AFY-S-01 by panniuniu

VIEWS: 16 PAGES: 8

									1. GENEL BĠLGĠLER
Bina Referans No.  : AFY-S-01          Ġnceleme Tarihi  :  09 /  02 /  2002
Binanın Adresi   : PAZARALTI MAH. ZÜBEYDE HANIM BULVARI AFYON CAD. NO:48
                               SULTANDAĞ/AFYON
ĠnĢaat Tarihi    :  1985
Hasar Durumu    : ağır hasarlı
Ġnceleme Ekibi   : H.A.Peköz, S.Bayılı, V.Aydoğan, M.Baran
GörünüĢ 1                    GörünüĢ 2
Röleve
                                              1
2. BĠNA BĠLGĠLERĠ
   Katlar     Tekrar Adedi    Kat Yüksekliği     Kat Alanı           Açıklama

                       (m)         ( m² )
Bodrum           1         2.45        157.94
Zemin           1         3.85        157.94
Asma
Normal Kat         2         2.95        182.06
Çekme
Ġmar planlarındaki yoğunluk değiĢikliği nedeniyle kat artırımı yapılmıĢ mı?     Evet        Hayır    X


Konum :            Bağımsız       BitiĢik,kenar bina     X     BitiĢik, orta bina
          Bina eğimli arazide mi?           Evet                  Hayır    X
KomĢu binalarla derz :            Var          Yok     X         Belirlenemedi

KomĢu binalarla kat seviyesi :        Aynı                            Farklı  XDüzensizlik Durumları
                                              Var       Yok

   Planda

A1 : Burulma düzensizliği                                  X

A2 : Döşeme süreksizliği                                            X

A3 : Planda çıkıntılar bulunması                                        X

A4 : Taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması                               X

   Kesitte

B1 : Dayanım ( zayıf ) düzensizliği                                      X

B2 : Rijitlik ( yumuşak kat ) düzensizliği                          X

B3 : Düşey eleman süreksizliği                                         X

Her iki yönde kaç adet sürekli çerçeve var?      X-yönü        3       Y-yönü       3
                                                            2
3. TAġIYICI SĠSTEM ÖZELLĠKLERĠ
TaĢıyıcı Sistem Türü:           Betonarme Çerçeve                          X
                      Betonarme Çerçeve + Perde

Dolgu Duvarı Malzemesi:                         BoĢluklu fabrika tuğlası        X
                                     Dolu fabrika tuğlası
                                     Beton briket
                                     Harman tuğlası
                                     Gazbeton tuğla vey panel
                                     Diğer (açıklayınız):

Bodrum Perdesi Malzemesi:                        TaĢ (Kesme veya moloz) kargir

                                     Betonarme duvar

                                     Harman veya dolu fabrika tuğlası    X

                                     Beton briket

                                     Diğer (açıklayınız):

DöĢeme Sistemi:              KiriĢli plak döĢeme
                      Asmolen dolgulu diĢli (nervürlü) döĢeme               X
                      Dolgusuz diĢli (nervürlü) döĢeme
                      KiriĢsiz plak döĢeme
                      Diğer (açıklayınız):

Malzeme Sonuç Özeti
Sıra       Darbeli Çekiç Deneyi                    Ses Hızı Ölçüm Deneyi
 No    Eleman          Çekiç Sayısı           Eleman        Ses Hızı ( km/sn )
             28-28-29-32-30-30-30-21-29-30
Tasarım Dayanımı,fck : 18.70             Mpa Deneyi yapan :
Elastisite Modülü, Ec :               Gpa Tarih        :
Mevcut Yapıda Çelik Sınıfı:*          S220 (St I)   X    S420 ( St III)      S500 (St IV)
Donatı türü:*                       Düz  X                  Nervürlü
*Eğer belirtmek mümkünse.


                                                          3
(1) Zemin Kat Plan Alanı                                 :    157.94       m²
(2) Binanın Toplam Alanı ( Bodrum katlar hariç )                     :    522.06       m²
(3) Zemin Kat Kolon Alanları Toplamı                           :      2.63      m²
(4) Zemin Kat X-Yönü Kolon Atalet Momentlerinin Toplamı                  :      0.05      m4
(5) Zemin Kat Y-Yönü Kolon Atalet Momentlerinin Toplamı                  :      0.09      m4
(6) Zemin Kat 'X' Yönündeki Perde Duvar Alanları Toplamı                 :      0.00      m²
(7) Zemin Kat 'X' Yönündeki Perde Duvar Atalet Momentlerinin Toplamı           :      0.00      m4
(8) Zemin Kat 'Y' Yönüdeki Perde Duvar Alanları Toplamı                  :      0.00      m²
(9) Zemin Kat 'Y' Yönündeki Perde Duvar Atalet Momentlerinin Toplamı           :      0.00      m4
(10) Zemin Katta Binanın 'X' Yönündeki Dolgu Duvar Alanlarının Toplamı          :      0.00      m²
(11) Zemin Katta Binanın 'Y' Yönündeki Dolgu Duvar Alanlarının Toplamı          :      3.46      m²
X' Yönü Endeksi       [0.5(3)+(7)+0.1(11)] / 2 =  0.00252        [0.5(3)+(7)+0.1(11)] / 1 =   0.00834
          TOPLAM                       ZEMİN
Y' Yönü Endeksi       [0.5(3)+(9)+0.1(12)] / 2 =  0.00319        [0.5(3)+(9)+0.1(12)] / 1 =   0.01053
SRSSkolon=       0.1050   SRSSperde=       0.0000      SRSSequivdolgu=        0.2635
Zemin Kat Yüksekliği, Hz=      3.85    1. Kat Yüksekliği, H1=      2.95     Hz/H1=     1.305
Zemin Kat Alanı, Az=        157.94    1. Kat Alanı, A1=        182.06    Az/A1=     0.868
Zemin Kat Kolonlarının Narinlik Oranı Sınırları 'ÜST'    :  düst  =   0.17      H/dü =   22.23
Zemin Kat Kolonlarının Narinlik Oranı Sınırları 'ALT'    :  dalt  =   0.06      H/da =   66.68

4. SĠSTEM, ĠġÇĠLĠK VE GENEL KALĠTE DEĞERLENDĠRMESĠ
                                                        Puan
      Değerlendirme Konusu               Notlar ve Açıklamalar               0=kötü
                                                        5=iyi
Binanın halihazır kalite genellemesi
Malzeme    Beton                                               3
Kalitesi    Çelik                                               2
        Dolgu                                               3
Sistem     Kısa Kolon                                            2
Zayıflıkları  Yumuşak Kat                                            1
        Zayıf Kat                                             5
Kolon/kiriş birleşim bölgelerinde eksenel
                                                         4
birleşme sorunu var mı?
Her iki yönde en az 2 açıklık var mı?                                      5
Binanın yan binalara çarpma olasılığı nedir?                                   0
Kat mimarileri benzer mi?                                            2
Dolgu duvar sürekli mi?                                             2
Yapıda korozyon sorunu var mı? (Var=0, Yok=5)                                  3
Düşey taşıyıcılarda süreksizlik var mı?                                     5
Yatay yük taşıyıcı sistemi yeterli mi?                                      2


                                                            4
5. FOTOĞRAFLAR
4

								
To top