Docstoc

Pascal Programming Language _________________

Document Sample
Pascal Programming Language _________________ Powered By Docstoc
					Pascal Programming Language
 โปรแกรมภาษาปาสคาล

     โดย
         ิ
  อ.วิชาญ หงษ์บน
คุณล ักษณะของโปรแกรมภาษาปาสคาล

  เป็ นโปรแกรมประเภท
      ์
  เท็กซโหมด
    ้      ่
  มีทัง Version ทีรันบน
  ดอส และบน
  Windows
         ่ ้
  โปรแกรมทีใชเรียน รัน
        ื่
  บน Dos ชอ Turbo
  Pascal 7.0
    เตรียมตัวก่อนบันทึก
 ก่อนบันทึก ควรสร ้าง Folder จัดเก็บข ้อมูล
   ี
 เสยก่อน
 คลิกขวา Start > Explorer

 คลิกเลือก Drive D:

 คลิกเมนู File > New > Folder

    ื่         ี้
 พิมพ์ชอ Folder ... กรณีนให ้พิมพ์รหัส
        ึ
 ประจาตัวนักศกษา
   ้    ้
  ขันตอนการใชโปรแกรม
 คลิกเมนู Start > Dos Program > Turbo
 Pascal 7.0
             ่
 กดปุ่ ม Alt + Enter เพือขยายหน ้าจอให ้
 เต็ม
     ่
   เริมต ้นสร ้างโปรแกรม
 คลิกเมนู File > New
                   ี
 จะปรากฏหน ้าต่างโปรแกรมเป็ นหน ้าจอสฟ้า

             ่    ื่
 คลิกเมนู File > Save เพือบันทึกชอ
 โปรแกรม
     การบันทึก (Save)
   ่  ่ ี่           ื่
  เมืออยูทหน ้าจอบันทึก ให ้พิมพ์ชอไฟล์เป็ น
  ภาษาอังกฤษและกาหนดนามสกุลของไฟล์ด ้วย
        ้ ื่
  รูปแบบการตังชอไฟล์

          ื่
    D:\432001\ชอไฟล์.pas เชน่
    D:\432001\Example01.pas
    ่   ื่
  เมือพิมพ์ชอไฟล์เสร็จแล ้วกดปุ่ ม Enter
  ั   ่
  สงเกตทีกลางหน ้าจอโปรแกรมจะปรากฏชอไฟล์  ื่
    ่ ั
  ทีบนทึกไว ้
            ้
  ในการบันทึกข ้อมูลครังต่อไปให ้กดปุ่ ม F2
      ่   ้
  ปั ญหาทีเกิดขึนเสมอในการ
       บันทึก

      D:/432\Example 01

          ่
 ไม่อ ้างถึงแหล่งทีเก็บข ้อมูล
 พิมพ์การอ ้างถึงแหล่งการเก็บข ้อมูลผิด

   ้ ่
 ใชเครืองหมายในการอ ้างถึงผิด

     ื่
 พิมพ์ชอไฟล์แบบเว ้นวรรค
           ้
 โครงสร ้างโปรแกรมพืนฐาน
     ื่
Program ชอโปรแกรม ;           หัวโปรแกรม
Uses Crt;                   ้  ั่
                   เรียกใชฟั งก์ชน
Begin                 ่
                 เริมต ้นโปรแกรม
 Clrscr;       เคลียร์ข ้อความบนจอภาพ
                 ั่
              คาสงโปรแกรมอืน ๆ   ่
 Readln;            Break โปรแกรม
End.                   จบโปรแกรม
ปิ ดท้ายโปรแกรมด้วยเซมิโคลอน   Program exam01 ;
   Uses Crt;
   Begin
    Clrscr;

    Readln;
   End.
         End ต ัวสุดท้ายต้องจบด้วยจุด
ตรวจสอบ (Compile) และดูผลงาน (Run)


  Compile (คอมไพล์) คือ การตรวจสอบ
    ั่      ้       ู
  คาสงของโปรแกรมทังหมดว่าพิมพ์ถกต ้อง
  ตามกฎเกณฑ์ของภาษาหรือไม่ ถ ้าไม่
  ถูกต ้องโปรแกรมจะแจ ้งข ้อผิดพลาดให ้
  ทราบ

  คลิกปุ่ ม Alt + C > เลือกเมนู Compile
       ิ
ตัวอย่างกรณีพมพ์โปรแกรมผิด
Program exam01
Uses Crt;        ลบ
            ่
          เครืองหมา
Begin        ย ; ออก
 Clscr;       แล้ว
          compile


 Readln;      ลบต ัว r
          ออกแล้ว
End.        Compile
การแสดงผลโปรแกรม (Run)
  หลังจาก Compile ผ่านเรียบร ้อยแล ้ว ให ้
  แสดงผลการทางานของโปรแกรม โดย

 กดปุ่ ม Art + R > เลือก Run
  ั
 สงเกตุผลงาน

          ่
 กดปุ่ ม Enter เพือกลับเข ้าหน ้าจอโปรแกรม
        ้ ื่
    กฎการตังชอไฟล์
  ้
 ขึนต ้นด ้วยพยัญชนะ
      ้ ั    ิ     ่
 ห ้ามใชสญลักษณ์พเศษ เชน + - * # @

         ่    ื่   ่
 ห ้ามเว ้นชองว่างระหว่างชอ เชน exam 01

       ้
 ห ้ามใชคาสงวน (Reserve Word) เชน  ่
 begin, end , program, var ฯลฯ เพราะจะ
 ไปซ้ากับคาสง   ั่
   ื่    ั้       ื่
 ชอควรสน กะทัดรัด และสอความหมาย
  ั่
คาสงแสดงข ้อความ Write
รูปแบบ         ่    ่
     ข ้อความจะเปลียนไปตามทีต ้องการ  Write(‘ข ้อความ’) ;

  Write(‘Welcome’) ;
       ่
     เพิมเติมข ้อความ

  Write(‘Welcome’) ;

           ื่  ึ
 Write(‘My name is ชอนักศกษา’) ;
Alt + C
Alt + R


                ื่  ึ
      WelcomeMy name is ชอนักศกษา


             ่ ิ        ่
        ข ้อความทีพมพ์จะติดกัน และอยูบรรทัด
                     เดียวกัน
    ั่
  คาสงแสดงข ้อความ Writeln

WriteLn(‘Welcome’) ;


Write  Ln (‘My name is ชอนักศกษา’) ;
             ื่  ึ
 Alt + C
 Alt + R
       Welcome
             ื่  ึ
       My name is ชอนักศกษา
             ่
     การจัดข ้อความกึงกลาง

Writeln(‘       Welcome’) ;


Writeln (‘My name is ชอนักศกษา’) ;
           ื่  ึ

Alt + C
Alt + R
          Welcome
             ื่  ึ
       My name is ชอนักศกษา
           ตัวอย่าง
Alt + C
Alt + R


             Welcome
              ื่  ึ
        My name is ชอนั กศกษา
          I am 15 year old
      I study at รร. อรรถวิทย์พณิชยการ
     ------------------------------------------
     Please enter to exit now -*- >
       ี ั
   การกาหนดสตวอักษร
รูปแบบ         รหัสส ี คือ เลขจานวนเต็ม 1- 125
             ี
     Textcolor (รหัสส) ;
     Writeln( ‘ข ้อความ’ );


     Textcolor (5) ;
     Writeln( ‘Welcome’ );
     ี ั
 การกาหนดสตวอักษรกะพริบ
รูปแบบ         รหัสส ี คือ เลขจานวนเต็ม 1- 125
             ี
     Textcolor (รหัสส+127) ;
     Writeln( ‘ข ้อความ’ );


     Textcolor (5+127) ;
     Writeln( ‘Welcome’ );
 แบบทดสอบ > New > Exam02
Alt + C
Alt + R

     ATTAWIT COMMERCIAL COLLEGE
        Computer Department
             PWS 2
     ------------------------------------------
     Enter to exit >
   ไปได ้ดั่งใจ Gotoxy
รูปแบบ           ตาแหน่ง คือ เลขจานวนเต็ม
               ้
   Gotoxy (ต.แนวนอน,ต.แนวตัง) ;
   Writeln( ‘ข ้อความ’ );


   Gotoxy (10,15) ;
   Writeln( ‘PWS 2’ );
          ั่
    ให ้แทรกคาสงดังนี้
Gotoxy (15,5) ;
Writeln( ‘Number’ );
Gotoxy (15,15) ;
Writeln( ‘Name’ );
Gotoxy (15,25) ;
Writeln( ‘Price’ );
Gotoxy (15,35) ;
Writeln( ‘Amount’ );
       แบบทดสอบ
กิจกรรม
 ฝึ กเขียนโปรแกรม Exam21
  หน ้า 27 ให ้บันทึกเป็ น
  Exam3.pas
 แบบฝึ กหัดข ้อ 2 หน ้า 33
 – ข ้อ 2.1 บันทึกเป็ น Exam4.pas
 – ข ้อ 2.4 บันทึกเป็ น Exam5.pas       สามารถตกแต่งโปรแกรมได้ตามความต้องการ
    การรับค่าตัวแปร

ตัวแปร (Variable) คือ ชอทีสมมติ
            ื่ ่
 ้   ่ ้          ้
ขึนมาเพือใชในการจัดเก็บข ้อมูลนัน ๆ ไว ้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์


    ้ ื่
กฎการตังชอตัวแปร จะมีลักษณะ
        ้ ื่
เดียวกับกฎการตังชอไฟล์
รูปแบบการประกาศตัวแปร

Var
    ื่
   ชอตัวแปร : ชนิดข ้อมูล ;


Var
   price : Integer ;
Program exam06 ;    Alt + C

Uses Crt;
Var
  Price : Integer ;

Begin
Crlscr;

Readln;
End.
            ้
    ชนิดของข ้อมูลพืนฐาน
   ่
  กลุมตัวเลข
  – เลขจานวนเต็ม    Integer
      ่ ุ
  – เลขทีจดทศนิยม    Real


   ่
  กลุมตัวอักษร
  – พยัญชนะตัวเดียว   Char
  – พยัญชนะหลายตัว   String
        ่
       กลุมตัวเลข
  เลขจานวนเต็ม เชน่
    ข ้อมูล ื่
        ชอตัวแปร   ตัวอย่างข ้อมูล
       ิ
  – ราคาสนค ้า price   20, 50, 60, 5
  – คะแนนสอบ score    0, -10, 25, 35
  – เงินเดือน  salary  1000, 25000
        ิ
  – จานวนสนค ้า amount  120, 500
  – อัตราค่าแรง Rate   180,190,250
  – ค่าล่วงเวลา OT    50,300
  – เลขจานวนเต็ม number  20,150,300
          ่
         กลุมตัวเลข
     ่ ี
  เลขทีมทศนิยม เชน่
    ข ้อมูล ื่
        ชอตัวแปร     ตัวอย่างข ้อมูล
       ิ
  – ราคาสนค ้า   price   20.50, 50.25
  – เงินเดือน    salary   1000.50, 2500.75
  – ภาษี      Vat    0.07, 0.10
  – ค่าเฉลีย ่   Average  29.25,77.88
  – ดอกเบีย   ้  Interest  0.10, 0.25
        ่
      กลุมตัวอักษร
           ่
  พยัญชนะตัวเดียว เชน
    ข ้อมูล  ื่
        ชอตัวแปร  ตัวอย่างข ้อมูล
  – เกรด    Grade  A,B,C,D,F
  – เพศ    Sex   M,F
  – สถานะภาพ  Status  M,S
          ่
         กลุมตัวษร
             ่
  พยัญชนะมากกว่า 1 ตัว เชน
    ข ้อมูล ื่
        ชอตัวแปร ตัวอย่างข ้อมูล
  – ชอื่    Name    John, Apple
  – เพศ     Sex    Male, Female
  – เบอร์โทร  phone   081-3358765
  ข ้อมูลนี้ คือ พยัญชนะ
           ่
 มีพยัญชนะผสม เชน กท-005
    ่          ่
 มีเครืองหมายพิเศษผสม เชน 86/2550

     ่
 เว ้นชองว่างระหว่างข ้อมูล 99 9999

  ้          ่
 ขันต ้นด ้วยเลข 0 เชน 02-3345967

      ่       ้     ่
 ข ้อมูลทีไม่ต ้องการใชในการคานวณ เชน
       ึ          ิ
 รหัสนักศกษา 430001 หรือ รหัสสนค ้า ฯ
       แบบทดสอบ
เตรียมประกาศตัวแปร

         ื่
  ประกาศตัวแปร ชอ id เป็ นแบบ String

         ื่
  ประกาศตัวแปร ชอ name เป็ นแบบ String

         ื่
  ประกาศตัวแปร ชอ age เป็ นแบบ Integer

         ื่
  ประกาศตัวแปร ชอ salary เป็ นแบบ Real
         ่ ี
การประกาศตัวแปรทีมชนิดเดียวกัน
Var
     Price  :  Integer ;
     id   :  String ;
    name    :  String ;
     age   :  Integer ;
   Salary   :  Real ;           Var
               Price,age : Integer ;
               id,name   : String ;
              Salary  : Real ;
           ์
การรับค่าตัวแปรผ่านคียบอร์ด


        ื่
    Readln(ชอตัวแปร) ;

  ้  ่ ั   ั่     ่
จะใชควบคูกบคาสง Write เพือแจ ้งให ้ผู ้คีย ์
ทราบว่ากาลังจะรับค่าตัวแปรอะไร
Write(‘Input your Id = ‘);
Readln(Id);

Write(‘What is your name = ‘);
Readln(name);

Write(‘Age = ‘); Readln(age);
        ่
การกาหนดค่าคงทีให ้กับตัวแปร
 ่
เชน                      ้
        Assignment คือ เก็บค่าทางด ้านซายให ้กับ
        ทางด ้านขวา

 Price := 200.50 ; ทดลองคอมไพล์

       ้   ้     ี่
 Error ชนิดนีเกิดขึนจากกรณีทตัวแปร
 Price ประกาศไว ้เป็ นแบบ Integer แต่
            ุ     ่ ู
 เวลารับค่าจริงกับมีจดทศนิยม ทีถกต ้อง
 ตัวแประ Price ควรประกาศเป็ น…. หรือ
        ่   ี
 รับค่าตัวแปรทีไม่มทศนิยม
Price := 200 ;
          ิ
จงรับค่าตัวแปรจานวนสนค ้า

Write(‘Input Amount = ‘);
Readln(Amount);


                ็
         Amount เปนต ัว
              ั้
         แปร ด ังนนจะต้อง
         ประกาศ จึงสามารถ
         compile โปรแกรม
             ได้
   ้
การใชตัวแปรเก็บผลลัพธ์จากการคานวณ

 ่        ิ       ิ
เชน ยอดรวม = ราคาสนค ้า x จานวนสนค ้า


   ตัวแปร     ตัวแปร     *  ตัวแปร

   Total :=     price * amount ;

        Total เป็ นตัวแปร
        เก็บค่าผลลัพธ์ท ี่
            ้
         เกิดขึนจากการ
           คานวณ
   การแสดงค่าของตัวแปร
                   ื่
Write(‘ข ้อความบอกว่าคือค่าอะไร =‘ , ชอตัวแปร) ;

 ่
เชน ต ้องการแสดงค่าของตัวแปร Total
Writeln(‘Total =‘ , total) ;

             ื่      ่
            ชอต ัวแปรตามทีประกาศ

        ข้อความบอกว่าคือค่าอะไร
   ้ ั่   ่
  ใชคาสงคานวณสวนลด 10%              7% เท่าก ับ 7/100 หรือ
                          0.07

    ่
    สวนลด = ยอดรวม คูณ 10%

Disc = total * 0.1 ;
Writeln(‘Discount = ‘, Disc);

             ี่  ้
         ผลล ัพธ์ทเกิดขึนมีทศนิยมมาก จึง
         ต้องกาหนดจานวนจุดทศนิยม


Writeln(‘Discount = ‘, Disc:8:2);
   ้     ี่
  ใชได้ในกรณีทต ัวแปรนนเปน
             ั้ ็       ็
                     เปนการกาหนดทศนิยม 2 ตาแหน่ง
  ประเภทมีทศนิยมเท่าน ัน
          ่
  คานวณยอดหลักหักสวนลด
           ่
 ยอดรวม =ยอดรวม หัก สวนลด

Total = total – disc ;

Writeln(‘Total = ‘,total:8:2);
   ้ ั่
  ใชคาสงคานวณภาษี 7%    7% เท่าก ับ 7/100 หรือ
               0.07

   ภาษี = ยอดรวม คูณ 7%

Vat = total * 0.07 ;

Writeln(‘Vat = ‘, vat:8:2);
     คานวณยอดสุทธิ
 ยอดสุทธิ =ยอดรวม บวก ภาษี

Net = total + vat ;

Writeln(‘Net = ‘, net:8:2);
       แบบทบทวน
      ึ
  ให ้นักศกษาเตรียมโครงสร ้างโปรแกรม และ
             ั่
  เขียนโปรแกรมตามคาสงทีละประโยคคาสง  ั่
      ่
  ตามทีอาจารย์กาหนด
1.  เตรียมโครงสร ้างโปรแกรม
2.    ั่
   คาสงแสดงข ้อความว่า ยินดีต ้อนรับ
3.      ั่   ่
   คาสงแสดงเครืองหมาย hyphen
   พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด
4.       ั่ ้
   คาสงขึนบรรทัดใหม่ 2 บรรทัด
5.             ึ
   ประกาศตัวแปร รหัสนักศกษา (id)
   ขนาด 5 ตัวอักษร
1.           ื่   ึ
   ประกาศตัวแปรชอนักศกษา(name) ขนาด
   30 ตัวอักษร
2.    ั่
   คาสงรับค่าตัวแปรอายุ (age) ของ
   นักศกษา     ึ
3.      ั่      ่
   คาสงรับค่าตัวแปรสวนสูง (high)
4.       ั่
   คาสงรับค่าตัวแปรเงินเดือน (salary) เป็ น
               ี   ่
   เลขจานวนเต็ม ไม่มทศนิยม มีคาสูงสุดไม่
   เกิน 20,000 บาท
5.         ั่
   คาสงคานวณเงินโบนัสของพนักงาน
   เท่ากับ 20% ของเงินเดือน
6.  แสดงค่าของตัวแปรเงินโบนัสของพนักงาน
   กาหนดจานวนทศนิยม 3 ตาแหน่ง
      แบบทบทวน
1.  เตรียมโครงสร ้างโปรแกรม
2.    ั่      ่
   คาสงแสดงเครืองหมาย hyphen
   พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด
3.      ั่       ้ ื่
   คาสงแสดงข ้อความว่า ตังชอบริษัท
4.       ั่    ่
   คาสงแสดงเครืองหมาย hyphen
   พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด
5.         ั่ ้
   คาสงขึนบรรทัดใหม่ 1 บรรทัด
       แบบทบทวน
1.  กาหนดค่าตัวแปรคงที่
2.  Stock เท่ากับ 2,000
3.    ั่         ิ  ่ ื้
   คาสงรับค่าตัวแปรจานวนสนค ้าทีซอ
            ิ
   เข ้ามาเก็บในคลังสนค ้า
4.      ั่
   คาสงคานวณค่า Stock สุทธิ
5.       ั่       ิ  ่
   คาสงรับค่าตัวแปรจานวนสนค ้าทีขาย
   ไป
6.         ั่
   คาสงคานวณค่า Stock สุทธิ
       แบบทบทวน
1.    ั่      ิ  ่
   คาสงคานวณจานวนสนค ้าทีต ้อง
   ั่ ื้
   สงซอ เท่ากับ 10% ของจานวน
    ิ
   สนค ้าคงเหลือ
2.      ั่     ิ  ่ ั่ ื้
   คาสงแสดงค่าจานวนสนค ้าทีสงซอ
      แบบฝึ กห ้ด
1.  จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวแปร รหัส
         ื่
   บัตรประชาชน ชอบัญช ี จานวนเงินที่
           ้ ่
   ฝาก คานวณดอกเบียทีได ้รับ คิดให ้
   6% ของยอดเงินฝาก
       แบบฝึ กห ้ด
1.  จงเขียนโปรแกรมหาค่ารายได ้สะสม
   ของเงินเดือนพนักงานจานวน 6 เดือน
2.    ั่
   คาสงรับค่ารายจ่ายของพนักงาน
                   ั
   ได ้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศพท์ ค่า
    ่         ้
   เชาห ้อง พร ้อมทังหาค่ารายจ่ายสะสม
3.      ั่
   คาสงคานวณเงินคงเหลือ เท่ากับ
   รายได ้สะสม หัก รายจ่ายสะสม

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:100
posted:10/28/2011
language:Thai
pages:53