fileexplorer_fetchfile-aspx-file-3933

Document Sample
fileexplorer_fetchfile-aspx-file-3933 Powered By Docstoc
					    Bilag 4
IKT SERVICEKATALOG
                           Indholdsfortegnelse:
Indledning ............................................................................................................................................ 5
NETVÆRK .......................................................................................................................................... 6
   N1 - Kablet netværk ..................................................................................................................... 7
   N2 - Trådløst netværk .................................................................................................................. 7
   N3 – VPN adgang ........................................................................................................................ 8
E-MAIL................................................................................................................................................ 9
   M1 - E-mail konto til ansatte på ASB ........................................................................................ 10
   M2 - E-mail konto til studerende og timeansatte på ASB ......................................................... 10
   M3 - Spamfilter .......................................................................................................................... 11
   M4 – Virus scanning af mail ...................................................................................................... 11
   M5 – Maillinglist server ............................................................................................................. 11
FILSERVICES ................................................................................................................................... 12
   F1 - Fileshare til ansatte på ASB ............................................................................................... 13
   F2 - Fileshare til studerende på ASB. ........................................................................................ 13
   F3 - Fileshare til institut e.lign på ASB ..................................................................................... 14
BRUGERHÅNDTERING ................................................................................................................. 15
   B1 – Oprettelse og nedlæggelse af brugerkonto til ansatte på ASB. ........................................ 16
   B2 – Oprettelse af ASB brugerkonto til studerende på ASB. ................................................... 16
   B3 - Nulstilling af password på brugerkonto ............................................................................. 16
PRINT ................................................................................................................................................ 17
   P1 - Printservice til ansatte......................................................................................................... 18
   P2 - Printservice til studerende. ................................................................................................. 18
   P3 – Betalings-system til print ................................................................................................... 19
   P4 – Printstatistik ....................................................................................................................... 19
PC UDSTYR ...................................................................................................................................... 20
   PU1 - Ny pc til ansatte på ASB.................................................................................................. 21
   PU2 – Offentlige pc’er ............................................................................................................... 22
TELEFONI......................................................................................................................................... 23
   T1 – Fastnet telefoni. ................................................................................................................. 24
   T2 – Mobiltelefoni. .................................................................................................................... 24
   T3 – CAX Telefonom-stillingssystem ....................................................................................... 25
SOFTWARE ...................................................................................................................................... 26
   S1 – Global software. ................................................................................................................. 27
   S2 – Personlig software.............................................................................................................. 27
STADS ............................................................................................................................................... 28
   ST1 – eSTADS........................................................................................................................... 29
   ST2 – iSTADS ........................................................................................................................... 29
   ST3 – Selvbetjening ................................................................................................................... 30
   ST4 – Eksamens-beviser ............................................................................................................ 30
   ST5 – Studiekort ........................................................................................................................ 31
   ST6 – SU .................................................................................................................................... 31
   ST7 – STADS-ACCESS ............................................................................................................ 32
   ST8 – Udtræk fra STADS .......................................................................................................... 32
SYLLABUS PLUS ............................................................................................................................ 33
   SP1 – Web timeplaner................................................................................................................ 34
   SP2 – Course Planner ................................................................................................................. 34
ØSS .................................................................................................................................................... 35
   Ø1 – ØSS ................................................................................................................................... 36
   Ø2 – Noetix ................................................................................................................................ 36
   Ø3 – Crystal Reports .................................................................................................................. 37
   Ø4 – Online bank ....................................................................................................................... 37

                                                                             2
  Ø5 – SLS Løndata ...................................................................................................................... 38
  Ø6 – Rejseafregning................................................................................................................... 38
BESLUTNINGSSTØTTESYSTEMER............................................................................................. 39
  BS1 – BSS .................................................................................................................................. 40
CAMPUSNET ................................................................................................................................... 41
  C1 – Campusnet ......................................................................................................................... 42
  C2 – Dokumentation .................................................................................................................. 42
  C3 – ICN .................................................................................................................................... 43
CBS CENSORSYSTEM.................................................................................................................... 44
  CC1 – Censorsystem .................................................................................................................. 45
DIGITAL SIGNATUR ...................................................................................................................... 46
  DS1............................................................................................................................................. 47
IT-PÆDAGOGIK OG E-LÆRING ................................................................................................... 48
  IOE1 – Vejledning af undervisere ............................................................................................. 49
SIKKERHED ..................................................................................................................................... 50
  SH1 – Antivirus til ansatte. ........................................................................................................ 51
  SH2 – Antivirus til studerende ................................................................................................... 51
  SH3 – Backup ............................................................................................................................ 52
  SH4 – Firewall drift ................................................................................................................... 52
  SH5 – Sikkerheds-opdateringer af software .............................................................................. 53
  SH6 – Sikkerheds-politik ........................................................................................................... 53
TOLKELAB....................................................................................................................................... 54
  TL1 – Drift og vedligeholdelse .................................................................................................. 55
EKSAMEN ........................................................................................................................................ 56
  X1. – Brug af pc til eksamen (stedprøver) ................................................................................. 57
  Leveringstid: .............................................................................................................................. 57
  20 arbejdsdage............................................................................................................................ 57
  X2. – Fjerneksamen ................................................................................................................... 57
  Leveringstid: .............................................................................................................................. 57
  10 dage ....................................................................................................................................... 57
VIDEOKONFERENCE ..................................................................................................................... 58
  VK1 – Opsætning af forbindelser og konferencer ..................................................................... 59
  VK2 – Optagelse, redigering og indlejring i brugerflade .......................................................... 59
KURSUSVIRKSOMHED ................................................................................................................. 60
  KV1 – Kursustilbud til ansatte ................................................................................................... 61
  KV2 – Kursustilbud til studerende............................................................................................. 61
CMS SYSTEMET.............................................................................................................................. 62
  CMS1 – Drift, administration .................................................................................................... 63
MATRIKLEN .................................................................................................................................... 64
  MART1 – Matrikel .................................................................................................................... 65
FAGKATALOG ................................................................................................................................ 66
  FAGK1 – Fagkatalog ................................................................................................................. 67
EVALUERING .................................................................................................................................. 68
  EVAL1 – Scaneval..................................................................................................................... 69
  EVAL2– asbQuest ..................................................................................................................... 69
  KV2 – Studsurvey ...................................................................................................................... 70
WEBSERVICES ................................................................................................................................ 71
  WEBS1 – Webhold-tilmelding .................................................................................................. 72
  WEBS2 – Kursusplan ................................................................................................................ 73
  WEBS3 – Printindbetaling ......................................................................................................... 73
  WEBS4 – E-file upload.............................................................................................................. 74
  WEBS6 – Printopslag ................................................................................................................ 75

                                                                           3
  WEBS7 – SBO Managment ....................................................................................................... 75
  WEBS8 – Screensaver ............................................................................................................... 76
ANDRE SERVICES .......................................................................................................................... 77
  ANDS1 – Udlån ......................................................................................................................... 78
  ANDS2 – IKS study abroad ....................................................................................................... 78
  ANDS3 – Brobygnings-tilmelding ............................................................................................ 79
  ANDS4 – Alumeneadmin .......................................................................................................... 79
  ANDS5 – SAP Business One..................................................................................................... 80
HOSTNING AF SYSTEMER ........................................................................................................... 81
  HAS1 – Hostning af servere ...................................................................................................... 82
  HAS2 – KCL hostning ........................................................... Error! Bookmark not defined.83
  HAS3 – Center for leksikografi hostning .................................................................................. 83
  HAS4 – SFX .............................................................................................................................. 84
  HAS5 – Aleph ............................................................................................................................ 85
  HAS6 – PURE ........................................................................................................................... 85
  HAS7 – Fjernadgang .................................................................................................................. 86
  HAS8 – Flexsystem ................................................................................................................... 86
  HAS9 – CDROM system ........................................................................................................... 87
  HAS10 – E-kompendier ............................................................................................................. 87
BUANCO FLEXSYSTEM ................................................................................................................ 88
  BUAF1 – Buanco Flexsystem.................................................................................................... 89
                                                                       4
Indledning
Dette servicekatalog indeholder en oversigt over de services som IKT stiller til rådighed for såvel
ansatte som studerende på Handelshøjskolen, Århus Universitet. Hver enkelt service har et entydigt
serviceid som identificerer servicen. Dette serviceid bedes oplyst ved henvendelser omkring
servicen. Endvidere er der til hver service tilknyttet et anvendelsesområde, der beskriver hvem der
er brugere af den pågældende service. Som udgangspunkt er det kun de personer/institutter der står
nævnt under anvendelsesområdet som er berettiget til support på den pågældende service.

Leveringstiden for den enkelte service er i de tilfælde hvor en sådan er relevant udtrykt i
arbejdsdage, jf. SLA’en 2.5. Det er vigtigt at understrege at leveringstiden er den maksimale
leveringstid, og at man som oftest kan forvente en hurtigere levering. Endvidere er det vigtigt at slå
fast at der er tale om leveringstiden for IKT’s ydelser. I tilfælde af afhængighed af eksterne
leverendører kan den faktiske leveringstid bliver længere end angivet i servicekataloget.

Begrebet ”privat pc” dækker over alt udstyr som ikke er købt gennem, eller godkendt af IKT.
Dermed er udstyr købt på annum uden om IKT også at betragte som en privat pc.
                                                   5
NETVÆRK
     6
Servicenummer   Definition:     Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:         Fuld support    Anvendelses-
og leveringstid:                                                 tilgængelig:    område:
N1 - Kablet    IKT administrerer  - Konfiguration af    - Opsætning af  Oppetid:            Primær support:   Alle
          det kablede     arbejdspc til      privat udstyr.  99% indenfor normal      Mandag – onsdag
netværk      netværk fra     netværksopkobling             arbejdstid.          Kl. 08.00 – 16.00
          stikket i væggen                        98% udenfor normal
Leveringstid:   og over til pc'en.  - Levering af               arbejdstid.          Torsdag
<1 arbejdsdag              netværkskabel til                            Kl. 08.00 – 15.00
          Desuden       opkobling på kablet
          vedligeholder og   netværk på ASB.                             Fredag
          servicerer IKT det                                      Kl. 08.00 – 14.00
          centrale
          netværksudstyr

          Det kablede
          netværk er det
          primære netværk
          på ASB og har
          derfor forrang
          frem for øvrigt
          netværksudstyr.
N2 - Trådløst   IKT administrerer  - Konfiguration af    - Opsætning af  Fejl vil blive afhjulpet    Primær support:   Alle
          den trådløse     arbejdspc til      privat udstyr.  hurtigst muligt, men i     Mandag – onsdag
netværk      netværksadgang,   netværksopkobling             tilfælde af større problemer  Kl. 08.00 – 16.00
          som er                             har det kablede netværk 1.
Leveringstid:   tilgængelig over   - Udarbejdelse af             prioritet, da de fleste    Torsdag
< 1 arbejdsdag   hele ASB.      manualer til hjælp med          services er afhængig af    Kl. 08.00 – 15.00
                    opsætning af               dette.
          Det trådløse     studerendes pc'er.                            Fredag
          netværk er et                                         Kl. 08.00 – 14.00
          supplement til det
          kablede netværk
          og har derfor ikke
          helt samme
          priotitet.
                                                                          7
N3 – VPN     IKT opretter og    - Opsætning af VPN   - Opsætning af  VPN er ikke implementeret    Primær support:   Udvalgte personer,
         administrerer en   forbindelser.     privat udstyr.  til brug i stor stil, og er   Mandag – onsdag   der er godkendt af
adgang      række VPN                           derfor forbeholdt teknikere   Kl. 08.00 – 16.00  IKT.
         forbindelser til og  - Nedlæggelse af VPN          o.lign. som har behov for at
Leveringstid:  fra ASB’s       forbindelser.              kunne tilgå ASB’s systemer   Torsdag
< 1 arbejdsdag  netværk.                           i forbindelse med fejlretning  Kl. 08.00 – 15.00
                                        m.m.
                                                        Fredag
                                                        Kl. 08.00 – 14.00
                                                                            8
E-MAIL
     9
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:      Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                              tilgængelig:    område:
M1 - E-mail    ASB stiller en e-   - Oprettelse og          Oppetid:            Primær support:   Fast ansatte
          mail konto til    nedlæggelse af e-mail       99% indenfor normal       Mandag – onsdag
konto til     rådighed for     konto på ASB's           arbejdstid.           Kl. 08.00 – 16.00
ansatte på ASB   fastansatte. For at  centrale mailsystem.        98% udenfor normal
          få en e-mail konto                    arbejdstid.           Torsdag
Leveringstid:   kræves det at man                                    Kl. 08.00 – 15.00
2 arbejdsdage   er oprettet som                     Fejlrettelser/opdateringer:
          bruger.                         For at leve op til       Fredag
                                      ovenstående oppetider vil    Kl. 08.00 – 14.00
          Udover mail er der                    ikke kritiske opdateringer og
          adgang til fælles                    fejlrettelser foregå udenfor
          kalendersystem.                     normal arbejdstid. Nedetid
                                      varsles minimum 3
          Timeansatte m.m.                     arbejdsdage i forvejen.
          sidestilles med
          studerende - se                     Kritiske opdateringer og
          nedenfor                         fejlrettelser foretages
                                      øjeblikkeligt. Der varsles
                                      ikke, men informeres
                                      efterfølgende omkring
                                      problemerne.

M2 - E-mail    ASB stiller en e-   - Oprettelse og          Problemer med mailkonti vil Primær support:     Studerende
          mail konto til    nedlæggelse af e-mail       blive afhjulpet hurtigst muligt Mandag – onsdag   Timeansatte
konto til     rådighed for     konto på ASB's           indenfor normal arbejdstid.   Kl. 08.00 – 16.00
studerende og   studerende og     centrale mailsystem.
timeansatte på   timeansatte                       Problemer med det        Torsdag
                                      bagvedliggende udstyr      Kl. 08.00 – 15.00
ASB
                                      udbedres ligeledes hurtigst
                                      muligt indenfor normal     Fredag
Leveringstid:
                                      arbejdstid.           Kl. 08.00 – 14.00
2 arbejdsdage
                                                                        10
M3 - Spamfilter  IKT har et centralt    - Spamfiltrering af     Oppetid:       Primær support:   Alle
         filter beregnet til at  samtlige indkommende    99% indenfor normal  Mandag – onsdag
         reducerer         e-mails til ASB.      arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
         mængden af spam                    98% udenfor normal
         mails.        - Omdøbning af          arbejdstid.      Torsdag
                    potentielt farlige                   Kl. 08.00 – 15.00
         Spamfilteret fjerner attachments, med
         ca. 90% af alle   henblik på at forhindre                Fredag
         spammails, og har automatisk eksekvering                  Kl. 08.00 – 14.00
         en fejlrate (dvs.  af skadelig kode.
         hvor man
         opmærker ikke
         spam som spam)
         på under 1%.

M4 – Virus    IKT har et centralt    - Virusscanning af     Oppetid:       Primær support:   Alle
         filter der scanner    samtlige e-mails til og   99% indenfor normal  Mandag – onsdag
scanning af    samtlige         fra ASB.          arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
mail       indgående og                     98% udenfor normal
         udgående mails til    - Fjernelse af potentielt  arbejdstid.      Torsdag
         ASB for virus.      farlige filer.                  Kl. 08.00 – 15.00

         Virusscanneren er                              Fredag
         af et internationalt                            Kl. 08.00 – 14.00
         anerkendt mærke,
         og leverer god
         sikkerhed mod
         virus via e-mails.

M5 –       IKT har en central    - Oprettelse af       Oppetid:       Primær support:   Ansatte
         maillingslist server,   maillinglister.       99% indenfor normal  Mandag – onsdag
Maillinglist   hvor man kan                     arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
server      oprette          - Nedlæggelse af      98% udenfor normal
         distributionslister til  maillinglister.       arbejdstid.      Torsdag
Leveringstid:   brug ved                                  Kl. 08.00 – 15.00
7 arbejdsdage   udsendelse af
         information til                               Fredag
         eksterne partnere                              Kl. 08.00 – 14.00
                                                              11
FILSERVICES
       12
Servicenummer   Definition:      Baselevel         Ikke inkluderet: Serviceinformation:         Support       Anvendelses-
og leveringstid:             service:                                     tilgængelig:    område:
F1 - Fileshare   ASB stiller filplads  - Oprettelse af filplads  - Backup og restore  Oppetid:            Primær support:   Alle ansatte
          til rådighed for den  på central server.     af ikke        99% indenfor normal       Mandag – onsdag
til ansatte på   enkelte ansatte på                arbejdsrelaterede   arbejdstid.           Kl. 08.00 – 16.00
ASB        en central server   - Backup af central    filer.        98% udenfor normal
          med en central     server.                     arbejdstid.           Torsdag
          backup.                                                 Kl. 08.00 – 15.00
                     - 100 MB plads                  Fejlrettelser/opdateringer:
                                              For at leve op til       Fredag
                                              ovenstående oppetider vil    Kl. 08.00 – 14.00
                                              ikke kritiske opdateringer og
                                              fejlrettelser foregå udenfor
                                              normal arbejdstid. Nedetid
                                              varsles minimum 3
                                              arbejdsdage i forvejen.

                                              Kritiske opdateringer og
                                              fejlrettelser foretages
                                              øjeblikkeligt. Der varsles
                                              ikke, men informeres
                                              efterfølgende omkring
                                              problemerne.

                                              Restore af filer foregår
                                              normalt kun i den primære
                                              support tid.

F2 - Fileshare   ASB stiller filplads  - Oprettelse af filplads  - Backup og restore Problemer med fileshares vil   Primær support:   Studerende
          til rådighed for den  på central server.     af ikke       blive afhjulpet hurtigst muligt  Primær support:
til studerende   enkelte ansatte på                studierelaterede  indenfor normal arbejdstid.    Mandag – onsdag
på ASB.      en central server   - Backup af central    filer.                        Kl. 08.00 – 16.00
          med en central     server.                    Restore af filer kan kun lade
Leveringstid:   backup.                                sig gøre indenfor den       Torsdag
1 arbejdsdag               - 100MB plads.                 primære supporttid.        Kl. 08.00 – 15.00

                                                              Fredag
                                                              Kl. 08.00 – 14.00                                                                               13
F3 - Fileshare  ASB stiller filplads  - Oprettelse af filplads  - Backup og restore  Oppetid:       Primær support:   Ansatte
         til rådighed for    på central server.     af ikke        99% indenfor normal  Mandag – onsdag
til institut   institutter og andre               arbejdsrelaterede   arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
e.lign på ASB  samarbejdspartnere   - Backup af central    filer.        98% udenfor normal
         på en central server  server.                     arbejdstid.      Torsdag
         med en central                                        Kl. 08.00 – 15.00
         backup.
                                                        Fredag
                                                        Kl. 08.00 – 14.00
                                                                       14
BRUGERHÅNDTERING
          15
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:          Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                                  tilgængelig:    område:
B1 – Oprettelse  ASB stiller en     - Oprettelse og                Opdateringer m.m. foretages Primær support:
          brugerkonto til    nedlæggelse af                normalt udenfor alm.    Mandag – onsdag
og         rådighed for      brugerkonto.                 arbejdstid.         Kl. 08.00 – 16.00
nedlæggelse    ansatte på ASB.
af brugerkonto   Brugerkontoen     - Tilføje relevante                            Torsdag
          giver adgang til    rettigheder til                              Kl. 08.00 – 15.00
til ansatte på   øvrige IKT       brugerkonto.
ASB.        services på ASB:                                         Fredag
                                                          Kl. 08.00 – 14.00
Leveringstid:
7 arbejdsdage

B2 – Oprettelse  ASB stiller en     - Oprettelse af                Opdateringer m.m. foretages Primær support:
          brugerkonto til    brugerkonto.                 normalt udenfor alm.    Mandag – onsdag
af ASB       rådighed for                             arbejdstid.         Kl. 08.00 – 16.00
brugerkonto til  studerende på     - Tilføje relevante
studerende på   ASB.          rettigheder til                              Torsdag
          Brugerkontoen     brugerkonto.                               Kl. 08.00 – 15.00
ASB.        giver adgang til
          øvrige IKT       - Oprettelse af                              Fredag
Leveringstid:
          services på ASB:    printkonto med                              Kl. 08.00 – 14.00
7 arbejdsdage
                     tilhørende password til
                     biblioteket.B3 - Nulstilling  IKT kan nulstille en  - Nulstilling af     - Nulstilling af                Primær support:
          brugerkontos      password.         password på vegne                Mandag – onsdag
af password på   password således                 af andre. Kan kun                Kl. 08.00 – 16.00
brugerkonto    at brugeren selv    - Vejledning i skift af  ske i særlige
          kan vælge et nyt    password.         tilfælde.                    Torsdag
Leveringstid:   password.                                            Kl. 08.00 – 15.00
< 1 dag
                                                          Fredag
                                                          Kl. 08.00 – 14.00
                                                                            16
PRINT
    17
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:          Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                                  tilgængelig:    område:
P1 -        IKT stiller centrale  - Opsætning og       - Levering af toner   Oppetid:       Primær support:   Ansatte
          netværkprintere til  servicering af centrale   til multifunktions-   99% indenfor normal  Mandag – onsdag
Printservice til  rådighed for      netværkprintere.      maskiner        arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
ansatte.      ansatte på ASB.                  (kopi/scan/print).   98% udenfor normal
          Endvidere       - Indkøb af toner til                arbejdstid.      Torsdag
          håndterer IKT     sort/hvide         - Servicering af               Kl. 08.00 – 15.00
          printadgang til    netværksprintere.      lokal-printere - både
          kopimaskinerne.                  teknisk og                  Fredag
                     - Konfiguration af pc til  forbrugsstoffer.               Kl. 08.00 – 14.00
                     brug af
                     netværksprintere.      - Opsætning af
                                   privat udstyr.
P2 -        IKT stiller centrale - Opsætning og        - Opsætning af                Primær support:   Studerende
          betalingsprintere til servicering af centrale   privat udstyr -                Mandag – onsdag
Printservice til  rådighed for     netværkprintere.       herunder også de               Kl. 08.00 – 16.00
studerende.    studerende.                    studerendes pc'er.
                     - Levering af toner til                          Torsdag
                     sort/hvide                                 Kl. 08.00 – 15.00
                     netværksprintere.
                                                          Fredag
                     - Konfiguration af ASB's                         Kl. 08.00 – 14.00
                     offentlige pc'er til brug
                     af netværksprintere.
                                                                            18
P3 – Betalings-  IKT har udviklet og   - Fejlrettelser og   Primær support:   Omstilling
          drifter en       ændringer af      Mandag – onsdag   BIB
system til print  applikation til brug  betalingsinterfacet.  Kl. 08.00 – 16.00  RA
          ved indbetaling til
          de studerendes     - Hosting af      Torsdag
          printkonti.       betalingsinterfacet.  Kl. 08.00 – 15.00

                      - Brugersupport.    Fredag
                                 Kl. 08.00 – 14.00
P4 –        IKT har mulighed    - Udarbejdelse af   Primær support:   Alle
          for at levere      rapporter.       Mandag – onsdag
Printstatistik   printstatistikker fra             Kl. 08.00 – 16.00
          betalingsprint-
Leveringstid:   systemet.                   Torsdag
7 arbejdsdage                           Kl. 08.00 – 15.00

                                 Fredag
                                 Kl. 08.00 – 14.00
                                                  19
PC UDSTYR
      20
Servicenummer   Definition:       Baselevel       Ikke        Serviceinformation:       Support       Anvendelses-
og leveringstid:              service:        inkluderet:                    tilgængelig:    område:
PU1 - Ny pc til  IKT leverer pc'er ved  - Standard       - Opsætning og   IKT leverer pc’en opsat med   Primær support:   Ansatte
          ansættelse af      konfiguration af pc.  konfiguration af  den gældende          Mandag – onsdag
ansatte på     medarbejdere samt               privat udstyr.   standardkonfiguration der    Kl. 08.00 – 16.00
ASB.        til medarbejdere hvis  - Overflytning af             som minimum omfatter
          udstyr er forældet.   eksisterende               operativsystem og        Torsdag
Leveringstid:   (Såfremt deres     dokumenter fra evt.            officepakke.          Kl. 08.00 – 15.00
20 arbejdsdage   arbejdsfunktion     gammel pc.
          kræver daglig                           Efter aftale med kunden     Fredag
          anvendelse af pc).                        installeres evt. yderligere   Kl. 08.00 – 14.00
                                           software.

                                           Brugere har som standard
                                           ikke administratorrettigheder
                                           på pc’en. Der kan ansøges
                                           om administratorrettigheder
                                           gennem servicedesken.

                                           En standard pc har en
                                           forventet levetid på 3-4 år,
                                           og udskiftning indenfor
                                           denne periode kan som
                                           udgangspunkt ikke finde
                                           sted.
                                                                            21
PU2 –         ASB stiller en række  - Opsætning og      IKT leverer en        Primær support:   Ansatte
           offentlige pc’ere til  klargøring af pc’er til  standardkonfiguration som  Mandag – onsdag
Offentlige pc’er   rådighed for      undervisning og      er afstemt med        Kl. 08.00 – 16.00
           studerende og      opgave brug.       undervisernes ønsker inden
Leveringstid:     undervisere, dels i                semesterstart. (bemærk    Torsdag
20 arbejdsdage    lokaler i H- og D-                frist)            Kl. 08.00 – 15.00
inden semesterstart  fløjen og dels i
           auditorierne og                  Ændringer i pakken er kun  Fredag
           enkelte                      mulig i forbindelse med   Kl. 08.00 – 14.00
           undervisningslokaler.               semesterstart, og ønsker
                                    skal være IKT i hænde
                                    senest 4 uger før
                                    semesterstart.
                                                                  22
TELEFONI
      23
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:              Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                                      tilgængelig:    område:
T1 – Fastnet    IKT stiller fastnet  - Opsætning af telefon              Der kan være leveringstid på   Primær support:   Ansatte
          telefoner til     og konfiguration af               oprettelser og flytninger af   Mandag – onsdag
telefoni.     rådighed for     lokalnummer.                   telefoner, da vi er afhængige   Kl. 08.00 – 16.00
          ansatte og                               af TDC’s teknikere i
Leveringstid:   foreninger på ASB.  - Flytning af telefoner             forbindelse hermed.        Torsdag
14 arbejdsdage              og lokalnumre.                                   Kl. 08.00 – 15.00

                                                              Fredag
                                                              Kl. 08.00 – 14.00
T2 –        IKT stiller      - Opsætning og       - Opsætning af    Der kan være leveringstid på Primær support:     Ansatte
          mobiltelefoner til  konfiguration af      private telefoner.  mobiltelefoner og simkort  Mandag – onsdag
Mobiltelefoni.   rådighed for     mobiltelefoner.                 m.m.             Kl. 08.00 – 16.00
          godkendte
Leveringstid:   medarbejdere hos   - Bestilling af telefoner            IKT bevilliger mobiltelefoner   Torsdag
20 arbejdsdage   ASB.         og abonnementer.                 efter anmodning. Der tages    Kl. 08.00 – 15.00
                                             stilling til hver enkelt
                                             ansøgning ud fra         Fredag
                                             hensynstagen til behov og     Kl. 08.00 – 14.00
                                             IKT’s resterende budget.

                                             En mobiltelefon har en
                                             forventet levetid på 3 år, og i
                                             denne periode kan der som
                                             udgangspunkt ikke bevilliges
                                             en ny telefon.
                                                                                24
T3 – CAX     Telefonomstillings- - Drift af server  - Applikations-  Applikationssupport er  Primær support:   Teknisk
         system                 support.     tilgængelig via     Mandag – onsdag   Forvaltning
Telefonom-                                 systemleverandør     Kl. 08.00 – 16.00  (informationen)
stillingssystem
                                                   Torsdag
                                                   Kl. 08.00 – 15.00

                                                   Fredag
                                                   Kl. 08.00 – 14.00
                                                                      25
SOFTWARE
      26
Servicenummer   Definition:       Baselevel        Ikke inkluderet: Serviceinformation:        Support       Anvendelses-
og leveringstid:              service:                                  tilgængelig:    område:
S1 – Global    ASB har indgået en    - Installation og    - Specifik      Alle ansatte på ASB kan få  Primær support:   Ansatte
          række aftaler      support af global    applikationssupport  installeret programmer som  Mandag – onsdag
software.     omkring campus-     software.        kan ikke forventes  er en del af den globale   Kl. 08.00 – 16.00
          eller flerbruger-                på alle        software pakke. Den
Leveringstid:   licenser til software,              programmer.      gældende liste med global   Torsdag
7 arbejdsdage   som derfor må                             software kan ses på inline.  Kl. 08.00 – 15.00
          anvendes af alle
          ansatte på ASB.                                           Fredag
                                                            Kl. 08.00 – 14.00
S2 – Personlig   Enkelte ansatte hos   - Bevilling/afslag af  - Specifik     Der kan være leveringstid på  Primær support:   Ansatte
          ASB har mulighed     ansøgninger om     applikationssupport softwaren.           Mandag – onsdag
software.     for at ansøge om     software.        kan ikke forventes.                 Kl. 08.00 – 16.00
          specifik software                          IKT bevilliger software
Leveringstid:   som kræves i       - Installation og              anmodning. Der tages      Torsdag
20 arbejdsdage   forbindelse med     support af bevilliget            stilling til hver enkelt    Kl. 08.00 – 15.00
          deres daglige      software.                  ansøgning ud fra
          arbejde.                               hensynstagen til        Fredag
                                            eksisterende software og    Kl. 08.00 – 14.00
                                            IKT’s resterende budget.

                                             En liste over nuværende
                                             personlig software kan ses
                                             på inline
                                                                              27
STADS
    28
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:      Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                              tilgængelig:    område:
ST1 – eSTADS    IKT driver eSTADS   - Drift        - Der ydes ikke  Superbruger: LSM     Primær support:   STA.
          som er en       - Installation.    support på                 Mandag – onsdag
          webfrontend til    - Brugeroprettelse /  program-                  Kl. 08.00 – 16.00
          STADS.         nedlæggelse      funktionalitet.
                     - Brugersupport                          Torsdag
                                                      Kl. 08.00 – 15.00

                                                      Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
ST2 – iSTADS    IKT driver istads   - Drift        - Der ydes ikke  iSTADS udvikles af WM-  Primær support:   Studerende
          som er en       - Installation     support på    Data.          Mandag – onsdag
          webbaseret       - Brugersupport    program-                  Kl. 08.00 – 16.00
          frontend applikation  - Brugeroprettelse /  funktionalitet.  Superbruger: LSM
          til Stads – iSTADS   nedlæggelse                            Torsdag
          har i øjeblikket                                     Kl. 08.00 – 15.00
          begrænsede
          funktioner.                                       Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
                                                                        29
ST3 –         IKT driver       - Drift        - Der ydes ikke  Superbruger: LSM  Primær support:   Studerende
           selvbetjeningen,    - Installation     support på              Mandag – onsdag
Selvbetjening     som er en       - Brugeroprettelse /  program-               Kl. 08.00 – 16.00
           webbaseret       nedlæggelse      funktionalitet.
           applikation til    - Brugersupport                       Torsdag
           Stads, hvor                                    Kl. 08.00 – 15.00
           studerende bl.a.
           kan tilmelde sig fag                                Fredag
           og eksamener.                                   Kl. 08.00 – 14.00
ST4 –         Beviser og labels – - Installation.                        Primær support:   Studiekontoret.
           er en stads     - Brugersupport.                       Mandag – onsdag
Eksamens-       applikation, der                                  Kl. 08.00 – 16.00
beviser        kører på en Access
           frontend. Bruges til                                Torsdag
Leveringstid:     at skrive beviser                                 Kl. 08.00 – 15.00
Efter aftale mellem  ud.
IKT og STA.                                               Fredag
                                                     Kl. 08.00 – 14.00
                                                                        30
ST5 –      IKT laver et træk i  - DB træk fra STADS            Superbruger: LSM  Primær support:   Studiekontoret
        STADS til                                      Mandag – onsdag
Studiekort   studiekort og                                    Kl. 08.00 – 16.00
        sender det til IL-
Leveringstid:  kortsystemer.                                    Torsdag
2 arbejdsdage                                            Kl. 08.00 – 15.00

                                                  Fredag
                                                  Kl. 08.00 – 14.00
ST6 – SU    IKT understøtter   - Installation af   - Support i brugen           Primær support:   SU-kontoret.
        brugen af SU’s    software.       af systemet.              Mandag – onsdag
        US2000.        - Datatransmission                      Kl. 08.00 – 16.00
                   mellem STADS og SU.
                                                  Torsdag
                                                  Kl. 08.00 – 15.00

                                                  Fredag
                                                  Kl. 08.00 – 14.00
                                                                     31
ST7 – STADS-  IKT leverer denne    - Installation.      - Support i brugen  Primær support:   Institutter.
        Access frontend til                 af systemet.     Mandag – onsdag
ACCESS     Stads. Den bruges                            Kl. 08.00 – 16.00
        til at lave holdlister
        etc.                                   Torsdag
                                             Kl. 08.00 – 15.00

                                             Fredag
                                             Kl. 08.00 – 14.00
ST8 – Udtræk  IKT leverer en      - Oprettelse, tilpasning  - Support i brugen  Primær support:   Ansatte
        række udtræk fra     og afsendelse af      af systemet.     Mandag – onsdag
fra STADS    STADS til brug i     scripts.                    Kl. 08.00 – 16.00
        bl.a. CampusNet,
Leveringstid:  Pure og en række                             Torsdag
3 arbejdsdage  webapplikationer                             Kl. 08.00 – 15.00

                                             Fredag
                                             Kl. 08.00 – 14.00
                                                              32
SYLLABUS PLUS
        33
Servicenummer Definition:          Baselevel       Ikke        Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:              service:       inkluderet:               tilgængelig:    område:
SP1 – Web    IKT stiller webserver til  - Online visning af  - Brugersupport.             Primær support:   Alle
        rådighed for syllabus    timeplaner.                          Mandag – onsdag
timeplaner   webinterfacet.                                       Kl. 08.00 – 16.00

                                                      Torsdag
                                                      Kl. 08.00 – 15.00

                                                      Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
SP2 – Course  Course planner er et   - Drift                  Oppetid:       Primær support:   Planlægning
        system til planlægning af - Installation.              99% indenfor normal  Mandag – onsdag
Planner     lokalebookinger og    - Brugersupport.              arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
        skemalægning.                            98% udenfor normal
Leveringstid:                                    arbejdstid.      Torsdag
2 arbejdsdage                                               Kl. 08.00 – 15.00

                                                      Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
                                                                       34
ØSS
   35
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:    Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                            tilgængelig:    område:
Ø1 – ØSS      ØSS er ASB’s     - Brugersupport.  - Support i brugen  Oppetid:       Primær support:   Ansatte
          økonomisystem.    - Installation.  af systemet.     99% indenfor normal  Mandag – onsdag
          Systemet                           arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
          indeholder en              - Bruger-      98% udenfor normal
          række moduler fx             administration.   arbejdstid.      Torsdag
          anlægskartotek,                                   Kl. 08.00 – 15.00
          finans og
          personalesystem.                                  Fredag
                                                    Kl. 08.00 – 14.00
Ø2 – Noetix    Applikation, der   - Installation   - Support i brugen             Primær support:   Ansatte
          laver forskellige            af systemet.                Mandag – onsdag
          views i forbindelse                                 Kl. 08.00 – 16.00
          med Discoverer BI
          system.                                       Torsdag
                                                    Kl. 08.00 – 15.00

                                                    Fredag
                                                    Kl. 08.00 – 14.00
                                                                     36
Ø3 – Crystal  Et program der   - Installation.    - Support i brugen  Primær support:   RA
        laver rapporter med            af systemet.     Mandag – onsdag
Reports     træk fra                            Kl. 08.00 – 16.00
        lønsystemet.
Leveringstid:                                  Torsdag
7 arbejdsdage                                  Kl. 08.00 – 15.00

                                        Fredag
                                        Kl. 08.00 – 14.00
Ø4 – Online   IKT stiller server til  - Installation.  - Brugersupport på  Primær support:   RA
        rådighed for BG              systemet.      Mandag – onsdag
bank      netbank, Jyske               - Bestilling af   Kl. 08.00 – 16.00
        bank                    eletroniske
Leveringstid:                       koder/nøgler.    Torsdag
7 arbejdsdage                                  Kl. 08.00 – 15.00

                                        Fredag
                                        Kl. 08.00 – 14.00
                                                     37
Ø5 – SLS     IKT modtager    - Opdatering af SLS                           Primær support:   RA
         medier fra RA, med                                     Mandag – onsdag
Løndata     data fra SLS.                                        Kl. 08.00 – 16.00
         De læses derefter
Leveringstid:  ind i systemet jf.                                     Torsdag
7 arbejdsdage  vejl.                                            Kl. 08.00 – 15.00

                                                       Fredag
                                                       Kl. 08.00 – 14.00
Ø6 –       IKT stiller     - Installation eller  - Bruger-     FRI er pt. Superbruger på   Primær support:   Ansatte
         rejseafregnings   vejledning til     administration.  systemet og varetager     Mandag – onsdag
Rejseafregning  system til rådighed. installation.              brugeroprettelse og      Kl. 08.00 – 16.00
                                        vedligeholdelse af brugere.
Leveringstid:                                                Torsdag
7arbejdsdage                                                 Kl. 08.00 – 15.00

                                                       Fredag
                                                       Kl. 08.00 – 14.00
                                                                      38
BESLUTNINGSSTØTTESYSTEMER
              39
BS1 – BSS  BeslutningsStøtte - Installation.  Primær support:   Ansatte
      System(BSS) er et - Brugersupport.  Mandag – onsdag
      program der henter          Kl. 08.00 – 16.00
      data i STADS.
                         Torsdag
                         Kl. 08.00 – 15.00

                         Fredag
                         Kl. 08.00 – 14.00
                                        40
CAMPUSNET
      41
Servicenummer   Definition:      Baselevel       Ikke     Serviceinformation:   Support       Anvendelses-
og leveringstid:             service:       inkluderet:              tilgængelig:    område:
C1 –        ASB’s         - Drift                           Primær support:   Alle
          kommunikation- og   - Vedligehold                        Mandag – onsdag
Campusnet     læringsplatform.   - Support                          Kl. 08.00 – 16.00

          Leverandør: Arcanic                                Torsdag
                                                   Kl. 08.00 – 15.00

                                                   Fredag
                                                   Kl. 08.00 – 14.00
C2 –        Opdatering af    Udarbejdelse af           Opdateres efter behov  Primær support:   ASB alle
          vejledningsmateriale brugervejledning og                     Mandag – onsdag
Dokumentation   og hjælpefiler    vejledningsmateriale                     Kl. 08.00 – 16.00
Leveringstid:                                            Torsdag
10 arbejdsdage                                            Kl. 08.00 – 15.00

                                                   Fredag
                                                   Kl. 08.00 – 14.00
                                                                    42
C3 – ICN  International    - Drift     Primær support:   IK
      campusnet som    - Vedligehold  Mandag – onsdag   Studerende
      håndterer      - Support    Kl. 08.00 – 16.00
      administration af
      udenlandske             Torsdag
      studende.              Kl. 08.00 – 15.00

                        Fredag
                        Kl. 08.00 – 14.00
                                        43
CBS CENSORSYSTEM
          44
Servicenummer   Definition:     Baselevel      Ikke     Serviceinformation:       Support       Anvendelses-
og leveringstid:            service:      inkluderet:                  tilgængelig:    område:
CC1 –       Censorsystemet er - Installation           Da leveringen med        Primær support:   Ansatte
          udbudt af CBS.   - Kontakt til CBS         oprettelse af brugere foregår  Mandag – onsdag
Censorsystem    Der kobles op med                   hos CBS ligger det ikke helt  Kl. 08.00 – 16.00
          vpn-klient, som IKT                  fast, hvor hurtigt
Leveringstid:   installerer.                     brugeroprettelserne       Torsdag
7 arbejdsdage                              forekommer, men der kan     Kl. 08.00 – 15.00
                                     gå op til 15 arbejdsdage før
                                     brugeren er oprettet.      Fredag
                                                     Kl. 08.00 – 14.00
                                                                      45
DIGITAL SIGNATUR
          46
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:         Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                                  tilgængelig:     område:
DS1        OCEF-certifikat    - bestilles hos TDC af  Personlig digital  Installeres på anmodning fra Primær support:   Ansatte
          (= digital       IKT           signatur      brugeren           Mandag – onsdag
Leveringstid:   medarbejder-                                           Kl. 08.00 – 16.00
7 arbejdsdage   signatur)       - installation på
          fra TDC.        medarbejder-PC, når                           Torsdag
                     bruger har modtaget                           Kl. 08.00 – 15.00
          Installeres på med-  velkomst-email og
          arbejderens      pinkode-brev.                              Fredag
          arbejdsstation.                                         Kl. 08.00 – 14.00
                     - Brugeradministration
          Levetid: 2 år

          Anvendes til
          signering og/eller
          kryptering af mails,
          hvor ASB måtte
          ønske/forlange det.
                                                                            47
IT-PÆDAGOGIK OG E-LÆRING
              48
Servicenummer   Definition:  Baselevel       Ikke inkluderet:  Serviceinformation:  Support    Anvendelses-
og leveringstid:         service:                            tilgængelig:  område:
IOE1 –       E-læring   - Vejledning og                                Ansatte
Vejledning af          sparing i forbindelse
undervisere           med e-lærings-
                 aktiviteter.
                                                               49
SIKKERHED
      50
Servicenummer   Definition:        Baselevel       Ikke        Serviceinformation:     Support       Anvendelses-
og leveringstid:               service:        inkluderet:                   tilgængelig:    område:
SH1 –       Ved levering af udstyr Installation og    Support,       Oppetid:           Primær support:   Ansatte
          er antivirus inkluderet.opdateringer foretages installation og    99% indenfor normal     Mandag – onsdag
Antivirus til               automatisk       konfiguration af   arbejdstid.         Kl. 08.00 – 16.00
ansatte.      Det er endvidere muligt            privat udstyr.    98% udenfor normal
          at installere antivirus                       arbejdstid.         Torsdag
          på ens private pc. Se                                       Kl. 08.00 – 15.00
          nedenfor under SH2.
                                                           Fredag
                                                           Kl. 08.00 – 14.00
SH2 –       Tilgængelig på nettet   Opdateringer      Support,      Betingelser:                   Studerende
          for studerende med     foretages automatisk  installation og  Antivirus som hentes fra
Antivirus til   aktiv brugerkonto.                konfiguration af  ASB’s servere må kun
studerende                              privat udstyr.   installeres på pc’er der
                                            tilhører studerende eller
                                            ansatte på ASB. Ved
                                            ansættelsens ophør, eller
                                            efter studiets afsluttelse
                                            skal softwaren slettes.
                                                                            51
SH3 – Backup   Backup af alle data og - Backup af filer, mail,   Oppetid:       Primær support:   Alle
         systemer i den centrale databaser samt       99% indenfor normal  Mandag – onsdag
         drift.         servernes systemer.     arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
                                   98% udenfor normal
                     - Restore af data og    arbejdstid.      Torsdag
                     systemer.                    Kl. 08.00 – 15.00

                                              Fredag
                                              Kl. 08.00 – 14.00
SH4 – Firewall  ASB sørger for sikring  - Drift af firewall    Oppetid:       Primær support:   Alle
         mod ude- og       - Kontrol af logfiler og  99% indenfor normal  Mandag – onsdag
drift      indefrakommende     hændelser.         arbejdstid.      Kl. 08.00 – 16.00
         sikkerhedstrusler.    - Oprettelse og      98% udenfor normal
Leveringstid:               nedlæggelse af regler.   arbejdstid.      Torsdag
                                              Kl. 08.00 – 15.00

                                              Fredag
                                              Kl. 08.00 – 14.00
                                                           52
SH5 –       IKT sørger for      - Kritiske opdateringer  Kritiske opdateringer og   Primær support:   Ansatte
         udrulning af       af Windows kernen     fejlrettelser igangsættes  Mandag – onsdag
Sikkerheds-    sikkerhedsopdateringer  samt           øjeblikkeligt. Der varsles  Kl. 08.00 – 16.00
opdateringer af  på arbejdsstationer    systemapplikationer.   ikke, men informeres
software.                               efterfølgende omkring    Torsdag
                                   problemerne.         Kl. 08.00 – 15.00

                                                  Fredag
                                                  Kl. 08.00 – 14.00
SH6 –       IKT udarbejder ASB’s   - Udarbejdelse af it-                 Primær support:   Alle
         it-sikkerhedspolitik, og sikkerhedspolitik                    Mandag – onsdag
Sikkerheds-    vejleder i sikker brug af                            Kl. 08.00 – 16.00
politik      udstyr m.m.        - Opdatering af it-
                      sikkerhedspolitik.                   Torsdag
                                                  Kl. 08.00 – 15.00

                                                  Fredag
                                                  Kl. 08.00 – 14.00
                                                                 53
TOLKELAB
      54
Servicenummer   Definition:     Baselevel        Ikke     Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:            service:         inkluderet:             tilgængelig:    område:
TL1 – Drift og   IKT         - Support                          Primær support:   Alle
          vedligeholdelse af  - Brugeradministration                    Mandag – onsdag
vedligeholdelse  hardware og     - Klargøring ved                       Kl. 08.00 – 16.00
          software       eksamen
                                                   Torsdag
          Opdatering af                                   Kl. 08.00 – 15.00
          manual og anden
          vejlednings-                                   Fredag
          materiale                                     Kl. 08.00 – 14.00
                                                                    55
EKSAMEN
     56
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:       Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                               tilgængelig:     område:
X1. – Brug af   Planlægning af     - Planlægning og    Programhjælp   Login med speciel     Primær support:   Alle
          skriftlige eksaminer  klargøring af      under eksamen   eksamensbruger      Før under og efter
pc til eksamen   med brug af pc i    undervisningslokaler.           Logoff efter eksamen   eksamen:
(stedprøver)    henhold til      - Teknisk support    Support på
          studieordning.     under eksamen      egeninstalleret               08.00 – 18.30
Leveringstid:               - Installation af    software som fx               samt
20 arbejdsdage              specialsoftware.    ordbøger.                  enkelte lørdage
X2. –       IKT yder hjælp og i - Test af forbindelse   Support ud over  Eksamenssituation skal  Primær support:   Alle
          forbindelse med   - Udlån af udstyr     den primære    være godkendt af     Mandag – onsdag
Fjerneksamen    afholdelse af                 support.     studieadministrationen.  Kl. 08.00 – 16.00
          fjerneksamen via fx
Leveringstid:   Breeze/Skype.                                       Torsdag
10 dage                                                    Kl. 08.00 – 15.00

                                                       Fredag
                                                       Kl. 08.00 – 14.00
                                                                         57
VIDEOKONFERENCE
         58
Servicenummer   Definition:       Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:              Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                                       tilgængelig:    område:
VK1 –       Etablering af      - Hjælp til etablering af  - Videokonferencer   Servicen forudsætter at det  Primær support:   Ansatte
          videokonferencer    videokonferencer.      med ISDN som      nødvendige udstyr er ledigt.  Mandag – onsdag
Opsætning af    over internettet                  bæremedie.                      Kl. 08.00 – 16.00
forbindelser og  mellem ASB og en    - Opstilling af                  Leveringstiden er afhængig
konferencer    el. flere lokationer.  konferenceudstyr      - Konfiguration og   af arrangementet størrelse.  Torsdag
                                    opsætning hos                     Kl. 08.00 – 15.00
Leveringtid:                - Streaming af       modtager        Der skal være adgang til
10 arbejdsdage               konference via                   lokalet minimum 1       Fredag
                      internettet         - Booking af lokaler  arbejdsdag umiddelbart før   Kl. 08.00 – 14.00
                                               arrangementet.
                      - Instruktion i brug af   - Professionel
                      konferenceudstyr.      lydteknik
VK2 –       Optagelser af      - Opstilling af udstyr                              Primær support:   Ansatte
          konferencer,      - Optagelse/Grabbing                               Mandag – onsdag
Optagelse,                                                          Kl. 08.00 – 16.00
redigering og   forelæsninger      - Encoding
indlejring i    o.lign. samt      - Grovredigering                                 Torsdag
          generering af fil    - Upload til                                   Kl. 08.00 – 15.00
brugerflade
                      mediaserver
                                                               Fredag
Leveringtid:                                                         Kl. 08.00 – 14.00
5 arbejdsdage
                                                                                59
KURSUSVIRKSOMHED
          60
Servicenummer   Definition:      Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:      Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                              tilgængelig:    område:
KV1 –       Kursuskatalog med   Oprettelse og           Efter indgået aftale oprettes  Primær support:   Ansatte
          tilbud om generelle  afholdelse af kurser        kurser i Kursusplan og     Mandag – onsdag
Kursustilbud til  og specielle IT-   efter aftale med          annonceres til målgruppen    Kl. 08.00 – 16.00
ansatte      kurser        institutter, afdelinger,      via mail.
                     personalegrupper m.m.                       Torsdag
Leveringtid:                                Kursuskataloget kan ses på   Kl. 08.00 – 15.00
20 arbejdsdage                               inline.
                                                      Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
KV2 –       Kursuskatalog med Oprettelse og             Kurser oprettes i Kursusplan Primær support:    Studerende
          tilbud om specielle afholdelse af kurser.        og annonceres via      Mandag – onsdag
Kursustilbud til  IT-kurser efter                     Campusnet          Kl. 08.00 – 16.00
studerende     hidtidig praksis
                                                      Torsdag
Leveringtid:                                                Kl. 08.00 – 15.00
20 arbejdsdage
                                                      Fredag
                                                      Kl. 08.00 – 14.00
                                                                        61
CMS SYSTEMET
        62
Servicenummer   Definition:   Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                       tilgængelig:    område:
CMS1 – Drift,   IKT driver og  - Daglig drift og                     Primær support:   Alle
          administrerer  administration.                      Mandag – onsdag
administration   ASB’’s CMS                                Kl. 08.00 – 16.00
          system.     - Kontakt til udviklere
                                               Torsdag
                                               Kl. 08.00 – 15.00

                                               Fredag
                                               Kl. 08.00 – 14.00
                                                                63
MATRIKLEN
      64
Servicenummer   Definition:    Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                        tilgængelig:    område:
MART1 –      ASB’s totale    - Drift       ?       Superbruger: KAP    Primær support:   Alle
          matrikeldatabase  - Vedligeholdelse                     Mandag – onsdag
Matrikel                                            Kl. 08.00 – 16.00

                                                Torsdag
                                                Kl. 08.00 – 15.00

                                                Fredag
                                                Kl. 08.00 – 14.00
                                                                  65
FAGKATALOG
       66
Servicenummer   Definition:    Baselevel service: Ikke inkluderet: Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:                                        tilgængelig:    område:
FAGK1 –      Fagkataloget er en - Vedligeholdelse         Superbruger: LOW    Primær support:   Alle
          database, der   - Drift                          Mandag – onsdag
Fagkatalog     indeholder data om                              Kl. 08.00 – 16.00
          ASB’s totale
          fagudbud.                                  Torsdag
                                                Kl. 08.00 – 15.00

                                                Fredag
                                                Kl. 08.00 – 14.00
                                                                  67
EVALUERING
       68
Servicenummer   Definition:      Baselevel          Ikke       Serviceinformation:  Support       Anvendelses-
og leveringstid:             service:          inkluderet:               tilgængelig:    område:
EVAL1 –      Papirbaseret     - Drift og vedligehold af  - Manuelle               Primær support:   Alle
          undervisnings-    de bagved liggende it    papirgange i              Mandag – onsdag
Scaneval      evalueringssystem   systemer.          forbindelse med             Kl. 08.00 – 16.00
                     - Opsætning af       evalueringen.
                     scaneval skema.                           Torsdag
                     - Indscanning                            Kl. 08.00 – 15.00
                     - Generering af
                     rapporter                              Fredag
                                                       Kl. 08.00 – 14.00
EVAL2–       Webbaseret      - Adgang til systemet    - Opsætning af             Primær support:   Ansatte
          evalueringssystem /  - Brugeradministration   spørgeskema               Mandag – onsdag
asbQuest      spørgeskema      - Drift og vedligehold                       Kl. 08.00 – 16.00

Leveringstid:                                                Torsdag
7 arbejdsdage                                                Kl. 08.00 – 15.00

                                                       Fredag
                                                       Kl. 08.00 – 14.00
                                                                        69
KV2 –    Webbaseret     - Adgang til systemet  - Opsætning af  Primær support:   Studerende
       spørgeskemaprogram - Brugeradministration  spørgeskema   Mandag – onsdag
Studsurvey           - Drift og vedligehold          Kl. 08.00 – 16.00

                                     Torsdag
                                     Kl. 08.00 – 15.00

                                     Fredag
                                     Kl. 08.00 – 14.00
                                                      70
WEBSERVICES
       71
Servicenummer   Definition:     Baselevel   Ikke     Serviceinformation:       Support       Anvendelses-
og leveringstid:            service:   inkluderet:                  tilgængelig:    område:
WEBS1 –      Anvendes af     - Drift           Afhængig af adgang til      Primær support:   Studerende
          studerende i     - Udvikling         matriklen for logon-       Mandag – onsdag   Berørte sekretærer
Webhold-      forbindelse med                 validering, STADS for initial  Kl. 08.00 – 16.00
tilmelding     tilmelding til                  data, SMTP-service for
          gruppearbejde, fx. i               udsendelse af          Torsdag
          "Videnskabsteori"                kvitteringsmails. Krav om    Kl. 08.00 – 15.00
          (statistik) "IT i                høj tilgængelighed i
          virksomheden" "HD                tilmeldingsperioderne.      Fredag
          Statistik"                                    Kl. 08.00 – 14.00
                                  IKT drifter applikationen og
                                  yder "teknisk" support -
                                  primært hjælp til
                                  sekretærerne i de berøte
                                  fag. IKT fungerer primært
                                  som "2nd level support",
                                  hvilket skal forståes således
                                  at de studerende
                                  først henvises til
                                  sekretæreren på faget, som
                                  gennem sit admin-interface
                                  kan klare de fleste rettelser.
                                  Hvis sekretær ikke kan løse
                                  problemet, henvises til
                                  ansvarlig programmør
                                                                     72
WEBS2 –      Applikation der gør  - Drift og vedligehold       Afhængig af matriklen for   Primær support:   Alle
          det muligt at dels  - Brugeroprettelse         logon-validering, afgængig  Mandag – onsdag
Kursusplan     udbyde korte                       af SMTP-service for      Kl. 08.00 – 16.00
          (enkelte dage)                      udsendelse af
          kursus for                        kvitteringsmails. Ingen    Torsdag
          studerende og                       særlige krav om        Kl. 08.00 – 15.00
          ansatte på ASB,                      tilgængelighed. Skal kunnes
          samt for                         nåes udefra.         Fredag
          studerende og                                      Kl. 08.00 – 14.00
          ansatte at tilmelde
          sig de udbudte
          kurser.
WEBS3 –      Websites vedr.    Web applikation som  - Drift                   Primær support:   RA
          betalingsprint.    mugliggør at                           Mandag – onsdag   Informationen
Printindbetaling  Indeholder      informationen kan   - Udvikling                 Kl. 08.00 – 16.00
          indbetaling,     indbetale penge på
          rapporter,      studerendes                            Torsdag
          statusoversigter,   printkontoer, og at                        Kl. 08.00 – 15.00
          opslagsværktøjer.   regnskabskontoret kan
                     lave udtræk af                          Fredag
                     indbetalingerne.                         Kl. 08.00 – 14.00
                                                                        73
WEBS4 – E-file  Applikation til   - Drift       Studieadm. har udarbejdet     Primær support:   Studerende
         aflevering af    - Udvikling     en vejledningen, og        Mandag – onsdag   Sekretærer
upload      "hjemme-                 applikationen er rimelig     Kl. 08.00 – 16.00
         eksamens-opgver"             selvforklarende.
         (primært sprog)             IKT fungerer primært som     Torsdag
                             2nd level support, dvs. de    Kl. 08.00 – 15.00
                             studerende henvender sig
                             først til enten Studieadm.    Fredag
                             eller sprog for support.     Kl. 08.00 – 14.00

                             Afhængig af adgang til
                             matriklen for logon-
                             validering. Afhængig SMTP-
                             service for udsendelse af
                             kvitteringsmails. Krav om
                             ekstrem høj tilgængelighed i
                             afleveringsperioderne. Krav
                             om adgang til fil-server for at
                             kunne "uploade"
                             eksamensfilerne.

WEBS5 –     Alumne        - Drift       Servicen kan kun anvendes     Primær support:   Ansatte med
         Administration giver - Vedligeholdelse  på det interne netværk og     Mandag – onsdag   tilknytning til
Alumne      mulighed for at             kræver at man har         Kl. 08.00 – 16.00  alumneprojektet
administration  rette alumners              accessfilen.
         stamdata og                                Torsdag
         trække                  Superbruger: Jacob Jensen     Kl. 08.00 – 15.00
         adresseoplysninger            (jj)
         på baggrund af                               Fredag
         diverse                                  Kl. 08.00 – 14.00
         filtreringskrav.
         Alumne
         Administration er
         en accessfil.
                                                                 74
WEBS6 –    Web applikation    - Drift                   Primær support:   Studerende
       som muliggør at    - Udvikling                 Mandag – onsdag   IKT Service og
Printopslag  studerende og                           Kl. 08.00 – 16.00  support
       supportere kan slå
       op og se hvad                           Torsdag
       disse har af prints                        Kl. 08.00 – 15.00
       på deres konto.
                                         Fredag
                                         Kl. 08.00 – 14.00
WEBS7 – SBO  Applikationen giver - Drift     Spørgsmål ifbm. den      Primær support:   Studerende
       de studerende    - Udvikling  anvendte database rettes til  Mandag – onsdag
Managment   (Primært de, der          den fagansvarlige.       Kl. 08.00 – 16.00
       modtager
       undervisning i faget        Den oprettede database kan   Torsdag
       IT i Virksomheden)         kun anvendes på det interne  Kl. 08.00 – 15.00
       mulighed for at           netværk og kræver
       oprette private           installation af programmer   Fredag
       databaser til            SAP Business One.       Kl. 08.00 – 14.00
       anvendelse i SAP
       Business One.
                                                           75
WEBS8 –    ScreenSaver der    - Drift  Afhængig af adgang til    Primær support:   IKT
       gør det muligt at        serveren, ingen behov for   Mandag – onsdag
Screensaver  trække billeder fra       adgang uden for firewallen.  Kl. 08.00 – 16.00
       central server, og
       få dem vist på                        Torsdag
       pauseskærmene i                        Kl. 08.00 – 15.00
       H/D fløjen.
                                      Fredag
                                      Kl. 08.00 – 14.00
                                                   76
ANDRE SERVICES
         77
Servicenummer   Definition:      Baselevel        Ikke     Serviceinformation:       Support       Anvendelses-
og leveringstid:             service:         inkluderet:                  tilgængelig:    område:
ANDS1 – Udlån   Udlån af udstyr til  Udlån af hardware og          Oversigt over udlånsartikler  Primær support:   Alle
          arbejds- eller    software                kan ses på inline/studieinfo.  Mandag – onsdag
Leveringtid:    studierelaterede                                       Kl. 08.00 – 16.00
7 arbejdsdage   opgave.
                                                        Torsdag
                                                        Kl. 08.00 – 15.00

                                                        Fredag
                                                        Kl. 08.00 – 14.00
ANDS2 – IKS    Information og    - Drift og vedligehold                         Primær support:   IK
          administration af                                      Mandag – onsdag   Studerende
study abroad    studerendes                                         Kl. 08.00 – 16.00
          udveksling.
          Indeholder en                                        Torsdag
          webdel til                                          Kl. 08.00 – 15.00
          ansøgninger, en
          administrationsdel                                      Fredag
          og en                                            Kl. 08.00 – 14.00
          evalueringsdel til
          study abroad
          evaluering
                                                                          78
ANDS3 –    Gymnasieelevers   - Drift og vedligehold  - Applikations-  Primær support:   Ansatte
        webtilmelding til  - Support        support      Mandag – onsdag
Brobygnings-  besøgsdag hos                          Kl. 08.00 – 16.00
tilmelding   ASB.
                                        Torsdag
                                        Kl. 08.00 – 15.00

                                        Fredag
                                        Kl. 08.00 – 14.00
ANDS4 –    Administrationsdel  - Drift og vedligehold  - Applikations-  Primær support:   Ansatte
        til alumnesystemet  - Support        support      Mandag – onsdag
Alumeneadmin                                  Kl. 08.00 – 16.00

                                        Torsdag
                                        Kl. 08.00 – 15.00

                                        Fredag
                                        Kl. 08.00 – 14.00
                                                       79
ANDS5 – SAP  Simulerings ERP   - Drift og vedligehold  Primær support:   Ansatte
        frontend til     - Brugeradministration  Mandag – onsdag   Studerende
Business One  oprettelse af en               Kl. 08.00 – 16.00
        virtuel virksomhed
                               Torsdag
                               Kl. 08.00 – 15.00

                               Fredag
                               Kl. 08.00 – 14.00
                                               80
HOSTNING AF SYSTEMER
            81
Servicenummer   Definition:        Baselevel       Ikke       Serviceinformation:         Support       Anvendelses-
og leveringstid:               service:        inkluderet:                      tilgængelig:    område:
HAS1 –       IKT hoster servere for  - Fysisk hostning af  - Applikations-  IKT råder over en professionel    Primær support: Institutter
          forskningsgrupper     maskinen.       support.     maskinstue, hvor der både er     Mandag –     Forskningsgrupper
Hostning af    o.lign. som har brug                        sørget for køling og automatisk   onsdag
servere      for hjælp til at drive  - Backup og restore  - Software    brandslukning. Kritiske servere   Kl. 08.00 – 16.00
          infrastrukturen omkring  af maskinen      support.     for forskningsmiljøer kan derfor
Leveringtid:    en server.                             med fordel placeres hos IKT.     Torsdag
Efter aftale.                - Netværks-      - Udvikling                      Kl. 08.00 – 15.00
                       konfiguration              Den fysiske server, samt
                                  - Fejlfinding   licensudgifter til software     Fredag
                                  (udover      betales som hovedregel af den    Kl. 08.00 – 14.00
                                  hardware)     enkelte rekvirent.

                                           Service på hardware er også
                                           den enkelte rekvirents opgave.

                                           IKT står for indkøb af hardware,
                                           i henhold til de krav som
                                           rekvirenten stiller.

                                           Det er rekvirentens opgave at
                                           sikre at maskinen har antivirus
                                           installeret, og at denne
                                           opdateres mindst ugentligt.
                                           Endvidere har rekvirenten pligt
                                           til at opdatere operativsystem
                                           og øvrige applikationer senest
                                           14 dage efter frigivelsen af en
                                           sikkerhedsrelateret patch.

                                           Hostede maskiner er som
                                           udgangspunkt ikke medlem af
                                           Active Directory.

                                           ASB, herunder IKT, kan ikke
                                           holdes økonomisk ansvarlig for
                                           nedbrud, driftsforstyrrelser eller
                                           andre forhold som påvirker


                                                                               82
                                           leveringen af den pågældende
                                           service.
HAS3 – Center   IKT hoster en række   - Fysisk hostning af  - Applikations-  Følgende maskiner er hostet    Primær support: Center for
          servere for center for  maskinen.       support.     hos IKT:              Mandag –     leksikografi
for leksikografi  leksikografi i                                            onsdag
hostning      forbindelse med     - Backup og restore  - Software    Ordbog: Windows 2000        Kl. 08.00 – 16.00
          ordbogsprojekter     af maskinen      support.     Filemaker Server 5.5
                                           Databaser tilgås og opdateres   Torsdag
                      - Netværks-      - Udvikling    både i og udenfor huset, samt   Kl. 08.00 – 15.00
                      konfiguration              udtræk til websider.
                                  - Fejlfinding                    Fredag
                                  (udover      Netdob: Windows 2000        Kl. 08.00 – 14.00
                                  hardware)     Webserver for filemaker
                                           databaser, dvs. en IIS5 med en
                                           filemaker udvidelse (der ikke
                                           kan køre under IIS6…).
                                           Forespørgsler fra Netdob går til
                                           Arwen og videre til Ordbog.

                                           Arwen: Windows 2003
                                           Kører et stykke Filemaker-
                                           software, der forbinder Ordbog
                                           og Netdob.
                                           SQL Server 2000
                                           IIS6 med PHP extensions
                                           MySQL

                                           Maskinerne er efter aftale

                                                                             83
                                        blevet medlem af Active
                                        Directory.
HAS4 – SFX  Linkværktøj SFX som   - Fysisk hostning af  - Applikations-  Kører på: meta.asb.dk        Primær support: BIB
       vha OpenURL       maskinen.       support.     Link til Citation Linker:      Mandag –
       genererer links mellem                      http://meta.asb.dk/sfx_local/cgi/-  onsdag
       forskellige       - Backup og restore  - Software    core/citation-linker.cgi       Kl. 08.00 – 16.00
       biblioteksressourcer.  af maskinen      support.
       Kan benyttes af alle.                                         Torsdag
                   - Netværks-      - Udvikling    Supportaftale med Fujitsu.      Kl. 08.00 – 15.00
                   konfiguration              Fujitsu står for opgraderinger til
                               - Fejlfinding   nye versioner.            Fredag
                   - Serverovervågning  (udover      Opgradering af Linux foretages    Kl. 08.00 – 14.00
                   (hardware,       hardware)     af Fujitsu el. efter aftale.
                   operativsystem m.v.)

                                        Oppetid bør være: 95%
                                                                     84
HAS5 – Aleph  ALEPH ver. 16.2      - Fysisk hostning af  - Applikations-  Systemet driftes desuden for    Primær support: BIB
        kører på en HP 585    maskinen.       support.      Arkitektskolens Bibliotek og    Mandag –
        ProLiant server med                         Journalisthøjskolens Bibliotek.   onsdag
        Linux Red Hat       - Backup og restore  - Software                       Kl. 08.00 – 16.00
        2.4.21-47.ELsmp.     af maskinen      support.      Leverandør af ALEPH: Fujitsu,
        Data ligger i en Oracle                       Hellerup.              Torsdag
        database. Der findes   - Netværks-      - Udvikling                      Kl. 08.00 – 15.00
        flere forskellige     konfiguration               Supportaftaler: Fujitsu,
        brugegrænseflader:                - Fejlfinding   Hellerup.              Fredag
        klient, www, z39.50,   - Overvågning af    (udover      Fujitsu har en Hotline support.   Kl. 08.00 – 14.00
        sip2 m.m.         server (hardware,   hardware)
                     operativsystem,              Opgraderinger af Linux og
                     Oracle)                  Oracle m.m. foretages af
                                          Fujitsu.
                     -Sikkerheds-
                     opdateringer               Oppetid: 99% inden for
                     af Linux Red Hat.             bibliotekets åbningstid.
                     Bør gøres ca. 1 gang           95% uden for bibliotekets
                     om ugen.                 åbningstid

HAS6 – PURE  PURE           - Fysisk hostning af  - Applikations- PURE er installeret på serveren    Primær support: BIB
        forskningsregistrering  maskinen.       håndtering:   PHOBOS.                Mandag –
        Det centrale system til             Foretages af BIB                    onsdag
        registrering og søgning  - Backup og restore  + Atira     Kritiske fejl forsøges løst straks.  Kl. 08.00 – 16.00
        af ASB          af maskinen
        forskningspublikationer                       Mindre kritiske fejl løses     Torsdag
                     - Netværks-                snarest.              Kl. 08.00 – 15.00
                     konfiguration
                                          Opgraderinger af PURE        Fredag
                     - Overvågning af             foretages af Atira.         Kl. 08.00 – 14.00
                     server (hardware,
                     operativsystem)              Supportaftale med Atira.

                                          Oppetid: 98% inden for kl. 8 –
                                          16.
                                                                       85
HAS7 –    Fjernadgang til    - Fysisk hostning af  - Applikations-  Efter oprettelse/ændring skal  Primær support: BIB
       Bibliotekets online  maskinen.       support.     ressource offentliggøres på   Mandag –
Fjernadgang  ressourcer.                          http://lib.asb.dk/CMS/     onsdag
                  - Backup og restore  - Software    external/andredatabaser/    Kl. 08.00 – 16.00
                  af maskinen      support.     temp/andredatabaser.asp.
                                                       Torsdag
                  - Netværks-      - Udvikling                    Kl. 08.00 – 15.00
                  konfiguration
                              - Fejlfinding                   Fredag
                  - Vedligehold af EZ  (udover                      Kl. 08.00 – 14.00
                  proxy         hardware)
HAS8 –    Flexsystem til    - Fysisk hostning af  - Applikations-                  Primær support: BIB
       automatisk regnskab  maskinen.       support.                     Mandag –
Flexsystem  af arbejdstid.                                         onsdag
                  - Backup og restore  - Software                    Kl. 08.00 – 16.00
                  af maskinen      support.
                                                       Torsdag
                  - Netværks-      - Udvikling                    Kl. 08.00 – 15.00
                  konfiguration
                              - Fejlfinding                   Fredag
                              (udover                      Kl. 08.00 – 14.00
                              hardware)
                                                                  86
HAS9 –    Cd-rom system til div.  - Fysisk hostning af  - Applikations-                  Primær support: BIB
       opslag.         maskinen.       support.                      Mandag –
CDROM                                                      onsdag
system                - Backup og restore  - Software                     Kl. 08.00 – 16.00
                   af maskinen      support.
                                                        Torsdag
                   - Netværks-      - Udvikling                    Kl. 08.00 – 15.00
                   konfiguration
                               - Fejlfinding                   Fredag
                               (udover                      Kl. 08.00 – 14.00
                               hardware)
HAS10 – E-  System til        - Fysisk hostning af  - Applikations-  Sker på separat diskplads    Primær support: BIB
       udarbejdelse af     maskinen.       support.     (dokstyr) og via Reference    Mandag –
kompendier  elektroniske                           Manager             onsdag
       kompendier.       - Backup og restore  - Software                     Kl. 08.00 – 16.00
                   af maskinen      support.     Hvis lagerplads tages offline,
                                        skal dette varsles.       Torsdag
                   - Netværks-      - Udvikling                    Kl. 08.00 – 15.00
                   konfiguration              Anvender Campusnet
                               - Fejlfinding   validering, kræver derfor at   Fredag
                               (udover      denne er online!         Kl. 08.00 – 14.00
                               hardware)
                                                                   87
BUANCO FLEXSYSTEM
          88
Servicenummer   Definition:    Baselevel        Ikke          Serviceinformation:      Support       Anvendelses-
og leveringstid:           service:        inkluderet:                     tilgængelig:    område:
BUAF1 –      Flexsystem til  - Drift af server    - Administration af  Systemet er tilgængelig fra  Primær support:   Fastansatte
          automatisk                brugere og andre    dertil opstillede       Mandag – onsdag
Buanco       registrering og  - Drift af       parametre       klientmaskiner på centrale  Kl. 08.00 – 16.00
Flexsystem     beregning af   serverapplikation (på  (flexsaldi-justering  steder på ASB,
          komme-gå-tid og  LEA)          m.m.), der       pr. 09.10.2006: RA, STK,   Torsdag
Leveringtid:    flexsaldi                 foretages af      ISEK, IKT           Kl. 08.00 – 15.00
Efter aftale.            - Drift af SQL db (på  udpegede
                   BIRKA)         superbrugere (RA:                  Fredag
                               Ebbe Schou, rest af                 Kl. 08.00 – 14.00
                               ADM: Elisabeth
                               Hansen, ISEK:
                               Joan O. Petersen).

                               - Applikations-
                               support
                                                                           89

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:10/28/2011
language:Danish
pages:89