Docstoc

09Panida_Alykis_sel_119_159

Document Sample
09Panida_Alykis_sel_119_159 Powered By Docstoc
					3.5.  Πανίδα
3.5.1. Οπνιθοπανίδα πεπιοσήρ Δήμος Δικαίος νήζος Κω


    Οη πγξόηνπνη, δειαδή ε κεηαβαηηθή δώλε κεηαμύ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ
εθηάζεσλ, είλαη πνιύ γλσζηνί γηα ηελ αθζνλία θαη ηελ πνηθηιόηεηα ηεο άγξηαο
παλίδαο ηνπο. Πνιιά είδε πδξόβησλ πνπιηώλ, αξπαθηηθώλ πνπιηώλ, ςαξηώλ θαη
νξηζκέλσλ ζειαζηηθώλ αθζνλνύλ ζηα έιε, ηηο ιίκλεο θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο
Διιάδαο.
    Σα παξπδάηηα πνπιηά απνηεινύλ κηα από ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο
δώσλ ησλ πγξνηόπσλ, αθ’ ελόο κελ ιόγσ ηεο εύθνιεο παξαηήξεζεο θαη ηεο
αηζζεηηθήο απόιαπζεο πνπ δίλνπλ ζηνλ παξαηεξεηή θαη αθ’ εηέξνπ ιόγσ ηεο
νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπο, δηόηη απηά ζπληζηνύλ ηα πςειόηεξα ηξνθηθά επίπεδα ζηε
ξνή ύιεο θαη ελέξγεηαο ησλ πγξνηνπηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, παξέρνληαο πνιύηηκα
ζηνηρεία γηα ηελ νηθνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Οη Μεζνγεηαθνί πγξόηνπνη είλαη
ζπνπδαίνη ηόπνη γηα ην θώιηαζκα, ηελ μεθνύξαζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή πνιιώλ
εηδώλ πνπιηώλ, θαζώο βξίζθνληαη ζηηο θύξηεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνύο κεηαμύ ηεο
Δπξώπεο θαη ηεο Αθξηθήο.
    ΢ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην «Κόθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινύκελσλ
΢πνλδπιόδσσλ», έρνπλ παξαηεξεζεί 51 είδε απηήο ηεο νκάδαο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε
έμη δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο (Haematopodidae, Recurvirostridae, Burhinidae,
Charadriidae,  Scolopacidae  θαη  Glareolidae).  Σα  πεξηζζόηεξα  είδε  (36)
παξαηεξνύληαη θπξίσο θαηά ηε κεηαλάζηεπζε ζηνπο ειιεληθνύο πγξνηόπνπο ελώ 12
αλαπαξάγνληαη ζ’ απηνύο. ΢ην «Κόθθηλν Βηβιίν» αλαθέξνληαη 11 είδε ζε δηάθνξεο
θαηεγνξίεο θηλδύλνπ θαη σο ρξήδνληα εηδηθνύ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο, ελώ 12
αλαθέξνληαη θαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 79/409 γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ άγξησλ πηελώλ.
    Ζ άγξηα παλίδα είλαη επίζεο επάισηε ζε άκεζεο αλζξσπνγελείο δηαηαξάμεηο.
Απηό ηζρύεη πεξηζζόηεξν γηα ηα κεγαιόζσκα είδε ζειαζηηθώλ θαη πνπιηώλ θαη
ιηγόηεξν γηα ηα κηθξόζσκα. Αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε πγξνηόπνπο όπσο ην
θπλήγη, ε αιηεία, ε βόζθεζε, ε ζπγθνκηδή αγξίσλ εηδώλ θπηώλ, ν ηνπξηζκόο αθόκε
θαη ε θπζηνιαηξηθή παξαηήξεζε ησλ πνπιηώλ κπνξνύλ λα εμαθαλίζνπλ ή
απνδηώμνπλ ηελ άγξηα παλίδα ή λα επηθέξνπλ έληνλεο δηαηαξάμεηο ζηε ιεηηνπξγία
ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Όκσο, αλ νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ζρεδηαζζνύλ κε ηξόπν πνπ
λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηνπηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ γεηηληάδεη κε απηά, ηόηε κπνξνύλ λα είλαη αβιαβείο θαη λα
απμήζνπλ ηελ αμία ησλ πγξνηόπσλ γηα ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο, αθόκε θαη λα
απνβνύλ σθέιηκεο γηα ηελ άγξηα παλίδα. Από ηελ άπνςε απηή έρεη πνιύ κεγάιε
ζεκαζία ε δώλσζε ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν έιεγρόο ηνπο θαηά ηηο
δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο.
    Ζ έιιεηςε κηαο ζαθνύο εηθόλαο θαη ε γεληθόηεξε έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο παλίδαο δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε κηαο πιεξέζηεξεο έξεπλαο θαη
θαηαγξαθήο ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο. Γηα λα δηαηεξεζεί ε άγξηα παλίδα σο
ηκήκα ηεο ειιεληθήο θπζηθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα αλαπιαζζεί κέξνο ησλ
θαηεζηξακκέλσλ πγξνηόπσλ θαη λα δεκηνπξγεζνύλ λένη πγξόηνπνη. Καλείο
πγξόηνπνο δελ πξέπεη λα εμαθαληζζεί, θαηαζηξαθεί ή ππνβαζκηζηεί.
    ΢ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πγξνηνπηθήο
παξπδάηηαο παλίδαο, αιιά θαη ηεο νξληζνπαλίδαο ησλ νξεηλώλ θαη ινηπώλ νηθνηόπσλ
ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπό ηελ νηθνινγηθή αμηνιόγεζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηεο.
    Αθόκε ε παξαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο απνηειεί ζεκαληηθό νηθνηνπξηζηηθό
θίλεηξν θαη ν νηθνηνπξηζκόο πξνηείλεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο, νξληζνιόγνπο θαη
νηθνιόγνπο σο κέζνλ εμηζνξξόπεζεο ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ θαη άιισλ πηζαλώο
επηβιαβώλ γηα ην πεξηβάιινλ αλαπηπμηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
    Ζ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδεηαη κε βάζε δεδνκέλα :
i. πνπ έρνπλ ζπιιεγεί από ηνλ γξάθνληα πεξηζηαζηαθά θαηά ην παξειζόλ θαη πηό
  ζπγθεθξηκέλα θαηά ηηο πεξηόδνπο :
   ΢επηέκβξηνο 1993
   Ννέκβξηνο 1994
   Ννέκβξηνο 1997
   Ηαλνπάξηνο 1998
   Μάξηηνο 1998
   Αύγνπζηνο 1998
   Ηνύληνο 1999
ii. πνπ έρνπλ ζπιιεγεί πεξηζηαζηαθά από μέλνπο παξαηεξεηέο θαη έρνπλ απνζηαιεί
  σο αδεκνζίεπηεο ζεκεηώζεηο (αξρείν Γ. Υαλδξηλνύ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία)
iii. πνπ αθνξνύλ ηελ επξύηεξε δσνγεσγξαθηθή δώλε θαη αλαθέξνληαη από άιιεο
  πεγέο (Υαλδξηλόο θαη Αθξηώηεο 1997, Cramp ed. 1977-94)
iv. πνπ ζπλειέγεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε
  ηξείο θαηαγξαθέο :
    ηέιε Ννε. 1999
    αξρέο Φεβ. 2000
    κέζα Απξ. 2000


    Μεηά θαη από ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο
παξνύζαο κειέηεο, είλαη δπλαηόλ λα δνζνύλ θαη θάπνηα πνζνηηθά δεδνκέλα ππό ηε
κνξθή :
  ησλ ζπλήζσλ αξηζκώλ αηόκσλ πνπ παξαηεξνύληαη (ιίγα άηνκα, δεθάδεο, ιίγεο
  εθαηνληάδεο, θιπ) θαη πνπ αθνξνύλ βαζηθά ζε πδξόβηα, παξπδάηηα θαη αξπαθηηθά
  πνπιηά πνπ είλαη εύθνιν λα θαηακεηξεζεί ν ζπλνιηθόο ηνπο πιεζπζκόο
  ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ αηόκσλ νξηζκέλσλ εηδώλ, θπξίσο ζηξνπζηνκόξθσλ,
  εθθξαδόκελεο κε ηέζζεξηο απιέο θαηεγνξίεο αθζνλίαο, δειαδή άυθονο, κοινό,
  λιγοστό και σπάνιο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δίλεη αμηόπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο
  εθηηκήζεηο αθόκε θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηώλ


    Σα νξληζνινγηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο Π.ΟΡΝ.1,
Π.ΟΡΝ.2 θαη Π.ΟΡΝ.3.


    ΢ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.1 παξνπζηάδνληαη όια ηα είδε ησλ πνπιηώλ πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί θαζώο θαη ην λνκηθό θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπο.


    ΢ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.2 παξνπζηάδεηαη, γηα όια ηα είδε πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί, αθελόο ε αθζνλία ηνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο αθεηέξνπ ε βαζηθή ηνπο
θαηαλνκή ζε ηξείο ππνπεξηνρέο :
  ηε ζαιάζζηα πεξηνρή
  ηελ πγξνηνπηθή πεξηνρή ησλ Αιπθώλ Σηγθαθίνπ
  ηνλ ππόινηπν ρεξζαίν ρώξν


    Σέινο, ζηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.3 παξνπζηάδεηαη, κόλν γηα είδε ηνπ ρεξζαίνπ
ρώξνπ γηα ηα νπνία ππήξμε ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο παξαηεξήζεσλ, ε ζρεηηθή ηνπο
αθζνλία ζε επηκέξνπο ρεξζαία ελδηαηηήκαηα.
3.5.1α. ΢ςμπεπάζμαηα


     Από ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.1 πξνθύπηεη ε θαηαγξαθή 216 ηνπιάρηζηνλ
δηαθνξεηηθώλ εηδώλ, από ηα νπνία κόλν 5 είδε απαληώληαη πνιύ ζπάληα ή ηπραία
(Κειηδνβνύηη, Αξγπξνπειεθάλνο, Πειαξγόο, Λεπηνκύηα, Κήξπινο) ελώ ηα ππόινηπα
211 είδε απαληώληαη θαλνληθά.


     ΢ύκθσλα     κε   ηνλ  ειιεληθό   θόθθηλν   θαηάινγν    ησλ   απεηινπκέλσλ
ζπνλδπινδώσλ (Καξαλδεηλόο 1992), από ηα 211 θαλνληθά απαληώκελα είδε, 30 είδε
είλαη απεηινύκελα θαη 12 ελδερνκέλσο απεηινύκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 9 είδε
αλήθνπλ ζηα θηλδπλεύνληα, 15 είδε ζηα ηξσηά, 6 είδε ζηα ζπάληα, 11 είδε ζηα
αλεπαξθώο γλσζηά (ίζσο θηλδπλεύνληα) θαη έλα είδνο ζηα απξνζδηόξηζηα. Σα είδε
απηά είλαη ηα εμήο (ζεκ. ηα ζύκβνια Θ, Τ θαη Α δειώλνπλ όηη ην είδνο είλαη
αληίζηνηρα Θαιαζζνπνύιη, Τγξνηνπηθό ή Αξπαθηηθό) :


Κινδςνεύονηα
Egretta alba (Αξγπξνηζηθληάο)


Τ
Plegadis falcinellus (Υαιθόθνηα)


Τ
Platalea leucorodia (Υνπιηαξνκύηα)


Τ
Tadorna ferruginea (Καζηαλόπαπηα)


Τ
Milvus migrans (Σζίθηεο)


Α
Circus pygargus (Ληβαδόθηξθνο)


Α
Larus genei (Λεπηόξακθνο γιάξνο)


Τ
Larus audouinii (Αηγαηόγιαξνο) (θαη σο ζπάλην R, ζύκθσλα κε ηνλ επξσπαηθό θόθθηλν θαηάινγν)    Θ
Gelochelidon nilotica (Γεινγιάξνλν)


Τ

Τπωηά
Phalacrocorax aristotelis (Θαιαζζνθόξαθαο)                                Θ
Ardea purpurea (Πνξθπξνηζηθληάο)                                     Τ
Tadorna tadorna (Βαξβάξα)                                         Τ
Aythya nyroca (Βαιηόπαπηα) (ραξαθηεξηζκέλν σο ηξσηό V κόλν ζύκθσλα κε ηνλ επξσπαηθό θόθθηλν θαηάινγν) Τ
Circus aeruginosus (Κακόθηξθνο)                                      Α
Hieraetus pennatus (΢ηαπξαεηόο)                                      Α
Hieraetus fasciatus (΢πηδαεηόο)                                      Α
Falco naumanni (΢πηηνθηξθίλεδν) (θαη σο αλεπαξθώο γλσζηό Κ, ζύκθσλα κε ηνλ επξσπαηθό θόθθηλν θαηάινγν)Α
Falco biarmicus (Υξπζνγέξαθν)                                       Α
Himamtopus himantopus (Καιακνθαλάο)                                    Τ
Burhinus oedicnemus (Πεηξνηξηιίδα)                                    Τ
Glareola pratincola (Νεξνρειηδόλα)                                    Τ
Larus melanocephalus (Μαπξνθέθαινο γιάξνο)                                Τ
Chlidonias hybridus (Μνπζηαθνγιάξνλν)                                   Τ
Chlidonias niger (Μαπξνγιάξνλν)                                      Τ
Coracias garrulus (Υαιθνθνπξνύλα)

Σπάνια
Hydrobates pelagicus (Πεηξίινο)                                      Θ
Phoenicopterus ruber (Φνηληθόπηεξν)                                    Τ
Buteo rufinus (Αεηνγεξαθίλα)                                       Α
Porzana parva (Μηθξνπνπιάδα)                                       Τ
Oenanthe isabellina (Ακκνπεηξόθιεο)
Ficedula semitorquata (Γξπνκπγνράθηεο)

Ανεπαπκώρ γνωζηά
Podiceps nigricollis (Μαπξνβνπηερηάξη)                                  Θ
Nycticorax nycticorax (Νπρηνθόξαθαο)                                   Τ
Anas clypeata (Υνπιηαξόπαπηα)                                       Τ
Aythya ferina (Γθηζάξη)                                          Τ
Falco eleonorae (Μαπξνπεηξίηεο)                                      Α
Coturnix coturnix (Οξηύθη)
Haematopus ostralegus (΢ηξεηδνθάγνο)                                   Τ
Tringa stagnatilis (Βαιηόηξπγγαο)                                     Τ
Cisticola juncidis (Κηζηηθόιε)
Locustella luscinioides (Καιακνηξηιηζηήο)
Lanius minor (Γαηδνπξνθεθαιάο)Απποζδιόπιζηα
Sterna sadvicensis (Υεηκσλνγιάξνλν)                                    Τ
Από ηνλ θαηάινγν απηό πξνθύπηεη όηη ηα πεξηζζόηεξα απεηινύκελα πνπιηά ηεο
πεξηνρήο κειέηεο είλαη πγξνηνπηθά. Δμ απηνύ πξνθύπηεη θαη ε κεγάιε ζεκαζία
πξνζηαζίαο θαη νξζήο δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο ησλ πξώελ αιπθώλ Σηγθαθίνπ θαζώο
θαη ηνπ παξαθείκελνπ κηθξνύ έινπο ηνπ Μαξκαξίνπ. Αιιά θαη ζπλνιηθόηεξα ην 1/3
ησλ πνπιηώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή είλαη θαζαξά πγξνηνπηθά είδε.
Απηό πξνθύπηεη θαη από ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.2. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί όηη
από ηα 211 θαλνληθά απαληώκελα είδε, ηα 63 είδε αλήθνπλ ζηα απζηεξά
πξνζηαηεπόκελα ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 79/409/ΔΟΚ θαη όηη ηα κηζά ζρεδόλ από
απηά είλαη επίζεο πγξνηνπηθά είδε.


Από ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.2. πξνθύπηεη όηη 7 είδε είλαη απνθιεηζηηθά ζαιάζζηα, 60 είδε
απνθιεηζηηθά πγξνηνπηθά θαη 118 απνθιεηζηηθά ρεξζαία. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη είδε
πνπ απαληώληαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ηέηνηα γεληθά ελδηαηηήκαηα θαη πην
ζπγθεθξηκέλα :
  ην Μαπξνβνπηερηάξη, ηα δηάθνξα είδε γιάξσλ θαη νξηζκέλσλ γιαξνληώλ πνπ
  απαληώληαη θαη ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ πγξόηνπν
  ε Καιεκάλα, ε Πεηξνηξηιίδα, νη ζνπζνπξάδεο, νη ηξηιηζηέο θαη νη πνηακίδεο πνπ
  απαληώληαη θαη ζηνλ πγξόηνπν θαη ζηε ρέξζν


Σέινο, από ηνλ πίλαθα Π.ΟΡΝ.3. πξνθύπηεη επίζεο όηη 80 είδε πνπιηώλ θσιηάδνπλ
ζηελ πεξηνρή.
  Από ηα πδξόβηα θαη παξπδάηηα θσιηάδνπλ : ε Καζηαλόρελα (1 δεπγάξη εθέηνο
  ζηελ Αιπθή, παιηόηεξα σο θαη 7 δεπγάξηα πάληα ζηελ Αιπθή), ε Νεξνθνηζέια
  (ζπαλίσο 1-2 δεπγάξηα ζηελ Αιπθή θαη ζην έινο Μαξκαξίνπ), ε Φαιαξίδα
  (ζπαλίσο έλα - δύν δεπγάξηα ζηελ Αιπθή), ε Νεξόθνηα (1-5 δεπγάξηα θπξίσο ζην
  έινο Μαξκαξίνπ θαη ζπάληα ζηε ιηκλνπεγή ηνπ Ππιίνπ), ε Πεηξνηξηιίδα (2-3
  δεπγάξηα ζηηο αθηέο ηεο Αιπθήο), ν Πνηακνζθπξηρηήο θαη ν Θαιαζζνζθπξηρηήο
  (1-2 δεπγάξηα ζηελ Αιπθή) θαη ν Κνθθηλνζθέιεο (1-2 δεπγάξηα ζηελ Αιπθή).
  Από εκεξόβηα αξπαθηηθά θσιάδεη αμηόινγε πνηθηιία θαζώο θαη νξηζκέλα ζπάληα
  είδε όπσο ην Υξπζνγέξαθν. Πην ζπγθεθξηκέλα θσιηάδνπλ 1-3 δεπγάξηα
  Πνληηθνβαξβαθίλαο, 2-3 δεπγάξηα Αεηνγεξαθίλαο, 1-2 δεπγάξηα Γεληξνγέξαθνπ,
  1 δεπγάξη Πεηξίηε, 1 δεπγάξη Υξπζνγέξαθνπ, 1 δεπγάξη Φηδαεηνύ, >10 δεπγάξηα
  ΢πηηνθηξθίλεδνπ θαη >6 δεπγάξηα Βξαρνθηξθίλεδνπ.
  Από ηα ππόινηπα είδε πνπ θσιηάδνπλ αμίδεη ηδηαίηεξα λα αλαθεξζεί ε
  εμαθνινύζεζε θσιηάζκαηνο ηνπ Μειηζζνθάγνπ θαη ηεο Υαιθνθνπξνύλαο. Θα
  πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη νη ραιθνθνπξνύλεο έρνπλ κεησζεί αλεζπρεηηθά ηελ
  ηειεπηαία πεληαεηία.
  Δίδε πνπιηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε αθζνλία θαη θάλνπλ επξύηαηα ζην λεζί έθδειε
  ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, είλαη νη ζπνπξγίηεο, νη θαηζνπιηέξεδεο, νη αζπξνθώιεο
  θαη ηξία είδε ηζηρινληώλ, ν ΢θνπξόβιαρνο, ν Ακπεινπξγόο θαη ν Σζηθηάο.


3.5.1β. Άλλα ζσόλια


  Γεληθόηεξα νη πιεζπζκνί ησλ παξαηεξνύκελσλ ζε κηα εκέξα, δηεξρόκελσλ ή
  δηαρεηκαδόλησλ, παξπδαηίσλ είλαη κηθξνί, όπσο π.ρ. ηζηθληάδσλ ή ηξπγγώλ ή
  ραξαδξηώλ ή ηνπξιίδσλ (ζπλήζσο από ιίγα άηνκα κέρξη ιίγεο δεθάδεο),
  ζθαιηδξώλ  (ζπλήζσο  ιίγεο  δεθάδεο  θαη  ζπάληα  ιίγεο  εθαηνληάδεο),
  λεξνρειηδόλσλ ή γιαξνληώλ (ζπλήζσο ιίγα άηνκα), θαιεκαληώλ (ζπλήζσο ιίγεο
  δεθάδεο), γιάξσλ (ζπλήζσο ιίγεο δεθάδεο θαη ζπαληόηεξα εθαηνληάδεο).
  Αληίζεηα νη πιεζπζκνί ησλ θνηληθόπηεξσλ θαηά ηε δηαρείκαλζε είλαη πνιύ
  ηθαλνπνηεηηθνί θαη θζάλνπλ σο κεξηθέο εθαηνληάδεο (κέγηζην θαηακεηξεζέλ πεξί
  ηα 400 άηνκα).
  Τπάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθνί πιεζπζκνί πέξδηθαο ε νπνία θηάλεη κέρξη αξθεηά
  ρακειά πςόκεηξα.
  Έλα ζπάλην είδνο θνύθνπ, ν Κηζζόθνπθνο, ν νπνίνο είλαη ζπάληνο ζηελ
  επεηξσηηθή Διιάδα, ζηελ Κσ εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν (κεξηθά άηνκα) θαηά ηηο
  κεηαλαζηεύζεηο.
  ΢ηελ επξύηεξε πεξηνρή απαληάηαη αθόκε ε Χρξνζηαρηάξα
  Απαληώληαη ηπραία θαη νξηζκέλα ηππηθά αζηαηηθά είδε όπσο ν Κεξπινο, ν
  Πξαζηλνκέξνπαο θαη ν Ακκνπεηξόθιεο
  ΢ην Γίθαην, ζε πςόκεηξν ζπλήζσο άλσ ησλ 500 κέηξσλ, απαληάηαη έλα νξεηλό
  ζηξνπζηόκνξθν πνπ είλαη ηππηθό ησλ ειαηνδαζώλ, ε Διαηνπαπαδίηζα, ε νπνία
  εδώ έρεη πξνζαξκνζηεί ζην Κππαξηζζνδάζνο.
  Από ηα θνξαθνεηδή, εληππσζηαθά κεγάινη είλαη νη πιεζπζκνί ηεο Κάξγηαο ε
  νπνία ζηελ πεξηνρή κόλν ηνπ Γήκνπ Γηθαίνπ αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 1200
  άηνκα.
3.5.1γ. Πίνακερ με ηα ποςλιά ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ και καθεζηώρ πποζηαζίαρ


Πίνακαρ Π.ΟΡΝ.1. : Σα πνπιηά ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη
                    θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπο.

Επεξηγήζειρ ζςμβόλων :
79/409 : Οδεγία 79/409 ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπ. Κνηλνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο.
         Η : Παξάξηεκα 1 ηεο νδεγίαο (ANNEX II) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη ηα απζηεξώο
           πξνζηαηεπόκελα είδε γηα ηα νπνία πίζεο απαηηείηαη θαη πξνζηαζία ησλ νηθνηόπσλ ηνπο.
         ΗΗ/1 : Παξάξηεκα 2α (ANNEX IΗ/1) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ην
           θπλήγη ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.
         ΗΗ/2 : Παξάξηεκα 2β (ANNEX IΗ/2) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
           επηηξέπεηαη ην θπλήγη ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.


HeReDa    : Διιεληθόο Κόθθηλνο Καηάινγνο (Ζellenic Red Data Book) ησλ απεηινπκέλσλ ζπνλδπινδώσλ.
         Kαξαλδεηλόο θαη ζπλεξγ. 1992. Διιελ. Εσνι. Δηαηξία.
EuReDa    : Δπξσπαηθόο Κόθθηλνο Καηάινγνο ησλ παγθνζκίσο απεηινπκέλσλ δώσλ θαη θπηώλ. European
         Economic Community. United Nations.
         Δx : Δθθιηπόληα
         Δ  : Κηλδπλεύνληα
         E1 : Άκεζα θηλδπλεύνληα
         E2 : Μή άκεζα θηλδπλεύνληα
         V  : Σξσηά
         R : ΢πάληα
         I  : Απξνζδηόξηζηα
         K : Αλεπαξθώο γλσζηά
         L : Σνπηθά απεηινύκελα
         Rev: Απεηινύκελα αιιά ππό αλαζεώξεζε


IUCN     : Κόθθηλνο θαηάινγνο ησλ απεηινπκέλσλ δώσλ. Γηεζλήο Δλσζε Γηαηήξεζεο ηεο
         Φύζεο (IUCN).
         CR : Κξηζίκσο θηλδπλεύνληα
         EN : Κηλδπλεύνληα
         VU : Σξσηά
         LR : Δίδε ρακεινύ θηλδύλνπ
         DD : Αλεπαξθώο γλσζηά είδε


Bern   :  ΢ύκβαζε Βέξλεο (1979) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ. ΢πκβνύιην
         ηεο Δπξώπεο.
         Η : Πξνζάξηεκα 1 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX I). Απζηεξά πξνζηαηεπόκελα είδε ρισξίδαο
         ΗΗ : Πξνζάξηεκα 2 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX II). Απζηεξά πξνζηαηεπόκελα είδε παλίδαο
         ΗΗΗ : Πξνζάξηεκα 3 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX ΗII). Πξνζηαηεπόκελα είδε παλίδαο
Bonn    : ΢ύκβαζε Βόλλεο (1979) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ εηδώλ ησλ αγξίσλ δώσλ
         Η : Πξνζάξηεκα 1 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX I). Κηλδπλεύνληα κεηαλαζηεπηηθά είδε.
         ΗΗ : Πξνζάξηεκα 2 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX II). Μεηαλαζηεπηηθά είδε ππνθείκελα ζε εηδηθέο
           ζπκθσλίεο


CITES    : ΢ύκβαζε ηεο Οπάζηγθηνλ (1973) γηα ην δηεζλέο εκπόξην θηλδπλεπόλησλ εηδώλ άγξηαο
         παλίδαο θαη ρισξίδαο.
         Η : Πξνζάξηεκα 1 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX I). Δίδε κε πνιύ απζηεξνύο πεξηνξηζκνύο
         ΗΗ : Πξνζάξηεκα 2 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX II). Δίδε κε εηδηθά πηζηνπνηεηηθά
         ΗΗΗ : Πξνζάξηεκα 3 ηεο ζύκβαζεο (APPENDIX ΗII). Φπηά κε εζληθνύο πεξηνξηζκνύο


KORINE   : Πξόγξακκα βηνηόπσλ (1988).


πδ67-81   : Πξνεδξηθό δηάηαγκα 67/1981 “Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνύο ρισξίδνο θαη ηεο άγξηαο
         παλίδνο θαη θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο εξεύλεο επ απηώλ”. ΤΑ
         414985/29.11.85. “Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο”.


ενδ-ςπο  : Δλδεκηθό είδνο ή ππνείδνο
                        79   Hell  Euro  IU  Be  Bo   CI  KO  πδ  ελδ
                            Red  Red  C  rn  nn   TE  RI  67  --
         ΔΗΓΟ΢             ----
                            Data  Data  N         S   NE  81  ππν
                        409
Gavia stellata (Κειηδνβνύηη)          I             II  II      +
Gavia arctica (Λακπξνβνύηη)           I             II         +
Tachybaptus ruficollis (Ναλνβνπηερηάξη)                  III
Podiceps cristatus (΢θνπθνβνπηερηάξη)
Podiceps nigricollis (Μαπξνβνπηερηάξη)         K         II
Calonectris diomedea (Αξηέκεο)         I             III        +  +
Puffinus puffinus (Μύρνο)                         II
Hydrobates pelagicus (Πεηξίινο)         I    R         II         +  +
Phalacrocorax aristotelis (Θαιαζζνθόξαθαο)   I    V         III
Pelecanus crispus (Αξγπξνπειεθάλνο)       I    E1   E   Vu  II  I-II  I   +
Ixobrychus minutus (Μηθξνηζηθληάο)       I             II  II      +
Nycticorax nycticorax (Νπρηνθόξαθαο)      I    K         II         +  +
Ardeola ralloides (Κξππηνηζηθληάο)       I             II         +  +
Egretta garzetta (Λεπθνηζηθληάο)        I             II      III  +
Egretta alba (Αξγπξνηζηθληάο)          I    E2         II      III  +  +
Ardea cinerea(΢ηαρηνηζηθληάο)                       III
Ardea purpurea (Πνξθπξνηζηθληάο)        I    V         II  II      +  +
Ciconia ciconia (Πειαξγόο)           I             II         +  +
Plegadis falcinellus (Υαιθόθνηα)        I    E1         II  II      +  +
Platalea leucorodia (Υνπιηαξνκύηα)       I    E1         II  II   II  +  +
Phoenicopterus ruber (Φνηληθόπηεξν)  I   R       II  II  II  +  +
Tadorna ferruginea (Καζηαλόπαπηα)   I   E1      II  II     +
Tadorna tadorna (Βαξβάξα)           V       II  II
Anas penelope (΢θπξηρηάξη)       II-1         III  II  III
Anas crecca (Κηξθίξη)         II-1         III  II  III
Anas platyrhynchos (Πξαζηλνθέθαιε)   II-2         III  II
Anas acuta (Φαιίδα)          II-1         III  II  III
Anas querquedula (΢αξζέια)       II-1         III  II  III
Anas clypeata (Υνπιηαξόπαπηα)     II-1  K       III  II  III
Aythya ferina (Γθηζάξη)        II-1  K       III  II
Aythya nyroca (Βαιηόπαπηα)       I      V  Vu  III  II  III  +
Pernis apivorus (΢θεθηάξεο)      I          II  II  II  +  +
Milvus migrans (Σζίθηεο)        I   E1      II  II  II  +  +
Circaetus gallicus (Φηδαεηόο)     I          II  II  II  +  +
Circus aeruginosus (Κακόθηξθνο)    I   V       II  II  II  +  +
Circus cyaneus (Βαιηόθηξθνο)      I          II  II  II  +  +
Circus macrourus (΢ηεπόθηξθνο)     I        Lr  II  II  II  +
Circus pygargus (Ληβαδόθηξθνο)     I   E1      II  II  II  +  +
Accipiter gentilis (Γηπινζάηλν)               II  II  II
Accipiter nisus (Σζηρινγέξαθν)               II  II  II
Accipiter brevipes (΢αίλη)       I          II  II  II  +
Buteo buteo (Γεξαθίλα)                   II  II  II
Buteo rufinus (Αεηνγεξαθίλα)      I   R       II  II  II  +
Hieraetus pennatus (΢ηαπξαεηόο)    I   V       II  II  II  +  +
Hieraetus fasciatus (΢πηδαεηόο)    I   V       II  II  II  +  +
Falco naumanni (΢πηηνθηξθίλεδν)    I   V  K  Vu  II  II  II  +
Falco tinnunculus (Βξαρνθηξθίλεδν)             II  II  II
Falco vespertinus (Μαπξνθηξθίλεδν)             II  II  II
Falco subbuteo (Γεληξνγέξαθν)                II  II  II
Falco eleonorae (Μαπξνπεηξίηεο)    I   K       II  II  II  +
Falco biarmicus (Υξπζνγέξαθν)     I   V       II  II  II  +  +
Falco peregrinus (Πεηξίηεο)                 II  II  II
Alectoris chucar (Νεζηώηηθε πέξδηθα)            III           X
Coturnix coturnix (Οξηύθη)       II-2  K       III  II
Rallus aquaticus (Νεξνθνηζέια)     II-2         III
Porzana porzana (΢ηηθηνπνπιάδα)    I          II  II     +
Porzana parva (Μηθξνπνπιάδα)      I   R       II  II     +
Porzana pusilla (Ναλνπνπιάδα)     I          II  II     +
Gallinula chloropus (Νεξόθνηα)     II-2         III
Fulica atra (Φαιαξίδα)         II-1         III  II
Haematopus ostralegus (΢ηξεηδνθάγνο)  II-2  K       III
Himamtopus himantopus (Καιακνθαλάο)  I   V       II  II     +  +
Burhinus oedicnemus (Πεηξνηξηιίδα)      I    V       II  II     +  +
Glareola pratincola (Νεξνρειηδόλα)      I    V       II  II     +  +
Charadrius dubius (Πνηακνζθπξηρηήο)                 II  II
Charadrius hiaticula (Ακκνζθπξηρηήο)                II  II
Charadrius alexandrinus (Θαιαζζνζθπξηρηήο)             II  II
Pluvialis apricaria (Βξνρνπνύιη)       I/II-2         III  II     +  +
Pluvialis squatarola (Αξγπξνπνύιη)      II-2          III  II
Vanellus vanellus (Καιεκάλα)         II-2          III  II
Calidris alba (Λεπθνζθαιίδξα)                    II  II
Calidris minuta (Ναλνζθαιίδξα)                   II  II
Calidris temminkii (΢ηαρηνζθαιίδξα)                 II  II
Calidris ferruginea (Γξεπαλνζθαιίδξα)                II  II
Calidris alpina (Λαζπνζθαιίδξα)                   II  II
Philomachus pugnax (Μαρεηήο)         I/II-2         III
Gallinago gallinago (Μπεθαηζίλη)       II-1          III  II
Scolopax rusticola (Μπεθάηζα)        II-1          III
Limosa limosa (Ληκόδα)            II-2          III  II
Numenius tenuirostris (Λεπηνκύηα)      I    E1  K  Cr  III  I-II  I  +
Numenius arquata (Σνπξιίδα)         II-2          III  II
Tringa erythropus (Μαπξόηξπγγαο)       II-2          III  II
Tringa totanus (Κνθθηλνζθέιεο)        II-2          III  II
Tringa stagnatilis (Βαιηόηξπγγαο)           K       II  II
Tringa nebularia (Πξαζηλνζθέιεο)       II-2          III  II
Tringa ochropus (Γαζόηξπγγαο)                    II  II
Tringa glareola (Λαζπόηξπγγαο)        I           II  II     +  +
Actitis hypoleucos (Πνηακόηξπγγαο)                 III  II
Arenaria interpres (Υαιηθνθπιηζηήο)                 II  II
Larus melanocephalus (Μαπξνθέθαινο γιάξνο)  I    V       II  II     +
Larus minutus (Ναλόγιαξνο)                     II
Larus ridibundus (Καζηαλνθέθαινο γιάξνο)   II-2          III
Larus genei (Λεπηόξακθνο γιάξνο)       I    E2      II  II     +  +
Larus audouinii (Αηγαηόγιαξνο)        I    E2  R  Lr  II  I/II    +  +
Larus canus (Θπειιόγιαξνο)          II-2          III
Larus fuscus (Μειαλόγιαξνο)
Larus cacchinans (Αζεκόγιαξνο)                   III
Gelochelidon nilotica (Γεινγιάξνλν)     I    E1      II        +  +
Sterna sadvicensis (Υεηκσλνγιάξνλν)     I    I       II  II     +  +
Sterna hirundo (Πνηακνγιάξνλν)        I           II  II     +  +
Sterna albifrons (Ναλνγιάξνλν)        I           II  II     +  +
Chlidonias hybridus (Μνπζηαθνγιάξνλν)    I    V       II        +
Chlidonias niger (Μαπξνγιάξνλν)       I    V       II  II     +  +
Chlidonias leucopterus (Αξγπξνγιάξνλν)               II  II
Columba livia (Αγξηνπεξίζηεξν)       II-1    III    III
Columba palumbus (Φάζζα)          II-1    II
Streptopelia decaocto (Γεθνρηνύξα)     II-2    III
Streptopelia turtur (Σξπγόλη)        II-2    III    III
Clamator glandarius (Κηζζόθνπθνο)           II
Cuculus canorus (Κνύθνο)                III       I
Tyto alba (Σπηώ)                    II     II
Otus scops (Γθηώλεο)                  II            X
Athene noctua (Κνπθνπβάγηα)              II     II
Asio otus (Ναλόκπνπθνο)                II     II  +
Caprimulgus europaeus (Γηδνβύδη)      I     II        I
Apus apus (΢ηαρηάξα)                  III
Apus pallidus (Χρξνζηαρηάξα)              II
Apus melba (΢θεπαξλάο)                 II
Alcedo atthis (Αιθπόλε)           I     II        +  +
Ceryle rudis (Κήξπινο)                 II
Merops superciliosus (Πξαζηλνκέξνπαο)         III
Merops apiaster (Μειηζζνπξγόο)             II  II
Coracias garrulous (Υαιθνθνπξνύλα)     I   V  II  II     +
Upupa epops (Σζαιαπεηεηλόο)              II
Jynx torquilla (΢ηξαβνιαίκεο)             II
Melanocorypha calandra (Γαιηάληξα)     I     II        +
Calandrela brachydactyla (Μηθξνγαιηάληξα)  I     II        +
Galerida cristata (Καηζνπιηέξεο)            III
Lullula arborea (Γεληξνζηαξήζξα)      I     III       +
Alauda arvensis (΢ηαξήζξα)         II-2    III
Riparia riparia (Ορζνρειίδνλν)             II
Ptyonoprogne rupestris (Βξαρνρειίδνλν)         II
Hirundo rustica (Υειηδόλη)               II
Hirudo daurica (Γεληξνρειίδνλν)            II
Delichon urbica (΢πηηνρειίδνλν)            II
Anthus campestris (Υακνθειάδα)       I     II
Anthus trivialis (Γεληξνθειάδα)            II
Anthus pratensis (Ληβαδνθειάδα)            II
Anthus cervinus (Κνθθηλνθειάδα)            II
Anthus spinoletta (Νεξνθειάδα)             II
Motacilla flava (Κηηξηλνζνπζνπξάδα)          II
Motacilla cinerea (΢ηαρηνζνπζνπξάδα)          II
Motacilla alba (Λεπθνζνπζνπξάδα)            II
Troglodytes troglodytes (Σξππνθξάρηεο)   II-2    III  II
Prunella modularis (Θακλνςάιηεο)            II
Cercotrichas galactotes (Κνπθαεδόλη)          II
Erithacus rubecula (Κνθηλνιαίκεο)            II
Luscinia megarhynchos (Αεδόλη)              II
Phoenicurus ochruros (Καξβνπληάξεο)           II
Phoenicurus phoenicurus (Κνθθηλνύξεο)          II
Saxicola ruberta (Καζηαλνιαίκεο)             II
Saxicola torquata (Μαπξνιαίκεο)             II
Oenanthe isabellina (Ακκνπεηξόθιεο)         R  II
Oenanthe oenanthe (΢ηαρηνπεηξόθιεο)           II       X
Oenanthe hispanica (Αζπξνθώια)              II
Monticola solitarius (Γαιαδνθόηζπθαο)          II
Turdus merula (Κόηζπθαο)           II-2    III      X
Turdus philomelos (Σζίρια)          II-2    III
Turdus iliacus (Κνθθηλόηζηρια)        II-2    III
Cettia cetti (Φεπηαεδόλη)                II
Cisticola juncidis (Κηζηηθόιε)            K  II
Locustella luscinioides (Καιακνηξηιηζηήο)      K  II
Acrocephalus schoenobaenus (Βνπξινπνηακίδα)       II
Acrocephalus palustris (Βαιηνπνηακίδα)          II
Acrocephalus scirpaceus (Καιακνπνηακίδα)         II
Acrocephalus arundinaceus (Σζηρινπνηακίδα)        II
Hippolais pallida (Χρξνζηξηηζίδα)            II
Hippolais olivetorum (Ληνζηξηηζίδα)      I     II     +
Hippolais icterina (Κηηξηλνζηξηηζίδα)          II
Sylvia cantillans (Κνθθίλνηζηξνβάθνο)          II
Sylvia melanocephala (Μαπξνηζηξνβάθνο)          II       X
Sylvia ruppelli (Μνπζηαθνηζηξνβάθνο)     I     II     +
Sylvia hortensis (Γεληξνηζηξνβάθνο)           II
Sylvia curruca (Λαινηζηξνβάθνο)             II
Sylvia communis (Θακλνηζηξνβάθνο)            II
Sylvia borin (Κεπνηζηξνβάθνο)              II
Sylvia atricapilla (Μαπξνζθνύθεο)            II
Phylloscopus sibilatrix (Γαζνθπιινζθόπνο)        II
Phylloscopus collybita (Γεληξνθπιινζθόπνο)        II
Phylloscopus trochilus (Θακλνθπιινζθόπνο)        II
Regulus ignicapillus (Βαζηιίζθνο)            II
Muscicapa striata (Μπγνράθηεο)              II  II
Ficedula parva (Ναλνκπγνράθηεο)        I     II  II  +
Ficedula semitorquata (Γξπνκπγνράθηεο)    I   R  II  II  +
Ficedula albicollis (Κξηθνκπγνράθηεο)     I     II  II  +
Ficedula hypoleuca (Μαπξνκπγνράθηεο)           II  II
Parus ater (Διαηνπαπαδίηζα)               II
Parus caeruleus (Γαιαδνπαπαδίηζα)            II
Parus major (Καιόγεξνο)                II    X
Certhia brachydactyla (Κακπνδεληξνβάηεο)       II
Remiz pendulinus (΢αθνπινπαπαδίηζα)          III
Oriolus oriolus (΢πθνθάγνο)              II
Lanius collurio (Αεηνκάρνο)          I    II  +
Lanius minor (Γαηδνπξνθεθαιάο)        I  K  II  +
Lanius senator (Κνθθηλνθεθαιάο)            II
Garrulus glandarius (Κίζζα)                   X
Pica pica (Καξαθάμα)
Corvus monedula (Κάξγηα)
Corvus corone (Κνπξνύλα)
Corvus corax (Κόξαθαο)                III
Sturnus vulgaris (Φαξόλη)
Passer domesticus (΢πνπξγίηεο)
Passer hispaniolensis (Υσξαθνζπνπξγίηεο)       III
Fringilla coelebs (΢πίλνο)              III    X
Serinus serinus (΢θαξζάθη)              II
Carduelis chloris (Φιώξνο)              II
Carduelis carduelis (Καξδεξίλα)            II
Carduelis spinus (Λνύγαξν)              II
Carduelis cannabina (Φαλέην)             II
Coccothraustes coccothraustes (Υνληξνκύηεο)      II
Emberiza cirlus (΢ηξινηζίρινλν)            II
Emberiza cia (Βνπλνηζίρινλν)             II
Emberiza hortulana (Βιάρνο)          I    III  I
Emberiza caesia (΢θνπξόβιαρνο)        I    II  +
Emberiza melanocephala (Ακπεινπξγόο)         II
Miliaria calandra (Σζηθηάο)              II
                          Υ       Κ    Φ     Φσι    Θαιαζ  Αιπ-  Υέξ
        ΔΗΓΟ΢             79      A
                       ----                            θέο   -ζνο
                       409
    Gavia stellata (Κειηδνβνύηη)      I      ΢        ΢           +
    Gavia arctica (Λακπξνβνύηη)      I   ΢           ΢           +
 Tachybaptus ruficollis (Ναλνβνπηερηάξη)      Λ                          +
 Podiceps cristatus (΢θνπθνβνπηερηάξη)       ΢           ΢           +
 Podiceps nigricollis (Μαπξνβνπηερηάξη)      ΢           ΢           +    +
   Calonectris diomedea (Αξηέκεο)      I      Α   Α    Α           +
    Puffinus puffinus (Μύρνο)          ΢   Α   Α    Α           +
   Hydrobates pelagicus (Πεηξίινο)     I          ΢    ΢           +
Phalacrocorax aristotelis (Θαιαζζνθόξαθαο)  I   Κ   Κ   Κ    Κ           +
  Pelecanus crispus (Αξγπξνπειεθάλνο)    I   Έλα άηνκν ζηηο 26/3/1989 αλνηρηά ζηε ζάιαζζα (De Schutter B. J.,
                                          p.c.)
  Ixobrychus minutus (Μηθξνηζηθληάο)     I      ΢                       +
 Nycticorax nycticorax (Νπρηνθόξαθαο)    I      +        +               +
  Ardeola ralloides (Κξππηνηζηθληάο)    I      +        +               +
   Egretta garzetta (Λεπθνηζηθληάο)     I   +   ++   +    ++               +
   Egretta alba (Αξγπξνηζηθληάο)      I   +   +        +               +
   Ardea cinerea(΢ηαρηνηζηθληάο)         +   ++   +    ++               +
  Ardea purpurea (Πνξθπξνηζηθληάο)     I      +        +               +
    Ciconia ciconia (Πειαξγόο)      I   Φώιηαδε κέρξη ηηο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο ζην Σηγθάθη
                          θαη ζην Μαξκάξη (Faldborg J.1979, p.c.). Σώξα ΢πάληνο αθόκε θαη
                                        σο δηεξρόκελν
   Plegadis falcinellus (Υαιθόθνηα)     I      +        +               +
  Platalea leucorodia (Υνπιηαξνκύηα)    I              ΢               +
  Phoenicopterus ruber (Φνηληθόπηεξν)    I   +++  ++   +   +++               +
  Tadorna ferruginea (Καζηαλόπαπηα)     I   +   +   +    +     +         +
    Tadorna tadorna (Βαξβάξα)          +           +               +
    Anas penelope (΢θπξηρηάξη)      II-1  ΢   ΢        ΢               +
     Anas crecca (Κηξθίξη)       II-1  ΢   ΢        ΢               +
  Anas platyrhynchos (Πξαζηλνθέθαιε)    II-2  ΢           ΢               +
      Anas acuta (Φαιίδα)        II-1  ΢           ΢               +
    Anas querquedula (΢αξζέια)      II-1     ++                      +
   Anas clypeata (Υνπιηαξόπαπηα)     II-1  ΢           ΢               +
     Aythya ferina (Γθηζάξη)       II-1  ΢           ΢               +
    Aythya nyroca (Βαιηόπαπηα)       I      ΢                       +
    Pernis apivorus (΢θεθηάξεο)      I      Λ        ΢                   +
    Milvus migrans (Σζίθηεο)       I      ΢        ΢                   +
    Circaetus gallicus (Φηδαεηόο)     I      Λ   ΢    Λ      ΢              +
  Circus aeruginosus (Καιακόθηξθνο)     I   Λ   Λ       Λ                    +
   Circus cyaneus (Βαιηόθηξθνο)      I   Λ           Λ                    +
  Circus macrourus (΢ηεπόθηξθνο)     I      Λ           +
  Circus pygargus (Ληβαδόθηξθνο)     I      Λ     Λ      +
  Accipiter gentilis (Γηπινζάηλν)       ΢       ΢      +
  Accipiter nisus (Σζηρινγέξαθν)        Κ       Κ      +
   Accipiter brevipes (΢αίλη)     I      Λ     Λ      +
    Buteo buteo (Γεξαθίλα)          Λ  Λ   Λ  Λ  Λ    +
  Buteo rufinus (Αεηνγεξαθίλα)     I   Κ  Κ   Κ  Κ  Κ    +
  Hieraetus pennatus (΢ηαπξαεηόο)    I      Λ     ΢      +
  Hieraetus fasciatus (΢πηδαεηόο)    I   ΢  ΢     ΢      +
  Falco naumanni (΢πηηνθηξθίλεδν)    I      Α   Κ    Κ    +
 Falco tinnunculus (Βξαρνθηξθίλεδν)       Α  Α   Κ  Α  Κ    +
 Falco vespertinus (ΜαπξνθηξθίIIλεδν)         Κ     Λ      +
  Falco subbuteo (Γεληξνγέξαθν)           Λ   Λ  Λ  Λ    +
  Falco eleonorae (Μαπξνπεηξίηεο)    I      Λ     Κ      +
  Falco biarmicus (Υξπζνγέξαθν)     I   Λ  Λ   Λ  Λ  Λ    +
   Falco peregrinus (Πεηξίηεο)         Λ  Λ   Λ  Λ  Λ    +
 Alectoris chucar (Νεζηώηηθε πέξδηθα)      Α  Α   Α  Α  Α    +
   Coturnix coturnix (Οξηύθη)    II-2     Λ   Λ  Κ  Λ    +
  Rallus aquaticus (Νεξνθνηζέια)    II-2   ΢  ΢   ΢  ΢  ΢  +
  Porzana porzana (΢ηηθηνπνπιάδα)    I      ΢     ΢    +
  Porzana parva (Μηθξνπνπιάδα)     I      ΢     ΢    +
  Porzana pusilla (Ναλνπνπιάδα)     I      ΢     ΢    +
  Gallinula chloropus (Νεξόθνηα)    II-2   +  +   +  +  +  +
    Fulica atra (Φαιαξίδα)     II-1   ΢  ΢   ΢  ΢  ΢  +
Haematopus ostralegus (΢ηξεηδνθάγνο)  II-2     ΢     ΢    +
Himamtopus himantopus (Καιακνθαλάο)    I      +     +    +
 Burhinus oedicnemus (Πεηξνηξηιίδα)    I      +   +  +  +  +  +
 Glareola pratincola (Νεξνρειηδόλα)   I      +     +    +
 Charadrius dubius (Πνηακνζθπξηρηήο)         ++  +  +  +  +
 Charadrius hiaticula (Ακκνζθπξηρηήο)         +     +    +
    Charadrius alexandrinus            ++    +  +  +
    (Θαιαζζνζθπξηρηήο)
  Pluvialis apricaria (Βξνρνπνύιη)   I/II-2  ++           +
 Pluvialis squatarola (Αξγπξνπνύιη)  II-2   +       +    +
  Vanellus vanellus (Καιεκάλα)    II-2   ++           +  +
  Calidris alba (Λεπθνζθαιίδξα)           ++    +    +
  Calidris minuta (Ναλνζθαιίδξα)           +++    ++    +
 Calidris temminkii (΢ηαρηνζθαιίδξα)         +     +    +
Calidris ferruginea (Γξεπαλνζθαιίδξα)         +++    ++    +
  Calidris alpina (Λαζπνζθαιίδξα)        ++  ++    ++    +
  Philomachus pugnax (Μαρεηήο)     I/II-2    ++    ++    +
  Gallinago gallinago (Μπεθαηζίλη)   II-1   +  +     +    +
   Scolopax rusticola (Μπεθάηζα)     II-1  Κ                                +
     Limosa limosa (Ληκόδα)      II-2      +       +                +
  Numenius tenuirostris (Λεπηνκύηα)    I   Τπάξρνπλ δύν αλαθνξέο : έλα άηνκν ζηηο 22/6/1987 Ζ. Pinstrup θαη
                         δύν άηνκα ζηηο 23/4/1988 P. Herfs (πεγή πιεξνθόξεζεο : Gretton,
                            A. 1991. Conservation of the Slender-billed Curlew. ICBP
                                     Monograph No 6).
   Numenius arquata (Σνπξιίδα)     II-2  ++   ++       ++               +
  Tringa erythropus (Μαπξόηξπγγαο)    II-2     ++       +                +
   Tringa totanus (Κνθθηλνζθέιεο)    II-2  +    +   ΢    +     ΢           +
  Tringa stagnatilis (Βαιηόηξπγγαο)           +       +                +
  Tringa nebularia (Πξαζηλνζθέιεο)    II-2      +       +                +
   Tringa ochropus (Γαζόηξπγγαο)            ΢       ΢                +
   Tringa glareola (Λαζπόηξπγγαο)     I       +       +                +
  Actitis hypoleucos (Πνηακόηξπγγαο)       +    +       +                +
  Arenaria interpres (Υαιηθνθπιηζηήο)          ΢       ΢                +
 Larus melanocephalus (Μαπξνθέθαινο    I   Λ           Λ          +     +
         γιάξνο)
   Larus minutus (Ναλόγιαξνο)             ΢       ΢          +     +
Larus ridibundus (Καζηαλνθέθαινο γιάξνο)  II-2  Κ    Κ       Κ          +     +
  Larus genei (Λεπηόξακθνο γιάξνο)    I       ΢                  +     +
   Larus audouinii (Αηγαηόγιαξνο)     I   Λ           Λ          +     +
    Larus canus (Θπειιόγιαξνο)     II-2  ΢    ΢       ΢          +     +
   Larus fuscus (Μειαλόγιαξνο)         ΢    ΢       ΢          +     +
  Larus cacchinans (Αζεκόγιαξνο)        Κ    Κ   Κ    Κ          +     +
  Gelochelidon nilotica (Γεινγιάξνλν)   I       ΢                       +
 Sterna sadvicensis (Υεηκσλνγιάξνλν)    I   ΢    ΢                  +     +
   Sterna hirundo (Πνηακνγιάξνλν)     I       ΢       ΢          +     +
   Sterna albifrons (Ναλνγιάξνλν)     Η       ΢       ΢                +
 Chlidonias hybridus (Μνπζηαθνγιάξνλν)   I       +       +                +
  Chlidonias niger (Μαπξνγιάξνλν)     I       +       +                +
 Chlidonias leucopterus (Αξγπξνγιάξνλν)          +       +                +
   Columba livia (Αγξηνπεξίζηεξν)    II-1  Λ    Λ   Λ    Λ     Λ               +
    Columba palumbus (Φάζζα)      II-1             Λ                    +
  Streptopelia decaocto (Γεθνρηνύξα)   II-2  Κ    Κ   Κ    Κ     Κ               +
    Streptopelia turtur (Σξπγόλη)    II-2      Λ   Λ    Λ     Λ               +
  Clamator glandarius (Κηζζόθνπθνο)           ΢       ΢                    +
    Cuculus canorus (Κνύθνο)             Λ       Λ                    +
      Tyto alba (Σπηώ)           Λ    Λ   Λ    Λ     Λ               +
     Otus scops (Γθηώλεο)              Λ   Λ    Λ     Λ               +
   Athene noctua (Κνπθνπβάγηα)         Κ    Λ   Λ    Λ     Λ               +
    Asio otus (Ναλόκπνπθνο)              Λ       Λ                    +
  Caprimulgus europaeus (Γηδνβύδη)    I       Λ       Λ                    +
     Apus apus (΢ηαρηάξα)              Α   Α    Α     Α               +
   Apus pallidus (Χρξνζηαρηάξα)            ΢   ΢    ΢     ΢               +
     Apus melba (΢θεπαξλάο)              Λ   Λ    Λ    Λ                +
     Alcedo atthis (Αιθπόλε)       I      Λ        Λ                +
     Ceryle rudis (Κήξπινο)             έλα άηνκν ζηελ αθηή ζηηο 3/4/1992 (Rahder J.H. p.c.)
 Merops superciliosus (Πξαζηλνκέξνπαο)         Γύν άηνκα ζηηο αιπθέο 27/3/1979 (De Schutter B. J., p.c.)
   Merops apiaster (Μειηζζνπξγόο)            Κ   Κ    Κ    Κ                +
  Coracias garrulus (Υαιθνθνπξνύλα)     I      Λ   Λ    Λ    Λ                +
   Upupa epops (Σζαιαπεηεηλόο)             Κ   Λ    Κ    Λ                +
   Jynx torquilla (΢ηξαβνιαίκεο)            Λ        Λ                    +
  Melanocorypha calandra (Γαιηάληξα)    I   ΢   ΢   ΢    ΢     ΢               +
Calandrela brachydactyla (Μηθξνγαιηάληξα)  I      Κ   Λ    Κ    Λ                +
   Galerida cristata (Καηζνπιηέξεο)       Α   Α   Α    Α    Α                +
  Lullula arborea (Γεληξνζηαξήζξα)     I   Κ                                +
    Alauda arvensis (΢ηαξήζξα)      II-2  Λ                Λ                +
   Riparia riparia (Ορζνρειίδνλν)           ΢        ΢                    +
 Ptyonoprogne rupestris (Βξαρνρειίδνλν)      Λ   Λ   Λ    Λ    Λ                +
    Hirundo rustica (Υειηδόλη)            Λ   Λ    Λ    Λ                +
   Hirudo daurica (Γεληξνρειίδνλν)           Λ   Λ    Λ    Λ                +
   Delichon urbica (΢πηηνρειίδνλν)           Κ   Κ    Κ    Κ                +
   Anthus campestris (Υακνθειάδα)     I      Κ        Λ                +    +
   Anthus trivialis (Γεληξνθειάδα)           Κ        Λ                    +
   Anthus pratensis (Ληβαδνθειάδα)        Κ           Κ                    +
  Anthus cervinus (Κνθθηλνθειάδα)            Λ        Λ                    +
   Anthus spinoletta (Νεξνθειάδα)        Λ           Λ                +    +
  Motacilla flava (Κηηξηλνζνπζνπξάδα)          Κ   Λ    Λ    Λ           +    +
 Motacilla cinerea (΢ηαρηνζνπζνπξάδα)       Κ                           +    +
  Motacilla alba (Λεπθνζνπζνπξάδα)        Κ   Λ   Λ    Κ    Λ           +    +
 Troglodytes troglodytes (Σξππνθξάρηεο)   II-2  Κ           Κ                    +
  Prunella modularis (Θακλνςάιηεο)        Λ           Λ                    +
  Cercotrichas galactotes (Κνπθαεδόλη)          Λ                            +
  Erithacus rubecula (Κνθηλνιαίκεο)       Α           Α                    +
   Luscinia megarhynchos (Αεδόλη)            Λ   Λ         Λ                +
 Phoenicurus ochruros (Καξβνπληάξεο)           ΢                            +
 Phoenicurus phoenicurus (Κνθθηλνύξεο)       Κ                                +
  Saxicola ruberta (Καζηαλνιαίκεο)           Κ        Λ                    +
   Saxicola torquata (Μαπξνιαίκεο)        Λ   Λ   Λ    Λ    Λ                +
 Oenanthe isabellina (Ακκνπεηξόθιεο)           Λ   ΢    Λ     ΢               +
 Oenanthe oenanthe (΢ηαρηνπεηξόθιεο)           Λ        Λ                    +
  Oenanthe hispanica (Αζπξνθώια)            Α   Α    Α    Α                +
 Monticola solitarius (Γαιαδνθόηζπθαο)      Κ   Κ   Κ    Κ    Κ                +
    Turdus merula (Κόηζπθαο)      II-2  Α   Κ   Κ    Α    Κ                +
    Turdus philomelos (Σζίρια)      II-2  Α           Α                    +
   Turdus iliacus (Κνθθηλόηζηρια)    II-2  Λ      Λ      +
Phylloscopus trochilus (Θακλνθπιινζθόπνο)       Κ    Κ      +
  Regulus ignicapillus (Βαζηιίζθνο)       Κ  Λ  Λ  Κ  Λ    +
   Muscicapa striata (Μπγνράθηεο)          Λ  Λ  Λ  Λ    +
  Ficedula parva (Ναλνκπγνράθηεο)     I         ΢      +
 Ficedula semitorquata (Γξπνκπγνράθηεο)   I     Λ          +
 Ficedula albicollis (Κξηθνκπγνράθηεο)   I     Λ          +
 Ficedula hypoleuca (Μαπξνκπγνράθηεο)         Λ          +
    Parus ater (Διαηνπαπαδίηζα)         Κ  Κ  Κ  Κ  Κ    +
  Parus caeruleus (Γαιαδνπαπαδίηζα)       Λ  Λ  Λ  Λ  Λ    +
     Parus major (Καιόγεξνο)          Λ  Λ  Λ  Λ  Λ    +
Certhia brachydactyla (Κακπνδεληξνβάηεο)      Λ  Λ  Λ  Λ  Λ    +
 Remiz pendulinus (΢αθνπινπαπαδίηζα)       ΢  ΢  ΢  ΢  ΢  +
    Oriolus oriolus (΢πθνθάγνο)           Λ    Λ      +
    Lanius collurio (Αεηνκάρνο)      I     Λ    Α      +
   Lanius minor (Γαηδνπξνθεθαιάο)     I     ΢    Κ      +
   Lanius senator (Κνθθηλνθεθαιάο)          Κ  Κ  Κ  Κ    +
    Garrulus glandarius (Κίζζα)         Κ  Κ  Κ  Κ  Κ    +
     Pica pica (Καξαθάμα)           Κ  Κ  Κ  Κ  Κ    +
    Corvus monedula (Κάξγηα)          Α  Α  Α  Α  Α    +
    Corvus corone (Κνπξνύλα)          Λ  Λ  Λ  Λ  Λ    +
     Corvus corax (Κόξαθαο)          ΢  ΢  ΢  ΢  ΢    +
    Sturnus vulgaris (Φαξόλη)         Κ      Κ      +
   Passer domesticus (΢πνπξγίηεο)        Α  Α  Α  Α  Α    +
Passer hispaniolensis (Υσξαθνζπνπξγίηεο)      Κ  Α  Κ  Κ  Κ    +
    Fringilla coelebs (΢πίλνο)         Α  Α  Α  Α  Α    +
    Serinus serinus (΢θαξζάθη)         Κ  Λ  Λ  Κ  Λ    +
    Carduelis chloris (Φιώξνο)         Κ  Κ  Κ  Κ  Κ    +
   Carduelis carduelis (Καξδεξίλα)        Κ  Λ  Λ  Κ  Λ    +
    Carduelis spinus (Λνύγαξν)         Λ      Λ      +
   Carduelis cannabina (Φαλέην)         Κ  Λ  Λ  Κ  Λ    +
   Coccothraustes coccothraustes        Κ  Λ  Λ  Κ  Λ    +
       (Υνληξνκύηεο)
   Emberiza cirlus (΢ηξινηζίρινλν)        Λ  Λ  ΢  Λ  ΢    +
   Emberiza cia (Βνπλνηζίρινλν)         Λ            +
    Emberiza hortulana (Βιάρνο)      I     ΢          +
   Emberiza caesia (΢θνπξόβιαρνο)     I     Α  Α  Α  Α    +
 Emberiza melanocephala (Ακπεινπξγόο)         Κ  Κ  Κ  Κ    +
    Miliaria calandra (Σζηθηάο)        Α  Α  Α  Α  Α    +
3.5.1.δ. Πίνακερ με σωπική και εποσιακή καηανομή ηων ποςλιών ηηρ πεπιοσήρ
μελέηηρ


Πίνακαρ Π.Οπν.2. : Υσξηθή θαη επνρηαθή θαηαλνκή ησλ
πνπιηώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Επεξηγήζειρ ζςμβόλων :


79/409 : Οδεγία 79/409 ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπ. Κνηλνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο.
          Η : Παξάξηεκα 1 ηεο νδεγίαο (ANNEX II) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη ηα απζηεξά
            πξνζηαηεπόκελα είδε γηα ηα νπνία πίζεο απαηηείηαη θαη πξνζηαζία ησλ νηθνηόπσλ ηνπο.
          ΗΗ/1 : Παξάξηεκα 2α (ANNEX IΗ/1) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ην
            θπλήγη ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.
          ΗΗ/2 : Παξάξηεκα 2β (ANNEX IΗ/2) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
            επηηξέπεηαη ην θπλήγη ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.ΥΕΙΜ : Παξόλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
ΑΝΟΙ : Παξόλ θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν
ΚΑΛΟ : Παξόλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν
ΦΘΙΝ : Παξόλ θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν


ΦΩΛ    : Φσιηάδεη ζηελ πεξηνρή
+   :    ζπλήζσο κεξηθά άηνκα
                            Μόλν γηα νξηζκέλα πδξόβηα θαη παξπδάηηα πνπιηά
++  :    ζπλήζσο κεξηθέο δεθάδεο
+++  :    ζπλήζσο κεξηθέο εθαηνληάδεο


ην + ζηηο ζηήιεο γεληθνύ ελδηαηηήκαηνο (Θάιαζζα, Αιπθέο, Υέξζνο) δίρλεη απιά ηελ παξνπζία ρσξίο πνζνηηθή έλλνηα


Α     :  Αθθονο
Κ     :  Κοινό
Λ     :  Λιγοζηό
΢     :  ΢πάνιο
Πίνακαρ Π.Οπν.3. : Αλαιπηηθή δηαρσξηθή θαηαλνκή
                     νξηζκέλσλ πνπιηώλ ζην ρεξζαίν ρώξν ηεο
                     πεξηνρήο κειέηεο.Επεξηγήζειρ ζςμβόλων :


79/409 : Οδεγία 79/409 ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπ. Κνηλνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο.
          Η : Παξάξηεκα 1 ηεο νδεγίαο (ANNEX II) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη ηα απζηεξά
            πξνζηαηεπόκελα είδε γηα ηα νπνία πίζεο απαηηείηαη θαη πξνζηαζία ησλ νηθνηόπσλ ηνπο.
          ΗΗ/1 : Παξάξηεκα 2α (ANNEX IΗ/1) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ην
            θπλήγη ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.
          ΗΗ/2 : Παξάξηεκα 2β (ANNEX IΗ/2) ηεο νδεγίαο. Πεξηιακβάλεη είδε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
            επηηξέπεηαη ην θπλήγη ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.Α      :  Αθθονο ζ' αςηό ηον οικόηοπο
Κ    :    Κοινό ζ' αςηό ηον οικόηοπο
Λ    :    Λιγοζηό ζ' αςηό ηον οικόηοπο
΢    :    ΢πάνιο ζ' αςηό ηον οικόηοπο
-    :    Απόν από αςηό ηον οικόηοπο
              79   Γίθαηνο      Γίθαηνο  Γίθαηνο    Θακλώλεο -   Φξύγαλα  Καιιηέξγεηεο  Αθ-
                 Κππαξηζζνδάζνο  κηθηό   αζθαθώλεο   θαιιηέξγεηεο  ρακεινύ          ηέο
ΔΗΓΟ΢           ----
              409  πςειά       δάζνο -  - θξύγαλα          πςνκέ-
                          ςεινί                 ηξνπ
                          ζάκλνη
Accipiter nisus          K         K     Λ       Κ       Λ     Κ       Λ
(Σζηρινγέξαθν)
Buteo buteo            Λ         Κ     Λ       Κ       Λ     Κ       ΢
(Γεξαθίλα)
Buteo rufinus       I   Λ         Κ     Λ       Κ       Λ     Λ       ΢
(Αεηνγεξαθίλα)
Falco naumanni       I   ΢         ΢     Α       Λ       Κ     Κ       ΢
(΢πηηνθηξθίλεδν)
Falco tinnunculus         ΢         ΢     Α       Λ       Κ     Κ       ΢
(Βξαρνθηξθίλεδν)
Alectoris chucar         Λ         Κ     Κ       Λ       Κ     Λ       ΢
(Νεζηώηηθε πέξδηθα)
Burhinus oedicnemus   I   -  -  -  -  ΢  -  Λ
(Πεηξνηξηιίδα)
Actitis hypoleucos       -  -  -  -  -  -  Κ
(Πνηακόηξπγγαο)
Streptopelia decaocto  II-2  -  ΢  -  Κ  -  Λ  -
(Γεθνρηνύξα)
Athene noctua         ΢  ΢  ΢  Λ  Λ  Κ  Λ
(Κνπθνπβάγηα)
Merops apiaster        -  ΢  Λ  Λ  Κ  Λ  ΢
(Μειηζζνπξγόο)
Coracias garrulus    I   -  ΢  Λ  Λ  Λ  Λ  ΢
(Υαιθνθνπξνύλα)
Melanocorypha      I   -  -  -  -  ΢  Λ  Λ
calandra (Γαιηάληξα)
Calandrela       I   -  -  -  -  Λ  Λ  Κ
brachydactyla
(Μηθξνγαιηάληξα)
Galerida cristata       ΢  ΢  Λ  Α  Κ  Α  Κ
(Καηζνπιηέξεο)
Lullula arborea     I   ΢  Λ  Λ  Κ  Λ  Κ  Λ
(Γεληξνζηαξήζξα)
Alauda arvensis     II-2  -  -  -  -  -  Λ  Λ
(΢ηαξήζξα)
Ptyonoprogne      Λ   -  Λ  -  -  -  -  -
rupestris
(Βξαρνρειίδνλν)
Hirundo rustica        -  -  -  ΢  -  Κ  ΢
(Υειηδόλη)
Hirudo daurica         ΢  Λ  Λ  Λ  Λ  Λ  ΢
(Γεληξνρειίδνλν)
Delichon urbica        -  -  -  ΢  -  Κ  ΢
(΢πηηνρειίδνλν)
Anthus campestris    I   -  -  Λ  Λ  Λ  Κ  Κ
(Υακνθειάδα)
Anthus trivialis        Λ  Λ  Λ  Κ  Λ  Κ  Λ
(Γεληξνθειάδα)
Anthus pratensis        Λ  Λ  Κ  Κ  Λ  Κ  Λ
(Ληβαδνθειάδα)
Anthus spinoletta       -  -  Λ  Λ  Λ  Λ  Κ
(Νεξνθειάδα)
Motacilla flava        -  -  -  -  -  Κ  Λ
(Κηηξηλνζνπζνπξάδα)
Motacilla cinerea       -        -     Λ      Λ       Λ     Κ       Λ
(΢ηαρηνζνπζνπξάδα)
Motacilla alba        -        -     Λ      Λ       Λ     Α       Κ
(Λεπθνζνπζνπξάδα)
Troglodytes      II-2  Λ        Α     Λ      Α       Λ     Λ       ΢
troglodytes
(Σξππνθξάρηεο)
Prunella modularis      ΢        Κ     ΢      Λ       ΢     ΢       -
(Θακλνςάιηεο)


            79   Γίθαηνο     Γίθαηνο  Γίθαηνο   Θακλώλεο -   Φξύγαλα  Καιιηέξγεηεο  Αθ-
               Κππαξηζζνδάζνο  κηθηό   αζθαθώλεο  θαιιηέξγεηεο  ρακεινύ         ηέο
ΔΗΓΟ΢         ----
            409  πςειά      δάζνο -  - θξύγαλα         πςνκέ-
                        ςεινί                ηξνπ
                        ζάκλνη
Cercotrichas         -        -     -      ΢       -     -       ΢
galactotes
(Κνπθαεδόλη)
Erithacus rubecula      Κ        Α     ΢      Α       ΢     Κ       ΢
(Κνθηλνιαίκεο)
Luscinia           -        Λ     -      Λ       -     ΢       -
megarhynchos
(Αεδόλη)
Phoenicurus ochruros     Λ        ΢     Κ      Λ       Κ     Λ       Κ
(Καξβνπληάξεο)
Saxicola ruberta       -        ΢     Λ      Λ       Κ     Κ       Κ
(Καζηαλνιαίκεο)
Saxicola torquata       ΢        ΢     Λ      Λ       Κ     Λ       Λ
(Μαπξνιαίκεο)
Oenanthe isabellina      -        -     ΢      ΢       Λ     Λ       Κ
(Ακκνπεηξόθιεο)
Oenanthe oenanthe       -        -     Λ      Λ       Κ     Λ       Κ
(΢ηαρηνπεηξόθιεο)
Oenanthe hispanica      -        ΢     Α      Κ       Α     Λ       Κ
(Αζπξνθώια)
Monticola solitarius     -        -     Λ      -       Λ     -       Κ
(Γαιαδνθόηζπθαο)
Turdus merula     II-2  Κ        Α     ΢      Α       ΢     Κ       ΢
(Κόηζπθαο)
Turdus philomelos   II-2  Κ        Α     ΢      Α       ΢     Κ       ΢
(Σζίρια)
Cettia cetti         -        -     -      Λ       -     ΢       Λ
(Φεπηαεδόλη)
Cisticola juncidis     -  -  -  -  -  Λ  Λ
(Κηζηηθόιε)
Locustella         -  ΢  -  Λ  -  ΢  Λ
luscinioides
(Καιακνηξηιηζηήο)
Acrocephalus        -  ΢  -  Λ  -  ΢  Λ
schoenobaenus
(Βνπξινπνηακίδα)
Hippolais pallida      Λ  Κ  ΢  Α  ΢  Λ  Λ
(Χρξνζηξηηζίδα)
Hippolais olivetorum  I  -  Λ  -  Λ  -  ΢  -
(Ληνζηξηηζίδα)
Hippolais icterina     Λ  Κ  -  Κ  ΢  Λ  ΢
(Κηηξηλνζηξηηζίδα)
Sylvia cantillans      Λ  Α  Λ  Κ  Λ  ΢  ΢
(Κνθθίλνηζηξνβάθνο)
Sylvia melanocephala    Λ  Α  Κ  Α  Κ  Λ  Λ
(Μαπξνηζηξνβάθνο)
Sylvia atricapilla     Λ  Α  ΢  Α  ΢  Κ  ΢
(Μαπξνζθνύθεο)
Phylloscopus        Λ  Κ  ΢  Κ  ΢  Λ  ΢
sibilatrix
(Γαζνθπιινζθόπνο)
Phylloscopus        Λ  Α  Κ  Α  Κ  Κ  Λ
collybita
(Γεληξνθπιινζθόπνο)
Phylloscopus        Λ  Α  Κ  Α  Κ  Κ  Λ
trochilus
(Θακλνθπιινζθόπνο)
Regulus ignicapillus    Α  Κ  -  Κ  -  ΢  -
(Βαζηιίζθνο)
Muscicapa striata      Λ  Κ  ΢  Κ  Λ  Λ  ΢
(Μπγνράθηεο)
Parus ater         Κ  ΢  -  -  -  -  -
(Διαηνπαπαδίηζα)
Parus caeruleus       Λ  Κ  -  Κ  -  Λ  -
(Γαιαδνπαπαδίηζα)
Parus major         Λ  Κ  -  Κ  -  Κ  -
(Καιόγεξνο)
Certhia brachydactyla    Κ  Λ  -  Λ  -  ΢  -
(Κακπνδεληξνβάηεο)
Lanius collurio     I  Λ  Λ  Λ  Κ  Κ  Κ  Λ
(Αεηνκάρνο)
Lanius minor      I  ΢  ΢  Λ  Κ  Κ  Κ  Λ
(Γαηδνπξνθεθαιάο)
Lanius senator       Λ  Κ  ΢  Κ  ΢  Κ  Λ
(Κνθθηλνθεθαιάο)
Garrulus glandarius     Κ  Α  -  Κ  -  Λ  -
(Κίζζα)
Pica pica (Καξαθάμα)    ΢  Κ  Λ  Κ  Λ  Κ  Λ
Corvus monedula       Κ  Κ  Κ  Κ  Κ  Α  Κ
(Κάξγηα)
Corvus corone        ΢  Κ  Λ  Κ  Κ  Κ  Λ
(Κνπξνύλα)
Corvus corax        Λ  -  Λ  -  -  -  -
(Κόξαθαο)
Sturnus vulgaris      -  -  -  ΢  ΢  Κ  Λ
(Φαξόλη)
Passer domesticus      -  ΢  ΢  Κ  ΢  Α  Λ
(΢πνπξγίηεο)
Passer hispaniolensis    -  -  ΢  Κ  ΢  Α  Λ
(Υσξαθνζπνπξγίηεο)
Fringilla coelebs      Α  Α  Λ  Α  ΢  Α  Λ
(΢πίλνο)
Carduelis chloris      Λ  Κ  Κ  Κ  Λ  Κ  Λ
(Φιώξνο)
Carduelis carduelis     ΢  Λ  Λ  Κ  Λ  Λ  Λ
(Καξδεξίλα)
Carduelis cannabina     Λ  ΢  Κ  Λ  Κ  Λ  Κ
(Φαλέην)
Coccothraustes       Λ  Λ  -  Κ  -  Λ  -
coccothraustes
(Υνληξνκύηεο)
Emberiza caesia     I  -  -  Α  -  Α  -  Λ
(΢θνπξόβιαρνο)
Emberiza          -  -  -  Κ  ΢  Λ  Λ
melanocephala
(Ακπεινπξγόο)
Miliaria calandra      -  ΢  ΢  Α  Λ  Α  Λ
(Σζηθηάο)
3.5.2. Eιδικά ζηοισεία διασείπιζηρ και οικοηοςπιζηικήρ αξιοποίηζηρ ζε ζσέζη με
ηην οπνιθοπανίδα


3.5.2.1. ΢ηοισεία – Πποηάζειρ Διασείπιζηρ
    Οπιζμένα ιδιαίηεπα ζηοισεία πος αθοπούν ηη διασείπιζη ηων επιμέποςρ
βιοηόπων πος εξεηάζηηκαν ωρ ππορ ηην οπνιθοπανίδα έσοςν ωρ εξήρ:


3.5.2.1α. Yγπόηοπορ Αλςκών Σιγκακίος
 Δθηόο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξαθηηθή ελίζρπζε ησλ
ζεζκνζεηεζέλησλ κέηξσλ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ εηδηθόηεξα κέηξα δηαρείξηζεο
κε ελέξγεηεο όπσο:
 ΢ήκαλζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαηά ηξόπν
 ώζηε λα επλνείηαη ε άγξηα δσή όπσο π.ρ. κε εθζθαθή ξερώλ ηάθξσλ θαη
 πξνώζεζε ηεο βιάζηεζεο πδξνηνπηθώλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ ζ’ απηά ώζηε λα
 απνηεινύλ ξνέο ή άιινπ ηύπνπ «επηθνηλσλίεο» κεηαμύ ρεξζαίνπ ρώξνπ θαη
 πγξόηνπνπ.
 Παξνρή ζε θάπνηα ζέζε ηνπ πγξόηνπνπ ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ γιπθνύ λεξνύ
 γηα ηελ αύμεζε ηεο κσζατθόηεηαο ηεο πγξνηνπηθήο βιάζηεζεο θαζώο θαη
 επηκέξνπο νηθνηόπσλ. Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζην δπηηθό άθξν ηνπ πγξόηνπνπ
 όπνπ απνιήγεη πδάηηλε απνξξνή από πεγαία ύδαηα. ΢ηε ζέζε απηή ζα κπνξνύζε
 λα δεκηνπξγεζεί κηα πγξνηνπηθή έθηαζε γιπθόβαιηνπ (πνπ ιείπεη από ηελ
 πεξηνρή) κε θαιακώλα-ηπξθώλα, ε νπνία ζα θηινμελεί πδξόβηα πνπιηά όπσο
 θξππηνηζηθληάδεο, λαλνηζηθληάδεο, λεξόθνηεο, θαιαξίδεο θαη άιια ηα νπνία
 επλννύληαη από έλα ηέηνην ηύπν νηθνηόπνπ θαη ηα νπνία, εθηόο γηα δηαηξνθή, ζα
 κπνξνύζαλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ην θώιηαζκα. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα απαηηεί
 ηδηαίηεξε κειέηε θαη πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό ώζηε λα κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο
 ηνπ επξύηεξνπ πγξόηνπνπ («αιπθή») θαη αλαηξαπεί ε πθηζηάκελε ηζνξξνπία ηνπ
 δσνινγηθνύ θαη ηδηαίηεξα νξληζνινγηθνύ ηνπ πινύηνπ. Θα πξέπεη δειαδή λα
 πξνζδηνξηζηνύλ νη πνζόηεηεο πδαηνπαξνρέηεπζεο, ε επνρηθόηεηα απηήο ηεο
 ελέξγεηαο θαη ν αθξηβήο ηξόπνο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ν επηζπκεηόο
 «εκπινπηηζκόο» κέζα ζε πεξηνξηζκέλε επηιεγκέλε έθηαζε.
3.5.2.1β. Ακηή Μαπμάπι
 Δδώ ε δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα αθνξά ζε κέηξα ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
ζαιάζζηαο αλαςπρήο ώζηε λα κελ αιινησζνύλ νη αθηέο από δεκηνπξγία επί ηεο αθηήο
δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ (θαληίλεο, θηόζθηα θιπ.), από
ζπζζώξεπζε απνξξηκκάησλ θιπ. Σέηνηα κέηξα είλαη ε θαηάιιειε ζήκαλζε εηδηθώλ
κνλνπαηηώλ θίλεζεο πάλσ ζηηο ακκνζίλεο.

3.5.2.1γ. Όπορ Δίκαιορ
 Δθηόο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ηεο θπζηθήο ελ γέλεη βιάζηεζεο ηνπ
όξνπο (βαζηθά κε κέηξα ππξνπξόιεςεο – ππξόζβεζεο) ζα κπνξνύζαλ λα
εθαξκνζηνύλ εηδηθόηεξα κέηξα δηαρείξηζεο πξνο όθεινο ηεο άγξηαο δσήο κε
ελέξγεηεο όπσο:
 «Καιιηέξγεηα» κηθξώλ πεγώλ θαη απειεπζέξσζε πνζνηήησλ (έζησ θαη κηθξώλ)
 λεξνύ γηα ηελ άγξηα δσή, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.
 Σερλεηέο θπηεύζεηο πεξηζζόηεξσλ δέληξσλ ή ζάκλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ
 θαξπνθνξνύλ ζε δηάθνξεο επνρέο πξνζθέξνληαο έηζη πεγέο ηξνθήο γηα δηάθνξα
 δώα θαη ηδηαίηεξα πνπιηά (ραξνππηέο, αγξηνηζηθνπδηέο, θνπκαξηέο, αγξηνζπθηέο
 θιπ.). Σέηνηνη ζάκλνη ζα κπνξνύζαλ λα θπηεύνληαη ζε κηθξνύο πεξίθξαρηνπο
 ρώξνπο ζε πθηζηάκελεο αλνηρηέο εθηάζεηο, κε δηαηήξεζε ηνπ θξάρηε γηα δηάζηεκα
 έσο όηνπ κεγαιώζνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη αληέμνπλ ζηε βνζθεηηθή πίεζε.


3.5.2.2. ΢ηοισεία – Πποηάζειρ Οικοηοςπιζηικήρ Αξιοποίηζηρ


    Αμηνινγώληαο ηα επηκέξνπο ελδηαθέξνληα αλά είδνο νηθνηόπνπ, ζα
κπνξνύζαλ λα ζπγθξνηεζνύλ νη αθόινπζεο πξνηάζεηο νξγάλσζεο ππνδνκήο θαη
ρξήζεο ηεο ζε αλάδεημε απηώλ ησλ ελδηαθεξόλησλ.

3.5.2.2α. Τγπόηοπορ Αλςκών Σιγκακίος
 Απαηηείηαη ζπλνπηηθά ε εμήο ππνδνκή:
 Κένηπο Πληποθόπηζηρ Επιζκεπηών ζην νπνίν ζα ππάξρεη εθζεζηαθόο ρώξνο
 ζηνλ νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη κε θαηάιιεια κέζα εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζα
 αλαδεηθλύεηαη ην «νηθνζύζηεκα ηεο αιπθήο» κε έκθαζε ζηελ νξληζνινγηθή ηνπ
 ζεκαζία. Δπίζεο εηδηθόηεξε αίζνπζα-κνπζείν πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ
 παξειζνύζα αιαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ρσι ππνδνρήο κε έληππν πιηθό, βηβιία,
 ράξηεο, αλακλεζηηθά θιπ. Σν Κένηπο Πληποθόπηζηρ ζα κπνξνύζε λα
 ρσξνζεηεζεί ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηεο αιπθήο, ακέζσο κεηά ην παιαηό
 αληιηνζηάζην. Πποηείνεηαι η καηαζκεςή νέος κηιπίος για ηη ζηέγαζη ηος
 κένηπος πληποθόπηζηρ και όσι η ανακαηαζκεςή ηος παλαιού ανηλιοζηαζίος
 ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληεξεζεί σο ηζηνξηθό-κνπζεηαθό θηίζκα καδί κε ηηο
 πεξηερόκελεο αληιίεο. Μηα ελαιιαθηηθή ιύζε ζα ήηαλ ε αλαθαίληζε θαη
 ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ θηηζκάησλ σο Μνπζείνπ Αιπθήο.
 Γύν ππεξπςσκέλα παξαηεξεηήξηα, έλα θνληά ζην θέληξν πιεξνθόξεζεο θαη έλα
 από ηελ λόηηα πιεπξά ηεο αιπθήο, ζε ζεκείν πνπ λα ππάξρεη εμαζθαιηζκέλε νδηθή
 πξόζβαζε.
 Έλα ζεκαζκέλν κνλνπάηη πνπ λα δηαζρίδεη ηελ αθηή ηεο αιπθήο (ακκν-ινύξν),
 από ην παιηό αληιηνζηάζην κέρξη ην βνξεηνδπηηθό άθξν ηεο, κε πξννπηηθή
 ζπλέρηζεο ηνπ κνλνπαηηνύ πεξηκεηξηθά ηεο αιπθήο.

3.5.2.β. Ακηή Μαπμάπι
Ζ αλάδεημε ηεο αθηήο κπνξεί λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία ελόο παξάθηηνπ πεξηπηέξνπ
πιεξνθόξεζεο ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ κόληκεο θσηνγξαθίεο ηεο αθηήο ζε δηάθνξεο
πεξηόδνπο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεη πιήξε άλζεζε ν
ζαπκάζηνο θπηνηάπεηαο ησλ παξάθηησλ πνώλ. ΢ην πεξίπηεξν απηό κπνξεί λα ππάξρεη
θαη ζρεηηθό έληππν πιηθό ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα δηαηίζεηαη θαη ζηνπο ρώξνπο
ππνδνρήο ησλ πέξημ μελνδνρείσλ.

3.5.2.2γ. Όπορ Δίκαιορ
Ζ αλάδεημε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γηθαίνπ απαηηεί ππνδνκή πνπ ζα
κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα εμήο:
 Κέληξν  Πιεξνθόξεζεο   κε  παξνπζίαζε  ηεο  γεσινγίαο,  αλαγιύθνπ,
 παιαηνληνινγίαο, θιίκαηνο, νηθνινγίαο, παλίδαο θαη ρισξίδαο/βιάζηεζεο ηνπ
 λεζηνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ νξεηλνύ ηνπίνπ ηνπ Γίθαηνπ. Καηάιιειε ρσξνζέηεζε
 ηνπ ελ ιόγσ θέληξνπ ζα ήηαλ ζε θάπνην από ηα νξεηλά ρσξηά ηνπ λεζηνύ κε ίζσο
 πξνζθνξόηεξε ηε Εηα.
 Μνλνπάηηα γηα νδνηπόξνπο πνπ ζα δηέξρνληαη από αμηνζεκείσηνπο ρώξνπο κε
 ελδηαθέξνληα νηθνινγηθά ζηνηρεία.
Μηθξά «θαηαθύγηα»-θαηαιύκαηα γηα ηνπο νδνηπόξνπο

3.5.3. Πανίδα αμθιβίων, εππεηών και θηλαζηικών ηηρ νήζος Κω


   Ζ παλίδα ηεο λήζνπ Κσ, ζύκθσλα κε ηα σο ηώξα επηζηεκνληθώο
θαηαγεγξακκέλα είδε, πιελ ησλ πνπιηώλ θαη ησλ ςαξηώλ ησλ γιπθώλ θαη ζαιαζζίσλ
πδάησλ θαη αζπνλδύισλ, έρεη σο εμήο:


 Αμθίβια
 Rana rindibunda      Μπάθαθαο


 Εππεηά
 Testudo graeca       Διιεληθή ρειώλα
 Mauremys caspica      Πνηακνρειώλα
 Caretta caretta      Θαιαζζνρειώλα
 Agama stellio       Κνπξθνύηαπινο
 Ablepharus kitaibelii   Αβιέθαξνο
 Hemidactylus turcicus   ΢ακηακίδη
 Cyrtodactylus kotsyi    ΢ακηακίδη
 Ophisaurus apodus     Σπθιίηεο
 Ophisops elegans      Αβιεθαξόζαπξα
 Lacerta trilineata     Σξαλόζαπξα
 Coluber caspius      Πνληηθνιόγνο, Δθηόο
 Coluber najadum      ΢αίηα
 Elaphe situla       ΢πηηόθηδν
 Eryx jaculus        Δξεκόθηδν, βόαο ηεο άκκνπ
 Natrix natrix       Νεξόθηδν
 Typhlops vermicularis   Σπθιίλνο
 Vipera ammodytes      Ορηά
 Θηλαζηικά
 Erinaceus concolor     ΢θαληδόρνηξνο
 Rattus rattus       Μηθξνεπίκπο
 Rattus norvegicus     Μεγαινεπίκπο, αξνπξαίνο ησλ ππνλόκσλ
 Meriones tristrami     Θπζαλνπνληηθόο
 Mus musculus        Πνληηθόο
 Oryctolagus cuniculus   Αγξηνθνύλειν
 Lepus europaeus      Λαγόο
 Vulpes vulpes       Αιεπνύ
 ΢εκ.: Γπζηπρώο δελ ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο ηξάπεδεο δεδνκέλσλ γηα ηελ
ειιεληθή παλίδα νύηε θαη θαηάινγνο ησλ εηδώλ ηεο, εθηόο από επηκέξνπο βάζεηο
δεδνκέλσλ, θπξίσο ζε ειιεληθά παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ
όπσο MEDSPA θαη ΦΤ΢Ζ 2000. Ζ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξία (ΔΕΔ) έρεη
μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα (ζεηξά FAUNA GRAECIAE) θαηαγξαθήο ηεο παλίδαο ηεο
Διιάδαο, δπζηπρώο κε αξθεηά πξνβιήκαηα.
   Οπόηε, κηα πξνζερήο παληδηθή θαηαγξαθή αλαθνξηθά θαη κε ηε λήζν Κσ
αλακέλεηαη θαηά πνιύ πιεξέζηεξε, δεδνκέλνπ όηη νη ηύπνη νηθνηόπσλ ηεο λήζνπ
θηινμελνύλ νπσζδήπνηε πνιύ πεξηζζόηεξα είδε δώσλ.


   Παποςζίαζη ηων επιμέποςρ καηηγοπιών ηηρ πανίδαρ και ηων ειδών

Αμυίβια


Βαηξάρηα
Rana rindibunda
   Απηό ηo θνζκνπνιίηηθν άλνπξν ακθίβην είλαη θαηά βάζε εκεξόβην θαη
πξαθηηθά βξίζθεηαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο κηθξώλ ή κεγάισλ πδάηηλσλ
νηθνζπζηεκάησλ, κέλνληαο ζπρλά εθηόο ηεο νπηηθήο ελόο παξαηεξεηή εμαηηίαο ηνπ
ρξσκαηηζκνύ παξαιιαγήο όηαλ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ησλ λεξώλ ή ηεο βύζηζεο ηνπ
ζώκαηόο ηνπ πιελ ησλ καηηώλ θαη ησλ ξνπζνπληώλ. Σα ακθίβηα γεληθώο, εμαηηίαο ηεο
επαηζζεζίαο ηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο απνηεινύλ δείθηεο ηεο θαιήο ή
θαθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελώ ην ζπγθεθξηκέλν αλήθεη ζηα είδε
θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο (Οδεγία 92/43 ΔΚ).
Ερπετά


α) Υειώλεο: ηα παξαθάησ ηξία είδε πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ
παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 92/43.


   1.Testudo graeca
    Αλήθεη ζε νηθνγέλεηα ρεξζόβησλ θπηνθάγσλ ρεισλώλ κε παγθόζκηα, πιελ
Απζηξαιίαο, εμάπισζε, ζε μεξά θαηά βάζε πεξηβάιινληα, παξνπζηάδνληαο αξθεηή
πνηθηιόηεηα ζρήκαηνο θαη ρξώκαηνο κε κήθνο ζώκαηνο πνπ θηάλεη κεξηθέο θνξέο ηα
25 θαη πιένλ εθαηνζηά.


    2.Μauremys caspica
    Ζ πδξόβηα, θπξίσο ζαξθνθάγα, νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλήθεη πεξηιακβάλεη
πεξίπνπ 80 είδε πνπ απαληνύλ ζε πνιιέο από ηηο ζεξκόηεξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ,
θαη ην κήθνο ζ΄ απηό ην είδνο θηάλεη ζπλήζσο ηα πεξίπνπ 20 εθαηνζηά. Θεσξείηαη
είδνο αξθεηά αλεθηηθό ζε ειώδε ή ξππαζκέλα ύδαηα.


    3.Caretta caretta
    H γλσζηή απηή ζαιάζζηα ρειώλα, κηα από ηηο ηξεηο κεγάιεο ηέηνηεο ζηνλ
θόζκν, βξίζθεηαη ηππηθά ζηνλ Αηιαληηθό, ζηε Μαύξε Θάιαζζα θαη ζηε Μεζόγεην,
όπνπ αλαπαξάγεηαη, θηάλνληαο έσο θαη ηα 110 πεξίπνπ εθαηνζηά, αλ θαη ζπλήζσο
κηθξόηεξε, ελώ ηα κηθξά ηεο θηάλνπλ κόλν ζηα 5 εθαηνζηά. Σξέθεηαη κε ςάξηα,
θαιακάξηα, θαβνύξηα, αρηλνύο, καιάθηα θιπ., ελώ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζε λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ, βγαίλεη ζηελ ακκνπδηά γηα
σνηνθία ηε λύρηα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Άηνκα ηνπ είδνπο ππάξρνπλ ζην
ελπδξείν ηνπ Τδξνβηνινγηθνύ ΢ηαζκνύ ηεο Ρόδνπ, θαη είλαη γλσζηή δηεζλώο ε
επαηζζεζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνπ θνηλνύ γη΄ απηό ην
απεηινύκελν είδνο.


β) ΢αύξεο:
    Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/81 πεξηιακβάλεη ηα είδε 1 θαη 7, ε νδεγία 92/43
ΔΚ ηα είδε 1, 2, 6 θαη 7 ελώ ε ιίζηα ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
βηνηόπσλ CORINE 1988 ηα είδε 2 θαη 7.
1. Ablepharus kitaibelii
    Αλήθεη ζε κεγάιε νηθνγέλεηα ζαπξώλ κε επξεία εμάπισζε ζηα ζεξκόηεξα
κέξε ηνπ θόζκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 700 είδε εθ ησλ νπνίσλ πέληε απαληνύλ
ζηελ Δπξώπε, έρνληαο κηθξό ή κεζαίν κέγεζνο ζώκαηνο θαη κηθξό θεθάιη, αιιά,
κεγάιεο, ιείεο θαη γπαιηζηεξέο θνιίδεο. Ζ κηθξή απηή ζαύξα θηάλεη ζε ζπλνιηθό
κήθνο 13.5 εθαηνζηώλ θαη βξίζθεηαη ζε πνηθηιία βηνηόπσλ ρακεινύ πςνκέηξνπ.


2. Agama stellio
 Ζ νηθνγέλεηα απηώλ ησλ ζαπξώλ βξίζθεηαη θπξίσο ζηηο ζεξκέο πεξηνρέο Αθξηθήο,
Αζίαο θαη Απζηξαιίαο, ελώ ζηελ Ακεξηθή, Μαδαγαζθάξε θαη λεζηά Φίηδη έρεη
αληηθαηαζηαζεί ηα πνιύ ζπγγεληθά εξπεηά ηύπνπ Ηγθνπάλα. Τπάξρνπλ πεξί ηα 280
είδε, αιιά κόλν έλα θηάλεη ζηελ Δπξώπε, πεξηνξηδόκελν ζηνλ Διιεληθό ρώξν,
θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σν κήθνο ζώκαηνο- νπξάο θηάλεη ζηα 30 πεξίπνπ
εθαηνζηά, ελώ ην ζρήκα ηνπ ξαρηνθνηιηαθά πηεζκέλνπ ζώκαηνο, κε ην ηξηγσληθό
θεθάιη θαη κε ηηο κηθξέο «αγθαζσηέο» θνιίδεο, δελ δεκηνπξγεί ζύγρπζε κε άιια είδε
ζαπξώλ θαζώο κνηάδεη κε θξνθνδεηιάθη. Δίλαη εκεξόβην, αγαπάεη λα ιηάδεηαη
κέλνληαο εληειώο αθίλεην γηα αξθεηή ώξα ζε δηάθνξα μεξά πεξηβάιινληα κόλν ηνπ
ή ζε δεπγάξηα θαη αλαξξηράηαη κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία ζε βξάρνπο θαη δέληξα,
παξά ην ζρεηηθά νγθώδεο ζώκα ηνπ. Σξέθεηαη κε δηάθνξα αζπόλδπια, όπσο
ζθνιόπελδξεο (ζαξαληαπνδαξνύζεο) θαη έληνκα.


 Ζ νηθνγέλεηα ησλ δύν παξαθάησ ζακηακηδηώλ πεξηιακβάλεη πεξί ηα     650 είδε
παγθνζκίσο, βαζηθά λπθηόβηα θαη ηππηθά κηθξόζσκα, κε κόλν ηέζζεξα απ΄ απηά λα
θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε. Δίλαη ηδηαίηεξα ηθαλά ζηελ αλαξξίρεζε, επξηζθόκελα ζε
δηάθνξνπο μεξνύο ηνίρνπο ή βξάρνπο ή θαη ηξύπεο δέληξσλ, ελώ ην δεύηεξν
απαληάηαη ζπρλόηεξα από ην πξώην θαη ζε θαηνηθεκέλα ζπίηηα.
3. Cyrtodactylus kotsyi
4. Hemidactylus turcicus


5. Lacerta trilineata
 Ζ κεγάιε απηή πξάζηλε ζαύξα πνπ αλήθεη, όπσο θαη ε παξόκνηαο εκθάληζεο
Lacerta viridis ζε νηθνγέλεηα κε 180 είδε ηεο Δπξώπεο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο
θηάλεη ζε κήθνο ζώκαηνο ηα 16 ή πεξηζζόηεξα εθαηνζηά, ρσξίο ηελ νπξά, πνπ
κπνξεί λα είλαη έσο θαη 33 πόληνπο. Σα λεαξά άηνκα ζπρλά κε ηξεηο ή πέληε
αλνηρηόρξσκεο ινπξίδεο ή ιίγεο αλνηρηόρξσκεο ή ζθνπξόρξσκεο θειίδεο, ελώ ηα
αξζεληθά ζπρλά κε έληνλα κπιέ ιαηκό. Μεξηθέο θνξέο δεη θνληά ζην λεξό θαη κπνξεί
αθόκα θαη λα θνιπκπάεη θαηά κήθνο ξερώλ ξπαθηώλ. Σξέθεηαη κε αζπόλδπια αιιά
αθόκα θαη κε απγά ή λενζζνύο κηθξώλ πνπιηώλ.


6. Ophisaurus apodus
 Ζ ζαύξα απηή πνπ εύθνια κπνξεί λα ζπγρέεηαη κε θίδη εμαηηίαο ηεο έιεηςεο πνδηώλ
θαη ηεο θηδίζηαο εκθάληζεο, αλήθεη ζε νηθνγέλεηα 70 εσο 80 εηδώλ, θπξίσο
εμαπισκέλεο ζηελ Ακεξηθή, κε κόλν δύν είδε ζηνλ παιαηό θόζκν όπνπ ην είδνο απηό
είλαη ην κεγαιύηεξν ηεο νηθνγέλεηαο θηάλνληαο ζε κήθνο ηα 120 εθαηνζηά. Μία
αύιαθα ζε θάζε πιεπξά, νη ηπκπαληθέο κεκβξάλεο θαη ηα θηλνύκελα βιέθαξα
απνηεινύλ ηηο θύξηεο κνξθνινγηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα θίδηα. Βξίζθεηαη ζε
αξθεηά μεξνύο βηόηνπνπο, αθόκα θαη ζε θαιιηεξγνύκελεο πεξηνρέο θαη θνληά ζε
αλζξώπηλνπο νηθηζκνύο, δξαζηεξηνπνηνύκελε ζπρλά κεηά από βξνρή κε δπλαηόηεηα
αξθεηά γξήγνξεο αλ θαη όρη λεπξώδνπο θίλεζεο ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, ελώ ε
νπξά αλαγελλάηαη αξγά ζηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ θόβεηαη.


7. Ophisops elegans
    Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο παξαπάλσ πξάζηλεο ζαύξαο κε κήθνο ζώκαηνο
5,5 εθαηνζηά θαη νπξά πεξίπνπ 12 εθαηνζηά. Παξόηη ρσξίο θηλνύκελα βιέθαξα θαη
ρσξίο θνιάξν θνιίδσλ πνπ έρνπλ νη άιιεο    βαιθαληθέο ζαύξεο ηεο νηθνγέλεηαο
κπνξεί θάπνηε λα γίλεηαη ζύγρπζε κε ηελ ειιεληθή ζαύξα Algyroides moreoticus.


    γ) Φίδηα:
    Από ηα παξαθάησ θίδηα ην 3 θαη ην 4 πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεδξηθό
δηάηαγκα 67/81, ην 3 πεξηιακβάλεηαη ζηελ θνηλνηηθή νδεγία 92/43, ελώ ην 7 ζηε
δηεζλή ζύκβαζε CITES πεξί δηεζλνύο εκπνξίνπ απεηινύκελσλ εηδώλ άγξηαο παλίδαο
θαη ρισξίδαο.
    Σα είδε 1, 2, 3 θαη 4 αλήθνπλ ζηελ πνιύ κεγάιε νηθνγέλεηα Colubridae,
επξέσο εμαπισκέλεο ζε όιν ηνλ θόζκν, πιελ Απζηξαιίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
πιεηνςεθία ησλ επξσπατθώλ θηδηώλ.
  1. Coluber caspius
  Φίδη αξθεηά κεγαιόζσκν πνπ θηάλεη ζπρλά ηα 1,8 κέηξα, ελώ ζηα λεζηά ηνπ
αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ κπνξεί λα θηάλεη θαη ηα 2,5 κέηξα. Γελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηνλ
άλζξσπν, αλ απεηιεζεί ζθπξίδεη δπλαηά θαη δαγθώλεη επίκνλα αιιά ην δάγθσκά ηνπ
είλαη αθίλδπλν. ΢θνηώλεη ηε ιεία ηνπ κε ζύζθημε. Σξώεη ζαύξεο, ηξσθηηθά,
αζπόλδπια θαη άιια είδε θηδηώλ. Εεη ζε κεζνγεηαθή καθθία βιάζηεζε, ζε πεηξώδε
ζεκεία αιιά θαη ζε βάιηνπο, ιηβάδηα, ξεκαηηέο, πεπθνδάζε θαη αιινύ, εσο θαη ζηα
1500 κέηξα, ελώ πέθηεη ζε ρεηκεξία λάξθε θαηά ην θζηλόπσξν.


  2. Coluber najadum
  Μήθνο ζώκαηνο καδί κε ηελ νπξά ηππηθά ιηγόηεξν από 100 εθαηνζηά, αλ θαη
κπνξεί λα θηάλεη πεξίπνπ ηα 135 εθαηνζηά. Εεη θπξίσο ζε μεξνύο, ζπρλά πεηξώδεηο
βηόηνπνπο, ζπλήζσο κε ζάκλνπο θαη θάπσο ππθλή ρακειή βιάζηεζε, ζηελ νπνία
αλαξξηράηαη. Κηλείηαη πνιύ γξήγνξα, δαγθώλεη όηαλ πηάλεηαη κε ην ρέξη θαη ηξέθεηαη
θπξίσο κε κηθξέο ζαύξεο θαη γξύινπο, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη κε κηθξά ζειαζηηθά.


  3. Elaphe situla
  Αλ θαη ζπλήζσο κηθξόηεξν, θηάλεη πεξίπνπ ην έλα κέηξν, δεη ζπλήζσο θάησ από
ηα 500 κέηξα θαη κπνξεί λα εηζέξρεηαη θαη ζε ζπίηηα. Μεξηθέο θνξέο δνλεί ηελ άθξε
ηεο νπξάο ηνπ γξήγνξα.    Ζ ηξνθή    ηνπ σο ελειίθνπ πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά ζε κηθξά ζειαζηηθά, ηδηαίηεξα ηξσθηηθά, ελώ σο λεαξό ηξσεη ζαύξεο.


  4. Natrix natrix
  Βξίζθεηαη ζρεδόλ ζ΄ όιε    ηελ Δπξώπε, είλαη ζπλήζσο κήθνπο εσο 120
εθαηνζηώλ, θηάλνληαο όκσο αθόκα θαη ηα     200 εθ., κε ηα ζειπθά  λα είλαη
κεγαιύηεξα από ηα αξζεληθά. Κπξίσο εκεξόβην, ζε πςόκεηξα έσο 2400 κέηξα θαη
ζπλήζσο θνληά ζε λεξά. ΢παλίσο δαγθώλεη, εθθξίλνληαο δύζνζκν πγξό από εδξηθνύο
αδέλεο όηαλ πηάλεηαη κε ην ρέξη, ελώ κπνξεί λα πξνζπνηείηαη ην πεζακέλν γέξλνληαο
πξνο ηα πίζσ κε αλνηθηό ην ζηόκα θαη ηε γιώζζα έμσ. Σξέθεηαη θπξίσο κε βαηξάρηα
θαη θξύλνπο.


5. Eryx jaculus
  Ζ νηθνγέλεηα απηνύ ηνπ θηδηνύ ζεσξείηαη κάιινλ πξσηόγνλε θαη πεξηιακβάλεη 80
είδε θπξίσο ησλ ηξνπηθώλ πεξηνρώλ, κε πην νλνκαζηά ηνπο πύζσλεο θαη ηηο
αλαθόλδεο, αλ θαη πνιιά είδε είλαη πνιύ κηθξά όπσο απηόο ν «βόαο» ησλ πεξίπνπ 80
εθαη. Εεη ζε μεξνύο βηόηνπνπο, ζπλήζσο κε θαιή θάιπςε ειαθξνύ ρώκαηνο ή άκκνπ,
ελώ πεξλάεη ηελ πεξηζζόηεξε ώξα ζε ζηνέο ηξσθηηθώλ, πνπ απνηεινύλ ηελ θύξηα
ηξνθή. Έρεη θάπνηα θπζηνγλσκηθή νκνηόηεηα κε ηελ νρηά , αιιά ην θεθάιη κπνξεί λα
ζπγρέεηαη κε ηελ ζηξνγγπινπνηεκέλε νπξά.


6. Typhlops vermicularis
  Ζ νηθνγέλεηά ηνπ πεξηιακβάλεη πεξί ηα 200 είδε, όια πνιύ όκνηα ζηελ εκθάληζε,
ηππηθά κηθξόηεξα ησλ 30 εθαη., αιιά πνπ θάπνηε θζάλνπλ ηα 70 εθαη. Απηό ην είδνο
είλαη γύξσ ζηα 35εθαη. ή κηθξόηεξν, δηαθέξνληαο από άιια επξσπατθά θίδηα θαη
κνηάδνληαο πεξηζζόηεξν κε γπαιηζηεξό ζθνπιήθη ρσξίο νινθάλεξν θεθάιη. Εεη
θπξίσο θάησ από ην έδαθνο ζε αξθεηά μεξνύο αλνηθηνύο βηόηνπνπο ρσξίο ππθλή
θάιπςε θαη κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαηά ην ζνύξνππν ή κε πγξό θαηξό, ελώ ηξέθεηαη
κε κηθξά αζπόλδπια, όπσο κπξκήγθηα θαη κε ηηο πξνλύκθεο ηνπο.


7. Vipera ammodytes
  Ζ νηθνγέλεηα Viperidae πεξηιακβάλεη πεξί ηα 43 είδε νρηάο, πνπ εμαπιώλνληαη
ζηελ Δπξώπε, Αζία, Αθξηθή θαη ζπγγελεύνπλ αξθεηά ζηελά κε ηα αζηαηηθά θαη
ακεξηθαληθά είδε νρηάο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο γλσζηνύο θξνηαιίεο. Όιεο νη
νρηέο δηαζέηνπλ κία ραξαθηεξηζηηθή ζπζθεπή δειεηεξίνπ πην απνηειεζκαηηθή από ηα
πεξηζζόηεξα άιια θίδηα. Καη ηα 7 είδε επξσπατθώλ νρηώλ αλήθνπλ ζην γέλνο Vipera
πνπ είλαη ην κόλν πξαγκαηηθά επηθίλδπλν δειεηεξηώδεο γέλνο. Σα ελήιηθα ζπλήζσο
είλαη θάησ από 65 εθαηνζηά καδί κε ηελ νπξά αιιά κεξηθέο θνξέο θηάλνπλ ηα 90
εθαηνζηά ελώ ην ηξηγσληθό ηνπο θεθάιη, κε ηηο κηθξέο θνιίδεο θαη όρη πιάθεο,
θαηαιήγεη ζε αλαζεθσκέλν ξύγρνο ζαλ κηθξό θέξαην. Υξώκα ειαθξώο γθξίδν ή
θνθθηλν-θαθέ κε ραξαθηεξηζηηθή ισξίδα δηγθ- δαθγ, ζθνύξνπ θαθέ ρξώκαηνο. Εεη ζε
κεγάιε πνηθηιία βηνηόπσλ αιιά πξνηηκά ζε μεξέο βξαρώδεηο θιίζεηο κε θάπνηα
βιάζηεζε θαη θαιή έθζεζε ζηνλ ήιην, από ην επίπεδν ζαιάζζεο έσο ηα 2500 κέηξα.
΢πλήζσο παξαηεξείηαη ηελ εκέξα αιιά κπνξεί λα είλαη θαη λπθηόβηα ζε ζεξκά κέξε
ησλ πεξηνρώλ ηεο. Δίλαη αξγό θαη πεξίπνπ λσζξό θίδη πνπ όηαλ ελνριείηαη κπνξεί λα
θπζάεη ερεξά, ελώ ηξέθεηαη κε κηθξά ζειαζηηθά, βαηξάρηα, πνπιηά θαη ζαύξεο.
Θηλαστικά


 1. Erinaceus concolor
  Νπθηόβην εληνκνθάγν ζειαζηηθό πνπ ςάρλεη κνλαρηθά ηελ ηξνθή ηνπ από
ρεξζόβηα αζπόλδπια θαη δεπγαξώλεη ηελ άλνημε κεηά από ρεηκεξία λάξθε. Εεη θαηά
κέζν όξν ηξία ρξόληα, θηάλνληαο έσο θαη ηα δέθα, αλ θαη είλαη γλσζηό ζύκα ησλ
ηξνρώλ θαη ηεο δηαηξνθήο ησλ ηζηγγάλσλ.


 2. Oryctolagus cuniculus
  Μηθξόηεξν είδνο από ην ιαγό, λπθηόβην ζπλήζσο, αιιά θαη εκεξόβην όηαλ δελ
ππάξρεη ελόριεζε, ζεσξνύκελν ζπρλά επηβιαβέο, πνπ δεη ζε αλνηρηά ιηβάδηα από
θεύγνληαο θσλνθόξα δάζε. Μηα κεγάιε νκάδα αγξηνθνύλεισλ κπνξεί λα δεκηνπξγεί
ζύζηεκα ππόγεησλ ζεξάγγσλ αλάινγν κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ.
Αλαπαξάγεηαη όιν ην ρξόλν θαη δεη πεξί ηα 9 ρξόληα, ελώ έρεη βάξνο έσο 2,5 θηιά.


  3. Lepus europaeus
  Πην κεγαιόζσκν ιαγόκνξθν από ην πξνεγνύκελν, πνπ έρεη επνηθίζεη ηνπο
πεξηζζόηεξνπο Δπξσπατθνύο βηόηνπνπο, κε πξνηίκεζε ζηηο εύθξαηεο επίπεδεο
πεξηνρέο . Ο ιαγόο είλαη λπρηόβηνο θαηά βάζε, ελώ ην θαινθαίξη δξαζηεξηνπνηείηαη
λσξίο ην πξστ θαη ην βξάδπ. Αλαπαξάγεηαη ζρεδόλ όιν ην ρξόλν, όηαλ δελ πέθηεη
ζύκα ηνπ αλειέεηνπ θπλεγηνύ, θαη ην βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη από 2,5 έσο 7 θηιά.


  4. Meriones tristrami
 Απηό ην αζηαηηθό είδνο ηξσθηηθνύ είλαη γλσζηό ζηελ Δπξώπε κόλν από ηε λήζν
Κσ, θαη παίξλεη ην όλνκά ηνπ από ηηο καθξηέο ηξίρεο ηεο νπξάο ηνπ, ε νπνία κνηάδεη
κε ζύζαλν. Έρεη ξάρε θηηξηλόθαηε θαη θνηιηά ιεπθόρξσκε. Δμαπιώλεηαη σο ηελ
Αξαβία θαη ηε δπηηθή Πεξζία. Απαληάηαη ζε μεξά θαη ακκώδε εδάθε θαη αλνίγεη
ππόγεηεο ζηνέο ζηε βάζε ζάκλσλ, γηα λα ρσζεί θαη λα θσιηάζεη.


    Σα παξαθάησ ηξία είδε αλήθνπλ ζηελ επξύηαηα εμαπισκέλε ζηνλ παιαηό
θόζκν νηθνγέλεηα Muridae θαη δεκηνπξγνύλ «πνλνθεθάινπο» ζε πνιίηεο, αξρέο θαη
επηζηήκνλεο γηα ηνλ έιεγρό ηνπο/θαηαπνιέκεζή ηνπο. Ηδηαίηεξα νη κεγαινεπίκπο
κπνξεί λα είλαη θνξείο ζαλαηεθόξσλ αζζελεηώλ όπσο ε ιεπηνζπείξσζε, ελώ ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ππάξρεη πνιιέο θνξέο κεγάιν πξόβιεκα.


  5. Rattus norvegicus
  6. Rattus rattus
  7. Mus musculus


  8. Vulpes vulpes
  Σν άιινηε επηθεξπγκέλν απηό «πνλεξό» δών, είλαη παξόια απηά ρξήζηκν θαζώο
ε ηξνθή ηνπ ηππηθά απνηειείηαη από αξνπξαίνπο θαη πνληηθνύο. Εεη 10- 15 ρξόληα,
κνλαρηθά ή ζε νηθνγέλεηεο, δεπγαξώλνληαο ην ρεηκώλα. Γελλάεη ζπλήζσο 3- 5 κηθξά
κε ζθνηεηλό ηξίρσκα πνπ κέλνπλ ζηε θσιηά πεξίπνπ γηα 8 εβδνκάδεο. Δίλαη ην
κεγαιύηεξν ζειαζηηθό ζην λεζί.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/25/2011
language:Greek
pages:37