tongan-language-resources-skip-supermarket by stariya

VIEWS: 4 PAGES: 3

									    a0099ea0-c98e-4ad9-9f51-118e5a83f583.doc


Supermarket Survival               Ke lava lelei ha’a mau ō ki he
                         Supamāketi´
“Our supermarket has a sweeper that goes     “'Oku „i ai „a e mīsini tafi fale „oku ne tafi „a
through at 9am so I take the kids then and we  homau supamāketi he 9 pongipongi pea „oku ou
follow it around the aisles”           „ave „a „eku fānau he taimi ko ia´ „o mau muimui
                         holo he mīsini, lolotonga „ene tafi „a e ngaahi
                         ngaahi vaha‟a hilifaki‟anga koloa´ (ke ma‟u ai
                         ha‟a nau fiefia mo lava „a „emau fakatau)."
Plan                       Fakakaukau‟i fakalelei kimu‟a „a e ngaahi me‟a
                         ke fai
Pack a drink and a snack in your bag. This    Fa‟o ha me‟ainu mo ha me‟akai ke mou ō mo ia
helps to distract them.             he „e lava ke fakahanganoa‟i „aki kinautolu.
The supermarket is a really exciting place for  Ko e supamāketi ko e feitu‟u fakalata mo ma‟u ai
children, but sometimes it can all get too    „a e fiefia „a e fānau iiki´ kā „i he taimi „e ni‟ihi „e
frustrating and they go into overload. There   fu‟u tōtu‟a „a e ngaahi me‟a kehekehe te nau
are ways to make the weekly shop less      tokanga ke fai´ „o „ikai ai ke nau kei
stressful.                    fakaongoongo atu. „Oku „i ai ha ngaahi founga ke
                         fakasi‟isi‟i ai „a „enau fakahela´ „i ha‟a mou ō ki
                         he supamāketi.
Try not to go when you‟re in a hurry and your  „E sai ange ke „oua te mou ō ki falekoloa kapau
child is hungry or tired. It might be tempting  ko ha‟o fakavavevave pe „oku fiekaia pe hela‟ia
to fit the shopping in after a morning out and  „a ho‟o tama´. „E vele‟i koe ke fai ha fakatau
about – but chances are your child will be    fakavave he „osi ha‟a mou ō „o „a‟ahi ki ha
tired and ready for a quiet time at home.    feitu‟u he pongipongi ko ia´ kā „e iku kovi „eni
                         kapau „oku lolotonga hela‟ia „a ho‟o tama´ pea
                         tonu ke fei mo nonga ia „i „api.
Involve your children in writing the list    „Ai ke nau kau mai hono fakakaukau‟i „o e ngaahi
beforehand. Give them some options – for     me‟a ke fakatau´ kimu‟a pea mou toki „alu´.
example what sort of cereal they want. Give   „Oange ke nau fili „a e ngaahi me‟a teke ala
two or three choices that you are prepared to  fakatau´ „o hangē ko ha siliolo (cereal) „oku nau
buy, and then make sure you both look for    sai‟ia ai. Fakahā ange ha kalasi „e 2 pe 3 te nau
those choices when you get there.        ala fili mei ai pea manatu‟i ke mou fakasio kotoa
                         „eni „i ho‟o mou „i he supamāketi.
If you live in the country and do your      Kapau „oku mou nofo „i „uta pea tu‟otaha pē „a
shopping on a day trip to town, do it in the   ho‟o mou ō ki kolo „o fakatau´ pea „e sai ke fai ia
morning when everyone‟s fresh. Take a chilly   he houa pongipongi´ 'i he„ene kei 'ā'ā lelei mo
bin for your perishables.            longomo‟ui´. Manatu‟i ke „ave ha puha tuku‟anga
                         me‟akai momoko (chilly bin) ke fa‟o ai „a e
                         ngaahi me‟a ke fakatolonga´.
Take along a small toy that they can play    „Ave ha ki‟i me‟a va‟inga ke ne va‟inga „aki.
with.
Give your child something to snack on as you   „Oange ha me‟a kai ma‟ama‟a pē ke ne lamulamu
go round. You could take this with you or    ai lolotonga „a ho‟o mo takai holo´. Fa‟o pē „eni
keep the price tag or bar code to pay as you   ke mo „alu mo ia pē ko hano toki „oange „i
leave.                      falekoloa kae toki totongi, manatu‟i ke „ave „a
                         hono kofukofu´ mo hono pākouti (bar code) ke
                         totongi.
Give them some choices – “these baked beans   „Oange ke ne fili ha ngaahi koloa ke fakatau –
or these ones?”.                 “ko e kapa piini ko „eni´ pe ko e kapa piini ko
   a0099ea0-c98e-4ad9-9f51-118e5a83f583.doc


                        ee´?”.
Try to keep your trolley away from things you Feinga ke mo fakamama‟o mei´ he ngaahi kānita
don‟t want to buy, but your child will ask for „oku „i ai „a e ngaahi me‟a „e „ikai te ke tali ke
– for example the sweets aisle.         fakatau´ kā „e vili ki ai „o hangē ko e kānita lole´.
Give them a job, for example holding the list  „Oange ha me‟a ke ne fai, hangē ko ha'ane
or coupon book. Ask them to look for things   pukepuke „a e lisi „o e fakatau´ pe ko e ngaahi
on the list.                  kuponi fakama‟ama‟a´. Fekau‟i ke ne fakasio „a e
                        ngaahi me‟a kuo hiki he lisi´ ke fakatau.
Keep them in the trolley. That way you can   Fakaheka he saliote „a e supamāketi´ koe‟uhi ke
talk to them and involve them, and they won‟t ofi atu ke mo talatalanoa ma‟u pē „o „oua na‟a
disappear. If you‟ve got more than one child, hola pe pulia. Kapau „oku tokolahi „a ho‟o fānau´
the others can hold onto the trolley as you go pea fekau ke nau piki he saliote´ ke mou „alu
round.                     fakataha holo pē.
Managing with a small baby and a toddler can „Oku toe faingata‟a ange foki ke ke „alu „o
get really tricky. Try going in the weekend or fakatau „o kapau „oku „i ai ha‟o valevale „oku kei
evening if you have a partner to take care of  fua pea mo ha ki‟i tamasi‟i pe ta‟ahine kei lele
the children, or take along a friend to help.  holo. Vakai na‟a „oku sai ke ke toki „alu he
                        uike‟eni´ pe efiafi´ „i ha „i „api „a ho hoa´ „o
                        to‟otama pe ko ha kumi ha taha lahi pe ko hao
                        kaume‟a ke tokoni atu ke mou ō fakataha.
Play games such as I Spy as you wait. With   „Oku „i ai „a e fanga ki‟i va‟inga hangē ko e
young children use colours – “I spy       “I Spy” „e lava ke mou fai lolotonga „a ho‟o mou
something red”.                 tali pea ko e fānau iiki´ „e sai ange ke ke fakalau
                        „a e ngaahi lanu kehekehe – “'Oku ou sio atu ki he
                        me‟a lanu kulokula”.
Give them some groceries to put on the     „Oange ha me‟a mei ho‟o mo fakatau´ ke ne
checkout counter.                tukuatu ki he kānita 'a e faifakatau´ ke totongi.
Thank them for being helpful.          Fakamalo‟ia'i „a „enau fie tokoni atu´.
Don‟t give in to demands. Try distracting    „Oua na‟a´ ke tali ke tu‟u honau loto´ „o kapau te
them by asking them to find something they   nau fiema‟u ha me‟a. Fakahanganoa‟i kinautolu
like on the list, give them a bit of food or a „aki ha fekau ke nau fakasio „a e ngaahi me‟a ke
drink.                     fakatau´ pe „oange ha me‟a ke nau kai mo/pe inu.
Stop the trolley. Explain quietly that you need Ta‟ofi mo tu‟u „a e saliote´ pea ke fakamatala
their help and when you get home you can    fakalelei ange ke nau „ilo „oku´ ke loto ke nau
both do something they like – like watch a tv tokoni atu pea „i ha‟a mou a‟u ki „api „e toki fai
programme.                   leva ha me‟a te nau loto ki ai „o hangē ko ha sio
                        ha polokalama he televisone.
Keep calm – try not to show your anger.     Mokomoko „o „oua „e „asi „oku ke „ita pea ke
Count to ten. If you‟re next to something your lauloto 'o a'u ki he 10 ke tokoni atu. Kapau „oku
child wants, move the trolley to a quiet    mo tu‟u „o ofi ki ha me‟a „oku vili ki ai pea mo
corner.                     „unu atu ki ha tuliki „oku ki‟i maumaunganoa´ ke
                        mo ki‟i mama‟o atu mei ai.
Don‟t worry about the other shoppers, most of „Oua te ke tokanga ki he sio „a e kakai he
them will have had children and will know    supamāketi´. Ko e tokolahi „o kinautolu ko e kau
what you are going through.           tauhifānau pea kuo nau „ilo mo mahino'i „a e
                        me‟a „oku hoko kiate koe´.
Tell them they were really good at       Hikihiki‟i „a „enau poto „aupito he ngaahi me‟a
choosing/sitting still/playing I spy. If they  kehekehe „o hangē ko e fakasio „o e koloa´,
were difficult, try to remember something    tangutu ma‟u´ pe ko e va‟inga “I Spy”. Kapau
positive you can tell them.           na‟a nau pau‟u, fakamanatu‟i ha ni‟ihi 'o e me‟a
   a0099ea0-c98e-4ad9-9f51-118e5a83f583.doc


                         lelei ne nau fai´ ke fakahikihi‟i „aki kinautolu.
If things went wrong think about what      Kapau na‟e iku kovi ha me‟a pea ke vakai‟i
triggered the trouble – you might be able to   fakalelei „a e „uhinga ne kamata ai´ koe‟uhi ke ke
avoid it next time.               faka‟ehi‟ehi mei ai he kaha‟u´.
It‟s a good idea to set up an arrangement with  „E sai foki kapau „e „i ai hao kaume‟a pe maheni
a friend where you mind each others children   „e lava ke mo taufetongi he to‟otama´ kae lava ke
so you each can shop on your own.        mo takitaha ō „o fai „ene fakatau´ tokotaha.
The checkout                   Ko e feitu‟u „oku totongi ai „a e fakatau´
When you‟re there                „I ho‟o mou a‟u atu ki ai´
“The checkout operators usually talk to him   “'Oku fa‟a fakatalanoa‟i kinautolu „e he
when he helps. He really enjoys that”      faifakatau´ „o kapau te nau tokoni atu pea ko e
                         me‟a ia „oku nau sai‟ia ai”
Remember: Try not to go when you‟re in a     Manatu‟i: Faka‟ehi‟ehi mei ha‟a mou „alu ki he
hurry and your child is hungry or tired.     supamāketi´ kapau „oku ke fakavavevave pe „oku
                         hela‟ia pe fiekaia „a ho‟o fānau´.
When you‟ve finished               „I he „osi ho‟o mou fakatau´
Think about                   Vakai‟i fakalelei
When things start going wrong          Pe na‟e kamata „i he hā ha ngaahi fehaalaaki
SKIP003 November 2004              SKIP003 Novema 2004
Skip supports parents and caregivers to raise  „Oku poupou‟i „e he Skip „a e mātu‟a´ mo e kau
their children in a positive way.        tauhifānau´ ke nau lava „o ohi lelei hake „a „enau
                         fānau´.
For more information go to:           „E toe ma‟u atu ha ngaahi fakamatala mei´ he
www.familyservices.govt.nz/skip/         uepisaiti: www.familyservices.govt.nz/skip/
Email: skipinfo@msd.govt.nz           „Imeili: skipinfo@msd.govt.nz pe telefoni 04 916
or phone: 04 916 3300              3300
For more information on support for parents   „E ma‟u atu mo e ngaahi fakamatala ki he poupou
go to www.familyservices.govt.nz and click    mo e tokoni ki he mātu‟a´ mei´ he uepisaiti
on National Directory.              www.familyservices.govt.nz pea ke fakaava „a e
                         National Directory.
“I go without the kids or just do a bare
necessities when they‟re with me”        “'Oku ou feinga keu „alu tokotaha pē, pe ko ha‟a´
                         ku fakatau fakavave pē „a e ngaahi me‟a si‟i „oku
                         fiema‟u kapau 'oku ou 'alu mo 'eku fānau´”

								
To top