Docstoc

català - Els ordinadors i els infants

Document Sample
català - Els ordinadors i els infants Powered By Docstoc
					    Les noves tecnologies:
     una font d’informació
un recurs per a la promoció de la lectura

  Biblioteca Jaume Ministral i Masià-Salt
        1997-2002
        Ajuntament de
          Salt
           Índex

         -  Salt: passat i present
         -  La lectura pública a Salt

Projecte: les noves tecnologies a la biblioteca infantil

         -  Justificació


         -  Tipus d’activitat
         -  Edats
         -  Objectiu
         -  Recursos
         -  Duració


         -  Introducció
         -  Línies d’actuació
         -  Desenvolupament
           -  Animació a la lectura
           -  Recerca d’informació
           -  Treball
           -  Joc i entreteniment
           -  Catàlegs
           -  Guies de lectura

         -  Valoració
         -  Projectes de futur


         -  Estadístiques

           -  Visites escolars
           -  Préstec de llibres
           -  Ús dels ordinadors
                       2
Salt: passat i present

    Salt és un municipi d’aproximadament 23.000 habitants, amb una
superfície de només 6,4 km2. Això fa que el seu nucli urbà es trobi unit al
de Girona, capital de la província.
    Durant segles, la seva demografia va ser estacionària i mai va supe-
rar els mil habitants. És a partir de 1846, amb la construcció de la primera
indústria tèxtil, quan el poble va començar a experimentar un augment
progressiu de la població. A l’any 1900, tenia un cens de 2.280 habitants i
la població forastera ja superaba als nascuts al propi municipi. El
desenvolupament industrial va tenir continuïtat al llarg del segle XX amb
la creació de noves fàbriques tèxtils (al 1971 tres empreses sumen 1098
treballadors) i l’inici d’altres sectors productius: escorxadors, carros-
series, maquinària agrícola, mobles…
    Durant els anys seixanta es va produir un segon creixement demo-
gràfic, amb l’arribada de persones procedents de la resta de l’estat
espanyol (sobretot de Jaén, Granada, Córdoba i Sevilla). Aquesta nova
onada de persones va determinar un gran creixement urbanístic i el nucli
urbà es va unir al de Girona.
    Entre 1960 i 1970, Salt va passar de tenir 7077 habitants a tenir-ne
11477. Al 1974 s’incorporà al municipi de Girona, del que es va indepen-
ditzà onze anys més tard. Es pot dir que el creixement de Salt està molt
relacionat emb la immigració. Al 1994, un 17% dels saltencs eren
originaris d’Andalusia i un 20% d’altres punts de l’estat. Un 1% era
d’Àfrica i un altre 1% de països europeus.

   Actualment el cens oficial presenta una piràmide demogràfica en
forma de fus, amb un 48,49% de la població en els grups d’edats de 20-
50 anys.

       Segment    Homes       Dones       Total    %
        0-10     1.290       1.170      2.460    10,36
       10-20     1.401       1.338      2.739    11,53
       20-30     2.350       2.105      4455    18,76
       30-40     2.179       1.792      3.971    16,72
       40-50     1.727       1.581      3.308    13,93
       50-60     1.243       1.194      2.437    10,26
       60-70      872        965       1837    8,26
       70-80      700        932       1632    7,73
       80-90      262        503       765    3,22
       90-100     44        80        124    0,52
       100-110      3         5        8     0,03
       TOTAL     12.071      11.665      23.736   100,00
         Font: Cens Oficial de l’Ajuntament de Salt (6.03.2002)
                                      Tornar a l’índex
                       3
   Altres dades d’interès per analitzar el nostre entorn són l’estudi de la
procedència dels immigrants estrangers i el càlcul dels seus percentatges
en el municipi.

         Padró municipal d’habitants per països
         Procedència        Habitants      % del total
        Països europeus        171         0,72
          Gàmbia           920         3,87
          Marroc          1431        6,02
          Senegal          102         0,42
      Altres països africans      198         0,82
       Continent americà        446         1,87
        Continent asiàtic        41         0,17
          TOTAL          3.309       13.89%
        Font: Cens Oficial de l’Ajuntament de Salt (06.03.2002)
La lectura pública a Salt

    Salt disposa de biblioteca pública des de 1954. Al 1979 es va
integrar dins la “Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya”.
Actualment està prevista la construcció, per el 2003, d’una nova seu.
    La biblioteca pública de Salt va començar a funcionar en una aula de
les Esculas Nacionales.
    Al 1966, per problemes d’espai, es va traslladar als locals actuals.
Aquí, la secció infantil estava en una petita sala, una mica apartada, però
dins el mateix espai dedicat als usuaris adults.
    Amb el temps, els petits van envair la zona d’adults i el desembre de
1984 es va inaugurar la nova secció infantil de la biblioteca, ben
comunicada amb la zona d’adults, però completament independent.
    Des de principis de l’any 1990, Salt compta amb una nova
biblioteca, la Massagran, una biblioteca infantil i juvenil, situada al sector
de més creixement demogràfic.
    La biblioteca Jaume Ministral i Masià, que fa la funció de biblioteca
central, en aquests últims anys s’ha renovat tot convertint-se en una
moderna mediateca totalment informatitzada, amb un increment
espectacular dels usuaris i els préstecs.


                                       Tornar a l’índex
                        4
Les noves tecnologies a la biblioteca infantil

        Una font d’informació

   Un recurs per a la promoció de la lectura
             5
Justificació

    Quant l’any 1994, la UNESCO va redactar el “Manifest sobre la
biblioteca pública” va definir la biblioteca amb aquestes paraules:

   -  La biblioteca pública és un centre local d’informació que facilita als seus
     usuaris tota classe de coneixement i d’informació
   -  Tots els grups d’edat han de trobar material adequat a les seves necessitats
   -  Les col·leccions i els serveis han d’incloure tot tipus de soports adequats, tant
     en modernes tecnologies com en materials tradicionals

I va proclamar les seves missions, entre les que cal destacar:

   -  1. Crear i consolidar els hàbits de lectura en els infants des dels primers anys
   -  11. Facilitat el progrés en l’ús de la informació i el seu tractament per mitjà de
     la informàtica

   Atenent aquests punts del manifest i l’experiència adquirida, creiem
fermement que l’ús dels mitjans informàtics no es contradiu amb la
promoció de la lectura. Les noves tecnologies són, per elles mateixes, un
recurs informatiu de primer ordre, però a més ofereixen multitud de
possibilitats per despertar interès i crear inquietuds lectores en una
societat immersa en un ambient multimèdia.

    La introducció de les noves tecnologies a la secció infantil de la
biblioteca pública de Salt, compta amb cinc anys d’experiència. Al llarg
d’aquest temps, s’han portat a terme diferents iniciatives amb resultats
satisfactoris, en la seva major part.

   La memòria que segueix, reflecteix el moment actual del projecte i
la seva valoració, així com les accions previstes per als propers anys.                                     Tornar a l’índex
                      6
Tipus d’activitat:

L’aprofitament de les noves tecnologies a la secció infantil de la biblioteca.


Edat: de tres a dotze anys.


Objectiu:

Aconseguir que tots els usuaris coneguin les possibilitats de la informàtica,
en totes les seves vessants:

   -  Eina de treball: tractament de textos i imatges, bases de dades,
     presentacions, creació de webs…
   -  Font d’informació i cultura: CD Roms i internet
   -  Joc i entreteniment


Recursos:

   Personal: 1 mestra-bibliotecària + 1 auxiliar.

   Material disponible:

     -  Ordinadors: 1 OPAC, 1 ordinador per a jocs i 2 per a treball i
       consulta
     -  Impressores: 1 inkjet color i 1 làser B/N
     -  Software: Microsoft Office (Word, Access, Excel, PowerPoint),
       Adobe PhotoDeLuxe 2.0, Adobe Acrobat 5.0, Microsoft
       FrontPage 2000, Microsoft Image Composer, WordSearch
       (sopes de lletres) i altres programes de dibuix, 3D…
     -  CD Roms: 59 de jocs i 89 de coneixements

   Espai: la sala infantil de la biblioteca.


Duració: indefinida.
                                Tornar a l’índex
                    7
Introducció:

   Quan el mes d’abril de 1997 es va fer la remodelació de la biblioteca
infantil, alhora que es redueix l'espai per fer treballs escolars, es crea una
zona per a la lectura i s’introdueixen els primers aparells multimèdia: un
visor de videos, un lector de CD’s de música i un ordinador amb lector de
CD Roms, que en un primer moment serveix per jugar els nens però
també per a les feines d’administració i gestió de la secció infantil.

   El gener del 1998 es va incorporà un altre ordinador destinat a la
cerca d'informació en CD Roms i a la realització de treballs. Abans
d’acabar l’any, els dos ordinadors queden connectats a Internet.

   El setembre de 1998 es posà en marxa la informatització del catàleg i
la biblioteca infantil ja va comptà amb un OPAC de consulta i un nou
ordinador per a les funcions de préstec i gestió.

  A finals del 2001, es va aconseguir un nou ordinador de treball i
consulta, amb connexió a internet.

   Des de l’entrada del primer ordinador s’ha buscat la millor manera
d’aprofitar les seves possibilitats, tot i que el projecte s’ha anat dissenyant
a partir de 2 circumstàncies: el material disponible i els coneixements
informàtics de la persona responsable de la biblioteca.


Línies d’actuació:

   -  Animació a la lectura

   -  Recerca d’informació en CD roms i a internet

   -  Treball:
       - ús dels ordinadors per a la realització dels treballs escolars,
        preparació de portades, rètols, invitacions, etc.
       - aprenentatge de programes informàtics


   -  Joc i entreteniment amb CD roms i internet

   -  Catàlegs del fons de la biblioteca

   -  Guies de lectura en format web


                                 Tornar a l’índex
                    8
Desenvolupament:

1.- Animació a la lectura

   -  Contes (3-6 anys). Adaptacions de contes, en forma de
     diapositives fetes amb el programa PowerPoint.
     A les visites escolars, en especial quan hi ha molts nens
     immigrants amb dificultats de comprensió lingüística, un dels
     contes s’explica a amb diapositives fetes en PowerPoint per tal
     d’aconseguir una millor comprensió.
     (vegeu la carpeta: contes_1)

   -  Jocs (7-9 anys).- Jocs inspirats en el conte que s’ha explicat a la
     visita escolar. Tots estan realitzats amb el programa Power Point
     menys 1 que és en format web.
     Són jocs amb diferents objectius:
      - reforçar la comprensió del conte (Joc-Talp; Joc_Txan; Drac)
      - millorar l’atenció (JocDisb_Pandora)
      - introduir un treball sobre rodolins (Joc_Cosme)
        (vegeu la carpeta: jocs)

   -  Webs (10/12 anys).- Web amb enllaços a planes de contes i al
     recull dels contes escrits pels nens durant tres estius, seguint
     diferents propostes que els incentiven a llegir, escriure i fer ús de
     l’ordinador i del correu electrònic
     (vegeu la carpeta: contes)2.- Recerca d’informació (9/12 anys)

   -  Visites escolars.- per als alumnes de 4t, 5è i 6è s’ha dissenyat un
     projecte que permet, de forma progressiva, adquirir el coneixe-
     ment de l’organització de la biblioteca, la cerca al catàleg infor-
     matitzat i la recerca d’informació en els diferents suports.

      -  4t. Organització i funcionament de la biblioteca.
          - Explicació teòrica de l’organització de la biblioteca i de
           la situació dels diferents documents.
          - Introducció a la cerca al catàleg informatizat.
          - Gimcana per reforçar els coneixements adquirits.
            (vegeu un exemple a la carpeta: pdf/quart)

      -  5è. Cerca d’informació en els diferents suports.
         - Explicació teòrica per conèixer els diferents suports:
           diccionaris, enciclopèdies, atles, monografies, revis-
           tes, videos, CD Roms, enciclopèdies electròniques,
           internet…

                                  Tornar a l’índex


                      9
          -  Gimcana sobre un tema, generalment triat per
            l’escola, on s’han de fer cerques en tots els suports.
            (vegeu un exemple a la carpeta: pdf/cinquè)      -  6è. Cerca d’informació per fer un treball.
         - Aprofundiment dels conceptes explicats a 5è.
         - Informació sobre com s’ha de fer un treball.
         - Gimcana.
            (vegeu un exemple a la carpeta: pdf/sisè)

   -  Catàleg de matèries.- Web amb un llistat d’adreces electròniques
     on es troba informació útil per portar a terme els treballs
     escolars. Consta de diferents apartats: un enllaç al cercador
     Google, una plana amb adreces d’institucions, una plana
     d’adreces que es pot consultar de forma alfabètica o bé seguint
     les pautes de la CDU i una plana amb les adreces de Salt.
     (vegeu la carpeta: cataleg/index)

     Hi ha una altra web que no és tan exhaustiva en recursos
     educatius però en canvi recull cercadors, portals, comunitats
     educatives, literatura i lleure.
     (vegeu la carpeta: Web3/inici)

3.- Treball (9/12 anys)

   La biblioteca compta amb 2 ordinadors que es deixen per períodes
   d’1 hora diària per tal de poder:

      -  Passar treballs escolars, fer portades, escriure cartes,
        invitacions, etc.
      -  Buscar informació a internet
      -  Aprendre l’ús dels programes instal·lats: Word, Acces,
        Excel, PowerPoint, Adobe PhotoDeLuxe, PaintShopPro,
        FrontPage2000, així com altres programes de dibuix, 3D,
        etc.
      -  Enviar i rebre missatges per correu electrònic.

   No s’han fet cursos de formació per als usuaris, però sempre que el
   moviment de la biblioteca ho permet se’ls ajuda.
   Els dissabtes al matí i durant les vacances, aquests ordinadors
   també s’utilitzen per navegar per internet amb finalitats de lleure.


                                   Tornar a l’índex
                     10
4.- Joc i entreteniment (3/12 anys)

   L’ordinador destinat al lleure es deixa mitja hora a la setmana per
   jugar amb CD Roms.
   Hi ha 10 CD’s instal·lats que es renoven quan se’n compren de nous.
   La resta dels CD Roms només es deixen en préstec.
   Aquests CD Roms són de jocs educatius: Otijocs i altres col·leccions
   de Barcelona Multimèdia, Les tres bessones, Teo o Pingu.5.- Catàlegs del fons de la biblioteca (9/12 anys i adults)

   Per donar més informació del fons de la biblioteca en aquelles dades
   que no es poden extreure del catàleg col·lectiu, en un dels ordi-
   nadors de treball hi ha “accessos directes” a bases de dades que
   contenen:

      -  Col·leccions dels llibres d’imaginació: I1, I2, I3
      -  Col·leccions que tenen un determinat tipus de lletra:
        “lligada” o “de pal”.
      -  Relació de documents multimèdia que es troben a la
        biblioteca: videos, CD’s, CD Roms, cassettes i DVD’s
      -  Revistes que es poden trobar a la secció infantil.
      -  Llistat de matèries de contes i novel·les, així com buidat
        d’algunes revistes.
      -  Racó dels pares.
        (vegeu un exemple a la carpeta: pdf/llistats)

6.- Guies de lectura (9/12 anys)

   Els tres ordinadors que estan a l’abast dels usuaris compten amb
   “accessos directes” a diferents guies de lectura que es creen a partir
   d’una demanda d’informació que pot ser motivada per una cam-
   panya ciutadana, l’aniversari d’un personatge, un treball escolar o
   quasevol tema d’actualitat.
   Aquestes guies contenen tant els llibres que tracten d’un determinat
   tema, com les adreces d’internet que hi estan relacionades.


                                Tornar a l’índex
                     11
Valoració

    L’experiència d’introduïr les noves tecnologies dins la dinàmica de la
biblioteca infantil ha estat positiva en molts aspectes:

   -  Fa que els infants la vegin com a més atractiva i integrada al món
     que els envolta, completament ocupat per tecnologies multi-
     mèdia: televisió, video-jocs, mòbils,…
   -  Afavoreix la igualtat d’oportunitats ja que estem en una zona on
     hi ha molts infants que només hi tenen accés des de l’escola i/o
     des de la biblioteca.
   -  Amplia les fonts d’informació.
   -  Permet donar informació sobre temes d’actualitat.
   -  Millora el coneixement d’altres cultures.
   -  Permet la relació amb els amics i familiars que s’han quedat al
     país d’origen.

   L’ordinador de jocs està sempre ocupat, encara que els jocs que hi
tenim no són els típics video-jocs. També ha tingut una bona acollida per
part dels pares que sovint acompanyen el seu fill en el joc o vénen a
informar-se abans de comprar un CD Rom.

    Els ordinadors per fer treballs van tardar una mica més a ser
utilitzats, ara però, sempre hi ha algú que en fa ús tant per fer els seus
treballs amb una millor presentació com per buscar informació, en
especial des que van tenir a l’abast la web amb el catàleg d’adreces de
coneixements.
    La connexió a internet, en aquests ordinadors és gratuïta però, de
dilluns a divendres, només la poden fer servir per buscar informació. Els
dissabtes al matí i durant les vacances se’ls permet altres connexions.
Aquest aspecte és un dels que s’ha de revisar ja que han descobert moltes
planes de jocs que a part de no ser el tipus de joc propi del que creiem
que hi ha d’haver a la nostra biblioteca, sovint per la seva complexitat,
bloquegen els ordinadors.
    El treball d’ús i aprenentatge dels programes instal·lats només el fan
a l’estiu, els més grans.

   Dins les visites escolars, els contes i jocs han estat molt ben rebuts.
   Els tallers de recerca d’informació per als cursos superiors, també
han estat molt positius i ben valorats tant pels usuaris com per les escoles
que cada curs repeteixen l’experiència.

                                Tornar a l’índex
                   12
    Els catàlegs del fons de la biblioteca: matèries de contes, llistats de
documents multimèdia, etc. són més consultats pels responsbles de la
biblioteca que pels usuaris però, en moments puntuals, són de gran ajuda.

    Les guies de lectura en format web han estat ben acollides ja que en
ser de temes d’actualitat coincideixen amb els treballs escolars. També
alguns mestres se n’han interessat. Per a la biblioteca, té l’avantage de la
facilitat d’actualització i ampliació. El fet de no poder penjar-les a la xarxa
ens ha portat a fer-ne 2 versions, una només amb els enllaços, per
consultar-la des dels ordinadors de la biblioteca, i una altra versió per
imprimir amb les adreces desenvolupades per facilitar el treball des de
casa.

    A l’estiu, hi ha nens i nenes que no surten de vacances ni van als
casals i cada dia venen a la biblioteca, a vegades matí i tarda, sense
massa interès per la lectura. Per donar-los una activitat que no sigui
únicament jugar o mirar videos, s’ha proposat la web de contes que els
usuaris han d’escriure a la biblioteca o enviar-los per e-mail i un joc de
pistes per trobar en adreces d’internet (la resposta s’ha de donar per
correu electrònic, encara que es faci des de la mateixa biblioteca).
    Tant en un cas com en l’altre no hem obtingut la resposta que
esperàvem, potser degut a què els és difícil tenir prou organització i
constància per portar a terme una activitat que no és dirigida per un
adult.


Projectes de futur

   -  Continuar les experiències que han donat bon resultat:
       - visites escolars (contes, jocs, gimcanes)
       - cerca d’informació a internet, amb l’actualització constant
        de la web “catàleg”
       - guies de lectura…
   -  Afavorir la relació amb els usuaris via e-mail: demandes
     d’informació, tramesa de novetats, renovació de préstecs…
   -  Aconseguir una web on poder penjar guies, novetats, activitats
     previstes… i des d’on els infants puguin participar, escrivint
     contes, poesies, fent suggeriments i preguntes…
   -  Buscar diferents formes d’incentivar la participació dels usuaris i
     l’ús de les noves tecnologies per a la dinamització lectora, el
     treball i el lleure.
   -  Preparar un CD que faci de guia de la biblioteca amb descripció
     dels espais, organització i situació dels documents, serveis,
     horaris… i també algun joc que ajudi a comprendre’n el
     funcionament.
                                 Tornar a l’índex                   13
Estadístiques

           Visites escolars – Curs 2001-2002

            Curs     Nº visites    Alumnes
          Llar infants     8        172
            P-3       9        162
            P-4       10        188
            P-5       11        218
             1º       8        146
             2º       9        167
             3º       8        182
             4º       8        112
             5º       10        98
             6º       11        160
            Total      92       1605                Gimcanes realitzades

            Curs    Nº       Temes

             4º     6      Organizació
                         biblioteca
             5º     8    Aiguamolls Empordà
                         Unió Europea
             6º     8       Volcans
                         Unió Europea
Préstec

Any 2001

   -  Dies d’obertura de la biblioteca: 280 dies

   -  Préstec de llibres d’imaginació

      I1.- 3562
      I2.- 624
      I3.- 453
                                  Tornar a l’índex


                     14
Ús dels ordinadors

       Jocs.-  1840 torns de mitja hora

       Treball.- 600 torns d’una hora
             (treball i cerca d’informació en CDRoms i a internet)

       Internet.- 280 torns d’una hora (lleure: dissabtes i vacances)


                     Ús de l'ordinador - 2001


                        280
                   600


                                1840
   Des de finals de l’any 2001 tenim un nou ordinador para fer treballs
i buscar informació, por tant aquest any l’ús setmanal dels ordinadors és
de:
   36 torns de mitja hora per jugar
   25 torns d’una hora per fer treballs i consultes
   6 torns d’una hora per navegar per internet (dissabtes)

                  Ús setmanal de l'ordinador


                        6                   25             36
Antònia Gimbernat i Gou
Responsable de la secció infantil                   28 de juny de 2002


     Biblioteca Jaume Ministral i Masià – Secció infantil
         C/ Manuel de Falla, 26 – 17190 Salt (Girona)
           Tel. 972 24 03 22 – bibsalt@ddgi.es


                        15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:10/31/2011
language:Catalan
pages:15