Câu hỏi 1 by traibavi231

VIEWS: 16 PAGES: 15

									     Câu hỏi 1

Thực trạng Việt Nam trước thời kỳ đổi
mới.CNH là gì?chủ trương của Đảng về
 CNH thời kỳ này.kết quả và ý nghĩa.
  Thực trạng Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
- Tăng trưởng kinh tế thấp, có những năm còn bị “tăng trưởng âm”. Bình
quân thời kỳ 1977-1980, GDP chỉ tăng 0,4%/năm (trong đó năm 1979 giảm
2%, năm 1980 giảm 1,4%) - thấp xa so với tốc độ tăng 2,31%/năm- làm cho
GDP bình quân đầu người bị sụt giảm (giảm 1,87%/năm).
- Lạm phát phi mã và kéo dài. Lạm phát ngầm đã diễn ra từ cuối những năm
70, đầu những năm 80 khi chênh lệch giữa giá trong và ngoài ngày một lớn.
Tính phi thị trường càng rõ khi phân phối thì bao cấp hiện vật, ngân hàng thì
không theo nguyên tắc lấy vay để cho vay, ngân sách thì không theo nguyên
tắc lấy thu để chi, nên để bù đắp bội chi tiền mặt, bội chi ngân sách đã phải in
tiền; lại gặp sai lầm khi cải cách “giá-lương-tiền” năm 1985, đã làm cho siêu
lạm phát xuất hiện, lên tới 774,7% năm 1986 và kéo dài với mức 3, rồi 2 chữ
số cho đến đầu thập kỷ 90.
- Cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng, khi sản xuất trong nước
chỉ đáp ứng 80-90% sử dụng trong nước, chẳng những không có tích lũy
trong nước mà còn không đủ tiêu dùng - tức là toàn bộ quá trình tích lũy và
một phần quỹ tiêu dùng phải dựa vào viện trợ và vay nợ nước ngoài.
- Thất nghiệp cao, tỷ lệ lên đến 12,7% tổng số lao
 động. Do quy mô sản xuất thấp và giảm, dân số tăng
 nhanh, nên GDP bình quân đầu người tính bằng USD
 theo tỷ giá hối đoái chỉ có 86 USD, nằm trong vài ba
 chục nước có GDP bình quân đầu người thấp nhất thế
 giới.
- Sản xuất nông - công nghiệp đình đốn. Lưu thông,
 phân phối ách tắc.Lạm phát ở mức ba con số. Đời
 sống của các tầng lớp nhân dân sa sút chưa từng thấy.
 Ở thành thị,lương tháng của công nhân, viên chức chỉ
 đủ sống 10 - 15 ngày.Ở nông thôn, vào lúc giáp hạt
 có tới hàng triệu gia đình nông dân thiếu ăn.Tiêu cực
 xã hội lan rộng.Lòng dân không yên.
- Tình hình diễn biến đến mức, vào khoảng từ cuối năm
 1985 đến cuối năm 1986,nghĩa là sau thất bại của
 cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền (9-1985), đại
 đa số quần chúng nhân dân cảm thấy không thể tiếp
 tục sống như cũ được nữa; đồng thời các cơ quan lãnh
 đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước cũng thấy rõ
 không thể tiếp tục duy trì những chủ trương, chính
 sách đã lỗi thời, hoặc chỉ thay đổi có tính chất chắp
 vá, nửa vời một số chính sách riêng lẻ nào đó thôi
            CNH là gì?
• Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công ghiệp
 trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một
 nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..
• Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng
 người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã
 hội tiền công nghiệp)sang nền kinh tế công nghiệp.Công
 nghiệp hóa là một phần của quá trình ''hiện đại hóa''.
Thực trạng Việt Nam trước thời kỳ đổi mới


• Từ cuối năm 1986 đến giữa năm 1960, đất nước Việt Nam đã trải qua 10
  năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với hai kế hoạch kinh tế xã
  hội 5 năm.Trong 10 năm đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân
  Việt Nam đã phát huy cao độ nội lực của dân tộc,kiên trì mục tiêu cách
  mạng xã hội chủ nghĩa vì độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội
  công bằng, dân chủ, văn minh đã giành được những thành tựu to lớn.
  Tuy còn một số mặt yếu kém, chưa vững chắc song nước ta đã ra khỏi
  khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đất nước đã có điều kiện để chuyển sang
  thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
• Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ VIII của Đảng
 Cộng sản Việt Nam đã được triệu tập ở Hà Nội từ 22-
 6 đến 1-7-1996 (kể cả họp nội bộ và họp công khai).
 Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan
 trọng : Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ, kế
 hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000,
 Điều lệ Đảng (bổ sung và sửa đổi) và Nghị quyết của
 Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương
 Đảng do Đỗ Mười làm Tổng Bí thư.
• Đến tháng 12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư,
 Ban chấp hành Trung ương đã chấp nhận đề
 nghị của đồng chí Đỗ Mười chuyển giao chức
 vụ Tổng Bí thư và bầu đồng chí Lê Khả Phiêu
 giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung
 ương Đảng.
• Kiểm điểm, đánh giá kết quả của 5 năm thực
 hiện Nghị quyết Đại hội VII và tổng kết 10 năm
 đối mới, Đại hội đã kết luận : "Sau 10 năm
 thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và 5 năm
 thực hiện Nghị quyết Đại hội VII đất nước đã
 vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. Trong
 những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn,
 nhân dân ta không những đã đứng vững mà còn
 vươn lên đạt những thắng lợi nổi bật trên nhiều
 mặt.
• Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là kết quả của
 một quá trình tìm tòi, đổi mới, bám sát thực tiễn, nhạy bén với
 thời cuộc, phê phán những lệch lạc về tư tưởng chính trị đa
 nguyên chớm nở trong nội bộ Đảng, sự phấn đấu gian khổ của
 toàn Đảng, toàn dân.
• Đại hội cũng đã phân tích bối cảnh chung, đặc điểm tình hình
 thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng nhiều
 yếu tố khó lường, tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống
 xã hội, đưa đến những thuận lợi đồng thời cũng xuất hiện
 những thách thức lớn. Vì thế, chúng ta chủ động nắm thời cơ,
 vươn lên phát triển nhanh và vững chắc, tạo ra thế và lực mới,
 đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục
 những yếu kém, bảo đảm phát triển đúng hướng
• Căn cứ vào nhận định trên và cương lĩnh xây dựng đất nước
 trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội khẳng định
 cẩn tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng chủ
 nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa,
 hiện đại hóa.
• “Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng đất
 nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sớ vật chất kĩ thuật
 hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù
 hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật
 chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân
 giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
• Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở
  thành một nước công nghiệp".
•  Trên con đường thực hiện mục tiêu nêu trên, Đại hội xác định :
  "Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của
  thời kì phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực
  lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công
  cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển
  nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
  trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ
  nghĩa, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu được đề ra trong chiến
  lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 ; tăng
  trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải
  quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc
  phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích lũy từ.
  nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển
  cao hơn vào đầu thế kỉ sau.
• Đại hội cũng đã nêu lên các định hướng phát triển, các lĩnh
  vực chủ yếu trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa đất nước.
• Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
  những năm còn lại của thập niên 90 là :
 - “Đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
  nghiệp và nông thôn ; phát triển toàn diện nông thôn,lâm,ngư
  nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản;phát
  triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
 - Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới có trọng điểm kết
  cấu hạ tầng kinh tế, trước hết ở những khâu ách tắc và yếu
  kém nhất đang cản trở sự phát triển.
- Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng trọng yếu và hết sức
 cấp thiết, có điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường, phát huy tác
 dụng nhanh và có hiệu quả cao.
- Mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ.
- Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại.
- Hình thành dần một số ngành mũi nhọn như: chế biến nông, lâm, thủy sản,
 khai thác và chế biến dầu khí, một số ngành cơ khí chế tạo, công
 nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, du lịch.
- Phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ”.
- Đại hội đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của
 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000, nêu nhiệm vụ
 tống quát, những tư tưởng chỉ đạo, các chương trình và lĩnh vực phát triển”.
• Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng
 đánh dấu bước ngoặt lãnh đạo chuyển đất nước ta
 sang thời kì mới - thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa,
 hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân
 chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo
 định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân
 dân, vì tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân
 các nước trên thế giới. Đại hội có ý nghĩa quyết định
 đối với vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước
 vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỉ XXI.

								
To top