_C3_D0_BA_BA_E0_A4_C3_D7_CD_A2_E8_D2_C2 Arpanet

					                                      1

        ประวัติอนเตอร์เน็ต (Internet Evoluation)
            ิ
Introduction
   ร
                  -
                             -     --
                     (World       Wide    Web
   อิ
                          ว่า
                                                                              2
                                 DECNET
                                            Arpanet
ที่มาของ  Arpanet
      ในทศวรรษ    1950    ผลจากการส่งดาวเทียม       (Sputik) ของรัสเซีย ทาให้สหรัฐอเมริกาตื่นตัวในการแข่งขันด้านอวกาศ
                                 สปุตนิค

โดยมีการทุ่มงบประมาณด้านอวกาศให้กระทรวงกลาโหม ภายใต้หน่วยงาน Advanced Research Projects Agency (ARPA)

       ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 โครงการอวกาศของสหรัฐอเมริกาแยกตัวออกจากกระทรวงกลาโหมออกไปตั้งเป็น NASA แต่หน่วยงาน ARPA ก็ยังคงอยู่

โดยที่งบประมาณของ          ARPA           (ทั้งงบประมาณทั่วๆ        ไป        และงบประมาณเพื่อการทหาร
โดยเฉพาะที่ถูกผู้บริหารโครงการคอมพิวเตอร์แอบแปรรูปมาใช้ในการวิจัยคอมพิวเตอร์ )     ถูกทุ่มไปในการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
โดยไม่ได้มีข้อกาหนดว่า ต้องเกี่ยวข้องกับกิจการทหารหรือไม่
                                                                         .ศ.2500)                                              ญ

                                         อา
                            ARPA        (Advanced        Research        Projects       Agency)

      ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960     ARPA ได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า แพ็กเก็ต สวิทชิ่ง (Package Switching)
        อีกไม่กี่ปีต่อมา คือราว ค.ศ. 1967 เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่าย ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)

ซึ่งเชื่อมโยงศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ประมาณ 20 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาที่ทาวิจัยให้ ARPA
                                                                                    3
       ใน ค.ศ. 1969 รัฐสภาของสหรัฐได้เค้าการแปลงรูปงบประมาณทางทหารมาเป็นโครงการคอมพิวเตอร์ จึงได้ออกกฏหมายบังคับให้ ARPA ต้องแสดงว่า
โครงการทั้งหลายที่จะของบประมาณเป็นโครงการเพื่อกิจการทหารโดยตรง และเปลี่ยนชื่อ ARPA เป็น DARPA (Defense Advanced Research

Projects Agency)
      อย่างไรก็ตาม   เครือข่าย    ARPAnet ยังคงอยู่ตามยุทธศาสตร์การตั้งรับเพื่อเตรียมตัวในกรณีที่เกิดสงครามขึ้นในดินแดนสหรัฐอเมริกาเอง
โดยทาหน้าที่เป็นเครือข่ายทดลอง     สาหรับการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางทหารระดับชาติที่สามารถทนทานการถูกทาลายบางส่วนได้         แม้ข้าศึกจะใช้ระเบิดปรมาณู
คุณสักษณะนี้เกิดจากการไม่มีจุดศูนย์กลาง      แต่ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นโหนด   (  node)   ในระบบรับ     เก็บ   และส่งต่อข่าวสารกันเป็นช่วงๆ
ไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง       ดังนั้น    หากบางส่วนของเครือข่ายถูกทาลาย     ส่วนที่เหลือก็ยังคงทางานกันต่อไปได้โดยผ่านทางโหนด     อื่นไปยังปลายทาง
คุณสมบัตินี้เองทาให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความต้านทานสูงต่อการควบคุมหรือการปิดกั้นข่าวสารที่เรียกว่า เซ็นเซอร์ เพราะหากการเชื่อมโยง (    link)  ช่วงหนึ่งถูกปิดกัน

ข่าวสารก็จะถูกส่งผ่านการเชื่อมโยงเส้นอื่นที่ไม่ถูกปิดกั้น  ดังนั้น  การเซ็นเซอร์ข่าวสารในประเทศหนึ่งๆ        gateway สาหรับออกนอกประเทศ
                                                      จึงมักนิยมทากันที่

เนื่องจากเป็นจุดที่ข่าวสารทั้งหมดทีจะเข้าหรือออกต้องผ่าน สาหรับประเทศไทยนั้นเนื่องจากมีหลาย gateway การเซ็นเซอร์โดยผู้ควบคุม gateway ใน gateway

หนึ่งจึงไม่มีผลในทางปฏิบัติมากนัก คุณสักษณะดังกล่าวนี้เป็นผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วย Internet Protocol (IP)


                       ARPA
       ARPA                                                                               ARPA
                                Packet Switching                    Paul Baran               RAND
Coporation
                                                        )

                         ARPA
       ร                                         (minicomputers)
IMPs(interface        Message       Processors)                                      IMP
               IMP            2
                                                                             Datagram
         IMP                   ARPA
                                                                                 IMP

                    IMP                                              1008       ำ      8
                                                                                 4
               1           )                    IMP
                                                                              -   -
                                  (Store-and-forward packet-switching network)
        รู้             ARPANET
                 IMP
                                  ARPA                   BBN (Cambridge, Massachusetts)

                                  DDP-316               Honeywell
12                                IMP
                                                                                IMP
                              (leased lines)

                          ARPA

                                                                                IMP
                    IMP                        IMP                                 IMP
           IMP
                   ARPANET

         ภายนอกระบบเครือข่ายย่อยยังประกอบด้วยโพรโตคอลสาหรับเครื่องโฮลต์ ในส่วนเชื่อมต่อระหว่าง      IMP    กับโฮสต์ โพรโตคอลระหว่างโฮสต์กับโฮสต์

และโพรโตคอลประยุกต์         บริษัท  BBN    มีความเข้าใจว่างานของตนเองสิ้นสุดลงเมื่อข้อความที่ส่งมานั้นได้มาถึงสายสื่อสารที่เชื่อมต่อระหว่าง    IMP
ของผู้รับข้อมูลกับโฮสต์เท่านั้น
         เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น        Larry             Roberts              ซึ่งทางานให้กับ          ARPA
ได้จัดการประชุมโดยได้เชิญนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทมาร่วมประชุมที่เมื่อง  Snowbird    มลรัฐ  Utah   ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูร้อนปี ค.ศ. 1969
                                                                                 5
ผลจากการแก้ปัญหานั้นทาให้เกิดโหนดขึ้น 4 แห่ง คือ ที่    UCLA ,UCSB ,SRI          และ  University of Utah      ต่อมาเครือข่าย  ARPANET
ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 3ปี ดังแสดงไว้ในรูป
                                               IMP โดยตรงซึ่งเรียกว่า TIP (Terninal Interface
        ในระยะเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงขึ้นหลายประการ ได้แก่ การใช้จอเทอมินัลเชื่อมต่อกับ

Processor) โดยที่ไม่ต้องติดต่อผ่านโฮสต์ การอนุญาตให้มีโฮสต์ หลายเครื่องเชื่อมต่อกับ IMP เพียงเครื่องเดียว การอนุญาติให้โฮสต์เชื่อมต่อกับ IMP ได้หลายเครื่อง
และการเชื่อมต่อระหว่าง IMP กับโฮสต์ที่อยู่ไกลออกไป เป็นต้น


      ARPA       ยังคงสนับสนุนการเติบโตของระบบ     ด้วยการให้ทุนการวิจัยในการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน    เช่น   การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
และการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ติดตามตัว                                         ตัวอย่างของการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานได้แก่
การที่นักวิจัยได้ทดสอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดต่อไวในรถบรรทุกที่กาลังเดินทางอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ติดตามตัวไปที่
SRI ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ เชื่อมต่อเข้ากับ ARPANET ไปที่ฝั่งตะวันออก แล้วติดต่อผ่านดาวเทียมไปที่ University College เมืองLondon
ประเทศอังกฤษ
      การทดลองนี้แม้ว่าจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี         แต่ก็ได้แสดงให้เห็นว่า       โพรโตคอลที่ใช้อยู่บน        ARPANET
นั้นไม่เหมาะกับการติดต่อผ่านระบบเครือข่ายย่อยหลายๆแบบ                ข้อสังเกตนี้ได้นาไปสู่การค้นคว้าเพื่อหาโพรโตคอลใหม่ที่เหมาะสมมาทดแทนแบบเดิม
ผลที่ได้คือการคิดค้นรูปแบบ  TCP/IP และโพรโตคอลที่ใช้การคิดค้นรูปแบบใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อระบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งเครือข่าย
ARPANET ซึ่งกาลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและประกอบไปด้วยระบบเครือข่ายย่อยหลายชนิด
    ARPA ได้พยายามที่จะให้รูปแบบ TCP/IP และโพรโตคอลเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจึงได้เพิ่มทุนวิจัยให้กับบริษัท BBN และ University of
Califonia at Berkeley ในการวิจัยเพื่อบรรจุรูปแบบ TCP/IP เข้ากับระะบบปฏิบัติการ UNIX แล้วแจกจ่ายให้กับทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า นักวิจัยที่
Berkeley ได้พัฒนาซ็อคเก็ต (socket) คือ โปรแกรมอานวยความสะดวกในการติดต่อกับเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มากมาย
เพื่อทาให้การใช้ระบบเครือข่ายง่ายขึ้น
       ช่วงเวลาดังกล่าวนับว่ามีความเหมาะสมเป็นที่สุด                                        สถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายแห่งทั่วโลกกาลังดาเนินการติดตั้งเครื่องมินิคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณขึ้นมามากมายแต่ไม่มีโปรแกรมสาหรับเครือข่ายที่เ
                                                                                  6
หมาะสม    โพรโตคอล    TCP/IP     รวมทั้งซ็อกเก็ตและโปรแกรมอานวยความสะดวกต่างๆ      จึงถูกนาไปใช้ทั้งหมด     ยิ่งกว่านั้น   รูปแบบ  TCP/IP
ยังทาให้การติดต่อระหว่างเครือข่ายเฉพาะบริเวณและ  ARPANET เป็นไปด้วยความสะดวกอย่างยิ่ง

วิวัฒนาการ  Internet
             ราวปี ค.ศ. 1983 ระบบเครือข่าย        ARPANET ได้ดาเนินมาถึงจุดที่สมบูรณ์และประสบความสาเร็จด้วยจานวน IMP มากกว่า 200 เครื่อง
และโฮสต์อีกจานวนหลายร้อยเครื่อง ดังนั้น ARPA จึงได้โอนความรับผิดชอบให้กับองค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ (DCA, Defense Communication

Agency) เพื่อให้บริหารในลักษณะพลเรือน องค์การ DCA จึงได้จัดระเบียบภายในระบบเครือข่ายเสียใหม่ด้วยการแยก IMP จานวน 160
เครื่องออกมาเป็นระบบเครือข่ายย่อยพิเศษเรียกว่า MILNET ซึ่งเป็นเครือข่ายสาหรับกิจการของทหารโดยเฉพาะ และส่วนที่เหลือเป็นเครือข่าย สาหรับกิจการพลเรือนทั่วไป

               ในช่วงระหว่าง     ค.ศ.      1980-1990    ได้เกิดระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณขึ้นมามากมายซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับ ARPANET
ทาให้การค้นหาที่อยู่ของระบบเครือข่ายย่อยเป็นไปด้วยความยากลาบากยิ่งขึ้น       ดังนั้นการนาระบบ    DNS(Domain Naming System)
จึงได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ รวมทั้งหมายเลข IP ของระบบเครือข่ายย่อยไว้ในระบบฐานข้อมูลหลายแห่ง ทาให้การค้นหาง่ายขึ้น

               ในปี ค.ศ. 1990          เครือข่าย ARPANET ก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง คือ การถูกแทนที่ด้วยระบบเครือข่ายใหม่คือ

ระบบอินเตอร์เน็ต(the Internet) ยกเว้นในส่วน MILNET ที่ยังคงได้รับการรักษาไว้ใช้ในกิจการทหารต่อไป แม้ว่าระบบ ARPANET
จะได้ถูกยุบเลิกไปแล้วก็ตามแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกเอาไว้ว่าระบบนี้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง
                                   (psu)                                         (AIT)

                IDP

                    sritrang.psu.ac.th                                          ”           Leased                Line        ”
                                                      UUNET
                                                                       9600 bps (bit per
second                                                ”       ”            Chula     Net
                               64            kbps                           kbps
                                                                           ChulaNet)
                            (AIT)                     (MU)                       (CMU)
                                                      7
                       (KMITL)                    (AU)
       (THAInet)
                       NECTEC(Nationnal Electronic and Computer Technology
Center)          gateway
NWG(NECTEC          E-mail     Working     Group)
                            ”
 NECTEC”                                 NWG          ThaiSarn (Thai
Social        /scientific     Academic       and       Research       Network)
                    NWG                      (CU)       (AIT
              (TU                 (NIDA)                 (KU
             (CMU               (PSU)

                                             UUCP(Unix To Unix
Copy

     ”                             64                 kpbs
                                         8
                 TCP/IP                     -

                 ARPANET               ARPANET
             NSFNET   an  Internet ”           ARPANET             NSFNET
                             (the Internet)”
(backbone
                           (Paxson,        1994
                                             9
                                        TCP/IP                     TCP/IP                   IP
            (address                           IP        (gateway)

       (ISP, Internet Service Provider                     (exponential        growth    rate

                     (Internet               Society
              (Email, e-mail, eletronic mail             , ,
                                        ARPANET
                                           เค
รื่ อง
    2.                           (news
(newsgroup     3.           (Remote        login
telnet
                                           10
    4  .                                 (file
transfer                 ที่

                         ว กระจา   ทั่ว

                 (file       transfer         protocol
                         www(Worle     Wide   Web)

        Tim Berners-Lee            CERN
          www
                                       Mosaic
                        website

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:10/31/2011
language:Thai
pages:10