Tuija    toiminnan tukemisessa
    Kurunsaari Raimo    Organisaation kehittäminen ja konsultin käyttö        1988
               kehittämisprosessissa
    Laine Johanna     Johtajuus palveluyrityksessä. Empiirinen tutkimus      1988
               pankin esimiesten johtamistyyleistä
    Lampinen Elina     Miten laivalla työskentelevät tarjoilijat ja siivoojat    1988
               kokevat työnsä ja palkkansa
    Latvala Anne Maarit  Systeemisuunnittelijan taitovaatimukset           1988
    Leppialho Mikko    Tuotantoyrityksen materiaalihallinnon eri toimintojen    1988
               koordinointi
    Mäki-Kala Jaana    Johtajan työn ja roolien tarkastelua             1988
               ajankäyttötutkimuksen avulla
    Marjanen Heidi     Mitä almanakkamerkinnät kertovat liikkeenjohdon       1988
               työstä

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                               10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls         Page 19/24
    Nieminen Risto     Empiirinen tutkimus organisaation rakenteen ja ATK:n    1988
               käytön, erityisesti toimistoautomaation,
               vuorovaikutussuhteista vaatetusteollisuuden yrityksissä

    Pennanen Risto     Cyertin ja Marchin käyttäytymistieteellinen teoria ja sen  1988
               merkitys
    Pitkänen Tuija     Pienyrityksen liiketoiminnan kehittyminen - empiirinen   1988
               tutkimus liiketoiminnan kehittymistä selvittävistä
               tekijöistä
    Portaankorva Anna-   Suunnittelijoiden jatko- ja täydennyskoulutuksen      1988
    Maija         suunnittelu, toteutus ja arviointi ATK-alan yrityksissä
    Rahkonen Pekka     Pienen rakennusyrityksen projektihenkilöstön rakenne    1988
               ja rerytointi
    Riihiluoma Kaija ja  Kunnallishallinnossa toimivien esimiesten          1988
    Routamaa Seija     koulutustarve
    Saarinen Jari     Yrityskauppa myyjäosapuolen näkökulmasta -         1988
               Esimerkkitoimialana sahateollisuus
    Saarinen Pirjo     ATK-ammattilaisten palkitseminen ja sen kokeminen      1988
               Tietotehdas Oy:ssä
    Saarinen Sari ja    Tulospalkkaus ja sen toimivuus Helsingin          1988
    Wallenius Pasi     Osuuskaupassa
    Törmänen Anne     Emoyrityksen ja sen ulkomaisen tytäryrityksen väliset    1988
               suhteet päätöksenteon ja valvonnan osalta
    Uotinen Jussi ja    Yrityksen strateginen käyttäytyminen kasvun ja       1988
    Åhman Tom       organisaatiorakenteen näkökulmasta.
               Esimerkkiyrityksenä Kemira Oy
    Vahala Helena     Ympäristömuutosten vaikutus organisaation rakenne-     1988
               ja strategiasuhteeseen
    Valkama Harri     Täydennysmenetelmän käyttö tekstinkäsittelyssä       1988
    Ala-Myllymäki Jyrki  Esimiesominaisuudet ja -taidot sekä esimiehen työtä     1987
               tukevat sisäisen organisaatioympäristön tekijät eri
               hierarkiatasolla ja funktioissa erään
    Alanen Jari      Sisäisen yrityskuvan vertailu yksityisen ja julkisen    1987
               sektorin palveluorganisaatiossa - esimerkkinä
               terveydenhoitoala
    Alaraatikka Pirjo   Paikalliset erimielisyydet ja niiden ratkaisuprosessi    1987
               Suomen paperiteollisuudessa vv. 1977 - 1984 -
               erityisesti liittotasollle tulleiden erimielisyysm
    Arvila Leea ja     Ostetun ulkomaisen tytäryrityksen integrointi        1987
    Karppinen Laura    emoyrityksen kokonaisjärjestelmään

    Eloranta Pentti ja   Atk-toiminnan kehittyminen Posti- ja telelaitoksessa -   1987
    Syrjälä Petri     tarkasteltuna erityisesti alueellisen teletoimen kannalta

    Greus Tuula      Pienyrittäjän stressi                    1987


    Haaraoja Marita    NTB-esteet, erityisesti julkiset hankinnat ja tekniset   1987
               esteet, kansainvälistä kauppaa rajoittavina tekijöinä

    Hakamäki Heli     Yrityksen perustamiseen johtavat tekijät          1987


    Hassila Marja-Leena Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen aiheuttamat      1987
    ja Laakso Päivi   paineet kahden uran ekonomiperheissä
    Hiltunen Lauri   Kehittävä työntutkimus organisaation kehittämisessä      1987


    Himanka Lauri ja    Organisaation rakenne eräissä kalusteteollisuuden      1987
    Välikoski Tarmo    organisaaatioissa verrattuna kenkä- ja
               vaatetusteollisuuden organisaatioihin
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                               10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls          Page 20/24
    Juonela Ilkka     Liikeidean ja yrittäjäidentiteetin kehittymisen tarkastelua  1987
               yrittäjäkeskeisessä yrityksessä - esimerkkinä
               koneistusalan pienyritys
    Kaski Juha       Palautteen merkitys työntekijän työsuorituksessa       1987
    Keski-Mäenpää     Ammattiin orientoituminen ja vaihtoalttius          1987
    Hannele        naislääkintävoimistelijoiden keskuudessa
    Keskinen Eila     Suomen ja Neuvostoliiton tuotannollinen yhteistyö -      1987
               yritystason tarkastelu
    Keski-Opas Taina    Esimiesten koulutus strategisen muutosprosessin        1987
               osatekijänä
    Kettunen Marja     Paperiteollisuustyöntekijöiden suhtautuminen työhönsä     1987


    Kivelä Kari      Aloittavan tuotantoyrityksen menestymisen ennakointi     1987
               osaamiskuilun avulla
    Lehtinen Marja     Vaasan läänin starttirahayritysten menestystekijöiden ja   1987
               työllistävän vaikutuksen arviointi

    Leppälä Leena     Johtajuuskäyttäytymisen, työntekijän kasvutarpeen ja     1987
               työn luonteen vuorovaikutus - empiirinen tutkimus
               kunnallisalalla
    Leskelä Anne      Tuotannon ja kunnossapidon välisen yhteistyön         1987
               sujuminen suuressa teollisuusyrityksessä
    Lindblom Heidi     Liikkeenjohdon suhdeverkostojen ja työjärjestysten      1987
               merkitys liikeidean totettamisessa
    Mäkinen Petri     Organisaatiorakenteen sopeuttaminen -             1987
               kontingenssiteoreettinen lähestymistapa

    Mansikka Satu     Tutkimus yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilun    1987
               yhteydessä starttirahaa hakeneista Vaasan läänissä

    Mettala Minna     Empiirinen analyysi organisaation rakenteen          1987
               erikoistuneisuuden kehittymisestä vaatetusteollisuuden
    Niemelä Riitta     Pohjolan osuuspankeissa työskentelevien            1987
               naistoimihenkilöiden työorientaatio ja siihen vaikuttavat
               tekijät
    Niiranen Arto     Ammattitaidon vaikutus työkäyttäytymiseen           1987
               puunjalostusteollisuudessa
    Niskanen Sinikka    Koulutus henkilöstön kehittämistoimenpiteenä -        1987
               kurssilaisten odotusten ja asenteiden selvittelyä sekä
               kurssimuotoisen koulutuksen hyöd. arviointia
    Nykänen Osmo      Työn käsitteen ja työetiikan muutos sekä sen         1987
               mahdollinen yhteys työstä kieltäytymiseen erään
               esimerkkiaineiston valossa
    Räinä Lea       Hallituksen muodostaminen ja kokoonpano pienissä ja      1987
               keskisuurissa yrityksissä
    Rinta-Jaskari Sari   Toimistoautomaation kehitystavoitteet ATK-          1987
               palveluyrityksen asiakasorganisaatiossa
    Romanainen Jouni    Ihmissuhdekoulukunta ja sen vaikutus myöhempiin        1987
               johtamiskäsityksiin
    Sepponen Pirkko    Myyjien työn kokeminen ja työhön suhtautuminen        1987
    Törmä Jaakko      Urheiluseura - keskinäisen hyödyn organisaatio -       1987
               tutkimus järjestäytymisen hyödystä ja hyödyn
               jakautumisesta jäsenille
    Yrjänä Marja      Opiskelija-asuntoyhteisöt muuttuvassa ympäristössä      1987
               esimerkkinä Vaasan opiskelija-asuntosäätiö

    Alaraatikka Sinikka  Yksityisen ja julkisen sektorin johtamistyön erot       1986


    Birling Jarkko     Johtamisen erityispiirteet pienteollisuusyrityksissä -    1986
               esimerkkinä huonekalu- ja puusepänteollisuus

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                                10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 21/24
    Dunder Minna      Yrityksen sisäinen taloustiedottaminen.         1986
               Tapaustutkimus ABB Strömberg Sähkönjakelu Oy:ssä

    Hänninen Kirsi     Henkilöstöspesialistien uraorientaatiot         1986
    Hänninen Riitta   Ulkopuolisen henkilövalinta-asiantuntijan ja testien    1986
              käyttö esimieshenkilöstön valinnassa
    Heinström Marita  Organisaation kasvun vaikutus                1986
              organisaatiorakenteeseen - pitkittäistutkimus
    Hemminki Tuomas   Tulosjohtamisen vakiinnuttaminen              1986
              pankkiorganisaatiossa
    Höykinpuro Jorma  Suurten ikäluokkien ja nuorten työttömyys maaseudulla    1986
              ja kaupungissa
    Hulkko Timo     Pankin konttorin lopetusesteet - esimerkkinä        1986
              säästöpankkiryhmän konttorien lopetukset
    Immonen Marja-Liisa Ulkoinen informaatio vähittäiskaupan suunnitteluun     1986
              vaikuttavana tekijänä
    Jokinen Jouko    Pitkäaikaistyöttömien ominaispiirteet ja          1986
              työvoimahallinnon palvelujen käyttö
    Kero-Kangasluoma Yhteistoimintalain olennaisuuskäsitteen tulkinta        1986
    Pirkko
    Komsi Anne-Maria  ATK-päällikön urakehitys                  1986
    Korhonen Ulla    Tavoitejohtamisen soveltaminen julkiselle sektorille    1986
    Lahti Maire     Työnantaja - työntekijä - suhteet pienillä         1986
              teollisuustyöpaikoilla
    Laitila Petteri   Organisaation strategia ja rakenne sekä niiden välinen   1986
              suhde - esimerkkinä Oy Partek Ab
    Lehtineva Esa    Vaasan Osuuspankin organisaatioilmapiirin kehitys ja    1986
              ulottuvuuksien analyysi
    Mansikka Kari    Kunnallisen organisaation asiakaspalvelu          1986
    Mård Ulla-Stina   Esimies-alaissuhteen vuorovaikutus esimiehen        1986
              käyttäytymisen tarkastelukulmasta
    Matalamäki Jaakko Ilmajoen osuuskaupan historia ja toiminnan          1986
              rakenteelliset muutokset
    Nevala Kirsti    Matkatoimistovirkailijan ammattikuva            1986
    Nieminen Marja   Empiirinen analyysi päätöksenteon keskittyneisyyden ja   1986
              sen aladimensioiden riippuvuussuhteista

    Nikula Teija      Omistajajohtoisen teollisuusyrityksen johtaminen -    1986
               empiirinen tutkimus omistajajohtajuudesta ja sen
               yhteyksistä ohjaukseen
    Nisumaa Timo      Yrityksen strateginen käyttäytyminen - ympäristön    1986
               strategian ja organisaation rakenteen historiaa
               Suomessa
    Pihlaja Tuula     Psyykkinen työsuojelu osana johtamista Suomen      1986
               työsuojelusäännösten pohjalta tarkasteltuna
    Pirhonen Risto     Markkinointiyhtiön ja huoltoasemadealerin välisen    1986
               yhteistoiminnan ilmeneminen ja sen vaikutus dealerin
               toimintaan
    Raatikainen Sisko   Pankki- ja postitoimialan työsuhdemallin         1986
               muodostuminen sekundäärianalyysin pohjalta
    Raudaskoski Arto    Strategian toteuttaminen ja sen ongelmia tarkasteltuna  1986
               organisaation rakenteen ja ja suunnittelusysteemin
               kannalta
    Riipinen Jaana     Organisaation arviointi kehittämisen ja muutoksen    1986
               yhteydessä
    Rytkönen Kari     Materiaalihallinnon organisointi teollisuusyrityksessä  1986
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                             10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls       Page 22/24
    Salo Martti      Suoritustason arviointi kunnallisalalla erityisesti   1986
               kannustuslisäjärjestelmän yhteydessä
    Surakka Erkki     Rooliristiriitojen kokeminen: esimerkkinä työnjohtajat  1986


    Sylander Veli-Matti  Päätöksentekomalleista organisaatioissa         1986
    Tuokkola Arto     Fuusion syyt ja vaikutukset - esimerkkiyrityksinä Kymi  1986
               Strömberg Oy ja Osuuskauppa Ympäristö
    Vesala Päivi      Oppisopimusmyyjien ammatti-identiteetti         1986
    Akujärvi Alpo     Yrityksen strategia ja rakenne: kasvun tarkastelu    1985
               vaiheittaisena prosessina

    Anttiroiko Jarkko   Yrityskulttuuri strategisen tason päätöksenteossa    1985


    Bruun Pertti      ATK-systeemin kehittämiskustannuksien laskeminen     1985


    Grahn Ari       Organisaaton oppiminen ja muutos             1985


    Herranen Anna-Katri  Tavoite ja tulosjohtamisen vertailu           1985
    Iso-Ahola Arja     Fredriksonin Lakkitehdas Oy:n sisäinen yrityskuva    1985
    Juopperi Sirpa     Kauppaopiskelijoiden suhde yrittäjyyteen         1985
    Karvo Jouni      PKT-yritysten konsultointi ja sen onnistumisaste     1985
               tarkasteltuna PKT-säätiön tuella suoritettujen
               yrityskonsultointien kautta
    Kihlakaski Tiina    Kaupallisen korkeakoulututkinnon suorittaneen naisen   1985
               paikka työelämässä. Sekundääriaineistoihin perustuva
               kuvaus
    Koivula Erkki     Modernin henkilöstöhallinnon hahmottumisvaihe      1985
               valtionhallinnossa

    Koivunen Jukka     Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen -      1985
               empiirinen tutkimus kohteena Kesko Oy:n
    Laakso Jyrki      Suunnittelu pienteollisuusyrityksissä          1985
    McBreen Juhani     Suomalaisen sairaalahenkilöstön työhön kohdistuvat    1985
               asenteet. Vastuu ja valta työn osatekijöinä
    Mikkilä Tapio     Toimenhaltijan työn kompleksisuuden ja hierarkisen    1985
               aseman vaikutukset työn rakenteeseen -
               vähittäiskaupan esimiehen työn empiirinen tarkastelu

    Mulari Juha      Liikkeenjohdon ympäristön seuranta; esimerkkinä Oy    1985
               Saab-Valmet Ab
    Myllymäki Elina    Urakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät         1985
    Räsänen Tuomo ja    Osakeyhtiön hallituksen asema yrityksen johtamisessa   1985
    Tikkinen Timo
    Ryhänen Jouko     Johtamistyön selittyminen funktionaalisessa       1985
               johtamistyön teoriassa ja Mintzbergin rooliteoriassa
    Seitovirta Mika    Organisaation ympäristö ja sen seuranta -        1985
               alueosuuskaupan keskeiset ympäristötekijät
    Suominen Heikki    Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä             1985
    Takkula Eero      Yritys ja sen ympäristö tarkasteltuna erityisesti    1985
               yrityskuvatekijöiden avulla
    Virkkunen Lauri    Yrityksen henkilöstöresurssien kansainvälistäminen -   1985
               henkilöstöhallinnon sisällön muuttuminen ja käytännön
               ongelmat
    Ylinen Mikko      Potentiaalinen ja ei-potentiaalinen yrittäjä       1985
    Ahllund Pia-Lena    Herran pelko on viisauden alku - tutkimus ammatillisen  1984
               oppilaitoksen opettajakunnasta
    Annala Matti      Osakeyhtiömuotoisen pienyrityksen strategiset      1984
               päätöksentekijät ja strategisen käyttäytymisen
               muutokset
    Hauta-aho Seppo    Luovuus ja sen ilmeneminen yrittäjän taustatekijänä   1984


Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                             10/31/2011
                     891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls        Page 23/24
    Heinonen Eila      Matkailuoppaan ammattikuva - tutkielma Turun ja      1984
                Tampereen kaupunkien matkailuoppaista
    Iivonen Seppo      Suomen työväen säästöpankin kehityksen analyysi      1984
                kasvumallien ja liikeidean kehityksen pohjalta
    Kaartinen Jaana     Organisaatioviestintä ja yhteistoimintalaki        1984
    Kangas Esko       Yrityksen ulkoinen ympäristö ja sen vaatimuksiin     1984
                vastaaminen - esimerkkitoimialana Suomen linja-
                autoliikenne
    Koivisto Sirkka-Liisa  Pienyrityksen liiketoiminnan kehitys ja strategiset    1984
                valinnat. Esimerkkinä Koiviston Korpputehdas Oy
    Kouvo Juha       Autonomia ja valvonta konttorissa.            1984
                Havainnointitutkimus toimihenkilöorganisaatiosta
    Latva-Salo Teija    Ekonomeilta vaadittavan ATK-tietämyksen          1984
                kehittyminen vuosina 1976 - 1982
    Määttä Esko       Johdon työn erityispiirteitä. Tutkimus suunnittelusta   1984
                pankin esimiehen työn osana

    Mannerberg Esa     Palveluyrityksen toiminta ja ohjaaminen - käsitteelinen  1984
                kehittäminen ja tapaustutkimuksia majoitus- ja
                ravitsemisalalta
    Marjomaa Marjatta    Elinkeinoasiamies - kehittyvä ammattti          1984


    Niskanen Eila      Perehdyttäminen yritysorganisaatiossa osana        1984
                henkilöstön kehittämistä - perehdyttäminen Oy Nokia
                Ab elektroniikan laskentakeskuksessa
    Porko Helena      Työsuhdemallien muotoutuminen. Haastattelututkimus    1984
                Vaasanmylly Oy:n Vaasan tehtailla

    Ryynänen Taimi     Ruotsin tutkinnon suorittaneiden ekonomien        1984
                täydennyskoulutus Vaasan korkeakoulussa
    Sjögren Mari      Pienyritysjohdolle suunnatun kurssimuotoisen       1984
                koulutuksen soveltaminen - koulutuksen hyödyllisyyden
                arviointia
    Vesalainen Jukka    Tavoitteenasetanta pienyrityksessä. Tutkimus       1984
                pienteollisuusyritysten kehityshakuisuuden
                heijastumisesta niiden str.tason tavoitteenasetantaan

    Visuri (Liuski) Päivi  Organisaation suorituskyky ja suorityskykyisen      1984
                organisaation rakenne - Analyysi rakenteen ja
                suorituskyvyn välisiä suhteita tarkastelevista
                tutkimuksista
    Brunni Ismo       Taloudelliset suhdanteet ja työtaisteluherkkyys Suomen  1983
                paperiteollisuudessa ja metalliteollisuudessa vuosina
                1972 - 1978
    Hynninen Markku     Toiminnan sisäisen tehokkuuden ohjaus           1983
                tuoteverstaisiin jaetussa tehtaassa
    Jokinen Tuula      Palkkojen määräytyminen ja tasa-arvokysymykset      1983
    Korpela-Leppälä     Linjan ja esikunnan välinen suhde henkilöstöhallinnon   1983
    Sirpa          ammattikäytännön näkökulmasta tarkasteltuna

    Koskenmäki Ilpo     Kunnan teknisen sektorin työvoimavirrat volyymi-,     1983
                talous- ja instituutiotarkastelussa
    Lehtinen Anitta ja   Johtamistyylien vaikutus työntekijöiden          1983
    Metsä-Ketelä Saila   osallistumismahdollisuuksiin pienessä yrityksessä
    Mäkinen Pasi      Työtyytyväisyystutkimuksen luonne ja hyväksikäyttö    1983
                sekundaarianalyysissä
    Naski Antti-Matti    Ulkopuolisen työvoiman käyttö yrityssuunnittelun osa-   1983
                alueena
    Soikkeli (Puhakka)   Henkilöstöhallinnon kehittäminen automaattista      1983
    Kati          tietojenkäsittelyä hyväksikäyttäen

Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                              10/31/2011
                    891b953a-1269-46c1-8c7f-f306cf590567.xls       Page 24/24
    Toukonen Jussi     Arkistonhoidon kenttäorganisaation kehittäminen     1983
               sotilasläänissä
    Ahola Marjo ja     Työvoiman taloustieteellinen tutkimus Suomessa     1982
    Soininen Kaija
    Kilpinen Kimmo     Liikkeenjohdon työn luonne ja ajankäyttö: Tarkastelua  1982
               erityisesti vähittäiskaupan alalta
    Kokkonen Veijo     Laadun ja tuottavuuden kehittämismenetelmät       1982
               tarkasteltuna erityisesti ryhmäperusteisten
               kehittämiskokeilujen näkökulmasta
    Korpi Reijo      Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen           1982
    Nenonen Martti ja   Organisaation rakenne ja tehokkuus.           1982
    Niemi Simo-Pekka    Organisaatiorakenteen ja tehokkuuden
               riippuvuuussuhteiden analyysi - tark.kohteena
               verohallituksen tekninen os.
    Ylinen Keijo      Organisaation kasvu ja sen vaikutus rakenteeseen -   1982
               empiirinen tarkastelu vaatetusteollisuusyrityksessä
Johtamisen laitos / Vaasan yliopisto                             10/31/2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1106
posted:10/31/2011
language:English
pages:24