Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

INTRODUCTION - IS MUNI

VIEWS: 7 PAGES: 104

									        MASARYKOVA UNIVERZITA
          Filozofická fakulta
      Magisterská diplomová práce
Brno 2011              Barbora Šmídová


             1
    Masarykova univerzita v Brně
      Filozofická fakulta

 Ústav románských jazyků a literatur

Obor Učitelství francouzského jazyka a literatury pro
          střední školy
         Barbora Šmídová  Les locutions adverbiales dans la presse
     française contemporaine    Magisterská diplomová práce
   Vedoucí práce: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.
            2011
             2
Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně a že
jsem uvedla veškerou použitou literaturu. Zároveň prohlašuji, že tištěná verze práce
se shoduje s verzí elektronickou.


V Brně dne 29.4.2011                   ……………………..
                     3
Děkuji paní PhDr. Zuzaně Rakové, Ph.D., vedoucí mé magisterské diplomové práce,
za trpělivost a cenné odborné rady, které mi poskytla.
                     4
Anotation


Ce mémoire appelé Les locutions adverbiales dans la presse française
contemporaine porte sur le sujet de la fréquence d’occurrence des locutions
adverbiales. Les sources principales de notre recherche sont deux journaux français,
Le Monde et Le Figaro, ainsi que le corpus linguistique parallèle l‘InterCorp.
Dans la partie théorique, on a essayé de définir ce que sont les adverbes
et les locutions adverbiales. La partie pratique quant à elle porte sur les sources
de nos dates, puis on a mentionné les difficultés auxquelles on s‘est heurtée durant
notre recherche ; finalement on a présenté les résultats. On a ensuite analysé
et comparé les locutions adverbiales trouvées en plusieurs combinaisons et avec
des points de vue différents ; pour cela on a privilégié une analyse statistique
et une illustration graphique.


Abstract


In our thesis Les locutions adverbiales dans la presse française contemporaine
we treated the frequency of usage of the adverbial expressions. Our research is based
on two important french newspapers, Le Monde and Le Figaro, and on the corpus
linguistic parallel InterCorp. In the theoretic part of our thesis, we tried to describe
the adverbs and the adverbial expressions. In the practical part we introduced
the sources of our datas, we tried to present the biggest difficulties we faced during
the research and finaly we showed its results. We were comparing the expressions
adverbial in different combinations and from different points of view; we always
added the statistical analysis and graphical representation.


Anotace


Tato práce nazvaná Les locutions adverbiales dans la presse française
contemporaine se zabývá výzkumem četnosti výskytu příslovečných spojení
v soudobém francouzském tisku. Výzkum byl prováděn ve dvou významných
francouzských novinách, Le Monde a Le Figaro, a v jazykovém paralelním korpusu
InterCorp. V teoretické části jsme se pokusili stručně charakterizovat příslovce
a příslovečná spojení. V části praktické jsme představili zdroje našich dat, dále jsme
zmínili největší problémy, na které jsme během výzkumu narazili, a v závěru jsme

                      5
se věnovali vyhodnocení a prezentaci samotných výsledků. Příslovečná spojení jsme
porovnávali v různých kombinacích a z různých úhlů pohledu; vždy jsme provedli
statistickou analýzu a grafické znázornění.
                     6
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ..................................................................................................................... 9
1.    PARTIE THÉORIQUE................................................................................................. 11
1.1.   Adverbes ...................................................................................................................... 11
1.1.1. Définition ..................................................................................................................... 11
1.1.2. Classement ................................................................................................................... 13
1.1.2.1.   Adverbes de circonstance ..................................................................................... 14
1.1.2.1.1. Adverbes de manière ............................................................................................ 14
1.1.2.1.2. Adverbes de quantité (d'intensité) ........................................................................ 15
1.1.2.1.3. Adverbes de temps ............................................................................................... 15
1.1.2.1.4. Adverbes de lieu ................................................................................................... 16
1.1.2.2.   Adverbes d'opinion .............................................................................................. 17
1.1.2.2.1. Adverbes d'affirmation ......................................................................................... 17
1.1.2.2.2. Adverbes de négation ........................................................................................... 18
1.1.2.2.3. Adverbes de doute ................................................................................................ 19
1.1.3. Fonctions ...................................................................................................................... 22
1.1.4. Place ............................................................................................................................. 23
1.1.4.1.   L’adverbe déterminant un verbe ........................................................................... 23
1.1.4.2.   L'adverbe déterminant d’une phrase .................................................................... 25
1.1.4.3.   L'adverbe déterminant un adjectif ........................................................................ 26
1.1.4.4.   L'adverbe déterminant une locution verbale ........................................................ 26
1.1.4.5.   L'adverbe déterminant un verbe pronominal ....................................................... 26
1.1.5. Degré ............................................................................................................................ 26
1.1.6. Formation ..................................................................................................................... 28
1.1.6.1.   Dérivation ............................................................................................................. 28
1.1.6.1.1. Suffixation ............................................................................................................ 28
1.1.6.2.   Composition ......................................................................................................... 31
1.2.   Les locutions adverbiales ............................................................................................. 32
1.2.1. Classement ................................................................................................................... 32
1.2.1.1.   Locutions adverbiales d'après la nuance de sens ................................................. 33
1.2.1.1.1. Locutions adverbiales de circonstance ................................................................. 33
1.2.1.1.1.1.   Locutions adverbiales de manière .................................................................... 33
1.2.1.1.1.2.   Locutions adverbiales de quantité .................................................................... 34
1.2.1.1.1.3.   Locutions adverbiales de lieu ........................................................................... 35
1.2.1.1.1.4.   Locutions adverbiales de temps ....................................................................... 36
1.2.1.1.2. Locutions adverbiales d'opinion........................................................................... 37
1.2.1.1.2.1.   Locutions adverbiales d'affirmation ................................................................. 37
1.2.1.1.2.2.   Locutions adverbiales de négation ................................................................... 38
1.2.1.1.2.3.   Locutions adverbiales de doute ........................................................................ 38
1.2.1.1.2.4.   Locutions adverbiales d'interrogation .............................................................. 39
1.2.1.2.   Locutions adverbiales d’après la formation ......................................................... 39
1.2.1.2.1. Composition ......................................................................................................... 40
1.2.1.2.1.1.   une préposition + un nom................................................................................. 40
1.2.1.2.1.2.   une préposition + un adjectif ............................................................................ 40
1.2.1.2.1.3.   une préposition + une forme verbale + un objet .............................................. 41
1.2.1.2.1.4.   une préposition + un adverbe ou une préposition ............................................ 41
1.2.1.2.1.5.   un adverbe + un adverbe .................................................................................. 42
1.2.1.2.1.6.   une préposition + un adverbe substantivé ........................................................ 42
1.2.1.2.1.7.   un adjectif + un nom ........................................................................................ 42
1.2.1.2.1.8.   des syntagmes divers ........................................................................................ 42
1.2.1.2.2. Dérivation ............................................................................................................. 43

                                7
1.2.1.2.2.1.   le suffixe –ons (parfois –on) et la préposition à ............................................... 43
1.2.1.2.2.2.   le suffixe –ette et la préposition à .................................................................... 43
1.2.1.2.2.3.   la préposition à + la + un adjectif substantivé ................................................. 44
1.2.1.3.   Locutions adverbiales d’après leur origine .......................................................... 44
1.2.1.3.1. Locutions adverbiales venues du latin ................................................................. 44
1.2.1.3.2. Locutions adverbiales créées par le français ........................................................ 45
1.2.1.3.3. Locutions adverbiales empruntées à l’italien ....................................................... 45
2.    PARTIE PRATIQUE .................................................................................................... 46
2.1.   La présentation du corpus ............................................................................................ 46
2.1.1. Les journaux ................................................................................................................. 46
2.1.1.1.   Le Monde ............................................................................................................. 47
2.1.1.2.   Le Figaro .............................................................................................................. 50
2.1.2. La linguistique de corpus ............................................................................................. 53
2.1.2.1.   Les corpus de la langue française et tchèque ....................................................... 54
2.1.2.2.   InterCorp .............................................................................................................. 55
3.    MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL ............................................................................. 57
4.    DIFFICULTÉS ............................................................................................................. 59
4.1.   Journaux ....................................................................................................................... 59
4.2.   Grammaire.................................................................................................................... 60
4.2.1. Aujourd’hui, après-midi – adverbes ou locutions adverbiales ? .................................. 61
4.2.2. Même si ........................................................................................................................ 61
4.2.3. Une fois ........................................................................................................................ 62
4.2.4. Préfixe nominal : mi- ................................................................................................... 63
4.2.5. Locutions de négation .................................................................................................. 64
4.2.6. Ni…ni........................................................................................................................... 65
4.2.6.1.   Conjonctions de coordination .............................................................................. 66
4.2.7. D’autant plus ................................................................................................................ 67
4.2.8. Vis-à-vis ....................................................................................................................... 68
4.2.8.1.   Adverbes vs. prépositions .................................................................................... 69
4.2.9. D’ici.............................................................................................................................. 71
4.2.10. Par ................................................................................................................................ 72
4.3.   L’InterCorp ................................................................................................................... 74
4.4.   Locutions adverbiales non comptées ........................................................................... 75
5.    RÉSULTATS ................................................................................................................ 78
5.1.   Fréquence totale ........................................................................................................... 78
5.2.   Le nombre des locutions adverbiales trouvées............................................................. 79
5.3.   Les 20 premières locutions adverbiales les plus fréquentes dans les journaux............ 79
5.3.1. Comparaison avec l’InterCorp ..................................................................................... 81
5.4.   Comparaisons des deux locutions adverbiales de sens similaire ................................ 83
5.4.1. De nouveau vs. à nouveau............................................................................................ 83
5.4.2. Au moins vs. du moins ................................................................................................. 84
5.4.3. De plus vs. en plus ....................................................................................................... 84
5.4.4. Par ailleurs vs. d’ailleurs .............................................................................................. 85
5.5.   Locutions adverbiales venues du latin ......................................................................... 87
5.6.   Locutions composées de : sans + nom, avec + nom, par + nom ................................. 88
5.7.   Locutions adverbiales du point de vue syntaxique ...................................................... 88
5.7.1. La position des locutions adverbiales dans les journaux ............................................. 91
5.7.2. La position des locutions adverbiales dans l’InterCorp - comparaison ....................... 92
CONCLUSION ........................................................................................................................ 95
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 98
ANNEXE ............................................................................................................................... 100


                                8
INTRODUCTION


       « La petite fille tapie à plat ventre dans l’herbe, observe avec ravissement
les deux chatons qui jouent et sautent par-ci par-là en contrebas du talus.
Le spectacle de ces deux boules blanches à quatre pattes la fascine. Tant pis pour
sa jolie robe toute propre ! elle va les attraper et les serrer tout contre elle.»
     Ces locutions sont nombreuses et leur usage est fréquent. Il est impossible
de parler ou de rédiger en français sans y avoir recours.


       Le but du présent mémoire est de rechercher les locutions adverbiales
les plus usitées dans la presse française contemporaine et d’étudier leur fréquence
dans le discours.


     « La langue française n’est point fixée et ne se fixera point. Une langue
ne se fixe pas ».1 Fruit d'une évolution millénaire, la langue française n’a jamais
cessé de bouger, et c'est ce mouvement permanent qui a peu à peu transformé
son lexique. La langue de Montaigne n’est plus celle de Michel Houellebecq Prix
Goncourt 2010. En effet, pour qu'une langue demeure vivante, il faut qu'elle soit
en mesure d'exprimer le monde moderne dans toute sa diversité et sa complexité.
C’est ainsi que tous les jours, le français incorpore de nouveaux mots et locutions
tandis que d’autres tombent dans l’oubli et finissent par disparaître.


      Pour atteindre le but fixé, on a choisi comme bases principales de recherche
du    thème    linguistique    -   l’analyse    synchronique     des   locutions
adverbiales – les quotidiens: Le Monde et Le Figaro depuis leur site officiel
sur Internet, accompagnés par une simple recherche dans un corpus linguistique
parallèle InterCorp juste pour avoir une image plus complexe de l'abondance
des locutions adverbiales dans la presse française.


     Pourquoi notre choix s’est-il porté sur ces quotidiens? Sans nul doute
parce que ce sont les deux quotidiens français les plus connus et les plus diffusés.
     Le Figaro nous apporte des informations depuis deux siècles. Il a toujours


1
   Victor Hugo, La Préface de « Cromwell », Éditeur Soc. française d'Impr. et de Librairie, 1897, p.
   23

                          9
véhiculé les idées de son temps. On y retrouve toutes les rubriques que l'on se doit
de pouvoir parcourir dans un grand quotidien.
     En ce qui concerne le quotidien Le Monde, sa réputation n’est plus à faire.
Il jouit depuis une soixantaine d’années, en France comme à l’étranger, d’un prestige
et d’une influence considérables. Il a donc un rôle phare dans la formation
de l’opinion publique.


     Selon Le Monde l'album des 60 ans:
 «Le Monde raconte le monde, de l’intérieur du monde... ».2 Car un journal,
c’est d’abord le reflet de son temps avec des analyses souvent décapantes,
avec des articles parfois déconcertants qui illustrent la réalité.


     Donc, cela sera une bonne base pour l’étude de notre sujet.


     Notre mémoire va brièvement présenter aussi la linguistique de corpus pour
présenter cette branche de la linguistique relativement nouvelle qui connaît un grand
développement ces derniers temps. Cette linguistique aide à simplifier et accélérer
les recherches en montrant de nouvelles possibilités dans ce domaine scientifique.


     Notre travail sera composé de deux parties :


  1. Une partie théorique qui sera consacrée à la définition des adverbes
     et des locutions adverbiales et à leurs diverses formes et catégories.
     Quant au classement, on va présenter un résumé des opinions de plusieurs
     linguistes français, tels que M. Grevisse, A. Hamon et d'autres.
     Pour une meilleure compréhension, cette partie sera étayée par des exemples.


  2. Une partie pratique qui consistera en l’analyse de la fréquence d’utilisation
     ou non utilisation de telle ou telle catégorie de locutions adverbiales à partir
     d’articles choisis dans les deux quotidiens qui sera accompagnée d'une simple
     recherche dans le corpus linguistique InterCorp. On va présenter les sources
     de nos dates, la méthodologie de travail et les difficultés auxquelles on s’est
     heurtée pendant la recherche. Cette étude sera illustrée par des exemples.


2
  Colombani, Jean-Marie: Le Monde l’album des 60 ans, Hachette, Paris, 2004, préambule

                        10
1. PARTIE THÉORIQUE

     Cette partie du mémoire porte sur la grammaire pour présenter et introduire
la problématique.
     On commence par définir l'adverbe en général et par présenter différents
classements des adverbes par divers linguistes pour voir qu'il n'est pas absolu et qu'il
diffère d'un auteur à l'autre. Pour faire notre explication plus synoptique par rapport
au fait que ce sont surtout des locutions adverbiales qui nous intéressent dans notre
mémoire, on va les présenter séparément.
     On est cependant d’accord avec Hervé-D. Bécharde qui dit: « La grammaire
n'est pas seulement un ensemble des règles pour bien parler et bien écrire. C'est aussi
et surtout la clef qui permet de comprendre comment fonctionne la langue
humaine. ».3 Il est important de connaître la langue entière pour bien analyser
ses parties et vice versa.


  1.1. Adverbes

     1.1.1. Définition

     Les adverbes font partie des mots invariables avec les prépositions,
les conjonctions et les interjections. L'invariabilité veut dire que ces mots
ne changent pas de forme selon leur emploi, c'est-à-dire ils ne s’accordent ni en genre
ni en nombre.


     Exemple:
     Il est trop timide.    vs.   Elles sont trop timides.


     Les mots invariables jouent des rôles syntaxiques très divers et les frontières
entre eux sont parfois vagues ; par exemple, un adverbe peut devenir conjonction
de coordination (Ainsi, tu as décidé de rester.) ou une préposition peut devenir
adverbe (Je viendrai après). On doit mentionner aussi les mots qui par dérivation
impropre sorte d'une classe grammaticale pour entrer dans une autre, comme
par exemple un adjectif pouvant devenir adverbe (Elle chante faux.) ou un nom


3
  Bécharde, Hervé-D.: Grammaire français, Presses Universitaires de France, Paris, 1994, la
  couverture

                         11
pouvant devenir interjection (Courage, mes chers!). Les mots invariables créent donc
des classes contiguës et les transferts entre elles se font souvent.
     « L'adverbe est un mot invariable que l'on joint à un verbe, à un adjectif
ou à un autre adverbe, pour en modifier le sens: Il parle bien, Un homme très pauvre.
Il écrit fort vite ».4 Nous pouvons constater que dans la plupart des cas, l'adverbe
équivaut à un complément de circonstance qui précise la signification du mot auquel
il est joint ; en effet c'est un mot ou une expression fixe qui dit comment, quand,
où, pourquoi, combien ou si l’action d’un verbe se fait. Il est donc évident
que l'adverbe joue à l'égard du verbe le même rôle que l'adjectif qualificatif à l'égard
du nom. Par ailleurs, c'est aussi Kristoffer Nyrop qui dit que « les adverbes servent
à modifier les sens d’un verbe: il s’est défendu vaillamment, il l’a bien mérité ; d’un
adjectif : il est peu aimable, votre bien dévoué ; d’un adverbe : il vit très
modestement, il est bien plus riche que son frère ».5 Il faut néanmoins ajouter
que l'adverbe peut modifier aussi une proposition entière: Heureusement, il n'a pas
plu depuis trois jours. Grevisse parle aussi d'une modification des substantifs pris
adjectivement, cela veut dire quand le nom est intimement lié au verbe et forme donc
la locution verbale, celle-ci est modifiée par un adverbe comme plus, très, assez,
trop, etc. (j'ai très peur, elle est très enfant). L'adverbe peut assez bien modifier aussi
les conjonctions ou locutions conjonctives ainsi que quelques prépositions
ou locutions prépositives (Elle travaille tout le long de la journée), ce qui s'explique
par leur origine commune.


     En général, les adverbes se présentent sous une forme simple. Ils peuvent être
en un seul mot (très, ici, toujours, tard) ou sous une forme composée de plusieurs
mots (quelque part, à tout-tête, ne...pas), ce qu'on appelle une locution adverbiale.
Du point de vue morphologique, on distingue donc des adverbes simples et des
locutions adverbiales.
     Il est difficile de dire si les adverbes sont des mots lexicaux6 ou des mots
grammaticaux7. En réalité, les adverbes sont moins nombreux que les noms,
les adjectifs ou les verbes, mais pour des besoins de communication on peut créer
beaucoup de nouveaux adverbes, surtout à l'aide du suffixe -ment qui nous permet


4
  Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 801
5
  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24003c/f25.table, Nyrop, Kristoffer (1858-1931): Grammaire
historique
6
  Les mots de longueur variable (les noms, les verbes, ...)
7
  Les mots le plus souvant très courts (les articles, les adjectifs non qualificatifs, les prépositions, ...)

                           12
de composer des adverbes de presque tous les adjectifs (parfois utilisable seulement
dans la langue populaire).


     1.1.2. Classement

     Les livres de grammaire diffèrent sur ce point. Comme la linguistique
n'est pas une science exacte, il est évident que le classement des adverbes n'est pas
facile. Chaque linguiste a son propre point de vue sur la problématique, il doit tenir
compte de toutes les nuances que peut lui offrir la langue et ainsi faire son choix
en conséquence. Au final, certains adverbes peuvent appartenir à plusieurs catégories
en même temps qui n’ont donc pas de limites fixes. Cela veut dire que selon
l'acception, un adverbe peut appartenir tantôt à telle catégorie, tantôt à telle autre.


     Exemple
     « Venez ici. » (adverbe de lieu)
     « D'ici en une semaine on va à la montagne. » (adverbe de temps)


     Selon le sens, on peut distinguer sept groupes d'adverbes:
     1.   adverbes de manière
     2.   adverbes de quantité (ou d'intensité)
     3.   adverbes de temps
     4.   adverbes de lieu
     5.   adverbes d'affirmation
     6.   adverbes de négation
     7.   adverbes de doute


     Parfois, on parle aussi d’adverbes d'interrogation, mais comme le précise
Maurice Grevisse « ces mots ne sont que des adverbes de quantité, de manière,
de lieu, etc. employés dans des phrases interrogatives ... ».8 Il ajoute que seule
la formule est-ce que? est utilisée uniquement comme adverbe interrogatif. En fait
ces   adverbes    peuvent    interroger   simplement     sur   le   procès
en soi: Est-ce qu'il vient aussi? ou sur une circonstance de l'action
indirecte: Comment vas-tu? Quand le train part?, etc.


8
  Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 770

                        13
    Certains auteurs rangent les adverbes d'affirmation, de négation, de doute
(et éventuellement d'interrogation) sous une rubrique d’adverbes d'opinion tandis que
les adverbes de manière, de temps, de lieu et de quantité s'appellent communément
adverbes de circonstance.
    Cette division est proche aux linguistes comme Maurice Grevisse, Albert
Hamon, Hervé Bécharde et autres.


    De plus, certains grammairiens placent parfois dans une catégorie spéciale
les adverbes qui marquent la comparaison ; les expressions adverbiales comme
de plus, y compris peuvent être rangées dans une catégorie toute particulière,
marquant l'addition, l'inclusion.


      1.1.2.1. Adverbes de circonstance

        1.1.2.1.1. Adverbes de manière

    Par exemple: debout, comment, bien, comme, ainsi, plutôt, exprès, mal, pis,
vite, volontiers, ensemble, aussi, quasi etc.


    Comme les adverbes de manière ont une relation morphologique avec
les adjectifs qualificatifs, cette catégorie comporte, entre autres, les adverbes
terminés en -ment: heureusement, lentement, pauvrement, rapidement, etc.
    Comme le nom suggère, ils s'emploient pour exprimer la manière
en modifiant principalement le sens du verbe ou des participes.


    Exemple
    « Je dois aller vite pour ne pas rater le train. »
    « Ce sport est extrêmement dangereux. »


    Parfois, on emploie ces adverbes pour exprimer la quantité.


    Exemple:
    « Tu es totalement drôle. »
    « Comme tu veux! »
    « Elle s'habille vraiment bien. »


                      14
    Dans certains cas, les adverbes de manière peuvent avoir des emplois
particuliers, par exemple l'adverbe bien: Il chante bien. (manière), Il est bien
malheureux. (quantité) Cet adverbe peut devenir nom: Cela fait du bien. ou adjectif
qualificatif: Ce repas est bien. par dérivation impropre.


        1.1.2.1.2. Adverbes de quantité (d'intensité)

    Par exemple: assez, trop, beaucoup, très, peu, si, aussi, autant, comme,
comment
(à quel point), autrement, davantage, environ, moins, plus, moitié, bien, combien,
presque, tant, tellement, tout, quelque, etc.


    De même il existe aussi des adverbes en -ment exprimant la quantité
ou l'intensité comme diablement, terriblement, vachement, excessivement et autres.
    Par définition, ces adverbes s'emploient pour exprimer la quantité
ou l'intensité, mais ils peuvent exprimer en même temps la comparaison.


    Exemple
    pour exprimer la quantité, ils sont suivis de « de » et sur le plan syntaxique
    ils se comportent comme des déterminants non spécifiques du substantif: trop
    de soucis, peu d'argent
    pour exprimer l'intensité, ils accompagnent un verbe, un adjectif qualificatif
    ou un autre adverbe: « Tu as trop tardé. », « Elle est si belle! », « On est ici
    bien tôt. »


    Il faut ajouter que quelques adverbes ont un emploi spécifique quand
ils modifient aussi bien un verbe qu'un adjectif qualificatif ou un adverbe. Cela veut
dire qu'autant, davantage et tant s'emploient seulement avec le verbe, tandis que
aussi, très et si ne s'emploient qu'avec l'adjectif qualificatif ou l'adverbe.        1.1.2.1.3. Adverbes de temps

    Par exemple: longtemps, maintenant, parfois, puis, ensuite, hier, demain,
aujourd'hui, jamais, désormais, depuis, encore, enfin, tôt, bientôt, autrefois, après,
naguère, jadis, dorénavant, auparavant, déjà, etc.

                      15
    Les adverbes de temps modifient le verbe et ils s'emploient pour exprimer
le temps.


    Exemple
    « Je reviens tôt. »
    « Il va se marier demain. »


    Comme dans la plupart des cas, il y a aussi des adverbes avec un emploi
particulier. Par exemple, jamais prends un sens négatif avec l'adverbe ne: Je n'ai
jamais vu cela. ; employé seul il exprime quelquefois, à un moment donné: As-tu
jamais vu quelque chose comme cela?


    Il faut faire attention à l'écriture différente entre plus tôt et plutôt. L'adverbe
plutôt, écrit en un seul mot, a le sens « de préférence »: Je prends plutôt la chemise
rouge que noire. Par contre, plus tôt est un simple comparatif de l'adverbe tôt
et il signifie le contraire de plus tard: Je viendrai plus tôt pour t'aider à préparer
le dîner.


        1.1.2.1.4. Adverbes de lieu

    Par exemple: ici, là, ci, çà, loin, proche, partout, outre, ailleurs, alentour,
avant, devant, arrière, derrière, dessous, dessus, dedans, dehors, contre, où et autres.


    Cette catégorie des adverbes ne contient pas les adverbes en -ment comme
la catégorie précédente parce qu'il est assez difficile de les associer à un adjectif
qualificatif.
    Ces adverbes expriment le lieu où on est ou le lieu où l'on va.


    Exemples
    « Je reste ici. »
    « Viens chez moi, je n'habite pas loin. »
                      16
       1.1.2.2. Adverbes d'opinion

     Alicja Kacprzak et Józef Sypnicki disent que ces adverbes « servent
à signaler l'opinion, le jugement ou l'attitude de sujet parlant envers le contenu
de l'énoncé ».9


  Cette catégorie d’adverbes exprime:


  1. une certitude: certainement, certes, sûrement, assurément
  2. un doute, une hésitation: apparemment, vraisemblablement, probablement
  3. une approximation: généralement, approximativement
  4. une affirmation: oui, volontiers
  5. une négation: personne, jamais
  6. une interrogation: où?, quand?, comment?, pourquoi?


         1.1.2.2.1. Adverbes d'affirmation

     Par exemple: assurément, aussi, bien, certes, oui, volontiers, si, soit et autres.
     On y trouve aussi des adverbes en -ment: certainement, précisément,
vraiment, exactement, évidemment, naturellement, justement, parfaitement, ...


     Comme une réponse affirmative sont parfois utilisées les locutions
adverbiales comme comment donc, je vous en prie.
     Pour atténuer l'affirmation, on peut employer les adverbes presque,
à peu près, quasi, quasiment, autant dire, pour ainsi dire, etc.


     Comme on voit, les adverbes d'affirmation expriment un accord qui peut être
renforcé ou atténué d'après l'adverbe utilisé (et mentionné ci-dessus).


     Exemples
     « Tu veux de la salade? Oui, volontiers! »
     « Évidemment, il est très intelligent. »9
  Kacprzak, A., Sypnicki, J.: Éléments de grammaire francaise, Wydawnictwo naukowe
  Universytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000, p. 226

                       17
         1.1.2.2.2. Adverbes de négation

     À proprement dit il s'agit des adverbes non (forme accentués) et ne (forme
atone).
En général, ne doit être toujours accompagné par un élément complémentaire qui
en soutient la valeur négative, cela peut être par exemple pas, rien, personne, point,
jamais, guère, etc.


     Ces adverbes expriment donc l'idée négative ou le refus sous leurs diverses
formes. La négation peut être totale ou partielle.


     Exemple
     « Je ne t'aime pas. »
     « Elle n'est plus jeune. »


     À savoir, pas est le seul adverbe de négation qui peut déterminer un adjectif
épithète (dans la plupart des cas dans la langue familière).


     Il existe aussi « ne explétif » dont le caractère est facultatif, il ne porte aucun
sens négatif et peut être employé dans des subordonnées de sens affirmatif: Je ne
doute pas qu'elle ne soit diligente.
     Il faut mentionner que « ne » se place toujours avant le verbe
qu'il accompagne, qu'il soit seul ou pas. Il peut être séparé du verbe seulement
par des pronoms personnels compléments en et y.


     Exemple
     «Je ne veux pas de viande. »       vs.  « Je n'en veux pas. »


     La seconde partie de la locution de négation se place toujours après le verbe
simple ou l'auxiliaire d'un verbe composé: Je ne te vois pas. Je ne t'ai pas vu.
Quand le verbe est à l'infinitif, toute la locution se place devant lui: J'espère ne pas
attendre en vain.
                       18
          1.1.2.2.3. Adverbes de doute

     Les adverbes de doute se rattachent aux adverbes de négation, ils sont
employés pour exprimer le doute, pour remettre la chose en cause.


     Par exemple: probablement, apparemment, vraisemblablement, etc.


     Ils peuvent s'employer comme propositions principales incomplètes et, suivis
de que, ils introduisent une proposition substantive: Peut-être qu'on va vaincre.


     Exemple
     « Tu viendras ce soir? Probablement. »
     « Apparemment il n'est pas si habile. »


     On va présenter maintenant deux œuvres où le classement est pris d'un autre
point de vue.
     Par exemple Jean Dubois et René Legane, auteurs de La Nouvelle Grammaire
du français, ont classifié des adverbes de la manière suivante:


   1. les adverbes de manière, de lieu, de temps
   2. les adverbes de quantité et de négation
   3. les adverbes d'opinion et les modalisateurs
   4. les adverbes de liaison et de coordination.


     On ne va étudier que les éléments qui diffèrent par rapport à l’étude
précédente.
D'après Dubois et Legane, les modalisateurs « indiquent un jugement de celui
qui parle sur ce qu'il dit »10 et dans l'énoncé ce sont par exemple des adverbes comme
peut-être,   vraisemblablement,    assurément,    etc.  Ils  expriment   soit  une
réserve: « Je viendrai probablement demain. »11, soit une insistance sur la vérité
de ce qu'il dit: « Ces calculs sont certainement exacts. »1210
   Dubois, J., Legane, R.: La Nouvelle Grammaire du français, Larousse, Paris, 1995, p. 133
11
   ibidem
12
   ibidem

                         19
     Quant au point 4, les adverbes de liaison et de coordination sont selon Dubois
et Legane tels adverbes qui marquent une liaison ou un enchaînement entre plusieurs
énoncés (comme des conjonctions de coordination). Ce lien a un caractère temporel
ou logique et il s'agit des adverbes tels que: ensuite, puis, en effet, aussi, ainsi.
Ces adverbes se placent au début d'une phrase qu'ils relient à ce qui précède,
mais pas toujours à la première place.


     Exemple
     « Fais tes devoirs, puis tu peux regarder la télévision. »
     « Peu d'invités sont venus, acheter tant de manger n'était pas en effet
     nécessaire. »


     Kacprzak et Sypnicki dans leur œuvre Éléments de grammaire française13
classifient les adverbes de façon tout à fait différente: la première division des
adverbes en trois groupes touche la détermination qui:


   1. peut affecter le contenu de terme déterminé: elle porte sur son existence
     (adverbes de négation) ou sur sa nature (adverbes de qualité, quantité,
     de manière)
   2. peut concerner un élément extérieur au terme déterminé (les adverbes
     circonstanciels de temps et de lieu ainsi que les adverbes d'opinion)
   3. peut établir une relation entre le terme déterminé et un autre terme (adverbes
     de liaison et de comparaison)


   D'après le sens des adverbes et leur fonction, ils les divisent en trois classes
susmentionnées:


     adverbes de la 1ère classe
1) de négation
2) de quantité
3) d'intensité
4) de manière


13
   Kacprzak, A., Sypnicki, J.: Éléments de grammaire francaise, Wydawnictwo naukowe
   Universytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000, p. 221

                        20
    adverbes de la 2e classe
1) circonstanciels
a) de temps
b) de lieu
c) de cause
2) d'opinion


    adverbes de la 3e classe
1) de liaison
2) de comparaison


    Cette dernière classe est pour nous la plus intéressante et « nouvelle »,
nous allons la voir de plus près.
    Kacprzak et Sypnicki expliquent que les adverbes de liaison sont les adverbes
qui établissent une liaison entre les termes et les propositions et ils sont normalement
classés comme conjonctions de coordination. Ils évoquent en particulier une preuve
(en effet), une conséquence (par conséquent, c'est pourquoi), une succession
(tantôt...tantôt),
une alternative (soit...soit), une opposition (par contre, en revanche), une restriction
(seulement, encore, au moins), une équivalence (à savoir, c'est-à-dire).
    Les adverbes de comparaison impliquent une comparaison: Elle est aussi
belle quesa sœur. Cette catégorie des adverbes comporte des adverbes déjà cités,
mais cette fois-ci ils sont suivis d'un terme corrélatif que: autant...que, aussi...que,
moins...que, plus...que, pis...que, autrement...que et autres.
                      21
     1.1.3.   Fonctions14

     Les adverbes peuvent remplir différentes fonctions dans l'énoncé grâce
à l'hétérogénéité de cette classe.


       1. la fonction de prédicat préposé ou postposé – en effet on parle
         d'une proposition elliptique


         Exemple
         « Malheureusement, il n'est pas venu. »


       2. certaines fonctions substantivales – l'adverbe y devient pronom
         a) sujet: « Peu savent comment résoudre cette équation. »
         b) attribut: « On en voit beaucoup qui sont sans abri. »
         c) complément déterminatif: « La fille d'hier me plaît. »


       3. certaines fonctions de l'adjectif
         a) attribut: « Je la trouve bien. »
         b) épithète: « C'est une dame très mal. »


       4. la fonction du déterminant non spécifique du substantif, par exemple
         beaucoup de, assez de, trop de, un peu de, pas de, etc.


       5. la fonction des éléments déterminants – les adverbes se rapportent
         à un terme précis: adjectif, verbe, adverbe, à un groupe de termes
         ou à une phrase.


         Exemple
         « Il me semble plus bête qu'il est. »
         « Ce n'est pas moi qui agis le plus froidement. »
         « Parle tout silencieusement, s’il te plaît. »
         « Il est beaucoup plus intelligent que tu penses. »
         « Comme elle est mignonne! »


14
   Kacprzak, A., Sypnicki, J.: Éléments de grammaire francaise, Wydawnictwo naukowe
   Universytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000

                        22
    De façon plus générale:


    quand les adverbes sont de circonstance, ils complètent le sens du verbe:


    Exemple
    « Il fait tellement beau. » (intensité)
    « Cet enfant parle déjà très bien. » (manière)
    « Tu dépenses trop. » (quantité)
    « Elle est assise là bas. » (lieu)
    « Je reviendrai tard. » (temps)


    quand les adverbes sont d'opinion, ils modifient le sens de toute la phrase:


    « Je ne veux pas le rencontre. » (négation)
    « Bien sûr elle vient avec nous. » (affirmation)
    « Où on va maintenant? » (interrogation)


    1.1.4. Place

    La place des adverbes correspond d'une part aux règles, d'autre part à l’usage,
mais en général, on distingue leur place selon qu'ils fonctionnent avec une forme
verbale simple ou composée, avec un adjectif ou un autre adverbe. La place
de l'adverbe est assez variable et il est influencé par les intentions stylistiques
ou expressives de l'auteur. Les raisons de style sont par exemple équilibre, harmonie,
mis en relief, rythme et autres. Les règles ne sont donc pas forcément utilisées et cela
à cause de l’usage particulier et l’utilisation exceptionnelle que peut en faire l’auteur.


      1.1.4.1. L’adverbe déterminant un verbe

    a) L'adverbe se place d'ordinaire après le verbe à la forme simple.


    Exemple
    « Il pleut beaucoup. »
    « On se connaît très bien. »                      23
    Mais les adverbes en, y, ne se place avant ces verbes, plus précisément entre
le pronom sujet et le verbe, sauf l'impératif affirmatif.


    Exemple
    « Je ne vois personne. »
    « J'y vais seule. »
    « On en parle toujours. »


     « Vas-y. »
    « Sortez-en. »


    En ce qui concerne les adverbes de manière, de lieu ou de temps, leur place
est indifférenciée.


    Exemple


    « Il va souvent en France. »
    « Souvent, il va en France. »
    « Il va en France souvent. »


    b) L'adverbe est postposé aussi quand le verbe est à la forme composée
et il est déterminé par un adverbe de lieu ou de temps.


    Exemple
    « On ne peut pas trouver Pierre. On l'a cherché partout. »


    Néanmoins, dans la langue écrite, on peut trouver des exceptions
comme: « Cette étude partout diffusée. »


    Mais quand il s'agit des adverbes d'intensité, de quantité, de manière
et parfois aussi des adverbes de temps, ils se placent entre l'auxiliaire et le participe
passé ou le semi-auxiliaire et l'infinitif.
                       24
    Exemple
    « J'ai toujours pensé à elle. »
    « Tu l'as bien fait. »
    « Je veux parfois pleurer. »


    Pour insister, on les place après le verbe.


    Exemple
    « Tu l'as fais bien. »
    « Il ne ronfle jamais. »


    Cette règle n'est pas valide pour ne qui est toujours avant l'auxiliaire.


    Exemple
    « Je n'ai rien dit. »


    Mais quelques adverbes de temps et de lieu se placent après le participe
ou l'infinitif.


    Exemple
    « Il a couru là bas. »
    « Je dois me lever tôt. »


    1.1.4.2. L'adverbe déterminant une phrase

     L’adverbe déterminant d’une phrase est souvent mis en tête.


    Exemple
    « Sans doute, elle est la meilleure de toute la classe. »
                      25
    1.1.4.3. L'adverbe déterminant un adjectif

    L'adverbe déterminant un adjectif ou un autre adverbe, est d'habitude préposé.


    Exemple
    « Tu roules trop vite! », « Cette pierre est presque indestructible. »


    1.1.4.4. L'adverbe déterminant une locution verbale

    L'adverbe déterminant une locution verbale se place entre le verbe et le mot
    qui le complète.


    Exemple
    « Il a vraiment raison. »


    1.1.4.5. L'adverbe déterminant un verbe pronominal

    L'adverbe déterminant un verbe pronominal précède le pronom réfléchi
    ou suit le verbe.


    Exemple
    « Il vaut mieux partir. »
    « Je l'ai fait pour te rendre mieux. »


    1.1.5. Degré

    Comme les adjectifs qualificatifs, certains adverbes peuvent varier en degré
d'intensité ou de comparaison. Il s'agit surtout des adverbes de manière (en particulier
ce sont ceux formés en -ment) et plusieurs adverbes de temps et de lieu. Par contre,
cette variation ne concerne pas les adverbes d'opinion.
    Nous trouvons des formes analogues à celles des adjectifs: « moins » marque
l'infériorité, « aussi » marque l'égalité et « plus » marque la supériorité. Le superlatif
se forme par l'intermédiaire de « le moins » et « le plus ».
                      26
    Exemple
    cher – aussi cher - moins cher – le moins cher
    vite – aussi vite - plus vite – le plus vite


    Il existe plusieurs moyens comment renforcer le superlatif, comme
l’utilisation
de: possible, que vous pourrez.


    Exemple
    « Renvois-le-moi le plus tôt possible. »
    « Courez le plus vite que vous pourrez. »


    Les adverbes de manière et de quantité ont des comparatifs de supériorité
synthétiques, venus du latin, par conséquent ils sont irréguliers du point de vue
synchronique:


    bien – mieux – le mieux
    mal – pis – le pis (plus mal – le plus mal)
    beaucoup – plus – le plus
    peu – moins – le moins


    On peut constater que pis ne s'emploi que dans les locutions de la langue
soignée: tant pis, c'est encore pis, faire pis, de mal en pis, de pis en pis, rien de pis,
qui pis est, dire pis que pendre de quelqu'un (= dire beaucoup de mal).
    On peut constater la même chose de mal: ce n'est pas mal, bon gré mal gré,
bon an mal an, c’est mal de + infinitif.
    C'est pareil avec bien: c'est bien, c'est bien à vous de... (= aimable de votre
part), une femme bien dans sa jeunesse (= belle).
                       27
    1.1.6. Formation

    Comme on l'a déjà mentionné, normalement les adverbes se présentent soit
sous
une forme simple, soit sous une forme composée (locution adverbiale).
Leur formation a une double origine:


    soit la forme date des éléments latins


    Exemple: assez (lat. *adsatis), bien (lat. bene), hier (lat. heri), ailleurs
(lat. *aliore, issu de locution comme *in aliore loco), après (lat. ad pressum), demain
(lat. de mane), avec (lat. apud hoc) et autres.
    Dans certains cas, c'est le français qui a donné la valeur adverbiale aux mots
venants du latin: peu - en latin il s’agit de l'adjectif paucum, tôt – ancien participe
passé tostum, etc.


    Exemple des adverbes latins: gratis (gratuitement), ibidem (au même passage
d'un texte cité), passim (çà et là), sic (c'est ainsi) ; puis ce sont des adverbes indiquant
l'ordre: primo, secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, ...


    soit la forme relève d'une dérivation ou d'une composition française


      1.1.6.1. Dérivation

        1.1.6.1.1. Suffixation

  Les adverbes se forment à l'aide du morphème adverbialisateur – ment
en l'ajoutant au féminin de l'adjectif.


  Exemple: vif – vivement, doux – doucement, positif – positivement,
beau – bellement.
                      28
   Les adverbes en -ment sont à l'origine des mots composés, dans le latin vulgaire,
de la combinaison d'un adjectif féminin et de l'ablatif latin mente15: lenta
mente = dans un esprit lent. Peu à peu mente a perdu sa signification d'esprit et elle
a pris celle de manière. Comme -ment vient de l'ablatif du nom féminin, il est évident
pourquoi ce suffixe s'ajoute aux adjectifs à la forme féminine.
   Comme aucune langue n'est pas tout à fait régulière, ils existent des cas
particuliers pour former les adverbes en -ment.


     La forme féminine de l'adjectif est terminée dans la prononciation
     par une voyelle, il faut omettre l'[ə] muet dans l'adverbe et la formation
     se change.


     absolue [apsoly] absolument
     polie [poli] poliment
     carrée [kare] carrément


   La chute de l'[ə] féminin est dans plusieurs adverbes visible à travers de l'accent
circonflexe:    assidûment,    congrûment,     crûment,  prétendûment,    goulûment,
(in)dûment,    continûment,    etc.  Dans  certains  cas,  on   hésite  entre  deux
formes: gaiement – gaîment, nuement – nûment


     Certains adverbes sont formés à l'aide d'une autre variante du suffixe
     adverbialisateur, et cela -ément. On peut dire que c'est une analogie aux
     adverbes     construits    sur  les   bases   étant   des   participes
     passés: assuré – assurée – assurément ; énormément, profondément,
     précisément, importunément, confusément, (in)commodément, immensément,
     profusément, uniformément, obscurément, exquisément et autres.


     Les adjectifs gentil et impuni forment des adverbes probablement
     par analogie: gentiment et impunément.


     Certains adverbes tombés en désuétude comme brièvement, grièvement
     (x gravement), journellement, sciemment, traîtreusement, prodigalement sont
     dérivés des anciens adjectifs, éliminés de l'usage moderne.

15
   Lat. mens, mentis, f. = esprit

                          29
      Aux adjectifs en -ant, -ent correspondent des adverbes terminés en -amment,
      -emment: puissamant, savamment, évidemment, consciemment, prudemment,
      fréquemment, méchamment, nonchalamment, apparemment, violemment,
      bruyamment, vaillament.
    Trois exceptions existent: lentement, véhémentement, présentement où -ent
appartient au radical.


      Le suffixe -ment s'ajoute dans les cas isolés aussi :


      - à des mots employés comme adjectifs ainsi que substantifs: bêtement,
       bourgeoisement, gaillardement
      - à des substantifs: chattement, diablement,         vachement, nuitamant,
       chiennement
      - à des adjectifs indéfinis: tellement, mêmement
      - à des adverbes: sciemment, quasiment, comment, quellement
      - à des participes présents: notamment, nommément, précipitamment


      Beaucoup d’adverbes ne peuvent pas être formés à l'aide du suffixe -ment,
      souvent pour des raisons de style, de sens ou d'euphonie. Ce sont par exemple
      des adjectifs de relation, des participes adjectivés (surtout ceux en -ant)
      et les adjectifs de couleurs (sauf ceux employés au sens moral: vertement
      (= vivement)). Il s’agit aussi de certains adjectifs comme fâché, vexé, concis,
      mobile,    charmant,    familial,    possible,   crédule,     tremblant
      et autres qui n'ont pas donné naissance aux adverbes en -ment et qui exigent
      l’emploi d’une périphrase formée à l'aide de: de façon (d'une façon),
      de manière (d'une manière), d'un air, d'un ton, etc.16


      Pour compléter, il faut ajouter qu'il existe des adjectifs adverbialisés qui
constituent des locutions avec les verbes comme parler (parler bas), chanter
(chanter faux), sentir (sentir bon), coûter (coûter cher), partir (partir soudain),
marcher (marcher vite), voir (voir clair), aller (aller droit), travailler (travailler
dur), faire (faire exprès) et autres. La langue moderne crée de nombreuses locutions
sur ce modèle: rouler américain, voter socialiste, etc.

16
   Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969

                         30
      Il arrive qu'un adjectif adverbialisé correspond à un adverbe en -ment,
dans ce cas nous observons des oppositions tels que sens propre - sens figuré, sens
physique – sens morale: parler bas – parler bassement, parler haut – parler
hautement, parler fort – parler fortement, chanter juste – condamner justement, voir
clair – voir clairement, frapper fort – frapper fortement, faire quelque chose
exprès – défendre expressément, monter haut – apprécier hautement.


        1.1.6.2. Composition

      Dans le français contemporain, les éléments composants sont agglutinés
en un seul mot (la composition n'est plus perçue) ou, par contre, ils restent détachés
et la composition est encore perceptible. En tout cas, la langue ne crée plus
d'adverbes par composition, c'est donc un ensemble clos.


      un adverbe + un adverbe: jamais (ja + mais), bientôt (bien + tôt), aussitôt
      (aussi + tôt)
      une préposition + un adverbe: dedans (de + dans), depuis (de + puis),
      dorénavant (d'ores + en + avant), dessus (de + sus)
      une préposition + un adverbe substantivé
      une préposition + un nom: debout (de + bout), autour (au + tour), davantage
      (d' + avantage)
      une préposition + un adjectif: partout (par + tout)
      un adjectif + un nom: autrefois (autre + fois), longtemps (long + temps),
      toujours (tous + jours), beaucoup (beau + coup)


      Pour comparer un peu, on doit mentionner que les auteurs de l'œuvre
Eléments de grammaire française17 parlent de la division des adverbes quant à leur
formation de la manière suivante:


a) les adverbes non pourvus d'une marque caractéristique qui contiennent:
     des adverbes simples venus de latin (loin, mal, mieux, etc.)
     des adverbes lexicalisés de formation romane ou française (jamais,
      longtemps, souvent, etc.)

17
   Kacprzak, A., Sypnicki, J.: Éléments de grammaire francaise, Wydawnictwo naukowe Universytetu
   Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000

                         31
    des locutions adverbiales (en général, avant-hier, peu à peu, etc.)
    des adjectifs adverbialisés (clair, fort, haut, etc.)
b) les adverbes caractérisés de la marque -ment (clairement, hautement, quasiment,
etc.)


En effet, leur division comporte tous les éléments déjà mentionnés au-dessus,
mais dans un autre classement.


   1.2. Les locutions adverbiales

    Le dictionnaire « Le Petit Robert » indique que la locution est un « groupe
de mots figé ayant une fonction grammaticale »18 ; bien sûr il existe plusieurs
locutions comme adjectivale, verbale, prépositive, conjonctive ou interjective,
mais celle qui nous intéresse est évidemment la locution adverbiale qui est d'après
Maurice Grevisse une « réunion de mots équivalant à un adverbe ».19
Or, les locutions adverbiales ne sont pas seulement formées de plusieurs mots,
mais elles sont constituées par un ensemble de mots qui réprésentent
un grand nombre de forme, de rôles hétérogènes et de comportements diversifiés.
En français contemporain les expressions adverbiales sont très souvent employées
à tous les niveaux de la langue.
    Les locutions adverbiales sont extrêmement nombreuses, par contre elles sont
moins nombreuses que les noms, les verbes ou les adjectifs.


    1.2.1. Classement

    Comme on l'a déjà mentionné, il y a plusieurs possibilités pour classifier
les expressions adverbiales. Dans notre étude il est important de noter que l'on va
suivre principalement Grevisse et son idée de la conception des locutions adverbiales
en tenant compte de la divison des expressions adverbiales d'Albert Hamon.
18
  Rey-Debove Josette et Rey Alain, Le nouveau Petit Robert de la langue française, nouvelle édition
millésime 2007, Paris, 2007, p. 1474
19
  Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 802

                        32
           Les locutions adverbiales d’après la nuance de sens (divisées
            encore aux locutions adverbiales de circonstance et d'opinion)


           Les locutions adverbiales d’après la formation


           Les locutions adverbiales d’après leur origine


  1.2.1.1. Locutions adverbiales d'après la nuance de sens

    Du point de vue sémantique, on peut distinguer les expressions adverbiales
marquant : la manière, la quantité ou l'intensité, le lieu, le temps, l’affirmation,
le doute, la négation et éventuellement l’interrogation.


        1.2.1.1.1. Locutions adverbiales de circonstance

    Il s'agit des locutions adverbiales de manière, de quantité, de lieu et de temps.


          1.2.1.1.1.1.    Locutions adverbiales de manière

    Elles remplacent un complément de manière et modifient principalement
des verbes ou des participes ; parfois elles s'emploient avec des adjectifs.
Elles caractérisent un état (une manière d’être), une situation ou une manière d’agir.


    En général, ce sont des locutions comme: à l'envi, à tort, à contrecœur,
à loisir, au hasard , à propos, cahin-caha, à tue-tête, en vain, à l'envi, dare-dare,
de même, bon gré mal gré, à tâtons, de force, tant pis, tant mieux, etc.


    Exemple
    « J'ai essayé de le convaincre, mais en vain. Il n'est pas venu. »
    « Cet homme a été condamné à tort. »


    Il faut ajouter que dans cette catégorie on compte aussi les locutions formées
explicitement avec des mots comme d'une manière, d'une façon, d’un ton, ...
                     33
     Exemple
     « Il m'a insulté d'une manière vraiment rude. »


     On doit aussi prévenir que l'équivalence de sens est parfois imparfaite
et on doit faire attention à la différence entre:


     « Cet homme courageux travaille constamment. »
              et
     « Cet homme courageux travaille avec constance. »


           1.2.1.1.1.2.    Locutions adverbiales de quantité

     Elles marquent une quantité surtout indéterminée ou un degré. « L'adverbe
de quantité est l'équivalent parfait du nom (ou groupe du nom) complément
circonstanciel de quantité. ».20


     Dans cette catégorie, on peut classer par exemple: à moitié, peu à peu, assez
bien, autant, de moins / en moins, à demi, à peine, à gogo, peu ou prou, à peu près,
tout à fait, une fois, plus...plus / moins...moins, de plus en plus / de moins en moins,
de mieux en mieux, autant de, etc.


     Exemple
     « Peu à peu j'ai commencé à l'aimer. »
     « Il y avait à peu près 40 personnes. »
     Il y a aussi pas mal qui se dit familièrement dans le sens de « beaucoup »
pour indiquer un bon nombre, une quantité considérable: Pas mal de nous sont venus.
     De même que l'expression adverbiale de quantité, on peut compter encore
tant vaut, par exemple dans la phrase: Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.
20
   Hamon, A.: Guide grammaire, Hachette, Paris, 1987, p. 87
                       34
     Nous pouvons mentionner les locutions adverbiales assez bien, assez bien de,
employés pour marquer la quantité ou le nombre. Dans ce cas on parle des
belgicismes et Grevisse donne des exemples: « Donc au lieu de Vous avez fait assez
bien de fautes, il faut dire Vous avez fait assez de fautes. ».21


           1.2.1.1.1.3.     Locutions adverbiales de lieu

     Ces locutions ont le sens d’un complément circonstanciel de lieu.
Elles servent à localiser le déterminé soit par rapport à un point dans l’espace, soit
par rapport à un repère.


     Les expressions adverbiales exprimant le lieu sont très nombreuses,
par exemple: au-dedans, là-dedans, au-dehors, ci-après, ci-contre, en arrière,
en avant, quelque part, autre part, nulle part, là-bas, d'ici, par ici, là-haut, là-bas,
ci-dessous, là-dessous, ci-dessus, là-dessus, çà et là, de-ci, de-là, par-là, par-ci
par-là, par delà, ...


     Exemple
     « J'ai regardé vraiment partout, je ne peux pas le trouver nulle part. »
     « Regardez l'annonce ci-dessous, il y a toutes les informations dont vous avez
besoin. »


     On peut noter que ce sont souvent les expressions ci et là qu'on emploie pour
former une locution adverbiale de lieu.


     Exemple
     « Il courait perplexe par ci par là, on ne savait pas ce qui s'était passé. »


     À ne pas confondre avec la locution adverbiale de temps dans la phrase
« Cette fois ci je ne ferai pas cette faute. »


     Par contre, l'expression çà ne se trouve que dans l'adverbe deçà, qui est
employé toujours en opposition avec delà, ou bien précédé de en, de ou par.


21
   Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 823

                        35
     Ci s'emploie aussi devant les participes-adjectifs annexé, joint, inclus
et devant l'adjectif présent (en termes de pratique). Nous pouvons trouver cette
expression aussi devant les formes verbales gît, gisent. Les expressions ainsi formées
sont écrit avec le trait d'union : Regardez les documents ci-joints. Ci-gît le roi aimé
et respecté.


           1.2.1.1.1.4.     Locutions adverbiales de temps

     Les expressions adverbiales circonstancielles de temps évoquent une durée
(in)déterminée de l'action ainsi que sa répétition potentielle. Elles peuvent exprimer
aussi l'ordre des événements dans le temps en général.


     En principe, nous parlons des locutions comme: tout de suite, de suite, dans
la suite, par la suite, tout à coup, peu à peu, à l'instant, à jamais, à présent, à temps,
en retard, de temps en temps, tout le temps, en même temps, après-demain,
avant-hier, sur-le-champ,tout à l'heure, d'abord, de nouveau, dès lors, etc.


     Exemple
     « J'ai raté mon bus parce que je suis venue en retard. »
     « Je dois faire ma valise car après-demain on va à la montagne. »


     Certaines locutions adverbiales de temps se ressemblent, mais il faut bien
distinguer leur sens. Parfois, on confond les locutions tout à coup et tout d’un coup.
C'est notamment la langue courante qui donne à deux expressions le même sens,
celui de brusquement, soudain.
     Pour expliquer cet état de fait, regardons comment Grevisse explique
la différence de sens dans son Bon usage: « De tout à coup on peut rapprocher
la locution néologique du coup, qui sert à annoncer un effet brusque et spontané,
se produisant pour ainsi direau même moment que l'action qui l'a causé ; le sens
est voisin de celui de du même coup. ». 22
     Tout simplement, tout à coup veut dire soudain, tandis que la locution tout
d'un coup signifie en une seule fois.
22
   Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 855

                        36
     Exemple:
     « Il est sorti tout à coup. »
             vs.
     « Il faut avaler ces médicaments tout d'un coup. »


     Albert Hamon présente aussi la différence entre les homophones aussitôt
et aussi tôt, sitôt et si tôt ou bientôt et bien tôt.
     Il fait aussi une remarque à propos des locutions tout à l’heure et un jour qui
marquent le passé et l'avenir.


     Exemple:
     « Elle partit un jour. »
     « Il viendra tout à l'heure. »


        1.2.1.1.2. Locutions adverbiales d'opinion

     Comme on l’a déjà dit, les quatre expressions adverbiales dites d’opinion
sont les locutions adverbiales d’affirmation, de négation, de doute (et éventuellement
d’interrogation).
     Albert Hamon mentionne que « si l'adverbe de circonstance « modifie »
un mot, l'adverbe d'opinion « modifie » plutôt une proposition ; et si l'adverbe
de circonstance équivaut à un complément circonstanciel, l'adverbe d'opinion
équivaut, lui, à toute une proposition (dans le dialogue) ».23


         1.2.1.1.2.1. Locutions adverbiales d'affirmation

     Ces expressions adverbiales expriment l’accord et elles servent à renforcer
ou atténuer une affirmation.
     Cette catégorie des locutions n'est pas trop immense, nous pouvons donc citer
par exemple: en vérité, bien sûr, pour sûr, mais oui, bien bien, avec plaisir, d'accord,
sans doute, que si, si fait, si vraiment, oui-da (une expression un peu vieillie
ou employée comme familière), etc.
23
   Hamon, A.: Guide grammaire, Hachette, Paris, 1987, p. 90
                        37
      Exemple
      « Je pensais que Luc était arrogant, mais en vérité il est très gentil. »
      « Sans doute, il fera froid. »


          1.2.1.1.2.2. Locutions adverbiales de négation

      La négation en général se trouve accompagnée d'un des mots pas, point,
aucun, aucunement, guère, jamais, nul, nullement, personne, plus, que, rien, ou d'une
expression qui que ce soit, quoi que ce soit, de ma vie, nulle part, etc.


      Pour résumer des locutions de négation, ce sont: non que, non seulement
(...mais encore), non plus, pas du tout, ne...que, ne…plus, etc.


      Exemple
      « Je ne voulais pas du tout le revoir. »
      « Elle est non seulement belle, mais aussi intelligente et sympathique. »


      La locution ne...que signifie « seulement », cela veut dire qu'elle exprime
plutôt la restriction que la négation, tant en phrase négative qu'en phrase affirmative.
Cette restriction peut porter sur un complément d'objet, un attribut, un complément
circonstanciel ou un complément d'agent, mais elle ne peut pas porter sur un sujet
(à moins qu'il ne s'agisse du « sujet réel » d'un verbe impersonnel : Il ne faut que
beaucoup de chance). Elle ne peut porter non plus sur un verbe à un mode personnel
(du moins aux temps simples).24


            1.2.1.1.2.3.     Locutions adverbiales de doute

      Ces  expressions   adverbiales   expriment   le  doute   ou  l’incertitude.
Cette catégorie ne contient pas beaucoup de locutions.
      Nous parlons d’expressions comme: sans doute / sans aucun doute, peut-être.


      Exemple
      « Il n'est pas venu, peut-être il est malade. »
      « Sans doute il n'est pas si intelligent comme il nous semble. »

24
   Grevisse, Maurice: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969

                         38
     Ce qui est intéressant, c'est que la locution sans doute peut devenir
un adverbe d'affirmation quand elle signifie « assurément, certainement »: Sans
doute, il a raison. Or, le plus souvent, on parle de l'adverbe de doute, qui prend
le sens atténué de « probablement ».
     Albert Hamon mentionne que « sans doute avait autrefois le même sens
que sans aucun doute ; aujourd’hui atténué, il exprime le doute (et non
l’affirmation). ».25


Selon lui:
Sans aucun doute = certainement
Sans doute = peut-être


         1.2.1.1.2.4. Locutions adverbiales d'interrogation

     Nous parlons d’adverbes circonstanciels en emploi interrogatif introduisant
les questions concernant:
Le temps: « Depuis quand vous êtes en France? »
Le lieu: « D’où vient-il? »
La manière: « Vous répondez au hasard? »
La quantité: « Combien? 10 kilos au moins? »


       1.2.1.2. Locutions adverbiales d’après la formation

     Dans cette partie de l’étude, on s'est basé sur Maurice Grevisse et son Bon
Usage où il nous permet de bien comprendre comment les locutions adverbiales sont
formées et créées. Il ne décrit pas le sens des expressions adverbiales particulières,
mais il veut plutôt démontrer comment elles sont constituées.
     Comme on l'a déjà dit, la langue française a créé un très grand nombre
d'adverbes et de locutions adverbiales par composition et par dérivation.
     Nous avons déjà présenté les adverbes sous leur forme simple, maintenant
nous allons esquisser un résumé cohérent et compréhensible des locutions
adverbiales.
25
   Hamon, A.: Guide grammaire, Hachette, Paris, 1987, p. 91
                       39
         1.2.1.2.1. Composition

           1.2.1.2.1.1.   une préposition + un nom
    Cette catégorie est très riche, on parle de locutions comme: à coté, de côté,
à part, à la fois, de suite, du tout, à demi, à moitié, à part, en partie, en détail,
par erreur, en effet, par cœur, par hasard, sur-le-champ, de conserve, à peine,
d’habitude, sans cesse, sans doute, sans pitié, sans contredit, sans conteste,
à dessein, à l'improviste, à regret, avec calme, avec colère, avec plaisir,
de préférence, etc.


    Exemple
    « Je l'ai demandé de m'aider et il a accepté avec plaisir. »
    « Pour être un bon acteur, tu dois apprendre beaucoup de textes par cœur. »


    Cette locution ne comporte pas seulement la préposition et le nom,
elle a un classement variable. Éventuellement dans certains cas:


    le nom est accompagné d’un déterminant : à l’envi, à la volée, à vau-l’eau...
    le nom est accompagné d’un adjectif : à bon escient, à plat ventre, de bonne
    heure...
    le nom est accompagné d’un complément : à tire-d’aile, d’entrée de jeu...
    ou le nom est précédé d’un complément sans préposition : à cœur joie...
    la préposition est précédée d’un adverbe ; dans la langue française on peut
    trouver : tout à coup, tout à fait...


    Maurice Grevisse fait aussi une remarque sur le double syntagme
prépositionnel
au fur et à mesure.


           1.2.1.2.1.2.   une préposition + un adjectif
    Dans cette catégorie on compte: à couvert, tout à fait, à présent, à l'ordinaire,
à découvert, à nouveau, de nouveau, en général, en haut, en vain, en particulier, …
    L'adjectif peut être aussi sous une forme féminine : en définitive, d’affilée,
d’emblée, etc.
                        40
    Exemple
    « Il m'a répété de nouveau qu'il faut payer le louage en avance. »
    « En général les chiens ne sont pas méchants, mais tu dois les bien dresser. »


           1.2.1.2.1.3.   une préposition + une forme
                    verbale + un objet
    Dans cette catégorie, Grevisse a donné plusieurs exemples. La langue
contemporaine en contient beaucoup.
    Ce  sont   par  exemple  de  locutions:  à  tue-tête,  d'arrache-pied,
à brûle-pourpoint, à tire-larigot.


        Exemple
    « Elle pensait qu'elle était en danger et criait à tue-tête. »
    « Il est définitivement amoureux, il parle d'elle d'arrache pied. »


           1.2.1.2.1.4.   une préposition + un adverbe ou
                    une préposition
    Cette catégorie de locutions adverbiales est tout à fait riche, mais comme
dans le cas précédant, plusieurs expressions s’emploient plutôt dans la langue
courante.
    Nous y trouvons des locutions comme: en avant, en arrière, par là,
avant-hier, en dehors, en outre, de même, par ailleurs, d'ailleurs, de travers, avant
tout, etc.


    Exemple
    « En dehors il fait vraiment froid. »
    « Il faut avant tout penser aux enfants. »


    Regardons maintenant plusieurs formations en détail, surtout celles avec
la préposition par:
    Par ainsi : cette locution était très commune à l’usage, mais aujourd’hui
elle ne se trouve que dans la littérature. Maurice Grevisse présente de grands auteurs
de la littérature: Balzac, Châteaubriant, Colette etc.                       41
     Par après : cette locution n’existe plus dans le français récent. Par contre,
cette expression a trouvé sa vitalité notamment dans la région lyonnaise en France,
en Belgique et au Québec vers le milieu du XXe siècle.
     Par avant : aujourd'hui, on remplace cette expression par la locution
auparavant, néanmoins elle reste dans sa forme originale par exemple au Canada.
    Par ensemble : cette locution est déjà presque morte - elle ne survit qu'en
Suisse.


           1.2.1.2.1.5.     un adverbe + un adverbe
     Cette catégorie est composée des locutions comme: ci-dessous, là-dessous,
ci-dessus,
là-dessus, là-dedans, ci-après, ci-contre, là-bas, là-haut, etc.


           1.2.1.2.1.6.     une préposition + un adverbe
                      substantivé
     Là nous pouvons trouver des expressions comme : au-dedans, au-dehors,
et autres.


           1.2.1.2.1.7.     un adjectif + un nom
     Nous parlons des locutions adverbiales comme: quelque part, autre part,
nulle part, etc.


           1.2.1.2.1.8.     des syntagmes divers
     En fait, il s’agit d'« un groupe formant unité dans une organisation
hiérarchisée de la phrase ».26 Dans la langue française, on peut trouver
les syntagmes: nominal, verbal, prépositionnel ou adjectival ; c'est le syntagme
lexicalisé qui forme une locution.


On peut trouver les syntagmes adverbiaux surtout dans la littérature, par exemple
dans l'œuvre d'Alphonse Daudet et ce sont des locutions comme: coûte que coûte,
vaille que vaille, tant bien que mal, à bras-le-corps, à touche-touche, etc.
26
   Rey-Debove, J. et Rey A.: Le nouveau Petit Robert de la langue française, nouvelle édition
millésime 2007, Paris, 2007, p. 2488

                         42
     Exemple
     « Il veut acheter cette entreprise coûte que coûte. »
     « J'étais en danger, j'ai dû m'enfuir vaille que vaille. »


     On peut citer aussi « n’importe comment » parce que selon son usage,
cette locution a cessé d’être analysable quand il signifie de toute façon.


     Otto Ducháček27 parle aussi des locutions avec un mot répété: côte à côte,
mot à mot, coup sur coup, peu à peu, goutte à goutte, (monter l'escalier)
quatre à quatre, tête à tête, tour à tour, vis-à-vis et d'autres.


          1.2.1.2.2. Dérivation

     dérivation impropre – concerne surtout des adverbes sous la forme simple
     (voir ci-dessus)
     dérivation propre:


            1.2.1.2.2.1.      le suffixe –ons (parfois –on) et la
                        préposition à
     Ces expressions représentent une position ou un mouvement du corps.
     Nous pouvons mentionner surtout: à reculons, à tâtons, à califourchon,
à croupetons ; anciennement on disait aussi : à bouchon, à boucheton, à chatons,
à chevauchons, à genouillons, à ventrillons, ...


     Exemple
     « Il était assis sur la chaise à califourchon et il fumait la pipe. »
            1.2.1.2.2.2.      le suffixe –ette et la préposition à
     Cette catégorie n'est pas trop riche, nous pouvons mentionner par exemple
à l’aveuglette, à la sauvette.
27
   Ducháček, O., Bartoš, J.: Grammaire du français contemporain, Slovenské pedagogické
   nakladateľstvo, Bratislava, 1976, p. 212

                          43
    Exemple
    « Il faisait encore nuit, elle cherchait la bougie à l'aveuglette. »


          1.2.1.2.2.3.     la préposition à + la + un adjectif
                     substantivé
    Ces  expressions   viennent  peut-être  d’une   ellipse   d’un  syntagme
à la + adjectif et un nom comme manière ou mode. Finalement, le procédé
est devenu autonome dans tous les niveaux de la langue.
    On y compte par exemple: (partir) à la dérobée, (filer) à l’anglaise,
(s’habiller) à l’européenne, (agir) à la légère, etc.


    Exemple
    « Je ne sais pas quand il est parti, il a filé à l'anglaise. »
    « J'aime bien son style, elle s'habille à l'européenne. »


       1.2.1.3. Locutions adverbiales d’après leur origine

    Comme on l'a déjà mentionné dans le chapitre concernant les adverbiaux,
l’origine et la forme des expressions adverbiales sont considérées au double point
de vue et en général on peut les ranger en deux groupes principaux: celui
des locutions adverbiales venues du latin et celui des locutions adverbiales créées
par la langue française.


        1.2.1.3.1. Locutions adverbiales venues du latin

    Dans cette catégorie des mots, Grevisse mentionne les locutions suivantes:


    ab hoc et ab hac (d'une manière confuse)     grosso-modo (en gros)
    ab intestat (sans testament)           sine die (sans fixer de jour)
    ab irato (par un mouvement de colère)       in extremis (à l'extrémité)
    ab ovo (dès l'origine)              in fine (à la fin)
    ad honores (pour l'honneur)            inter nos (entre nous)
    ad libitum (à volonté)              de plano (tout de suite)
    ad patres (aller ~, mourir)            ipso facto (par le fait même)


                       44
    ad rem (à la chose, précisément)        in globo (en masse, en bloc)
    ad valorem (proportionnellement)        in partibus (sans jurisdiction)
    vice versa (réciproquement)           de visu (pour l'avoir vu)
    manu militari (par la force armée)       a fortiori (en concluant)
    a posteriori (d'après les faits observés)    urbi et orbi (partout)
    motu proprio (de son propre mouvement)     pro forma (pour la forme)
    ex cathedra (du haut de la chaire)       a priori (d'après l'expérience)
    per fas et nefas (par le juste et l'injuste)
    ex abrupto (brusquement, sans préambule)
    in extenso (dans toute son étendue)
    intra muros (dans l'enceinte d'une ville)


    Exemple
    « Il n'était pas sincère, il s'est excusé seulement pro forma. »
    « Elle ne l'aime pas, elle pense qu'il est arrogant et égoiste et vice versa. »


        1.2.1.3.2. Locutions adverbiales créées par le
             français

    Les expressions adverbiales créées par la langue française sont extrêmement
nombreuses et les locutions en question sont principalement celles que nous avons
décrites en partie Les locutions adverbiales d’après la formation. Elles ont été créées
par la composition et la dérivation.


        1.2.1.3.3. Locutions adverbiales empruntées à
             l’italien

    Il s'agit surtout de termes musicaux, employés comme mots-phrases
ou comme locutions-phrases: mezzo forte, mezza voce, a cappella ; puis c'est
par exemple la locution à contrario ou couci-couça d’après comme si comme ça.


    Exemple
    « Jouez cette partie mezzo forte pour mettre en relief le chant. »
                       45
2. PARTIE PRATIQUE

    Dans cette partie de l'étude, nous allons tout d’abord présenter le corpus
avec lequel nous avons travaillé. Nous allons démontrer la méthodologie du travail,
les références de nos dates et la méthode de leurs traitements. Pour finir nous allons
résumer les résultats de plusieurs points de vue, par écrit et graphiquement.
    On classera les locutions adverbiales trouvées selon les catégories entionnées
dans la partie théorique, non seulement du point de vue sémantique, mais aussi
du point de vue syntaxique car on suivra leur sens, leur formation, mais aussi leur
position dans la phrase. Bien sûr, nos réflexions seront accompagnées d‘exemples
pratiques.
    Cette partie du mémoire contient aussi le chapitre consacré aux difficultés
auxquelles on a été confrontée pendant cette recherche.


  2.1. La présentation du corpus

    Pour créer le corpus linguistique des locutions adverbiales, nous avons étudié
plusieurs sources: deux quotidiens français : Le Monde et le Figaro, les deux
accessibles sur Internet et le corpus électronique InterCorp. À l’ère d’Internet
et de la communication par Internet, il était important de choisir ce type de média
car accessible à tous, rapide et nous permettant de voir un nombre beaucoup plus
important de texte qu’un journal classique.


    2.1.1. Les journaux

    On a collecté des articles des deux journaux mentionnés pendant plusieurs
mois.  Plus  précisément  on  a  travaillé  avec  368  articles   de  trois
domaines : la politique, la société et le sport. On va démontrer le procédé
du traitement des dates plus en détail ci-après, dans la section « Méthodologie
du travail ».
    Pour une meilleure orientation dans le corpus, nous présenterons d’abord les
deux quotidiens et le corpus électronique de plus près.
                     46
       2.1.1.1. Le Monde

     Le Monde est un journal quotidien français qui a été fondé par Hubert
Beuve-Méry en 1944. Il s'agit d'un journal français de référence et ce pendant
plusieurs décennies et il est le plus diffusé à l'étranger (environ 40 000 exemplaires
hors France). Le Monde est aussi nommé le quotidien de la rue des Italiens selon
les locaux du journal Temps dont il était partie. Le Monde accroissant sa notoriété
sur Le Temps est devenu son propre propriétaire en 1956. Depuis 2004, Le Monde
est installé sur le boulevard Auguste-Blanqui (13e). Jean-Marie Colombani28
mentionne que le crédo du quotidien est « l’indépendance à l’égard de tous
les pouvoirs, l’ouverture sur le monde, la rigueur de l’enquête, la précision
de l’écriture ».29
     Ce qui est intéressant, c’est que ce quotidien est le seul jusqu'à nos jours qui
conserve le nom de journal du soir (ou plutôt le journal de midi) car il apparaît
l'après-midi, mais il est daté du lendemain. La clôture de la rédaction se fait à 10h30
ce qui permet d'intégrer des informations tombées dans la nuit ou au petit matin.
Son édition du jour est ainsi disponible dès midi à Paris, le soir même dans
les grandes villes de France et partout ailleurs le lendemain (dont les pays étrangers).
     À présent, Le Monde emploie à peu près 160 journalistes dont la Directrice
de la rédaction Sylvie Kauffmann. Cette femme a débuté à l'AFP30 (en tant que
correspondante à Londres, Varsovie et Moscou). Elle entre ensuite au Monde pour
suivre l’actualité de l’Europe de l’Est, avant de devenir correspondante
aux Etats-Unis. Après sa carrière en Asie du Sud-Est, elle devient Directrice
de la rédaction en janvier 2010.
     En 2009 le nombre d’abonnés s’élevait à 323 039 personnes dont un peu plus
de moitié avait la version internet comme option. En général, l'audience du quotidien
s'élève à 1 895 000 lecteurs.
28
   Le président du directoire de la SA Le Monde et le directeur du journal Le Monde de 1994 à 2007
29
   COLOMBANI, Jean-Marie : Le Monde l’album des 60 ans, Hachette, Paris, 2004, préambule
30
   L’Agence France-Presse

                         47
    Pour compléter, le quotidien offre des suppléments hebdomadaires différents
comme:


  1. Le Monde Économie – daté mardi ; analyses, dossiers, entretiens
    sur l'économie
  2. Le Monde des Livres – daté jeudi ; consacré à la parution et la critique
    des livres nouvellement publiés
  3. Le Monde magazine – daté samedi ; reportages, chroniques et entretiens
  4. Le Monde télévisions – daté dimanche-lundi ; actualité des programmes
    TV de la semaine.


     Et des suppléments mensuels:


  1. Le Monde argent – daté samedi ; actualité des placements financiers
  2. Le Monde éducation – daté mercredi ; actualités touchant les étudiants,
    les enseignants, les parents, etc.
  3.  M - daté jeudi ; reportages sur la culture, la mode, la gastronomie, l'art, ...


    Le Monde est présent sur Internet depuis le 19 décembre 1995
(date d’anniversaire de la création du journal papier). Le site LeMonde.fr possède
sa propre rédaction et ses propres locaux, distincts de ceux du journal ; il reprend
les articles du journal Le Monde, mais d'autres sources (agences de presse, etc.).
L'édition électronique a été créée en 1994 par Michel Colonna d'Istria
et est accessible gratuitement tous les jours. Les articles de moins de trois jours sont
eux aussi librement accessibles, mais sans la documentation iconographique
et infographique du journal.
    En septembre 2006, LeMonde.fr a lancé un nouveau service : le Journal
électronique qui permet de lire le journal en ligne et de bénéficier des fonctions
comme la recherche, le zoom numérique, le feuilletage, etc.
    On devrait ajouter qu'il existe une section dans LeMonde.fr avec des archives
où il est possible de retrouver des articles déjà publiés - d'après l'auteur, la date,
le mot clé, etc. L'abonné au journal a un accès limité aux certaines options, mais
gratuit de consultation ; autrement la lecture des archives est payante.
                       48
    Le quotidien sur Internet nous présente des rubriques similaires au quotidien
papier, mais il est plus facile d’accès et nous permet de rechercher exactement
ce que l’on souhaite étudier.


Aujourd'hui, le site est composé de la manière suivante:


Actualités: la rubrique avec les nouvelles les plus actuelles, on y trouve
des sous-rubriques comme International, Planète, Politique, Société, Education,
Carnet, Economie, Médias, Sport, Technologies, Culture, Webdocus, Cantonales
2011


Débats: on y trouve divers blogs, chats, forums, sondages, chroniques et autres


Sport: on peut choisir entre plusieurs types de sport comme voile, foot, rugby, tennis,
ski, cyclisme, etc. ; il y a aussi une rubrique Sports et société
Loisirs: voilà les articles concernant cinéma, gastronomie, télé, voyage,     livres,
horlogerie et autres


Pratique: une rubrique traitant de la météo, la situation de circulation
sur l'Ile-de-France, annonces auto, formation anglaise, rencontres, ...


Vous: la rubrique orientée vers le lecteur, on y trouve par ex. Votre page, Votre blog,
Vos réactions


Le Journal: la rubrique « interne » du journal,     rubriques comme Le journal
éléctronique, Les archives, Les desseins, etc.


Votre info


Les Newsletters


Les Dossiers


    On a travaillé avec la section Actualités (les rubriques: Politique, Société
et Sport).

                      49
        2.1.1.2. Le Figaro

      Le Figaro est le plus ancien quotidien français encore publié. Il a été fondé
en 1826 pendant le règne du roi Charles X sous la forme d’un petit journal satirique.
Il doit son nom au personnage de la pièce de théâtre de Beaumarchais dont il a repris
sa devise: « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. ».
      Quant à la ligne éditoriale, Le Figaro est un journal de droite
ou de centre-droit. Même s'il est parfois considéré comme un journal de référence,
il reste politiquement plus coloré que Le Monde. Il pousse différents opinions dans
le champ politique: il favorise la démocratie américaine, soutient une alliance
atlantique ou occidentale, souligne la nécessité de l'Union Européen, etc.
Ce quotidien siège au boulevard Haussmann 14, dans le 9e arrondissement de Paris,
et fait partie du groupe Socpresse31.
      Certains des plus grands personnages célèbres travaillaient dans Le Figaro.
Ce sont par exemple Anatole France ou Emile Zola qui y ont publié des critiques
littéraires et artistiques, Marcel Proust et Pierre de Coubertain qui y ont contribué
par des articles politiques et sportifs. Il y avait d’autres « académiciens »
qui y écrivaient: Honoré de Balzac, Charles Beaudelaire, Alexandre Dumas,
Alphonse Daudet, André Gide, Paul Valéry, Guy de Maupassant, Octave Mirabeau,
les frères Goncourt et autres. Aujourd'hui il y a plus ou moins 56 journalistes dans
ce quotidien qui est géré par Étienne Mougeotte. Ce diplômé d'études politiques
commence comme reporteur, présentateur des journaux, adjoint ORTF32 comme
un rédacteur en chef, puis directeur de l'information. Il entre à TF133 et devient vite
le vice-président du groupe TF134 et le directeur d'antenne de cette chaîne. En 2007
il quitte la chaîne pour rejoindre Le Figaro.
      Le nombre d’abonnés en France en 2009 était de 314 316. La diffusion
gratuite quant à elle (cabinets médicaux, universités, entreprises, ..) est de plus
de 70 000 exemplaires.
31
   Un groupe de presse français contrôlé par l'industriel Serge Dassault
32
   l’Office de radiodiffusion-télévision française
33
   Télévision Française 1
34
   un groupe audiovisuel français construit autour de la chaîne de télévision commerciale hertzienne
   TF1

                          50
     Il faut mentionner que Le Figaro offre des suppléments réguliers, comme
Le Monde.


     1. Le Figaro réussir – l'édition du lundi ; format tabloïd et pages de santé
     2. Le Figaroscope – l'édition du mercredi ; supplément pour le temps libre
     3. Le Figaro Littéraire – l'édition du jeudi
     4. New York Times – l'édition du vendredi
     5. Le Figaro Magazine, Madame Figaro, TV Magazine (un magazine
       de   télévision),   Mademoiselle      Figaro  (publié  de   façon
       trimestrielle) – l'édition du samedi


      Ce quotidien est aussi accessible sur Internet, et cela depuis février 2006
sur le site lefigaro.fr. En 2008 c'était le premier site d'information électronique35
et il a dépassé pour la première fois lemonde.fr, son ancien « rival ». Aujourd'hui
ce quotidien reste une des sources d'informations les plus consultées en France.
      En janvier 2010, lefigaro.fr a offert aux abonnés un espace réservé. Cette
offre payante s'oriente vers trois domaines principaux: les informations à valeur
ajoutée, les services et les outils collaboratifs. Dans la pratique cela veut dire
que les abonnés ont accès à des lettres confidentielles spécialisées sur divers sujets,
ils bénéficient de nombreux services du groupe Le Figaro (par exemple les clubs
de loisirs, des événements culturels et autres) et ils peuvent utiliser des outils
collaboratifs pour une certaine personnalisation de l'information et la possibilité
d'échanger avec la rédaction ou d'autres internautes.


      Regardons maintenant, comment le site est constitué. La structure
est un peu plus compliquée comme dans le cas de lemonde.fr.


Actualité: la rubrique où on trouve évidemment des nouvelles des domaines comme
Infos:   Politique,  Société,  International,   Médias,   Météo,  Sciences,  Santé,
Environnement et autres ; puis c'est la rubrique Débats où les abonnés peuvent
eux-mêmes poster leurs articles (Blogs, Vos réactions etc.); la dernière rubrique
En images contient Vidéos, Photos, Quiz et Le Talk.
35
   Les résultats publiés par Nielsen Médiamétrie/NetRatings

                         51
Economie: il y a trois sous-domaines: Éco-bourse (les rubriques comme Conjoncture,
Marchés, Sociétés, Dérivés, etc.), Patrimoine (les articles des rubriques comme
Retraits, Impôts, Assurance, Immobilier, Placement, Conso) et L'Entreprise (Vie de
l'entreprise, Emploi, Création et Gestion, Formation)


Culture: comme le nom suggère, on y trouve des rubriques des domaines de l'art,
du temps libre, et autres ; dans la rubrique Art, on trouve des sous-rubriques Cinéma,
Musique, Livre, BD, Arts, Expositions, Théâtre ; la rubrique Loisirs contient: Auto,
Vins, Voyages, Sortir à Paris, TV, Hippisme ; dans la section Pratique on trouve
FigaroScope, Billaterrie, Galerie Photo, Jeux et autres.


Madame: cette section est orientée surtout vers le lectorat féminin, et c'est pourquoi
il y a des rubriques comme Style, Beauté, Célébrités, Société, etc.


Sport: cette rubrique est divisée en plusieurs parties. La première étant le football,
la deuxième traitant d'autre sports et enfin la troisième, appelée Magazines, orientée
vers le sport business, vidéos, etc.


Services: on peut y trouver trois sections orientées principalement aux abonnés: Plus
de Figaro (rubriques comme Abonnement, Club Figaro, Archives, Privilèges, ...),
Suivre le Figaro (d'autres endroits où on peut trouver les nouvelles de ce journal:
Newsletters, Facebook, Twitter, etc.) et Annonces (Rencontres, Emploi, Formation,
Immo)


Mon Figaro: la partie orientée uniquement aux abonnés – les sections sont divisées
en Select et Digital, mais plusieurs rubriques leur sont communes comme
par exemple Dossiers, Carnet du jour, Prospectives et autres.


    On a travaillé avec la rubrique Actualité (les articles de Politique
et de Société) et évidemment avec la rubrique Sport.


    Si l’on compare les 2 sites des quotidiens, on peut dire que le site lemonde.fr
est plus graphique. La date des articles est plus visible avant leurs lectures car écrit
aussi directement sous leur nom. La rubrique Sport est incluse dans les Actualités
(comme la Politique et la Société) ce qui facilite le travail tout en restant

                     52
dans la même rubrique. Lemonde.fr a aussi l'avantage qu'au bout de la page il y a une
petite « archive », c'est-à-dire qu'on peut facilement retrouver des articles moins
récents. Or, sur l’autre quotidien, les articles sont plus longs et il y a plus de chance
de trouver les locutions cherchées.


     Ce sujet, c'est-à-dire la comparaison des deux journaux et les difficultés
du traitement de leurs dates, sera présenté plus en détail dans la section ci-après,
dans la section «Difficultés ».


     2.1.2. La linguistique de corpus

     En général, la linguistique de corpus traite de l’étude de la langue
par l'intermédiaire des corpus linguistiques électroniques et elle essaie de décortiquer
la langue et son fonctionnement. Il s'y croise le travail des linguistes, sociologues
ainsi que des informaticiens. Étant donné que l'anglais est une langue internationale,
les premiers projets de la linguistique de corpus ont été réalisés dans les pays
anglophones. Renata Blatná et       František Čermák définissent le corpus comme
« l'ensemble cohérent des textes qui est constitué d'une manière représentative
en tenant compte son but ; il est exploité par l'ordinateur et il est traité par l'ensemble
des méthodes de corpus. ».36
     Le travail avec le corpus linguistique ne fait qu’une petite partie de notre
mémoire, on ne le traitera pas trop en détail. Cependant on esquissera
la problématique des corpus pour une meilleure orientation et compréhension.


     Les types de corpus se divisent en plusieurs groupes37:


     du point de vue quantitatif (selon la grandeur du corpus):


- le corpus insuffisant (le volume: moins de 15 mille mots)
- le petit corpus (le volume: 15 mille - 100 mille mots)

36
   « takový ucelený soubor textů, který je sestavený s přihlédnutím ke svému cíli reprezentativním
způsobem, je obhospodařovaný počítačově a zpracováván souborem korpusových metod » C’est nous
qui traduisons.
   Čermák F., Blatná R., Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy, Nakladatelství Lidové
   noviny, Praha, 2006 p.10
37
   http://www.pavel-stichauer.cz/lingv_rom/4-korpusova-lingv-1.pdf

                         53
- le corpus moyennement petit (le volume: 100 mille - 1 million de mots)
- le corpus moyennement grand (le volume: 1 million - 50 millions de mots)
- le corpus standard (le volume: 50 millions - 100 millions de mots)
- le grand corpus (le volume: plus de 100 millions de mots)


     du point de vue qualitatif (selon le contenu du corpus):


- le corpus synchronique: traite la langue contemporaine (les textes de quelques
   dernières décennies), à présent il apparaît le plus souvent
- le corpus diachronique: traite des textes de plusieurs étapes d'évolution
   de la langue, la plupart des textes sont des légendes, les textes religieux et ceux qui
   ne sont pas typiques pour l'usage dans la période donnée


- le corpus écrit: typique pour le corpus synchronique ainsi que diachronique
- le corpus parlé: impossible en cas de corpus diachronique à cause de l'insuffisance
   des sources


- le corpus unilingue: il contient des textes d'une seule langue (par ex. Frantext)
- le corpus parallèle: formé d'une ou plusieurs langues (par ex. InterCorp)


       2.1.2.1. Les corpus de la langue française et tchèque

   Maintenant on va présenter plusieurs exemples des corpus français et tchèques.


     1. des corpus de la langue française


         Frantext38 – de notre point de vue un des plus importants,
          il est accessible sur Internet, mais sa pleine version est payée.
         Corpus journalistique de l'Est Républicain39
         Athena40 – le corpus crée à l’Université de Genève, il est accessible
          gratuitement
         Parole


38
  http://www.cnrtl.fr/corpus/frantext/
39
  http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/
40
  http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html

                        54
    2. des corpus de la langue tchèque41


        ČNK42 – le corpus le plus important dans la République Tchèque,
         il est crée par Ústav Českého národního korpusu à l’Université
         Charles à Prague et il réunit plusieurs corpus :


              Les corpus synchroniques écrits
             1. SYN2006PUB (300 millions de mots)
             2. SYN2005 (100 millions de mots)
             3. SYN2000 (100 millions de mots)
             4. FSC2000 (100 millions de mots)
             5. KSK-DOPISY (800 mille mots)
             6. ORWELL (80 mille mots)


              Les corpus synchroniques parlés
             1. ORAL2008 (1million de mots)
             2. ORAL2006 (1million de mots)
             3. PMK (675 mille mots)
             4. BMK (490 mille mots)


              Le corpus diachronique DIACORP (1,6 millions de mots)


              Le corpus parallèle InterCorp (25 millions de mots)


      2.1.2.2. InterCorp

    Le projet de corpus parallèle l'InterCorp fait partie de la recherche « Corpus
national tchèque et corpus d´autres langues ».43 Il est financé par le ministère
de l’Education nationale de la République Tchèque et il a été approuvé durant
une période de 6 ans (2005-2011) (la première version a été présentée le 14 avril
2005 ; l´année 2011 est la date de mise en ligne).
41
  http://ucnk.ff.cuni.cz/struktura.html
42
  Český národní korpus, accessible sur www.korpus.cz
43
  „Český národní korpus a korpus dalších jazyků“

                        55
      Le fait que le corpus est appelé « parallèle » veut dire qu'il est formé
des textes originaux (en langue source) et leur traduction (en langue cible). Il y a une
fonction dit d’« alignement » qui veut dire que chaque segment de la langue source
correspond au segment de la langue cible.
      Le but de ce projet académique non-commercial est de créer des corpus
électroniques parallèles synchroniques pour la plupart des langues enseignées
aux facultés des arts. Cela s’applique au tchèque et la langue étudié. L'InterCorp
est   accessible  à  partir  du  Corpus  national  tchèque44  sur  le  site
http://www.korpus.cz/intercorp/. L'accès est donné à tous ceux qui s’engagent
de ne pas utiliser les dates pour l’objectif commercial.
      La quantité des textes et des langues continue à augmenter et ce sont surtout
des enseignants et des étudiants de la faculté des arts d'Université de Charles
à Prague ainsi que d'autres employés du Corpus national tchèque. Actuellement,
c'est-à-dire en mars 2011, notre corpus contient plus de 72 millions de mots répartis
sur 22 langues étrangères: l´anglais, le bulgare, le danois, le finnois, le français,
le croate, l´italien, le lithuanien, le letton, l´hongrois, l´allemand, le hollandais,
le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le slovaque, le serbe,
le slovène, l´espagnol et le suédois.
44
   Český národní korpus

                       56
3. MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL

    Dans cette partie on va présenter la méthodologie de travail de notre
mémoire. On détaillera tout d’abord le procédé que l’on a utilisé, puis les résultats.
    Comme déjà mentionné, afin de trouver des locutions adverbiales dans
la presse française contemporaine, nous avons pris volontairement deux grands
journaux accessibles sur Internet, Le Monde et Le Figaro, ainsi que le corpus
électronique parallèle l’InterCorp. Ces trois sources ont été détaillé plus haut et nous
allons présenter comment nous avons travaillé dessus.
    Pour compléter, il est important de préciser que suite à un entretient avec
la directrice de notre mémoire, nous avons décidé d’élargir notre étude
de la linguistique de corpus.


    Concernant les journaux, on a collecté des articles du domaine politique,
société et du sport pendant trois mois: octobre, novembre, décembre. Cette collecte
a été faite durant les jours ouvrables.
    En ce qui concerne les articles, on n’a cherché aucun sujet particulier,
et ils ont été choisis au hasard. Afin d’avoir une plus grande variété nous avons
délibérément choisi des articles différents entre ces 2 journaux. Notre but étant
les locutions adverbiales on s’est concentrés sur ces articles. Afin d’avoir une analyse
pertinente on a lu plusieurs articles du même domaine pour trouver au moins
une locution adverbiale.


    Il faut souligner que nous n’avons pas pris en considération des discours
directs pour éviter la répétition des mêmes locutions dans deux journaux ; nous
voulions éviter le fait que par exemple un homme politique est cité par les deux
quotidiens ce qui dénaturerait les résultats de notre recherche.
    Nous avons décidé aussi de ne pas compter les locutions adverbiales
problématiques du point de vue de leur appartenance à la classe des adverbes.
Ce sujet sera traité plus tard, dans la partie « Difficultés ». Nous n’avons pas non plus
compté les adverbes comparatif ou superlatif car il nous semblait mieux de travailler
seulement avec les locutions adverbiales sous leur forme de base. En plus, du point
de vue de la formation, l’expression plus tôt, par exemple, ne peut pas être
considérée comme une locution adverbiale au sens propre du mot.                      57
    La présentation de toutes les locutions adverbiales qui font partie de notre
recherche sera complétée par leur répartition du point de vue sémantique et parfois
aussi syntaxique. On va exposer dans quel quotidien et dans quel domaine
on a trouvé le plus de locutions adverbiales, quelle locution adverbiale est la plus
utilisée dans la presse française contemporaine et laquelle, par contre, la moins
utilisée (le même avec leur classement). Le point de vue syntaxique sera visible sur
certaines locutions adverbiales choisies, on va présenter si elles se trouvent au début
des phrases ou au milieu. Ce choix est tombé surtout sur les locutions adverbiales
de liaison.
    Tous les résultats obtenus seront insérés dans des tableaux à partir desquels
on établira des graphiques pour que les locutions adverbiales trouvées soient plus
visibles.


    Quant à l’InterCorp, qui n’est pas la source principale de notre travail,
nous n’avons cherché que les locutions adverbiales les plus fréquentes dans la presse
française contemporaine pour comparer leur fréquence.
    Les résultats seront aussi présentés et comparés avec les résultats
de la recherche précédente.
                     58
4. DIFFICULTÉS

    En écrivant ce mémoire nous nous sommes heurtée à plusieurs difficultés
et ce dans toutes les parties du travail.
    Premièrement, nous avons rencontré quelques problèmes dans la recherche
même des articles de journaux.
    Deuxièmement,    c’était  la  partie  théorique  de  notre  mémoire.
L’étude de la grammaire n’est pas facile et comme on l’a spécifié c’est surtout
à cause du fait que tant de linguistes, tant d’opinions. Les œuvres étudiées étant
toutes différentes, il y avait plusieurs classements, nomenclatures et expressions.
En bref, l’explication de la grammaire peut différer d’un auteur à un autre.
    La grammaire étant un ensemble de règles et de structures à suivre pour
parler et écrire correctement, son noyau est bien donné. Cependant chacun
le développe et l’explique à sa manière.
    Le facteur humain joue un rôle vraiment important dans la linguistique
et il est facile de se tromper dans la problématique que l’on souhaite démontrer.
Or, ce facteur est inévitable et on peut dire qu’en étant chercheurs assidus,
ces difficultés ne font rien d’autre que nous pousser vers d’autres recherches
et d’autres résultats.


  4.1.     Journaux

    À première vue le travail avec les journaux ne semblait pas réellement
pénible. On a vraiment apprécié le fait que les deux journaux soient accessibles
sur Internet, tous les jours, sans aucune difficulté. Les domaines choisis pour notre
recherche sont ceux de tous les jours. De plus les rubriques ont le même nom ce qui
a facilité notre travail.
    Toutefois quelques problèmes techniques du site existent. En effet
si l’on choisit le domaine politique on est renvoyé vers le domaine de la société.
Il faut donc faire attention à ce genre de problème. Il était important de regarder
la ligne de l’adresse électronique pour savoir si l’article appartient bien à tel ou tel
domaine. Bien sûr, un même article pouvait appartenir à plusieurs domaines, mais
on a établi des règles précises (c’est-à-dire les trois domaines différents) dans notre
mémoire.                      59
    De même que pour la date des articles. Parfois, la date dans l’adresse
électronique ne correspondait pas à la date de rédaction de l’article. Cela pouvait être
problématique lors de la recherche d’un article à jour.
    Un autre problème existe avec le fait que les articles n’étaient pas toujours
à jour. L’arrivée tardive de nouvelle nous pénalisait grandement dans notre recherche
car très souvent nous étions obligée d’attendre le soir pour avoir des informations.
D’autres problèmes relatifs à la mise en scène des rédacteurs faisait que des fois des
articles étaient seulement long de quelques lignes et cela pour inciter le lecteur
à s’abonner pour avoir la suite. Pour terminer, dans quelques cas précis nous avons
dû attendre jusqu’à tard le soir pour trouver un article de même catégorie contenant
des locutions adverbiales. Cela concerne surtout des articles de sport et de société
dans le Figaro.
    Les articles plus fournis du Figaro nous donnaient plus de possibilités
quant à la recherche des locutions adverbiales. Le Monde quant à lui avec ses articles
plus courts et concis a rendu notre recherche un peu plus difficile.
    Comme on l’a déjà mentionné, on n’a pas pris en considération des discours
directs pour éviter la répétition des mêmes locutions adverbiales de même source.
Or, parfois il était difficile de trouver un article écrit à 100% par l’auteur sans trouver
des citations. On est d’accord que la citation soutien l’authenticité du texte et qu’elle
est parfois nécessaire, mais certaines étaient plus fournies que d’autres.
    Ces difficultés rencontrées lors de la lecture de ces journaux sont cependant
assez anodines et peuvent être facilement contournées. Il était quoi qu’il en soit
important de les citer pour comprendre les étapes par lesquelles on est passé.


  4.2.      Grammaire

    On va présenter maintenant les difficultés de la partie pratique de notre étude,
et plus particulièrement celles touchant les locutions adverbiales elles-mêmes, leurs
classements et leurs approches vers une autre classe grammaticale.
                      60
      4.2.1. Aujourd’hui, après-midi – adverbes ou
        locutions adverbiales ?

      À première vue il est évident que ces deux expressions adverbiales sont
composées de plusieurs éléments. On dira donc qu’il s’agit de locutions adverbiales
comme un ensemble des mots équivalant à un adverbe.
      Aujourd’hui est une composition de : au + jour + d’hui où hui vient du mot
latin hodie signifiant en ce jour. À présent, hui a disparu du français et le mot a donc
perdu de son caractère pléonastique.


      Il est évident qu’après-midi est composé de l’adverbe après et le substantif
midi reliés par un tiret. En réalité cet adverbe peut être pris comme le mot composé
comme par exemple avant-hier, après-demain, etc.
      Aucun des linguistes mentionnés dans notre étude ne parlent des deux mots
comme des locutions adverbiales, mais plutôt comme des adverbes. Il est vrai
que ces mots ne sont plus considérés comme des ensembles d’éléments composés
et que cette composition n’est plus perceptible. C’est pourquoi on n’a pas compté
ces deux expressions adverbiales comme locutions.


      4.2.2.    Même si

      Nous avons supposé que même si appartient à la même classe grammaticale
comme par exemple quand même. En effet nous n’avons trouvé dans les livres
de grammaire aucune mention que cet ensemble de mots puisse être considéré
comme une locution adverbiale. Après l’avoir analyser de plus près, nous avons
trouvé que cet ensemble de mots n’existe jamais seul, cela veut dire indépendamment
d’un autre élément de phrase ou d’une autre          proposition. Il s’agit donc d’une
locution conjonctive et pas de la locution adverbiale au sens propre du mot.


      Exemple
      « Aujourd'hui, même si les actes racistes ont clairement diminué dans
les stades ces dernières saisons, du fait notamment de la sévérité des sanctions mises
en place par les instances dirigeantes du football, des violences ont tendance
à persister dans les championnats d'Europe de l'Est. »45

45
   http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/10/18/le-cliche-du-voleur-de-poule-a-la-vie-dure-sur-les-

                          61
    « Les syndicats les plus réformistes, comme la CFDT et l'UNSA, étaient
réticents à une nouvelle journée de mobilisation pendant les vacances de la Toussaint,
craignant que celles-ci se traduisent, même si une grande majorité de Français ne part
pas en congés, par un effritement de la contestation. »46


    Cette conjonction indique que la proposition qui précède est vraie quand
la proposition qui suit est vraie. Normalement elle est précédée du conditionnel
ou du futur. Nous pouvons aussi noter que cette conjonction a une valeur à la fois
conditionnelle et concessive.


    Exemple
    « Dans une semaine je partirai à la montagne même si j’étais toujours
malade. »


    4.2.3.    Une fois

    Cette expression peut ressembler à une locution adverbiale de quantité
ou de temps tout à fait explicite, mais on s’est aperçu qu’il fallait faire attention
à chaque locution trouvée aisément dans les articles. En effet cet ensemble des mots
peut être aussi une locution conjonctive temporelle et ces homophones doivent être
distingués.


    Exemple
    « Elle pourrait alors convenir, une fois la loi promulguée, de ranger les
banderoles et de proclamer que les syndicats ayant gagné ensemble, et sur la durée,
la bataille de l'opinion, la réforme se trouvera entachée d'illégitimité. »47
(locution conjonctive)


    « Dès lors, comment expliquer que le défenseur américain a pu récidiver une
fois de plus, cette fois sur coup-franc ? »48 (locution de temps)  terrains-de-foot_1426960_3242.html
46
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/21/l-intersyndicale-ne-se-met-pas-en-
  conges_1429539_823448.html
47
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/21/l-intersyndicale-ne-se-met-pas-en-
  conges_1429539_823448.html
48
  http://www.lefigaro.fr/football-ligue-1-et-2/2010/12/03/02013-20101203ARTSPO00421-gagner-
  pour-s-accrocher.php

                       62
    « Si  tu  es  tombé   une   fois,  cela  peut  t’arriver  de  nouveau. »
(locution de quantité)


    4.2.4.    Préfixe nominal : mi-

    L’étymologie de ce préfixe est simple – il vient du latin medius
et il correspond aux mots français moitié, demi.
    Ce préfixe nominal signifie soit le partage d’une chose en deux parties égales,
soit l’endroit où la chose peut être partagée de la sorte.


    Quand il est joint au mot carême ou aux noms des mois, ces mots reçoivent
l’article féminin.


    Exemple
    « Seul Karun Chandhok a eu la chance d'effectuer 14 tours de démonstration
à la mi-septembre alors que les tractopelles s'afféraient encore au bord de la piste. »49


    Ce préfixe forme aussi plusieurs locutions avec la préposition à.


    Exemple
    « L’eau était élevée à mi-jambes. »
    « Le médecin m’a dit de me déshabiller à mi-corps. »


    Il est vraiment important de différencier les classes grammaticales auxquelles
ce préfixe peut appartenir en se combinant avec le nom de mois. Ce mot composé
peut être une locution adverbiale, mais aussi un nom commun.


    Exemple
    « Et elle est maintenant proche du grand chelem : elle est bien partie pour
remporter le championnat mi-novembre, et figure aussi en demi-finale de la Coupe
de Singapour. »50 (= au quinzième jour de novembre → locution adverbiale)49
  http://www.lefigaro.fr/auto-moto/2010/10/21/02019-20101021ARTSPO00565-l-inconnue-
  yeongam.php
50
  http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/10/25/l-etoile-fc-veut-decrocher-la-lune-dans-le-
  championnat-de-singapour_1430812_3242.html

                         63
    « Seul Karun Chandhok a eu la chance d'effectuer 14 tours de démonstration
à la mi-septembre alors que les tractopelles s'afféraient encore au bord
de la piste. »51 (= quinzième jour du mois de novembre → nom commun)


    « "La participation est légèrement plus forte que celle du 2 octobre",
a concédé, à la mi-journée, le ministère de l'intérieur, qui a relevé aussi "la forte
présence de lycéens", ce qui ne manquera pas de préoccuper le gouvernement. »52


    « Avec plus de 300 milles d'avance sur son dauphin, à mi-course, la messe
était déjà dite. »53
    Il faut faire attention aussi au mot mi-temps (f.) qui est un nom commun
qui veut dire moitié du temps du jeu (utilisé surtout au football), marquée par une
pause ou cela peut signifier la pause même.


    Exemple
    « Il l'a été… en partie seulement, une mi-temps diront les plus optimistes. »54


    4.2.5.     Locutions de négation

    Comme nous l’avons déjà présenté, les adverbes de négation sont tout à fait
nombreux ainsi que les locutions adverbiales. Comme les adverbes de négation sont
ne…pas/rien/personne/jamais et d’autres, il serait un peu difficile et exigeant de les
compter tous dans notre recherche. Nous avons donc décidé, pour ne pas dénaturer
les résultats de notre recherche, de prendre en considération seulement les locutions
comme ne…plus, ne...non plus, non plus.
51
  http://www.lefigaro.fr/auto-moto/2010/10/21/02019-20101021ARTSPO00565-l-inconnue-
  yeongam.php
52
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/12/la-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-
  s-amplifie-le-gouvernement-reste-ferme_1424750_823448.html
53
  http://www.lefigaro.fr/voile/2010/11/09/02011-20101109ARTSPO00630-cammas-en-patron.php
54
  http://www.lefigaro.fr/football-ligue-1-et-2/2010/11/08/02013-20101108ARTSPO00468-plus-serre-
  que-jamais.php

                         64
    Exemple
    « Les déclarations faites sans l'intervention d'un avocat pourraient ne plus être
prises en compte. »55
    « A l'heure actuelle, peu de joueurs semblent en effet donner entière
satisfaction, et les blessures successives des cadres n'ont pas non plus arrangé
les affaires de Franck Dumas. »56


    « En ce qui concerne l'autre mesure phare de la réforme, la répartition
des compétences entre régions et départements, la CMP a décidé que cette mesure
s'appliquerait à partir du 1er janvier 2015 et non plus à partir du 1er janvier 2012. »57


    Nous avons compté aussi dans cette catégorie la locution de négation
restrictive ne…que que nous avons déjà présentée plus en détail précédemment dans
notre étude.


    Exemple
    « Nathalie Kosciusko-Morizet, successeur de Jean-Louis Borloo à l'Écologie
et aux Transports, ne conserve que le volet infrastructure routière et autoroutière. »58


    Maurice Grévisse mentionne dans son Bon usage que parfois cette locution
peut être accompagnée de seulement, mais on parle de pléonasme qui est dans ce cas
patent et que l’on trouve plutôt dans les œuvres de grands auteurs comme Michel
de Montaigne, Gustave Flaubert, Émile Henriot et d’autres.


    4.2.6.     Ni…ni

    Dans les articles, nous avons trouvé aussi l’expression de négation ni…ni
qui n’est pas néanmoins une locution adverbiale, mais plutôt une conjonction
de coordination. Même si nous avons beaucoup réfléchi à la compter parmi
les locutions adverbiales, les livres de grammaire nous ont persuadés qu’il n’est pas

55
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/07/01016-20101007ARTFIG00804-la-garde-a-vue-
  menacee-par-la-cour-de-cassation.php
56
  http://www.lefigaro.fr/football-ligue-1-et-2/2010/11/15/02013-20101115ARTSPO00542-caen-n-y-
   arrive-plus.php
57
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/09/le-senat-adopte-la-reforme-des-collectivites-
  territoriales_1437843_823448.html
58
  http://www.lefigaro.fr/politique/2010/11/25/01002-20101125ARTFIG00684-les-nouveaux-
  perimetres-des-ministeres-sont-delimites.php

                        65
juste de le faire. Surtout à cause du fait que ni s’emploie presque toujours avec
la particule ne placée avant ou après lui, mais aussi parce que cette conjonction sert
à joindre des propositions négatives ou différents termes d’une proposition négative.


      Exemple
      « Les magistrats de la 17e chambre n'ont pas jugé le dossier sur le fond mais
ont débouté les associations (Licra et SOS-Racisme) qui poursuivaient Jean-Marie
Le Pen pour de pures questions de forme : le tribunal a estimé que Jean-Marie Le Pen
n'était ni l'auteur, ni le responsable des sites Internet sur lesquels l'affiche a été
diffusée, et s'est déclaré incompétent territorialement concernant l'utilisation de cette
affiche. »59


      Regardons donc les conjonctions de coordination de plus près car en effet,
l’expression ni…ni n’est pas la seule sur laquelle on s’est penché pour définir sa
classe grammaticale.


        4.2.6.1. Conjonctions de coordination

      Par définition, les conjonctions sont des morphèmes grammaticaux libres
qui servent à joindre et mettre en rapport les termes, les groupes des termes
ou   les  propositions   en  vertu  d’un   rapport   de  coordination    (parataxe)
ou de subordination (hypotaxe).
      Les conjonctions sont des mots invariables comme les adverbes
ou les prépositions. En effet les conjonctions et les prépositions peuvent tous deux
indiquer des rapports établis entre des éléments qu’elles unissent, mais la préposition
unit des mots, tandis que la conjonction unit le plus souvent des propositions
entières.
      On peut prétendre que les conjonctions proviennent souvent des adverbes
et parfois c’est le français qui a donné aux adverbes latins la valeur
conjonctive : mais (lat. magis), comme(lat. quomodo), etc.
      C’est pourquoi on peut considérer quelques conjonctions de coordination
(celles qui ne se forment à l’aide de que)             aussi comme des locutions
adverbiales : au moins, d’ailleurs, en effet, de plus, en revanche, en conséquence,


59
   http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/12/02/apres-l-affiche-non-a-l-islamisme-le-pen-relaxe-
   d-incitation-a-la-haine_1448148_3224.html

                          66
par conséquent, par contre, etc.
    En parlant de conjonctions de coordination nous parlons de conjonctions
qui servent à joindre deux propositions de même nature ou deux parties semblables
d’une même proposition. Elles peuvent donc unir des mots, des groupes de mots,
des propositions ainsi que des phrases et elles expriment les rapports de cause,
conséquence, opposition/restriction, union/liaison, transition, explication et autres.
Les mots figurant comme les conjonctions de coordination sont aussi nommés
les coordonnants et il s’agit surtout des conjonctions ou adverbes/locutions
adverbiales. Il faut faire attention à ce classement parce que les conjonctions ne sont
pas si « libres » en ce qui concerne leur position dans la phrase.


    Exemple
    « Il était bien repu, cependant il continuait à manger. »
    ou « Il était bien repu, il continuait cependant à manger. »
    (cependant est un adverbe de coordination)


    « Il était bien repu, mais il continuait à manger. »
    ou *« Il était bien repu, il continuait mais à manger. »
    (mais est un conjonction de coordination)


    Nota bene - la locution conjonctive parce que doit être distinguée
de l’expression circonstancielle par ce que.


    Exemple
    « Je ne l’aime pas parce qu’il est méchant et arrogant. »


    « Même s’il connaît bien leurs opinions, cette fois il était consterné
par ce qu’ils disaient. »


    4.2.7.   D’autant plus

    En général, les adverbes de quantité (d’intensité) tant, autant sont tout assez
nombreux. Mais en effet, il est assez difficile de les trouver comme locutions
adverbiales. On n’a trouvé que des exemples de d’autant plus et d’autant mieux.                      67
    Exemple
    « L'Égypte, apparemment, qui focalise d'autant plus l'attention des services
de renseignement que ce pays est une destination prisée et plutôt économique pour
d'éventuels candidats au djihad. »60


    « Tout comme Lewis Hamilton, il sait qu'une guérilla interne chez Red Bull
peut d'autant mieux le servir demain (départ 17 heures sur TF1) qu'il ne devrait pas
pouvoir les devancer cet après-midi en qualifications. »61


    Grévisse mentionne que « d’autant plus, d’autant moins, d’autant mieux
servent, au sens littéral, à marquer la mesure, la proportion ».62 Cela vient du fait que
dans notre cas, ces expressions adverbiales se trouvaient dans des phrases sans
membre conséquent et on les a donc comptées comme locutions adverbiales.
    Lorsqu’il y a un membre conséquent, les expressions d’autant plus que,
d’autant moins que ou d’autant mieux que sont considérées comme des locutions
conjonctives et non adverbiales. Ils signifient plus spécialement la cause pour relever
l’importance d’un motif de penser ou d’agir.


    4.2.8.   Vis-à-vis

    En général, cette expression peut être considérée aussi comme une locution
adverbiale, cependant dans nos articles elle était présentée seulement comme
une locution prépositive et dans un autre registre comme un nom commun.
En effet cette expression est un acronyme de visage à visage.
    À savoir, pour être pris comme une locution adverbiale, cette expression doit
signifier l’opposition, l’état en face.


    Exemple
    « Pierre et Louise étaient vis-à-vis l’un de l’autre dans une position
immobile. »
60
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/04/01016-20101104ARTFIG00779-filieres-
  afghanes-arrestation-de-deux-islamistes-presumes.php
61
  http://www.lefigaro.fr/sport/2010/11/05/02001-20101105ARTFIG00658-comment-red-bull-a-
  ouvert-la-voie-a-ferrari.php
62
  Grevisse, M.: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969, p. 961

                       68
    Tel un nom commun, cette expression peut signifier un couple qui danse
en face d’un autre couple dans un piste de danse, soit un fauteuil de salon à deux
places (disposé de telle manière que les personnes assises soient en face), soit une
sorte de voiture où il y a seulement deux places se faisant face, soit une personne
qui est en face d’une autre (par exemple à table). Dans un des articles on a retrouvé
la dernière signification.


    Exemple
    « Sa pointe de vitesse a souvent mis en difficulté son vis-à-vis Gaël
Clichy. »63


    Néanmoins, dans la plupart des cas, on a trouvé cette expression comme
une locution prépositive qui veut dire envers, en face de.


    Exemple
    « Pour le politologue Stéphane Rozès, président de la société CAP, les
enseignements des sondages d'opinion sont clairs : le soutien au mouvement social
contre la réforme des retraites illustre la défiance vis-à-vis du président
de la République. »64
    Nous voyons que les adverbes ont parfois un rapport fort étroit aves
prépositions et il est facile de se tromper en classifiant des expressions entre ces deux
classes. C’était aussi notre cas que nous allons par ailleurs regarder de plus près.


       4.2.8.1. Adverbes vs. prépositions

    Les prépositions sont, comme les adverbes, les mots invariables qui servent
à relier deux éléments de la phrase en établissant un rapport particulier entre eux.
Cela veut dire que les prépositions introduisent un élément qu’ils relient
et subordonnent un autre élément.63
  http://www.lefigaro.fr/football/2010/12/13/02003-20101213ARTSPO00485-arsenal-tient-a-son-
  record.php
64
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/01/retraites-le-mouvement-laissera-des-traces-
  dans-l-opinion_1433786_823448.html

                         69
    La préposition n’a aucun sens propre en elle-même et ne fonctionne qu’un
élément de liaison entre complété et complément où elle crée un rapport grammatical
et sémantique vraiment étroit. De plus, la préposition n’a jamais d’existence
autonome dans la phrase et c’est juste une des plus grandes différences entre
elle et l’adverbe. Parfois on parle des prépositions comme des outils syntaxiques
vides de sens ou des mots explétifs.65
    Comme les adverbes se comportent sur le plan syntaxique comme
des adjectifs ou des conjonctions de coordination, par contre, les prépositions
se rapprochent plus des conjonctions de subordination.
    En général, les prépositions se présentent sous une forme simple (à, de, par,
sous) ainsi que composée (les locutions prépositives), comme les adverbes.
Leur formation se fait de la même manière que pour les adverbes - de double origine
où domine la composition à part d’éléments divers. Cela peut être un nom, précédé
ou suivi par une préposition, un adjectif, un participe présent/passé, mais surtout
il s’agit d’un adverbe : d’après, d’avec, de chez, depuis, hors de, près de, loin de,
au-dessus de, voilà, etc.


    Les étymologistes disent que les prépositions étaient originellement
des adverbes suivis d’un cas et ce n’était qu’après l’élimination de la déclinaison
que les adverbes sont devenus prépositions. Nous pouvons le constater sur plusieurs
exemples comme avant (lat. vulg. abante), après (lat. vulg. ad pressum), avec
(lat. vulg. apud hoc) et autres. Aujourd’hui, le français moderne permet le passage
entre les deux catégories, surtout dans le cas des prépositions après, avant, avec,
depuis, derrière, sans, hors, devant, selon, etc. Néanmoins, la différence entre
ces deux classes grammaticales est parfois bien fixe.


    Exemple
    « Au-delà, c'est toute la stratégie de communication mise en place
par le patron de l'UMP d'alors, Xavier Bertrand, qui est dans le collimateur
de Jean-François Copé. »66 (adverbe)
65
  Les mots qui n’ont pas ou ne semblent avoir aucun rôle grammatical dans l'énoncé où ils se
  trouvent.
66
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/12/28/la-mort-annoncee-du-reseau-social-de-l-
  ump_1458360_823448.html

                        70
      « Au-delà de ces querelles internes, la montée au créneau de Bernard
Desumer traduit surtout la fracture qui s'est lentement mais sûrement révélée au sein
au conseil fédéral de la FFF. »67 (préposition)


      On voit que parfois il suffit d’un seul mot (par exemple la préposition à, de)
et l’adverbe devient une préposition. On devait faire attention à cela durant notre
recherche.


      Exemple
      « Où se trouvent les information dans la liste? Au-dessus. » (adverbe)
      « Avec ce chiffre, elle se situe au-dessus de la moyenne de l'Union
européenne, mais reste très loin derrière le Royaume-Uni, par exemple. »68
(préposition)


      Quand on parle de groupe prépositionnel, celui-ci est composé de préposition
ainsi que d’autres éléments. Quand ce groupe prépositionnel forme un complément
circonstanciel, il devient plus mobile (place qu’il tient dans la phrase) et moins
essentiel au verbe qu’il accompagne.


      Exemple
      « Il m’a tout dit avec calme. »
      « Avec calme, il m’a tout dit. »


      4.2.9. D’ici

      Cette locution est composée de de + ici et peut apparaître comme
une locution adjectivale ou adverbiale.
      Comme une locution adjectivale, elle a le sens de qui est né en ce lieu, qui
habite en ce lieu.


      Exemple
      « Il n’est pas d’ici, il vient de Russie. »67
   http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/10/21/le-rififi-se-confirme-a-la-fff_1429060_3242.html
68
   http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/25/01016-20101125ARTFIG00719-cahier-de-textes-
   electronique-obligatoire-des-2011.php

                         71
    Dans notre cas, c’était toujours la locution adverbiale de temps ou de lieu.


    Exemple
    « Ce sera donc pour préparer le déplacement à Londres pour un match amical
contre l'Angleterre, le 17 novembre. Blanc ne cache pas que le calendrier
international ne l'arrange pas : les éliminatoires ne reprendront qu'en mars et d'ici là
le  sélectionneur   n'aura   ses  joueurs   à  disposition   qu'à  deux   reprises,
pour des rassemblements qui ne dureront que trois jours. »69 (adverbe de lieu)


    « La proposition prévoit un objectif au 1er janvier 2016 de 40 % de femmes
dans les conseils d'administration des entreprises, des établissements publics
à caractères administratif, industriel et commercial avec un palier minimal de 20 %
de femmes d'ici trois ans. »70 (adverbe de temps)


    4.2.10. Par

    Normalement, ce mot est une préposition venue du latin per. Elle a beaucoup
de significations et dans notre cas on s’est penchée sur son utilisation comme
une partie de locution adverbiale de temps ou d’intensité.


    Exemple
    « La direction du centre a indiqué son intention de s'adresser au préfet pour
faire évacuer au moins l'un des accès de la plate-forme logistique, qui s'étend
sur une centaine d'hectares et enregistre en moyenne plus de deux cents mouvements
de véhicules par heure et accueille une quarantaine de wagons de fret
quotidiennement. »71


    « Ces vols, au nombre d'une quarantaine par semaine, sont un véritable
casse-tête pour les responsables de la SNCF comme pour les forces de l'ordre. »7269
  http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/10/13/laurent-blanc-on-s-est-ameliore-mais-le-chantier-
  est-toujours-la_1425673_3242.html
70
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/27/le-senat-veut-feminiser-la-direction-des-grandes-
  entreprises_1432152_3224.html
71
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/22/les-tentatives-de-blocage-continuent-partout-en-
  france_1429601_3224.html
72
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/27/01016-20101027ARTFIG00754-la-sncf-
  principale-victime-des-vols-de-metaux.php

                         72
    Néanmoins on a décidé qu’il s’agissait plutôt de l’ensemble des mots bien
remplissant la fonction du complément circonstanciel que d’une locution adverbiale
au sens propre du mot. En réalité, cela nous est arrivé assez souvent. Regardons
ce sujet plus en détail dans la section ci-dessous, « Locutions non comptées ».

    Il faut noter que cette problématique correspond au fait qu’il existe des liens
plus ou moins étroits qui prédestinent telle ou telle classe à remplir telle ou telle
fonction dans la phrase plus qu’une autre. Néanmoins, parfois la fonction typique
d’une classe est assurée par des termes d’autres classes. Le linguiste tchèque Jaromír
Tláskal décrit cette situation comme une transposition qui est d’après
lui un « phénomène consistant en l’emploi d’un terme dans des fonctions syntaxiques
d’une classe qui n’est pas la sienne »73.
    En effet, chaque mot peut être déterminé du point de vue syntaxique,
sémantique et morphologique. Le domaine syntaxique touche le comportement
syntaxique d’une classe, le domaine sémantique touche sa structure sémique
et le domaine morphologique détermine l’ensemble de ses caractéristiques formelles.


    Du point de vue syntaxique, la transposition est accompagnée de plusieurs
faits, et cela par exemple par un appauvrissement sémique74 ou par contre
par un enrichissement sémique75.
    Les différentes classes de mots déterminent les fonctions syntaxiques selon
le contexte formel et sémantique. De ce point de vue on peut dire que par exemple
les adverbes sont plus que convenables pour jouer le rôle des compléments
circonstanciels dans une phrase et alors sont bien liés avec cette fonction syntaxique.
    Beaucoup des linguistes tchèques s’accordent que la transposition est un des
facteurs dynamiques de système du français contemporain.
    La question de complément circonstanciel sera traitée plus en détail dans
la section des « Résultats ».
73
  Tláskal, J.: La transposition en français contemporain, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, p.
   20
74
  La mise en valeur d’un sème particulier en faveur des autres (intension → extension), par exemple
  le nom la fraise → l’adjectif fraise
75
  L’augmentation du nombre de sèmes particuliers (extension → intension), par exemple l’adjectif
  extrême → le nom l’extrême

                         73
   4.3. L’InterCorp

      Le travail sur le corpus linguistique devait nous faciliter notre recherche mais,
comme on va le montrer, cela n’a pas toujours été le cas.
      Comme on peut le constater, on n’était pas capable de compter dans certains
cas les locutions adverbiales cherchées car la recherche dans le corpus n’est pas
parfaite. À savoir, il est arrivé que dans le cas de ne…que et ne…plus, il n’était pas
possible de trouver leur occurrence exacte. Ces syntagmes existent bel et bien dans
le corpus, mais on n’a trouvé aucun moyen permettant de les retrouver seulement
avec la forme et le sens cherchés.
      Il est important de noter que pour réaliser une recherche dans le corpus
électronique, on a utilisé des formules spéciales qui nous aident à trouver
l’expression qui nous convient ainsi que le sens et la position donnés. À chaque
position correspondent des crochets droits qui contiennent la condition que certain
attribut doit remplir. Les crochets droits vides correspondent quant à eux à la position
libre. Les accolades signifient l’intervalle ({n,k}) où n signifie de n à k répétitions
du signe ou de l’expression précédants.
      Cela  veut   dire   que   même    si  on   a  mis   dans   l'InterCorp
la formule : [lemma="ne"] []{0,2} [lemma="que"]76, le corpus nous a montré aussi
les phrases où ne...que ne forme pas de locution adverbiale de restriction.


      Exemple
      « En définissant la compétitivité, nous ne prétendons pas que la compétitivité
d’un pays sous-entend le manque de compétitivité d’un autre pays. »77


      De même avec la formule : [lemma="ne"] []{0,2} [lemma="plus"]
lorsqu’il ne s'agit pas dans tous les cas de la locution adverbiale cherchée.


      Exemple
      « Nul ne peut non plus se reposer sur la croyance en la vertu des gouvernants.
[...] »78


76
   Dans la formule, il n'est pas important combien de mots entre les deux parties de la locution
   on met, le résultat n'est toujours pas de confiance.
77
   Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.
   24.04.2011, dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
78
   Ibidem

                          74
     « Le succès d’un livre récent, par ailleurs, médiocre et peu informatif,
sur L’omerta française en dit long du mélange de voyeurisme et d’écœurement
impuissant d’une bonne partie de la société qui sent, sans les maîtriser, que des jeux
de pouvoir vains et stériles se déroulent derrière elle pour que rien ne change. Plus
fondamentalement, au-delà d’un populisme constant à l’extrême droite de l’échiquier
politique, [...] »79


     On a decidé de ne pas tenir compte de ces locutions adverbiales dans
nos résultats de l’InterCorp. Afin d’avoir des résultats de confiance il faut étudier
chaque phrase avec la locution adverbiale trouvée dans l’InterCorp et noter s’il s’agit
vraiment de la locution cherchée ou pas, ce qui ne signifie pas pour autant que
l’emploi des corpus linguistiques peut faciliter notre travail. Par contre,
cette vérification serait beaucoup trop fastidieuse.


     Cela nous preuve que la branche de la linguistique de corpus n’est pas encore
parfaitement explorée et qu’il faut continuer à la développer.


   4.4. Locutions adverbiales non comptées

     Afin de compléter la liste des difficultés du point du vue de classement
des locutions adverbiales, nous devons expliquer pourquoi nous n’avons pas compté
beaucoup d’entre elles.
     Notre étude porte sur une recherche pertinente, à savoir une recherche
profonde avec des résultats fiables, mais en même temps nous voulions compter
au premier rang les locutions adverbiales au sens propre du mot. Nous avons
mentionné l’exemple des locutions adverbiales de négation qui seraient trop
nombreuses, nous avons donc choisi seulement quelques-unes pour montrer leur
occurrence et cela au moins partiellement. Par contre, nous n’avons pas compté
beaucoup de « locutions adverbiales » qui étaient peu nombreux, leur occurrence
était négligeable, et qui peuvent être considérées plutôt comme les compléments
circonstanciels en général que des locutions adverbiales de base.
79
   Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.
   24.04.2011, dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

                        75
      Cela veut dire que les locutions adverbiales accomplissaient très bien
la fonction du complément circonstanciel dans la phrase, néanmoins on ne voulait
pas compter dans notre recherche n’importe quel complément circonstanciel.


      Dans la plupart des cas, il s’agissait des locutions adverbiales de temps.
Ce sont par exemple les locutions en même temps et dans le même temps.
Elles expriment la même chose et elles diffèrent seulement en deux mots, mais
la locution en même temps est facilement trouvable dans les livres de grammaire
tandis que la deuxième expression ne l’est pas. Non que l’on ne compterait seulement
les locutions trouvées dans les livres, mais on n’a pas simplement considéré dans
le même temps comme une locution adverbiale au sens propre du mot.


      Exemple
      « À 20 ans, Fowler venait de faire aussi bien que son jeune compatriote,
Anthony Kim, il y a deux ans, en même temps qu'il donnait raison à Corey Pavin
de l'avoir sélectionné. »80


      La même chose avec d’autres expressions adverbiales de temps. Nous avons
considéré comme locutions adverbiales les expressions pour l’instant ou pour
le moment. Néanmoins les expressions très similaires mais plus longues
et « développées » nous ont paru plutôt comme des compléments circonstanciels
que des locutions adverbiales au sens propre du mot. Il s’agit surtout des expressions
comme au tout dernier moment, au plus mauvais moment, à un seul moment, puis
par exemple à l’heure actuelle, au fil des heures, etc. Nous pouvons dire que presque
n’importe quel ensemble des mots exprimant une période (in)déterminée
de temps peut être considéré comme une locution adverbiale. Or, comme nous avons
déjà dit, dans notre recherche nous nous sommes concentrée plutôt sur les locutions
adverbiales de base.
80
   http://www.lefigaro.fr/golf/2010/10/04/02005-20101004ARTSPO00526-l-europe-retrouve-les-
   sommets.php

                        76
    Exemple
    « Pour le moment, il veut «laisser aux Français le temps de prendre du recul
après un conflit qui a été dur pour tout le monde», dit son conseiller chargé
de la Communication, Franck Louvrier. »81


    « «Je veux que nous devenions un parti de gouvernement, non pas supplétif
à un autre mouvement (...) mais un pôle de rassemblement à vocation majoritaire»,
a ajouté la vice-présidente du parti, pour l'instant créditée dans les sondages
présidentiels de 12 à 14 %, derrière l'UMP et le PS. »82
81
  http://www.lefigaro.fr/politique/2010/10/26/01002-20101026ARTFIG00791-retraites-l-elysee-se-
  refuse-a-crier-victoire-trop-tot.php
82
  http://www.lefigaro.fr/politique/2010/12/09/01002-20101209ARTFIG00737-marine-le-pen-prevoit-
  deja-un-6-mai-a-l-envers.php

                       77
 5. RÉSULTATS

      Afin d’analyser les dates récoltées durant nos recherches, on a travaillé avec
 les articles de trois domaines différents (la politique, la société, le sport) à l’aide
 de deux journaux en ligne le Monde et le Figaro, ainsi qu’avec le corpus linguistique
 parallèle InterCorp.
      Regardons maintenant de plus près ce qu’on a étudié et analysé et les résultats
 obtenus.


   5.1.     Fréquence totale

      Le nombre total d’articles sur lesquels se sont basées nos recherches s’élèvent
 à 368. La longueur totale de tous les articles est d’environ 193 561 mots. De même
 nous avons démontré notre hypothèse selon laquelle les articles dans le Figaro étaient
 plus longs que son homologue le Monde (détail présenté dans le tableau ci-dessous),
 sauf sur le domaine de la politique ou la tendance s’inverse.
      Pour terminer, le mois d’octobre est le mois où la fréquence totale des mots
 est la plus grande. Par contre la fréquence est minimale au mois de décembre,
 peut-être due aux vacances de noël.


 1. Le tableau du nombre des articles

                 octobre  novembre   décembre  total
  Le Monde     politique     19     20      19      58
  Le Monde     societe      19     20      20      59   178
  Le Monde     sport       20     22      19      61
                                                368
  Le Figaro    politique     21     22      20      63
  Le Figaro    societe      20     21      21      62   190
  Le Figaro    sport       22     22      21      65
2. Le tableau de la fréquence totale des mots dans les articles


                octobre   novembre   décembre  n° des mots   total
 Le Monde    politique     11178    10580    8720      30478
 Le Monde    société      10918    7049    7508      25475   86612
 Le Monde    sport       10800    10432    9427      30659
                                                 193561
 Le Figaro    politique     11023    11935    11193      34151
 Le Figaro    société      12449    11852    13129      37430   106949
 Le Figaro    sport       13592    12076    9700      35368
                           78
     5.2.     Le nombre des locutions adverbiales trouvées

       Parmi tous les articles lus on a trouvé exactement 1131 locutions adverbiales.
 Il s’est avéré que le plus grand nombre d’occurrences se trouve dans le Figaro
 avec 635 locutions adverbiales par rapport au Monde avec 496 locutions. En ce qui
 concerne le domaine, c’est celui de la société qui a le plus des locutions adverbiales
 avec 236.
       Bien sûr ces résultats sont fortement liés aux résultats de la fréquence totale
 (tableau 2). À savoir, comme le Figaro a des articles plus longs, il est évident
 qu’on devrait y trouver plus de locutions adverbiales.
       Quant aux mois, cette fois-ci c’est le mois de novembre où les articles
 contiennent le plus de locutions cherchées, contrairement au mois de décembre.


3. Le tableau du nombre des locutions adverbiales trouvées

                octobre    novembre  décembre  n° des LA83  total
 Le Monde     politique       59     44     44      147
 Le Monde     société        47     44     56     147    496
 Le Monde     sport         76     66     60     202
                                               1131
 Le Figaro     politique       56     67     55     178
 Le Figaro     société        77     84     75     236    635
 Le Figaro     sport         81     92     48     221
     5.3.  Les 20 premières locutions adverbiales les plus
      fréquentes dans les journaux

       Le but de notre étude étant de trouver les locutions adverbiales les plus
 usitées dans la presse française contemporaine, on va présenter ces résultats
 sous forme de tableau.
       Avant de travailler sur le nombre des locutions adverbiales les plus
 fréquentes, il est important de décrire la méthode de calcul utilisée. Nous avons
 calculé le nombre des mots dans tous les articles ainsi que nous avons noté le nombre
 des mots de Syndicate dans l’InterCorp. C’est d’après ces chiffres que nous allons
 diviser l’occurrence des locutions adverbiales. Cela veut dire qu’afin d’avoir une vue
 globale et des éléments de comparaison, nous prendrons le nombre total de tous
 les articles et des locutions adverbiales trouvées. Étant donné le nombre peu élevé

 83
    = locution adverbiale

                          79
des locutions, nous avons été obligée de ne pas utiliser les pourcentages mais
au contraire d’utiliser les « pour milles » à savoir multiplier notre division par 1000.


    Au cours de notre recherche nous avons actuellement 193 561 mots.
Notre objectif est de présenter visuellement les locutions adverbiales les plus
utilisées dans la langue française contemporaine.


4. Tableau des 20 premières locutions adverbiales les plus fréquentes dans les journaux

  rang   locutions adverbiales    occurrence    pour mille
    1.       ne…que         87        0,45‰
    2.       en effet        74        0,38‰
    3.       ne…plus         69        0,36‰
    4.       au moins        43        0,22‰
    5.      par ailleurs       42        0,22‰
    6.       d'ailleurs       41        0,21‰
    7.      en revanche        25        0,13‰
    7.       peut-être        25        0,13‰
    9.      de son côté       21        0,11‰
   10.       cette fois       20        0,10‰
   11.      à nouveau        19        0,10‰
   12.       d'abord        17        0,09‰
   12.  d'ici + donnée de temps     17        0,09‰
   14.   pour la première fois     16        0,08‰
   15.       à peine        15        0,08‰
   16.       en outre        13        0,07‰
   16.      en tout cas       13        0,07‰
   18.      par exemple        11        0,06‰
   18.      pour l'instant      11        0,06‰
   18.     tout de même        11        0,06‰


    Comme on peut le constater, plusieurs locutions sont utilisées le même
nombre d’occurences.


    Néanmoins, la locution adverbiale la plus fréquente est la locution
de négation ne…que, qui prouve notre hypothèse sur la grande diffusion de cette
locution dans la langue française. C’est logique car la négation fait partie naturelle
de la communication et à la différence de l’affirmation, pour exprimer une idée
négative ou un refus, on doit utiliser la locution adverbiale de négation.


    Dans la section des Difficultés on a mentionné que dans cette catégorie
le nombre de locutions adverbiales de négation n’était que de quelques-unes, dont
ne…que bien sûr. En plus, cette locution est presque la seule qui alterne avec
l’adverbe seulement, pour exprimer la restriction. Son abondance n’est donc pas

                         80
si surprenante. On peut voir aussi qu’une autre locution de négation, ne…plus,
est à la troisième place dans le tableau des occurrences ce qui soutient notre
hypothèse mentionnée au-dessus.
    Les deux locutions adverbiales de négation mis à part, nous trouvons aussi
des locutions adverbiales de manière (par ailleurs), de temps (cette fois, d’abord,
pour la première fois), de quantité (au moins, à peine), de doute (peut-être), etc.
    C’est la catégorie des locutions adverbiales de temps qui est la plus présente
dans ces 20 premières locutions. Par contre, la locution adverbiale de doute
est la moins représentée, ce qui est normal étant donné que les articles doivent
présenter des faits et non des hypothèses.
    Il est logique que la catégorie des locutions adverbiales de temps
est représentée en abondance car en communiquant l’emploi des adverbes
ou locutions adverbiales est nécessaire pour préciser notre énoncé. Il s’agit surtout
des adverbes ou locutions adverbiales de temps ou de lieu, par contre, les adverbes
ou locutions adverbiales de manière ou de doute peuvent souvent remplir plutôt
la fonction des mots explétifs, c’est-à-dire des mots pas indispensables
pour comprendre le discours.


    Exemple
    « D’abord tu dois faire les pâtes cuire, puis tu peux les gratiner. »
    (les locutions adverbiales de temps sont nécessaires dans la phrase, elles
    précisent l’ordre des actions)


    « Elle est vraiment bien habillée. » (l’adverbe de manière vraiment peut être
    bien supprimé de la phrase sans modifier trop son sens, il est ici juste pour
    intensifier notre opinion)


    5.3.1.   Comparaison avec l’InterCorp

    Tournons-nous maintenant vers le corpus parallèle InterCorp afin de faire
une comparaison avec les deux journaux précédents.
    La fréquence totale des mots dans la partie Syndicate de l’InterCorp
est de 2 074 480 mots, c’est-à-dire plus de dix fois la fréquence totale dans
nos journaux.                       81
5. Tableau des occurrences des 20 premières locutions adverbiales dans le corpus parallèle InterCorp.

    rang    locutions adverbiales     Intercorp    pour mille
       1.       ne…que        impossible      -
       2.       en effet        691       0,33‰
       3.       ne…plus       impossible      -
       4.       au moins         372       0,18‰
       5.      par ailleurs       180       0,09‰
       6.       d'ailleurs        45       0,02‰
       7.      en revanche        129       0,06‰
       7.       peut-être        1072       0,52‰
       9.      de son côté        33       0,02‰
      10.       cette fois        104       0,05‰
      11.      à nouveau         133       0,06‰
      12.       d'abord         96       0,05‰
      12.  d'ici + donnée de temps       -       -
      14.   pour la première fois      131       0,06‰
      15.       à peine         118       0,06‰
      16.       en outre         398       0,19‰
      16.      en tout cas        50       0,02‰
      18.      par exemple        894       0,43‰
      18.      pour l'instant        0       0,00‰
      18.     tout de même         24       0,01‰


      Comme on l’a déjà mentionné, on n’était pas capable de compter dans
certains cas les locutions adverbiales cherchées car la recherche dans le corpus
n’est pas parfaite. Il s’agit des locutions adverbiales ne…que et ne…plus.84


      Néanmoins les autres résultats nous suffisent pour conclure sur les résultats
obtenus. Les locutions adverbiales comme en effet, au moins ou à nouveau
ont à peu près la même occurrence dans les deux sources, mais parfois
les    pourcentages     de   représentation     de   quelques    locutions     étaient
surprenants – les chiffres diffèrent beaucoup.
      Premièrement, c’est la locution adverbiale peut-être qui se trouve dans
les journaux dans 0,13 pour mille de tous les mots trouvés, tandis que dans
l’InterCorp, la représentation est beaucoup plus grande, et cela 0,52 pour mille.
      Deuxièmement, c’est la locution adverbiale par exemple qui est représentée
dans les journaux par 0.06 pour mille, mais dans l’InterCorp c’est 0,43 pour mille.
      Puis ce sont des locutions adverbiales comme en outre, de son côté,
d’ailleurs, d’abord ou par ailleurs, où la différence de la représentation de l’un
et l’autre est à peu près une pour mille.84
   Cette problématique a été déjà traitée plus dessus ; pour voir les détails regardez la section
   « Difficultés ».

                           82
    Pour terminer, les locutions pour l’instant et d’ici + donnée de temps ne sont
pas représentées du tout dans l’InterCorp ce qui nous paraît néanmoins un peu
bizarre car on ne voit aucune raison pourquoi ces locutions ne sont pas utilisés dans
ses articles.


   5.4.    Comparaisons des deux locutions adverbiales
         de sens similaire

    Nous avons choisi 4 couples de locutions adverbiales de sens similaire
pour pouvoir les comparer et voir laquelle est plus fréquente et dans quel journal.


    5.4.1.    De nouveau vs. à nouveau

    De nouveau vs. à nouveau85 9 : 19


6. Le tableau de comparaison de nouveau vs. à nouveau.


              octobre  novembre   décembre  octobre  novembre  décembre
 Le Monde    politique   2     -       -     1     1      -
 Le Monde    société     -     -       1     -     -      2
 Le Monde    sport      -     -       -     -     -      -
 Le Figaro   politique   1     1       1     2     1      -
 Le Figaro   société     -     -       1     -     3      3
 Le Figaro   sport      -     2       -     2     2      2


    On voit que même si ces deux locutions adverbiales ont le sens pareil,
à nouveau est utilisé dix fois plus souvent.


    Exemple
    « La commission des compétitions, contrainte de se réunir à nouveau après
l'appel gagné précédemment par les Phocéens, a donc confirmé sa décision initiale,
à savoir interdire de déplacement les supporters des deux clubs. »86
    « Dans une interview accordée aux Inrockuptibles, Nicolas Anelka
a de nouveau nié les propos que lui a prêtés L'Equipe à la mi-temps
de France-Mexique au dernier Mondial. »87

85
  Toujours les 3 premières colonnes correspondent à la première locution mentionnée
86
  http://www.lefigaro.fr/football-ligue-1-et-2/2010/11/02/02013-20101102ARTSPO00428-ce-sera-
  sans-supporters-adverses.php
87
  http://www.lefigaro.fr/equipe-de-france-de-football/2010/11/30/02016-20101130ARTSPO00608-
  anelka-n-aime-pas-la-marseillaise.php

                        83
    5.4.2.    Au moins vs. du moins

    Au moins vs. du moins 43 : 3


7. Le tableau de comparaison au moins vs. du moins.

                octobre   novembre    décembre   octobre   novembre   décembre
 Le Monde     politique    -      -       -      -      -       4
 Le Monde     société     -      -       -      7      4       4
 Le Monde     sport      -      1              2      3       -
 Le Figaro     politique    -      -        1      -      1       2
 Le Figaro     société     -      -        -      2      -       4
 Le Figaro     sport      -      1        -      8      2       -


    Il est vrai que dans la communication de langue parlée, la locution adverbiale
au moins est beaucoup plus utilisée que l’autre ce qui démontre notre recherche.


    Exemple
    « La direction du centre a indiqué son intention de s'adresser au préfet
pour faire évacuer au moins l'un des accès de la plate-forme logistique, qui s'étend
sur une centaine d'hectares et enregistre en moyenne plus de deux cents mouvements
de véhicules par heure et accueille une quarantaine de wagons de fret
quotidiennement »88
    « Déjà, il faut souligner une fiabilité incertaine, du moins côté Vettel,
avec trois bons résultats vendangés (Bahreïn, Australie, Corée du Sud). »89


    5.4.3.    De plus vs. en plus

    De plus vs. en plus 5 : 6


8. Le tableau de comparaison de plus vs. en plus.

                octobre  novembre    décembre   octobre   novembre   décembre
 Le Monde   politique      -     1        -      -      -      2
 Le Monde   societe       -      -       1      -      -      -
 Le Monde   sport        -      -       -      -      -      -
 Le Figaro  politique      -      -       -      -      1      -
 Le Figaro  societe       -     1        -      -      1      -
 Le Figaro  sport        1     1        -      1      1      -


88
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/22/les-tentatives-de-blocage-continuent-partout-en-
  france_1429601_3224.html
89
  http://www.lefigaro.fr/sport/2010/11/05/02001-20101105ARTFIG00658-comment-red-bull-a-
  ouvert-la-voie-a-ferrari.php

                          84
     Comme nous pouvons voir, ces deux locutions ont presque la même
représentation dans les journaux.


     Exemple
     « De plus, les enseignants, faute de formation pour aborder les difficultés
sociales d'un élève, peinent à mettre en place des méthodes adaptées
à ces publics. »90
     « Outre le versement de la moitié des frais de transports de leurs salariés,
ces dernières s'acquittent en plus auprès du Stif d'«un versement transport». »91


     5.4.4.    Par ailleurs vs. d’ailleurs

     Par ailleurs vs. d’ailleurs 42 : 41


9. Le tableau de comparaison par ailleurs vs. d’ailleurs.

              octobre     novembre    décembre  octobre  novembre  décembre
 Le Monde   politique     3       1        3     -     3     3
 Le Monde   societe      1       2        1     3     3     2
 Le Monde   sport       -       1        4     1     2     1
 Le Figaro   politique     3       2        3     2     3     1
 Le Figaro   societe      3       -        2     10     3     4
 Le Figaro   sport       4       4        4     -     1     -     Comme dans le cas des locutions précédentes, ont a, là aussi, à peu près
le même nombre d’utilisation. Il est vrai que ces deux expressions ont parfois un sens
différent, on peut néanmoins les comparer quand ils signifient d’une autre cause,
pour un autre motif.


     Exemple
     « Le secrétaire général de l'UMP estime d'ailleurs que certaines propositions
pourront être mises en œuvre avant 2012. »92
90
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/16/01016-20101116ARTFIG00733-la-precarite-
  touche-plus-de-2-millions-d-enfants-en-france.php
91
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/17/01016-20101117ARTFIG00473-la-cour-des-
  comptes-epingle-la-ratp-et-la-sncf.php
92
  http://www.lefigaro.fr/politique/2010/11/01/01002-20101101ARTFIG00531-l-ump-donne-le-signal-
  de-depart-de-la-campagne-2012.php

                         85
    « Par ailleurs, 200 à 300 lycéens ont été délogés par des gendarmes mobiles
de la place de la République qu'ils avaient investi en début de matinée, provoquant
des embouteillages monstres. »93


    Pour compléter, on a aussi comparé les couples suivants, mais juste
par intérêt à cause de leur écriture inhabituelle. On présentera un exemple
pour justifier notre choix.


         au-delà vs. au delà 6 : 1


    Exemple
    « Au delà, c'est la communication au sein de l'équipe qui semble poser
problème : "Lorsqu'il a fait passer son message, le coach se renferme
sur lui-même. »94
    « De nombreux pays vont au-delà, comme la France (seize semaines)
mais les conditions d'indemnisation sont très variables d'un Etat à l'autre. »95


         d’ici là vs. d’ici-là 3 : 1


    Exemple
    « D'ici-là, Martin Kaymer va tenter d'empêcher Lee Westwood de devenir
le  douzième    numéro   un  mondial   de  l'Histoire  du  classement   officiel
         96
à Valderrama. »
    « La plus haute juridiction française fixe cependant au 1er juillet 2011 la date
d'application des nouvelles stipulations, ce qui évite de mettre en péril d'ici là
la régularité des procédures et donne le temps au gouvernement de mettre son projet
à jour. »97
93
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/19/01016-20101019ARTFIG00325-pres-de-400-
  lycees-bloques-les-incidents-se-multiplient.php
94
  http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/11/30/xv-de-france-l-inquietude-de-laporte-le-malaise-
  des-joueurs_1447036_3242.html
95
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/20/nadine-morano-contre-un-allongement-de-la-
  duree-du-conge-maternite_1428613_3224.html
96
  http://www.lefigaro.fr/golf/2010/10/28/02005-20101028ARTSPO00423-duel-pour-destituer-
  woods.php
97
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/19/la-garde-a-vue-francaise-non-conforme-au-droit-
  europeen_1428357_3224.html

                        86
         cette fois vs. cette-fois 20 : 1


     Exemple
     « Cette-fois, ça y est, un "nouveau Mai 68" est possible, jure-t-il. »98
     « M. Jacob a été contraint de retirer son amendement pour en réintroduire un
nouveau qui supprimait cette fois uniquement la possibilité d'une peine de prison. »99


   5.5.     Locutions adverbiales venues du latin

     Dans la partie théorique de notre mémoire nous avons mentionné
que certaines adverbes et locutions adverbiales viennent du latin. Elles ne sont
cependant pas trop nombreuses et étayent le fait que nous en avons trouvé seulement
8 fois. C’est certainement aussi à cause du fait que ces locutions adverbiales ne sont
pas souvent utilisées dans la langue française.


10. Le tableau des locutions adverbiales venues du latin.
         a priori  ad hoc   ex aequo    in fine  par intérim  sine qua non
 Le Monde           1       1             1
 Le Figaro     2     1              1             1


     Exemple
     « In fine, douze sites ont reçu la faveur du jury, de l'université de Toulouse
au plateau de Saclay, et du campus Condorcet au nord de Paris, à l'université
d'Aix-Marseille. »100
     « Pour Morin, qui a dîné ce mardi avec Borloo, ce départ est une condition
sine qua non de l'association entre le Nouveau Centre et les radicaux. »101
98
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/15/olivier-besancenot-un-nouveau-mai-68-est-
  possible_1426895_823448.html
99
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/12/22/patrimoine-des-elus-l-amendement-cope-jacob-
  cree-le-malaise_1456555_823448.html
100
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/26/01016-20101026ARTFIG00734-la-grande-
  renovation-des-campus-francais.php
101
  http://www.lefigaro.fr/politique/2010/12/08/01002-20101208ARTFIG00770-herve-morin-travaille-
  a-son-programme.php

                          87
   5.6.     Locutions composées de : sans + nom, avec +
         nom, par + nom

     On mentionné dans notre étude précédemment que les adverbes ou locutions
 adverbiales de manière sont exprimées non seulement à l’aide du suffixe –ment, mais
 aussi par une périphrase avec d’une façon + adj., d’une manière + adj.,
 d’un ton + adj., etc. Néanmoins, les locutions adverbiales de cette catégorie sont
 souvent formées aussi par une préposition et un nom commun. Le plus souvent
 il s’agit des prépositions avec, sans ou par, ce qui était aussi notre cas.


 11. Le tableau des locutions sans + nom.

     sans + nom
 sans intérêt         1
 sans peine          1
 sans relâche         1
 sans succès         1
 sans surprise        2


 12. Le tableau des locutions avec + nom.

     avec + nom
 avec insistance       2
 avec prudence        2


 13. Le tableau des locutions par + nom.

      par + nom
 par cœur          1
 par miracle         1
 par surprise        1
 par interim         1
 par précaution       1


       Nous pouvons constater que sauf la locution adverbiale avec prudence
à laquelle existe un équivalent en –ment, et cela prudemment, aucune des locutions
ne peux être exprimée en un seul mot par un adverbe simple.


   5.7.     Locutions adverbiales du point de vue syntaxique

       Lors de la description de la méthodologie de notre mémoire nous avons
mentionné que nous allions étudier les locutions adverbiales du point de vue
syntaxique, à savoir leurs places dans la phrase.                       88
         Nous avons déjà dit que la place de l’adverbe / locution adverbiale
dans la phrase est souvent assez libre. Du point de vue syntaxique, l’adverbe fait partie
d’un complément qui est d’après Bécharde « tout élément restreignant le sens
d’un autre élément, dans beaucoup de cas par l’intermédiaire d’une préposition ».102
Le complément est typiquement uni à l’élément qui le régit, mais en même temps il est
indépendant en ce qui concerne l’accord. Bécharde mentionne deux ensembles
de complément : le complément du verbe et le complément de détermination (les deux
comprennent des sous-ensembles).
         Le complément du verbe exprime « qui » ou « quoi » exerce
l’action :    complément    d’objet,   les  circonstances    de   l’action :  complément
circonstanciel, ou l’agent de l’action : complément d’agent. Par contre, le complément
de détermination complète un nom, un pronom, un adjectif ou un adverbe.
         La classe des adverbes se réalise dans une phrase comme un complément
circonstanciel qui peut être exprimé de différentes manières : par un substantif sans
ou avec préposition, par une proposition subordonnée conjonctive, par un gérondif,
par un infinitif, par un pronom avec préposition, etc. Ces compléments circonstanciels
marquent les circonstances dans lesquels se déroule l’action en question et ils ne sont
pas indispensables aux verbes comme le sont les autres compléments du verbe.
         Le classement des compléments circonstanciels n’est pas absolu juste
comme le classement des adverbes qu’on a mentionné ci-dessus. On ne peut établir
un classement d’après le sens car celui-ci varie beaucoup. Il n’est pas possible non plus
d’établir un classement d’après la forme car, par exemple, une même préposition peut
introduire des circonstances de sens différents.103 En général on peut néanmoins
constater qu’il existe un complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière,
de cause, de but, de moyen, de concession, d’opposition, de condition, etc.
         Le nombre de compléments circonstanciels utilisés dans une phrase
n’est pas limité, ils peuvent être précédés de différentes prépositions et comme nous
l’avons déjà dit, leur place dans la phrase est en principe relativement libre. Elle varie
selon plusieurs facteurs, par exemple leur importance, leur longueur, leur nombre,
les nécessités rythmiques ou euphoniques et autres. Pour compléter, le complément
circonstanciel ne peut pas entrer dans une transformation passive.
       Quant au changement de la position typique de complément circonstanciel
dans la phrase, c’est-à-dire la place après le verbe, le plus souvent on parle de la mise

 102
    Bécharde, H.-D.: Grammaire français, Presses Universitaires de France, Paris, 1994
 103
    Par ex. frapper à l’épaule (lieu), vouloir à tout prix (manière), arriver à temps (temps), etc.

                            89
en relief, aussi appelée emphase, qui consiste à surprendre le lecteur. Par cette action
on exprime un intérêt particulier sur l’élément en question. Comme dit Pierre
Le Goffic : « le début d’énoncé est donc l’endroit par excellence pour énoncer
des éléments extérieurs à la structure sujet – prédicat »104.


      Exemple
      « Le chat se tremblait, tout en haut de l’arbre. »
      « Tout en haut de l’arbre, le chat se tremblait. »
      La position de complément circonstanciel dans la phrase permet d’insister
 sur le lieu où se passe l’action.


      Il est vrai que le début et la fin de la phrase sont des positions privilégiées,
 mais quelques compléments détachés peuvent s’insérer presque partout dans
 la phrase.


      Exemple
      « Mesdames et Messieurs [ = MM], vous allez (MM) pouvoir (MM) assister
 (MM) à la finale du 100 mètres (MM). »105


      Par contre, il existe aussi des compléments circonstanciels essentiels
 qui ne peuvent se placer qu’après le verbe qu’ils complètent de façon aussi
 nécessaire qu’un complément d’objet.


      Exemple
      « On se prépare à aller en vacances au bord de la mer. »
      « Les femmes dépensent beaucoup. »
      Durant notre étude, nous avons fait une recherche portant sur 4 locutions
 adverbiales, et cela dans les journaux ainsi que dans le corpus électronique, pour voir
 leur position dans la phrase.
      Nous avons étudié les locutions adverbiales d’abord, tout d’abord,
 en revanche et en réalité. Il fallait faire attention si les locutions se trouvent au début


 104
    Le Goffic, P.: Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1993, p. 85
 105
    Le Goffic, P.: Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1993, p. 83

                           90
d’une phrase et séparées par la virgule, ou s’ils se trouvent quelque part au milieu
d’une phrase. Le choix est tombé sur ces locutions adverbiales surtout pour
leur occurrence fréquente et leur position libre mais en même temps habituée
et marquée dans la phrase. Il est évident qu’il ne serait pas trop utile d’observer
la position dans la phrase des locutions comme à nouveau, au moins, peut-être
et autres. Simplement elles ne sont pas si intéressantes du point de vue syntaxique
car dans 90% de cas nous les trouvons au milieu d’une phrase. La comparaison
de leur position est donc facilement prévisible.


      Dans le cas de la locution en revanche, nous avons regardé de plus près aussi
le fait si elle est séparée par la virgule des deux côtés ou pas, surtout en se trouvant
au milieu de la phrase.
      Pour information, si nous parlons dans nos résultats ci-dessous du début
de la phrase, nous voulons dire le premier mot de toute la phrase.


      5.7.1.     La position des locutions adverbiales dans les
             journaux

14. Tableau des locutions du point de vue syntaxique dans les journaux.

 journaux         total    au début  au milieu
        d'abord      18     6       12
     tout d'abord       3      -       3
       en réalité      5      -       5
     en revanche        9     1       8
   (,)en revanche,       18     9       7


      Il est bien visible que toutes les locutions adverbiales cherchées,
sauf en revanche séparé des virgules, sont plus fréquentes au milieu de la phrase.
Il est aussi intéressant que plusieurs locutions ne se trouvent pas du tout au début
de la phrase, telles que tout d’abord et en réalité.


      Exemple
      « D'abord, le député du Nord, ministre sans discontinuer de 2002 à 2010,
apporterait sa notoriété. »106
106
   http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/12/28/01016-20101228ARTFIG00486-jean-louis-
   borloo-a-la-tete-d-annecy-2018.php

                          91
    « Il a d'abord été sévèrement critiqué par Jean-Claude Killy, en sa qualité
de membre du CIO. »107
    « Dans l'eau, tout d'abord, Lacourt n'avait pu résister à l'immense favori,
le Russe Stanislav Donets, mais avait décroché une superbe deuxième place. »108
    « Alors que les deux praticiens évoquaient une raison économique, la justice
a estimé que leur décision était en réalité liée à l'état de santé de la salariée. »109


    « En revanche, il conteste les accusations de son opposant politique, Bruno
Piriou, qui mène la liste de gauche unie pour les municipales, de distribuer de l'argent
en vue des élections. »110
    « Une vingtaine de personnes, en revanche, vont être logées dans deux hôtels
proches et restaurées dans des cantines scolaires. »111
    « Nicolas Sarkozy s'était en revanche désisté de sa constitution de partie
civile. »112


    5.7.2.    La position des locutions adverbiales dans
           l’InterCorp - comparaison

15. Le tableau des locutions du point de vue syntaxique dans l’InterCorp.

 InterCorp     total     au début   au milieu
     d'abord       96     12      84
  tout d'abord       90     64      26
    en réalité      134     71      63
  en revanche       91     72      19
 ,en revanche,       38      2      36


    À l’opposition des résultats des journaux, nous avons trouvé toutes
les locutions dans toutes leurs positions dans la phrase. Il faut noter surtout le fait que
la position dans la phrase des locutions adverbiales dans l’InterCorp est tout à fait
inverse face à celle des locutions adverbiales dans les journaux. C’est que

107
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/12/28/01016-20101228ARTFIG00486-jean-louis-
  borloo-a-la-tete-d-annecy-2018.php
108
  http://www.lefigaro.fr/autres-sports/2010/12/16/02021-20101216ARTSPO00651-lacourt-argent-
  vraiment-content.php
109
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/12/21/01016-20101221ARTFIG00434-licenciee-a-
  cause-de-son-cancer.php
110
  http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/12/03/serge-dassault-le-systeme-dassault-c-est-un-
  systeme-qui-marche_1448690_823448.html
111
  http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/11/01/intemperies-un-quartier-d-une-commune-des-
  alpes-maritimes-evacue_1434073_3224.html
112
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/03/01016-20101103ARTFIG00555-clearstream-
  villepin-sera-rejuge-du-2-au-26-mai-2011.php

                         92
l’occurrence de tout d’abord, en réalité et en revanche (sans virgules) est plus grande
au  début   de   la  phrase   tandis   que   la   situation   de    d’abord
et en revanche (avec virgules) est inverse.


    Exemple
    « D’abord, à moyen terme, l'UE a besoin d'un nombre important
d'immigrés. »113
    « Pour être un traître, vous devez d'abord avoir un devoir auquel être
loyal. »114
    « Tout d'abord, la communauté internationale reconnaît maintenant
que le problème colombien est d'essence internationale et requiert une solution
à ce niveau. »115
    « Mais avant d'adhérer à l'idée d'un choc inévitable entre les civilisations,
nous devrions chercher à comprendre pourquoi le libéralisme laïque moderne
s'est développé tout d’abord en Occident. »


    « En réalité, la dépression actuelle sera bien moins prononcée que celle
de 1982, qui s’est avérée être la pire dépression rencontrée depuis les années
1930. »116
    « Il y a 18 mois, au sommet de Tampere en Finlande, les leaders de l'UE
ont exprimé "le besoin de réguler plus efficacement les flots migratoires", ce qui
voulait dire en réalité des mesures plus sévères pour s'attaquer à l'immigration
illégale. »117


    « En revanche, les rapports des utilisateurs sur les effets indésirables tentent
de décrire une certaine réalité humaine plutôt que de promouvoir une image qui sied
aux intérêts en jeu. »118
113
  Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.
   28.03.2011, dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
114
  Ibid.
115
  Ibid.
116
  Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.
   28.03.2011, dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
117
  Ibid.
118
  Ibid.

                        93
       « Les conservateurs, en revanche, sont inflexibles sur ce point, croient
qu'il n'existe qu'une seule voie vers Dieu et que le salut ne peut venir
que des enseignements islamiques. »119
       « C’est en revanche  une façon de mieux comprendre le point de vue
iranien. »120
119
   Ibid.
120
   Ibid.

                       94
CONCLUSION


    Dans le présent mémoire nous avons tenté de montrer l’utilisation
des locutions adverbiales dans la presse française contemporaine. En effet,
elles permettent à l’auteur de modifier ou de préciser le sens du verbe, de l’adjectif,
d’un autre adverbe ou bien d’une phrase, et jouent donc un rôle très important.
    Nous avons donc essayé dans un premier temps de définir la classe
des adverbes et des locutions adverbiales ainsi que leur classement qui pourrait
différer chez plusieurs auteurs.
    On a ensuite dans un deuxième temps présenté le corpus qui nous a permis
d’obtenir les résultats de notre recherche. Au début de notre travail, on s’est intéressé
principalement à deux journaux en ligne, soit Le Monde et Le Figaro. Afin d’avoir
un corpus suffisant, on a consulté les articles des deux journaux durant une période
de trois mois durant les jours ouvrables concernant notamment les articles
des domaines de la politique, de la société et du sport. Afin d’élargir notre champ
de recherche on a décidé aussi d’étudier le corpus parallèle linguistique InterCorp
pour comparer les résultats avec ceux des journaux. Afin de mieux introduire
la  problématique,  on   a  brièvement   présenté  la  linguistique  de  corpus
qui devient de plus en plus présente dans les recherches sur la langue
et sur son fonctionnement.
    Dans un troisième temps, nous avons essayé aussi de ne pas seulement
expliquer le procédé de notre travail, mais aussi de montrer les difficultés auxquelles
nous nous sommes heurtée durant notre recherche. Ces difficultés concernaient
la recherche des locutions adverbiales dans les articles aussi bien que le classement
des locutions et de leurs approches vers une autre classe grammaticale. Nous avons
introduit surtout la problématique de la reconnaissance des locutions adverbiales face
aux locutions prépositionnelles et conjonctives. Suite à cela nous avons expliqué
pourquoi nous avons préféré ne pas compter certaines expressions adverbiales
car considérées plutôt comme des compléments circonstanciels que des locutions
adverbiales au sens propre du mot.
    Notre étude nous a menée vers la comptabilisation de la fréquence totale
des mots de tous les 368 articles – il s’agit d’environ 193 561 mots parmi lesquels
on a trouvé 1 131 locutions adverbiales. De par ces chiffres on a vérifié notre
hypothèse première, à savoir que les articles du Figaro sont plus longs que ceux
du Monde. On a aussi trouvé que l’utilisation des locutions adverbiales se trouvent

                      95
en majorité dans le domaine de la société, dont notamment 236121 au mois d’octobre.
Cela permet à l’auteur notamment d’imager son écrit et les problèmes qu’éprouve
le français sur des sujets divers.
     Puis, nous avons rangé hiérarchiquement 20 premières locutions adverbiales
trouvées et nous avons comparé leur occurrence avec celle du corpus parallèle
InterCorp. Dans les journaux, c’est la locution adverbiale de négation ne...que
qui a la plus grande occurrence, la deuxième est la locution en effet et la troisième
avec de nouveau la locution de négation ne…plus.122 Suite à cette comparaison avec
les résultats de l’InterCorp, où la fréquence totale était 2 074 480 mots, nous avons
trouvé que l’échelle des locutions adverbiales n’était pas la même. Premièrement
à cause du fait que dans l’InterCorp nous n’étions pas capables de trouver et limiter
certaines locutions adverbiales seulement dans la forme et le sens cherchés,
ce qui a dénaturé un peu nos résultats, et deuxièmement à cause de l’abondance
des locutions qui était tout à fait différente. Les plus grandes différences étaient
chez les locutions adverbiales peut-être et par exemple qui sont plus fréquentes
dans l’InterCorp, tandis que par exemple la locution pour l’instant ne s’y trouve pas
du tout, même si elle a été trouvée dans les journaux.
     Après avoir choisi quatre couples de locutions adverbiales de sens similaire
on a étudié et comparé leur abondance dans les journaux. On a trouvé que la locution
à nouveau est beaucoup plus utilisée que la locution de nouveau ; qu’au moins
est plus fréquente que du moins ; que de plus et en plus existent dans presque
la même occurrence juste comme d’ailleurs et par ailleurs.123
     Par esprit critique, on a mentionné l’écriture inhabituelle de quelques
locutions adverbiales, telles qu’au-delà, d’ici-là ou cette-fois.
     Les locutions adverbiales d’origine latine n’étaient pas si nombreuses
que nous avons attendu - on a trouvé seulement a priori, ad hoc, ex aequo, in fine,
sine qua non et par intérim.124
     Pour étudier l’abondance des périphrases moins habituelles, employées pour
exprimer les adverbes qui ne peuvent pas être formés à l’aide du suffixe –ment, nous
avons constaté que c’était la locution adverbiale composée d’une préposition avec,
sans ou par et d’un nom qui était utilisé.125


121
  Voir le tableau 3
122
  Voir le tableau 4.
123
  Voir les tableaux 6, 7, 8, 9.
124
  Voir le tableau 10.
125
  Voir le tableau 11, 12, 13.

                      96
      Pour terminer, on a fait une analyse des locutions adverbiales choisies
du point de vue syntaxique. On a étudié la position dans la phrase des locutions
d’abord, tout d’abord, en réalité et en revanche, et cela dans les journaux ainsi que
dans l’InterCorp. Les résultats sont bien sûr influencés par le fait que l’abondance
des locutions choisies est beaucoup plus grande dans l’InterCorp. Néanmoins la seule
locution d’abord est dans les deux sources plus fréquente au milieu de la phrase
qu’à son début. Toutes les trois autres locutions diffèrent quant à leur
place – dans les journaux tout d’abord, en réalité et en revanche (pas séparé
par les virgules) sont plus fréquents au milieu de la phrase, tandis qu’en revanche
séparé par les virgules est plus fréquent au début de la phrase. Par contre,
la recherche dans l’InterCorp montre la situation tout à fait inverse. L’occurrence
des trois locutions mentionnées est plus grande au début de la phrase, tandis que
les locutions d’abord et en revanche, séparée par des virgules, sont plus fréquentes
au milieu de la phrase.126
126
   Voir le tableau 15.

                     97
BIBLIOGRAPHIE


  Bécharde, H.-D.: Grammaire français, Presses Universitaires de France, Paris, 1994
  Colombani, J-M.: Le Monde l’album des 60 ans, Hachette, Paris, 2004
  Čmejrková S., Daneš F., Světlá J.: Jak napsat odborný text, Leda, Praha, 1999
  Denis, D., Sancier-Château, A.: Grammaire du français, Librairie Générale
  Française, Paris, 1994
  Dubois, J., Legane, R.: La Nouvelle Grammaire du français, Larousse, Paris, 1995
  Dubois, J.: Grammaire de base, Larousse, Paris, 1976
  Dubois, J., Dubois-Charlier, F.: Élements de linguistique française : syntaxe,
  Librairie Larousse, Paris, 1970
  Ducháček, O., Bartoš, J.: Grammaire du français contemporain, Slovenské
  pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1976
  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani,
  Sonzogno, Etas S.p.A., Milano, 1997
  Grevisse, M.: Le bon usage, Éditions J. Duculot, S.A. Gembloux, Gembloux, 1969
  Grammaire pour tous : dictionnaire de la grammaire francaise en 27
  chapitres : index des difficultés grammaticales, Hatier, Paris, 1984
  Hendrich, J., Radina, O., Tláskal, J.: Francouzská mluvnice, Státní pedagogické
  nakladatelství Praha, Praha, 1991
  Hamon, A.: Guide grammaire, Hachette, Paris, 1987
  Havránek, B., Jedlička, A.: Česká mluvnice, Státní pedagogické nakladatelství,
  Praha, 1960
  Charolles, M., Péry-Woodley, M.-P.: la revue trimestrielle Les adverbiaux cadratifs,
  Larousse, Paris, décémbre 2005
  Kacprzak, A., Sypnicki, J.: Élements de grammaire français, Wydawnictwo
  naukowe Universytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000
  Le Goffic, P.: Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1993
  Miličková, K.: Les équivalents tchèques des prépositions et des locutions
  prépositives temporelles françaises, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
  Brno, 2009
  Šabršula, J.: Vědecká mluvnice francouzštiny, Academia, Praha, 1986
                      98
  Tláskal, J.: La transposition en français contemporain, Nakladatelství
  Karolinum, Praha, 2000


Dictionnaires


  Kolektiv autorů: Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, nakladatelství
  FIN, Olomouc, 1998

 Neumann J., Hořejší V.: Velký francouzsko český slovník, 1.díl A-K Academia,
  nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1992
  Neumann J., Hořejší V.: Velký francouzsko český slovník, 2.díl L-Z Academia,
  nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1992

  Rey-Debove, J. et Rey A.: Le nouveau Petit Robert de la langue française,
  nouvelle édition millésime 2007, Paris, 2007
  Vlasák V., Lyer S.: Česko-francouzský slovník, Dictionnaire tchèque-français
  A-Q, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987
  Vlasák V., Lyer S.: Česko-francouzský slovník, Dictionnaire tchèque-français
  R-Ž, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988

Webographie


  http://atilf.atilf.fr/ (Le Trésor de la Langue Française informatisé)
  http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
  http://slovnik.seznam.cz/?q=&lang=fr_cz
  http://slovnik.seznam.cz/?q=&lang=cz_fr
  www.google.fr
  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24003c/f25.table, Nyrop, Kristoffer (1858-
  1931): Grammaire historique
  http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/type/locution-adverbiale/1/
  http://www.echolalie.org/wiki/index.php?ListeDeLocutionsAdverbiales
  http://www.web-libre.org/dossiers/figaro,790.html
  Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK,
  Praha, dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
  www.korpus.cz
  http://www.pavel-stichauer.cz/lingv_rom/4-korpusova-lingv-1.pdf
  http://ucnk.ff.cuni.cz/struktura.html

                      99
ANNEXE

                         1. Le graphe du nombre des articles.

             70


 le nombre des articles  60


             50
                                                  Le Monde politique
                                                  Le Monde societe
             40
                                                  Le Monde sport
                                                  Le Figaro politique
             30
                                                  Le Figaro societe
                                                  Le Figaro sport
             20


             10


             0
                  octobre    novembre       décembre   total
                               le mois                   2. Le graphe de la fréquence totale des mots dans les articles.

             40000

             35000

             30000
 le nombre des mots
                                                  Le Monde politique
             25000                                  Le Monde société
                                                  Le Monde sport
             20000
                                                  Le Figaro politique
             15000                                  Le Figaro société
                                                  Le Figaro sport
             10000

             5000

                0
                   octobre    novembre       décembre  au total
                                le mois                   3. Le graphe du nombre des locutions adverbiales trouvées.

             250             200

                                                  Le Monde politique
 l'occurrence
             150                                   Le Monde société
                                                  Le Monde sport
                                                  Le Figaro politique
             100                                   Le Figaro société
                                                  Le Figaro sport

              50              0
                  octobre    novembre       décembre  au total
                                le mois


                                    100
                4. Le graphe des 20 premières locutions adverbiales les plus
                            fréquentes.

        0.50‰
        0.45‰
        0.40‰
        0.35‰
l'occurrence
        0.30‰
        0.25‰                                                          pour mille
        0.20‰
        0.15‰
        0.10‰
        0.05‰
        0.00‰                 revanche
                           nouveau
                en effet
                            d'abord
                                                        l'instant
                           d'ailleurs
                           cette fois
            ne…que
                            de son
                            donnée
                                                        tout de
                           peut-être
                           première
                            à peine
                                                       en outre                                                       exemple
                                                        en tout
                      ne…plus
                           au moins

                            ailleurs
                                                         même
                            d'ici +
                           pour la
                             côté
                                                         pour
                                                          cas
                             par
                                                         par
                             en
                             à
            1    2      3    4     5  6  7  7  9  10 11 12 12 14 15 16 16 18 18 18
                                les locutions adverbiales les plus fréquentes
                4. Le graphe des 20 premières locutions adverbiales les plus
                            fréquentes.

        0.60‰

        0.50‰

        0.40‰
l'occurrence
        0.30‰                                                          pour mille

        0.20‰

        0.10‰

        0.00‰
                                 nouveau


                                revanche
             en effet
                                                   d'abord
                                                   l'instant
                                            cette fois
                                                  d'ailleurs
                                                  ne…que
                                                    de son
                                                   tout de


                                                   donnée
            peut-être
                           en outre
            exemple
                                première


                                 à peine
                                                   en tout
                                                               ne…plus
                                au moins

                                 ailleurs
                                                    même
                                                    d'ici +
                                 pour la
                                                    côté                                                    pour
                                                     cas
                                   par
              par
                                  en
                                   à
            7    18     2    16     4  5  11 14  7  15 10 12 16    6  9  18 12 18  1  3
                                les locutions adverbiales les plus fréquentes
                                          101
      6. Le graphe de comparaison de nouveau vs. à nouveau .
   32%


                                     à nouveau
                                     de nouveau


                             68%
       7. Le graphe de comparaison au moins vs. du moins .
             7%
                                     au moins
                                     du moins
                    93%
        8. Le graphe de comparaison de plus vs. en plus .
45%
                                      en plus
                                      de plus
                                  55%
                   102
      9. Le graphe de comparaison par ailleurs vs. d’ailleurs .
49%
                                      par ailleurs
                                      d'ailleurs
                                 51%
          11. Le graphe des locutions sans + nom.
          12%
    6%
                                     sans doute
 6%
                                     sans intérêt
                                     sans peine
                                     sans relâche
 6%                                   sans succès
   6%                          64%      sans surprise
          12. Le graphe des locutions avec + nom.
                                    avec insistance
                                    avec prudence
50%                             50%
                   103
                     13. Le graphe des locutions par + nom.
                20%                    20%

                                                  par cœur
                                                  par miracle
                                                  par surprise
                                                  par interim
           20%                               20%      par precaution


                          20%
              14. Le graphe des locutions du point de vue syntaxique dans les
                           journaux.

        20
        18
        16
        14
                                                  d'abord
l'occurrence
        12                                          tout d'abord
        10                                          en réalité
        8                                          en revanche
                                                  ,en revanche,
        6
        4
        2
        0
               au total      au début de la phrase   au milieu de la phrase
              15. Le graphe des locutions du point de vue syntaxique dans
                           l’InterCorp.

        160

        140

        120

        100                                         d'abord
l'occurrence
                                                  tout d'abord
        80                                          en réalité
                                                  en revanche
        60                                          ,en revanche,

        40

        20

        0
                au total      au début de la phrase  au milieu de la prase
                               104

								
To top