Bayburt İli Çalışma Raporu - SanayiNet by JeffFUller

VIEWS: 12 PAGES: 13

									1
ÖNSÖZ


   Bayburt Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğünün “ TaĢra TeĢkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve
çalıĢma esasları Yönetmeliği kapsamında 6 personelle Ġl genelinde faaliyetlerin daha iyi
yürütülmesi için yapılan çalıĢma raporudur.
   Kurumumuza 2007 yılında 870 gelen evrak kayıt altına alınmıĢ, 723 giden evrak olarak iĢlem
görmiĢtür.
   Yatırmların ve istihtamın teĢviki amacıyla 5084 sayılı kanunda değiĢiklik yapan 5350 sayılı
kanuna göre Bayburt Valiliğince ( Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü) oluĢturulan enerji desteği
komisyonunca müracaatta bulunan firmaların talepleri incelenerek enerji desteğinden
faydalanmaları için Tahakkuk tutarları Hazine MüsteĢarlığına bildirilmiĢtir.
   Müdürlüğümüz tarafından 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ile 1705 sayılı
Ticarette TağĢiĢin Men’ i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında kanun ve bu kanuna
dayalı olarak 7.02.1967 tarih ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türk
Standartlarının uygulanması hakkında Tüzük Hükümlerine göre Mecburi kılınan Standartlar
kapsamındaki malları, standartlarındaki esaslara göre denetleyerek kalite kontrollerini yapmak,
gerektiğinde numune alıp laboratuvarlarda kontrol ettirmek.
   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22. maddesi hükmü uyarınca Ġl
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluĢ ve çalıĢmalarını yürütmek, 4077 sayılı tüketicinin
Korunması hakkında Kanunun uygulama alanına giren denetim hizmetlerini yürütmek.
   4703 sayılı kanun ve bu kanuna dayalı yayımlanan yönetmelikler AB mevzuat uyumu
kapsamında sinai ürünlerine iliĢkin temel kurallar çerçevesinde piyasa denetimleri sürdürülmüĢ CE
iĢareti denetimleri yapılmıĢtır. Bakanlığımız ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
arasında yapılan protokol kapsamında 2007 yılında Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 13 adet
akaryakıt istasyonu ve 5 adet LPG istasyonu denetlenmiĢ olup denetlemelere iliĢkin tutanaklar
Bakanlığımız Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
   Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarını mahallinde sonuçlandırmak. Ġl sınırları içerisinde Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları ve Birlikleri ile Anonim ġirket ve ortak sayısı 20 den fazla olan Ģirket Genel
Kurul Toplantılarında komiser bulundurmak.
   Bakanlıkça verilen Yetki çerçevesinde kalmak kaydıyla kooperatif kuruluĢlarına ve
anasözleĢme değiĢiklerine izin vermek kooperatif ve üst kuruluĢların Genel Kurul Toplantılarında
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 87. maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurmak
ve bilgilerin güncelleĢtirilmesini sağlamak üzere kooperatiflerin genel kurul toplantılarından sonra
doldurulan bilgi formlarını kontrol etmek.3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu ve bununla ilgili olarak
çıkarılan Yönetmeliklere göre gereken iĢlemleri yapmak.
                                    Kerem AL
                                    Bayburt Valisi
                    2
                                                   TABLO NO 1
    BAYBURT İLİ SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ÇALIŞMA DURUMU
                                               2007/2005 2007/2006
            AÇIKLAMA             Birim  2005   2006  2007    ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                % (+,-)  % (+,-)
Kayıtlı Gelen Evrak                    adet  760   828   870      14%     5%
Kayıtlı Giden Evrak                    adet  622   662   763      23%     15%
           Ġlk Okul Mezunu           kiĢi                #DIV/0!   #DIV/0!
   ÇALIġAN     Orta Okul Mezunu           kiĢi  1    1    1      0%     0%
  PERSONELĠN     Lise Mezunu             kiĢi  2    2    1      -50%    -50%
   TAHSĠLĠ     Üniversite Mezunu          kiĢi  4    5    4      0%     -20%
           Toplam                kiĢi  7    8    6      -14%    -25%
        Toplantılar                adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
    ĠL
        Seminerler                 adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
 MÜDÜRLÜĞÜNCE
 DÜZENLENEN  Seminerler ve Toplantılara Katılanlar    kiĢi                #DIV/0!   #DIV/0!
        Eğitim Programlarına Katılanlar      adet   5    5    3      -40%    -40%
  SANAYĠ VE Toplantılara Katılanlar          adet   2    1    2      0%     100%
   TĠCARET  Seminerlere Katılanlar           kiĢi  3    4    2      -33%    -50%
 BAKANLIĞINCA
 DÜZENLENEN  Eğitim Programlarına Katılanlar      adet   3    3    0      -100%    -100%
Ġlde Düzenlenen ÇeĢitli Fuarlar              adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
Valilik Makamı ġifai ve Özel Görevler           adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
Bakanlık Makamlarınca Verilen ġifai ve Özel Görevler   adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
                             adet
           Binek Otomobil               1 AD.1997 MODEL BRODWAY - 8.000,00YTL
                             YTL
                    markaları, model
 ARAÇ DURUMU                       adet
           Minibüs, Midibüs ve tahmini                     -
                    değerleri     YTL
                             adet
           ……………..                               -
                             YTL
TAġINMAZ MALLAR
                                  5 Ad. 80GB.512Ram 3.00Khz -2 Ad.
           Bilgisayar             adet 80GB.512RAM.3.2KHZ 1 Ad. 5GB.32Ram-Ġntel
                                     Telerom (Toplam 8 adet)
                                  1Ad.Lazee Jet 2420Dn,1Ad.Lazerjet
 BĠLGĠSAYAR VE    Yazıcı               adet  1160,1ad.Lazerjet1020, 1Ad.Lazerjet 12 A
   DONANIMI                           8302,1 Ad.Desket 720C (Toplam 5 adet)
           Tarayıcı
                             adet              1
           (scanner)

           …………….               adet

           Telefon               No      (0458) 2117649-2114162-2118171
 TELEFON FAKS    Telefaks               No           (0458) 2112142
  FOTOKOPĠ     Faks                 No               -
        Fotokopi                 adet            1
        e-posta adresi                 stmbayburtil@sanayi.gov.tr
ĠLETĠġĠM DURUMU
        Bakanlık Bilgisayar ĠletiĢim Ağı (bağlı/değil)           Bağlı
                        3
                                               TABLO NO 2
 BAYBURT İLİ SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
                                      FĠĠLĠ KADRO
                            NORM                   ĠHTĠYAÇ
        AÇIKLAMA          Birim    KADRO(*)     2006     2007    Norm-Fiili
                            (1)       (2)      (3)     (1-3)
Ġl Sanayi Ticaret Müdürü          KiĢi     1       1         1     0

Ġl Sanayi Ticaret Müdür Yard.       KiĢi                           0

AraĢtırmacı (Ö)              KiĢi                           0
ġube Müdürü                KiĢi     1       0         1     0
Uzman                   KiĢi     1       1         0     1
Uzman (Ö)                 KiĢi                           0
Mühendis                  KiĢi     2       0         0     2
Mimar                   KiĢi                           0
Koruma Güvenlik ġefi            KiĢi                           0
ġef                    KiĢi     4       3         2     2
ġef (Ö)                  KiĢi     1       0         1     0
Tekniker                  KiĢi                           0

Teknisyen                 KiĢi                           0

Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni      KiĢi                           0

Ölçü Ayar Memuru              KiĢi                           0

Sekreter                  KiĢi                           0

Memur                   KiĢi     5       0         0     5

Koruma Güvenlik Görevlisi         KiĢi                           0

Daktilograf                KiĢi     3       1         0     3

ġoför                   KiĢi                           0

Hizmetli                  KiĢi     1       1         1     0

Bekçi                   KiĢi                           0

TOPLAM                   KiĢi     19       7         6     13

                            2005      2006     2007    Artış oranı
                                                 % (+,-)
Ġl Müdür. Geçiçi Görevle Gelenler     KiĢi                         #DIV/0!

Ġl Müdür. Geçiçi Görevle Gidenler     KiĢi                         #DIV/0!

Yıl Ġçinde Emekli Olan           KiĢi                      2   #DIV/0!

BaĢka Kuruma Nakil             KiĢi                      1   #DIV/0!

Yıl Ġçinde Gelen Personel         KiĢi             1         1    0%

Yıl Ġçinde Ġstifa Eden/Ölen        KiĢi                         #DIV/0!
(*) Norm Kadro Ġl Müdürlüğünün ĠĢ durumuna göre belirlenmiĢ sayıdır.
                         4
                                                                           TABLO NO 3
                     BAYBURT ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                                                      2007/2005 2007/2006
FAALĠYETLER                                        AÇIKLAMA      Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                                       % (+,-)  % (+,-)
                                           Dolum  Toplam     adet           -     -      -
                                           Tesisi  Denetlenen   adet           -     -      -
                                               Toplam     adet  108   132   43   -60%    -67%
                                          Bayi
                                               Denetlenen   adet  3,460  2,020  43   -99%    -98%

                        TS 55 TÜPLERLE ĠLGĠLĠ DENETĠMLER   Tüp   Toplam     adet           -     -      -
                                          Fabrikası Denetlenen   adet           -     -      -
                                               Toplam     adet           43     -      -
                                           ĠĢyeri
                                               Denetlenen   adet           43     -      -
MECBURĠ UYGULAMADAKĠ STANDART DENETĠMĠ
                                          Denetlenen dolum
                                                       adet           -     -      -
                                          tesisindeki tüp
                                          Denetlenen bayideki tüp  adet           92     -      -

                                          Denetlenen tüp fab. tüp  adet           -     -      -
                                          Denetlenen Toplam
                                                       adet           92     -      -
                                          LPG Tüpü
                                          Denetlenen dolum
                                                       adet           -     -      -
                                          tes.Uyg. olm. tüp
                                          Denetlenen bayide Uyg
                                                       adet           -     -      -
                                          Olm. Tüp
                                          Denetlenen Tüp Fab.
                                                       adet           -     -      -
                                          Uyg.Olm.Tüp
                                          Uygun olmayan LPG
                                                       adet           -     -      -
                                          Tüpü
                                          Denetlenen dolum tes.
                                                       adet           -     -      -
                      SÖN. DENETĠMĠ
                      TS 862 YANGIN
                                          yangın sönd.
                                          Denetlenen bayideki
                                                       adet           -     -      -
                                          yangın sön.
                                          Denetlenen yan. sön.
                                                       adet           -     -      -
                                          tüpü fab. tüp
                                          Denetlenen toplam yan.
                                                       adet           -     -      -
                                          sön. tüpü
                                          Denetlenen dolum
                      TS 1519 BASINÇLI GAZ
                                                       adet           -     -      -
                                          tesisindeki tüp
                       TÜPL. ÇĠFT DĠKĠġ
                                          Denetlenen bayideki tüp  adet           -     -      -

                                          Denetlenen tüp fab. tüp  adet           -     -      -
                                          Denetlenen Toplam
                                                       adet           -     -      -
                                          Bas. Gaz Tüpü
                                          DENETLENEN
                                                       adet           92     -      -
                                          TOPLAM TÜP
                                          Denetlenen imalatçı    adet                      -
          MAMÜLLERĠN DENETĠMĠ
          KAPSAMINDA BULUNAN
          ZORUNLU STANDART

           TÜPLERLE ĠLGĠLĠ
                                          Denetlenen satıcı     adet   36   36   36    0%     0%
                                          Denetlenen toplam
                                                       adet           36   #DIV/0!     -
                                          firma
                                          Standartlara uygun
                                                       adet   96   96   96    0%     0%
                                          mamul
                                          Standartlara uygun
                                                       adet           -     -      -
                                          olmayan mamül
                                          Denetlenen toplam
                                                       adet   96   96   96    0%     0%
                                          mamul
                                                     5
                                                       TABLO NO 3
         BAYBURT ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                                   2007/2005 2007/2006
 FAALĠYETLER                   AÇIKLAMA       Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                                    % (+,-)  % (+,-)
                      Denetlenen TSE
                                    adet  108   98   96    -11%     -2%
                      Markası olan mamül
                      Denetlenen TSE
                                    adet          -     -      -
                      Markası olm mam.
                      Savcılığa verilen firma   adet          -     -      -

                      Denetlenen imalatçı     adet          -     -      -
  ZORUNLU STANDART KAPSAMINDA BULUNAN
  MAMÜLLERĠN STANDART, TS 4331 VE MARKA                      Denetlenen satıcı      adet   70   75   75    7%     0%
                      Denetlenen toplam
                                    adet          75   #DIV/0!   #DIV/0!
                      firma
                      Standartlara uygun
                                    adet  380  390  288   -24%    -26%
                      mamul
                      Standartlara uygun
                                    adet          -     -      -
         DENETĠMĠ
                      olmayan mamül
                      Denetlenen toplam
           (1)
                                    adet         288   #DIV/0!   #DIV/0!
                      mamul
                      Nisan - 2005        adet          -     -      -
                      Denetlenen TSE
                                    adet          -   #VALUE!   #VALUE!
                      Markası olm mamül
                      TS4331 standardına
                                    adet  108   98   96   -11%     -2%
                      uygun mamül
                      TS4331 standard.uygun
                                    adet          -     -      -
                      Olm.mamul
                      Savcılığa verilen firma   adet               -      -

TĠP VE SĠSTEM ONAYI
AV TÜFEKLERĠ                Namlu Basınç Testi     adet             #DIV/0!   #DIV/0!
BELGESĠ
       Damgalanan alet                      adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  ÖLÇME
DEĞERLENDĠRME Reddedilen alet                      adet             #DIV/0!   #DIV/0!
 ĠLK MUAYENE
       Toplam                          adet             #DIV/0!   #DIV/0!

                      Damgalanan alet       adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  PERĠYODĠK
                      Reddedilen alet       adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  MUAYENE
                      Toplam           adet             #DIV/0!   #DIV/0!

                      Denetlenen iĢyeri      adet             #DIV/0!   #DIV/0!

                      Denetlenen ölçü aleti    adet             #DIV/0!   #DIV/0!

 ANĠ MUAYENE                Mevzuata uygun olan
                                    adet             #DIV/0!   #DIV/0!
                      ölçü aleti
                      Mevzuata uygun
                                    adet             #DIV/0!   #DIV/0!
                      olmay.ölçü al.
                      Ceza uygulanan iĢyeri    adet             #DIV/0!   #DIV/0!

                      Denetlenen iĢyeri      adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  AKARYAKIT
  SAYAÇLARI                Denetlenen sayaç      adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  MUAYENESĠ
                      Mevzuata uygun olan
                                    adet             #DIV/0!   #DIV/0!
                      sayaç
                                  6
                                          TABLO NO 3
    BAYBURT ĠLĠ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALĠYETLERĠ
                                        2007/2005 2007/2006
 FAALĠYETLER       AÇIKLAMA       Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                         % (+,-)  % (+,-)
          Mevzuata uygun
                         adet              #DIV/0!   #DIV/0!
          olmayan sayaç
          Ceza uygulanan iĢyeri    adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  TANKER     Denetlenen tanker
                         adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  SAYAÇLARI    sayacı

  ġĠKAYETLĠ    Doğru ayarlı sayaçlar    adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  MUAYENE
          Bozuk ayarlı sayaçlar    adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  (Elektrik, Su,
  Doğalgaz)    ġikayet edilen toplam
                         adet              #DIV/0!   #DIV/0!
          sayaç
TARTI ALETLERİ

          Denetlenen iĢyeri      adet              #DIV/0!   #DIV/0!

 TARTI VE TARTI Kontrol Edilen Ölçü       adet              #DIV/0!   #DIV/0!
ALETLERĠNĠN ANĠ Aletleri
  DENETĠMĠ   Cezalı Uygulanan ĠĢyeri     adet              #DIV/0!   #DIV/0!

          Cezalı Ölçü Aletleri     adet              #DIV/0!   #DIV/0!

        Damgalanan            adet              #DIV/0!   #DIV/0!
 TARTI ALETLERĠ
  PERĠYODĠK  Reddedilen            adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  MUAYENE
        Toplam              adet              #DIV/0!   #DIV/0!

          Ġmalatçı           adet              #DIV/0!   #DIV/0!
  ÖLÇÜ ALET.
 ĠMALATÇILAR VE   Ġthalatçı          adet              #DIV/0!   #DIV/0!
 ĠTHALATÇILARI
          Toplam            adet              #DIV/0!   #DIV/0!

GELİRLER
MUAYENE DAMGALAMA ÜCRETLERĠ
                        bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
TOPLAMI

CEZA ÜCRETLERĠ TOPLAMI             bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                      7
                                               TABLO NO 4
                 BAYBURT ĠLĠ TÜKETĠCĠ ġĠKAYETLERĠ
                                           2007/2005 2007/2006
ÇALIġMALAR                AÇIKLAMA      Birim 2005  2006  2007 ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                            % (+,-)  % (+,-)
                 Ayıplı Mal ve Hizmetler  Adet  16  26   31   94%    19%
    KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
                 Taksitli, Kampanyalı,

    TÜKETĠCĠ ġĠKAYETLERĠNĠN
                               Adet  10  6   4    -60%    -33%
                 Kapıdan SatıĢ
                 Süreli Yayın, Promosyon
                               Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
                 Kampanyaları
                 Garanti Belgesi      Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Servis Hizmetleri     Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Turist ġikayetleri     Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Diğer           Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 TOPLAM           Adet  26  32   35   35%     9%

                 BaĢvuru          Adet  26  32   35   35%     9%
 ġĠKAYETLERĠNĠN

 GÖRE DAĞILIMI
 SONUÇLARINA
                 Tüketici Lehine
                               Adet  26  31   20   -23%    -35%
  TÜKETĠCĠ
                 Sonuçlanan
                 Tüketici Alehine
                               Adet     1   15   #DIV/0!  1400%
                 Sonuçlanan
                 Ġncelemesi Devam Eden   Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
                 Ġlgili Kurum ve KuruluĢlara
                               Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
                 Sevk Edilen
                 Ayıplı Mal ve Hizmetler  Adet  16  26   31   94%    19%
  HAKEM HEYETLERĠNE ULAġAN
  ġĠKAYETLERĠNĠN KONULARINA
                 Taksitli, Kampanyalı,
                               Adet  10  6   4    -60%    -33%
                 Kapıdan SatıĢ
                 Süreli Yayın, Promosyon
                               Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
     GÖRE DAĞILIMI
                 Kampanyaları
                 Garanti Belgesi      Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Servis Hizmetleri     Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Turist ġikayetleri     Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 Diğer           Adet            #DIV/0!  #DIV/0!

                 TOPLAM           Adet  26  32   35   35%     9%
HAKEM HEYETLERĠNE
                 BaĢvuru          Adet  26  32   35   35%     9%
 ġĠKAYETLERĠNĠN

 GÖRE DAĞILIMI
  SONUÇLARINA
                 Tüketici Lehine
                               Adet  26  31   20   -23%    -35%
                 Sonuçlanan
   ULAġAN
                 Tüketici Alehine
                               Adet     1   15   #DIV/0!  1400%
                 Sonuçlanan
                 Ġncelemesi Devam Eden   Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
                 Ġlgili Kurum ve KuruluĢlara
                               Adet            #DIV/0!  #DIV/0!
                 Sevk Edilen
                            8
                                           TABLO NO: 5

   BAYBURT İLİ TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİMLER SONUCU
               UYGULANAN CEZALAR

                                          2007/2005 2007/2006
         ÇALIġMALAR      AÇIKLAMA   Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                           % (+,-)  % (+,-)
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Kapıdan SatıĢlar
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Kampanyalı SatıĢlar
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Garanti Belgesi
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!

Tanıtma ve Kullanma          Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Kılavuzu               Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
SatıĢ Sonrası Hizmetler
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
             Akaryakıt
  Standarta Aykırılık
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!

             Yangın    Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
             Söndürücüler Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
             Diger    Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
             Satandart
             Konuları   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
                   Firma     adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Bilgi ve Belge Vermeme
                   Ceza Tutarı  bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
4077 SAYILI KANUN
GÖRE (4822 Sayılı  Firma              adet              #DIV/0!   #DIV/0!
Kanun ile
DeğiĢik)GEREĞĠ MÜLKĠ
AMĠRLERĠN VERDĠĞĠ
           Ceza Tutarı          bin YTL             #DIV/0!   #DIV/0!
ĠDARĠ PARA CEZALAR
TOPLAMI
                            9
                                                 TABLO NO: 6
               BAYBURT İLİ ESNAF SANATKARLAR - KOOPERATİFLER

                                              2007/2005 2007/2006
ÇALIŞMALAR              AÇIKLAMA         Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                               % (+,-)  % (+,-)

               Esnaf Sanatkar Odaları      adet   7   7   7    0%     0%


               Yıl Ġçinde Kurulan Odalar    adet             #DIV/0!   #DIV/0!
   ESNAF VE SANATKARLAR               Yıl Ġçinde Fesih Edilen
                                adet   4           -100%   #DIV/0!
               Odalar
               Olağan Genel Kurullarını
                                adet             #DIV/0!   #DIV/0!
               Yapmayan Odalar
               Olağanüstü Genel Kurula
                                adet             #DIV/0!   #DIV/0!
               Giden Odalar

               Genel TeftiĢ Gören Odalar adet                 #DIV/0!   #DIV/0!

               ġikayet Üzerine TeftiĢ
                                adet             #DIV/0!   #DIV/0!
               Gören Odalar
               Unvan DeğiĢikliğine Giden
                            adet                 #DIV/0!   #DIV/0!
               Odalar

               Kooperatif KuruluĢu       adet   3   3   1    -67%    -67%


               Ana SözleĢme DeğiĢikliği     adet             #DIV/0!   #DIV/0!


               Ön Ġnceleme           adet          1   #DIV/0!   #DIV/0!
  KOOPERATİFLER
               Muhtelif YazıĢma         adet          5   #DIV/0!   #DIV/0!


               Genel Kurul Müracaatı      adet   26   29   27    4%     -7%

               Temsilci Görelendirilen
               Kooperatifler          adet   26   29   27    4%     -7%

               Temsilci
               Görelendirilmeyen        adet             #DIV/0!   #DIV/0!
               Kooperatifler
               Kooperatiflerle Ġlgil iAlınan
               ġikayetler            adet          1   #DIV/0!   #DIV/0!


               Savcılığa Suç Duyurusu      adet          2   #DIV/0!   #DIV/0!
                               10
                    BAYBURT İLİ VERİLEN BELGELER
                                           2007/2005 2007/2006
           VERĠLEN BELGELER         Birim  2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                            % (+,-)  % (+,-)
             Düzenlenen           adet      1   -   #VALUE! #VALUE!
SANAYĠ SĠCĠL Vize Yapılan                adet   8   5   1    -88%    -80%
 BELGESĠ Yıllık ĠĢletme Çetveli            adet   8   7   5    -38%    -29%
             Toplam             adet   16   13   6    -63%    -54%
 SANAYĠ         Kamu KuruluĢları        adet             #DIV/0!   #DIV/0!
 SĠCĠLĠNE
             Özel Sektör          adet   8   7   7    -13%     0%
 KAYITLI
 FĠRMALAR        Toplam             adet   8   7   7    -13%     0%
             Düzenlenen           adet             #DIV/0!   #DIV/0!
 KAPIDAN        Vize Yapılan          adet             #DIV/0!   #DIV/0!
  SATIġ
 BELGESĠ        Ġptal Edilen          adet             #DIV/0!   #DIV/0!
                  Toplam        adet             #DIV/0!   #DIV/0!
             Düzenlenen           adet             #DIV/0!   #DIV/0!
 GARANTĠ         Vize Yapılan          adet             #DIV/0!   #DIV/0!
 BELGESĠ         Ġptal Edilen          adet             #DIV/0!   #DIV/0!
                  Toplam        adet             #DIV/0!   #DIV/0!
LPG TÜPLERĠ DENEY VE BAKIMI
                            adet             #DIV/0!   #DIV/0!
YETERLĠLĠK BELGESĠ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER DOLUM VE
                            adet             #DIV/0!   #DIV/0!
BAKIM DENEYĠ YETKĠ BELGESĠ
BASINÇL GAZ TÜPLERĠ MUAYENE
                            adet             #DIV/0!   #DIV/0!
BAKIM VE DENEYĠ YETKĠ BELGESĠ
ĠġYERĠ UYGUNLUK BELGESĠ                 adet             #DIV/0!   #DIV/0!
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠNĠN TAMĠR
VE AYARINI YAPACAK KĠġĠLERE               adet             #DIV/0!   #DIV/0!
VERĠLEN YETKĠ BELGESĠ  BAYBURT İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER (Anonim Şirket - Limited
             Şirket)
                                           2006/2004 2006/2005
             AÇIKLAMA          Birim    2005  2006  2007  ArtıĢ oranı ArtıĢ oranı
                                            % (+,-)  % (+,-)
             KuruluĢu Yapılan
   LİMİTED ŞİRKET
                            adet   24   32   24    0%     -25%
             AnasözleĢme DeğiĢikliği
                            adet          52   #DIV/0!   #DIV/0!
             Yapılan
             Genel Kurul Toplatısı
                            adet          0   #DIV/0!   #DIV/0!
             Yapılan
             Tasfiye Haline Giren      adet      1   3   #DIV/0!   200%
   ANONİM ŞİRKET
             KuruluĢu Yapılan        adet   1   2   0    -100%    -100%
             AnasözleĢme DeğiĢikliği
                            adet          2   #DIV/0!   #DIV/0!
             Ġlanı Yapılan
             Genel Kurul Toplatısı
                            adet   12   9   11    -8%     22%
             Yapılan
             Tasfiye Haline Giren      adet          2   #DIV/0!   #DIV/0!
                          11
BAYBURT ÇALIġMA RAPORU

ĠLĠN DĠĞER ÇALIġMALARI


1- SANAYĠ ENVANTERĠ ĠÇĠN YAPILAN ÇALIġMALAR

  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre 2007 yılında 1 adet iĢletmenin Sanayi Sicil Belgesi Vize iĢlemi
yapılmıĢtır. Ġlimizde Sanayi Siciline kayıtlı toplam 7 adet sanayi kuruluĢu faaliyet göstermektedir.
   GiriĢimciler ilimizde uygulama teĢvik tedbirleri konusunda aydınlatılmakta ve yönlendirilmektedir. Bu
kapsamda iĢkolu, proje, finansman ve devlet katkıları ile müracaat makamları konusunda bilgilendirilmiĢ
ve bilgilendirilmeye devam edilmektedir.
   Ayrıca Bakanlığımız tarafından çeĢitli sektörlere yönelik hazırlanmıĢ olan Sanayi Profili kitapçıkları
hakkında yatırımcılar ve sanayi kuruluĢları tarafından talep edilmesi halinde gerekli bilgiler sunulması ve
kitapçıkların temin edilerek verilmesi yanında ilin sanayi ve ticaret potansiyelleri ile kaynaklarına uygun
olabilecek ve istihdam yaratacak uygun yatırım konularının tespiti konusunda gerekli araĢtırmaların
yapılması çalıĢmaları iĢ ve iĢlemleri Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.

2- KÜÇÜK SANAYĠCĠ SANATKÂR VE ĠMALATÇI ESNAF KOOPERATĠF KONULARINDA YAPILAN
ÇALIġMALAR

 Ġlimiz GümüĢsu Köyü Karapınar Mevkiinde bulunan 21 ġubat Bayburt Küçük Sanayi Sitesi 168 iĢyeri ile
2003 yılında faaliyete geçmesine rağmen ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle diğer küçük esnaf ve
sanatkârlarımız 2006 yılında Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi kurarak Ġlimiz Merkez KayıĢkıran Mevkiinde
arsası alınmıĢtır. Üye kayıtları devam etmektedir.

 Ġlimizde Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 24 adet Anonim ġirket ve 214 adet Limited ġirket olmak üzere
238 Ģirket faaliyet göstermektedir.2007 yılında 11 adet Anonim ġirket genel Kurul Toplantısı müracaatı
yapılmıĢ, toplantılara Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmiĢ ve toplantılar sonunda belgeler alınarak
Müdürlüğümüzde dosyalanmıĢ ve sonuçtan Bakanlığımıza bilgi verilmiĢtri

Ġlimizde 1 Ticaret ve Sanayi Odası 6 adet Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve 1 adet Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar Birliği BaĢkanlığı faaliyet göstermektedir.

3- KSS, OSB KURULMASI ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARDA YAPILAN ÇALIġMALAR

 Ġlimizde KSS,OSB kurulması ile ilgili 2007 yılında müracaat olmadığından herhangi bir iĢlem
yapılmamıĢtır.

4- EL SANATLARI ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARDA YAPILAN ÇALIġMALAR

 Ġlimizde el sanatları ile ilgili araĢtırmalar Halk Eğitim ve AkĢam Sanat Okulu ile koordineli çalıĢmalar
yapılmaktadır.
                    12
5- ENDÜSTRĠYEL MAMÜLLERĠN MALĠYET VE MALĠYET ĠLE SATIġ FĠYATLARININ ĠZLENMESĠ
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIġMALARIN ĠZLENMESĠ

Ġlimizde 2007 yılında Endüstriyel, mamuller ve maliyet satıĢ fiyatlarının izlenmesi konusunda herhangi
bir çalıĢma olmamıĢtır.

6- KOOPERATĠF VE ÜST KURULUġLAR HAKKINDA ĠLERĠ SÜRÜLEN ġĠKÂYETLER KONUSUNDA
YAPILAN ÇALIġMALAR

 Ġlimizde 2007 yılında 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabii kooperatiflerin 1 adet kooperatif kuruluĢu
yapılmıĢ, Bakanlığımızdan 1 kooperatif hakkında yapılan Ģikayetin ön incelemesi yapılmak üzere
Müdürlüğümüze intikal ettirilmiĢ olup, ön incelenmesi Müdürlüğümüzce yapılıp sonuçlandırılarak yine
Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Ģikayetçi ile ilgili yönetim ve denetim kurulu üyeleri aydınlatılıp
bilgilendirilmiĢtir. 2007 yılında 27 Genel Kurul müracaatı yapılmıĢ, 2006 hesap yılı olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması sağlanmıĢ, toplantılara Bakanlık Temsilcisi
görevlendirilmiĢ ve toplantılar sonunda belgeler alınmıĢ Müdürlüğümüzde dosyalanmıĢ ve sonuçtan
Bakanlığımıza bilgi verilmiĢtir.2007 yılı içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantılarını yapmayan 2
kooperatifimiz hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuĢtur.

7- DESTEKLEMEYE KONU ÜRÜNLERĠN ÜRETĠM MALĠYETLERĠ, ARZ, TALEPLERĠ ĠLE YAPILAN
ÇALIġMALAR
                  13

								
To top