; ANCIENT MONGOLIAN FORTUNE TELLING GAME WITH 4 ANKLE BONE 4 шагайн мэргэ
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ANCIENT MONGOLIAN FORTUNE TELLING GAME WITH 4 ANKLE BONE 4 шагайн мэргэ

VIEWS: 4,695 PAGES: 2

4 ШАГАЙН МЭРГЭ Морь Тэмээ Хонь Ямаа Та азтай байх болтугай! Буулт тайлал 4 Дээд төлөг 4 Хүссэн бүхэн саадгүй 4 Урт удаан өлзийтэй 4 Бусдын хор ужигтай 3 1 Хурдан ирнэ, очно 3 1 Саадгүй 3 1 Тэгш сайн 2 1 1 Баяртай сайн 2 1 1 Өлзийтэй сайн 2 1 1 Алсын үйл түргэн бүтнэ 2 2 Үйлс бүтэмжтэй 2 2 Ажил үйлс саадгүй бүтнэ 2 2 Үйл бүтэмж мөргөлдөөнтэй 1 3 Удаан баяртай 1 3 Өөрийн талд /саванд/ бат 1 3 Цагаан хэл амтай 1 2 1 Эд эсвэл хэл ам ирнэ 1 1 2 Эсрэг талын саванд бууна 1 1 2 Эсэн мэнд удаан жаргана 1 2 1 Хэрэг явдал саадгүй 1 2 1 Хэл сайн талдаа баяртай 1 1 1 1 Тэргүүн төлөг машид сайн 2 1 1 Бүтэх эсэх эргэлзээтэй 2 2 Өөрийн талд авч эмгэгтэй 2 2 Саадгүй 1 2 1 Үйл бүтэмж дунд зэрэг 1 1 2 Бусдын талбарт очно 1 3 Гадны нөлөөгүй 1 3 Үйлс бүтэмж муу 3 1 Үйлс бүтэмж сайн талдаа 2 2 Хэрэг бүтэх болно 1 3 Үйлс бүтэхгүй Эх сурвалж: Олон улсын Оюун ухааны музейн тоглоомоос

More Info
  • pg 1
									ANCIENT MONGOLIAN FORTUNE-TELLING GAME WITH 4 ANKLE BONE horse camel sheep goat
may your fortune be with luck

4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1
Source: International Intellectual Museum

the best portent appears everything will be successful everlasting luck it will be kept long in other’s hands one will come or come back soon

1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

without any obstacles evenly good with luck and happiness good and without any difficulties good and beneficent work and deeds will be successes work and deeds will be suicide with successes without success fortunate on your side with long happiness with much gossips and bad ? more ? someone will bring news to you successful you will hear good news your work and deeds will be without any obstacles the best fortune is one you successful with kindest part on your side very misfortunate or dull without any success and decision so you must try well fortunate on other’s side unsuccessful one’s thought and idea is bad other’s power will win generally with much obstacles and difficulties your work and deeds won’t have any successful

4 ШАГАЙН МЭРГЭ Морь Тэмээ Хонь Ямаа
Та азтай байх болтугай! Буулт тайлал

4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Дээд төлөг Хүссэн бүхэн саадгүй Урт удаан өлзийтэй Бусдын хор ужигтай Хурдан ирнэ, очно Саадгүй Тэгш сайн Баяртай сайн Өлзийтэй сайн Алсын үйл түргэн бүтнэ Үйлс бүтэмжтэй Ажил үйлс саадгүй бүтнэ Үйл бүтэмж мөргөлдөөнтэй Удаан баяртай Өөрийн талд /саванд/ бат Цагаан хэл амтай Эд эсвэл хэл ам ирнэ Эсрэг талын саванд бууна Эсэн мэнд удаан жаргана Хэрэг явдал саадгүй Хэл сайн талдаа баяртай Тэргүүн төлөг машид сайн Бүтэх эсэх эргэлзээтэй Өөрийн талд авч эмгэгтэй Саадгүй Үйл бүтэмж дунд зэрэг Бусдын талбарт очно Гадны нөлөөгүй Үйлс бүтэмж муу Үйлс бүтэмж сайн талдаа Хэрэг бүтэх болно Үйлс бүтэхгүй

Эх сурвалж: Олон улсын Оюун ухааны музейн тоглоомоос


								
To top