Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

beleidsplan

VIEWS: 87 PAGES: 70

									Inleiding
 De regelgeving omtrent de buitenschoolse kinderopvang dateert van 1997 en voorzag onder andere in
 het oprichten van een Lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang in de gemeente.
 Het lokaal overleg kreeg als opdracht om een lokaal beleidsplan kinderopvang op te maken voor een
 periode van 3 jaar. Naast de inventaris van de bestaande opvangmogelijkheden moeten de knelpunten
 en tekorten worden weergegeven. Tot slot dient men een actieplan op te maken om de problemen op te
 lossen.
 Het lokaal overleg heeft ook de opdracht om de kwaliteit binnen het aanbod te beschrijven, de initiatieven
 beter op elkaar af te stemmen en de participatie en informatie naar de ouders toe te verhogen.
 Binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang kwam dit nieuw beleidsplan 2006 – 2008 tot stand waarbij alle
 kinderopvangvoorzieningen als gelijkwaardige partners hun inbreng vervulden.
 Het beleidsplan wordt na goedkeuring door het Lokaal overleg, voorgelegd aan de gemeenteraad en aan
 de bevoegde instanties binnen Kind & Gezin.
 Dit lokaal beleidsplan zal een hoofdstuk worden van het lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente
 Middelkerke.
Plaatselijke actoren

 Algemeen
 Het Lokaal Overleg is een officieel orgaan dat georganiseerd wordt op gemeentelijk niveau waarvan de
 samenstelling gedeeltelijk vastligt conform de bepalingen van het ministerieel besluit. Het heeft als
 opdrachten het beleid van de (buitenschoolse) kinderopvang te ontwikkelen - rekening houdend met de
 specifieke lokale noden - advies te verlenen bij het oprichten van nieuwe initiatieven, jaarlijks verslag uit
 te brengen en de werking te evalueren en ouders te informeren.
 Het Lokale Overleg wordt geleid door de voorzitter, voorgedragen door het gemeentebestuur en in het
 overleg bij meerderheid bekrachtigd. Het is aangewezen dat de voorzitter zich neutraal kan opstellen en
 dus best ook geen binding heeft met een voorziening die binnen de gemeente een kinderopvang kan
 vervullen.
 Naast de voorzitter wordt ook een niet stemgerechtigde secretaris aangeduid die het administratieve
 secretariaat van het overleg verzorgt. De secretaris helpt met de coördinatie en de opstelling van het
 beleidsplan.
 Vanuit Kind & Gezin zetelt tevens een afgevaardigde met de bedoeling het Lokaal Overleg te informeren,
 te stimuleren, te begeleiden en te ondersteunen. Deze afgevaardigde is niet stemgerechtigd.
 De betrokken partijen van het Lokaal Overleg kunnen we onder 3 grote noemers indelen:


 De aanbodzijde
 Dit zijn afgevaardigden van elk opvanginitiatief binnen de gemeente (dienst voor opvanggezinnen,
 buitenschoolse kinderopvang, zelfstandige onthaalouders), een afgevaardigde van het plaatselijk
 jeugdwerk en de gemeentelijke jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, een afgevaardigde van de directie
 van elke school binnen de gemeente.


 De vraagzijde
 De vraagzijde wordt vertegenwoordigd door ouders, afgevaardigden van de Gezinsbond en van
 ouderraden en/of vriendenkringen van de scholen van de diverse netten.
 Om ook rekening te kunnen houden met de specifieke invalshoek van de mensen die in de horeca
 werken, werd ook een vertegenwoordigster van het paritair comité van de horeca opgenomen in het
 Lokaal Overleg.


 De lokale beleidsmakers
 Tenslotte heeft ook het gemeentebestuur (Schepen van sociale zaken) en het OCMW recht op een zitje
 in het Lokale Overleg.
 De lijst met alle genodigden bij het Lokaal Overleg vindt u hieronder

 Gemeente en gemeentelijke opvanginitiatieven
            adres        gemeente     telefoon      Functie
 Geert Verdonck    Pa Spermaliestraat 1 8430       0474 88 80 33   Schepen van Sociale
                       Middelkerke             Zaken
 Maarten De Troyer   Pa Spermaliestraat 1 8430       059 31 30 16    Sectorfunctionaris Welzijn
                       Middelkerke
                                                        2
Carla Leber      Pa Westendelaan 38   8430     059 30 48 86  Stafmedewerker welzijn,
                        Middelkerke          secretaris van het lokaal
                                       overleg
Ann Pille       Pa Westendelaan 38   8430     059 31 95 75  Dienstverantwoordelijk
                        Middelkerke          Initiatief Buitenschoolse
                                       kinderopvang
Katrien Geens     Pa Westendelaan 38   8430     059 30 48 86  Dienstverantwoordelijke
                        Middelkerke          dienst voor
                                       opvanggezinnen
Henk Vergaerde     Pa Westendelaan 38  8430       059 30 48 66  Dienstverantwoordelijke
                      Middelkerke           jeugddienst
Tom          Pa Onderwijsstraat 9 8430       059 31 99 52  Sectorverantwoordelijke
Vandenhauweele               Middelkerke           Sport
Karine Vandamme    Pa Spermaliestraat 1 8430       059 31 30 16  Sectorverantwoordelijke
                      Middelkerke           Cultuur
Ingrid Raes      Pa Spermaliestraat 1 8430       059 31 30 16  Cultuurbeleidcoördinator
                      Middelkerke

OCMW
            adres         gemeente  telefoon      Functie
Cindy Vervaet     Pa Sluisvaartstraat 17 8430    059 31 92 10    OCMW-afgevaardigde
                       Middelkerke

Zelfstandige opvanginitiatieven
            adres          gemeente   telefoon    Functie
Nadine Opstaele    Vaartdijk-Noord 38   8432     059 31 50 42  Mini – Crèche “Nadine”
                        Leffinge
Heidi Veryser     Moutstraat 2      8432     0474 22 04 66  Zelfstandig onthaalouder
                        Leffinge
Gerda Van       Brugsesteenweg 37    8433     051 55 54 12  Gemelde onthaalouder
Zandweghe                   St.Pieters-
                        Kapelle

Opvang zieke kinderen mutualiteiten
            adres          gemeente   telefoon    Functie / organisatie
Tania Everaert     Prinses Stefanieplein  8400     059 55 16 43  Bond Moyson
            19           Oostende
Marnix Raes      Statieplein 12     9300 Aalst  053 76 99 79  Vlaams Neutraal
                                       Ziekenfonds
Kurt Van de Walle   Tentoonstellingslaan  9000 Gent   09 464 18 48  Solidariteit voor het gezin
            76
Liliane Bailleul    Dr. L. Colenstraat 7  8400     059 55 25 91  Familiehulp
                        Oostende

Onderwijs (directie)
            adres          gemeente   telefoon    Functie
René Bossuyt      Dennenlaan 2      8430     059 30 14 66  Gemeenschapsbasis-
                        Middelkerke          school Middelkerke
Wilfried Opstaele   Kerkstraat 41      8430     059 30 19 39  St. Jozef Middelkerke
                        Middelkerke
Eddy Viaene      Onderwijsstraat 5    8430     059 31 99 55  Gemeenteschool
                        Middelkerke          Middelkerke                                                      3
Hugo Germonpré   Santhovenstraat 1b   8434      058 23 56 35  St. Jozef Lombardsijde
                      Lombardsijde
Eddy Viaene     Schoolstraat 37    8434      058 23 56 43  Gemeenteschool
                      Lombardsijde          Lombardsijde
Kristof Devos    Westendelaan 344    8434      058 23 35 34  St. Lutgardis Westende
                      Westende
Ronny Devriendt   Henri Jasparlaan 29  8434      058 23 51 03  Gemeenteschool
                      Westende            Westende
Jean-Marie Barra  Ieperleedstraat 59   8432      059 30 06 17  St. Jozef Leffinge
                      Leffinge
Ronny Devriendt   Bonte Pierstraat 22  8432      059 30 29 41  Gemeenteschool Leffinge
                      Leffinge
Ronny Devriendt   Odiel Spruyttestraat 1 8433 Slijpe  059 30 02 97  Gemeenteschool Slijpe
Jean-Marie Barra  Diksmuidestraat 17   8433 Slijpe  059 30 55 37  St. Jozef Slijpe

Onderwijs (voorzitters ouderraden)
          Adres         gemeente    telefoon    Functie
Suzanne Van der   Jonckhoflaan 31    8430      059 30 23 85  Gemeenschapschool
Weijde                   Middelkerke          Middelkerke
Anja Praet     Paul Snoekstraat 6   8431              St. Jozef Middelkerke
                      Middelkerke
Kathleen      Karel Van de      8431              gemeenteschool
Vansieleghem    woestijnestraat 10   Middelkerke          Middelkerke
Bart Delaere    Patrijsstraat 63    8432              gemeenteschool
                      Leffinge            Westende
Caroline Sieprath  Herfstlaan 24     8434      059 30 29 01  St. Lutgardis Westende
                      Westende
Lode Maesen     Cayepolder 11     8434      058 23 08 05  gemeenteschool
                      Lombardsijd          Lombardsijde
                      e
Ronald       Lombardsijdelaan 82  8434              Vrije school Lombardsijde
Vandenbruwaene               Westende
                                     Vrije school Leffinge
Katrien Van     Nekkervlietweg 3    8432              Gemeenteschool Leffinge
Houcke                   Leffinge
                                     Vrije school Slijpe
Greet Soete     Spermaliestraat 308  8433    059/30 46 29    gemeenteschool Slijpe (ad
                      Middelkerke          intrim)

Gezinsbonden
          Adres        gemeente     telefoon    Functie
Joseph Deroo    Joseph Mathieulaan 8 8434               Westende-Lombardsijde
                     Westende
Lieve Vermander   Spermaliestraat 259 8433 Slijpe           Slijpe-St.Pieterskapelle
Frank Claeys    Zwarteweg 8     8432               Leffinge
                     Leffinge
Geert Dufoer    Duinenweg 237/B   8430       059 30 31 61  Middelkerke – Wilskerke
                     Middelkerke
Agnes Maes     Brugsesteenweg 77  8433 Man-    058 23 69 66  Mannekensvere
                     nekensvere
Roza        Brugsesteenweg 47  8433 Schore   051 55 54 15  Schore
Descheemaecker                      0496 83 23 17
                                                   4
Babysitdiensten (van de gezinsbond)
          Adres         gemeente    telefoon    Functie
Gina Verhaeghe   Lombarsijdelaan 211  8434      058 23 32 41  Westende-Lombardsijde
                     Lombardsijde
Josianne Warmoes  Dorpsstraat 143    8432    059 30 40 04    Leffinge
                     Leffinge
Christine Desmet  Francis        8430    059 30 26 62    Middelkerke
          Dierendonckstraat 5  Middelkerke

Kind en Gezin
          adres        gemeente    telefoon    Functie
Floor Danneels   Pa Koninginnelaan 10 8430      059 30 68 70  Regio verpleegkundige
                    Middelkerke           Kind en Gezin
Ann Vercauteren  Pa N. Desparsstraat 8200      050 44 65 83  Provinciaal
          12          Brugge     0496 57 58 57  Verantwoordelijke Kind &
                                    Gezin

Andere partners
Robert Van Acker  Pa Sluisvaartstraat 17 8430    059 31 97 41   PWA verantwoordelijke
                     Middelkerke
Annemie Verleye  Weinenbruggelaan 53 8200      0479 63 03 06   Sociaal fonds van de
                     Brugge            horeca
                                                  5
Beschrijving van de gemeente

 Algemene coördinaten
 Naam en contactadres:
 Gemeentebestuur Middelkerke
 Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
 Telefoon:   059 / 31 30 16
 E-post: info@middelkerke.be
 Aantal inwoners:            17.735( cijfer 01/08/2005)
                     Waarvan 0,05% niet Belgen
 Oppervlakte:              75,7 km²
 Fusiegemeenten:             Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Middelkerke, Sint-
                     Pieterskapelle, Slijpe, Schore, Westende, Wilskerke

 Grotere woonkernen:           Leffinge, Middelkerke, Slijpe en Westende/Lombardsijde
 Dichtheid:               234,28 inwoners / km²
 Aanpalende steden / gemeenten:     Nieuwpoort, Diksmuide, Koekelare, Gistel, Oostende
 De bebouwing in Middelkerke is geconcentreerd in de woonkernen. Drie grotere woonkernen liggen langs
 de kust, nl Lombardsijde en Westende zijn samengegroeid, Middelkerke ligt een 5 kilometer verder langs
 de kust.
 Leffinge ligt langs het kanaal, aan de noordkant. Over het kanaal Nieuwpoort – Plassendale ligt de
 woonkern Slijpe.
 Buiten de grotere woonkernen is er verspreide bewoning in de kleine gehuchten, telkens enkele huizen
 rond de kerktoren en boerderijen. Wilskerke ligt tussen Middelkerke en Leffinge, maar is grotendeels
 gericht op Middelkerke. Schore, Sint-Pieterskapelle en Mannekesvere liggen ten zuiden van het kanaal.
 Deze laatste woonkernen oriënteren zich op Slijpe of op de buurgemeenten.
 Middelkerke kent jaarlijks een groot aantal (Belgische) immigranten, meestal senioren die na hun
 pensionering verhuizen naar de kust. Dit verklaart de vergrijzing van de gemeente. Er is ook immigratie
 van een aantal minder behoede jongeren die dan vaker Franstalig zijn. Velen van hen wonen in
 Westende-Bad, een toeristische kern waar veel tweede verblijven zijn. De meesten wonen daar slechts
 enkele maanden tot een paar jaar.
                                                      6
Werkgelegenheid en werkloosheid bij de lokale bevolking
Van de hele kust kent Middelkerke de laagste werkgelegenheidsgraad. Veel mensen werken in het
binnenland. De bestaande werkgelegenheid in de gemeente is sterk gebonden met de toeristische
activiteit: horeca, winkels, … of de landbouw. De scholen en het gemeentebestuur / ocmw zijn ook “grote”
werkgevers. In Leffinge en ook in Slijpe zijn de nieuwe wijken vaak “slaap-wijken”.
De VDAB publiceert regelmatig cijfers over de tewerkstellingssituatie in een regio of gemeente.
Middelkerke valt onder de regio Oostende – Westhoek en daarbinnen, onder het arrondissement
Oostende.
In het maandverslag van augustus 2005 voor de regio Oostende –Westkust, vinden we de recentste
cijfers. In augustus is er aan de kust meer werk dan in de wintermaanden.
In Middelkerke waren er 610 werkzoekenden, 295 mannen en 315 vrouwen op 31 augustus 2005. De
werkloosheid nam in Middelkerke (+0,7%) minder toe dan het gemiddelde van de regio (6,1%).
De werkloosheidsgraad ligt in Middelkerke op 8,64 %, voor het arrondissement Oostende is dit 10,80%
en voor de regio Oostende –Westhoek ligt dit op 9,16 %. (Vlaanderen = 9,36% in juli) Ongeveer 0,55 %
van de bevolking krijgt een leefloon.
Gemiddeld zijn er 3,2 kandidaten voor elke openstaande job. De werkaanbiedingen voor de horeca
werden deze zomer, volgens de statistieken helemaal ingevuld. Gemiddeld wordt 85,6 % openstaande
jobs ingevuld.
De grootste groep werklozen zijn ouder dan 40 jaar (40 %), 30, 1 % van de werklozen zijn tussen de 25
en de 40 jaar en 29,9 % van de werklozen zijn jonger dan 25 jaar. De werkloosheid bij 40 +‟ers ligt hier
1,9% hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De jeugdwerkloosheid ligt op het gemiddelde, maar in de
groep tussen 25 en 40 jaar ligt de werkloosheid 7,5 % lager dan het Vlaamse gemiddelde.
Van de totale bevolking uit Middelkerke was op 01/01/04 62,6 % van de beroepsbevolking effectief aan
het werk. 71,4 % van de mannen en 53,5 % van de vrouwen op actieve leeftijd zijn aan het werk. De
ruime meerderheid van de bevolking (88%) werkt in de handel, horeca of diensten.
                                                      7
Middelkerke & kinderen
Totale bevolking:               17.735 inwoners op 1 augustus 2005
Evolutie geboortecijfer:            2002:  133 geboortes
                        2003:  145 geboortes
                        2004:  124 geboortes
                        2005:  67geboortes (tot 31/07/05)
kinderen (0 - 12 jaar):            1.914
jongeren (12 – 25 jaar)            2.248
Dit betekent dat 23,47 % van de totale bevolking bestaat uit kinderen (10,79 %) en jongeren (12,68 %)
tussen de leeftijd 0 en 25 jaar. Ongeveer een klein kwart van het aantal inwoners van Middelkerke valt
dus onder de grote noemer jeugd.
Onderverdeling leeftijdsgroepen
Onderstaande tabel geeft het aandeel van de jeugd (0-25 jaar) weer, onderverdeeld in meer specifieke
leeftijdsgroepen met vermelding van hun percentage t.o.v. de totale jeugd. De cijfergegevens van de
jeugd geven een beeld van de toestand op 01/08/05.
 Leeftijd  Aantal Percentage (t.o.v. totale jeugd)
0 – 2,5 jaar  336         8,07
                        21,55
2,5 – 6 jaar  561         13,48
 6 – 12 jaar  1017               24,44
12 – 15 jaar  574         13,79
                        25,92
15 – 18 jaar  505         12,13
18 - 25 jaar  1169               28,09
 Totalen   4162     Jeugd 100%Leeftijdsgroepen per woonkern
Geboortejaar      Middelkerke Spermalie Wilskerke Westende /   Leffinge     totaal
                            Lombardsijde
2005               11    15     6      24     11         67
2004               39    20     6      38     21        124
2003               43    15     6      57     24        145
Totaal 0 / 2,5 jr   93      50    18    119      56        336
2002               33    15     5      65     15        133
2001               37    20     8      56     22        143
2000               35    19     9      51     23        137
1999               41    21     3      61     22        148
Totaal 2,5 / 6 jaar  146     75    25    233      82        561
1998               33    16     6      55     16        126
1997               50    23     8      72     27        180
1996               45    32     6      69     29        181
1995               34    26     8      51     40        159
1994               41    31     9      82     31        194
1993               53    27     6      62     29        177
Totaal 6 jaar/ 12 jaar 256     155    43    391      172        1017

Algemeen totaal      495    280     86     743       310    1914
                                                     8
De provincie bezorgde ons cijfers op datum van 01/01/04 van het aantal kinderen tussen 0 en 12 jaar,
opgesplitst per woonkern binnen Middelkerke.
Middelkerke          503 kinderen
Wilskerke           77
Leffinge            272
Sint- Pieterskapelle      29
Schore             30
Mannekensvere         33
Slijpe             147
Westende            507
Lombardsijde          246
                                                    9
De scholen:
In grotere kernen zijn telkens twee scholen, één van het katholieke net, één gemeenteschool.
Middelkerke heeft daarenboven nog een gemeenschapsbasisschool die kinderen rekruteert in heel de
gemeente.
In Slijpe werken de scholen samen; de kleuterklassen en de eerste twee leerjaren behoren tot het
katholieke net, de 4 laatste jaren van de basisschool worden ingericht door de gemeenteschool. De
kinderen uit de diverse kleinere gehuchten worden met de schoolbus opgehaald.
In Leffinge heeft de gemeenteschool, vroeger de jongensschool, geen kleuterklassen. Alle kleuters gaan
naar de katholieke school, oorspronkelijk de meisjesschool. Nu zijn beide lagere afdelingen gemengd.
In onderstaande tabel vindt u een vergelijking tussen het aantal kinderen die in een bepaalde
deelgemeente wonen en het aantal kinderen die er naar school en opvang gaan.
De cijfers voor Westende en Lombardsijde werden pro rata bepaald. Bij het opmaken van het beleidsplan
kon enkel beroep gedaan worden op zeer beperkt aantal gegevens waarbij de twee deelgemeenten
werden opgesplitst. Enkel de globale cijfers van kinderen tussen 0 en 12 jaar per deelgemeente waren
beschikbaar. Op basis hiervan kan een verhouding worden bepaald. Van alle kinderen wonende in de
regio met postcode 8434 woont 1/3 kinderen in Lombardsijde, 2/3 in Westende.


        gegevens schooljaar 2004/2005

    600                        aantal kinderen in de
    500                        deelgemeente ,
    400                        schoolgaande leeftijd

    300                        aantal kinderen in de
    200                        scholen
    100
     0                        aantal kinderen die
                              gebruik maken van het
          e
          e
                       e
          e
          e
                              IBO (gemiddeld per
         ng
         jd

        nd
                     lijp
         rk

       si
  Lo lke
       ffi
      te
                     S
                              maand)
     rd
     Le
     es
    de

    ba
                              aantal kinderen
   W
   id

   m
                              ingeschreven in IBO
  M
  In elke deelgemeente werden de kinderen geboren in de periode 2002 tot 1993 samen opgenomen als kinderen in de
  schoolgaande leeftijd. De kinderen wonende in Middelkerke en Wilskerke werden onder Middelkerke verwerkt, de kinderen uit
  Westende en Lombardsijde, werden pro rata verdeeld
  De som van de ingeschreven leerlingen van de verschillende scholen in de deelgemeentes geven het aantal kinderen in de
  scholen per deelgemeente.
  De kinderen van de scholen Lombardsijde en Westende worden samen opgevangen in de locatie Westende van het IBO.

In Middelkerke en Lombardsijde gaan meer kinderen naar school dan er wonen. Deze twee
deelgemeenten recruteren dus uit andere delen van Middelkerke.
De cijfers van Middelkerke worden beïnvloed door de gemeenschapsbasisschool die met busvervoer
kinderen recruteert uit de hele gemeente. De scholen uit Lombardsijde recruteren ook in Westende. Voor
een aantal ouders liggen de scholen van Lombardsijde dichter dan de scholen uit Westende.
De kinderen uit de kustregio gaan meestal in de eigen buurt naar school (Westende / Lombardsijde 90 %,
Middelkerke 111%). In het hinterland gaan meer kinderen in een andere gemeente naar school. (Leffinge
72 %, Slijpe 70 % in eigen gemeente). Deze kinderen gaan waarschijnlijk naar grotere scholen in
Oostende of Gistel.                                                              10
                      Middelkerke   Westende   Lombardsijde  Leffinge  Slijpe
Aantal kinderen in de scholen       499       281     248       174    162
Aantal kinderen ingeschreven in het IBO 267        180     83       100    65

verhouding tot het aantal kinderen op   53 %      64 %     33 %      57 %    40 %
school
Gemiddeld aantal kinderen per maand in 116         54      34       77     37
het IBO
verhouding tot het aantal ingeschreven 43 %        30 %     41 %      77 %    56 %
kinderen


Het aantal kinderen dat ingeschreven is in het IBO verschilt sterk per deelgemeente. Lombardsijde telt in
verhouding tot het aantal kinderen uit deze gemeente, het kleinst aantal kinderen ingeschreven in het
IBO, Westende het grootst.
Als we de cijfers vergelijken van het maandelijks gemiddelde gebruik, valt op dat de kinderen uit Leffinge
het meest regelmatig komen naar de opvang, terwijl nog geen derde van het aantal ingeschreven
kinderen uit Westende ook effectief gebruikt maakt van opvang.
                                                     11
Indicatoren voor een veranderende vraag naar kinderopvang
In diverse deelgemeenten zijn nieuwe verkavelingen gepland. De bouwgronden zijn echter zeer duur
zodat jonge gezinnen vaak niet de middelen hebben om een nieuwbouwwoning te realiseren. Veel van
deze nieuwe woningen zijn dan ook eigendom van gezinnen met opgroeiende kinderen of worden door
jong-gepensioeneerden gebouwd met het oog op een oude dag aan zee.
Een van de schooldirecteuren volgde een tijd de kinderen die zijn school verlieten voor het einde van de
basisschool. Hij kwam tot de conclusie dat de overgrote meerderheid van deze kinderen verhuisden. De
ouders hadden een woning gebouwd in een van de aangrenzende gemeenten waar de bouwgronden een
stuk goedkoper zijn.
In de loop van de eerstvolgende jaren voorzien we in Middelkerke volgende nieuwe verkavelingen:
Middelkerke          Er zijn 2 nieuwe verkavelingen met 94 en 72 woningen voorzien. De
                grootste verkaveling moet beantwoorden aan de sociale wooncode. Dit
                betekent dat we hier een aantal jonge gezinnen mogen verwachten.
                Een appartementenblok van 24 woongelegenheden wordt gebouwd op
                de hoek van de Dennenlaan (rechts) en de Oostendelaan.
                Er zijn ook twee initiatieven van een sociale huisvestingsmaatschappij
                waarbij appartementen gebouwd zullen worden. In een eerste project,
                worden 15 woongelegenheden voorzien aan de markt , een tweede
                project voorziet 22 appartementen op de hoek van de Oostendelaan en
                de Dennenlaan (links). Er worden zowel kleine als grotere flats voorzien
                in beide projecten.
                Nog één groot perceel is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, maar
                wordt momenteel nog niet verkaveld.
                Een totaal van 227 nieuwe woongelegenheden in Middelkerke.
Leffinge            Hier worden twee nieuwe verkavelingen opgestart. Eén verkaveling werd
                opgedeeld in ongeveer 20 percelen, de andere verkaveling in 50
                percelen.
Lombardsijde          Een nieuwe verkaveling is al grotendeels gerealiseerd. Hier werden /
                worden 30 woningen gebouwd. Op enkele huizen na zijn de eigenaars
                mensen met oudere kinderen of aan de vooravond van hun pensioen.
Slijpe             Hier zijn geen bouwgronden meer beschikbaar. De laatste percelen
                werden recent bebouwd. Deze nieuwe wijk wordt momenteel bewoont
                door 40 – plussers. De verjonging van Slijpe vind je momenteel doordat
                jongere gezinnen de vrijkomende (oude en beter betaalbare) woningen in
                de dorpskern opkopen en vernieuwen.
Westende            Rond de markt werden in de afgelopen 3 jaar 150 nieuwe
                woongelegenheden gebouwd, zowel appartementen als
                eengezinswoningen. Er staan nog twee projecten van telkens 12
                woningen in de stijgers.
                Op de hoek van de Lombardsijdelaan en de Hoveniersstraat worden drie
                woonblokken gebouwd met telkens 6 woongelegenheden.
                Er is nog een woonuitbreidingsgebied in het BPA, nl. tussen Westende-
                Bad en Middelkerke. Voorlopig wordt dit perceel niet verkaveld.
                Een totaal van 192 nieuwe woongelegenheden.
Kleine hinterlandgemeenten   Alle grotere stukken grond, buiten de woonkern zijn landbouwgronden.
                Hier worden oudere huizen opgeknapt en zijn enkele kleine onbebouwde                                                   12
                percelen. De bevolking van deze deelgemeenten is jonger dan het
                gemiddelde van de gemeente.


Aantal vrouwen in de bevolking per deelgemeente:
De evolutie van het aantal vrouwen in de bevolking geeft een beeld van de te verwachten evolutie in het
geboortecijfer. De groep jonge vrouwen (18 jaar tot 25 jaar) start met hun gezin en dit zijn de gezinnen
waar we in de nabije toekomst geboortes mogen verwachten. Bij de groep 25 tot 35 jarigen vinden we de
meeste gezinnen met jonge kinderen terug, terwijl de groep 35 tot 45 jarigen de groep is met opgroeiende
tieners.
Een vergelijking van deze groepen kan ook een indicatie zijn voor de verwachte geboortes en kan dus
een indicatie geven van de toekomstige vraag naar kinderopvang. Uiteraard worden deze evoluties door
zeer veel verschillende factoren beïnvloed. Als er weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn in de
gemeente zullen startende gezinnen uitwijken naar andere streken waar de (huur)woningen
betaalbaarder zijn.
Uit onderstaande grafiek kunnen we verwachten dat de vraag naar opvang in de eerste 5 jaar te Leffinge,
Slijpe en Westende, voor jonge kinderen zou afnemen, terwijl we een sterke stijging voorzien voor
Middelkerke. Gecombineerd met de (sociale) verkavelingen in aanleg te Middelkerke, mogen we deze
stijging verwachten.
Het aantal schoolgaande kinderen zal waarschijnlijk overal nog wat dalen. Het gemiddeld aantal kinderen
per geboortejaar van kinderen jonger dan 6 jaar ligt rond de 140 kinderen per kalenderjaar, voor de groep
kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn er gemiddeld 170 kinderen en voor de 12 tot 18 jarigen zijn er 180
kinderen per jaar.


            gemiddeld aantal vrouwen per geboortejaar

 45,00

 40,00

 35,00

 30,00

 25,00                                           18/25 jaar
                                               26/35 jaar
 20,00                                           35/45 jaar

 15,00

 10,00

  5,00

  0,00
        LEF       MID       SLIJ      WES      WILS
                                                     13
Algemene evoluties in Vlaanderen die de vraag naar opvang beïnvloeden.
Rol van de grootouders
De grootouders nemen al generaties lang een groot stuk van kinderopvang voor hun rekening. Het
aandeel van de opvang door grootouders neemt af en steeds meer kinderen worden voor één of
meerdere dagen naar een formele opvang gebracht.
In 2001 ging bijna de helft (+ 49%) van de kinderen jonger dan 3 jaar regelmatig naar de opvang. In 3
jaar tijd steeg dit percentage tot bijna 56 %. De opvang van kleuters steeg lichtjes (+1,4 %) en bij de
kinderen van de lagere school was er een kleine daling van het gebruik (-0,7%) in de periode van 2002
tot 2004.
In onderstaande tabel vindt u de evolutie van het aandeel van de grootouders en familie in de opvang van
kinderen tussen 0 en 12 jaar.
         2002       2004
0 tot 3 jaar   36,7       33,8
3 tot 6 jaar   43,8       39,8
6 tot 12 jaar   46,2       40,2
De grootouders nemen verhoudingsgewijs minder opvang op. Uit de recente cijfers blijkt dat dit aandeel
behoorlijk snel afneemt (3 tot 6 % op 2 jaar tijd).
Voor deze daling kunnen een aantal verklaringen worden verondersteld:
  -  Grootouders hebben zelf een drukke loopbaan achter de rug en zijn niet bereid om op
     regelmatige basis opvang te voorzien voor hun kleinkinderen.
  -  Ouders en grootouders wonen verder van elkaar. Ongeveer 60 % van de kinderen woont op
     meer dan 5 km van de woning van de grootouders. 35 % van de kinderen woont meer dan 15
     kilometer van de woonplaats van de grootouders. Dergelijke afstanden maken het moeilijker om
     op grootouders beroep te doen voor opvang.
  -  De mentaliteit onder de bevolking en de houding ten opzichte van de combinatie gezin / arbeid
     evolueerde na de 2 de wereldoorlog. Een 40-tal jaar terug werd bij wet verboden om vrouwen te
     ontslaan omdat ze huwden. Deze mentaliteitswijziging heeft als effect gehad dat vrouwen meer
     buitenshuis gaan werken en dat de vraag naar kinderopvang steeg. In eerste instantie kon
     gemakkelijker beroep gedaan worden op grootouders (moeders) die niet buitenhuis gingen
     werken.
     De meeste grootmoeders van vandaag hebben een (gedeeltelijke) loopbaan buitenshuis gewerkt.
     Vele mensen worden al grootouder voor ze 60 jaar zijn. De regering stuurt er op aan dat oudere
     mensen langer aan de slag blijven. Grootouders zullen steeds minder beschikbaar zijn voor de
     opvang van hun kleinkinderen.
Invloed van tewerkstelling en opleidingsmaatregelen
De regering stimuleert jongeren, zowel mannen als vrouwen om buitenshuis te gaan werken, of indien ze
geen geschikt werk vinden, een bijscholing te volgen. Jonge ouders zijn minder lang werkloos of volgen
een opleiding. Ze kunnen dus de zorg voor hun eigen kinderen niet opnemen. De mogelijkheden van
loopbaanonderbreking en zorgverlof staan mensen toe om heel tijdelijk minder te gaan werken. Nadien
hebben ze terug opvang nodig.
Het OCMW te Middelkerke organiseert een aantal opleidingsprojecten. Jonge ouders kunnen vaak niet
starten met een opleiding omwille van een gebrek aan kinderopvang. De inspanning om mensen te
motiveren om een opleiding te volgen zijn verloren als de randvoorwaarden niet vervuld zijn.
Invloed van de verwachtte geboortecijfers
Het nationaal instituut voor de statistiek maakt prognoses van de evolutie van het geboortecijfer voor
Vlaanderen. Tegen 2010 voorspelt men een verder daling van de geboortecijfers voor heel Vlaanderen.


                                                     14
Alleen in de provincie West-Vlaanderen voorspelt men een kleine stijging van het aantal geboortes. De
daling van het aantal kinderen is het grootst in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar (-7,3%) gevolgd door de
groep tussen 3 en 6 jaar (-4,2%) en het kleinst voor het aantal kinderen onder de drie jaar (-1,7%).
Tegen de verwachtingen en voorspellingen in, was er in 2004 een stijging van het geboortecijfer van 4%.
De stijging deed zich voor in alle provincies van Vlaanderen. Was dit een éénmalige stijging of is dit een
onverwachte trendbreuk? De komende jaren moeten dit uitwijzen.
Invloed van Europese richtlijnen en plannen.
Vlaanderen engageerde zich om de Barcelona-norm te halen. Deze norm stelt voorop dat voor 33 % van
de kinderen jonger dan 3 jaar en voor 90 % van de kinderen tussen 3 jaar en de leeftijd waarop de
leerplicht ingaat, een opvang buitenshuis beschikbaar is (dus 90 % voor de leeftijdsgroep 3 jaar en 6 jaar
in België).
In Middelkerke zijn ongeveer 400 kinderen jonger dan 3 jaar. Dit betekent dat volgens de Barcelona-
norm, 132 opvangplaatsen in de dagopvang (0 tot 3 jaar) ter beschikking moeten zijn. Voor de
leeftijdgroep jonger dan 3 jaar haalt Middelkerke, met alle erkende opvang ongeveer 92 plaatsen. De
dienst voor opvanggezinnen heeft 86 plaatsen ter beschikking. 85 % daarvan wordt door voorschoolse
opvang (0 tot 2,5 jaar) ingevuld, er zijn 14 + 5 plaatsen in de zelfstandige initiatieven.
Voor de kinderen in de leeftijdsgroep tussen 3 jaar en 6 jaar zou voor 90 % van de kinderen een plaatsje
in de opvang moeten worden voorzien. Kind en Gezin stelt dat de 90% norm geen probleem oplevert
gezien de beschikbare kleuterscholen.
Op schoolvrije dagen zijn er duidelijk wel problemen. Ongeveer 500 kinderen tussen 2,5 en 6 jaar zouden
in een opvang terecht moeten kunnen (90 % van 561 kinderen). De gezamenlijke capaciteit van de
speelpleinwerking (zomervakantie) voor de leeftijdsgroep 2,5 tot 12 jaar bedraagt ongeveer 600 plaatsen,
waarbij ongeveer 250 plaatsen in de kleutergroepen.
Het IBO heeft voor de hele gemeente een opvangcapaciteit van 65 plaatsen voor de leeftijdsgroep 2,5
jaar tot 12 jaar.
Witte-vlekkenlijst voor Vlaanderen.
Kind en Gezin maakte in 2000 een witte-vlekkenlijst voor de voorschoolse opvang en in 2003 een
gelijkaardige lijst voor buitenschoolse opvang. Deze lijsten zijn niet echt actueel maar zijn de enige basis
om een relatief tekort aan opvangaanbod ten opzichte van andere gemeentes te bepalen.
Op de witte-vlekkenlijst voor voorschoolse opvang staat Middelkerke met een tekort van –10,07. Ook
de ons omliggende gemeenten vertonen een tekort. Oostende: - 21,05, Nieuwpoort: - 10,45, Gistel –
9,55. Enkel Diksmuide heeft een licht positief cijfer: 1,05
Ouders en kinderen uit Middelkerke kunnen dus moeilijk in de buurgemeenten opvang gaan zoeken.
Op de witte vlekkenlijst voor de buitenschoolse opvang voor de provincie West-Vlaanderen staat
Middelkerke op de 7° plaats op 59 gemeenten. (De eerste plaats is voor de gemeente met het grootste
tekort). Van de omliggende gemeenten staan Oostende (2°), Gistel (4°) en Nieuwpoort (6°) nog hoger
genoteerd, Diksmuide krijgt de 21° plaats.
Bij het opmaken van de lijst voor de buitenschoolse opvang gaat men er van uit dat de scholen een
behoorlijk aanbod van opvang bieden. In Middelkerke zien we dat enkel de scholen in Lombardsijde
opvang aanbieden, en in Middelkerke studie mogelijk is voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Deze
opvang is zeer beperkt. Enkel op maandag, dinsdag en donderdagavond is er opvang tot ongeveer 17.15
u.
                                                      15
Aanbod van kinderopvang.

 Onder dit hoofdstuk willen we een beschrijving geven van de diensten / organisaties waar ouders beroep
 op doen als kinderopvang.
 Enkele initiatieven schrijven uitdrukkelijk in hun doelstelling dat ze kinderopvang aanbieden. Dit zijn het
 initiatief voor buitenschoolse opvang, de dienst voor opvanggezinnen en de zelfstandige kinderopvang.
 Ook de thuisopvang van zieke kinderen biedt expliciet een opvang aan.
 Andere organisaties richten zich wel tot dezelfde doelgroep maar gaan in principe uit van de vraag van
 het kind. Deze organisaties bieden kinderen vrijetijdsbesteding aan (jeugdwerk, sportverenigingen,
 creatieve ateliers, muziekonderwijs, …). Ouders “gebruiken” dit aanbod soms als een opvangvorm.
 Het aanbod van kinderopvang wordt onderverdeeld in een aantal “soorten” opvang. Een eerste opdeling
 gebeurt voornamelijk op basis van de leeftijd van de kinderen. Voorschoolse opvang is opvang van de
 jongste kinderen (0 jaar tot 2,5 à 3 jaar) die nog niet naar school gaan. De buitenschoolse opvang richt
 zich tot alle kinderen die naar de basisschool gaan.
 Daarnaast wordt ook een opdeling gemaakt naar de aard van de opvang. Daarom wordt naast de
 algemene beschrijving van de voorschoolse en buitenschoolse opvang, apart aandacht besteed aan de
 opvangmogelijkheden voor zieke kinderen en de verschillende vormen van flexibele opvang.
 Omwille van de chronologie starten we met de beschrijving van de opvang van de jongste kinderen.
                                                        16
Aanbod voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)
Di en st voo r op va ngg ez in ne n
De DVO bestaat uit een groep onthaalgezinnen die administratief en inhoudelijk begeleid en ondersteund
worden door de dienstverantwoordelijke. De dienst wordt erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin.
De gemeentelijke dienst voor opvanggezinnen richt zich in eerste instantie naar ouders met kinderen
jonger dan drie jaar. Er kunnen kinderen opgevangen worden tot het einde van de lagere school.
De dienst is erkend voor minimum 21 opvanggezinnen maar heeft momenteel 27 onthaalouders
aangesloten. De meeste onthaalouders vangen kinderen op van maandag tot vrijdag, vanaf ongeveer
7.30 u tot 18.00 u. Enkele opvanggezinnen hebben ruimere opvangtijden en aanvaarden kinderen die
vroeger of later opvang nodig hebben.
Het aanbod van opvang in het weekend is beperkt.
De dienst is gehuisvest in het jeugdcentrum in Middelkerke. Ongeveer 27 opvanggezinnen werken
samen met de dienst om jaarlijks gemiddeld 180 kinderen jonger dan 3 jaar op te vangen. Er worden ook
een beperktere groep oudere kinderen opgevangen.
Dagelijks komen gemiddeld 55 kinderen over de vloer, ook op zon- en feestdagen zijn steeds een of
meerder opvanggezinnen beschikbaar. Dinsdag en donderdag zijn drukker (tot 80 kinderen per dag). Op
zaterdag zijn gemiddeld 8,5 kinderen aanwezig en op zondag 4,5.
De openingsuren worden bepaald door het onthaalgezin, in samenspraak met de
dienstverantwoordelijke, Katrien Geens. Onthaalmoeders zijn vrij om daar op vraag van ouders in af te
wijken.
De ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders en de gezinssamenstelling. De minimale
ouderbijdrage is 1,31 euro, de maximale bijdrage is bepaald op 23,31 euro.
Spreiding:

         Aantal  Aantal  Aantal  Late / vroege             Nacht-      Aantal plaatsen
         kinderen onthaal- opvang- opvang                 opvang      weekend**
         0-3   moeders plaatsen*                    weekdagen     zaterdag zondag Nacht
Leffinge       56      4      12     1 opvanggezin         0       0      0     0
Middelkerke      93      8      29    3 opvanggezinnen        0       9      6     6
Spermalie       50      4      13     1 opvanggezin         0       0      0     0
Westende       119      11      32    3 opvanggezinnen        4       6      6     4
Wilskerke       18      0      0        0            0       0      0     0
           336      27      86      8 gezinnen         4       15     12     10
* Een opvangplaats is de mogelijkheid om één kind gedurende 5 volle dagen per week op te vangen, hierbij kunnen meer kinderen
gelijktijdig opgevangen worden. Twee kinderen die elk 2 of 3 dagen per week komen, mogen samen aanwezig zijn bij het
opvanggezin.
** Aantal plaatsen in het weekend is het maximum aantal kinderen dat gelijktijdig bij de verschillende opvanggezinnen terecht kan.

Zel fst and ig e in it i at i e ve n
Deze vorm van opvang gebeurt op zelfstandige basis, door de initiatiefnemer. In Leffinge zijn er 2
zelfstandige opvanginitiatieven die zelf hun diensturen en tarieven bepalen.
Nadine Opstaele organiseert een minicrèche met een erkenning voor opvang van 14 kinderen. De
kinderen kunnen elke dag terecht vanaf 7.30 u tot 22.00u of overnachten. In de mini-crèche zijn de
ruimtes ingericht voor exclusief gebruik voor de kinderopvang.
Er kunnen 14 kinderen terecht, hierbij worden schoolgaande kinderen en kinderen jonger dan 3 jaar
samen geteld. Afhankelijk van het moment zijn er alleen niet-schoolgaande kinderen of een gemende
groep.
De meeste ouders die hun kinderen bij Nadine brengen zijn zelfstandigen of mensen met een vrij beroep.                                                                17
Heidi Veryser is een zelfstandig opvangouder (ZOO). Zij kan 5 kinderen gelijktijdig opvangen. Op
weekdagen is ze vanaf 7.00 u tot 18.30 u beschikbaar voor opvang. Momenteel zorgt ze voor 5 niet-
schoolgaande kinderen. In december stoppen enkele nieuwe kinderen en starten nieuwe baby‟s.
Eén gezin doet opvang, met enkel melding bij Kind en Gezin.
Kind e rd ag ve rb li jf .
In Middelkerke is er geen kinderdagverblijf. Ouders die de voorkeur geven aan groepsopvang, of de
(organisatorische) zekerheid van een kinderdagverblijf wensen kunnen niet in de gemeente terecht. In de
buurgemeenten Oostende, Veurne en Diksmuide zijn er kinderdagverblijven. Oostende ligt qua afstand
binnen bereik, maar ook daar is er een probleem van overbezetting. Diksmuide en Veurne kunnen enkel
als alternatief dienen voor ouders die deze kant uit moeten voor hun werk.
                                                   18
Aanbod buitenschoolse opvang (2,5 jaar tot 12 jaar)
Het initiatief voor buitenschoolse opvang biedt opvang aanbuiten de schooluren aan voor kinderen van de
basisschool. Eén coördinator ondersteunt de werking van drie teams. Het initiatief wordt erkend door Kind
en Gezin en krijgt subsidies van het FCUD.
Het secretariaat van het IBO is gehuisvest in het Jeugdcentrum in Middelkerke. De opvang gebeurt op
andere locaties, dicht bij de scholen. Elke locatie kreeg bij de erkenning een capaciteit toegewezen. Op
drukke momenten mag deze capaciteit gedurende korte piekmomenten overschreden worden tot
maximum 130 % van de erkende capaciteit.
Het organiserend bestuur van het IBO, gemeente Middelkerke, is gedeeltelijk vrij om de prijs voor opvang
in het IBO te bepalen. Kind en Gezin legt het minimum en maximum van de ouderbijdragen vast.
Momenteel liggen deze bedragen op:
                       minimum      maximum          IBO Middelkerke
per begonnen half uur            € 0,67                    € 0,67
voor een volle dag (meer dan 6 u)      € 7,37       € 12,05          € 7,44
voor een halve dag (tss 3 u en 6 u)     € 3,71       € 6,04          € 3,72
voor een derde dag (minder dan 3 u)     € 2,46       € 4,01          € 2,48

Init ia ti ef voo r bu it e n sc hoo ls e op va ng ( IB O ), d e st r and jutt e r:
Openingsuren (behalve     Ochtendopvang Avondopvang Woensdag-        Schoolvrije  Zaterdag /
paas- en zomer vakantie)                namiddag         dagen     zondag /
                                                feestdagen
Locatie Middelkerke      Vanaf 6.30 u   Tot 20.00 u    Tot 20.00 u  Van 6.30 u  Niet
                                         tot 20.00 u
Locatie Leffinge       Vanaf 6.45 u   Tot 19.00 u    Tot 19.00 u  Van 6.45 u  Niet
                                         tot 19.00 u
Locatie Slijpe        Vanaf 7.00 u   Tot 19.00 u    Niet      Niet     Niet
Locatie Westende       Vanaf 6.30 u   Tot 19.30 u    Tot 19.30 u  Van 6.30 u  Niet
                                         tot 19.30 u


Openingsuren paas- en   Ochtend-opvang         Avond-opvang        Zaterdag / zondag /
grote zomer vakantie                                 wettelijke feestdagen
Locatie Middelkerke    Vanaf 7.00 u tot start     Na de speelpleinwerking   Niet
              speelpleinwerking       tot 19.00 u
Locatie Leffinge      Vanaf 7.00 u tot start     Na de speelpleinwerking   Niet
              speelpleinwerking       tot 19.00 u
Locatie Slijpe       Niet              Niet            Niet
Locatie Westende      Vanaf 7.00 u tot start     Na de speelpleinwerking   Niet
              speelpleinwerking       tot 19.00 u

Het IBO werkt in 4 verschillende deelgemeentes. In Middelkerke is het grootste centrum met een
erkenning van 30 plaatsen, Westende heeft een capaciteit van 15 plaatsen, Leffinge en Slijpe hebben
momenteel een erkenning van 10 plaatsen.
Het IBO krijgt maandelijks gemiddeld 318 verschillende kinderen over de vloer. 166 in Middelkerke, 88 in
Westende,77 in Leffinge en 37 in Slijpe. In de loop van 2004 kwamen in de verschillende centra 489
kinderen één of meerdere dagen naar de opvang. Niet elk kind komt het hele jaar door. Soms mogen
oudere kinderen met de fiets naar huis zo lang het ‟s avonds klaar is en mooi weer. Andere kinderen
komen tijdelijk, afhankelijk van het werk van hun ouders.
De kinderen die ingeschreven zijn in de locatie te Slijpe kunnen op woensdagnamiddag en op schoolvrije
dagen in de opvang van Leffinge terecht. Op woensdag worden de kinderen opgehaald in de twee


                                                       19
scholen en wordt vervoer voorzien van Slijpe naar de opvanglocatie te Leffinge. De begeleid(st)ers
vragen na (op dinsdagavond of woensdagmorgen) welke kinderen er de woensdagnamiddag naar de
opvang in Leffinge komen. Indien er minder dan 4 kinderen zijn, haalt een begeleid(st)er of de coördinator
de kinderen met de eigen wagen op. Indien er meer kinderen naar de opvang komen, eten de kinderen
onder begeleiding in de locatie te Slijpe. Rond 12.45 u komt de gemeentelijke bus de kinderen ophalen
en brengt hen, met de begeleid(st)er naar Leffinge.
Elk centrum heeft een vast team begeleid(st)ers dat versterkt wordt door “vlinders” (begeleid(st)ers die
volgens noodzaak in de verschillende locaties inspringen). De twee locaties van het hinterland (Leffinge
en Slijpe) worden door één team begeleid(st)ers bemand zodat de overstap voor de kinderen en ouders
tussen de opvanglocatie Slijpe en Leffinge niet te groot is.
In de paas- en zomervakantie is er een nauwe samenwerking met de jeugddienst. Op deze momenten
verzorgt het IBO opvang vanaf 7.00 u tot aan de start van de speelpleinwerking (9.00u), en na de
speelpleinwerking (ongeveer 17.00u) kunnen de kinderen terug in het IBO terecht tot 19.00 u (niet in
Slijpe). Tijdens deze twee vakantieperiodes doen weinig kinderen beroep op de opvang. De
speelpleinwerking duurt tot 17.00 u, waarna de bus vertrekt. Vaak zijn ouders al thuis wanneer de bus
aankomt, of kunnen kinderen eventjes bij buren terecht.
Indien kinderen niet aan de halte worden opgewacht, brengt de bus de kinderen naar een van de locaties
van het IBO.
De di en st v oo r o pv an ggez inn en
Binnen de DVO worden weinig kinderen echt voor of na de schooltijd opgevangen. Voor de
onthaalouders is de verplaatsing van en naar school meestal een probleem. In het hinterland haalt een
busje kinderen thuis op en brengt hen ook terug. Onthaalkinderen kunnen op deze manier de
verplaatsing tussen school en de onthaalmoeder maken. De opvang van kleuters of oudere kinderen is
meestal op schoolvrije dagen of soms op woensdag.
Tijdens de langere vakantieperiodes stelt zich een ander probleem. De onthaalmoeder die wel de
mogelijkheid heeft om één of meerdere kleuters buitenschools op te vangen, kan daarom de opvang voor
volle dagen in de schoolvakanties niet garanderen. Op die momenten wordt de opvang te druk. Ouders
moeten dan alsnog op andere diensten beroep doen voor de opvang.
Het a an bod v an d e z e lf st an dig e op va ngin it iat ie v en:
Enkel in de deelgemeente Leffinge zijn er 2 zelfstandige initiatieven. In het hinterland werkt één
opvanggezin dat zich meldde aan Kind en Gezin (Boerderij tussen Mannekesvere en Sint-Pieterskapelle).
De mini-crèche Nadine te Leffinge heeft een toegestane capaciteit van 14 opvangkinderen. De kinderen
kunnen er dag en nacht, 7 dagen op 7 terecht. Mevrouw Opstaele aanvaardt opvangkinderen tot 12 jaar.
Er is geen vastgestelde verdeling tussen aantal kinderen jonger of ouder dan 3 jaar. In de mini-crèche
zijn 2 stapelbedden. Er kunnen dus 4 oudere kinderen overnachten.
De kinderen kunnen elke dag toekomen vanaf 7.30 u en moeten worden opgehaald voor 22.00 u. Indien
deze uren niet haalbaar zijn voor de ouders, kunnen kinderen ook overnachten. Er wordt geen opvang
gedaan van schoolgaande kinderen voor de aanvang van school. De opvang van kinderen start bij
voorkeur vòòr ze 6 jaar zijn.
Een medewerker van de mini-crèche haalt kinderen op bij de scholen te Leffinge. De kinderen kunnen
over de middag in de opvang komen eten.
Het zelfstandig opvangouder (ZOO) ‟t Kaboutertje, eveneens te Leffinge, biedt geen buitenschoolse
opvang aan.
                                                    20
Aan bod v an bu it e ns c hool s e o pv ang i n d e sc hol en:
Sinds de oprichting van het gemeentelijk initiatief voor buitenschoolse opvang werd in de meeste scholen
de opvang afgebouwd.
Organisatie van de schooldag:
Gesubsidieerde vrije basisschool Leffinge en Slijpe:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.00u. De lessen starten om 8.45 u en eindigen om 12.00 u. Op
woensdag is de school gedaan om 11.30 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u, behalve
op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er nog een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage
gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de
kinderen enkel boterhammen eten.
Gemeentelijke basisschool Leffinge:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.15 u. De lessen starten om 8.45 u en eindigen om 11.55 u.
Op woensdag is de school gedaan om 11.35 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.35 u. Na de school is er nog een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage
gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de
kinderen enkel boterhammen eten.
Gemeentelijke basisschool Slijpe:
geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.35 u. De lessen starten om 8.50 u en eindigen om 12.00 u.
Op woensdag is de school gedaan om 11.35 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.35 u. Na de school is er nog een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage
gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de
kinderen enkel boterhammen eten.
Gesubsidieerde vrije basisschool Lombardsijde:
Naschoolse opvang tot 17.15 u op maandag, dinsdag en donderdag
De kinderen zijn welkom op school vanaf 7.45u. De lessen starten om 8.40 u en eindigen om 11.45 u. Op
woensdag is de school gedaan om 11.45 u. In de namiddag start de les om 13.20 u tot 16.00 u, behalve
op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er opvang tot 17.15 u. Hiervoor wordt aanvullend op € 0.12 een
bijdrage gevraagd voor het gebruik van de lokalen, accommodatie en verwarming.
Op woensdag en vrijdag is er opvang tot de bus van het IBO de kinderen komt ophalen. Bij toezicht over
de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de kinderen op school eten.
Gemeentelijke basisschool te Lombardsijde:
Studie tot 17.15 u op maandag, dinsdag en donderdag
De kinderen zijn welkom op school vanaf 7.45u. De lessen starten om 8.40 u en eindigen om 11.50 u. Op
woensdag is de school gedaan om 11.25 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u, behalve
op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er studie en opvang. Er wordt een ouderbijdrage gevraagd van €
0.12 voor studie na de school. Op woensdag en vrijdag is er opvang tot de bus van het IBO de kinderen
komt ophalen. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de kinderen enkel boterhammen
eten.
Gesubsidieerde vrije basisschool Westende:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 7.45 u. De lessen starten om 8.45 u en eindigen om 11.50 u. In
de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u, behalve op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er nog
een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij
toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd.                                                    21
Gemeentelijke basisschool Westende:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.20 u. De lessen starten om 8.40 u en eindigen om 11.50 u.
Op woensdag is de school gedaan om 11.30 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er nog een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage
gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de
kinderen enkel boterhammen eten.
Gesubsidieerde vrije basisschool Middelkerke:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 7.55 u. De lessen starten om 8.50 u en eindigen om 11.55 u.
Op woensdag is de school gedaan om 10.45 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.20 u. Na de school is er geen opvang of studie. Bij toezicht over de middag,
wordt € 0,12 gevraagd als de kinderen enkel boterhammen eten.
Gemeentelijke basisschool Middelkerke:
Studie tot 17.00 u voor leerlingen vanaf 3° leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag.
De kinderen zijn welkom op school vanaf 7.45 u. De lessen starten om 8.45 u en eindigen om 11.55 u.
Op woensdag is de school gedaan om 11.30 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.30 u. Na de school is er nog studie voor de kinderen vanaf het derde leerjaar
tot 17.00 u. Er wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 0,12 voor de studie na de school. Op woensdag
en vrijdag is er toezicht tot de bus van IBO de kinderen komt ophalen. Bij toezicht over de middag, wordt
€ 0,12 gevraagd als de kinderen enkel boterhammen eten.
Gemeenschapsbasisschool Middelkerke:
Geen opvang
De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.00 u. De lessen starten om 8.55 u en eindigen om 12.05 u.
Op woensdag is de school gedaan om 11.40 u. In de namiddag start de les om 13.15 u tot 16.00 u,
behalve op vrijdag tot 15.20 u. Na de school is er nog een kwartier toezicht. Er wordt geen ouderbijdrage
gevraagd voor opvang voor of na de school. Bij toezicht over de middag, wordt € 0,12 gevraagd als de
kinderen enkel boterhammen eten.
                                                     22
Aanbod opvang zieke kinderen
Zieke kinderen vormen een aparte vraag naar opvang. Als ouders buitenshuis gaan werken kunnen ze
soms een dag omstandigheidverlof nemen, maar niet iedere werkgever is daar even soepel in.
Onverwachte ziekte van een kind stelt ouders voor problemen. De kinderen kunnen niet naar school of
naar de “gewone” opvang.
In de Mini-crèche Nadine worden kinderen verder opgevangen als ze ziek zijn. Enkel kinderen met een
ernstige vorm van diarree worden geweigerd.
De verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden de dienst “opvang zieke kinderen” aan. Hierbij komt
een oppas bij de ouders thuis voor het kind zorgen. De oppas mag enkel taken opnemen die nodig zijn
voor de verzorging van de zieke en de bereiding van de maaltijden. Het is niet de bedoeling dat deze
oppas andere huishoudelijke opdrachten uitvoert. Er is steeds een doktersattest nodig.
Voor kinderen van bedienden uit de handelssector (paritair comité 201; zelfstandige kleinhandel) wordt
deze dienstverlening door het paritair comité betaald.
Elke mutualiteit organiseert deze dienst op een andere manier. Ouders van jonge kinderen krijgen bij
inschrijving in de DVO een overzicht van de verschillende diensten voor opvang van zieke kinderen.
Bij familiehulp kan elke ouder opvang voor een ziek kind jonger dan 12 jaar aanvragen. Als een aanvraag
ingediend wordt voor 16.00 u is de opvang de volgende dag gegarandeerd. Familiehulp zendt steeds
verzorgenden uit een eigen reservepool. Op momenten wanneer er zeer veel vragen zijn voor de opvang
van zieke kinderen is dit organisatorisch niet eenvoudig. De opvang kan vanaf 7.00 u ‟s morgens tot
maximum 19.00 u. De opvang duurt minimum 4 uren en maximum 10 uren en wordt gefactureerd per uur
en per kind. Men kan maximum 3 opeenvolgende dagen opvang vragen voor een kind.
Solidariteit voor het gezin biedt opvang voor zowel acuut als voor chronisch zieke kinderen tot 14 jaar. Als
onafhankelijke dienst voor thuiszorg, heeft men samenwerkingsverbanden met verschillende
mutualiteiten. Ze engageren zich om voor acuut zieke kinderen binnen de 24 uur na de oproep een
opvang te organiseren. De kostprijs en modaliteiten zijn afhankelijk van de mutualiteit en de eventueel
bijkomende verzekering van het gezin. In sommige gevallen is de dienstverlening gratis.
De opvang van chronisch zieke kinderen wordt eerst besproken om zicht te krijgen op de vraag van de
ouders en de mogelijkheden van de dienst. Een ouderbijdrage wordt bepaald volgens de draagkracht van
het gezin (systeem van de gesubsidieerde kinderopvang). Er is specifieke vorming en een extra
begeleiding voorzien voor de verzorgenden.
Reddy Teddy, de dienst thuisopvang van de Bond Moyson biedt opvang voor zieke kinderen tot 12 jaar of
voor kinderen met een handicap. Er is een telefoonnummer met 24 u / 24 u permanentie. De opvang kost
€ 2,50 per kind per uur voor werknemers, € 6,20 indien beide ouders zelfstandige zijn. Indien de opvang
langer dan 10 u duurt, wordt een toeslag gevraagd. Leden van de socialistische mutualiteit krijgen
hiervan € 1,50/u terugbetaald na betaling van de factuur
Van de andere aanbieder opvang voor zieke kinderen (Vlaams Neutraal ziekenfonds) werd geen
gedetailleerde informatie bezorgd.
Uit het verslag van Kind en Gezin “Het kind in Vlaanderen 2004” blijkt dat de meeste ouders (52,7%) van
kinderen onder de drie jaar een andere opvangregeling (moeten) zoeken als een van hun kinderen ziek
is. Er zijn geen recente cijfers voor schoolgaande kinderen.
Meestal wordt de zorg toevertrouwd aan grootouders of andere familie of kennissen. Veel ouders kunnen
in dit geval rekenen op begrip van de werkgever en nemen sociaal verlof of vakantie / recuperatie en
enkelen krijgen de kans om te werken van thuis uit. Slechts een kleine groep van 3 % kiest voor een
opvang via een dienst opvang zieke kinderen.
                                                     23
Aanbod flexibele opvang
De gemeente kent geen afzonderlijk initiatief voor flexibele opvang. Afhankelijk van de aard van de
flexibele opvang kunnen ouders toch voor een deel geholpen worden binnen het aanbod van de dienst
voor opvanggezinnen, het initiatief voor buitenschoolse opvang of de zelfstandige opvanginitiatieven.
O pv ang m et onm idd e lli j ke i nst ap:
Buitenschoolse opvang:
Ouders kunnen steeds de dag zelf hun kinderen inschrijven en laten deelnemen aan de activiteiten van
het IBO.
Kinderen die niet tijdig opgehaald (kunnen) worden op school gaan na de schooltijd mee naar het IBO en
ouders schrijven hun kind in bij ophalen. Dit laatste is een uitzondering en de school geeft de
noodzakelijke identificatiegegevens door aan de begeleid(st)er van dienst.
Voorschoolse opvang: (0 tot 3 jaar)
Ouders kunnen met hun vraag voor opvang steeds bij de dienst terecht. Indien ze opvang nodig hebben
op heel korte termijn, zal de dienstverantwoordelijke kijken of een opvanggezin een vrije plaats heeft. De
laatste jaren is dit steeds een probleem geweest. Gemiddeld worden de afspraken een 8-tal maanden
voor de voorziene startdatum al vastgelegd.
Ouders die op een korte termijn opvang nodig hebben, kunnen meestal slechts bij één opvanggezin
terecht, vaak nog uit een andere deelgemeente. Op deze manier krijgen ouders niet de kans om een
keuze te maken voor het opvanggezin dat het best aansluit bij hun gewoontes en wensen. Voor de
zomer, bij de start van het toeristisch seizoen, kan de dienstverantwoordelijke vaak geen enkel adres
geven.
Zelfstandige initiatieven.
De minicrèche “Nadine” is bereid om kinderen op te vangen die onmiddellijke opvang nodig hebben,
binnen de perken van de beschikbare plaatsen. Aangezien de opvang meestal druk bezet is, is deze
opvang niet vaak mogelijk.
Het zelfstandig opvangouder te Leffinge, mevr Veryzer kan geen opvang met onmiddellijke instap
aanbieden. Er zijn geen vrije plaatsen.
W ee k endo pv an g
Binnen het initiatief voor buitenschoolse opvang is er geen aanbod voor opvang in het weekend. Enkel bij
de dienst voor opvanggezinnen en de zelfstandige mini-crèche in Leffinge is een aanbod van
weekendopvang. Dit aanbod is eerder beperkt, zeker als we in overweging nemen dat vrij veel ouders
aan de kust tewerkgesteld zijn in de horeca.
Er zijn in totaal in Middelkerke en zijn deelgemeenten:
  14 plaatsen weekend en nachtopvang in de mini-crèche Nadine te Leffinge,
  15 plaatsen op zaterdag, 12 plaatsen op zondag en 10 plaatsen voor nachtopvang in het weekend
  binnen de dienst voor opvanggezinnen.
In totaal kunnen dus maximum 29 kinderen opgevangen worden op zaterdag, 26 kinderen op zondag en
24 kinderen ‟s nachts in het weekend. Rekening houdend met het aantal kinderen jonger dan 12 jaar is
er op zaterdag één plaats beschikbaar voor 66 kinderen, op zondag 1 plaats voor 74 kinderen en 80
kinderen per plaats voor nachtopvang in het weekend.
V ro eg e en l at e op v an g.
Buitenschools:
Het IBO heeft ruime openingsuren, waardoor de meeste ouders op weekdagen hier terechtkunnen. Af en
toe (één of twee keer per jaar) krijgt de verantwoordelijke een vraag voor opvang vroeger of later dan de
openingsuren van het IBO. Hier kan niet op ingegaan worden.
Voorschools:


                                                    24
Vooral zeer vroege opvang is een probleem. De meeste onthaalouders starten de opvang ten vroegste
rond 7.00 u à 7.30 u. Ouders die sporadisch vroeger opvang nodig hebben, worden soms wel aanvaard.
Op regelmatige basis vroeger starten is voor de opvanggezinnen erg belastend, omdat de laatste
kinderen meestal pas na 18.00 u vertrekken.
Een aantal opvanggezinnen is wel bereid om latere opvang te doen. Eén opvanggezin is bereid om
regelmatig opvang te doen tot 22.00 u, enkele opvanggezinnen willen (regelmatig) tot 19.00 u (en
sporadisch later) kinderen opvangen.
De zelfstandige opvanginitiatieven :
De mini-crèche “Nadine” biedt geen vroege opvang aan. De kinderen kunnen ten vroegste om 7.30 u
toekomen. Er wordt wel late opvang aangeboden tot 22.00 u. Kinderen die vroeger opvang nodig hebben
of pas later kunnen worden opgehaald, krijgen de kans om te overnachten.
ZOO “Het kaboutertje” vangt de kinderen op tussen 7.00 u en 18.30 u. Dus opvang op echt vroege of late
uren is hier niet mogelijk.
Ze er spo ra di s ch e op va ng
De verschillende aanbieders van kinderopvang kunnen in principe deze opvangvorm aanbieden.
Binnen het initiatief voor buitenschoolse opvang stelt dit geen organisatorisch probleem. De kinderen die
sporadisch komen hebben uiteraard geen band met de begeleid(st)ers en kunnen het moeilijker hebben
met de voor hen ongekende gewoontes in de opvang. De meeste schoolgaande kinderen vinden in de
opvang wel klasgenoten of andere vrienden van op school.
De opvanggezinnen kunnen ook kinderen aanvaarden voor sporadische opvang. Voor hen is dit
moeilijker. Heel jonge kinderen begrijpen de veranderingen minder goed dan de schoolgaande kinderen.
Ook de organisatie van de opvang wordt moeilijker als er veel kinderen ingeschreven zijn die sporadisch
komen. De dienst voor opvanggezinnen raadt de ouders dan ook aan om hun kinderen minstens twee
keer per week naar de opvang te brengen, zodat de kinderen en opvangouder aan elkaar kunnen
wennen.
Binnen de dienst voor opvanggezinnen is ook de administratieve last bij inschrijving te zwaar voor ouders
die onverwacht een opvang nodig hebben omwille van een sollicitatiegesprek, medische onderzoeken of
andere occasionele gebeurtenissen.
De zelfstandige mini-crèche aanvaardt liefst kinderen die minstens twee (bij voorkeur opeenvolgende)
dagen naar de opvang komen. Ook het ZOO aanvaardt geen kinderen die slechts sporadisch komen.
Na chto pv an g
Er is een zeer beperkt aanbod van nachtopvang. De zelfstandige mini-crèche biedt elke nacht de
mogelijkheid tot overnachten aan maximum 14 kinderen (maximum 4 oudere kinderen).
Binnen de dienst voor opvanggezinnen is één opvanggezin bereidt om kinderen te laten inslapen.
Kinderen kunnen continu in dit opvanggezin terecht van vrijdagmorgen (7.30 u) tot woensdagavond
(19.00u).
Een tweede opvanggezin biedt enkel de mogelijkheid om kinderen van vrijdagmorgen tot zondagavond te
laten blijven. Tijdens de week biedt deze mevrouw van dinsdag tot donderdag gewone dagopvang aan.
In geval van nood zullen enkele opvanggezinnen voor korte tijd instemmen om een kindje die ze in
dagopvang hebben, ook te laten overnachten. (vb bij hospitalisatie van een alleenstaande ouder)
                                                    25
Ander “opvangaanbod”.
Alhoewel het uitgangspunt van deze werkingen niet in eerste instantie kinderopvang is, zien en
gebruiken ouders deze mogelijkheden vaak als alternatief voor of aanvulling van de
kinderopvang:
Je ugdd i ens t
Speelpleinwerking:
Speelpleinwerking is het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan kinderen in bepaalde
vakantieperiodes en dus geen opvang. Toch beschouwen de ouders de speelpleinwerking als een
opvanginitiatief. Temeer het IBO aanvullend werkt op het aanbod van de jeugddienst en de deuren sluit
als de speelpleinwerking start.
De jeugddienst organiseert speelpleinwerking gedurende de paasvakantie en de zomervakantie. De
speelpleinwerking richt zich tot alle kinderen van de basisschool (2,5 jaar tot 12 jaar). In de paasvakantie
is een speelplein open nl. de Calidris in Westende. Alle kinderen van de verschillende deelgemeenten
kunnen daar terecht. Een bus haalt de kinderen op uit de diverse deelgemeenten en brengt hen ‟s
avonds ook terug.
In de zomervakantie zijn er drie locaties voor de speelpleinwerking. Ook dan wordt busvervoer geregeld.
De kinderen uit deelgemeente Middelkerke / Wilskerke gaan naar de speelpleinwerking in Middelkerke.
Men kan gebruik maken van de infrastructuur van de gemeenschapsschool. De kinderen uit
Lombardsijde en Westende kunnen in de Calidris terecht, en de kinderen uit het hinterland in de
gemeenteschool van Leffinge.
De organisatie van de speelpleinwerking gebeurt door een medewerker van de jeugddienst. De
monitoren hebben een monitorenbrevet of volgen een opleiding die leidt tot een pedagogisch diploma. De
minimumleeftijd is 17 jaar. Op elk speelplein zijn een administratieve kracht, een hoofdmonitor en 12
monitoren voorzien.


Grabbelpas:
Onder de naam grabbelpas organiseert de jeugddienst in de vakanties (pasen, zomer, kerst) activiteiten
voor kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar. Voor de aanvang van de vakantie krijgen alle kinderen die een
grabbelpasje hebben een boekje met een overzicht van de geplande activiteiten. Kinderen schrijven in op
één of meerdere keuzeactiviteiten.
Het aantal kinderen die een pasje kunnen kopen wordt niet beperkt. Per activiteit wordt een maximum
aantal deelnemers bepaald. Dit maximum varieert volgens de aard van de activiteit en het aantal
beschikbare monitoren.


Para - Swap:
De Paraswap is de werking voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Deze werking organiseert activiteiten
tijdens de vakantieperiodes. Ze is ontstaan uit de werking van Swap en Jeugdhuis. Ze bouwt verder op
de werking van Grabbelpas maar dan verruimd met het jeugdhuiswereldje.
Leuke activiteiten zoals 2-daagse, dropping, bowlen, waterskiën, quiz, klimmen, bezoek aan pretparken
en bioscoop,…worden georganiseerd voor en in samenspraak met de jongeren.
Wanneer er geen activiteit is of als bepaalde jongeren geen zin of tijd hebben om aan de activiteit deel te
nemen, kunnen ze in het jeugdhuis terecht om er een babbeltje te doen met vrienden, te surfen op het
internet, te biljarten, te kickeren, gezelschapsspelletjes te spelen, op de playstation te spelen, …
De plaats van afspraak is altijd in het jeugdhuis waarvan de deuren tijdens de vakantieperiodes elke
werkdag open zijn van 13u tot 18u en van 19u tot 22u. Tijdens het schooljaar is dit enkel de
woensdagnamiddag van 13u tot 18u.


                                                     26
De toegang tot het jeugdhuis is gratis. Een drankje of een snack zijn tegen een democratische prijs te
verkrijgen. Afhankelijk van de activiteit wordt een deelnameprijs gevraagd.
Het aantal jongeren die een pasje kunnen kopen wordt niet beperkt. Per activiteit wordt een maximum
aantal deelnemers bepaald. Dit maximum varieert volgens de aard van de activiteit en het aantal
beschikbare monitoren.
De begeleiding gebeurt door monitoren (met monitorenbrevet of een pedagogisch diploma). Bijkomende
criteria zijn hun ervaringen met jongeren (+12 jaar), met het jeugdhuiswerk en hun leeftijd (20 tot 25 jaar).
De activiteiten beginnen meestal na de middag en sommige lopen later uit.
Spo rt ini t i at i e ve n
De sportdienst organiseert tijdens de krokusvakantie, paasvakantie en grote vakantie sportkampen voor
kinderen vanaf 2.5 jaar tot 16 jaar.
Ook andere organisaties bieden sportkampen aan, soms in internaatverband waar kinderen kunnen aan
deelnemen.
Diverse sportclubs hebben een jeugdwerking. Ook de sportdienst zelf organiseert activiteiten zoals de
zwemschool, kleutersport, omni-sport en recreatief sporten aan zee. In samenwerking met de scholen
wordt ook de interscholenveldloop ingericht.
Jaarlijks organiseren de scholen op een 10-tal woensdagnamiddagen sportactiviteiten. Op deze
woensdagen kunnen de kinderen op school blijven eten.
And er e v e re nig ing en en in st el lin gen
Jeugdbeweging
In Middelkerke zijn 2 jeugdbewegingen actief. Zij organiseren in het weekend (zaterdag of
zondagnamiddag) activiteiten voor kinderen vanaf de lagere school en gaan meestal in de grote vakantie
één periode (een week of 10 dagen) op kamp.
Chiro Ter Streep in Westende en Chiro t‟Ark in Leffinge organiseren op zondagnamiddag activiteiten voor
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. De leiding bestaat uit 16-plussers die meestal als kind deelnamen
aan de activiteiten.
Kunst
In Middelkerke is er een muziekschool die zich richt tot kinderen en jongeren (eventueel ook
volwassenen) vanaf het derde leerjaar. Na een eerste jaar algemene muzikale vorming kiezen de
leerlingen een instrument.
Onder de noemer Happy Kids organiseert de vereniging Happy Kids Backstage teken- en schilder-
ateliers voor kinderen van 6 jaar tot 14 jaar. De ateliers gaan door op woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag tijdens het schooljaar.
PWA
Het PWA kan een oplossing bieden voor bepaalde kinderopvangproblemen (vb. zeer vroege of late
opvang). Het PWA doet beroep op gemotiveerde werklozen of leefloners om kinderopvang bij de ouders
thuis te verzorgen. Deze mensen mogen kinderen ook begeleiden naar andere activiteiten.
Deze opvang wordt door ouders zelden gevraagd. De kostprijs van € 4,95 (of € 7,45 fiscaal aftrekbaar)
per uur is vrij duur om regelmatig beroep te doen op deze dienst voor opvang.
Babysitdiensten
De gezinsbond heeft per deelgemeente een verantwoordelijke voor de babysitdienst. Ouders die een
beroep wensen te doen op een babysit nemen contact op met de verantwoordelijke. Deze
verantwoordelijke zendt (meestal) jongeren vanaf 15 jaar uit naar deze ouders. De babysitters van de
gezinsbond zijn verzekerd en worden door hun verantwoordelijke opgevolgd.
                                                     27
Naast de gezinsbond bieden ook de Bond Moyson (Reddy Teddy) en de Liberale mutualiteit een
babysitdienst aan.
Ouders doen beroep op een babysit voor occasionele opvang. Meestal is deze opvang nodig omwille van
vrije-tijd activiteiten. Soms is dit ook een noodoplossing indien men in het weekend niet bij een
opvang(gezin) terecht kan.
Omdat deze dienst werkt met schoolgaande jongeren is een opvang tijdens de dag, maar ook opvang in
de examenperiodes zeer moeilijk te regelen.
                                                 28
Samenvattend overzicht van het opvangaanbod
Basisaanbod:      - 2,5 jaar  DVO, ZOO, minicrèche
            Kleuter   IBO, mini-crèche
            Lager    IBO, mini-crèche
Weekend        -2,5 jaar  DVO, mini-crèche, babysit
            Kleuter   DVO, mini-crèche, babysit
            Lager    DVO, mini-crèche, babysit
Nacht         - 2,5 jaar  DVO, mini-crèche, babysit
            Kleuter   DVO, mini-crèche, babysit
            Lager    DVO, mini-crèche, babysit
Onmiddellijke instap  - 2,5 jaar  DVO, mini-crèche
            Kleuter   IBO, mini-crèche
            Lager    IBO
Sporadische opvang   - 2,5 jaar  DVO, PWA, babysit
            Kleuter   IBO, PWA, babysit
            Lager    IBO, PWA, baby-sit
Vroege opvang     - 2,5 jaar  DVO, PWA
            Kleuter   IBO, PWA
            Lager    IBO, PWA
Late opvang      - 2,5 jaar  DVO, mini-crèche, PWA
            Kleuter   IBO, DVO, mini-crèche, PWA
            Lager    IBO, DVO, mini-crèche, PWA
Zieke kinderen     - 2,5 jaar  mutualiteit, PWA
            Kleuter   mutualiteit, PWA
            Lager    mutualiteit, PWA
                                 29
Besluiten bij het opvangaanbod:
Voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)
Er is een aanbod van dagopvang bij opvanggezinnen (DVO + één ZOO) en bij een mini-crèche. Er is
geen gesubsidieerde opvang in de landelijke gebieden.
Ouders die opvang zoeken in een kinderdagverblijf kunnen binnen de gemeente niet terecht.
Er is een theoretische mogelijkheid tot opvang op elk moment.
Buitenschoolse opvang (2,5 tot 12 jaar)
Er is een aanbod van buitenschoolse opvang binnen de dienst voor opvanggezinnen, het initiatief voor
buitenschoolse kinderopvang, een zelfstandige mini-crèche en enkele scholen. De meerderheid van de
scholen biedt enkel opvang over de middag aan.
De openingsuren van het IBO zijn ruim zodat de meeste ouders op weekdagen geen problemen hebben
om de opvang te combineren met hun werkuren.
De mini-crèche en de dienst voor opvanggezinnen bieden in beperkte mate een opvang in het weekend,
op feestdagen en ‟s nachts.
Opvang zieke kinderen
Er is via de mutualiteiten een aanbod voor opvang van zieke kinderen.
Flexibele opvang
Elke vorm van flexibele opvang is in principe mogelijk. De grootte van dit aanbod is echter een probleem.
De betaalbaarheid van enkele vormen is eveneens een probleem voor een grote groep ouders.
Ander aanbod
Het aanbod van andere initiatieven die niet specifiek kinderopvang als doelstelling hebben is ruim. Er zijn
ook (vooral) met de jeugddienst duidelijke afspraken naar taak- en werkverdeling.
                                                     30
De vraag naar kinderopvang:

 De vraag naar opvang stijgt. Dit merken we vooral aan het aantal kinderen die effectief van het
 bestaande aanbod gebruik maken en de frequentie van dit gebruik.

 We bespreken de vraag naar opvang per dienst of aanbieder van opvang. De vraag opsplitsen volgens
 leeftijd of tijdstip van de opvang is moeilijk omdat de capaciteit van elke dienst en flexibiliteit elkaar
 beïnvloeden.


 Dienst voor opvanggezinnen
 De capaciteit van een dienst voor opvanggezinnen wordt in principe vastgelegd in de
 erkenningbeslissing. De dienst krijgt een erkenning voor een aantal schijven van 7 opvanggezinnen.
 Daartegenover staat per schijf van 7 opvanggezinnen een kwart prestatie voor een
 dienstverantwoordelijke.
 Middelkerke heeft een erkenning van 3 schijven, dus minimum 21 opvanggezinnen, en een
 personeelssubsidie van ¾ voor de dienstverantwoordelijke. Het gemeentebestuur betaalt zelf het laatste
 vierde van het loon van de verantwoordelijke. Sinds oktober 05 is een voltijdse stafmedewerker
 tewerkgesteld binnen de sector welzijn, die zich hoofdzakelijk met kinderopvang bezig houdt. Er is ook
 een administratief medewerker die ongeveer halftijds werkt voor de kinderopvang (DVO + IBO) en vooral
 facturatie en betalingen opvolgt.
 De dienst is verplicht om minimum het aantal opvanggezinnen aangesloten te hebben waarvoor ze
 erkend werd, maar mag extra onthaalouders aansluiten. De personeelsomkadering stijgt echter niet als er
 meer dan het minimum aantal opvanggezinnen zijn.
 De echte opvangmogelijkheden worden bepaald door het aantal werkende opvanggezinnen en de
 individuele mogelijkheden van elk opvanggezin. Soms zijn meer opvanggezinnen aan het werk dan
 minimum noodzakelijk, soms minder. Indien een opvanggezin niet werkt, kan het onder bepaalde
 voorwaarden nog een tijd mee tellen voor de erkenning en subsidiëring.
 De dienst voor opvanggezinnen richt zich vooral op de opvang van kinderen voor de schoolleeftijd en
 verwijst zoveel mogelijk ouders van oudere kinderen door naar het IBO. De beschikbare capaciteit van de
 dienst is bijna steeds volledig ingevuld. Indien het aantal onthaalouders stijgt, merken we enkele
 maanden later een stevige toename van de opvangprestaties, indien een opvanggezin stopt, kan de
 dienst niet steeds voldoende voorzien in een vervangend opvanggezin en dalen de opvangcijfers.
 Sommige ouders zouden hun kinderen liever langer naar een opvanggezin brengen. Praktische
 problemen om de kinderen van en naar school te brengen, maar vooral ook het gebrek aan
 opvangmogelijkheden voor niet-schoolgaande kinderen verplichten de dienst om keuzes te maken.
 Onthaalouders die in vakantieperiodes ook oudere kinderen opvangen, ervaren dat baby‟s, kleuters en
 kinderen uit de lagere school andere wensen en noden hebben. Deze combineren als onthaalouder is
 zeer moeilijk. Oudere kinderen wensen op stap te gaan, baby‟s moeten op tijd eten en slapen, …
 Enkel indien ouders van oudere kinderen opvang nodig hebben buiten de openingsuren van het IBO
 wordt een nieuwe aanvraag van schoolgaande kinderen onderzocht op haalbaarheid en kan een opvang
 starten als een van de opvanggezinnen een plaats vrij heeft.
                                                        31
                    1998    1999   2000   2001   2002   2003    2004   2005*
Aantal kinderen ingeschreven       145    162    165   164   149   156     155    176
dagopvang
Aantal kinderen ingeschreven       72     59    71    83    94    76     58    58
buitenschoolse opvang
Aantal opvangprestaties        13971    13390   14999  15829  13704  13759    14300   12890
Aantal werkende             28     25    28    26    22    20     24     27
opvanggezinnen
*2005 cijfers tot en met september
In de dienst voor opvanggezinnen worden jaarlijks ongeveer 58 kinderen buitenschools opgevangen.
Hiervan worden 14 kinderen regelmatig opgevangen in het weekend. Een aantal kinderen komen in de
schoolvakanties meestal zo lang ze jonger zijn dan 4 jaar. De andere kinderen worden slechts heel
sporadisch opgevangen, meestal samen met een jonger kind uit hetzelfde gezin.
Geboortejaar 2003          6 kinderen
Geboortejaar 2002          15 kinderen
Geboortejaar 2001          12 kinderen
Geboortejaar 2000          10 kinderen   kleuterschool      43 kinderen
Lagere school                                 15 kinderen
Het aantal opvangdagen per kind in de dienst voor opvanggezinnen ligt niet zo hoog. Ongeveer 15 %
van de totaal gepresteerde opvang in de DVO is buitenschoolse opvang. Voor de eerste 9 maanden van
2005 werd volgende buitenschoolse opvang gepresteerd:
                              Volle dagen Halve      Derde     In % t.o.v.
                                    dagen      dagen     totale BO
In het weekend                         739      272        0     58,84 %
Voor kinderen met specifieke zorg               204       1       87     15,70 %
Voor kinderen die tijdens de week opvang nodig         11       27       12     1,92 %
hebben buiten de openingsuren van het IBO
Op momenten met overlappend aanbod (IBO of           226       26      334     23,54 %
jeugddienst)
Alle opvang                          1180      326      433      100 %


Vooral bij de start van de zomer komen veel ouders op het laatste moment opvang vragen; zowel voor
weekdagen als voor het weekend. Elk jaar opnieuw moet de verantwoordelijke van de dienst voor
opvanggezinnen deze mensen ontgoochelen.
                                                          32
Kinderdagverblijf
Ouders die hun kinderen liever toevertrouwen aan een kinderdagverblijf kunnen in Middelkerke niet
terecht. Ook in de omliggende gemeenten zijn óf geen kinderdagverblijven óf zijn de wachtlijsten en
voorrangsregels dusdanig dat ouders uit Middelkerke er niet terecht kunnen.
In Oostende zijn er verschillende kinderdagverblijven. De kinderopvang georganiseerd door Stad
Oostende geeft voorrang aan ouders uit de eigen stad, aan kinderen jonger dan 6 maand , en voor de
kinderdagverblijven, aan kinderen die voltijds worden opgevangen. Ouders uit Middelkerke komen
daardoor achteraan op de lijst en krijgen geen kans op een plaatsje in deze kinderdagverblijven. Ook bij
de twee andere kinderdagverblijven zijn lange wachtlijsten.
Na Oostende zijn de kinderdagverblijven van Veurne en Diksmuide het meest voor de handliggende.
Voor veel ouders is dit een grote omweg, tenzij ze in de buurt van Veurne of Diksmuide werken.
In Veurne (DVO +kdv) zijn 3 gezinnen (telkens 1 kind) uit Middelkerke ingeschreven. Twee kinderen
hebben een ouder die werkt in het ziekenhuis te Veurne.
De DVO en het kinderdagverblijf van Diksmuide hebben elk 1 gezin vanuit Middelkerke ingeschreven.
Eén gezin uit Sint-Pieterskapelle doet beroep op de dienst voor opvanggezinnen voor buitenschoolse
opvang van drie kinderen. Eén gezin uit Schore brengt een kindje naar het kinderdagverblijf.
                                                    33
Initiatief buitenschoolse opvang
Dez e c ijf e rs g ev en e e n id e e v an het g eb ru i k v an het I BO tij de ns he t j a a r.
Afhankelijk van de verwachtte opkomst worden de uurroosters opgemaakt. Een begeleid(st)er houdt zich
steeds beschikbaar om in te vallen als er meer kinderen aanwezig zijn of als een collega ziek valt.
IBO                     2000      2001    2002       2003      2004     2005*

Aantal ingeschreven kinderen        433       427     450        466      493      487

* onvolledig jaar, tot oktober

Aantal opvangprestaties, per centrum
centrum   Duur van de            2002             2003             2004        2005*
      opvang
Leffinge      -3u         1843     100%      2430     132%      2813     153%      2143
                                                                349
       3 u tot 5 u        454     100%      521     115%      446      98%
                                                                217
          +5u          79     100%      309     391%      257     325%
Middelkerke     -3u         2093     100%      2486     119%      3254     131%      2794
                                                                830
       3 u tot 5 u        1018     100%      1286     126%      1107     109%
                                                                555
          +5u          533     100%      753     141%      523      98%
Slijpe       -3u         1702     100%      2096     123%      2327     137%      1862
                                                                120
       3 u tot 5 u         73     100%       67      92%       83     114%       0
          +5u           1              0              0
Westende      -3u         3803     100%      3015      79%      3936     103%      2154
                                                                703
       3 u tot 5 u        910     100%      593      65%      792      87%
                                                                383
          +5u          534     100%      407      76%      486      91%
Voor alle      -3u         9441     100%     10 027     106%     12 330     131%      8953
                                                                2002
centra    3 u tot 5 u        2079     100%     2 467     119%     2 428     117%
                                                                1155
          +5u         1147     100%     1 469     128%     1 266     110%
   cijfers betreffende 2005 bevatten enkel 1°, 2° en 3° kwartaal.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het gemiddeld aantal kinderen per opvangmoment in het
IBO, telkens in de maanden juni (mooi weer, lang klaar) en oktober (minder mooi weer, vroeg donker)
vanaf 2000 tot 2005.
Leffinge
erkende capaciteit 10 plaatsen
   Juni                      Oktober
    voor    na   Woens School-    Piek-  voor             na     Woens School-   Piek-
              dag   vrije dag moment                        dag  vrije dag moment
2000    2,16   6,21   11,25         13   2,60             4,35     7,75    1,00   12
2001    3,56   4,31    9,50        12   3,84             5,50     12,25    8,25   15
2002    4,05   7,00    5,25        10   4,84            12,13     11,25    8,40   19
2003    5,20  11,86   13,33   13,00   20   5,56            12,17     14,50   13,71   22
2004    3,48  15,13   11,60    8,00   28   3,81            12,75     16,75   10,00   23
2005    4,25  14,00   15,40   25,00   31   4,00            16,75     23,00   12,00   27

Op basis van deze cijfers en van de geldende regelgeving zou het centrum van Leffinge een erkenning
van minimum 24 erkende plaatsen nodig hebben. Op piekmomenten (juni 05 = 31 kinderen) mogen
tijdelijk (erkenning x 130 %) meer kinderen aanwezig zijn dan de erkenning. Het nieuwe gebouw voor het
IBO is voldoende ruim om deze capaciteit te kunnen aanbieden.
Het gebruik van de opvang te Leffinge stijgt, zowel voor de korte opvang als voor de opvang op volle
dagen. Enkel de opvang gedurende een halve dag blijft stabiel. Ook het gemiddeld aantal kinderen dat
gebruik maakt van de opvang steeg in de loop der jaren. We verwachten dat deze cijfers op korte termijn                                                                 34
stabiel zullen blijven op het peil van vorig schooljaar. Eventueel kan een lichte stijging verwacht worden
naar aanleiding van een betere locatie.
Middelkerke
erkende capaciteit 30 plaatsen
   Juni                       Oktober
    voor    Na   Woens School-    Piek-  voor      na   Woens School-   Piek-
              dag   vrije dag moment              dag  vrije dag moment
2000   8,25   14,33   29,25   15,75   31   7,77     13,72   20,75    4,33   25
2001     8   12,3     20    7,43   22   5,67     11,81   22,00   15,14   33
2002   4,75   9,63   16,25     4,2   21   5,26       9   15,75   13,13   29
2003   5,11   14,56   16,75   11,38   20   7,22     11,57   17,25   16,36   37
2004   6,29   14,25    20,8     21   27   6,24     15,65   20,75   11,50   24
2005    7,5    17    25,4        30   6,95     16,75   24,00   21,00   33

Op basis van deze cijfers en de geldende regelgeving zou de erkende capaciteit van het centrum van
Middelkerke minstens 29 plaatsen moeten zijn. De erkenning van 30 plaatsen wordt op
woensdagnamiddag en op piekmomenten wel volledig gebruikt, zonder de 130 % te overschrijden.
Op bepaalde brugdagen wordt alle opvang gecentraliseerd in de locatie Middelkerke.
Het gebruik van de opvang te Middelkerke stijgt licht. Enkel de opvang gedurende korte momenten steeg
beduidend. Ook het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang blijft gelijk. We verwachten
dat deze cijfers stabiel zullen blijven op het peil van vorig schooljaar. Mogelijks komt op iets langere
termijn bijkomende vraag nadat de geplande woningen in gebruik werden genomen.
Slijpe
erkende capaciteit 10 plaatsen
   Juni                        Oktober
    voor    Na   Woens   School-  Piek-   voor    na   Woens   School-  Piek-
              dag   vrije dag moment              dag   vrije dag moment
2000    6,56     8              13    7,45   12,31              20
2001    5,18   5,15              13    5,65   7,13              17
2002    4,95   8,53              13    5,00   7,60              12
2003    6,12     6              11    8,33   10,79              16
2004    6,95   9,38              14    6,36   11,63              19
2005     10   13,8              21    10,35   11,88              17

Op basis van deze cijfers en de geldende regelgeving zou de erkende capaciteit van het centrum van
Slijpe minstens 16 plaatsen moeten zijn om op piekmomenten de capaciteit niet met meer dan 30 % te
overschrijden (juni 05, piekmoment met 21 kinderen)
Het gebruik van de opvang te Slijpe stijgt, zowel voor de opvang voor als na school. Op
woensdagnamiddag maken meer kinderen gebruik van de mogelijkheid tot opvang in Leffinge. Waar dit in
de eerste jaren slechts over één of twee gezinnen (een drietal kinderen) ging, moet nu regelmatig de bus
gevraagd worden om 8 of meer kinderen te vervoeren. Ook het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik
maakt van opvang steeg in de loop der jaren. We verwachten dat deze stijging zal aanhouden. De
geboortecijfers van deze deelgemeente blijven op peil en ouders kennen en appreciëren het initiatief.
De locatie van Slijpe voldoet helemaal niet om een verhoging van de erkenning te kunnen krijgen.
                                                       35
Westende
erkende capaciteit 15 plaatsen
   Juni                       oktober
    voor    Na   Woens School-    Piek-  voor     na      Woens School-   Piek-
              dag   vrije dag moment                dag  vrije dag moment
2000    5,8   14,63   21,75         24   5,09    11,22     20,00    1,50   26
2001   5,33   14,29    17,5    17,5   21   6,53    16,87     19,50   18,25   28
2002   6,25   21,75    26,5     3   28   4,53    17,82     21,50   19,20   28
2003   4,18   13,36     14    12,5   20   4,78    14,36     21,00    13,5   28
2004   9,67   21,31     21    20,5   27   11,14    14,57     20,50     7   25
2005    7,8   14,35    19,6     10   23   9,40    20,00     25,75     7   28

Op basis van deze cijfers en de geldende regelgeving zou de erkende capaciteit van het centrum van
Westende minstens 22 plaatsen moeten zijn om op piekmomenten binnen de 130% van de erkende
capaciteit te blijven.
De opvang kende een beperkte terugval in 2003 zowel in het aantal opvangprestaties als het gemiddeld
aantal kinderen in de opvang bekijkt. Momenteel zit men terug op het peil van 2000. Op basis van de
geboortecijfers kunnen we geen grote stijging verwachten van de opvang in de nabije toekomst maar
voorzien we ook geen significante daling.
Het moet ernstig onderzocht worden als de locatie van Westende, zonder grondige aanpassingen kan
voldoen voor een hogere capaciteit.


O pv ang op s ch ool v ri j e d ag en:
Tot op heden werd aan ouders niet gevraagd om vooraf in te schrijven voor het IBO, ook niet op
schoolvrije dagen of in de vakantieperiodes. Er wordt wel gepolst bij de regelmatige klanten wie de
komende vakantie naar het IBO komt.
Een overzichtje van de werking van het IBO tijdens de zomervakantie 2005 volgt hier onder, ter
illustratie van een vakantiewerking. Ook in voorgaande tabellen per centrum werden cijfers van
schoolvrije dagen opgenomen. In juni zijn dat brugdagen met vb. OLH-hemelvaartdag of een
pedagogische studiedag. In oktober zijn dat afhankelijk van de kalender ook vakantiedagen van de
herfstvakantie.
Opvang voor en na speelpleinwerking:
             Gemiddeld aantal kinderen        Aantal begeleid(st)ers
                                    op dienst
        voor speelpleinwerking  na speelpleinwerking
Middelkerke        11            4             1
Westende         6            5             1
Leffinge         10            6             1

De opvang wordt ‟s morgens en ‟s avonds door dezelfde begeleid(st)er begeleid. Hij / zij presteert
maximum 4 uur per dag.
                                                    36
Opvang op dagen zonder speelpleinwerking: (= 1 juli, 1 augustus, 25 tot 31 augustus)
         Gemiddeld    Aantal begeleid(st)ers*  Erkende capaciteit   Schoolvrije dagen
        aantal kinderen                 van de locatie     juni /oktober
Middelkerke     33,5    4     (max 5, min 3)      30         11,5 / 21
Westende       21,5    3     (max 5, min 2)      15          10 / 7
Leffinge       17,8    2,33   (max 4, min 2)      10         25 / 10

De begeleid(st)ers werken elk ongeveer 6 uur. Het IBO is 12 uur open op de dagen zonder
speelpleinwerking. ‟s Morgens en s‟ avonds als er minder kinderen zijn, staat één begeleid(st)er alleen op
dienst. Tijdens de drukkere uren (tussen 8.30 u en 17.00 u) worden meerdere begeleid(st)ers
ingeschakeld.
Elk centrum bereidt een aantal activiteiten voor die aan de ouders en kinderen vooraf worden
meegedeeld. Er was per centrum telkens ook een “grote” uitstap naar Bellewaerde voor de lagere school
en naar Plopsaland voor de kleuters met uitzondering van Leffinge waar alle kinderen samen naar
Bellewaerde gingen.
De werking in de andere schoolvakanties kan vergeleken worden qua bezetting en organisatie met deze
van de zomervakantie, als er geen speelpleinwerking is. Het IBO is dan wel langer open (zie tabel met
openingsuren, schoolvrije dagen).
Samengevat kunnen we stellen:
Nodige capaciteit in het centrum te
Leffinge        24 plaatsen       haalbaar qua infrastructuur (+ 14 plaatsen)
Middelkerke       30 plaatsen       conform de erkenning
Slijpe         16 plaatsen       niet mogelijk in huidige gebouwen (+ 6 plaatsen)
Westende        22 plaatsen       niet mogelijk in huidige locatie, tenzij grondige
                        aanpassingswerken en uitbreiding (+ 7 plaatsen)
                                                     37
Jeugddienst / vakantiewerking
In de paas- en zomervakantie van 2005 werd speelpleinwerking en grabbelpas voor de kinderen onder
de 12 jaar georganiseerd. Voor oudere kinderen / jongeren is er de Para- swap.
Sp e elp le inw e rk ing
Voor elke vakantie schrijven ouders de kinderen in voor de speelpleinwerking zodat alle nodige
gegevens betreffende de kinderen gekend zijn. Alle kinderen die in Middelkerke wonen, er naar school
gaan of ouders hebben die in Middelkerke werken kunnen zich voor deze werking inschrijven.
Er moet niet op voorhand gemeld worden wanneer de kinderen zullen komen en wanneer niet. Sommige
kinderen komen bijna dagelijks, andere een dag in de week en nog andere komen de ene maand wel, de
andere niet.
                    ste     de
Elke leeftijdsgroep (peuters, kleuters, 1 en 2 leerjaar, oudere kinderen) heeft een vast duo
begeleid(st)ers. De monitoren hebben ook elk één vrije dag per maand.
                       Aantal      Gemiddeld aantal      Aantal
                       inschrijvingen  aanwezige kinderen     monitoren.
Paasvakantie (9 dagen)            218       86 per dag         12
Zomervakantie Middelkerke (35 dagen)     178       75 per dag         13
Zomervakantie Leffinge (35 dagen)      149       45 per dag         13
Zomervakantie Westende (35 dagen)      225       60 per dag         13


G r abb el pa s
In 2005 werden 199 grabbelpasjes verkocht. Alle kinderen namen deel aan één of meerdere activiteiten.
Hier moet per activiteit ingeschreven worden. Voor ongeveer de helft van de activiteiten werd het
maximum aantal deelnemers bereikt en moesten sommige inschrijvingen geweigerd worden. Per activiteit
waren er gemiddeld 28,7 deelnemers.
De meeste kinderen zijn inwoners uit Middelkerke en de deelgemeenten. (173 op 199 of 87%). Andere
deelnemers komen uit Bekegem (1), Brugge (4), De Haan (1), Gistel (3), Koekelare (2), Koksijde (2),
Nieuwpoort (5), Oostende (4), Pervijse (1), Torhout (2).
Middelkerke    62
Wilskerke     9
Leffinge      16
Spermalie     17      Schore 4, Sint-Pieterskapelle 5, Slijpe 5, Mannekesvere 3
Lombardsijde    41
Westende      28
Uit deze cijfers zien we dat de kinderen uit de verschillende deelgemeenten evenredig aan bod komen.
Grabbelpassers zijn tussen 6 jaar en 12 jaar. De leeftijd van de deelnemers ligt mooi gespreid in deze
leeftijdsgroep. De jongste kinderen hebben net de kleuterschool achter de rug en zijn pas 6 jaar
                    e
geworden. De oudste groep heeft het 6 leerjaar afgewerkt. Deze laatste twee groepen zijn minder
vertegenwoordigd.
In 2004 werden 148 passen verkocht. In 2005 werden er reeds 199 pasjes verkocht (de pasjes van 2005
worden verkocht en gebruikt tot net voor de paasvakantie 2006). Alle jongeren namen deel aan één of
meerdere activiteiten.
De meeste deelnemers wonen in de deelgemeente Middelkerke, gevolgd door de groep uit Leffinge en
Westende / Lombardsijde. Er zijn jongeren uit Slijpe of de andere kleinere woonkernen, maar dit is een
kleinere groep. Een aantal deelnemers komen ook van buiten Middelkerke (voornamelijk uit Oostende en
Nieuwpoort).


                                                     38
P ar a sw ap
Na de lagere school stoppen alle mogelijke “opvangvormen”. Om ook voor oudere kinderen / jongeren
een vrijetijdsaanbod te organiseren, startte de jeugddienst enkele jaren terug met een activiteitenaanbod
voor jongeren. Na enkele jaren zoeken naar een werkbare formule werd een combinatie gemaakt van
swap (een activiteitenaanbod vergelijkbaar met de grabbelpas, maar voor + 12 jarigen) en de
zomerwerking van het jeugdhuis.
Een overzicht van de activiteiten van de paraswap sinds pasen 2004
           Aantal activiteiten /  Gemiddeld aantal  Leeftijdsgroep    Leeftijdspreiding
           waarvan volzet     deelnemers     (grootste groep)
Pasen 2004      9          4 17,55         1989 tot 1991     1982 tot 1993
Zomer 2004      42         1 8,85         1990 tot 1992     1980 tot 1993
Kerst 2004/2005    10         2 9,6          1990 tot 1992     1980 tot 1994
Pasen 2005      9          2 23,5         1990 tot 1992     1978 tot 1993
Zomer 2005      49         3 21,7         1990 tot 1992     1978 tot 1993


In principe is het aantal deelnemers niet beperkt. Toch zijn er af en toe activiteiten volzet. Soms wordt
een activiteit afgelast omwille van het weer of omdat de belangstelling te beperkt is.
Na een goede start in de paasvakantie 2004, was er een wisselend succes voor de zomer 2004 en de
kerstvakantie. De formule paraswap raakte beter bekend en tijdens de paasvakantie en zomervakantie
2005 was er een behoorlijke deelname aan de activiteiten. Sommige activiteiten spreken maar een
beperkte groep jongeren aan (een 5-tal jongeren) andere activiteiten kunnen op grote meeval rekenen
(tot 41 aanwezigen op één activiteit).
Sommige jongeren komen op dagen dat ze niet mee doen met de activiteiten, wel naar het jeugdhuis.
Deze cijfers werden niet opgenomen bij het aantal deelnemers omdat hiervoor geen inschrijving of
aanwezigheid genoteerd wordt. Dagelijks komen daar een dertigtal jongeren over de vloer, voor een kort
of langer bezoek.
                                                      39
Zelfstandige initiatiefnemers
Een individuele bevraging bij de zelfstandige initiatiefnemers voor kinderopvang (sept. „05) toont aan dat
ouders vragende partij zijn voor een uitbreiding van het aanbod:
-  zeer vroege opvang
  Ouders die in ploeg werken of in beroepen zoals verpleegkunde moeten vaak al opvang hebben voor
  6 uur. Nergens wordt deze opvang aangeboden.
-  Zeer late opvang
  Er is geen opvang voorzien voor ouders die lang moeten werken. Zowel binnen de zelfstandige
  opvang, als binnen de dienst voor opvanggezinnen zijn de afspraken dat kinderen tegen een bepaald
  uur (ten laatste 22.00u) moeten worden opgehaald. Ouders die hun kinderen niet wensen te laten
  overnachten, maar opvang nodig hebben na 22.00 u kunnen nergens terecht.
-  Weekendopvang
  Iedereen die weekendopvang aanbiedt, en waarvan ouders weten dat het aanbod daar bestaat
  beaamt dat er veel vraag is naar opvang die niet kan beantwoordt worden. De verantwoordelijke van
  de zelfstandige crèche moet wekelijks drie à vier gezinnen weigeren. Ook de aangesloten
  opvanggezinnen en de dienstverantwoordelijke van de DVO krijgen regelmatig mensen over de vloer
  die op zoek zijn naar weekendopvang en er geen vinden.
-  Nachtopvang
  De mogelijkheden voor nachtopvang zijn beperkt. De ouders moeten ook een drempel over om hun
  vaak zeer jonge kinderen bij een opvang te laten overnachten.
                                                     40
Opvang van zieke kinderen:
De schooldirecties en alle andere organisatoren van kinderopvang signaleren een probleem bij de
opvang van zieke kinderen. Het bestaande aanbod van de mutualiteiten voor de opvang van zieke
kinderen is niet goed bekend bij de bevolking. Dit kan ook blijken uit de cijfers van het gebruik van deze
opvang.
In 2004 deden 2 gezinnen uit Middelkerke beroep op de dienstverlening van Solidariteit voor het gezin.
Deze twee gezinnen vroegen samen 10 keer een oppas (20 dagen) in de loop van 2004. Elke aanvraag
kon vlot beantwoord worden. Het onafhankelijk ziekenfonds werkt samen met Solidariteit voor het gezin
voor deze dienst.
Het Vlaams Neutraal ziekenfonds kreeg geen oproepen vanuit Middelkerke. Wel zijn alle aanvragen (140
in 2004 voor heel Vlaanderen) vlot beantwoord.
Familiehulp had in 2004 geen enkele aanvraag vanuit Middelkerke. In 2005 registreerde men 4 oproepen
van 3 verschillende gezinnen. Twee oproepen werden afgebeld omdat ouders een andere oplossing
vonden. In totaal werden 2 dagen opvang uitgevoerd. Alle opvangaanvragen konden beantwoord worden.
Reddy Teddy, de dienst thuiszorg zieke kinderen van de Bond Moyson kreeg in 2004 van twee gezinnen
een aanvraag voor opvang. In totaal werd gedurende 6 dagen een oppas geregeld. Alle aanvragen
konden vlot beantwoord worden.
De verschillende ziekenfondsen merken op dat deze dienstverlening niet voldoende gekend is bij de
bevolking. De ziekenfondsen maken zelf publiciteit voor hun dienstverlening naar de leden.
                                                       41
Baby-sit
In Middelkerke zijn er jaarlijks zo‟n 40 aanvragen voor een oppas. De aanvraag is meestal voor een
kindje van toeristen. Waarschijnlijk doen mensen uit Middelkerke geen beroep op een dienst, maar
spreken kennissen aan.
Soms wordt een oppas gevraagd om een vaste dag of avond per week naar hetzelfde gezin te gaan.
Daar kan meestal op ingegaan worden. Oppas voor elk weekend of overdag kan niet aangeboden
worden.
Vroege opvang (voor 6.30 u) komt niet voor, ook regelmatige weekendopvang wordt niet via de
gezinsbond geregeld.
De opvang is meestal mogelijk. Tijdens examenperiodes zijn de jongeren minder beschikbaar en is de
opvang soms niet mogelijk. Overdag zijn de jongeren op school.
                                                   42
Besluiten bij de vraag naar opvang:
Voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)
-  Er is een tekort aan opvangplaatsen voor het basisaanbod (opvang tussen 7.00 u en 18.00 u). Dit is
  merkbaar zowel in de gesubsidieerde opvang als bij de zelfstandige initiatiefnemers. Regelmatig
  kunnen ouders niet of onvoldoende geholpen worden.
  Er is een te kort aan opvangplaatsen want:
  -  ouders vinden in het geheel geen opvang of kunnen enkel bij een opvanggezin terecht waar ze in
    eerste instantie niet voor zouden kiezen. Ver van hun woonplaats, uurregeling is te beperkt zodat
    derden ingeschakeld moeten worden op het kind op tijd te kunnen ophalen, …
  -  ouders moeten eerst enkele maanden loopbaanonderbreking nemen tot een plaatsje vrij komt
  -  onthaalouder aanvaarden meer kinderen dan ze aanvankelijk gepland hadden omdat ze weten
    dat de ouders anders letterlijk op straat staan, ten koste van zichzelf en hun gezin, maar
    uiteindelijk ook ten koste van de kinderen waar ze voor zorgen.
  -  bij ziekte of verlof van een onthaalouder kunnen de kinderen niet steeds een plaatsje krijgen bij
    een ander opvanggezin. Indien een opvanggezin plots de opvang stop zet, kan de dienst soms
    geen voldoende alternatieve opvang voorzien.
-  Ouders hebben geen mogelijkheid om een keuze te maken voor opvang in een kinderdagverblijf. Het
  aanbod van groepsopvang is beperkt tot de 14 plaatsen in de mini-crèche. Deze is niet voor iedere
  ouder betaalbaar. 14 plaatsen is ook een te beperkt aanbod.
-  Binnen de dienst voor opvanggezinnen en de mini-crèche zijn plaatsen voor flexibele opvang
  (verruimde openingsuren) beschikbaar. Rekening houdend met de tewerkstelling binnen de horeca,
  is het aanbod van deze plaatsen te beperkt. Tegen de zomer moeten steeds kinderen geweigerd
  worden wegens geen plaats. Soms verliezen ouders hierdoor hun (kans op een) job.
-  De toegankelijkheid van de voorschoolse kinderopvang is niet gewaarborgd voor alle ouders. De
  dienst wil een extra inspanning doen om voldoende en betaalbare plaatsen te voorzien voor ouders
  in een sociaal moeilijke situatie. Het statuut van de opvanggezinnen (geen kinderen ingeschreven
  betekent geen inkomen) maakt het echter heel moeilijk om opvanggezinnen te verplichten plaatsen
  vrij te houden voor dringende opvangvragen. Zo lang er geen voldoende groot aanbod aan
  opvangplaatsen is, zullen ouders die lang vooraf kunnen plannen, de plaatsen bij de opvanggezinnen
  reserveren en vallen ouders die niet kunnen plannen (om welke reden dan ook) uit de boot.
-  In Middelkerke zijn ongeveer 19 plaatsen voorschoolse opvang in de zelfstandige opvang en 86
  plaatsen bij de dienst voor opvanggezinnen. Deze plaatsen zijn zo goed als steeds allemaal ingevuld.
Buit en s choo l se op v a ng
-  De capaciteit van de diverse locaties is, behalve in Middelkerke, onvoldoende. Ook de infrastructuur
  in Slijpe en Westende moet verbeteren. In Middelkerke moeten aanpassingen gebeuren in het kader
  van de brandveiligheid.
-  De locatie te Leffinge verhuisde naar een nieuw gebouw, aangepast aan de eisen van de
  kinderopvang, maar omdat er geen geldig beleidsplan is, kan de administratie van Kind en Gezin
  deze verhuis niet goedkeuren.
-  In alle locaties is er een stijging van het aantal opvangprestaties voor de korte opvang. Afhankelijk
  van de locatie is deze stijging groter en constanter. De langdurende opvang steeg heel sterk in
  Leffinge, terwijl die licht terugliep in de andere centra.
-  Op schoolvrije dagen, als er geen speelpleinwerking is, is het in het initiatief voor buitenschoolse
  opvang (IBO) zeer druk. Alle begeleid(st)ers moeten dan op post zijn. Indien één persoon niet kan
  werken, moet er een invaller gevonden worden onder de PWA‟ers of bij één van de andere
  welzijnsdiensten. Dit betekent ook dat de begeleid(st)ers zelf nooit verlof kunnen nemen als hun
  kinderen in verlof zijn (buiten de paas- of zomervakantie)


                                                      43
-  Het IBO heeft momenteel 5 FTE begeleidsters met gesco-subsidie. De gemeente heeft deze
  omkadering uitgebreid met nog eens 1,25 FTE. Toch blijkt dat deze omkadering te beperkt is om een
  vlotte werking mogelijk te maken. De coördinator staat regelmatig in het uurrooster (in moeilijke
  periodes bijna evenveel als de begeleid(st)ers) en soms moet beroep gedaan worden op
  medewerkers van de jeugddienst of andere welzijnsdiensten om een voldoende
  personeelsomkadering te garanderen.
Aanbod jeugddienst
-  De speelplein- en grabbelpaswerking voor min 12 jarigen zijn succesvol. Er wordt voldoende
  omkadering voorzien.
-  De grabbelpasactiviteiten zijn vaak volzet. Ouders die eerst komen, schrijven hun kind ook in op
  activiteiten die nadien worden afgebeld.
-  Ouders moeten begin- en einduren van de activiteiten respecteren en hun kinderen niet te vroeg of te
  laat brengen of ophalen.
-  Er moeten bijsturingen gebeuren bij de aanstelling van de monitoren meer bepaald bij de procedure
  en de duur van de aanstelling. Het inschakelen van een extra bus tijdens bepaalde activiteiten van de
  speelpleinwerking is wenselijk. De kinderen moeten te vaak wachten tot de gele bus een tweede rit
  doet.
-  Te veel kinderen op de speelpleinwerking zijn niet zindelijk. Speelpleinwerking is geen kinderopvang,
  monitoren zijn geen kinderverzorgsters.
-  Er moet een specifieke werking voorzien worden voor de oudere kinderen op het speelplein in
  Westende. De monitoren zijn, binnen de huidige werking, niet steeds in staat om kinderen met
  storend gedrag op een goede manier aan te pakken.
Opvang voor jongeren + 12 jaar
-  Er is een aanbod voor jongeren ouder dan 12 jaar. De Paraswap biedt vooral namiddag- en avond-
  activiteiten aan. Het aantal jongeren dat aan deze activiteiten deelneemt in 2005 ligt rond de 20 per
  activiteit.
-  Er is geen zicht op de vraag van ouders (en de wens van de jongeren) naar opvang of activiteiten die
  een volle dag beslaan.
Flexibele opvang
-  Het is een uitdaging om een correct zicht te krijgen op de nood aan flexibele opvang in al zijn
  aspecten; de opvang op vroege en late tijdstippen, de opvang in het weekend, de nood aan
  nachtopvang en de organisatie van zeer sporadische opvang of opvang met onmiddellijke instap.
  Ook de invloed van het seizoenwerk op de vraag naar kinderopvang (hoeveel vraag en wijziging van
  de soort opvangvraag) is onvoldoende onderzocht.
-  Ook de vragen voor zeer vroege opvang (voor 6.30 u) of (zeer) late opvang (na 19.00u voor jonge
  kinderen, 19.30u à 20 u voor oudere kinderen) zijn binnen de bestaande initiatieven moeilijk te
  beantwoorden.
-  De plaatsen weekendopvang (29 op zaterdag, 26 op zondag) zijn te beperkt in verhouding tot het
  aantal kinderen in de gemeente en de aard van de tewerkstelling in de kustregio. Slechts de helft van
  deze plaatsen zijn binnen de gesubsidieerde opvang, terwijl werknemers in de horeca een beperkt
  inkomen hebben.
-  Opvang met onmiddellijk instap voor niet-schoolgaande kinderen, zal binnen het aanbod van de
  dienst voor opvanggezinnen een probleem blijven zolang er te weinig opvangplaatsen zijn. De
  mogelijkheden om te programmeren binnen een DVO zijn zeer beperkt. De dienst is erg afhankelijk
  van de beschikbaarheid van (kandidaat-) opvanggezinnen.
                                                      44
Aandacht voor kwaliteit
 De gesubsidieerde kinderopvang valt onder het kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen en
 werken met een kwaliteitssysteem om de eigen kwaliteit te evalueren en op peil te brengen. Bij de
 evaluatie van de werking wordt rekening gehouden met alle aspecten die de kwaliteit van de opvang
 beïnvloeden.
 Het bewaken van de kwaliteit van de opvang in een zelfstandig opvanginitiatief of op school is de
 verantwoordelijkheid van de organisator. Een zelfstandig opvanginitiatief moet voldoen aan minimale
 kwaliteitseisen voor ze een attest van toezicht kunnen krijgen. Ze krijgen ook regelmatig een inspectie op
 bezoek die deze kwaliteitseisen opvolgt.
 Om openheid te scheppen en de kwaliteit van de opvang bespreekbaar te maken, willen de
 gemeentelijke diensten een evaluatie geven van de knelpunten die de kwaliteit van hun opvang
 beïnvloeden.


 Dienst voor opvanggezinnen
 De kwaliteit van de opvang binnen de dienst voor opvanggezinnen wordt vooral beïnvloed door:
   -  Voldoende aantal opvanggezinnen:
     Indien er voldoende opvanggezinnen zijn, hebben ouders de mogelijkheid om een opvanggezin
     te kiezen dat het best aan hun verwachtingen voldoet. De keuze mag niet enkel bepaald worden
     door de beschikbaarheid van een opvanggezin (qua uren of ligging) maar ook op basis van de
     aanpak van de kinderen en de omgang met de ouders.
     Indien voldoende opvanggezinnen aangesloten zijn bij de dienst, is de druk minder groot om
     opvanggezinnen jaar in jaar uit op het maximum van hun mogelijkheden te laten werken. Als de
     dienst alle ouders vlot een plaats bij een opvanggezin kan bezorgen, kan de opvang bij de
     onthaalgezinnen beter en rustiger geregeld worden.
     Indien er voldoende aanbod is van betaalbare opvang, kunnen ouders onmiddellijk een opvang
     vinden als dat voor hen nodig is. Ouders die werk zoeken, kunnen moeilijk echte afspraken
     maken betreffende de opvang van hun kind. Vóór ze weten hoe vaak ze opvang nodig zullen
     hebben en welke hun uurregeling zal zijn, kunnen ouders en onthaalouders geen beslissing
     nemen of de opvang kan doorgaan. Bij onvoldoende aanbod zijn de mensen die lang vooraf hun
     planning kunnen maken, vast werk hebben dus, de enigen die een opvang vinden.
     Op dit kwaliteitsaspect is er een probleem.
   -  Voldoende tijd voor begeleiding van de opvanggezinnen:
     De selectie en begeleiding van opvanggezinnen is bepalend voor de kwaliteit van de aangeboden
     opvang. Kandidaat opvanggezinnen moeten goed geïnformeerd aan hun opdracht kunnen
     beginnen. Zo krijgen ze een realistisch beeld van wat ze mogen verwachten (financieel,
     werkdruk, invloed op hun gezinsleven, verwachtingen van ouders en van de dienst). Op deze
     manier probeert de dienst een groep opvanggezinnen op te bouwen die langere tijd bij de dienst
     blijven werken en waar ouders echt kunnen op rekenen.
     Doordat de vraag naar opvang merkelijk groter is dan het aanbod, is de verleiding groot om elke
     kandidaat als opvanggezin ook te laten starten. De dienst heeft het geluk gehad om ook in de
     heel moeilijke jaren 2001 tot 2003 voldoende opvanggezinnen te kunnen behouden om aan de
     subsidienormen te voldoen. Er werd bewust gekozen om de groep opvanggezinnen niet boven
     de 28 te laten groeien om zodoende tijd te hebben voor een degelijke opvolging. Ondanks de
     druk van ouders die opvang vragen, werden kandidaten die niet aan de verwachtingen als
     opvanggezin beantwoordden, geweigerd.
     Het gemeentebestuur nam in de loop van 2005 de beslissing om een extra personeelslid aan te
     werven voor de sector kinderopvang zodat o.a. meer tijd voor begeleiding van opvanggezinnen


                                                     45
  vrij kwam. De nieuwe dienstverantwoordelijke kwam in voltijds dienst op 1 juni 2005 en krijgt
  momenteel nog ondersteuning van een administratief medewerker en de vroegere
  dienstverantwoordelijke die nu stafmedewerker is en hoofdzakelijk taken verwant aan de
  kinderopvang (lokaal beleidsplan, kwaliteitszorg, e.d.) opneemt.
  Het te begeleiden aantal opvanggezinnen zou kunnen worden opgetrokken tot maximum 30,
  zonder de begeleiding in gevaar te brengen.
  Op dit aspect werden in het recente verleden maatregelen genomen, zodat de werkdruk
  een stuk werd verlicht.
-  Voldoende aandacht voor de noden van ouders en kinderen
  Zowel de opvanggezinnen zelf als de dienstverantwoordelijke moeten voldoende tijd hebben voor
  kinderen en hun ouders. Indien kinderen in een moeilijke gezinssituatie opgroeien, kan de
  opvang een stabiel rustpunt zijn. Ouders kunnen steun vinden bij hun opvanggezin als ze vragen
  hebben rond de opvoeding van hun kinderen.
  Een betaalbare opvang is belangrijk om elk kind en zijn ouders de kans te geven op een opvang,
  een tweede thuis waar ze andere dingen kunnen leren en de kans krijgen om samen met
  leeftijdgenootjes te spelen. Een flexibele opvang vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, vooral
  voor laaggeschoolde ouders.
  Op dit vlak is er een probleem bij sommige onthaalouders die een zo drukke opvang
  hebben dat er soms onvoldoende tijd over blijft voor een babbel met de ouders, het
  invullen van een heen – en – weerboekje , … en dat onthaalouders ook minder flexibel
  kunnen zijn.
  Aandacht voor ouders veronderstelt dat er een geschikte gespreksruimte is voor een rustige
  babbel. Sinds juni deelt de dienstverantwoordelijke het bureau met een collega. Ouders voelen
  zich hierdoor geremd in het gesprek.
  Het bureau ligt op de eerste verdieping van het gebouw. Momenteel is er een lift maar deze zal
  door de nieuwe richtlijnen rond het gebruik van liften buiten dienst gesteld worden op 01/01/06.
  Op dat ogenblik zullen ouders niet meer met een kinderwagen tot bij het bureau geraken. De
  trapleuning is onveilig.
  Er is een probleem met de ruimte waarin ouders ontvangen worden op de dienst. Er zitten
  twee personen in het zelfde bureau. Hierdoor is een vertrouwelijk gesprek soms moeilijk.
  De gespreksruimte zal straks niet meer vlot toegankelijk zijn.
-  Voldoende veilig kindermateriaal en speelgoed
  De dienst heeft een uitleenaanbod van bedjes, buggy‟s, kinderstoelen, ed. Alle aangesloten
  opvanggezinnen kunnen op deze dienst beroep doen.
  Er is ook een spelotheek voorzien met een aanbod van speelgoed, maar een goedwerkend
  uitleensysteem voor dit materiaal kan momenteel niet worden uitgebouwd. Hiervoor zou een
  droog en voldoende ruim lokaal ter beschikking moeten zijn waarin het materiaal overzichtelijk
  kan worden tentoongesteld.
  Zo lang dergelijke ruimte niet voor handen is, staat het meeste speelgoed bij een of ander
  onthaalgezin thuis en gebeurt er weinig uitwisseling. De bedoeling van een spelotheek is net als
  in een bibliotheek, het uitwisselen van speelgoed zodat elk opvanggezin regelmatig nieuw en aan
  de leeftijd aangepast speelgoed kan aanbieden aan de kinderen en zo de kinderen alle
  ontwikkelingskansen kan geven.
  Degelijk speelgoed is duur, en ook het beste materiaal blijft kinderen maar tijdelijk boeien. Door
  een gezamenlijk aanbod van speelgoed, kan een dure investering beter renderen. De gemeente
  voorzag in het verleden steeds een som van € 5.000 per jaar voor aanvulling en vernieuwen van
  speelgoed. De laatste twee jaar, werd dit bedrag grotendeels besteed aan kindermeubilair in
  plaats van aan speelgoed.                                                    46
    Een gebrek aan een goede ruimte voor een spelotheek, maakt dat de uitwisseling van
    speelgoed niet goed lukt. Alle onthaalouders kunnen wel in voldoende mate over veilig
    kindermateriaal beschikken via de dienst.
Uit de tevredenheidsmeting (2002) en de gesprekken met de dienstverantwoordelijke blijkt dat de ouders
tevreden waren/zijn van de opvang door de onthaalouders. Er is een sterke vertrouwensrelatie met de
opvangouder en een grote vorm van loyaliteit. De rol en functie van de dienstverantwoordelijke is niet
iedereen even duidelijk, maar uit de gesprekken komt wel naar voor dat het feit dat een verantwoordelijke
regelmatig de opvanggezinnen bezoekt, het vertrouwen in de opvang vergroot. Ouders die een
intensiever contact hadden met de dienstverantwoordelijke zijn tevreden met de ondersteuning.
                                                   47
Initiatief buitenschoolse opvang
De kwaliteit binnen de buitenschoolse opvang hangt samen met:
  -  De opvanglocatie
      o  Voldoende en aangepaste ruimte
        De opvang van de kinderen gaat door in locaties die uitsluitend voor de opvang gebruikt
        worden. Deze worden ingericht zodat de kinderen de kans krijgen om te spelen, te rusten
        en om huiswerk te maken. Elke locatie moet beschikken over een veilige en toegankelijke
        buitenruimte, aangepast sanitair voor de kleinste kinderen, een keuken en twee lokalen
        (een voor rustig spel en één voor actief spel).
        In Middelkerke is de locatie ruim. Er moeten aanpassingen gebeuren in het kader van de
        brandveiligheid. De voordeur van het IBO komt direct uit in de speelkamer. Hier zou een
        tochtvrij sas moeten geplaatst worden. Het gebouw wordt gehuurd en ligt een eindje van
        de scholen af. Hierdoor is busvervoer van en naar de scholen nodig (zeker bij slecht weer
        en voor de kleuters).
        In Leffinge werd een nieuwe locatie gebouwd voor de opvang. Deze is ruim en
        overzichtelijk. De kleuters en de oudere kinderen kunnen over een eigen ruimte
        beschikken die aangepast is aan hun noden. Voor het hele centrum werd nieuw meubilair
        aangekocht. Er zou nog een oplossing gevonden moeten worden voor de akoestiek.
        Door het vele glas en de tegelvloer is er veel galm. Als de kinderen er spelen krijg je een
        lawaai dat op langere duur mensen zenuwachtig maakt.
        In Slijpe beschikt de buitenschoolse opvang over een lokaaltje in exclusief gebruik. Dit is
        niet zoals de regelgeving voorziet. Twee andere lokalen worden ook door andere
        verenigingen gebruikt maar in de planning van het gebruik van de twee andere zalen
        wordt rekening gehouden met de werking van het IBO. Er is steeds minimum één ruimte
        vrij voor de opvang.
        Deze locatie heeft geen eigen buitenruimte en er is geen kindersanitair. De kinderen
        kunnen eventueel wel spelen op de speelplaats van de aanpalende gemeenteschool. De
        locatie voldoet niet aan de infrastructuurvoorwaarden. Daarenboven is het gebruik van de
        opvang in Slijpe sterk gegroeid en moet dringend uitgekeken worden naar een andere
        locatie.
        In Westende is het voormalig gemeentehuis de thuisbasis van het IBO. De kinderen
        kunnen er terecht in een ruime speelzaal (die bestaat uit twee delen) en een keuken.
        Deze locatie is wegens het succes van het IBO nipt voldoende en er moeten ook
        aanpassingen gebeuren in het kader van de brandveiligheid.
        De lokalen op de eerste verdieping waren oorspronkelijk ook ter beschikking van het IBO
        maar wegens plaatsgebrek voor de groendienst werden deze ingenomen als
        bureauruimte. Er wordt voorzien dat de groendienst verhuist. Er is echter nog geen
        duidelijkheid over de termijn waarop dit zou gebeuren (nog enkele jaren). Op dit ogenblik
        zal er over gewaakt moeten worden dat de nodige uitbreiding van en aanpassing aan de
        lokalen wordt voorzien. Ook de brandveiligheid op de eerste verdieping moet aangepakt
        worden voor deze lokalen in gebruik zouden worden genomen.
        Enkel Middelkerke voldoet momenteel qua capaciteit en infrastructuur. Leffinge
        kan verhuizen naar een geschikte nieuwbouw waar een grotere opvangcapaciteit
        mogelijk is, maar kreeg hiervoor nog geen toestemming van Kind en Gezin. De
        opvanglocaties in Slijpe en Westende moeten grondig aangepast worden of
        verhuizen.
                                                    48
    o  Bereikbaarheid
      De locatie van het IBO moet vlot en veilig bereikbaar zijn voor de ouders en de kinderen.
      Voor de werking en de activiteiten van het IBO is een centrale ligging (t.o.v. een
      speelpleintje vb) een pluspunt.
      De locaties van Slijpe en Leffinge liggen op dit vlak ideaal. Zeer dicht bij de scholen en in
      de dorpskern.
      De locatie van Westende ligt goed ten opzichte van de dorpskern van Westende en de
      vrije school Westende maar voor de verplaatsing van en naar de andere scholen
      (gemeenteschool Westende, gemeenteschool Lombardsijde en Vrije school
      Lombardsijde) is de inzet van het gemeentelijk busje noodzakelijk.
      In Middelkerke ligt de locatie langs een drukke baan, buiten het dorpscentrum. De
      afstanden tot de scholen is te voet moeilijk haalbaar. De bus komt de kinderen ophalen
      aan de drie scholen en brengt hen naar de opvang. Aangezien de bus eerst de ronde
      doet in Westende en Lombardsijde verzamelen de kinderen in de diverse scholen waar
      ze onder begeleiding van de medewerkers van het IBO (een half uurtje) wachten op de
      bus. Op heel mooie dagen gaan de kinderen soms te voet.
      Ouders kunnen voor de deur parkeren, maar de baan is niet veilig om in groep over te
      steken. Ook met een groepje kinderen op het smalle voetpad vraagt de nodige aandacht
      van de begeleidster en discipline van de kinderen.
      Alle locaties zijn vlot bereikbaar met de wagen en voor de meeste ouders is de
      afstand tot hun woning haalbaar.
-  De begeleiding van de kinderen
    o  Voldoende, gemotiveerde begeleid(st)ers
      Bij de opstart van het IBO in 1996 werd gekozen om in elke locatie een vast team te
      laten werken. De mensen die het laatst in dienst kwamen kregen echter geen vaste
      standplaats meer toegewezen. Ze hebben één locatie waar ze het meest werken, maar
      “vlinderen” van de ene locatie naar de andere en zijn de eerste vervangers bij ziekte of
      verlof.
      In het personeelskader zijn 9 halftijdse begeleid(st)ers, één begeleider met ¾ -contract
      en één voltijdse begeleid(st)er voorzien. Via de VDAB (weerwerk-gesco‟s) worden 5
      FTE, of 10 halftijdse medewerkers gesubsidieerd.
      Tijdens het schooljaar is dit een nipte, maar haalbare omkadering als je de uren voor
      teamwerking en vorming niet mee rekent. Er is zeker geen “overschot” aan beschikbare
      uren.
      Tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie, op schoolvrije dagen, pedagogische
      studiedagen en enkele dagen van de grote vakantie, is het IBO elke dag open van ‟s
      morgens tot ‟s avonds. Op deze momenten presteren de begeleid(st)ers veel extra uren,
      die moeilijk kunnen worden gerecupereerd.
      Indien een begeleid(st)er ziek valt of in verlof gaat, neemt één van de collega‟s de shift
      over. Ook dit worden overuren. Pas bij langdurige afwezigheid (meer dan één maand)
      wordt uitgekeken naar vervanging. Een nieuwe begeleid(st)er heeft tijd nodig om zich in
      te werken en de kinderen te leren kennen. Hij/zij kan de eerste weken niet alleen op
      dienst staan. Hierdoor wordt er regelmatig gekozen om één of meer begeleid(st)er(s) een
      extra vervangingscontract aan te bieden.
      Indien meerdere medewerkers tegelijk afwezig zijn, moet iemand extra aangenomen
      worden zodat op elke locatie voldoende permanentie verzekerd kan worden.
      Het IBO doet op regelmatige basis beroep op een of meerdere PWA-medewerksters. Zij
      springen in op de drukste momenten en bij kortere ziekteperiodes. Het zijn steeds
      dezelfde Pwa‟ers zodat ze ook de kinderen en de opvang goed kennen.

                                                   49
  Tijdens de paasvakantie en grote vakantie is de werking van het IBO beperkt en kan
  verlof of overuren worden opgenomen. Toch hebben alle begeleid(st)ers samen na de
  grote vakantie 2005 een spaarpotje van 1459 overuren. Dit stemt overeen met de
  prestaties van een halftijds begeleid(st)er gedurende één jaar en 9 maanden.
  De meeste jongere medewerkers wensen voltijds te werken. Gezien het IBO geen 38 u
  per week open is, kan een begeleid(st)er moeilijk voltijds tewerkgesteld worden. In de
  mate van het mogelijke wordt binnen het gemeentebestuur gezocht naar aanvullende
  taken die ook qua uurregeling te combineren zijn met de taken van begeleid(st)er.
  Eén begeleidster combineert een deeltijdse opdracht in het IBO met een deeltijdse
  administratieve taak in de jeugddienst. Een begeleider heeft naast een ¾ contract in het
  IBO een ¼ opdracht als logistiek medewerker voor de diverse welzijnsdiensten, de
  begeleidster met een voltijds contract voor het IBO doet wat administratief werk voor de
  sector welzijn. Twee zieke begeleidsters met halftijds contract worden momenteel
  vervangen door één begeleidster met een vervangingscontract van ¾ en één
  begeleidster uit het team die een extra ¼ vervangingscontract kreeg.
  Hoeveel begeleid(st)ers nodig zijn om een IBO op een goede manier uit te bouwen hangt
  af van diverse factoren.
      De openingsuren: hoe langer de dienst aangeboden wordt, hoe meer manuren
      hiervoor moeten worden voorzien.
      Het aantal locaties: elke locatie moet open gehouden worden en veronderstelt
      dus minimum één personeelslid, ook al zijn er slechts twee kinderen.
      Het aantal aanwezige kinderen: per begonnen schijf van 14 kinderen moet
      minimum 1 begeleid(st)er aanwezig zijn.
  Doordat de strandjutter op 4 verschillende plaatsen opvang organiseert moeten er ‟s
  morgens steeds 4 en in de namiddag meestal 8 à 9 begeleid(st)ers op dienst komen. Met
  een equipe van 11 begeleid(st)ers en twee PWA-medewerkers is dit moeilijk te
  verwezenlijken van zodra iemand ziek is of in verlof.
  Op schoolvrije dagen is het IBO open op 3 plaatsen van 6.30 u à 7.00 u tot 19.00u à
  20.00 u afhankelijk van de locatie. Op deze momenten zijn er te weinig medewerkers als
  één of meerdere van de begeleid(st)ers afwezig is. Er wordt steeds voorzien in minimum
  1 begeleid(st)er per 14 aanwezige kinderen. De coördinator staat dan mee in het
  uurrooster en af en toe wordt beroep gedaan op andere personeelsleden van de
  welzijnsdiensten of is een van hen stand-by om in te vallen als er veel kinderen naar de
  Strandjutter komen.
  Regelmatig zijn er te weinig begeleid(st)ers om een uurrooster vlot op te maken.
  Indien nodig kan echter beroep gedaan worden op medewerkers van andere
  welzijnsdiensten. Een structurele aanpak van het tekort aan begeleid(st)ers dringt
  zich op.
o  Opleiding van de begeleid(st)ers
  Alle begeleid(st)ers volgden een opleiding via de VDAB of studeerden af als
  opvoed(st)er. De regelgeving voorziet dat tegen 2010 minstens 50% van de
  medewerkers een diploma hebben als opvoeder/kinderzorg A2. Momenteel hebben 3 van
  de 11 begeleid(st)ers (33%) een diploma dat voldoet aan deze norm. Enkele
  begeleidsters hebben een opleiding niveau A2 gevolgd maar niet in de richting
  opvoeder/kinderzorg.
  Indien nieuwe medewerkers aangeworven worden moeten deze voldoen aan de
  diplomavereisten.
  Het IBO voorziet in regelmatige vorming en bijscholing van het personeel. Vorming brengt
  niet alleen kennis bij maar verhoogt ook de motivatie van de begeleid(st)ers doordat ze
  nieuwe ideeën succesvol kunnen uitproberen.


                                              50
-  Inspraak van de kinderen
      De kinderen krijgen in de mate van het mogelijke inspraak in de organisatie van de
      opvang. Ze kiezen zelf hun activiteiten en kunnen voorstellen doen voor de aankopen
      van materiaal.
      Dit is een punt waar de begeleid(st)ers steeds aandacht aan besteden.
-  Beschikbaar spelmateriaal
      Het IBO beschikt jaarlijks over een budget van € 5 000 om speelgoed en knutselmateriaal
      aan te kopen. Hierdoor kunnen de begeleid(st)ers regelmatig nieuw speelgoed
      aanbieden. De kinderen worden gepolst naar hun verlangens voor de aankopen
      gebeuren.
      Er wordt ook speelgoed gedeeld. De fietsjes en ander speelgoed dat door de jeugddienst
      werd aangekocht voor de speelpleinwerking, worden op andere momenten gebruikt door
      de kinderen in het IBO.
      Dit stelt geen probleem.
-  Samenwerking met ouders, scholen en jeugddienst
    o  Samenwerking met ouders
      Alle ouders kunnen steeds bij de begeleidster of de verantwoordelijke terecht met vragen
      en opmerkingen. Bij de inschrijving krijgen ze ter plaatse van de begeleiding een
      rondleiding in de opvang en uitleg over de werking. Er wordt telkens een kopie gegeven
      van het huishoudelijk reglement.
      Alle ouders krijgen op het ogenblik dat hun kindje de leeftijd bereikt om naar school te
      gaan een infofolder over de werking van het IBO. Op regelmatige tijdstippen worden
      ouders bevraagd over hun tevredenheid over de opvang. Een grote algemene bevraging
      leerde ons dat de ouders tevreden zijn over de opvang en de begeleiding. De functie van
      de coördinator is onduidelijk.
    o  Samenwerking en afspraken met scholen
      Er worden vooral praktische afspraken gemaakt. De scholen geven door wanneer er
      pedagogische studiedagen gepland zijn.
      Alle scholen informeren de ouders over het bestaan van het initiatief voor buitenschoolse
      opvang via een kennismakingsfolder die het initiatief regelmatig actualiseert en in
      voldoende aantal aan de scholen bezorgd. De meeste scholen hebben ook een
      schoolkrantje of nieuwsbrief waarin verwezen wordt naar het IBO.
    o  Samenwerking met de jeugddienst.
      Op vraag van het IBO heeft de jeugddienst de capaciteit van de grabbelpas in de
      kerstvakantie verhoogd. Op schoolvrije dagen is het aanbod van het IBO zo goed als de
      enige vorm van opvang voor kinderen uit de basisschool. In de kerstvakantie is er parallel
      een aanbod van grabbelpas (6 tot 12 jaar) en in de paasvakantie en zomervakantie is er
      speelpleinwerking (2,5 tot 12 jaar) + grabbelpas.
      In de zomervakantie gebruiken de begeleid(st)ers van het IBO en de monitoren van de
      speelpleinwerking een “heen –en weerschriftje” om belangrijke info door te geven aan
      elkaar of, als er iets (praktisch) te melden is aan de ouders. Meestal is er een vlotte
      samenwerking. Men signaliseert wel veel verloren voorwerpen.
      In Leffinge waren er dit jaar een aantal opmerkingen omdat omwille van verbouwingen in
      de gebruikelijke locatie voor het speelpleinwerking, beide werkingen dezelfde lokalen
      gebruikten. Monitoren van een speelpleinwerking hebben andere meningen over orde,
      netheid en tucht dan de begeleid(st)ers van het IBO.
    De samenwerking met de diverse partners verloopt vlot.


                                                   51
-  Toegankelijkheid van het aanbod
  Het IBO wenst maximaal toegankelijk zijn voor de doelgroep, kinderen uit Middelkerke, die
  schoollopen in Middelkerke of van wie de ouders hier werken. Om dit te bereiken werd gekozen
  om niet met voorinschrijvingen te werken voor de vakantieperiodes.
  Indien deze keuze ertoe leidt dat op schoolvrije dagen een overbezetting mogelijk is worden
  “voorzorgsmaatregelen” genomen. In Middelkerke kan men over een tweede locatie (het
  vroegere scoutslokaal) beschikken waardoor kleuters en oudere kinderen in aparte lokalen
  opgevangen worden. Op alle locaties worden steeds voldoende begeleid(st)ers op dienst gezet,
  desnoods medewerkers van de jeugddienst of andere welzijnsdiensten.
  De keuze voor een toegankelijk aanbod heeft consequenties naar de (over)bezetting. Er
  wordt rekening gehouden in de planning van de activiteiten en het opmaken van
  uurroosters om de kwaliteit op peil te houden.
-  Openingsuren
  Bij het bepalen van de openingsuren moet rekening gehouden worden met de noden van de
  ouders en de draagkracht van de kinderen enerzijds en met het beschikbaar personeel
  anderzijds.
  De huidige openingsuren houden maximaal rekening met beide overwegingen.
                                                52
Vakantieaanbod jeugddienst
Speelpleinwerking:
  De speelpleinwerking ging door op drie verschillende locaties. In Middelkerke en Westende waren het
  dezelfde locaties als het voorbije jaar. Hier waren weinig problemen.
  In Leffinge kon men niet in de gemeenteschool, waar de opvang anders doorgaat. De lokalen (oude
  en nieuwe) van het IBO werden ook door de speelpleinwerking gebruikt. Er waren terecht
  opmerkingen vanwege de begeleid(st)ers van het IBO over orde en netheid.
  Het vinden van een geschikte locatie voor de speelpleinwerking is een regelmatig terugkerend
  probleem.
  Er worden per plein 12 monitoren aangesteld. Deze groep wordt geleid door een hoofdmonitor en
  krijgt administratieve ondersteuning door een administratief bediende. Allen met een contract als
  jobstudent. Voor Middelkerke en Westende is dit een goede bezetting. In Leffinge waren er minder
  inschrijvingen en veel monitoren.
  De aanstelling van de monitoren is een jaarlijks terugkerend probleem. Er zijn meer kandidaten
  jobstudenten voor juli dan voor augustus. Sommige monitoren wensen twee maanden te werken en
  haken af als ze enkel voor augustus aangesteld worden.
  Het samenstellen van een evenwichtig team monitoren is een puzzel, nieuwe begeleiders mengen
  met ervaren begeleiders, een evenwicht jongen / meisje, mensen met ervaring en aanvoelen voor
  elke leeftijdsgroep, … Nadat de teams in elkaar gepuzzeld zijn, moet dit liefst ongewijzigd aanvaard
  worden op het college.
  Jongeren die een plaatsje in augustus toegewezen kregen, haken ook gemakkelijker af omwille van
  een herexamen, een thesis hermaken , of andere reden. Het is heel moeilijk om op het laatste
  ogenblik een geschikte vervanger te vinden voor deze jongeren.
  Er worden steeds voldoende monitoren voorzien die ook een opleiding als monitor volgden.
  De praktische ondersteuning van de materiaalmeester verliep dit jaar zeer goed, met de
  poetsvrouwen moesten enkele afspraken verduidelijkt worden. De menu was evenwichtig en
  aangepast aan de smaak van kinderen. Af en toe was er te veel of te weinig eten. Het EHBO-
  materiaal zou iets frequenter aangevuld moeten worden, en lichte pijnstiller is aangewezen.
  Enkele afspraken met de ouders moeten volgend jaar verduidelijkt worden. Zo kunnen kinderen die
  niet zindelijk zijn en ook op dat vlak voldoende zelfstandig, niet naar de speelpleinwerking komen.
  Men zou in het vervolg deze kinderen weren uit de werking.
  In Westende was er een groep oudere kinderen die zich niet (meer) thuis voelden op de
  speelpleinwerking. Ze maakten het de anderen moeilijk door te vechten en ander onaangepast
  gedrag. De verantwoordelijken van de jeugddienst kijken uit naar een strategie om voor de jongeren
  van 5° en 6° leerjaar een aangepast aanbod en aanpak uit te werken.
  Er moet nagedacht worden over de minimale eisen qua zelfstandigheid en zindelijkheid van de
  jongste kinderen voor ze deelnemen aan de speelpleinwerking en een aangepaste aanpak,
  omkadering en activiteiten voor de oudste kinderen.
Grabbelpas
  De grabbelpas heeft de meeste activiteiten in het scoutslokaal (Middelkerke). Regelmatig werden ook
  activiteiten gepland in de andere deelgemeenten. Er waren geen problemen voor het vervoer van de
  monitoren naar de diverse plaatsen van afspraak. Op éénzelfde dag ging de werking ook op één
  locatie door. Het materiaal werd door de materiaalmeester (die ook voor de speelpleinwerking werkt)
  gebracht.
  Het spel en activiteitenaanbod was goed en gevarieerd. Door het slechte weer moesten een aantal
  zaken afgelast worden, maar de monitoren waren creatief in het verzinnen van regenprogramma‟s.                                                     53
  Enkele afspraken met ouders moeten ook hier verduidelijkt worden. Alle activiteiten hebben een
  begin en einduur. Sommige ouders respecteren deze uren niet. Ze brachten hun kind halfweg een
  voormiddag of haalden hen voor afloop van de activiteit al terug op.
  Het is ook jammer dat veel ouders hun kinderen inschreven voor activiteiten en dan later afbelden. Bij
  verschillende activiteiten waren alle beschikbare plaatsen gereserveerd. Als ouders later afbellen,
  hebben andere kinderen soms de kans niet gekregen om deel te nemen. Er wordt een wachtlijst
  opgemaakt voor kandidaten voor een activiteit, maar niet iedereen kiest er voor om zich daar op in te
  schrijven.
                                                    54
Besluiten bij de kwaliteit van opvang:
Di en st voo r op va ngg ez in ne n
  -  Er is een tekort aan opvanggezinnen om iedereen voldoende en kwalitatieve opvang te bieden.
    Hierdoor hebben onthaalouders soms onvoldoende tijd om een gesprek te hebben met de
    ouders, aandacht te kunnen geven aan elk kind. Indien de opvang heel de dag druk is, kan de
    onthaalouder minder flexibel zijn in de uurregeling.
  -  Er werden maatregelen genomen om de werkdruk bij de dienstverantwoordelijke van de DVO te
    verminderen en zo de kwaliteit van de begeleiding van de opvanggezinnen te kunnen
    handhaven.
  -  Doordat de ruimte waarin ouders ontvangen worden door meerdere personen ook als bureau
    wordt gebruikt, is een vertrouwelijk gesprek soms moeilijk.
  -  Het gebrek aan een goede ruimte voor de speelotheek, maakt het uitwisselen van speelgoed
    moeilijk.
Init ia ti ef voo r bu it e n sc hoo ls e op va ng
  -  Enkel Middelkerke voldoet momenteel qua capaciteit en infrastructuur. Leffinge kan verhuizen
    naar een geschikte nieuwbouw waar een grotere opvangcapaciteit mogelijk is, maar kreeg
    hiervoor nog geen toestemming van Kind en Gezin. De opvanglocaties in Slijpe en Westende
    moeten grondig aangepast worden of verhuizen.
  -  Alle locaties zijn vlot bereikbaar met de wagen en voor de meeste ouders is de afstand tot hun
    woning haalbaar.
  -  Regelmatig zijn er te weinig begeleid(st)ers om een uurrooster vlot op te maken. Indien nodig kan
    beroep gedaan worden op medewerkers van andere welzijnsdiensten. Een structurele aanpak
    van het tekort aan begeleid(st)ers dringt zich wel op.
  -  Momenteel voldoen slechts 33 % van de begeleid(st)ers aan de diploma-vereisten volgens de
    regelgeving.
  -  De begeleid(st)ers besteden steeds aandacht aan de inspraak van de kinderen.
  -  Er is voldoende spelmateriaal beschikbaar.
  -  De samenwerking met de diverse partners , scholen, ouders, jeugddienst, … loopt meestal vlot.
  -  Het IBO maakte de keuze om het aanbod zo maximaal toegankelijk mogelijk te organiseren. Dit
    heeft consequenties naar de (over)bezetting.
  -  De openingsuren houden zo maximaal mogelijk rekening met de noden van de ouders en de
    draagkracht van de kinderen enerzijds en het beschikbare personeel.
V ak ant ie a anb od v an de j eugd di en st
  -  Het vinden van een geschikte locatie voor de speelpleinwerking is een regelmatig terugkerend
    probleem.
  -  Er worden steeds voldoende monitoren voorzien per werking. Elke monitor heeft minstens een
    monitorenbrevet als opleiding.
  -  Er moet nagedacht worden over de minimale eisen qua zelfstandigheid van de jongste kinderen
    voor ze deelnemen aan de speelpleinwerking en een aangepaste aanpak en activiteiten voor de
    oudste kinderen.
  -  Voor de grabbelpas moeten afspraken met ouders verduidelijkt worden.
                                                     55
Besluiten

 Terugblik op de besluiten en beleidsopties uit het vorige lokaal
 beleidsplan
 Hieronder volgt een korte beschrijving van knelpunten en beleidsopties uit het vorige beleidsplan. De
 huidige stand van zaken bij deze knelpunten wordt beschreven.
 Het i nit iat i ef b uit en s choo l se k ind e rop v an g
 Alhoewel het gemeentebestuur een aantal inspanningen leverde om het personeelstekort aan te pakken,
 blijft dit een chronisch probleem. Dit probleem kent twee gezichten. Enerzijds worden er nog steeds zeer
 veel overuren genoteerd, anderzijds zijn op bepaalde momenten te weinig personen om op elke locatie
 een voldoende omkadering te verzekeren. Er wordt dan beroep gedaan op andere personeelsleden van
 de welzijnsdiensten om tijdelijk in te springen.
 Sinds het vorige lokaal beleidsplan hebben veel scholen hun aanbod buitenschoolse opvang afgebouwd.
 De vraag rond de prijssetting is dus minder relevant. Waar nog opvang doorgaat is deze beperkt in tijd,
 maar beduidend goedkoper dan de minima die door Kind en Gezin worden vastgesteld voor de IBO‟s.
 Het probleem van de onaangepaste locatie in Leffinge is van de baan door de nieuwbouw waar het IBO
 sinds de zomer van 2005 over kan beschikken.
 De s ch ol en
 De scholen stelden de vraag om informatie van de diverse gemeentelijke diensten aan ouders te
 bundelen. Momenteel worden voor de paasvakantie en de grote vakantie een brochure meegegevens
 met daarin het aanbod van de jeugddienst, de sportdienst en het IBO. Dit wordt positief bevonden. Ook
 de educatieve brochure die alle gemeentediensten samen opstelden voor de leerkrachten wordt zeer
 gewaardeerd.
 Toch blijven de scholen geconfronteerd worden met een berg aan folders, zowel van gemeentelijk
 initiatieven als van sport en andere verenigingen die een aanbod doen naar de kinderen. Deze opmerking
 wordt meegenomen en op het sectoroverleg van het gemeentebestuur ter sprake gebracht.
 Bij sommige ouders uit Lombardsijde is het aanbod van naschoolse opvang een element in de beslissing
 om hun kinderen niet in de eigen deelgemeente naar school te brengen. Indien ze nog een eindje voorbij
 hun woning moeten rijden naar de opvang, lijkt dat voor hen niet zo praktisch. Ouders die in de
 “Westhoek” werken, nemen hun kinderen soms mee naar Nieuwpoort of Veurne als de openingsuren /
 opvangmogelijkheden van de scholen daar beter aansluiten op hun werk.
 De directeur van de vrije school te Lombardsijde betreurde dat er geen extra locatie van het IBO voorzien
 werd in Lombardsijde. Deze vraag werd toen echter niet weerhouden omwille van financiële beperkingen
 en omdat de afstand tussen Lombardsijde en Westende slechts 1,5 km bedraagt.
 De di en st ont h a al gez inn en
 Er was en blijft een tekort aan opvanggezinnen, zeker voor flexibele opvang. De spreiding van het aantal
 opvanggezinnen is verbeterd, maar het tekort blijkt nu in zo goed als alle deelgemeenten, waar het
 probleem zich vroeger vooral in Middelkerke concentreerde.
 Er was eveneens een probleem om een vlotte bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijke te
 garanderen. Dit werd in eerste instantie opgelost doordat de verantwoordelijke een GSM-toestel ter
 beschikking kreeg dat gelijktijdig dienst kan doen als antwoordapparaat. De oproepen op de vaste
 telefoon kunnen worden doorgeschakeld naar de GSM.
 De j eug ddi en st
 Er was nood aan specifiek peuter en kleutermeubilair. Dit werd ondertussen aangekocht.
                                                     56
In Middelkerke was de locatie voor de speelpleinwerking te beperkt in ruimte en waren er onvoldoende
speeltoestellen. Sinds twee zomers gaat de speelpleinwerking nu door in de gemeenschapsbasisschool.
Bij de grabbelpas waren er een drietal opmerkingen.
-  Ouders vroegen om de activiteiten niet steeds in Middelkerke te concentreren. De jeugddienst
  organiseert nu de activiteiten in de deelgemeenten zodat niet steeds dezelfde ouders een verre
  verplaatsing moeten maken.
-  De vraag naar georganiseerd vervoer van en naar de activiteiten van de grabbelpas werd niet
  weerhouden.
-  Er wordt nu meer rekening gehouden met de werkuren van ouders. De activiteiten starten steeds om
  9.00 u tot 12.00 u en om 13.00 u tot 17.00u. Indien er daguitstappen gepland worden, wijken deze
  uren af in functie van de geplande activiteit. Kinderen die aan twee activiteiten per dag deelnemen,
  kunnen ook samen met de monitoren hun boterhammetjes opeten.
                                                   57
Besluiten en vaststellingen bij de huidige situatie
Aa n bod v an opv ang
Voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)
Er is een aanbod van dagopvang bij opvanggezinnen (dienst voor opvanggezinnen + één zelfstandig
onthaalouder) en bij een mini-crèche. Er is geen gesubsidieerde opvang in de landelijke gebieden.
Ouders die opvang zoeken in een kinderdagverblijf kunnen binnen de gemeente niet terecht.
Er is een theoretische mogelijkheid tot opvang op elk moment.
Buitenschoolse opvang (2,5 tot 12 jaar)
Er is een aanbod van buitenschoolse opvang binnen de dienst voor opvanggezinnen, het initiatief voor
buitenschoolse kinderopvang, een zelfstandige mini-crèche en enkele scholen. De meerderheid van de
scholen biedt enkel opvang over de middag aan.
De openingsuren van het IBO zijn ruim zodat de meeste ouders op weekdagen geen problemen hebben
om de opvang te combineren met hun werkuren.
De mini-crèche en de dienst voor opvanggezinnen bieden in beperkte mate een opvang in het weekend,
op feestdagen en ‟s nachts.
Opvang zieke kinderen
Er is via de mutualiteiten een aanbod voor opvang van zieke kinderen.
Flexibele opvang
Elke vorm van flexibele opvang is in principe mogelijk. De grootte van dit aanbod is echter een probleem.
De betaalbaarheid van enkele vormen is eveneens een probleem voor een grote groep ouders.
Ander aanbod
Het aanbod van andere initiatieven die niet specifiek kinderopvang als doelstelling hebben is ruim. Er zijn
ook (vooral) met de jeugddienst duidelijke afspraken naar taak en werkverdeling.

De v r a ag n a a r o pv an g
Voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)
-  Er is een tekort aan opvangplaatsen voor het basisaanbod (opvang tussen 7.00 u en 18.00 u). Dit is
  merkbaar zowel in de gesubsidieerde opvang als bij de zelfstandige initiatiefnemers. Regelmatig
  kunnen ouders niet of onvoldoende geholpen worden.
  Er is een tekort aan opvangplaatsen want:
  -  ouders vinden in het geheel geen opvang of kunnen enkel bij een opvanggezin terecht waar ze in
    eerste instantie niet voor zouden kiezen. Ver van hun woonplaats, uurregeling is te beperkt zodat
    derden ingeschakeld moeten worden om het kind op tijd te kunnen ophalen, …
  -  ouders moeten eerst enkele maanden loopbaanonderbreking nemen tot een plaatsje vrijkomt.
  -  onthaalouders aanvaarden meer kinderen dan ze aanvankelijk gepland hadden omdat ze weten
    dat de ouders anders letterlijk op straat staan, ten koste van zichzelf en hun gezin, maar
    uiteindelijk ook ten koste van de kinderen waar ze voor zorgen.
  -  bij ziekte of verlof van een onthaalouder kunnen de kinderen niet steeds een plaatsje krijgen bij
    een ander opvanggezin. Indien een opvanggezin plots de opvang stopzet, kan de dienst soms
    geen voldoende alternatieve opvang voorzien.
-  Ouders hebben geen mogelijkheid om een keuze te maken voor opvang in een kinderdagverblijf. Het
  aanbod van groepsopvang is beperkt tot de 14 plaatsen in de mini-crèche. Deze is niet voor iedere
  ouder betaalbaar. 14 plaatsen is ook een te beperkt aanbod.


                                                      58
-  Binnen de dienst voor opvanggezinnen en de mini-crèche zijn plaatsen voor flexibele opvang
  (verruimde openingsuren) beschikbaar. Rekening houdend met de tewerkstelling binnen de horeca,
  is het aanbod van deze plaatsen te beperkt. Tegen de zomer moeten steeds kinderen geweigerd
  worden wegens geen plaats. Soms verliezen ouders hierdoor hun (kans op een) job.
-  De toegankelijkheid van de voorschoolse kinderopvang is niet gewaarborgd voor alle ouders. De
  dienst wil een extra inspanning doen om voldoende en betaalbare plaatsen te voorzien voor ouders
  in een sociaal moeilijke situatie. Het statuut van de opvanggezinnen (geen kinderen ingeschreven
  betekent geen inkomen) maakt het echter heel moeilijk om opvanggezinnen te verplichten plaatsen
  vrij te houden voor dringende opvangvragen. Zo lang er geen voldoende groot aanbod aan
  opvangplaatsen is, zullen ouders die lang vooraf kunnen plannen, de plaatsen bij de opvanggezinnen
  reserveren en vallen ouders die niet kunnen plannen (om welke reden dan ook) uit de boot.
-  In Middelkerke zijn ongeveer 19 plaatsen voorschoolse opvang in de zelfstandige opvang en 86
  plaatsen bij de dienst voor opvanggezinnen. Deze plaatsen zijn zo goed als steeds allemaal ingevuld.
Buitenschoolse opvang
-  De capaciteit van de diverse locaties is, behalve in Middelkerke, onvoldoende. Ook de infrastructuur
  in Slijpe en Westende moet verbeteren. In Middelkerke moeten aanpassingen gebeuren in het kader
  van de brandveiligheid.
-  De locatie te Leffinge verhuisde naar een nieuw gebouw, aangepast aan de eisen van de
  kinderopvang maar omdat er geen geldig beleidsplan is, kan de administratie van Kind en Gezin
  deze verhuis niet goedkeuren.
-  In alle locaties is er een stijging van het aantal opvangprestaties voor de korte opvang. Afhankelijk
  van de locatie is deze stijging groter en constanter. De langdurende opvang steeg heel sterk in
  Leffinge, terwijl die licht terugliep in de andere centra.
-  Op schoolvrije dagen, als er geen speelpleinwerking is, is het in het initiatief voor buitenschoolse
  opvang zeer druk. Alle begeleid(st)ers moeten dan op post zijn. Indien één persoon niet kan werken,
  moet er een invaller gevonden worden onder de PWA‟ers of bij één van de andere welzijnsdiensten.
  Dit betekent ook dat de begeleid(st)ers zelf nooit verlof kunnen nemen als hun kinderen in verlof zijn
  (buiten de paas- of zomervakantie)
-  Het IBO heeft momenteel 5 FTE begeleidsters met gesco-subsidie. De gemeente heeft deze
  omkadering uitgebreid met nog eens 1,25 FTE. Toch blijkt dat deze omkadering te beperkt is om een
  vlotte werking mogelijk te maken. De coördinator staat regelmatig in het uurrooster (in moeilijke
  periodes bijna even veel als de begeleid(st)ers) en soms moet beroep gedaan worden op
  medewerkers van de jeugddienst of andere welzijnsdiensten om een voldoende personeels-
  omkadering te garanderen.
Aanbod jeugddienst
-  De speelplein- en grabbelpaswerking voor min 12 jarigen zijn succesvol. Er wordt voldoende
  omkadering voorzien.
-  De grabbelpasactiviteiten zijn vaak volzet. Ouders die eerst komen, schrijven hun kind ook in op
  activiteiten die nadien worden afgebeld.
-  Ouders moeten begin- en einduren van de activiteiten respecteren en hun kinderen niet te laat
  brengen of te vroeg ophalen.
-  Er moeten bijsturingen gebeuren bij de aanstelling van de monitoren meer bepaald bij de procedure
  voor en de duur van de aanstelling. Het inschakelen van een extra bus tijdens bepaalde activiteiten
  van de speelpleinwerking is wenselijk. De kinderen moeten te vaak wachten tot de gele bus een
  tweede rit doet.
-  Te veel kinderen op de speelpleinwerking zijn niet zindelijk. Speelpleinwerking is geen kinderopvang,
  monitoren zijn geen kinderverzorgsters.
                                                      59
-  Er moet een specifieke werking voorzien worden voor de oudere kinderen op het speelplein in
  Westende. De monitoren zijn, binnen de huidige werking, niet steeds in staat om kinderen met
  storend gedrag op een goede manier aan te pakken.
Opvang voor jongeren + 12 jaar
-  Er is een aanbod voor jongeren ouder dan 12 jaar. De Paraswap biedt vooral namiddag- en avond-
  activiteiten aan. Het aantal jongeren dat aan deze activiteiten deelneemt in 2005 ligt rond de 20 per
  activiteit.
-  Er is geen zicht op de vraag van ouders (en de wens van de jongeren) naar opvang of activiteiten die
  een volle dag beslaan.
Flexibele opvang
-  Het is een uitdaging om een correct zicht te krijgen op de nood aan flexibele opvang in al zijn
  aspecten; de opvang op vroege en late tijdstippen, de opvang in het weekend, de nood aan
  nachtopvang en de organisatie van zeer sporadische opvang of opvang met onmiddellijke instap.
  Ook de invloed van het seizoenwerk op de vraag naar kinderopvang (hoeveel vraag en wijziging van
  de soort opvangvraag) is onvoldoende onderzocht.
-  Ook de vragen voor zeer vroege opvang (voor 6.30 u) of (zeer) late opvang (na 19.00u voor jonge
  kinderen, 19.30u à 20 u voor oudere kinderen) zijn binnen de bestaande initiatieven moeilijk te
  beantwoorden.
-  De plaatsen weekendopvang (29 op zaterdag, 26 op zondag) zijn te beperkt in verhouding tot het
  aantal kinderen in de gemeente en de aard van de tewerkstelling in de kustregio. Slechts de helft van
  deze plaatsen zijn binnen de gesubsidieerde opvang, terwijl werknemers in de horeca een beperkt
  inkomen hebben.
-  Opvang met onmiddellijk instap voor niet-schoolgaande kinderen, zal binnen het aanbod van de
  dienst voor opvanggezinnen een probleem blijven zolang er te weinig opvangplaatsen zijn. De
  mogelijkheden om te programmeren binnen een DVO zijn zeer beperkt. De dienst is erg afhankelijk
  van de beschikbaarheid van (kandidaat-) opvanggezinnen.
De k w a lit ei t va n d e o pv ang
Dienst voor opvanggezinnen
  -  Er is een tekort aan opvanggezinnen om iedereen voldoende en kwalitatieve opvang te bieden.
    Hierdoor hebben onthaalouders soms onvoldoende tijd om een gesprek te hebben met de
    ouders, aandacht te kunnen geven aan elk kind. Indien de opvang heel de dag druk is, kan de
    onthaalouder minder flexibel zijn in de uurregeling.
  -  Er werden maatregelen genomen om de werkdruk bij de dienstverantwoordelijke van de DVO te
    verminderen en zo de kwaliteit van de begeleiding van de opvanggezinnen te kunnen
    handhaven.
  -  Doordat de ruimte waarin ouders ontvangen worden door meerdere personen ook als bureau
    wordt gebruikt, is een vertrouwelijk gesprek soms moeilijk.
  -  Het gebrek aan een goede ruimte voor de speelotheek, maakt het uitwisselen van speelgoed
    moeilijk.
Initiatief voor buitenschoolse opvang
  -  Enkel Middelkerke voldoet momenteel qua capaciteit en infrastructuur. Leffinge kan verhuizen
    naar een geschikte nieuwbouw waar een grotere opvangcapaciteit mogelijk is, maar kreeg
    hiervoor nog geen toestemming van Kind en Gezin. De opvanglocaties in Slijpe en Westende
    moeten grondig aangepast worden of verhuizen.
  -  Alle locaties zijn vlot bereikbaar met de wagen en voor de meeste ouders is de afstand tot hun
    woning haalbaar.
                                                      60
  -  Regelmatig zijn er te weinig begeleid(st)ers om een uurrooster vlot op te maken. Indien nodig kan
    beroep gedaan worden op medewerkers van andere welzijnsdiensten. Een structurele aanpak
    van het tekort aan begeleid(st)ers dringt zich op.
  -  Momenteel voldoen slechts 33 % van de begeleid(st)ers aan de diploma-vereisten volgens de
    regelgeving.
  -  De begeleid(st)ers besteden steeds aandacht aan de inspraak van de kinderen.
  -  Er is voldoende spelmateriaal beschikbaar.
  -  De samenwerking met de diverse partners , scholen, ouders, jeugddienst, … loopt meestal vlot.
  -  Het IBO maakte de keuze om het aanbod zo maximaal toegankelijk mogelijk te organiseren. Dit
    heeft consequenties naar de (over)bezetting.
  -  De openingsuren houden zo maximaal mogelijk rekening met de noden van de ouders en de
    draagkracht van de kinderen enerzijds en het beschikbare personeel anderzijds.
Vakantieaanbod van de jeugddienst
  -  Het vinden van een geschikte locatie voor de speelpleinwerking is een regelmatig terugkerend
    probleem.
  -  Er worden steeds voldoende monitoren voorzien per werking. Elke monitor heeft minstens een
    monitorenbrevet als opleiding.
  -  Er moet nagedacht worden over de minimale eisen qua zelfstandigheid en zindelijkheid van de
    jongste kinderen voor ze deelnemen aan de speelpleinwerking en een aangepaste aanpak,
    omkadering en activiteiten voor de oudste kinderen.
  -  Voor de grabbelpas moeten afspraken met ouders verduidelijkt worden.
                                                   61
Beleidsopties
   Deze beleidsopties worden naar voor geschoven rekening houdend met het decreet op het lokaal
   sociaal beleid, het sociaal huis en de Vlaamse beleidsopties zoals een stroomlijning en integratie
   van de verschillende vormen van kinderopvang.
   De beleidsopties houden ook rekening met de plaatselijke situatie en politieke keuzes. Er is sprake
   van een mogelijk nieuw administratief centrum voor de administratieve diensten van de plaatselijke
   overheid.
   De gemeente profileert zich als een kindvriendelijke gemeente en er wordt veel belang gehecht aan
   de decentralisatie van de activiteiten naar elke deelgemeente.
   Als kustgemeente is er ook een specifiek economisch klimaat. Horeca en zelfstandige kleinhandel
   zijn belangrijk voor de gemeente. Hierdoor worden ook andere eisen gesteld aan kinderopvang en
   sociale voorzieningen.


   Op korte termijn, 2005/2006
     We wensen een grondig behoeftenonderzoek uit te voeren naar de nood aan bijkomende opvang
     voor kinderen tussen 0 en 14 jaar.
     Hierbij denken we aan een bevraging van:
     1. ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar waarbij gepeild wordt naar de opvang
     die momenteel gebruikt en / of gewenst wordt.
     2. mensen betrokken bij de lokale economie waarbij de vraag gesteld wordt rond de problemen
     die er op het werk zijn als werknemers geen of geen gepaste opvang vinden.
     3. “bevoorrechte getuigen” die door hun (vrijwilligers)werk betrokken bij de
     kinderopvangproblematiek. Vb de regio-verpleegkundige, de verantwoordelijke van de opleiding
     van het OCMW, mensen die in de opvang werken, …Afhankelijk van de invalshoek van deze
     getuigen, worden de vragen gesteld die leiden tot een inschatting van de problemen met
     betrekking tot kinderopvang
     Als bijlage vindt u de onderwerpen waarrond de diverse groepen bevraagd kunnen worden.
     Er moet een uitgebreidere personeelsomkadering komen binnen het IBO. Naast het uitbreiden
     van het aantal uren arbeidsprestatie van de begeleid(st)ers moet rekening gehouden worden met
     een voldoende aantal personeelsleden en de opgelegde diplomavoorwaarden.
     Na goedkeuring van het beleidsplan wordt opnieuw een aanvraag gericht naar Kind en Gezin om
     de opvangcapaciteit van de diverse locaties te verhogen.
         Leffinge: verhoging van 10 plaatsen naar 24 plaatsen en aanvraag tot toestemming om
         de locatie te verhuizen
         Slijpe: verhoging van 10 plaatsen tot 16 plaatsen
         Westende: Verhoging van 15 plaatsen naar 22 plaatsen
     Verhuis van de locatie van het IBO te Slijpe, zodat voldaan wordt aan de gestelde
     kwaliteitsnormen.
     Plaatsen inkomsas in de locatie Middelkerke, in opvolging van het inspectieverslag van Kind en
     Gezin. Aanpassingen in functie van brandveiligheid (deuren moet naar buiten open draaien).
     Aanpassingen in het jeugdcentrum zodat de trap veiliger is voor jonge kinderen.
     Voorzien in voldoende en aangepaste bureauruimte binnen het jeugdcentrum voor de
     stafmedewerker welzijn.


                                                      62
  Er moet een informatiecampagne worden opgezet om de bevolking te informeren over:
    o  de noodzaak van een degelijke verzekering voor jongeren die zonder bemiddeling van
      een dienst bij ouders gaan baby-sitten.
    o  het bestaan van de diensten voor opvang van zieke kinderen.
    o  de blijvende vraag naar extra opvanggezinnen.
    o  het huishoudelijk reglement van grabbelpas en speelpleinwerking.
  De scholen waarderen dat de financiële inspanning vanuit het gemeentebestuur voor de opvang
  op school behouden blijft.
Op middellange termijn (2007 tot 2009)
  Realiseren van bijkomende opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in een vorm van
  groepsopvang, met een aanbod van weekendopvang.
  Aanpassen van de opvanglocatie te Westende, zodat ook daar een capaciteitsverhoging mogelijk
  wordt, rekening houdend met de brandveiligheids- en infrastructuurnormen (van 15 plaatsen naar
  22).
  Ombouwen van de zolder in het jeugdcentrum tot ruimte voor spelotheek en vergaderingen.
  Voorzien in een vaste locatie voor de speelpleinwerking te Middelkerke.
Op langere termijn (vanaf 2009)
  Uitbouw van een geïntegreerd welzijnshuis voor gezinnen met jonge kinderen. Hierbij denken we
  aan één gebouw waar ouders terechtkunnen. Dit kan, maar is niet noodzakelijk in combinatie met
  de plannen voor een nieuw administratief centrum voor de gemeente en OCMW-diensten.
    o  voor de raadpleging in het consultatiebureau voor het jonge kind,
    o  opvang in een kinderdagverblijf met aangepaste openingsuren die rekening houden met
      de plaatselijke tewerkstelling.
    o  de locatie van het IBO (afdeling Middelkerke)
    o  de administratieve diensten van de dienst voor opvanggezinnen, het initiatief
      buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf
    o  ruimte voor een spelotheek
    o  een gespreksruimte waar ouders terechtkunnen met vragen rond
      opvoedingsondersteuning en hier ook informatie kunnen vinden.
  Dit “huis” moet vlot bereikbaar zijn en liefst centraal liggen in Middelkerke.
  Uitbouw van een buurtgerichte opvang in Westende - Bad, samen met een wijkcentrum voor
  bewoners.
                                                 63
Werking van het lokaal overleg
Alle in het eerste hoofdstuk genoemde leden van het lokaal overleg kregen telkens een tweetal weken
voor de vergadering de agenda en voorbereidende werkteksten van het lokaal overleg toegestuurd.
Sommige leden reageerden schriftelijk op bepaalde vragen of teksten, andere mensen gaven weinig blijk
van interesse / betrokkenheid.
Bij de opmaak van het beleidsplan werden schriftelijk, telefonisch of bij de zelfstandige initiatieven bij hen
persoonlijk thuis enkele zaken bevraagd. Verschillende diensten leverden op deze manier een bijdrage
tot het verzamelen van gegevens voor het beleidsplan, zonder dat ze aanwezig waren op de
bijeenkomsten van het lokaal overleg.
Aanwezigen op het lokaal overleg
  De directies van de diverse scholen en de verantwoordelijken van de gemeentelijke initiatieven voor
  kinderopvang (DVO +IBO) waren in het hele proces betrokkenen.
  De schepen van Welzijn en de sectorfunctionaris Welzijn waren ook telkens aanwezig, samen met de
  vertegenwoordigster van Kind en Gezin.
  De voorzitters van de ouderraad van de gemeenteschool te Slijpe en de vrije school Middelkerke
  waren aanwezig op een of meerdere bijeenkomsten. Ook de verantwoordelijke van de baby-sitdienst
  van de deelgemeente Middelkerke was aanwezig of antwoordde schriftelijk op vragen betreffende de
  opmaak van het beleidsplan.
  Bij het goedkeuren van het beleidsplan was ook de vertegenwoordigster van het OCMW en van het
  sociaal fonds voor de horeca aanwezig.
Betrokken in de marge : schriftelijke of telefonische reacties.
  Verantwoordelijken van de baby-sit diensten van de gezinsbond en de mutualiteiten.
  Verantwoordelijken van de diensten voor opvang zieken kinderen.
  Gemeentelijke dienstverantwoordelijken van de sectoren welzijn, jeugd, sport, cultuur, …
Afwezig op het lokaal overleg
De zelfstandige opvanginitiatieven bleven afwezig op het lokaal overleg. Om hun inbreng te verhogen
ging de secretaris van het lokaal overleg op bezoek met een vragenlijst om hun werking beter te leren
kennen en de knelpunten zie zij aanvoelen te noteren.
De voorzitters van de gezinsbonden waren niet aanwezig en reageerden ook niet op de briefwisseling.
Kiezen van voorzitter en secretaris
De functie van secretaris werd vanaf 01/06/05 opgenomen door Carla Leber, stafmedewerker van de
welzijnsdiensten van het gemeentebestuur.
De zoektocht naar een voorzitter verloopt moeizaam. Dhr. Geert Verdonck, schepen van Welzijn, neemt
noodgedwongen de functie van gespreksleider waar op de bijeenkomsten van het lokaal overleg.
Graad van consensus over de beleidsvoorstellen
Het beleidsplan met de beleidsvoorstellen werd unaniem aangenomen op het lokaal overleg van
28/11/05.
                                                      64
Bijlagen
   1. lijst met afkortingen en gebruikte termen.
   2. gebruikte vragenlijsten
   3. verslagen van de besprekingen bij het tot stand komen van het beleidsplan.
   4. Onderwerp voor de vragenlijst bij het behoeftenonderzoek.
                                           65
Bijlage 1: Gebruikte termen en afkortingen

Attest van toezicht       Verklaring van Kind en Gezin dat de minimale kwaliteitseisen voldaan
                zijn op het moment van de inspectie
Fiscaal attest         Attest dat vermeld hoeveel ouders betaalden voor de kinderopvang.
                Dit bedrag kan afgetrokken worden van de inkomsten bij de
                berekening van de belastingen.
Mini-crêche        MC  Door een zelfstandige uitgebate kinderopvang waar tussen de 8 en
                de 22 kinderen worden opgevangen
                een zelfstandige mini-crêche heeft een attest van toezicht en kan
                fiscale attesten afleveren aan de ouders
Zelfstandig opvanggezin  ZOO  Door een zelfstandige uitgebate kinderopvang waar maximum 7
                kinderen worden opgevangen.
                Een zelfstandig opvanggezin heeft een attest van toezicht en kan
                fiscale attesten afleveren aan de ouders.
Gemeld opvanggezin       Opvanggezin dat enkel aan Kind en Gezin meldde dat ze opvang
                doen maar hiervoor geen attest van toezicht aanvroeg of geen attest
                van toezicht verkregen heeft.
Barcelona-norm         Norm die op Europees niveau werd afgesproken als streefcijfer om
                voor iedereen voldoende opvang te kunnen voorzien.
Voorschoolse opvang       Opvang van kinderen jonger dan 2,6 jaar, voor ze de leeftijd hebben
                om naar school te gaan.
Buitenschools opvang      Opvang van kinderen die naar de basisschool gaan (ongeveer 2,6
                jaar tot 12 jaar)
Initiatief voor      IBO  Dienst die buitenschoolse opvang organiseert voor kinderen van de
buitenschoolse opvang      basisschool, in groep.
                Het initiatief wordt erkend door kind en gezin, voert een
                kwaliteitsbeleid en krijgt subsidies van de overheid (FCUD en
                weerwerkgesco‟s).
                De ouderbijdrage ligt niet te hoog en houdt rekening met sociale
                factoren. Ouders krijgen een fiscaal attest
Dienst voor        DVO  Dienst die aangesloten opvanggezinnen begeleidt en administratief
opvanggezinnen         ondersteunt. Ouders kunnen hier terecht voor informatie betreffende
                de opvangmogelijkheden bij opvanggezinnen.
                De dienst wordt erkend door Kind en Gezin, voert een
                kwaliteitsbeleid en krijgt subsidies van Kind en Gezin
                De ouderbijdrage wordt bepaald rekening houdend met het inkomen
                en het aantal kinderen in het gezin. Ouders krijgen een fiscaal attest.
Flexibel opvangaanbod      Aanbod van kinderopvang buiten de gewone opvang dit is / kan zijn:
                  - zeer late of vroeg opvang (voor 6.30 u of na 19.00 u)
                  - occasionele opvang (voor slechts één of twee momenten per
                    maand)
                  - urgentieopvang (opvang die onmiddellijk beschikbaar is)
                  - weekendopvang
Speelpleinwerking     SPW  Werking van de jeugddienst waarbij in paasvakantie en
                zomervakantie voor kinderen van de basisschool activiteiten worden
                georganiseerd overdag.
                                                   66
Grabbelpas     Werking van de jeugddienst waarbij kinderen inschrijven op
          activiteiten. Leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
Locaties van IBO  Plaats waar de kinderen opgevangen worden.
                                        67
Gebruikte vragenlijsten bij het verzamelen van gegevens.
V ra ge nl ij st t e r voo rb er e idi ng v an het l ok a al o ve r leg o ktob e r 0 5
  1. vragenlijst naar de verantwoordelijken van de baby-sitdienst
  2. vragenlijst aan de directeurs van de scholen
  3. vragenlijst aan de aanbieders van de dienst opvang zieke kinderen
  4. vragenlijst die als achtergrond diende voor de bevraging van de verantwoordelijken van de
    zelfstandige opvanginitiatieven.
V ra ge nl ij st t e r beo or del ing van h et ontw e rp lo k a a l b e le id spl an no ve mb er 05 .
                                                    68
Verslagen van de bijeenkomsten van het lokaal overleg die leidden tot het
lokaal beleidsplan.
V er s lag b ij e enk om st 17 j uni 0 5
V er s lag b ij e enk om st 11 o kt ob e r 0 5
V er s lag b ij e enk om st 28 no v emb e r 0 5
                                      69
Voorstel van te bevragen onderwerpen bij het geplande behoeftenonderzoek.
  Ouders
1. Vragen rond de gezinssituatie: hoeveel kinderen zijn er in het gezin, hoe oud zijn die kinderen,
  alleenstaande ouder of niet, hoe ver wonen de grootouders of andere familieleden,…
2. Vragen rond arbeid: werken beide ouders, werken jullie in ploeg, werken jullie parttime of fulltime, zijn
  jullie zelfstandig, …
3. Vragen rond de opvang: hebt u opvang voor uw kinderen, de opvang die u nu heeft was dit uw eerste
  keuze, hoe verliep de zoektocht, hoe evolueert de nood aan kinderopvang met het opgroeien van uw
  kinderen, welke soort opvang kent u allemaal, wat kan er volgens u nog verbeteren rondom de
  opvang?


  Lokale Economie
1. Situering van het bedrijf; is dit een kleine horecazaak, winkel, grootwarenhuis, hoeveel mensen
  werken er, wat is de uurregeling, …
2. Vragen rond de invloed van kinderopvang op de beschikbaarheid van werknemers:, haken
  werknemers af omdat ze de opvang van de kinderen niet geregeld krijgen
3. Hoe lossen deze bedrijfsleiders de mogelijke problemen rond kinderopvang van hun eigen kinderen
  op?
4. Bent u zelf bereid om als partner op te treden in een nieuw op te richten initiatief voor
  groepsopvang-flexibele opvang? Hebt u ideeën hier rond?


  Bevoorrechte getuigen
  Zij worden door hun (vrijwilligers)werk betrokken bij de kinderopvangproblematiek.
  Vb. de regio-verpleegkundige, de verantwoordelijke van de opleiding van het OCMW, mensen die in
  de opvang werken,… Afhankelijk van de invalshoek van deze getuigen, worden de vragen gesteld die
  leiden tot een inschatting van de problemen met betrekking tot kinderopvang.
                                                     70

								
To top