Kırıkkale İli Çalışma Raporu - SanayiNet

Document Sample
Kırıkkale İli Çalışma Raporu - SanayiNet Powered By Docstoc
					                      ÖNSÖZ

  Valiliğimiz Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü, 3143 Sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” uyarınca hazırlanan “TaĢra TeĢkilatı Görev, Yetki,
Sorumluluk ve ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği” esaslarına göre hizmet vermektedir.
  Verilen görevleri yerine getirirken herkese eĢit ve adaletli davranılmasını sağlama
yanında vatandaĢın rahatı ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütme gayreti içerisinde hizmet
vermektedir.
  Kalite politikasına bağlı olarak oluĢturulan hizmet standartlarına uygun olarak Ġlimiz
genelinde yürütülen faaliyetleri daha etkin kılmak için Müdürlük stratejik planı hazırlanmıĢ
ve planda belirtilen hususlar eylem planına dönüĢtürülmüĢtür.
  Plan doğrultusunda Müdürlükçe hazırlanan Süreç GeliĢtirme ve Performans Yönetim
Sistemi Projesi kısa adı SGPYS olan proje hazırlandıktan sonra, Kırıkkale Üniversitesi
Ġ.Ġ.B. Fakültesi ve KÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine lisans tez konusu verilerek SGPYS hakkında daha geniĢ bir araĢtırma
yapılması sağlanmıĢ ve sonuçta çalıĢma baĢarıyla tamamlanmıĢtır.Verilen hizmetlerinin
etkin verimli ve sürekli ortamda geliĢtirilmesi ve ölçülebilirliğinin sağlanması amacıyla
tasarlanan SGPYS programının eksiklikleri tespit edilmiĢ, yazılımın tamamlanması
sağlanmıĢtır
  Bakanlığımızın vizyonu “IĢ adamlarının yapacakları yatırımlar için; Dünya ve
Türkiye’deki geliĢmeleri dikkate alacak Ģekilde, yatırım alternatiflerine ıĢık tutmak,
Serbest rekabet ortamında küçük tasarrufların yatırıma dönüĢmesini sağlayacak biçimde,
kendi iĢini kuracak Ģekilde teĢvik etmek, bilgilendirmek ve yönlendirmektir.” Bu ilkeden
hareketle Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğünce hazırlanarak koordine edilen AB
GiriĢimcilik projesi öncelikle AB Fonu kullanılarak “Ġnsani GeliĢme” yaklaĢımı ile
GiriĢimcilik Okulu açılmıĢ, ikincisi ise Bölgesel düzeyde sürdürülebilir geliĢmeyi
GiriĢimciliğin GeliĢmesi ile paralel gören kapsamlı ilk GiriĢimcilik Modeli ortaya
konulmuĢtur.
  Bu anlayıĢın sonucunda Bölgesel düzeyde bir nevi Kalkınma Ajansı fonksiyonlarını
yürütmek üzere internet portalı üzerinde TUGĠDEM Türkiye GiriĢimcilik GeliĢtirme
Merkezi oluĢturulmuĢtur. Böylelikle sürdürülebilir insani kalkınmayı sağlamak ve
kadınların, gençlerin ve özürlülerin kendilerinde var olan özgüvenlerini pekiĢtirerek
istihdam ve yatırım ortamı oluĢturmak amacıyla çalıĢmalar yürütülmektedir.
  Sonuç olarak; Daha iyi yatırım ortamına kavuĢma yolundaki çalıĢmalarla, özel sektör
yatırımlarının arttığı Kırıkkale’de, gelecekte bu geliĢmelere bağlı olarak sosyo-ekonomik
göstergelerin en üst düzeye ulaĢtığına inanıyorum.                            Mustafa B. DEMĠRER
                             Kırıkkale Valisi
                                                     TABLO NO 1
    KIRIKKALE İLİ SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ÇALIŞMA DURUMU
                                               2006/2005 2007/2006
            AÇIKLAMA               Birim  2005  2006   2007 ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                % (+,-)  % (+,-)
Kayıtlı Gelen Evrak                      adet  2,636  2,954  2,946  12%     0%
Kayıtlı Giden Evrak                      adet  1,770  2,057  2,119    20%    3%
           Ġlk Okul Mezunu             kiĢi   0    0    0     0%    0%
   ÇALIġAN     Orta Okul Mezunu             kiĢi   2    2    2     0%    0%
  PERSONELĠN     Lise Mezunu               kiĢi   8    6    5     -38%   -17%
   TAHSĠLĠ     Üniversite Mezunu            kiĢi   12   14    14     17%    0%
           Toplam                  kiĢi   22   22    21     -5%    -5%
           Toplantılar               adet   4    8    7     75%    -13%
   ĠL
           Seminerler                adet   2   3     0     -100%   -100%
MÜDÜRLÜĞÜNCE
 DÜZENLENEN      Seminerler ve Toplantılara Katılanlar   kiĢi   8   8     0     -100%   -100%
           Eğitim Programlarına Katılanlar     adet   21   21    0     -100%   -100%
  SANAYĠ VE     Toplantılara Katılanlar         adet   1   1     1      0%    0%
   TĠCARET      Seminerlere Katılanlar         kiĢi   1    1    0     -100%   -100%
 BAKANLIĞINCA
  DÜZENLENEN     Eğitim Programlarına Katılanlar     adet   6   10    8     33%    -20%
Ġlde Düzenlenen ÇeĢitli Fuarlar                adet   1    1    1     0%    0%
Valilik Makamı ġifai ve Özel Görevler             adet   4    4    3     -25%   -25%
Bakanlık Makamlarınca Verilen ġifai ve Özel Görevler      adet   _    _    _      _      _
                               adet   1 adet Renault Broadway 6.500 YTL
           Binek Otomobil
                               YTL   1 adet Renault 1985 Model 3.500 YTL
                     markaları, model
 ARAÇ DURUMU               ve tahmini     adet   1 adet Peugeot 1994 Model 7.000 YTL
           Minibüs, Midibüs
                     değerleri      YTL   1 adet Hyundai Starex 2007 Model Kiralık
                               adet
           ……………..
                               YTL
TAġINMAZ MALLAR
                                       4 adet 80 GB 512 MB P4 3.2 Ghz
                                       1 adet 60 GB 512 MB P4 2.6 Ghz
                                     1 adet 60 GB 512 MB Centrino 1.73 Ghz
                                      1 adet 40 GB 128 MB Celeron 1.2 Ghz
                                      1 adet 40 GB 256 MB Celeron 1.7 Ghz
           Bilgisayar                adet      1 adet 40 GB 256 MB P4 2.2 Ghz
                                     1 adet 20 GB 256 MB Celeron 433 Mhz
 BĠLGĠSAYAR VE
                                       1 adet 20 GB 128 MB P III 650 Mhz
   DONANIMI
                                       1 adet 20 GB 376 MB P III 733 Mhz
                                       1 adet 20 GB 128 MB P III 870 Mhz

           Yazıcı                  adet               6
           Tarayıcı                 adet               1
           (scanner)
           …………….                  adet
           Telefon                 No     0 318 224 25 09-224 93 22-224 26 59%
 TELEFON FAKS    Telefaks                 No
  FOTOKOPĠ     Faks                   No           0 318 224 38 74
        Fotokopi                 adet           100%
        e-posta adresi                 stmkirikkaleil@sanayi.gov.tr
ĠLETĠġĠM DURUMU
        Bakanlık Bilgisayar ĠletiĢim Ağı (bağlı/değil)           Bağlı
                                                TABLO NO 2
 KIRIKKALE İLİ SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
                                       FĠĠLĠ KADRO
                           NORM                     ĠHTĠYAÇ
         AÇIKLAMA         Birim  KADRO(*)      2006      2007    Norm-Fiili
                            (1)       (2)      (3)     (1-3)
Ġl Sanayi Ticaret Müdürü          KiĢi     1       1         1     0

Ġl Sanayi Ticaret Müdür Yard.        KiĢi     1       0         0     1

AraĢtırmacı (Ö)               KiĢi     1       1         0     1
ġube Müdürü                 KiĢi     3       1         3     0
Uzman                    KiĢi     0       0         0     0
Uzman (Ö)                  KiĢi     0       0         0     0
Mühendis                  KiĢi     3       3         2     1
Mimar                    KiĢi     0       0         0     0
Koruma Güvenlik ġefi            KiĢi     0       0         0     0
ġef                     KiĢi     2       1         1     1
ġef (Ö)                   KiĢi     1       1         0     1
Tekniker                  KiĢi     1       1         1     0

Teknisyen                  KiĢi     0       0         0     0

Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni      KiĢi     1       1         1     0

Ölçü Ayar Memuru              KiĢi     4       3         4     0

Sekreter                  KiĢi     0       0         0     0

Memur                    KiĢi     6       6         5     1

Koruma Güvenlik Görevlisi          KiĢi     0       0         0     0

Daktilograf                 KiĢi     0       0         1     1

ġoför                    KiĢi     1       1         1     0

Hizmetli                  KiĢi     1       1         1     0

Bekçi                    KiĢi     0       0         0     0

TOPLAM                   KiĢi    26       21         21     7
                                                 Artış oranı
                            2005      2006      2007
                                                  % (+,-)
Ġl Müdür. Geçiçi Görevle Gelenler      KiĢi     1       0         0    100%

Ġl Müdür. Geçiçi Görevle Gidenler      KiĢi     1       1         0    -100%

Yıl Ġçinde Emekli Olan           KiĢi     1       0         0    100%

BaĢka Kuruma Nakil             KiĢi     0       0         0     0%

Yıl Ġçinde Gelen Personel          KiĢi     0       0         0     0%

Yıl Ġçinde Ġstifa Eden/Ölen         KiĢi     0       0         0     0%
(*) Norm Kadro Ġl Müdürlüğünün ĠĢ durumuna göre belirlenmiĢ sayıdır.
                                                                          TABLO NO 3
                     KIRIKKALE ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                                                       2006/2004 2006/2005
FAALĠYETLER                                        AÇIKLAMA      Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                                        % (+,-)  % (+,-)
                                           Dolum  Toplam     adet   7   7    8     14%     14%
                                           Tesisi  Denetlenen   adet   84   84   96    14%     14%
                                                Toplam     adet   47   47   42    -11%    -11%
                                          Bayi
                                                Denetlenen   adet   94   132   89    -5%    -33%
                         TS 55 TÜPLERLE ĠLGĠLĠ DENETĠMLER
                                            Tüp   Toplam     adet   0   0    0     0%     0%
                                           Fabrikası Denetlenen   adet   0   0    0     0%     0%
                                                Toplam     adet   135  132   0    -100%    -100%
                                           ĠĢyeri
                                                Denetlenen   adet   172  177   0    -100%    -100%
MECBURĠ UYGULAMADAKĠ STANDART DENETĠMĠ
                                          Denetlenen dolum
                                                       adet  19,792 19,895 12,600   -36%    -37%
                                          tesisindeki tüp
                                          Denetlenen bayideki tüp  adet  1,400  1,700  3,294   135%     94%

                                          Denetlenen tüp fab. tüp  adet   0   0    0     0%     0%
                                          Denetlenen Toplam
                                                       adet  21,192 21,595 15,894   -25%    -26%
                                          LPG Tüpü
                                          Denetlenen dolum
                                                       adet   0   0    0     0%     0%
                                          tes.Uyg. olm. tüp
                                          Denetlenen bayide Uyg
                                                       adet   0   0    0     0%     0%
                                          Olm. Tüp
                                          Denetlenen Tüp Fab.
                                                       adet   0   0    0     0%     0%
                                          Uyg.Olm.Tüp
                                          Uygun olmayan LPG
                                                       adet   0   0    0     0%     0%
                                          Tüpü
                                          Denetlenen dolum tes.
                                                       adet   111  113   123    11%     9%
                       SÖN. DENETĠMĠ
                       TS 862 YANGIN
                                          yangın sönd.
                                          Denetlenen bayideki
                                                       adet   144  151   140    -3%     -7%
                                          yangın sön.
                                          Denetlenen yan. sön.
                                                       adet   0   0    0     0%     0%
                                          tüpü fab. tüp
                                          Denetlenen toplam yan.
                                                       adet   255  264   263    3%     0%
                                          sön. tüpü
                                          Denetlenen dolum
                      GAZ TÜPL. ÇĠFT DĠKĠġ
                                                       adet   0   0    0     0      0
                                          tesisindeki tüp
                       TS 1519 BASINÇLI
                                          Denetlenen bayideki tüp  adet   0   0    0     0      0

                                          Denetlenen tüp fab. tüp  adet   0   0    0     0      0
                                          Denetlenen Toplam
                                                       adet   0   0    0     0      0
                                          Bas. Gaz Tüpü
                                          DENETLENEN
                                                       adet   0   0    0     0      0
                                          TOPLAM TÜP
                                          Denetlenen imalatçı    adet   0   0    0     0      0
          MAMÜLLERĠN DENETĠMĠ
          KAPSAMINDA BULUNAN
          ZORUNLU STANDART
                                          Denetlenen satıcı
           TÜPLERLE ĠLGĠLĠ
                                                       adet   48   52   46    -4%    -12%

                                          Denetlenen toplam firma  adet   48   52   46    -4%    -12%
                                          Standartlara uygun
                                                       adet   277  268   254    -8%     -5%
                                          mamul
                                          Standartlara uygun
                                                       adet   0   0    0     0      0
                                          olmayan mamül
                                          Denetlenen toplam
                                                       adet   277  268   254    -8%     -5%
                                          mamul
                                          Denetlenen TSE
                                                       adet   232  274   276    19%     1%
                                          Markası olan mamül
                                                      TABLO NO 3
       KIRIKKALE ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                                    2006/2004 2006/2005
 FAALĠYETLER                   AÇIKLAMA      Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                     % (+,-)  % (+,-)
                       Denetlenen TSE
                                    adet   0    0    0      0      0
                       Markası olm mam.
                       Savcılığa verilen firma  adet   0    0    0     0      0
          0
                       Denetlenen imalatçı    adet   0    0    0     0      0
  ZORUNLU STANDART KAPSAMINDA BULUNAN
   MAMÜLLERĠN STANDART, TS 4331 VE MARKA


                       Denetlenen satıcı     adet  232   274   126    -46%    -54%

                       Denetlenen toplam firma  adet  232   274   126    -46%    -54%
                       Standartlara uygun
                                    adet  554   576   276    -50%    -52%
                       mamul
                       Standartlara uygun
                                    adet   3    0    0    -100%   #DIV/0!
          DENETĠMĠ
                       olmayan mamül
                       Denetlenen toplam
           (1)
                                    adet  557   576   276    -50%    -52%
                       mamul
                       Nisan - 2005       adet   0    0    0     0      0
                       Denetlenen TSE
                                    adet   0    0    0     0      0
                       Markası olm mamül
                       TS4331 standardına
                                    adet  557   576   276    -50%    -52%
                       uygun mamül
                       TS4331 standard.uygun
                                    adet   0    0    0     0%     0%
                       Olm.mamul
                       Savcılığa verilen firma  adet   3    0    0    -100%   #DIV/0!

TĠP VE SĠSTEM ONAYI
AV TÜFEKLERĠ                 Namlu Basınç Testi    adet   0    0    0     0%     0%
BELGESĠ

  ÖLÇME                  Damgalanan alet      adet  4,705  5,692  1,228   -74%    -78%
DEĞERLENDĠRME
                       Reddedilen alet      adet   51   24   61    20%    154%
    ĠLK
  MUAYENE                  Toplam          adet  4,756  2,421  1,289   -73%    -47%

                       Damgalanan alet      adet  528   963   605    15%    -37%
  PERĠYODĠK
                       Reddedilen alet      adet   23   9    10    -57%     11%
  MUAYENE
                       Toplam          adet  551   972   615    12%    -37%

                       Denetlenen iĢyeri     adet  490   426   235    -52%    -45%

                       Denetlenen ölçü aleti   adet  2,340  1,897  902    -61%    -52%

 ANĠ MUAYENE                Mevzuata uygun olan
                                    adet               -61%    -52%
                       ölçü aleti            2,337  1,883  902
                       Mevzuata uygun
                                    adet   13   14   49    277%    250%
                       olmay.ölçü al.
                       Ceza uygulanan iĢyeri   adet   13   14   49    277%    250%

                       Denetlenen iĢyeri     adet  468   402   225    -52%    -44%
  AKARYAKIT
  SAYAÇLARI                 Denetlenen sayaç     adet  2,318  1,873  1,602   -31%    -14%
  MUAYENESĠ
                       Mevzuata uygun olan
                                    adet  2,318  1,873  1,590   -31%    -15%
                       sayaç
                       Mevzuata uygun
                                    adet   0    0    12    0%     0%
                       olmayan sayaç
                                          TABLO NO 3
    KIRIKKALE ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                       2006/2004 2006/2005
 FAALĠYETLER       AÇIKLAMA      Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                        % (+,-)  % (+,-)
          Ceza uygulanan iĢyeri   adet   0    0    12    0%     0%
  TANKER     Denetlenen tanker
                       adet   25   31   20   -20%    -35%
  SAYAÇLARI    sayacı

  ġĠKAYETLĠ    Doğru ayarlı sayaçlar   adet   14   26   27    93%     4%
 MUAYENE
          Bozuk ayarlı sayaçlar   adet   62   62   17   -73%    -73%
 (Elektrik, Su,
  Doğalgaz)   ġikayet edilen toplam
                       adet   76   78   44   -42%    -44%
          sayaç
TARTI ALETLERİ

          Denetlenen iĢyeri     adet   346   501   235   -32%    -53%

 TARTI VE TARTI  Kontrol Edilen Ölçü
                       adet   2,387  2,527  902   -62%    -64%
ALETLERĠNĠN ANĠ  Aletleri
  DENETĠMĠ    Cezalı Uygulanan ĠĢyeri  adet   19   11   40   111%    264%

          Cezalı Ölçü Aletleri    adet   19   11   49   158%    345%

          Damgalanan         adet   1,120  1,258  540   -52%    -57%
TARTI ALETLERĠ
 PERĠYODĠK    Reddedilen         adet   0    0    49    0%     0%
  MUAYENE
          Toplam           adet   1,120  1,258  589   -47%    -53%

          Ġmalatçı          adet   0    0    0    0%     0%
  ÖLÇÜ ALET.
ĠMALATÇILAR VE   Ġthalatçı         adet   0    0    0    0%     0%
 ĠTHALATÇILARI
          Toplam           adet   0    0    0    0%     0%

GELİRLER
MUAYENE DAMGALAMA ÜCRETLERĠ
                       bin YTL  14   20   26    86%     30%
TOPLAMI

CEZA ÜCRETLERĠ TOPLAMI            bin YTL  0.31  0.17  0.52   68%    206%
                                              TABLO NO 4
                 KIRIKKALE ĠLĠ TÜKETĠCĠ ġĠKAYETLERĠ
                                           2007/2005 2007/2006
ÇALIġMALAR                AÇIKLAMA     Birim 2005  2006  2007 ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                            % (+,-)  % (+,-)
                 Ayıplı Mal ve Hizmetler  Adet  133  196  219   65%    12%


    KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
                 Taksitli, Kampanyalı,
    TÜKETĠCĠ ġĠKAYETLERĠNĠN  Kapıdan SatıĢ
                              Adet  16   59   85   431%    44%
                 Süreli Yayın, Promosyon
                              Adet  1   0   0    0%    #DIV/0!
                 Kampanyaları
                 Garanti Belgesi      Adet  0   0   0    0%     0%

                 Servis Hizmetleri     Adet  0   0   0    0%     0%

                 Turist ġikayetleri    Adet  0   0   0    0%     0%

                 Diğer           Adet  0   0   0    0%     0%

                 TOPLAM          Adet  150  255  304   103%    19%

                 BaĢvuru          Adet  150  255  304   103%    19%
 ġĠKAYETLERĠNĠN

  GÖRE DAĞILIMI
                 Tüketici Lehine
                              Adet  99  174  193   95%    11%
                 Sonuçlanan
   TÜKETĠCĠ

 SONUÇLARINA
                 Tüketici Alehine
                              Adet  33   63   83   152%    32%
                 Sonuçlanan
                 Ġncelemesi Devam Eden   Adet  17   17   28   65%    65%
                 Ġlgili Kurum ve
                              Adet  1   1   0   100%    -100%
                 KuruluĢlara Sevk Edilen
                 Ayıplı Mal ve Hizmetler  Adet  133  196  219   65%    12%
  HAKEM HEYETLERĠNE ULAġAN
  ġĠKAYETLERĠNĠN KONULARINA
                 Taksitli, Kampanyalı,
                              Adet  16   59   85   431%    44%
                 Kapıdan SatıĢ
                 Süreli Yayın, Promosyon
                              Adet  1   0   0    0%    #DIV/0!
     GÖRE DAĞILIMI
                 Kampanyaları
                 Garanti Belgesi      Adet  0   0   0    0%     0%

                 Servis Hizmetleri     Adet  0   0   0    0%     0%

                 Turist ġikayetleri    Adet  0   0   0    0%     0%

                 Diğer           Adet  0   0   0    0%     0%

                 TOPLAM          Adet  150  255  304   103%    19%

                 BaĢvuru
HAKEM HEYETLERĠNE
                              Adet  150  255  304   103%    19%
 ġĠKAYETLERĠNĠN

  GÖRE DAĞILIMI
                 Tüketici Lehine
                              Adet  99  174  193   95%    11%
                 Sonuçlanan
 SONUÇLARINA
   ULAġAN
                 Tüketici Alehine
                              Adet  33   63   83   152%    32%
                 Sonuçlanan
                 Ġncelemesi Devam Eden   Adet  17   17   28   65%    65%
                 Ġlgili Kurum ve
                              Adet  1   1   0   100%    -100%
                 KuruluĢlara Sevk Edilen
                                             TABLO NO: 5

  KIRIKKALE İLİ TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİMLER SONUCU
              UYGULANAN CEZALAR

                                            2007/2005 2007/2006
         ÇALIġMALAR      AÇIKLAMA   Birim  2005   2006   2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                             % (+,-)  % (+,-)
                   Firma     adet    0    0    0    0%      0%
Kapıdan SatıĢlar
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
                   Firma     adet    0    0    0    0%      0%
Kampanyalı SatıĢlar
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
                   Firma     adet    0    0    0    0%      0%
Garanti Belgesi
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%

Tanıtma ve Kullanma          Firma     adet    0    0    0    0%      0%
Kılavuzu               Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
                   Firma     adet    0    0    0    0%      0%
SatıĢ Sonrası Hizmetler
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
                   Firma     adet    0    0    0   #DIV/0!    0%
             Akaryakıt
  Standarta Aykırılık
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0   #DIV/0!   #DIV/0!

             Yangın    Firma     adet    0    0    0    0%      0%
             Söndürücüler Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
             Diger    Firma     adet    4    7    0    -100%    -100%
             Satandart
             Konuları   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
                   Firma     adet    0    0    0    0%      0%
Bilgi ve Belge Vermeme
                   Ceza Tutarı  bin YTL   0    0    0    0%      0%
4077 SAYILI KANUN
GÖRE (4822 Sayılı           Firma     adet    4    7    0    -100%    -100%
Kanun ile
DeğiĢik)GEREĞĠ MÜLKĠ
AMĠRLERĠN VERDĠĞĠ
ĠDARĠ PARA CEZALAR          Ceza Tutarı  bin YTL  11,432  30,116  0    -100%    -100%
TOPLAMI
                                                TABLO NO: 6
              KIRIKKALE İLİ ESNAF SANATKARLAR - KOOPERATİFLER

                                             2007/2005 2007/2006
ÇALIŞMALAR              AÇIKLAMA        Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                              % (+,-)  % (+,-)

               Esnaf Sanatkar Odaları     adet   17   16   16    -6%     0%


               Yıl Ġçinde Kurulan Odalar    adet   0   0   0    0%     0%
   ESNAF VE SANATKARLAR
               Yıl Ġçinde Fesih Edilen
                               adet   1   2   0    100%    -100%
               Odalar
               Olağan Genel Kurullarını
                               adet   1   0   0    0%    #DIV/0!
               Yapmayan Odalar
               Olağanüstü Genel Kurula
                               adet   0   0   0    0%     0%
               Giden Odalar

               Genel TeftiĢ Gören Odalar    adet   3   4   0    -100%    -100%

               ġikayet Üzerine TeftiĢ
                               adet   4   1   0    100%    -100%
               Gören Odalar
               Unvan  DeğiĢikliğine
                               adet   0   0   0    0%     0%
               Giden Odalar

               Kooperatif KuruluĢu       adet   5   4   1    -80%    -75%


               Ana SözleĢme DeğiĢikliği    adet   2   0   0    0%    #DIV/0!


               Ön Ġnceleme           adet   3   3   2    -33%    -33%
  KOOPERATİFLER
               Muhtelif YazıĢma        adet  250  212  299    20%     41%


               Genel Kurul Müracaatı      adet  161  108  105   -35%     -3%

               Temsilci Görelendirilen
               Kooperatifler          adet  161  108  105   -35%     -3%

               Temsilci
               Görelendirilmeyen        adet   5   0   0    -100%   #DIV/0!
               Kooperatifler
               Kooperatiflerle Ġlgil iAlınan
               ġikayetler           adet   3   3   2    -33%    -33%


               Savcılığa Suç Duyurusu     adet   5   15   11   120%    -27%
                    KIRIKKALE İLİ VERİLEN BELGELER
                                              2007/2005 2007/2006
           VERĠLEN BELGELER       Birim    2005    2006    2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                               % (+,-)  % (+,-)
            Düzenlenen        adet     19     17     20    5%     18%
 SANAYĠ         Vize Yapılan       adet     4     3     33   725%    1000%
 SĠCĠL
 BELGESĠ        Yıllık ĠĢletme Çetveli  adet     18     19     89   394%    368%
            Toplam          adet     41     39    122   198%    213%
 SANAYĠ        Kamu KuruluĢları     adet     1     1     1    0%     0%
 SĠCĠLĠNE
            Özel Sektör        adet     40     57     88   120%     54%
 KAYITLI
 FĠRMALAR        Toplam          adet     41     58     89   117%     53%
            Düzenlenen        adet  0     0     0       0%     0%
 KAPIDAN        Vize Yapılan       adet  0     0     1       0%     0%
 SATIġ
 BELGESĠ        Ġptal Edilen       adet  0     0     0       0%     0%
                 Toplam     adet  0     0     1       0%     0%
            Düzenlenen        adet  4     2     1      -75%    -50%
 GARANTĠ        Vize Yapılan       adet  17     7     4      -76%    -43%
 BELGESĠ        Ġptal Edilen       adet  0     0     0       0%     0%
                 Toplam     adet  21     9     5      -76%    -44%
LPG TÜPLERĠ DENEY VE BAKIMI
                         adet  3     1     0      -100%    -100%
YETERLĠLĠK BELGESĠ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER DOLUM VE
                         adet  0     0     0       0%     0%
BAKIM DENEYĠ YETKĠ BELGESĠ
BASINÇL GAZ TÜPLERĠ MUAYENE
                         adet  0     1     0      100%     0%
BAKIM VE DENEYĠ YETKĠ BELGESĠ
ĠġYERĠ UYGUNLUK BELGESĠ              adet  4     0     2      -50%    #DIV/0!
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠNĠN TAMĠR
VE AYARINI YAPACAK KĠġĠLERE            adet  5     0     4      -20%    #DIV/0!
VERĠLEN YETKĠ BELGESĠ KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER (Anonim Şirket - Limited
             Şirket)
                                              2007/2005 2007/2006
            AÇIKLAMA         Birim    2005    2006    2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                               % (+,-)  % (+,-)
            KuruluĢu Yapılan
  LİMİTED ŞİRKET
                         adet     95    122     27   -72%    -78%
            AnasözleĢme DeğiĢikliği
                         adet     27     13     19   -30%     46%
            Yapılan
            Genel Kurul Toplatısı
                         adet     56     58     61    9%     5%
            Yapılan
            Tasfiye Haline Giren   adet     12     11     6    -50%    -45%
  ANONİM ŞİRKET
            KuruluĢu Yapılan     adet     10     10    112   1020%    1020%
            AnasözleĢme DeğiĢikliği
                         adet     5     0     17   240%    #DIV/0!
            Ġlanı Yapılan
            Genel Kurul Toplatısı
                         adet     16     14     24    50%     71%
            Yapılan
            Tasfiye Haline Giren   adet     5     0     48   860%    #DIV/0!
                    KIRIKKALE ĠLĠ
                2007 YILI ÇALIġMALAR RAPORU

  KIRIKKALE  SANAYĠ   VE  TĠCARET  ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
  KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN ĠLĠN EKONOMĠK VE SOSYAL
  KALKINMASINA YÖNELĠK FAALĠYETLER(2007)
Kentin bütün birikim ve olanaklarını “en üst düzeyde” organize ederek, kentsel yaĢamın bilimsel ve
evrensel ilkeler temelinde koordinasyonunu sağlamak. Bu amaçla sürdürülebilir kalkınma kavramını
benimsetme; özellikle Kırıkkale’nin ekonomik sorunlarını ele almak, Kent halkının karar alma süreçlerine
en geniĢ ve en üst düzeyde katılımını sağlamak, Kent sorunlarını tespit etmek, öncelikleri belirlemek ve
sorunlara öncelikler temelinde projeler geliĢtirmek, kentin geliĢim ve eylem planlarını hazırlamak, bu
planların hayata geçirilmesini sağlamak hedeflenmiĢtir.
Bu amaçları gerçekleĢtirmek için Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü koordinatörlüğünde,
katılımcılık anlayıĢına dayalı aĢağıdaki çalıĢmaları yapılmıĢtır.

   21.YÜZYILIN BAġINDA 2. KIRIKKALE SEMPOZYUMU ÇALIġMALARI
Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde planlanan, Sempozyumun temel amacı;
Kırıkkale’nin sanayi, tarım ve hizmet sektörlerindeki sorunları, çözüm önerileri ve yeni bölgesel
kalkınma hedeflerinin sağlanabilmesi için; Kırıkkale’nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal potansiyelin
ortaya konulması, sorunların çözümüne ıĢık tutacak uygun sektörel geliĢme stratejileri oluĢturulması ve
kaynakların verimli kullanımına yardımcı olunmasını sağlamaktır.
21.Yüzyılın BaĢında 2. Kırıkkale Sempozyumun kapsamı; Sempozyumda gerek yerel, gerekse ulusal
düzeyde geniĢ bir katılımla gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu nedenle, sanayi, tarım ve hizmet
sektörlerindeki Kırıkkale’nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konulması, sorunların
çözümüne ıĢık tutacak belirlenen 15 alandaki konulardaki çalıĢmaları kapsamaktadır.

   SEMPOZYUMA TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI UZMAN DESTEĞĠ
22.Kasım 2007 PerĢembe günü saat 15.00 de Kırıkkale Valisi Mustafa B.DEMĠRER, Sanayi ve Ticaret Ġl
Müdürü A.Vural ÖRSDEMĠR ile birlikte Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELĠK’i
Makamında ziyaret ederek, Kırıkkale Valiliği (Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü) Sekretaryasında
planlanarak, merkezi idare, Kırıkkale Üniversitesi, Yerel Yönetimler, ĠĢ Dünyası, Meslek Odaları Ve
Sivil Toplum KuruluĢlarının etkin katılımıyla 21.Yüzyılın BaĢında 2. Kırıkkale Sempozyumu
düzenleneceğini; Kalkınma Bankasının sempozyuma katkısını istenmiĢtir.
Toplantıda hazır bulunun Kalkınma Bankası Uzmanı ġube Müdürü Serdar KABUKÇUOĞLU Kırıkkale
Valiliği (Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü) tarafından daha önce hazırlanan GiriĢimcilik GeliĢtirme
Projesinin Kalkınma Bankası tarafından Asya Pasifik Ülkeleri proje yarıĢmasına sunulduğunu, Projenin
Bölgesel Kalkınma Kategorisinde Japonya’yı geride bırakarak 2006 ADFĠAP Development ödülü
aldığını bu ödülün Türkiye açısından büyük önem arz ettiğini belirterek
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELĠK tarafından geçmiĢte de baĢarılı proje
çalıĢmaları olan Kırıkkale Valiliği Sempozyum çalıĢmalarına katılmak üzere bir grup uzman
görevlendirmiĢtir.

   26-30 Kasım 2007 TARĠHLERĠNDE UYGUN YATIRIM ALAN ARAŞTIRMASI
Kırıkkale Ġli Uygun Yatırım Alan Araştırması Çalışması Yapılmıştır.

    03.12.2007 tarihinde    KIRIKKALE     SEMPOZYUMU      DÜZENLEME     KURULU
    TOPLANTISI
  5 SEKTÖR ÇALIġMA GRUBU TOPLANTISI YAPILMIġTIR.

AĢağıdaki 15 sektör çalıĢma grubu toplantısına katılmıĢtır.

Ġmalat Sanayi
1. Tekstil, Örme Kon, Sanayi
2. AhĢap ĠĢletme Mobilya Sanayi
3. Kimya Petrol Plastik Sanayi
4. Metal Ve Makine Sanayi
5. Tarım Ve Hayvancılık
6. Enerji Ve Doğal Kaynaklar
7. UlaĢtırma Ve HaberleĢme
8. Ticaret Ve Diğer Sekörler
9. Yerel Yönetimler Ve KentleĢme
10. Turizm
11. Eğitim
12. Çevre Ve Orman
13. Sağlık
14. Medya ve ĠletiĢim
15. Ġnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Ve Ġstihdam

Her ÇalıĢma grubu kendi sektörleriyle ilgili, raporu formatlarına uygun olarak,


1-Sektörün Mevcut Durumu
    1.1 Sektörde Dünyada ve AB Ülkelerinde Genel Durum ve Eğilimler
    1.2 .Sektörde Türkiye’de Genel Durum ve Eğilimler
    1.3. Sektörde Kırıkkale de durum tespiti (Firma/Okul/Hastane/Market.sayısı     Kapasite,
kapasite kullanım oranı
    1.4. Sektörde Kırıkkale de verimlilik etkinlik, kalite üzerine değerlendirmeler genel   eğilimler)
    1.5 Sektörün Kırıkkale deki Ġç ve DıĢ Ticaret Durumu
2-SWOT Analizi
3-Uygulama Stratejileri
4-Genel Değerlendirme Ve Sonuç

ÇalıĢmaları yaparak sempozyumda sunacaklardır.
   27.12.2007 Tarihinde 15 SEKTÖRDE ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
   YAPILMIġTIR.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:8/20/2009
language:Turkish
pages:13