Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Pensumfuglearter16.12 by panniuniu

VIEWS: 8 PAGES: 8

									Pensumliste for Fuglekjennskap (30 studiepoeng) ved HiNT.

Artslista nedenfor angir hvilke fuglearter du skal kunne bestemme på utseende og lyd. Denne
lista vil ikke være statisk, men mindre justeringer kan foretas i forhold til endringer i artenes
forekomst over tid. Det kan også komme tilbakemeldinger fra ornitologer som medfører
endringer, og det er sterkt ønskelig at det kommer inn synspunkter på lista slik at vi til enhver tid
kan ha ei pensumliste som er mest mulig oppdatert i forhold til forekomsten i naturen rundt oss.
Det er kun fastlands-Norge som er aktuelt foreløpig. Send melding til magne.husby@hint.no.

Et hovedmål med kurset er å kvalifisere til fugletakseringer i det landsdekkende
overvåkingsprosjektet TOV-E. De som skal taksere bare i fjellet og i Nord-Norge har et litt
snevrere artsutvalg enn de som skal taksere i hele landet og alle habitat, men forskjellene er ikke
større enn at det gis 30 studiepoeng for begge alternativer. Oversikten nedenfor viser hvilket
område som gjelder for taksering, og om utseende og lyd skal kunnes. Kriterier for utvalget er at
arten hekker på fastlands-Norge og at antall par er om lag 500 eller mer (Norsk Fugleatlas 1994),
dog med noe vurdering (økende bestander, art som eksponerer seg mye osv.). Det er absolutt
arter som ikke står på artsliste som også bør kunnes, for eksempel arter som er vanlige under
trekket eller spesielle arter slik som snøugle.

Det er vurdert viktig å ha et overkommelig pensum. Det øker gleden ved å holde på med
artsbestemmelse av fugl, og at de som står på lista læres godt. Hvis alle de artene som er satt opp
her er godt kjent, vil en som skal utføre feltarbeid også oppdage når det er en annen art som
registreres. Fuglebøker og CD’er med fuglesang vil da kunne avsløre hva den ukjente arten er.
Det er også i utvelgelsen av artene og hva som skal kunnes om dem tatt hensyn til hvordan vi
vanligvis registrer artene i felt (observasjon, sang, varsel osv.), og hvor sannsynlig det er at
TOV-E kan få gode nok data til å beregne bestandsendringer når hele landet takseres. Med over
200 arter på utseende og godt over 100 arter på lyd er ikke dette billige studiepoeng hvis
utgangspunktet er tilnærmet på null.

Område:
De som ønsker å taksere fugl i fjellet eller langt nord i landet vil møte andre arter (1) enn de som
vil arbeide med fugl i lavlandet, spesielt sør i Norge (2). Det vil bli tatt hensyn til dette ved
oppgaver i TOV-E. Til eksamen er imidlertid pensum likt for alle.

Utseende:
+ betyr at arten skal kunne bestemmes på utseende (uansett kjønn, alder og årstid)

Lyd:
S = sang
V = varsel
L = ulike typer lyder som arten vanlig lager

                      Område     Utseende     Lyd

Orden: Andefugler, Anseriformes
Andefamilien, Anatidae
Knoppsvane Cygnus olor             2        +
Sangsvane Cygnus cygnus            1        +
Sædgås Anser fabalis              1        +
Grågås Anser anser               1        +
Kanadagås Branta canadensis       1  +
Hvitkinngås Branta leucopsis      2  +
Gravand Tadorna tadorna         1  +
Brunnakke Anas penelope         1  +
Krikkand Anas crecca          1  +
Stokkand Anas platyrhynchos       1  +
Stjertand Anas acuta          1  +
Skjeand Anas clypeata          1  +
Toppand Aythya fuligula         1  +
Bergand Aythya marila          1  +
Ærfugl Somateria mollissima       1  +
Havelle Clangula hyemalis        1  +
Svartand Melanitta nigra        1  +
Sjøorre Melanitta fusca         1  +
Kvinand Bucephala clangula       1  +
Siland Mergus serrator         1  +
Laksand Mergus merganser        1  +

Orden: Hønsefugler, Galliformes
Skogshønsfamilien, Tetraonidae
Jerpe Bonasia bonasia          1  +  S
Lirype Lagopus lagopus         1  +  S
Fjellrype Lagopus muta         1  +  S
Orrfugl Tetrao tetrix          1  +  S
Storfugl Tetrao urogallus        1  +  S

Fasanfamilien, Phasanidae
Fasan Phasanius colchicus        2  +

Orden: Lommer, Gaviiformes
Lomfamilien, Gaviidae
Smålom Gavia stellata          1  +  S
Storlom Gavia arctica          1  +  S

Orden: Dykkere, Podicipediformes
Dykkerfamilien, Podicepedidae
Toppdykker Podiceps cristatus      2  +
Horndykker Podiceps auritus       1  +

Orden: Stormfugler, Procellariiformes
Stormfuglfamilien, Procellariidae
Havhest Fulmarus glacialis       1  +

Orden: Pelikanfugler, Pelecaniformes
Sulefamilien, Sulidae
Havsule Morus bassanus         1  +

Skarvefamilien, Phalocrocoracidae
Storskarv Phalocrocorax carbo      1  +
Toppskarv Phalocrocorax aristotelis   1  +
Orden: Storkefugler, Ciconiiformes
Hegrefamilien, Ardeidae
Gråhegre Ardea cinerea        1      +

Orden: Haukefugler, Accipitriformes
Haukfamilien, Accipitridae
Vepsevåk Pernis apivorus       2      +
Havørn Haliaeetus albicilla      1      +
Sivhauk Circus aeroginosus      2      +
Myrhauk Circus cyaneus        1      +
Hønsehauk Accipiter gentilis     1      +
Spurvehauk Accipiter nisus      1      +
Musvåk Buteo buteo          2      +
Fjellvåk Buteo lagopus        1      +
Kongeørn Aquila chrysaetos      1      +

Fiskeørnfamilien, Pandionidae
Fiskeørn Pandion haliaetus      1      +

Orden: Falker, Falconiformes
Falkefamilien, Falconidae
Tårnfalk Falco tinnunculus      1      +
Dvergfalk Falco columbarius      1      +
Jaktfalk Falco rusticolus       1      +
Vandrefalk Falco peregrinus      1      +


Orden: Tranefugler, Gruiformes
Riksefamilien, Rallidae
Sivhøne Gallinula chloropus      2      +
Sothøne Fulica atra          2      +

Tranefamilien, Gruidae
Trane Grus grus            1      +  L

Orden: Vade-, måke- og alkefugler, Charadriiformes
Tjeldfamilien, Haematopodidae
Tjeld Haematopus ostralegus      1      +  L

Lofamilien, Charadriidae
Dverglo Charadrius dubius       2      +
Sandlo Charadrius hiaticula      1      +  L
Boltit Charadrius morinellus     1      +  L
Heilo Pluvialis apricaria       1      +  L
Vipe Vanellus vanellus        1      +  L

Snipefamilien, Scolopacidae
Dvergsnipe Calidris minuta      1      +
Temmincksnipe Calidris temminckii   1      +
Fjæreplytt Calidris maritima     1      +  S
Myrsnipe Calidris alpina        1  +  S
Fjellmyrløper Limicola falcinellus   1  +  (S?)
Brusfugl Philomachus pugnax      1  +
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus   1  +  (S?)
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago   1  +  L
Dobbeltbekkasin Gallinago media    1  +  S
Rugde Scolopax rusticola        1  +  S
Lappspove Limosa lapponica       1  +
Småspove Numenius phaeopus       1  +  L
Storspove Numenius arquata       1  +  L
Sotsnipe Tringa erythropus       1  +
Rødstilk Tringa totanus        1  +  L
Gluttsnipe Tringa nebularia      1  +  L
Skogsnipe Tringa ochropus       1  +  L
Grønnstilk Tringa glareola       1  +  L
Strandsnipe Actitis hypoleucos     1  +  L
Steinvender Arenaria interpres     1  +  L
Svømmesnipe Phalaropus lobatus     1  +

Jofamilien, Stercorariidae
Tyvjo Stercorarius parasiticus     1  +
Fjelljo Stercorarius longicaudus    1  +

Måkefamilien, Laridae
Hettemåke Larus ridibundus       1  +  L
Fiskemåke Larus canus         1  +  L
Sildemåke Larus fuscus         1  +
Gråmåke Larus argentatus        1  +
Svartbak Larus marinus         1  +
Krykkje Rissa tridactyla        1  +  L

Ternefamilien, Sternidae
Makrellterne Sterna hirundo      1  +
Rødnebbterne Sterna paradisaea     1  +

Alkefamilien, Alcidae
Lomvi Uria aalge            1  +
Polarlomvi Uria lomvia         1  +
Alke Alca torda            1  +
Teist Cepphus grylle          1  +
Lunde Fratercula arctica        1  +

Orden: Duefugler, Columbiformes
Duefamilien, Columbidae
Bydue Columba livia (var. domestica)  1  +  S
Skogdue Columba oenas         2  +  S
Ringdue Columba palumbus        1  +  S
Tyrkerdue Streptopelia decaocto    1  +  S
Orden: Gjøkfugler, Cuculiformes
Gjøkfamilien, Cuculidae
Gjøk Cuculus canorus         1  +  S

Orden: Ugler, Strigiformes
Uglefamilien, Strigidae
Hubro Bubo bubo            1  +
Haukugle Surnia ulula         1  +
Spurveugle Glaucidium passerinum   1  +
Kattugle Strix aluco         2  +
Hornugle Asio otus          1  +
Jordugle Asio flammeus        1  +
Perleugle Aegolius funereus      1  +

Orden: Nattravner, Caprimulgiformes
Nattravnfamilien, Caprimulgidae
Nattravn Caprimulgus europaeus    2  +  S

Orden: Seilere, Apodiformes
Seilerfamilien, Apodidae
Tårnseiler Apus apus         1  +  L

Orden: Spettefugler, Piciformes
Spettefamilien, Picidae
Vendehals Jynx torquilla       1  +  L
Gråspett Picus canus         1  +  L
Grønnspett Picus viridis       2  +  L
Svartspett Dryocopus martius     1  +  L
Flaggspett Dendrocopos major     1  +  L
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos  2  +  L
Dvergspett Dendrocopus minor     1  +  L
Tretåspett Picoides tridactylus    1  +  L

Orden: Spurvefugler, Passeriformes
Lerkefamilien, Alaudidae
Trelerke Lullua arborea        2  +  S
Sanglerke Alauda arvensis       1  +  S
Fjellerke Eremophila alpestris    1  +  S

Svalefamilien, Hirundinidae
Sandsvale Riparia riparia       1  +  L
Låvesvale Hirundo rustica       1  +  L
Taksvale Delichon urbica       1  +  L

Erlefamilien, Motacillidae
Trepiplerke Anthus trivialis     1  +  L
Heipiplerke Anthus pratensis     1  +  L
Lappiplerke Anthus cervinus      1  +  L
Skjærpiplerke Anthus spinoletta    1  +  L
Gulerle Motacilla flava        1  +  L
Vintererle Motacilla cinerea        2  +  L
Linerle Motacilla alba           1  +  L

Sidensvansfamilien, Bombycillidae
Sidensvans Bombycilla garrulus       1  +  L

Fossekallfamilien, Cinclidae
Fossekall Cinclus cinclus         1  +  L

Gjerdesmettfamilien, Troglodytidae
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes    1  +  S, V

Jernspurvfamilien, Prunellidae
Jernspurv Prunella modularis        1  +  S

Trostefamilien, Turdidae
Rødstrupe Erithacus rubecula        1  +  S
Nattergal Luscinia luscinia        2  +  S
Blåstrupe Luscinia svecica         1  +  S
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus     1  +  S
Buskskvett Saxicola rubetra        1  +  S
Steinskvett Oenanthe oenanthe       1  +  S
Ringtrost Turdus torquatus         1  +  S
Svarttrost Turdus merula          1  +  S, V
Gråtrost Turdus pilaris          1  +  L
Måltrost Turdus philomelos         1  +  S, V
Rødvingetrost Turdus iliacus        1  +  S, V
Duetrost Turdus viscivorus         2  +  S

Sangerfamilien, Sylviidae
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus    1  +  S
Myrsanger Acrocephalus palustris      2    S
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus     2    S
Gulsanger Hippolais icterina        1  +  S
Munk Sylvia atricapilla          1  +  S, V
Hagesanger Sylvia borin          1  +  S, V
Møller Sylvia curruca           1  +  S, V
Tornsanger Sylvia communis         2  +  S, V
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix     2  +  S
Gransanger Phylloscopus collybita     1    S, V
Løvsanger Phylloscopus trochilus      1    S, V
Fuglekonge Regulus regulus         1  +  S

Fluesnapperfamilien, Muscicapidae
Gråfluesnapper Muscicapa striata      1  +  S
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca  1  +  S

Stjertmeisfamilien, Aegithalidae
Stjertmeis Aegithalos caudatus       1  +  L
Meisefamilien, Paridae
Løvmeis Parus palustris        2  +        S, V
Granmeis Parus montanus        1  +        S, V
Lappmeis Parus cinctus        1  +        S
Toppmeis Parus cristatus       1  +        S
Svartmeis Parus ater         1  +        S
Blåmeis Parus caeruleus        1  +        S, V
Kjøttmeis Parus major         1  +        S, V

Spettmeisfamilien, Sittidae
Spettmeis Sitta europaea       2  +        L

Trekryperfamilien, Certhiidae
Trekryper Certhia familiaris     1  +        S

Varslerfamilien, Laniidae
Tornskate Lanius collurio       2  +
Varsler Lanius excubitor       1  +

Kråkefamilien, Corvidae
Nøtteskrike Garrulus glandarius    1  +        L
Lavskrike Perisoreus infaustus    1  +        L
Skjære Pica pica           1  +        L
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes  2  +        L
Kaie Corvus monedula         2  +        L
Kornkråke Corvus frugilegus      2  +        L
Kråke Corvus cornix          1  +        L
Ravn Corvus corax           1  +        L

Stærfamilien, Sturnidae
Stær Sturnus vulgaris         1  +        L

Spurvefamilien, Passeridae
Gråspurv Passer domesticus      1  +        L
Pilfink Passer montanus        2  +

Finkefamilien, Fringillidae
Bokfink Fringilla coelebs       1  +        S, V
Bjørkefink Fringilla montifringilla  1  +        S, V
Grønnfink Carduelis chloris      1  +        S
Stillits Carduelis carduelis     2  +        S
Grønnsisik Carduelis spinus      1  +        L
Tornirisk Carduelis cannabina     2  +        S
Bergirisk Carduelis flavirostris   1  +        L
Gråsisik Carduelis flammea      1  Grå/brunsisik  (sisiklyd)
Brunsisik Carduelis cabaret      2
Polarsisik Carduelis hornemanni    1  +
Grankorsnebb Loxia curvirostra    1  +        (korsnebblyd)
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus   1  +
Rosenfink Carpodacus erythrinus    2  +        S
Konglebit Pinicola enucleator       1  +  L
Dompap Pyrrhula pyrrhula         1  +  L
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes 2  +

Buskspurvfamilien, Emberizidae
Lappspurv Calcarius lapponicus      1  +  S
Snøspurv Plectrophenax nivalis      1  +  L
Gulspurv Emberiza citrinella       1  +  S, V
Sivspurv Emberiza schoeniclus      1  +  S

								
To top