Docstoc

tai_lieu_SPSS

Document Sample
tai_lieu_SPSS Powered By Docstoc
					Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2005


      i
Môc Lôc
1   BµI 1 – Tæng quan.................................................... 1
  1.1  C¸c cöa sæ trong SPSS............................................ 2
  1.2  Thanh menu {Menu}................................................ 3
  1.3  Thanh c«ng cô {Toolbars}......................................... 3
  1.4  Thanh t×nh tr¹ng {Status Bar}.................................... 4
  1.5  Hép tho¹i {Dialogue box}......................................... 4
   1.5.1 Tªn biÕn vµ nh·n biÕn trong c¸c danh s¸ch cña hép tho¹i........ 5
   1.5.2 C¸c nót trong hép tho¹i........................................ 6
   1.5.3 Hép tho¹i phô.................................................. 7
   1.5.4 Lùa chän biÕn.................................................. 8
2   BµI 2: Më C¸c tÖp tin d÷ liÖu....................................... 11
  2.1  Khëi ®éng SPSS.................................................. 11
  2.2  Më mét file..................................................... 12
3   BµI 3: Cöa sæ Data Editor........................................... 15
  3.1  Data View....................................................... 15
  3.2  Variable View................................................... 17
   3.2.1 Tªn biÕn...................................................... 18
   3.2.2 C¸c thang ®o.................................................. 19
   3.2.3 Lo¹i biÕn..................................................... 19
   3.2.4 Nh·n biÕn {Variable Labels}................................... 20
   3.2.5 Nh·n trÞ sè cña biÕn {Value Labels}........................... 21
   3.2.6 TrÞ sè khuyÕt thiÕu {Missing Value}........................... 21
  3.3  NhËp d÷ liÖu.................................................... 23
  3.4  HiÖu ®Ýnh d÷ liÖu trong b¶ng Data View.......................... 26
   3.4.1 C¾t, sao chÐp vµ d¸n c¸c trÞ sè cña d÷ liÖu................... 26
   3.4.2 ChÌn thªm c¸c ®èi t-îng míi................................... 27
   3.4.3 ChÌn mét biÕn míi............................................. 27
   3.4.4 Thay ®æi lo¹i d÷ liÖu......................................... 29
  3.5  T×nh tr¹ng läc ®èi t-îng trong Data Editor...................... 29
4   Bµi 4: C¸c phÐp biÕn ®æi d÷ liÖu.................................... 31
  4.1  TÝnh to¸n biÕn {Compute Variable}............................... 31
   4.1.1 TÝnh to¸n biÕn víi tuú chän If Cases.......................... 32
   4.1.2 Type&Label {Lo¹i vµ nh·n biÕn} trong hép tho¹i Compute Variable
      33
  4.2  §Õm sè lÇn x¶y ra cña c¸c trÞ sè trong c¸c ®èi t-îng............ 34
  4.3  M· ho¸ l¹i d÷ liÖu.............................................. 36
   4.3.1 M· ho¸ l¹i d÷ liÖu ngay trong biÕn cã s½n (kh«ng t¹o thµnh
   biÕn míi)........................................................... 36
   4.3.2 M· ho¸ thµnh biÕn kh¸c........................................ 38
5   Bµi 5: §iÒu khiÓn file vµ biÕn ®æi file............................. 41
  5.1  S¾p xÕp c¸c ®èi t-îng........................................... 41
  5.2  Chän c¸c ®èi t-îng {Select Cases}............................... 42
   5.2.1 Select Cases: If.............................................. 44
   5.2.2 Select Cases: Random Sample................................... 45
   5.2.3 Select Cases: Range........................................... 46
6   Bµi 6: Lµm viÖc víi kÕt xuÊt........................................ 48
  6.1  Cöa sæ Viewer................................................... 48
   6.1.1 ThÓ hiÖn vµ dÊu c¸c kÕt qu¶................................... 49
   6.1.2 Di chuyÓn, sao chÐp vµ xo¸ bá c¸c kÕt qu¶..................... 50
7   Bµi 8: Frequencies {TÇn sè}......................................... 52
  7.1  KÕt xuÊt mÉu.................................................... 53
  7.2  §Ó thu ®-îc c¸c tÇn sè vµ c¸c thèng kª.......................... 54
   7.2.1 Frequencies Statistics........................................ 55
   7.2.2 Frequencies Charts............................................ 57
8   Bµi 7: B¶ng trô/xoay {pivot table}.................................. 58
  8.1  Thao t¸c ®èi víi mét b¶ng trô................................... 58
  8.2  Lµm viÖc víi c¸c trang/líp {Layer}.............................. 63
                   ii
iii
1   BµI 1 – Tæng quan

  SPSS for Windows cung cÊp mét hÖ thèng qu¶n lý d÷
  liÖu vµ ph©n tÝch thèng kª trong mét m«i tr-êng ®å
  ho¹, sö dông c¸c tr×nh ®¬n m« t¶ {menu} vµ c¸c hép
  tho¹i {dialogue box} ®¬n gi¶n ®Ó thùc hiÖn hÇu hÕt
  c¸c c«ng viÖc cho b¹n. PhÇn lín c¸c nhiÖm vô cã thÓ
  ®-îc hoµn thµnh chØ b»ng c¸ch rª vµ nh¾p chuét.

  Bªn c¹nh giao diÖn rª-nh¾p chuét ®Ó ph©n tÝch thèng
  kª, SPSS for Windows cung cÊp:

                 Mét hÖ thèng d¹ng b¶ng
  Data Editor {Cöa sæ HiÖu ®Ýnh d÷ liÖu}.
  tÝnh {worksheet} uyÓn chuyÓn ®Ó ®Þnh nghÜa, nhËp,
  hiÖu ®Ýnh, vµ thÓ hiÖn d÷ liÖu.

            Cöa sæ Viewer cho phÐp dÔ dµng
  Viewer {Cöa sæ Viewer}.
  duyÖt c¸c kÕt qu¶ cña b¹n, thÓ hiÖn vµ che giÊu cã
  thÓ chän läc c¸c kÕt xuÊt {output}, thay ®æi trËt
  tù cña c¸c kÕt qu¶, vµ di chuyÓn c¸c b¶ng vµ ®å thÞ
  gi÷a SPSS for Windows vµ c¸c tr×nh øng dông kh¸c

                    C¸c kÕt qu¶ cña
  Multidimemtion pivot table {B¶ng trô ®a chiÒu}.
  b¹n sÏ sinh ®éng víi c¸c b¶ng trô ®a chiÒu. Kh¸m
  ph¸ c¸c b¶ng cña b¹n b»ng c¸ch bè trÝ l¹i c¸c hµng,
  c¸c cét, vµ c¸c trang/líp {layer}. Béc lé c¸c ph¸t
  hiÖn quan träng cã thÓ bÞ mÊt trong c¸c b¸o c¸o
  tiªu chuÈn. So s¸nh c¸c nhãm dÔ dµng b»ng c¸ch chia
  t¸ch b¶ng cña b¹n sao cho mçi lÇn chØ cã mét nhãm
  ®-îc thÓ hiÖn.

                          C¸c
  High-revolution graphics {§å thÞ cã ®é ph©n gi¶i/®é nÐt cao}.
  biÓu ®å h×nh trßn, ®å thÞ cét, biÓu ®å tÇn suÊt, ®å
  thÞ ph©n t¸n cã ®é ph©n gi¶i cao, mµu s¾c sèng
  ®éng, c¸c ®å thÞ ba chiÒu, vµ h¬n thÕ n÷a ®-îc bao
  gåm nh- lµ c¸c tÝnh n¨ng chuÈn trong SPSS.

                Truy cËp d÷ liÖu tõ c¸c
  Database access {Truy cËp d÷ liÖu}.
  c¬ së d÷ liÖu b»ng c¸ch sö dông tr×nh chØ dÉn
  Database Wizard thay v× c¸c truy vÊn SQL phøc t¹p.
                   1
                TÝnh n¨ng biÕn ®æi d÷
 Data transformation {BiÕn ®æi d÷ liÖu}.
 liÖu gióp b¹n cã ®-îc d÷ liÖu s½n sµng cho c¸c b-íc
 ph©n tÝch. B¹n cã thÓ dÔ dµng nhãm, bæ sung, tæng
 hîp, trén, chia vµ chuyÓn ®æi file, vµ h¬n thÕ n÷a.

1.1 C¸c cöa sæ trong SPSS

 Cã mét sè lo¹i cöa sæ kh¸c nhau trong SPSS:

      Cöa sæ nµy thÓ hiÖn néi dung cña file d÷
 Data Editor.
 liÖu. B¹n cã thÓ lËp mét file d÷ liÖu míi hoÆc hiÖu
 chØnh thay ®æi mét file ®· cã s½n víi cöa sæ Data
 Editor. Cöa sæ Data Editor tù ®éng më ra khi b¹n
 kÝch ho¹t/khëi ®éng SPSS. B¹n chØ cã thÓ mét file
 d÷ liÖu t¹i mét thêi ®iÓm mµ th«i (kh«ng thÓ më h¬n
 mét file d÷ liÖu vµo cïng mét thêi ®iÓm).

    Mäi kÕt qu¶ thèng kª, b¶ng, biÓu ®å ®-îc
 Viewer.                     thÓ
 hiÖn trong cöa sæ Viewer. B¹n cã thÓ hiÖu ®Ýnh  kÕt
 xuÊt vµ l-u nã ®Ó sö dông sau nµy. Mét cöa    sæ
 Viewer tù ®éng më ra khi b¹n ch¹y mét thñ tôc  ®Çu
 tiªn t¹o nªn kÕt xuÊt.

       B¹n cã thÓ tr×nh bµy kÕt xuÊt nh- lµ c¸c
 Draft Viewer.
 v¨n b¶n b×nh th-êng (thay v× c¸c b¶ng trô) trong
 cöa sæ Draft Viewer.

         KÕt xuÊt ®-îc tr×nh bµy trong c¸c
 Pivot Table Editor.
 b¶ng trô cã thÓ ®-îc chØnh söa b»ng nhiÒu c¸ch víi
 cöa sæ Pivot Table Editor. B¹n cã thÓ hiÖu ®Ýnh
 ®o¹n v¨n b¶n, chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a hµng vµ cét,
 bæ sung mµu, t¹o c¸c b¶ng ®a chiÒu vµ Èn hoÆc hiÓn
 thÞ mét c¸ch cã chän läc c¸c kÕt qu¶.

       B¹n cã thÓ chØnh söa c¸c ®å thÞ chÊt
 Chart Editor.
 l-îng cao trong c¸c cöa sæ chart editor. B¹n cã thÓ
 thay ®æi mµu, chän lo¹i ph«ng hoÆc cì ch÷, chuyÓn
 ®æi trôc tung víi trôc hoµnh, xoay c¸c ®å thÞ ba
 chiÒu, vµ thËm chÝ thay c¶ lo¹i ®å thÞ.

        C¸c kÕt xuÊt d¹ng v¨n b¶n kh«ng ®-îc
 Text Output Editor.
 thÓ hiÖn trong c¸c b¶ng trô cã thÓ ®-îc chØnh söa


                 2
 víi cöa sæ Text Output Editor. B¹n cã thÓ hiÖu ®Ýnh
 kÕt xuÊt vµ thay c¸c thuéc tÝnh cña ph«ng ch÷
 (d¹ng, lo¹i, mµu, cì).

       B¹n cã thÓ d¸n c¸c lùa chän trong c¸c
 Syntax Editor.
 hép tho¹i  vµo mét cöa sæ syntax, n¬i mµ c¸c lùa
 chän cña b¹n xuÊt hiÖn d-íi d¹ng c¸c có ph¸p lÖnh.
 B¹n cã thÓ hiÖu ®Ýnh c¸c có ph¸p lÖnh ®Ó tËn dông
 c¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña SPSS kh«ng cã s½n trong
 c¸c hép tho¹i. B¹n còng cã thÓ l-u c¸c m· lÖnh nµy
 trong mét file ®Ó sö dông cho nh÷ng c«ng viÖc tiÕp
 theo cña SPSS.

       Kü thuËt tù ®éng OLE cho phÐp b¹n tuú
 Script Editor.
 biÕn vµ tù ®éng ho¸ nhiÒu nhiÖm vô trong SPSS. Sö
 dông cöa sæ Script Editor ®Ó lËp vµ hiÖu ®Ýnh c¸c
 tr×nh nhá c¬ b¶n.

1.2 Thanh menu {Menu}

 RÊt  nhiÒu nhiÖm vô b¹n muèn tiÕn hµnh víi SPSS b¾t
 ®Çu  víi viÖc lùa chän c¸c menu {tr×nh ®¬n}. Tõng
 cöa  sæ trong SPSS cã c¸c menu riªng cña nã víi c¸c
 lùa  chän menu thÝch hîp cho lo¹i cöa sæ ®ã.

 Hai menu Analysis vµ Graphs lµ cã s½n ®èi víi mäi
 lo¹i cöa sæ, lµm cho viÖc t¹o c¸c kÕt xuÊt míi rÊt
 nhanh chãng mµ kh«ng ph¶i chuyÓn ®æi gi÷a c¸c cöa
 sæ.

1.3 Thanh c«ng cô {Toolbars}

 Tõng cöa sæ SPSS cã c¸c thanh c«ng cô riªng cña nã
 cho phÐp truy cËp nhanh ®Õn c¸c nhiÖm vô th«ng
 dông. Cã mét sè cöa sæ cã h¬n mét thanh c«ng cô.

 H×nh 1-2: Thanh c«ng cô víi trî gióp chØ dÉn c«ng
 cô {ToolTip Help}
              3
1.4 Thanh t×nh tr¹ng {Status Bar}

 Thanh t×nh tr¹ng {status bar} n»m ë ®¸y cña tõng
 cöa sæ SPSS cung cÊp c¸c th«ng tin d-íi ®©y:

              §èi víi tõng lÖnh hoÆc thñ
 Command status {T×nh tr¹ng lÖnh}.
 tôc  mµ b¹n ch¹y, mét sè ®Õm c¸c ®èi t-îng/tr-êng
 hîp  {case} chØ ra sè l-îng c¸c ®èi t-îng ®-îc xö
 lý.  §èi víi c¸c thñ tôc ®ßi hái ph¶i xö lý lÆp, sè
 lÇn  lÆp ®-îc thÓ hiÖn.

             NÕu b¹n
 Filter status {T×nh tr¹ng läc}.     chän mét mÉu ngÉu
 nhiªn hoÆc mét tËp hîp phô c¸c     ®èi t-îng ®Ó ph©n
 tÝch, th«ng tin Filter on chØ ra     r»ng mét vµi nhãm
 ®èi t-îng nµo ®ã ®ang ®-îc läc     vµ kh«ng ph¶i mäi
 ®èi t-îng trong tÖp tin d÷ liÖu     ®-îc ®-a vµo ph©n
 tÝch.

               Th«ng tin Weight on chØ
 Weight status {T×nh tr¹ng gia quyÒn}.
 ra r»ng mét biÕn gia quyÒn ®ang ®-îc sö dông ®Ó gia
 quyÒn c¸c ®èi t-îng cho ph©n tÝch.

               Th«ng tin Split on chØ
 Split status {T×nh tr¹ng chia t¸ch}.
 ra r»ng file d÷ liÖu ®ang ®-îc chia t¸ch thµnh mét
 sè nhãm ®Ó ph©n tÝch, ®-îc dùa vµo c¸c trÞ sè cña
 mét hoÆc mét sè biÕn lËp nhãm/ph©n tæ.

1.5 Hép tho¹i {Dialogue box}

 HÇu hÕt c¸c lùa chän menu më ra c¸c hép tho¹i. B¹n
 sö dông hép tho¹i ®Ó lùa chän c¸c biÕn vµ c¸c tuú
 chän cho ph©n tÝch

 Tõng hép tho¹i chÝnh cho c¸c thñ tôc thèng kª vµ ®å
 thÞ cã mét sè c¸c bé phËn c¬ b¶n

          Mét danh s¸ch c¸c biÕn trong file
 Danh s¸ch biÕn nguån.
 d÷ liÖu lµm viÖc. ChØ cã c¸c lo¹i biÕn ®-îc phÐp
 bëi c¸c thñ tôc ®-îc chän míi ®-îc thÓ hiÖn trong
 danh s¸ch nguån. ViÖc ding c¸c biÕn chuçi d¹ng ng¾n
 hay dµi bÞ h¹n chÕ bëi rÊt nhiÒu thñ tôc.
                   4
                     Mét hoÆc mét vµi
    Danh s¸ch (hoÆc c¸c danh s¸ch) biÕn ®Ých.
    danh s¸ch thÓ hiÖn c¸c biÕn b¹n võa chän cho ph©n
    tÝch, ch¼ng h¹n nh- danh s¸ch biÕn ®éc lËp vµ phô
    thuéc.

                   C¸c nót chØ dÉn ch-¬ng
    Nót Ên ®iÒu khiÓn {Command pushbutton}.
    tr×nh thùc hiÖn mét t¸c vô, ch¼ng h¹n nh- ch¹y mét
    thñ tôc, thÓ hiÖn phÇn th«ng tin Trî gióp, hoÆc më
    ra mét hép tho¹i con ®Ó tiÕn hµnh c¸c lùa chän cô
    thÓ bæ sung.

    §Ó cã ®-îc th«ng tin vÒ c¸c nót ®iÒu khiÓn trong
    mét hép tho¹i, nh¾p chuét ph¶i lªn nót ®ã.

    H×nh 1-5: C¸c bé phËn     ®iÒu khiÓn hép tho¹i
                               Danh
  Danh s¸ch                         s¸ch
  biÕn nguån                        biÕn
                               ®Ých

                               C¸c nóm
                               nhÊn c©u
                               lÖnh
                               C¸c nóm
                               nhÊn hép
                               tho¹i
                               phô


1.5.1   Tªn biÕn vµ nh·n biÕn trong c¸c danh s¸ch cña hép tho¹i

    B¹n cã thÓ thÓ    hiÖn hoÆc lµ tªn biÕn hoÆc lµ nh·n
    biÕn trong danh    s¸ch cña hép tho¹i. Do tªn biÕn bÞ
    h¹n chÕ bëi 8    ký tù, nh·n biÕn th-êng cung cÊp
    nhiÒu th«ng tin   m« t¶ biÕn h¬n.

     §Ó ®iÒu khiÓn sù thÓ hiÖn tªn biÕn hay nh·n biÕn
     trong danh s¸ch cña hép tho¹i, trong Options
     trong menu Edit ë bÊt kú lo¹i cöa sæ nµo cña
     SPSS.
                     5
     §Ó ®Þnh nghÜa hoÆc chØnh söa nh·n biÕn, h·y nh¾p
     ®óp tªn biÕn trong cöa sæ Data Editor vµ sau ®ã
     nh¾p Labels.

     §èi víi d÷ liÖu nhËp tõ c¸c nguån c¬ së d÷ liÖu,
     tªn c¸c tr-êng ®-îc sö dông lµm nh·n biÕn.

     §èi víi nh·n biÕn qu¸ dµi, chØ con trá lªn nh·n
     trong danh s¸ch ®Ó xem toµn bé nh·n biÕn ®ã.

     NÕu kh«ng cã nh·n biÕn nµo ®-îc x¸c ®Þnh th× tªn
     biÕn sÏ ®-îc thÓ hiÖn.
    H×nh 1-6: C¸c nh·n biÕn ®-îc thÓ hiÖn trong mét hép
    tho¹i
1.5.2    C¸c nót trong hép tho¹i

    Cã 5 nót nhÊn tiªu chuÈn trong hÇu hÕt c¸c hép
    tho¹i:

      OK. Ch¹y thñ tôc. Sau khi b¹n chän c¸c biÕn
      nghiªn cøu vµ chän bÊt kú c¸c tuú chän bæ sung


                   6
      nµo, nh¾p OK ®Ó ch¹y thñ tôc. §iÒu nµy còng ®ång
      thêi ®ãng hép tho¹i l¹i.

      Paste.T¹o có ph¸p c©u lÖnh tõ c¸c lùa chän trong
      hép tho¹i vµ d¸n có ph¸p vµo mét cöa sæ có ph¸p.
      Sau ®ã b¹n cã tuú biÕn c¸c c©u lÖnh víi c¸c ®Æc
      tÝnh bæ sung kh«ng cã s½n trong hép tho¹i.

      Reset.Bá chän bÊt kú biÕn nµo trong danh s¸ch c¸c
      biÕn ®-îc chän vµ thiÕt lËp mÆc ®Þnh cho mäi tuú
      chän  trong hép tho¹i  vµ bÊt kú hép tho¹i phô
      nµo.

         Xo¸ bá bÊt kú thay ®æi nµo trong thiÕt lËp
      Cancel.
      hép tho¹i kÓ tõ lÇn cuèi nã ®-îc më ra vµ ®ãng
      hép tho¹i l¹i. Trong mçi lÇn lµm viÖc víi SPSS
      c¸c thiÕt lËp trong hép tho¹i lµ lu«n tån t¹i cho
      ®Õn khi b¹n tho¸t khái SPSS. Mét hép tho¹i duy
      tr× mäi thiÕt lËp mµ b¹n chän cho ®Õn khi b¹n
      thiÕt lËp l¹i. .

      Help.Nóm nµy cho b¹n cöa sæ trî gióp d¹ng chuÈn
      cña h·ng Microsoft bao gåm c¸c th«ng tin vÒ hép
      tho¹i hiÖn t¹i. B¹n còng cã thÓ nhËn ®-îc c¸c trî
      gióp trong c¸c nóm ®iÒu khiÓn riªng trong tõng
      hép tho¹i b»ng c¸ch nh¾p chuét ph¶i lªn nã.

1.5.3    Hép tho¹i phô

    Do hÇu hÕt c¸c thñ tôc ®Òu cung cÊp mét sù uyÓn
    chuyÓn lín, kh«ng ph¶i mäi lùa chän ®Òu cã thÓ ®-îc
    bao hµm chØ trong mét hép tho¹i. Hép tho¹i chÝnh
    bao gåm c¸c th«ng tin tèi thiÓu ®ßi hái ®Ó ch¹y mét
    thñ tôc. C¸c thiÕt lËp bæ sung ®-îc thùc hiÖn trong
    c¸c hép tho¹i phô.

    Trong hép tho¹i chÝnh, nóm nhÊn víi ba dÊu chÊm (…)
    ®»ng sau tªn cña nã chØ ra r»ng mét hép tho¹i phô
    sÏ ®-îc xuÊt hiÖn nÕu b¹n nhÊn chuét vµo nã.
                 7
1.5.4   Lùa chän biÕn

    §Ó lùa chän mét biÕn, b¹n chØ ®¬n gi¶n nh¾p chuét
    vµo nã trong danh s¸ch c¸c biÕn nguån vµ nh¾p nóm
    mòi tªn ph¶i n»m bªn c¹nh danh s¸ch c¸c biÕn nguån.
    NÕu chØ cã mét danh s¸ch c¸c biÕn nguån, b¹n cã thÓ
    nh¾p ®óp c¸c biÕn ®¬n ®Ó chuyÓn chóng tõ danh s¸ch
    nguån sang danh s¸ch tíi.

    B¹n cã thÓ chän nhiÒu biÕn mét lóc:

     §Ó chän nhiÒu biÕn n»m kÒ nhau liªn tôc   trong
     danh s¸ch c¸c biÕn nguån, nh¾p vµo biÕn ®Çu tiªn
     vµ gi÷ phÝm Shift vµ nh¾p vµo biÕn cuèi cïng.

     §Ó chän c¸c biÕn kh«ng n»m kÒ nhau liªn tôc (n»m
     c¸ch qu·ng) trong danh s¸ch c¸c biÕn nguån, h·y
     sö dông ph-¬ng ph¸p nh¾p+Ctrl. Chän biÕn ®Çu
     tiªn, sau ®ã gi÷ phÝm Ctrl vµ nh¾p biÕn tiÕp
     theo, vµ cø thÕ tiÕp tôc cho ®Õn biÕn cuèi cïng.

     §Ó chän mäi biÕn trong danh s¸ch, nhÊn Ctrl+A

  H×nh 1-7: Lùa chän nhiÒu biÕn víi kü thuËt Shif t
  cïng víi nh¾p chuét
                8
H×nh 1-8: Chän nhiÒu biÕn kÕ tiÕp nhau víi kü thuËt
Ctrl cïng víi nh¾p chuét
§Ó cã ®-îc th«ng tin vÒ mét biÕn trong mét danh s¸ch trong mét hép tho¹i

  Nh¾p chuét tr¸i lªn mét biÕn trong mét danh s¸ch
   ®Ó chän nã

  Nh¾p chuét ph¶i bÊt kÓ n¬i nµo trong danh s¸ch

  Chän Variable Information trong menu pop-up

 H×nh 1-9: Xem th«ng tin vÒ biÕn dïng phÝm chuét
 ph¶i
                  9
 §Ó nhËn ®-îc th«ng tin vÒ nóm ®iÒu khiÓn trong hép
 tho¹i

 Nh¾p chuét tr¸i lªn nóm b¹n muèn biÕt

 Chän What‟s This? Trong menu pop-up.

 Mét cöa sæ pop-up thÓ hiÖn th«ng tin vÒ nóm ®iÒu
 khiÓn.

 H×nh 1-10: Trî gióp d¹ng “What’s This?”pop-up  b»ng
 c¸ch nh¾p phÝm ph¶i chuét
             10
2   BµI 2: Më C¸c tÖp tin d÷ liÖu

  C¸c file d÷ liÖu cã c¸c ®Þnh d¹ng kh¸c nhau, vµ
  phÇn mÒm nµy ®-îc thiÕt kÕ ®Ó qu¶n lý chóng, bao
  gåm:

   C¸c b¶ng tÝnh worksheet ®-îc lËp trong Execl hoÆc
   Lotus

   C¬ së d÷ liÖu ®-îc lËp d-íi ®Þnh d¹ng dBASE vµ
   SQL

   C¸c file d¹ng text ASCII víi kiÓu Tab-deliminated

   C¸c file trong ®Þnh d¹ng SPSS ®-îc lËp trong c¸c
   hÖ ®iÒu hµnh kh¸c

   C¸c file d÷ liÖu SYSTAT

2.1 Khëi ®éng SPSS

  Trªn mµn h×nh desktop cña Widows nh¾p vµop biÓu

  t-îng

  HoÆc më phÝm  Start, All programs, SPSS for WIndows, SPSS 12.0.1
  for Windows
                11
  SÏ xuÊt hiÖn cöa sæ SPSS Data Editor vµ mét hép
  tho¹i nh- sau:
  Run   the  Ch¹y
           tutorial:
ch-¬ng tr×nh trî gióp

  Type   in   data:  NhËp   d÷
liÖu míi

          Ch¹y
 Run an existing query:
mét truy vÊn d÷ liÖu ®·
cã s½n

  Create    new    query  using
Database    LËp mét
        Wizard:
truy vÊn d÷ liÖu sö
dông Database Wizard

 Open an existing data source:
Më file d÷ liÖu ®· cã
s½n

(Chó ý: Hép tho¹i nµy
chØ xuÊt hiÖn mét lÇn
khi b¹n khëi ®éng SPSS)2.2 Më mét file

   NÕu ®· cã s½n mét file d÷ liÖu, b¹n cã thÓ më nã
   b»ng lùa chän  Open an existing data source vµ nh¨p vµo
    More Files;

   NÕu ®ang ë trong cöa sæ SPSS Data Editor:

  Tõ thanh menu chän
  File
   Open
       Data…                       12
  Trong hép tho¹i Open File, chän file mµ b¹n muèn më

  Nh¾p Open

 Bªn c¹nh c¸c file ®-îc l-u d-íi ®Þnh d¹ng cña SPSS,
 b¹n cã thÓ më c¸c file cã ®Þnh d¹ng cña Excel,
 Lotus, dBASE, tab-deliminated mµ kh«ng cÇn ph¶i
 chuyÓn ®æi chóng sang mét ®Þnh d¹ng trung gian hoÆc
 nhËp c¸c th«ng tin ®Þnh nghÜa d÷ liÖu

§Ó më mét tÖp tin {file} Excel

 T¹i cöa sæ SPSS Data Editor, tõ thanh menu chän
 File
  Open
      Data…
  Trong hép tho¹i Open File, chän file mµ b¹n muèn më

  Nh¾p Open

  Trong hép tho¹i Open File, chän nn¬i l-u gi÷ file (Look
   in);chän lo¹i file     (Files of type)  vµ sau ®ã chän tªn
   file (File name)
 Hép tho¹i Opening Excel Data Source xuÊt hiÖn


                  13
H·y chän Worksheet mµ b¹n ®Þnh më (®èi víi file cã
nhiÒu h¬n mét worksheet).
            14
3   BµI 3: Cöa sæ Data Editor

  Cöa sæ Data Editor cung cÊp mét ph-¬ng ph¸p gièng
  nh- b¶ng tÝnh, thuËn tiÖn ®Ó lËp vµ hiÖu ®Ýnh c¸c
  file d÷ liÖu. Cöa sæ Data Editor tù ®éng më khi b¹n
  b¾t ®Çu khëi ®éng SPSS.
  Cöa sæ Data Editor cung cÊp hai lo¹i b¶ng xem d÷
  liÖu:
       ThÓ hiÖn trÞ sè d÷ liÖu thùc hoÆc c¸c nh·n
  Data view.
  trÞ sè ®-îc x¸c ®Þnh
        ThÓ hiÖn c¸c th«ng tin ®Þnh nghÜa vÒ
  Variable view.
  biÕn, bao gåm c¸c nh·n biÕn vµ nh·n trÞ sè biÕn
  ®-îc x¸c ®Þnh, lo¹i d÷ liÖu (vÝ dô nh- d¹ng chuçi,
  d¹ng ngµy th¸ng, vµ d¹ng sè), thang ®o (®Þnh danh,
  ®Þnh h¹ng, hoÆc tû lÖ), vµ c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu
  do ng-êi
  Trong c¶ hai b¶ng, b¹n cã thÓ bæ sung, vµ xo¸ c¸c
  th«ng tin ®-îc l-u chøa trong file d÷ liÖu.

3.1 Data View

  H×nh 5-1: Data view
              15
RÊt nhiÒu thuéc tÝnh cña Data View còng gièng nh-
nh÷ng g× ®-îc t×m thÊy trong c¸c phÇn mÒm sö dông
b¶ng tÝnh, (vÝ dô nh- Excel). Tuy nhiªn còng cã mét
sè sù kh¸c biÖt quan träng:

 C¸c hµng lµ c¸c b¶n ghi/®èi t-îng/tr-êng hîp
 {case}. Tõng hµng ®Þa diÖn cho mét ®èi t-îng hoÆc
 mét quan s¸t. VÝ dô tõng ng-êi tr¶ lêi ®èi víi
 mét b¶ng hái/phiÕu ®iÒu tra lµ mét ®èi t-îng.

 C¸c cét lµ c¸c biÕn. Tõng cét ®¹i diÖn cho mét
 biÕn hoÆc thuéc tÝnh ®-îc ®o ®¹c. VÝ dô tõng môc
 trong mét b¶ng hái lµ mét biÕn.

 C¸c « chøa c¸c trÞ sè. Tõng « chøa mét trÞ sè cña
 mét biÕn cho mét ®èi t-îng. ¤ lµ sù kÕt hîp cña
 ®èi t-îng vµ biÕn. C¸c « chØ chøa c¸c trÞ sè
 biÕn. Kh«ng gièng nh- c¸c phÇn mÒm sö dông b¶ng
 tÝnh, c¸c « trong Data Editor kh«ng thÓ chøa ®ùng
 c¸c c«ng thøc.            16
  File d÷ liÖu cã h×nh ch÷ nhËt. Hai h-íng cña file
  d÷ liÖu ®-îc x¸c ®Þnh bëi sè l-îng c¸c ®èi t-îng
  vµ sè l-îng c¸c biÕn. B¹n cã thÓ nhËp d÷ liÖu
  trong bÊt kÓ « nµo. NÕu b¹n nhËp d÷ liÖu vµo mét
  « n»m bªn ngoµi c¸c ®-êng biªn cña file d÷ liÖu
  ®-îc x¸c ®Þnh, h×nh ch÷ nhËt d÷ liÖu sÏ ®-îc më
  réng ®Ó bao gåm bÊt kú mäi hµng vµ mäi cét n»m
  gi÷a « ®ã vµ c¸c ®-êng biªn cña file. Kh«ng cã
  c¸c « “trèng rçng” trong c¸c ®­êng biªn cña file
  d÷ liÖu. §èi víi c¸c biÕn d¹ng sè, c¸c « rçng
  ®-îc chuyÓn thµnh trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ thèng.
  §èi víi c¸c biÕn d¹ng chuçi, mét dÊu c¸ch vÉn
  ®-îc coi lµ mét trÞ sè.

3.2 Variable View

 H×nh 5-2: Cöa sæ Variable View
 B¶ng Variable View chøa ®ùng c¸c th«ng tin vÒ c¸c
 thuéc tÝnh cña tõng biÕn trong file d÷ liÖu. Trong
 mét b¶ng Data view:

  C¸c hµng lµ c¸c biÕn.

  C¸c cét lµ c¸c thuéc tÝnh cña biÕn
 B¹n cã thÓ bæ sung hoÆc xo¸ c¸c biÕn vµ thay ®æi
 thuéc tÝnh cña c¸c biÕn, bao gåm:

              17
     Tªn biÕn {Name}

     Lo¹i d÷ liÖu {Type}

     Sè l-îng con sè hoÆc ch÷ {With}

     Sè l-îng ch÷ sè thËp ph©n {Decimals}

     M« t¶ biÕn/nh·n biÕn {Lable} vµ nh·n trÞ sè biÕn
     {Values}

     C¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu do ng-êi sö dông thiÕt
     lËp {Missing}

     §é réng cña cét {Width}

     C¨n lÒ {Align}

     Thang ®o {Measure}
  §Ó thÓ hiÖn hoÆc ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh cña biÕn

     Lµm cho cöa sæ Data Editor trë thµnh cöa sæ ho¹t
     ®éng

     Nh¾p ®óp mét tªn biÕn ë ®Ønh cña cét trong b¶ng
     Data View, hoÆc nh¾p b¶ng Variable View.

     §Ó ®Þnh nghÜa mét biÕn míi, nhËp mét tªn biÕn
     trong bÊt kú hµng rçng nµo

     Chän thuéc tÝnh mµ b¹n muèn ®Þnh nghÜa hoÆc hiÖu
     chØnh.

3.2.1   Tªn biÕn

    C¸c qui t¾c d-íi ®©y ®-îc ¸p dông cho tªn biÕn:

     Tªn ph¶i b¾t ®Çu b»ng mét ch÷. C¸c ký tù cßn l¹i
     cã thÓ lµ bÊt kú ch÷ nµo, bÊt kú sè nµo, hoÆc c¸c
     biÓu t-îng nh- @, #, _, hoÆc $.

     Tªn biÕn kh«ng ®-îc kÕt thóc b»ng mét dÊu chÊm.
                    18
     Tr¸nh dïng c¸c tªn biÕn mµ kÕt thóc víi mét dÊu
     g¹ch d-íi cÇn (®Ó tr¸nh xung ®ét víi c¸c biÕn
     ®-îc tù ®éng lËp bëi mét vµi thñ tôc)

     §é dµi cña tªn biÕn kh«ng v-ît qu¸ 8 ký tù.

     DÊu c¸ch vµ c¸c ký tù ®Æc biÖt (vÝ dô nh- !, ?,
     „, vµ *) kh«ng ®­îc sö dông

     Tõng tªn biÕn ph¶i ®¬n chiÕc/duy nhÊt; kh«ng ®-îc
     phÐp trïng lÆp. Kh«ng ®-îc dïng ch÷ hoa ®Ó ®Æt
     tªn biÕn. C¸c tªn NEWVAR, NewVar, vµ newvar ®-îc
     xem lµ gièng nhau.

3.2.2   C¸c thang ®o

     B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh thang ®o d-íi d¹ng tû lÖ (d÷
     liÖu d¹ng sè trªn mét thang ®ã kho¶ng hoÆc thang
     ®o tû lÖ), thø bËc hoÆc ®Þnh danh. D÷ liÖu ®Þnh
     danh hoÆc thø bËc cã thÓ cã d¹ng chuçi (ch÷ a, b,
     c…) hoÆc d¹ng sè.

3.2.3   Lo¹i biÕn

    Variable Type x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu ®èi víi tõng
    biÕn. Theo mÆc ®Þnh, mäi biÕn míi ®-îc gi¶ sö lµ
    d¹ng sè. B¹n sö dông Define Variable ®Ó thay ®æi
    lo¹i d÷ liÖu. Néi dung cña hép tho¹i Variable Type
    phô thuéc vµo lo¹i d÷ liÖu ®· ®-îc thu thËp. §èi
    víi mét sè lo¹i d÷ liÖu, cã nh÷ng « cho ®é réng vµ
    sè thËp ph©n (Xem vÝ dô H×nh 5-4); ®èi víi lo¹i
    kh¸c b¹n chØ ®¬n gi¶n chän mét ®Þnh d¹ng tõ mét
    danh s¸ch cuèn (xem vÝ dô h×nh 5.4b) c¸c lo¹i d÷
    liÖu cho tr-íc.

    H×nh 5-4: Hép tho¹i Variable Type
                19
    C¸c lo¹i d÷ liÖu lµ d¹ng sè {numeric}, dÊu ph¶i
    {comma}, dÊu chÊm. {dot}, ghi chó khoa häc
    {Scientific notation}, ngµy th¸ng {Date}, ®«-la
    {Dollar}, tiÒn tuú biÕn {custom currency} vµ chuçi
    {string}.

    H×nh 5-4: Hép tho¹i Variable Type víi d¹ng d÷ liÖu
    lµ ngµy th¸ng
  §Ó ®Þnh nghÜa lo¹i d÷ liÖu

   Nh¾p nóm trong « Type ®èi víi biÕn b¹n muèn ®Þnh
    nghÜa

   Chän lo¹i d÷ liÖu trong hép tho¹i Data Type.


3.2.4   Nh·n biÕn {Variable Labels}

    Do tªn biÕn chØ cã thÓ dµi 8 ký tù, c¸c nh·n biÕn
    cã thÓ dµi ®Õn 256 ký tù, vµ nh÷ng nh·n m« t¶ nµy
    ®-îc thÓ hiÖn trong c¸c kÕt xuÊt.
                  20
3.2.5   Nh·n trÞ sè cña biÕn {Value Labels}

    B¹n cã thÓ chØ ®Þnh c¸c nh·n m« t¶ ®èi víi tõng trÞ
    sè cña biÕn. §iÒu nµy cùc kú h÷u Ých nÕu d÷ liÖu
    cña b¹n sö dông c¸c m· d¹ng sè ®Ó ®¹i diÖn cho c¸c
    nhãm/tæ kh«ng ph¶i d¹ng sè (vÝ dô m· 1 vµ 2 cho nam
    vµ n÷). Nh· trÞ sè cña biÕn cã thÓ dµi ®Õn 60 ký
    tù. Nh·n trÞ sè cña biÕn kh«ng cã s½n ®èi víi c¸c
    biÕn d¹ng chuçi dµi (c¸c biÕn d¹ng chuçi dµi h¬n 8
    ký tù).

    H×nh 5-5: Hép tho¹i Value Labels
  §Ó ®Þnh nghÜa nh·n trÞ sè cña  d÷ liÖu

   Nh¾p nóm trong « Values ®èi víi biÕn b¹n muèn ®Þnh
    nghÜa

   §èi víi tõng trÞ sè, nhËp trÞ sè vµ nhËp mét nh·n

   Nh¾p Add ®Ó nhËp nh·n trÞ sè.


3.2.6   TrÞ sè khuyÕt thiÕu {Missing Value}

    Missng Value ®Þnh nghÜa c¸c trÞ sè nh- lµ khuyÕt
    thiÕu – cña ng-êi sö dông. Th«ng th-êng chóng ta
    muèn biÕt t¹i sao th«ng tin l¹i bÞ khuyÕt thiÕu.
    VÝ dô b¹n cã thÓ ph©n biÖt gi÷a trÞ sè khuyÕt thiÕu
    do mét ®èi t-îng ®iÒu tra tõ chèi tr¶ lêi mét c©u
    hái vµ trÞ sè khuyÕt thiÕu do c©u hái ®ã kh«ng ¸p
    dông ®èi víi ng-êi nµy. C¸c trÞ sè ®-îc chØ ®Þnh lµ
    khuyÕt thiÕu cña ng-êi sö dông ®-îc ®¸nh dÊu ®Ó                    21
 ®-îc SPSS ®èi xö ®Æc biÖt trong hÇu hÕt c¸c tÝnh
 to¸n.

  B¹n cã thÓ nhËp ®Õn 3 trÞ sè khuyÕt thiÕu riªng
  biÖt, mét ph¹m vi kho¶ng c¸ch trÞ sè khuyÕt thiÕu
  hoÆc mét ph¹m vi céng víi mét trÞ sè khuyÕt thiÕu
  riªng biÖt.

  C¸c ph¹m vi cã thÓ ®-îc chØ ®Þnh cho c¸c biÕn
  d¹ng sè

  B¹n kh«ng thÓ ®Þnh nghÜa trÞ sè khuyÕt thiÕu cho
  c¸c biÕn d¹ng chuçi dµi (h¬n 8 ký tù)

                     Mäi d÷ liÖu
 C¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu ®èi víi biÕn d¹ng chuçi .
 d¹ng chuçi, bao gåm c¶ trÞ sè rçng, ®-îc chuyÓn ®æi
 thµnh c¸c trÞ sè b×nh th-êng (kh«ng ph¶i lµ khuyÕt
 thiÕu) trõ phi b¹n ®Þnh nghÜa chóng mét c¸ch trùc
 tiÕp nh- lµ c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu. §Ó ®Þnh nghÜa
 trÞ sè rçng nh- lµ trÞ sè khuyÕt thiÕu ®èi víi biÕn
 d¹ng chuçi, h·y nhËp mét dÊu c¸ch vµo mét trong
 nh÷ng tr-êng ®èi víi Discrete missing values.

 H×nh 5-6: Hép tho¹i Missing Values
§Ó ®Þnh nghÜa c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu cho mét biÕn

 Nh¾p nóm trong « Missing ®èi víi biÕn b¹n muèn ®Þnh
 nghÜa

 NhËp c¸c trÞ sè hay c¸c ph¹m vi/kho¶ng ®¹i diÖn cho
 trÞ sè khuyÕt thiÕu.

¸p dông c¸c thuéc tÝnh ®Þnh nghÜa biÕn cho c¸c biÕn kh¸c


                  22
 Mét khi b¹n ®· ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh cho mét
 biÕn, b¹n cã thÓ sao chÐp mét hoÆc mét sè thuéc
 tÝnh vµ ¸p dông chóng cho mét hoÆc mét sè biÕn
 kh¸c.

§Ó ¸p dông c¸c thuéc tÝnh ®Þnh nghÜa biÕn cho c¸c biÕn kh¸c

 Trong b¶ng Variable View, chän « hoÆc c¸c « cã
 thuéc tÝnh ®· ®-îc ®Þnh nghÜa mµ b¹n muèn ¸p dông
 cho c¸c biÕn kh¸c

 Tõ thanh menu chän

 Edit
   Copy

 Chän « (hoÆc c¸c «) mµ b¹n muèn ¸p dông thuéc tÝnh.
 B¹n cã thÓ chän nhiÒu biÕn.

 Tõ thanh menu chän

 Edit
   Paste

 NÕu b¹n sao chÐp thuéc tÝnh cho c¸c hµng rçng, c¸c biÕn míi ®-îc
 lËp víi víi c¸c thuéc tÝnh mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ nh-ng kh«ng ph¶i
 mÆc ®Þnh cho nh÷ng thuéc tÝnh ®-îc chän.


3.3 NhËp d÷ liÖu

 B¹n cã thÓ nhËp d÷ liÖu trùc tiÕp tõ b¶ng Data View trong cöa sæ
 Data Editor. B¹n cã thÓ nhËp d÷ liÖu theo bÊt kú trËt tù nµo. B¹n
 cã thÓ nhËp d÷ liÖu theo ®èi t-îng hoÆc theo biÕn, hoÆc theo khu
 vùc ®-îc chän, hoÆc theo tõng «

  ¤ ho¹t ®éng (« con trá) lu«n ®-îc lµm s¸ng

  Tªn biÕn vµ sè cña hµng cña « ho¹t ®éng ®-îc thÓ
  hiÖn ë gãc cao bªn tr¸i cña cöa sæ Data Editor.

  Khi b¹n chän mét « vµ nhËp mét trÞ sè th× nã sÏ
  ®-îc thÓ hiÖn ë khoang hiÖu ®Ýnh d÷ liÖu n»m ë
  trªn cña Data Editor
                  23
   C¸c trÞ sè kh«ng ®-îc ghi cho ®Õn khi b¹n nhÊn
   Enter hoÆc chän « kh¸c

   §Ó nhËp bÊt kú g× kh¸c mét d÷ liÖu d¹ng sè, tr-íc
   hÕt ph¶i ®Þnh nghÜa lo¹i d÷ liÖu.

 NÕu b¹n nhËp mét trÞ sè vµo mét cét rçng, Data Editor
 tù ®éng t¹o ra mét biÕn míi vµ chØ ®Þnh mét tªn biÕn.

 H×nh 5-7: File d÷ liÖu lµm viÖc trong Data View
Sè cña   Tªn       Khoang hiÖu ®Ýnh d÷  ¤ ho¹t
hµng    biÕn          liÖu      ®éng
 §Ó nhËp d÷ liÖu d¹ng sè

  Chän mét « trong b¶ng DataView

  NhËp trÞ sè. TrÞ sè nµy ®-îc thÓ hiÖn trong khoang
  hiÖu ®Ýnh d÷ liÖu ë ®Ønh cña Data Editor

  NhÊn Enter hoÆc chän mét « kh¸c ®Ó ghi trÞ sè nµy.

 §Ó nhËp d÷ liÖu kh«ng ph¶i d¹ng sè

  Nh¾p ®óp mét tªn biÕn ë ®Ønh cña cét          trong b¶ng
  Data View hoÆc nh¾p b¶ng Variable View

  Nh¾p nóm trong « Type ®èi víi biÕn nµy                   24
 Chän lo¹i d÷ liÖu trong hép tho¹i Variable Type.

 Nh¾p OK

 Nh¾p ®óp sè cña hµng hoÆc nh¾p b¶ng Data View

 NhËp d÷ liÖu trong hµng ®èi víi biÕn võa míi ®-îc
 ®Þnh nghÜa.

§Ó sö dông nh·n cña trÞ sè khi nhËp d÷ liÖu

 NÕu nh·n trÞ sè kh«ng xuÊt hiÖn trong b¶ng Data
 View, tõ thanh menu chän
 View
   Value Labels

 Nh¾p lªn « mµ trong ®ã b¹n muèn nhËp trÞ sè

 Chän mét nh·n trÞ sè tõ danh s¸ch më xuèng

 TrÞ sè ®-îc nhËp vµo vµ nh·n trÞ sè ®-îc thÓ hiÖn
 trong «.

 Chó ý: §iÒu nµy chØ lµm viÖc nÕu b¹n ®· ®Þnh nghÜa
 nh·n trÞ sè cña biÕn.

C¸c giíi h¹n vÒ trÞ sè cña d÷ liÖu

 Lo¹i biÕn vµ ®é réng cña d÷ liÖu ®-îc thiÕt lËp sÏ
 qui ®Þnh lo¹i d÷ liÖu cã thÓ nhËp vµo « trong Data
 View.

  NÕu b¹n gâ mét ký tù kh«ng ®-îc chÊp nhËn bëi
  lo¹i biÕn, Data Editor sÏ ph¸t ra tiÕng kªu bÝp
  vµ kh«ng nhËp ký tù vµo.

  Víi c¸c biÕn d¹ng chuçi, c¸c ký tù n»m ngoµi ®é
  réng ®-îc ®Þnh nghÜa sÏ kh«ng ®-îc chÊp nhËn.

  Víi c¸c biÕn d¹ng sè, c¸c trÞ sè nguyªn v-ît qu¸
  ®é réng vÉn cã thÓ ®-îc nhËp vµo, nh-ng Data
  Editor thÓ hiÖn hoÆc lµ chó gi¶i khoa häc hoÆc lµ
  c¸c dÊu hoa thÞ trong « ®Ó chØ ra r»ng trÞ sè nµy
  réng h¬n ®é réng ®-îc ®Þnh nghÜa. §Ó thÓ hiÖn trÞ
  sè trong «, thay ®æi ®é réng cña biÕn. (Chó ý:

                   25
      Thay ®æi ®é rang cña cét kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn ®é
      réng cña biÕn.)

  3.4 HiÖu ®Ýnh d÷ liÖu trong b¶ng Data View

    Víi Data Editor, b¹n cã thÓ hiÖu ®Ýnh trÞ sè cña d÷
    liÖu trong b¶ng Data View theo nhiÒu c¸ch. B¹n cã
    thÓ:

      Thay ®æi trÞ sè cña d÷ liÖu

     C¾t, sao chÐp, vµ d¸n c¸c trÞ sè cña d÷ liÖu

     Thªm vµo hoÆc xo¸ c¸c ®èi t-îng

     Thªm vµo hoÆc xo¸ c¸c biÕn

     Thay ®æi trËt tù cña c¸c biÕn

  §Ó thay thÕ hoÆc hiÖu ®Ýnh mét trÞ sè cña d÷ liÖu

  §Ó xo¸ trÞ sè cò vµ nhËp mét trÞ sè míi:

     Trong b¶ng Data View, nh¾p ®óp vµo «. TrÞ sè ®-îc
      thÓ hiÖn trong khoang hiÖu ®Ýnh d÷ liÖu.

     HiÖu ®Ýnh trÞ sè trùc tiÕp tõ « hoÆc trong khoang
      hiÖu ®Ýnh d÷ liÖu.

     NhÊn Enter (hoÆc chuyÓn sang « kh¸c) ®Ó ghi trÞ
      sè míi.

3.4.1    C¾t, sao chÐp vµ d¸n c¸c trÞ sè cña d÷ liÖu

    B¹n cã thÓ c¾t, sao chÐp vµ d¸n c¸c trÞ sè cña tõng
    « hoÆc mét nhãm c¸c trÞ sè trong Data Editor. B¹n
    cã thÓ:

     ChuyÓn hoÆc sao chÐp trÞ sè cña mét « sang mét «
     kh¸c.

     ChuyÓn hoÆc sao chÐp trÞ sè cña mét « sang mét
     nhãm c¸c «.                    26
     ChuyÓn hoÆc sao chÐp trÞ sè cña mét ®èi t-îng
     sang cho mét nhãm c¸c ®èi t-îng.

     ChuyÓn hoÆc sao chÐp trÞ sè cña mét biÕn sang cho
     mét nhãm c¸c biÕn.

     ChuyÓn hoÆc sao chÐp trÞ sè cña mét nhãm c¸c «
     sang cho mét nhãm c¸c « kh¸c.

3.4.2   ChÌn thªm c¸c ®èi t-îng míi

    NhËp d÷ liÖu vµo mét « trong mét hµng rçng sÏ tù
    ®éng t¹o ra mét ®èi t-îng míi. Data Editor sÏ chÌn
    c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu ®èi víi mäi biÕn kh¸c cho
    ®èi t-îng ®ã. NÕu cã bÊt kÓ hµng rçng nµo n»m gi÷a
    ®èi t-îng míi vµ c¸c ®èi t-îng ®· cã s½n, c¸c hµng
    rçng ®ã còng trë thµnh c¸c ®èi t-îng míi víi c¸c
    trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ thèng ®èi víi mäi biÕn.

    B¹n cã thÓ chÌn c¸c ®èi t-îng míi vµo gi÷a c¸c ®èi
    t-îng ®· cã s½n.

  §Ó chÌn mét ®èi t-îng míi gi÷a c¸c ®èi t-îng ®· cã s½n

   Trong Data View, chän bÊt kú « nµo trong ®èi t-îng
    (hµng) n»m d-íi vÞ trÝ n¬i mµ b¹n muèn chÌn ®èi
    t-îng míi.

   Tõ thanh menu chän

    Data
      Insert Case

    Mét hµng míi ®-îc chÌn vµo vµ mäi mäi biÕn cña ®èi
    t-îng míi nµy ®Òu nhËn ®-îc trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ
    thèng.

3.4.3   ChÌn mét biÕn míi

    NhËp d÷ liÖu vµo mét cét rçng trong b¶ng Data View
    hoÆc trong mét hµng rçng trong b¶ng Variable View
    sÏ tù ®éng t¹o ra mét biÕn míi víi mét tªn biÕn mÆc
    ®Þnh (tiÒn tè var vµ mét chuçi sè tuÇn tù) vµ mét
    ®Þnh d¹ng d÷ liÖu mÆc ®Þnh (d¹ng sè). Data Editor

                    27
 chÌn trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ thèng cho mäi ®èi t-îng
 ®èi víi biÕn míi nµy. NÕu cã bÊt kú cét rçng nµo
 trong b¶ng Data View hoÆc hµng rçng nµo trong b¶ng
 Variable View gi÷a biÕn míi vµ c¸c biÕn ®· cã s½n,
 th× nh÷ng cét nµy (trong b¶ng Data View) hoÆc hµng
 nµy (trong b¶ng Variable View) còng trë thµnh biÕn
 míi víi trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ thèng cho mäi ®èi
 t-îng.

§Ó chÌn mét biÕn míi gi÷a c¸c biÕn ®· cã s½n

 Chän bÊt kú « nµo trong biÕn bªn ph¶i cña (b¶ng
 Data View) hoÆc d-íi (cña b¶ng Variable View) vÞ
 trÝ mµ b¹n muèn chÌn biÕn míi vµo.

 Tõ thanh menu chän

 Data
   Insert Variable

  Mét hµng míi ®-îc chÌn vµo víi trÞ sè khuyÕt
 thiÕu hÖ thèng cho mäi ®èi t-îng.

§Ó chuyÓn mét biÕn trong Data Editor

 NÕu b¹n muèn ®Æt vÞ trÝ biÕn gi÷a hai biÕn ®· cã
 s½n, h·y chÌn mét biÕn vµo vÞ trÝ n¬i b¹n muèn di
 chuyÓn biÕn ®Õn ®ã

 §èi víi biÕn b¹n muèn chuyÓn, nh¾p tªn biÕn ë ®Ønh
 cña cét trong b¶ng Data View hoÆc sè hµng trong
 b¶ng Variable View. Toµn bé biÕn sÏ ®-îc lµm næi
 bËt/t« s¸ng.

 Tõ thanh menu chän

 Edit
   Cut

 Nh¾p vµo tªn biÕn (trong b¶ng Data View) hoÆc sè
 hµng (trong b¶ng Variable View) n¬i b¹n muèn di
 chuyÓn biÕn ®Õn. Toµn bé biÕn nµy sÏ ®-îc mµ næi
 bËt

 Tõ thanh menu chän


                    28
    Edit
      Paste


3.4.4   Thay ®æi lo¹i d÷ liÖu

    B¹n cã thÓ thay ®æi lo¹i d÷ liÖu cho mét biÕn bÊt
    kÓ lóc nµo cã sö dông hép tho¹i Variable Type trong
    b¶ng Variable View, vµ Data Editor sÏ cè g¾ng
    chuyÓn ®æi c¸c trÞ sè hiÖn cã sang lo¹i míi. NÕu
    kh«ng thÓ chuyÓn ®æi ®-îc th× trÞ sè khuyÕt thiÕu
    hÖ thèng sÏ ®-îc chØ ®Þnh. C¸c qui t¾c chuyÓn ®æi
    còng gièng nh- tr-êng hîp d¸n trÞ sè vµo mét biÕn
    cã ®Þnh d¹ng kh¸c. NÕu sù thay ®æi trong ®Þnh d¹ng
    cña d÷ liÖu cã thÓ g©y ra c¸c ®Æc t¶ cña trÞ sè
    khuyÕt thiÕu hoÆc nh·n trÞ sè, Data Editor thÓ hiÖn
    mét hép c¶nh b¸o vµ hái nÕu nh- b¹n muèn tiÕp tôc
    víi viÖc thay ®æi hay huû bá nã.

  3.5 T×nh tr¹ng läc ®èi t-îng trong Data Editor

    H×nh 5-9: C¸c ®èi t-îng ®-îc läc trong Data Editor
    C¸c ®èi
    t-îng bÞ
    läc (bÞ
    lo¹i
    trõ)
                  29
NÕu b¹n chän mét tËp hîp phô c¸c ®èi t-îng   nh-ng
kh«ng lo¹i bá nh÷ng ®èi t-îng kh«ng ®-îc    chän,
nh÷ng ®èi t-îng kh«ng ®-îc chän ®-îc ®¸nh dÊu  trong
Data Editor víi mét ®o¹n th¼ng n»m chÐo trong  c¸c «
sè hµng.
            30
4   Bµi 4: C¸c phÐp biÕn ®æi d÷ liÖu

  Trong mét tr-êng hîp lý t-ëng, d÷ liÖu ban ®Çu
  (th«) cña b¹n lµ thÝch hîp hoµn toµn cho lo¹i ph©n
  tÝch mµ b¹n muèn tiÕn hµnh, vµ mäi quan hÖ gi÷a c¸c
  biÕn lµ hoÆc tuyÕn tÝnh mét c¸ch thÝch hîp hoÆc gÇn
  nh- trùc giao. RÊt ®¸ng tiÕc ®©y lµ tr-êng hîp rÊt
  hiÕm cã. C¸c ph©n tÝch s¬ bé cã thÓ béc lé c¸c
  tr×nh tù m· ho¸ bËt tiÖn hoÆc c¸c sai sè do m· ho¸,
  hoÆc biÕn ®æi d÷ liÖu cã thÓ bÞ ®ßi hái ®Ó bé lé
  mèi quan hÖ thùc gi÷a c¸c biÕn.

  B¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp biÕn ®æi tõ nh÷ng
  nhiÖm vô ®¬n gi¶n, ch¼ng h¹n nh- thu nhá sè nhãm/tæ
  ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, hoÆc phøc t¹p h¬n nh- t¹o
  c¸c biÕn míi dùa trªn c¸c ph-¬ng tr×nh phøc t¹p vµ
  c¸c c©u lÖnh/khai b¸o cã ®iÒu kiÖn

4.1 TÝnh to¸n biÕn {Compute Variable}

  Thñ tôc Compute Variable tÝnh to¸n c¸c trÞ sè cña
  mét biÕn ®-îc dùa trªn sù biÕn ®æi cña mét biÕn
  kh¸c

   B¹n cã thÓ tÝnh c¸c trÞ sè cho c¸c biÕn d¹ng sè
   hoÆc d¹ng chuçi (c¸c ký tù chuçi cã d¹ng sè)

   B¹n cã thÓ lËp c¸c biÕn míi hoÆc thay thÕ c¸c trÞ
   sè cña biÕn ®· cã. §èi víi biÕn míi, b¹n còng cã
   thÓ chØ ®Þnh lo¹i biÕn vµ nh·n biÕn.

   B¹n cã thÓ tÝnh to¸n c¸c trÞ sè mét c¸ch cã chän
   läc ®èi víi c¸c tËp hîp con cña d÷ liÖu dùa trªn
   c¸c ®iÒu kiÖn l«-gic.

   B¹n cã thÓ sö dông trªn 70 hµm lËp s½n {built-
   in}, bao gåm c¸c hµm ®¹i häc, c¸c hµm thèng kª,
   c¸c hµm ph©n bè vµ c¸c hµm chuçi.

§Ó tÝnh to¸n biÕn

 Tõ thanh menu chän


              31
    Transform
      Compute…

   §¸nh tªn cña biÕn ®Ých {target variable}. Nã cã thÓ
    lµ mét biÕn ®· cã hoÆc mét biÕn míi sÏ ®-îc bæ sung
    vµo file d÷ liÖu lµm viÖc.

   X©y dùng mét biÓu thøc, hoÆc d¸n c¸c bé phËn vµo
    Numeric Expression hoÆc gâ trùc tiÕp vµo ®ã.

        D¸n c¸c hµm tõ danh s¸ch c¸c hµm {Functions}
        vµ nhËp c¸c tham sè ®-îc biÓu thÞ b»ng c¸c
        dÊu hái

        C¸c h»ng sè d¹ng chuçi ph¶i ®-îc ®Ó trong
        dÊu më ®ãng ngoÆc ®¬n hoÆc ngoÆc kÐp

        C¸c h»ng sè d¹ng sè ph¶i ®-îc nhËp theo ®Þnh
        d¹ng kiÓu Hoa Kú víi dÊu chÊm (.) lµ dÊu
        thËp ph©n.

    §èi víi biÕn d¹ng chuçi míi, b¹n cßn ph¶i chän
    Type&Lable ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu.

    H×nh 6-1: Hép tho¹i Compute Variable
4.1.1   TÝnh to¸n biÕn víi tuú chän If Cases

    Hép tho¹i If Cases cho phÐp b¹n ¸p dông phÐp chuyÓn
    ®æi d÷ liÖu ®èi víi c¸c nhãm c¸c ®èi t-îng ®-îc


                  32
   chän läc, cã sö dông c¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn. Mét
   biÓu thøc ®iÒu kiÖn tr¶ l¹i mét trÞ sè ®óng hay sai
   hoÆc khuyÕt thiÕu cho tõng ®èi t-îng.

    NÕu kÕt qu¶ cña mét biÓu thøc ®iÒu kiÖn lµ true
    {®óng}, phÐp biÕn ®æi ®-îc ¸p dông cho ®èi t-îng

    NÕu kÕt qu¶ cña mét biÓu thøc ®iÒu kiÖn lµ false
    {sai} hoÆc missing {khuyÕt thiÕu}, phÐp biÕn ®æi
    kh«ng ®-îc ¸p dông cho ®èi t-îng

    HÇu hÕt c¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn sö dông mét hoÆc
    mét sè trong 6 dÊu quan hÖ (<, >, <= (nhá h¬n vµ
    b»ng), >= (b»ng vµ lín h¬n), = vµ ~= (kh¸c)) trªn
    b¶ng tÝnh to¸n.

    C¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn cã thÓ bao hµm c¸c tªn
    biÕn, c¸c h»ng sè, c¸c phÐp to¸n sè häc, c¸c hµm
    sè vµ hµm kh¸c, c¸c biÕn l«-gÝc vµ c¸c thao t¸c
    cã ®iÒu kiÖn kh¸c

4.1.2  Type&Label {Lo¹i vµ nh·n biÕn} trong hép tho¹i  Compute
  Variable

   Theo mÆc ®Þnh c¸c biÕn míi cã d¹ng sè. §Ó tÝnh to¸n
   mét biÕn d¹ng chuçi b¹n ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu
   vµ ®é réng

   Label.Nh·n biÕn lµ kh«ng b¾t buéc ph¶i ®Þnh nghÜa,
   vµ cã thÓ dµi ®Õn 120 ký tù. B¹n cã thÓ nhËp mét
   nh·n biÕn hoÆc sö dông 110 ký tù ®Çu tiªn cña biÓu
   thøc tÝnh to¸n nh- lµ nh·n biÕn.

   Type.C¸c biÕn ®-îc tÝnh to¸n cã thÓ lµ d¹ng sè hoÆc
   d¹ng chuçi (ch÷ c¸i kiÓu con sè). C¸c biÕn d¹ng
   chuçi kh«ng thÓ ®-îc ding trong c¸c phÐp tÝnh to¸n.

   H×nh 6-2: Hép tho¹i lo¹i vµ nh·n biÕn trong thñ tôc
   Compute Variable
                33
4.2 §Õm sè lÇn x¶y ra cña c¸c trÞ sè trong c¸c ®èi
  t-îng

 Hép tho¹i nµy to¹ nªn mét biÕn ®Õm sè lÇn x¶y ra
 cña cïng trÞ sè hoÆc c¸c trÞ sè trong mét danh s¸ch
 c¸c biÕn cho tõng ®èi t-îng. VÝ dô mét cuéc ®iÒu
 tra cã thÓ bao gåm mét danh s¸ch c¸c t¹p chÝ víi
 hép ®¸nh dÊu cã/kh«ng ®Ó chØ ra xem lo¹i t¹p chÝ
 nµo mµ tõng ®èi t-îng ®iÒu tra ®äc. B¹n cã thÓ ®Õm
 sè c©u tr¶ lêi cã cho tõng ®èi t-îng ®iÒu tra ®Ó
 t¹o ra mét biÕn míi chøa ®ùng tæng sè t¹p chÝ ®-îc
 ®äc.

 H×nh 6-3: §Õm sè lÇn x¶y ra cña c¸c trÞ sè trong
 c¸c ®èi t-îng
 §Ó ®Õm sè lÇn c¸c trÞ sè x¶y ra trong c¸c ®èi t-îng

 Tõ thanh menu chän

 Transform
   Count…
                  34
 Chän mét hay h¬n mét biÕn cïng lo¹i (d¹ng sè hoÆc
 d¹ng chuçi)

 Nh¾p Define Variable vµ x¸c ®Þnh lo¹i trÞ sè hoÆc c¸c
 trÞ sè nµo sÏ ®-îc ®Õm.

 Kh«ng b¾t buéc, b¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa mét tËp hîp
 con c¸c ®èi t-îng ®Ó ®Õm sè lÇn x¶y ra cña c¸c trÞ
 sè.

 Hép tho¹i If Cases ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp con
 gièng nh- ®-îc m« t¶ trong phÇn Compute Variable.

§Õm c¸c trÞ sè trong c¸c ®èi t-îng: C¸c trÞ sè cÇn ®Õm

 TrÞ sè cña biÕn ®Ých (trong hép tho¹i chÝnh) ®-îc
 t¨ng thªm 1 cho mçi lÇn khi mét trong nh÷ng biÕn
 ®-îc lùa chän tho¶ m·n mét ®Æc t¶ trong Value to
 Count. NÕu mét ®èi t-îng tho¶ m·n mét sè m« t¶ ®èi
 víi bÊt kú biÕn nµo, biÕn ®Ých ®-îc t¨ng mét sè lÇn
 t-¬ng øng ®èi víi biÕn ®ã.

 C¸c ®Æc t¶ vÒ trÞ sè cã thÓ bao gåm c¸c trÞ sè
 riªng biÖt, c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu (hÖ thèng hoÆc
 ng-êi sö dông), vµ c¸c ph¹m vi {range}. C¸c ph¹m vi
 bao gåm c¸c ®iÓm cuèi cña chóng vµ bÊt kú trÞ sè
 khuyÕt thiÕu cña ng-êi sö dông cã ®é lín r¬i vµo
 trong ph¹m vi ®ã.

 H×nh 6-4: Hép tho¹i c¸c trÞ sè cÇn ®Õm
                  35
  4.3 M· ho¸ l¹i d÷ liÖu

   B¹n cã thÓ biÕn ®æi trÞ sè d÷ liÖu b»ng c¸ch m· ho¸
   l¹i chóng

4.3.1  M· ho¸ l¹i d÷ liÖu ngay trong     biÕn cã s½n  (kh«ng t¹o
  thµnh biÕn míi)

   M· ho¸ l¹i d÷ liÖu ngay trong biÕn cã s½n {Recode
   into Same Variable} g¸n l¹i c¸c trÞ sè cña biÕn
   ®ang cã hoÆc c¾t gi¶m bít c¸c ph¹m vi cña c¸c trÞ
   sè ®ang cã vµo c¸c trÞ sè míi

   B¹n cã thÓ m· ho¸ c¸c biÕn d¹ng sè vµ d¹ng chuçi.
   NÕu b¹n chän nhiÒu biÕn, chóng ph¶i cã cïng lo¹i.
   B¹n kh«ng thÓ m· ho¸ c¸c biÕn d¹ng chuçi vµ d¹ng sè
   cïng víi nhau.

   H×nh 6-7: Hép tho¹i Recode into Same Variables
  §Ó m· ho¸ l¹i d÷ liÖu ngay trong biÕn ®· cã s½n

   Tõ thanh menu chän

   Transform
     Recode
         Into Same Variables…

   Chän  c¸c biÕn mµ b¹n muèn m· ho¸, NÕu b¹n chän
   nhiÒu biÕn, chóng ph¶i cã cïng d¹ng (chuçi hoÆc sè)

   Nh¾p vµo Old and New Values vµ ®Þnh râ c¸ch m· ho¸
   l¹i trÞ sè.


                     36
 Mét c¸ch tuú chän, b¹n cã thÓ chän mét nhãm c¸c ®èi
 t-îng ®Ó m· ho¸

 Hép tho¹i If Cases ®Ó x¸c ®Þnh mét nhãm c¸c ®èi
 t-îng còng gièng nh- ®· ®-îc m« t¶ trong môc tÝnh
 to¸n biÕn {Compute Variable}

Hép tho¹i Recode into Same Values: Old and NewValues

 B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè ®Ó m· ho¸ trong hép
 tho¹i nµy. Mäi chØ ®Þnh vÒ trÞ sè ph¶i cïng lo¹i d÷
 liÖu (d¹ng sè hay d¹ng chuçi) gièng nh- cña c¸c
 biÕn ®· ®-îc chän trong hép tho¹i chÝnh.

      TrÞ sè (hoÆc c¸c trÞ sè) bÞ m· ho¸. B¹n cã
 Old Value.
 thÓ m· ho¸ c¸c trÞ sè ®¬n, mét ph¹m vi c¸c trÞ sè
 vµ c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu. C¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu
 hÖ thèng vµ c¸c ph¹m vi kh«ng thÓ ®-îc chän ®èi víi
 c¸c biÕn d¹ng chuçi bëi v× kh«ng cã kh¸i niÖm nµo
 ¸p dông cho c¸c biÕn d¹ng chuçi. C¸c ph¹m vi bao
 gåm c¸c ®iÓm cuèi cña chóng vµ mäi trÞ sè khuyÕt
 thiÕu cña ng-êi sö dông n»m trong ph¹m vi nµy.

      TrÞ sè ®¬n mµ trong nã tõng trÞ sè cò hoÆc
 New Value.
 ph¹m vi cña c¸c trÞ sè ®-îc m· ho¸. B¹n cã thÓ nhËp
 mét trÞ sè hoÆc chØ ®Þnh trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ
 thèng.

     Danh s¸ch c¸c trÞ sè sÏ ®-îc sö dông ®Ó m·
 Old->New.
 ho¸ biÕn (hoÆc c¸c biÕn). B¹n cã thÓ bæ sung, thay
 ®æi hoÆc lo¹i bá c¸c trÞ sè nµy ra khái danh s¸ch.
 Danh s¸ch ®-îc tù ®éng s¾p xÕp, dùa trªn c¸c trÞ sè
 cò, sö dông trËt tù sau: c¸c trÞ sè ®¬n, c¸c trÞ sè
 khuyÕt thiÕu, c¸c ph¹m vi vµ mäi trÞ sè kh¸c. NÕu
 b¹n thay ®æi mét trÞ sè trong danh s¸ch, thñ tôc sÏ
 tù ®éng s¾p xÕp l¹i danh s¸ch, nÕu cÇn thiÕt, ®Ó
 duy tr× trËt tù nµy.

 H×nh 6-8: Hép tho¹i Old and New Values
                37
4.3.2   M· ho¸ thµnh biÕn kh¸c

    Thñ tôc Recode into Different Variables g¸n l¹i c¸c
    trÞ sè cña c¸c biÕn cã s½n hoÆc c¸c ph¹m vi cña c¸c
    trÞ sè cã s½n vµo c¸c trÞ sè míi cña mét biÕn míi.
    VÝ dô b¹n cã thÓ m· ho¸ l-¬ng n¨m cña ®èi t-îng
    ®iÒu tra vµo mét biÕn míi cã c¸c trÞ sè lµ l-¬ng
    n¨m nh-ng chia theo kho¶ng.

     B¹n cã thÓ m· ho¸ c¸c biÕn d¹ng sè vµ d¹ng chuçi

     B¹n cã thÓ m· ho¸ c¸c biÕn d¹ng sè sang d¹ng
     chuçi vµ ng-îc l¹i

     NÕu b¹n chän nhiÒu biÕn, chóng ph¶i cã cïng lo¹i
     biÕn. B¹n kh«ng thÓ cïng mét lóc m· ho¸ l¹i c¶
     biÕn d¹ng sè lÉn biÕn d¹ng chuçi ®-îc.

    H×nh 6-9: Hép tho¹i Recode into Different Variables
                  38
§Ó m· ho¸ l¹i d÷ liÖu sang biÕn míi

 Tõ thanh menu chän

 Transform
   Recode
       Into Different Variables…

 Chän c¸c biÕn mµ b¹n muèn m· ho¸, NÕu b¹n chän
 nhiÒu biÕn, chóng ph¶i cã cïng d¹ng (chuçi hoÆc sè)

 NhËp mét tªn biÕn míi cho tõng biÕn vµ nh¾p Change.

 Nh¾p Old and New Values vµ ®Þnh râ c¸ch m· ho¸ l¹i
 trÞ sè.

 Mét c¸ch tuú chän, b¹n cã thÓ chän mét nhãm c¸c ®èi
 t-îng ®Ó m· ho¸

Hép tho¹i Recode into Same Values: Old and NewValues

 B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè ®Ó m· ho¸ trong hép
 tho¹i nµy. Mäi chØ ®Þnh vÒ trÞ sè ph¶i cïng lo¹i d÷
 liÖu (d¹ng sè hay d¹ng chuçi) gièng nh- cña c¸c
 biÕn ®· ®-îc chän trong hép tho¹i chÝnh.

      TrÞ sè (hoÆc c¸c trÞ sè) bÞ m· ho¸. B¹n cã
 Old Value.
 thÓ m· ho¸ c¸c trÞ sè ®¬n, mét ph¹m vi c¸c trÞ sè
 vµ c¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu. C¸c trÞ sè khuyÕt thiÕu
 hÖ thèng vµ c¸c ph¹m vi kh«ng thÓ ®-îc chän ®èi víi
 c¸c biÕn d¹ng chuçi bëi v× kh«ng cã kh¸i niÖm nµo
 ¸p dông cho c¸c biÕn d¹ng chuçi. C¸c ph¹m vi bao

                   39
gåm c¸c ®iÓm cuèi cña chóng vµ mäi trÞ sè khuyÕt
thiÕu cña ng-êi sö dông n»m trong ph¹m vi nµy.

     TrÞ sè ®¬n mµ trong nã tõng trÞ sè cò hoÆc
New Value.
ph¹m vi cña c¸c trÞ sè ®-îc m· ho¸. B¹n cã thÓ nhËp
mét trÞ sè hoÆc chØ ®Þnh trÞ sè khuyÕt thiÕu hÖ
thèng.

    Danh s¸ch c¸c trÞ sè sÏ ®-îc sö dông ®Ó m·
Old->New.
ho¸ biÕn (hoÆc c¸c biÕn). B¹n cã thÓ bæ sung, thay
®æi hoÆc lo¹i bá c¸c trÞ sè nµy ra khái danh s¸ch.
Danh s¸ch ®-îc tù ®éng s¾p xÕp, dùa trªn c¸c trÞ sè
cò, sö dông trËt tù sau: c¸c trÞ sè ®¬n, c¸c trÞ sè
khuyÕt thiÕu, c¸c ph¹m vi vµ mäi trÞ sè kh¸c. NÕu
b¹n thay ®æi mét trÞ sè trong danh s¸ch, thñ tôc sÏ
tù ®éng s¾p xÕp l¹i danh s¸ch, nÕu cÇn thiÕt, ®Ó
duy tr× trËt tù nµy.

H×nh 6-10: Hép tho¹i Old and New Values
            40
5 Bµi 5: §iÒu khiÓn file vµ biÕn ®æi
file

 C¸c file d÷ liÖu kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®-îc tæ
 chøc d-íi c¸c d¹ng lý t-ëng cho c¸c ®ßi hái riªng
 biÖt cña b¹n. B¹n lu«n cÇn ph¶i kÕt hîp c¸c file d÷
 liÖu s¾p xÕp d÷ liÖu theo mét trËt tù kh¸c nhau,
 chän mét nhãm phô c¸c ®èi t-îng, hoÆc thay ®æi ®¬n
 vÞ ph©n tÝch b»ng c¸ch gép c¸c ®èi t-îng víi nhau.
 Mét ph¹m vi lín cña kh¶ n¨ng biÕn ®æi d÷ liÖu lµ cã
 s½n, bao gåm c¸c n¨ng lùc ®Ó:

        B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu dùo vµo trÞ
 S¾p xÕp d÷ liÖu.
 sè cña mét hoÆc mét sè biÕn.

                  §Þnh d¹ng file d÷
 ChuyÓn c¸c ®èi t-îng vµ c¸c biÕn víi nhau.
 liÖu SPSS ®äc c¸c hµng lµ c¸c ®èi t-îng vµ c¸c cét
 lµ c¸c biÕn. §èi víi c¸c file trong ®ã trËt tù nµy
 ®¶o ng-îc, b¹n cã thÓ chuyÓn ®æi c¸c hµng vµ c¸c
 cét vµ ®äc d÷ liÖu trong ®Þnh d¹ng chÝnh x¸c.

       B¹n cã thÓ trén nhiÒu file víi nhau.
 Trén c¸c file.
 B¹n cã thÓ kÕt hîp c¸c file víi cïng biÕn nh-ng
 kh¸c ®èi t-îng hoÆc cïng ®èi t-îng nh-ng kh¸c biÕn.

             B¹n cã thÓ h¹n chÕ c¸c ph©n
 Chän c¸c nhãm phô c¸c ®èi t-îng.
 tÝch cña m×nh trong mét nhãm c¸c ®èi t-îng hoÆc
 tiÕn hµnh ®ång thêi c¸c phÐp ph©n tÝch trong c¸c
 nhãm ®èi t-îng kh¸c nhau.

            B¹n cã thÓ thay ®æi ®¬n vÞ cña
 Gép chung/Tæng hîp d÷ liÖu.
 phÐp ph©n tÝch b»ng c¸ch tæng hîp c¸c ®èi t-îng víi
 nhau dùa trÞ sè cña mét hoÆc mét sè biÕn lËp nhãm.

         Gia quyÒn c¸c ®èi t-îng ®Ó ph©n tÝch
 Gia quyÒn d÷ liÖu.
 dù trªn trÞ sè cña mét biÕn gia quyÒn.

5.1 S¾p xÕp c¸c ®èi t-îng

 Hép tho¹i nµy s¾p xÕp c¸c ®èi t-îng (c¸c hµng) cña
 file d÷ liÖu dùa vµo c¸c trÞ sè cña mét hoÆc mét sè


                   41
 biÕn s¾p xÕp. B¹n cöa sæ thÓ s¾p xÕp c¸c ®èi t-îng
 theo trËt tù t¨ng dÇn hoÆc gi¶m dÇn.

  NÕu b¹n chän nhiÒu biÕn s¾p xÕp, c¸c ®èi t-îng
  ®-îc s¾p xÕp theo tõng biÕn trong vßng tõng nhãm
  cña biÕn ®øng tr-íc trong danh s¸ch Short by. VÝ
  dô nÕu b¹n chän biÕn gender {giíi tÝnh} lµ biÕn
  s¾p xÕp thø nhÊt vµ minority {thiÓu sè}lµ biÕn
  s¾p xÕp thø hai, c¸c ®èi t-îng sÏ ®-îc s¾p xÕp
  theo ph©n lo¹i thiÓu sè trong tõng lo¹i giíi
  tÝnh.

  §èi víi c¸c biÕn, c¸c ch÷ in ®øng tr-íc c¸c ch÷
  th-êng gièng nã trong trËt tù s¾p xÕp.

 H×nh 7-1: Hép tho¹i Sort Cases
§Ó s¾p xÕp c¸c ®èi t-îng

 Tõ thanh menu chän

 Data
   Sort Cases …

 Chän mét hoÆc mét sè biÕn s¾p xÕp.


5.2 Chän c¸c ®èi t-îng {Select Cases}

 Thñ tôc Select Cases cung cÊp mét sè ph-¬ng ph¸p
 kh¸c nhau ®Ó chän mét nhãm c¸c ®èi t-îng dùa vµo
 c¸c tiªu chÝ bao gåm c¸c biÕn vµ c¸c biÓu thøc
 phøc. B¹n còng cã thÓ chän mét mÉu ngÉu nhiªn c¸c
 ®èi t-îng. Tiªu chÝ dïng ®Ó ®Þnh nghÜa mét nhãm cã
 thÓ bao gåm:

              42
 C¸c trÞ sè biÕn vµ c¸c ph¹m vi/kho¶ng biÕn thiªn

 C¸c ph¹m vi ngµy th¸ng vµ thêi gian

 C¸c sè hµng

 C¸c biÓu thøc sè häc

 C¸c biÓu thøc l«-gÝc

 C¸c hµm

       B¹n cã thÓ läc hoÆc xo¸ bá c¸c ®èi
Unselected Cases.
t-îng kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn lùa chän. C¸c ®èi
t-îng ®-îc läc vÉn duy tr× trong file d÷ liÖu nh-ng
bÞ lo¹i ra khái phÐp ph©n tÝch. Thñ tôc Select
Cases t¹o ra mét biÕn läc, filter_$, ®Ó chØ râ t×nh
tr¹ng läc. C¸c ®èi t-îng ®-îc chän cã trÞ sè 1; c¸c
®èi t-îng kh«ng ®-îc chän (bÞ läc) cã trÞ sè 0. C¸c
®èi t-îng bÞ läc còng ®-îc ®¸nh dÊu b»ng mét dÊu
g¹ch chÐo qua sè hµng trong cöa sæ Data Editor. §Ó
®ãng t×nh tr¹ng läc vµ bao gåm mäi ®èi t-îng trong
phÐp ph©n tÝch cña ban, h·y chän All Cases.

C¸c ®èi t-îng bÞ xo¸ bá bÞ lo¹i ra khái file d÷
liÖu vµ kh«ng thÓ phôc håi l¹i ®-îc nÕu b¹n l-u
file d÷ liÖu sau khi xo¸ bá c¸c ®èi t-îng.

H×nh 7-9: Hép tho¹i Select Cases
             43
  §Ó chän mét nhãm c¸c ®èi t-îng

   Tõ thanh menu chän:

    Data
      Select Cases…

   Chän mét trong nh÷ng ph-¬ng ph¸p lùa chän c¸c ®èi
    t-îng.

   §Þnh râ c¸c tiªu chÝ chän c¸c ®èi t-îng.


5.2.1   Select Cases: If

    Hép tho¹i nµy cho phÐp b¹n chän c¸c nhãm ®èi t-îng
    cã sö dông c¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn. Mét biÓu thøc
    ®iÒu kiÖn tr¶ l¹i mét trÞ sè true {®óng}, false
    {sai}, hoÆc missing {khuyÕt thiÕu} cho tõng ®èi
    t-îng.    H×nh 7-10: Hép tho¹i Select Cases: If
                  44
     NÕu kÕt qu¶ cña mét biÓu thøc ®iÒu kiÖn lµ true,
     ®èi t-îng sÏ ®-îc chän

     NÕu kÕt qu¶ cña mét biÓu thøc ®iÒu kiÖn lµ false
     hoÆc missing, ®èi t-îng sÏ kh«ng ®-îc chän

     HÇu hÕt c¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn sö dông mét hoÆc
     mét vµi trong sè 6 phÐp tÝnh ®iÒu kiÖn (<, >, =,
     <=, >=, vµ ~=) trªn b¶ng tÝnh to¸n.

     C¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn cã thÓ bao gåm c¸c tªn
     biÕn, h»ng sè, c¸c phÐp tÝnh sè häc, c¸c hµm sè
     vµ c¸c hµm kh¸c, c¸c biÕn l«-gic, vµ c¸c phÐp
     tÝnh ®iÒu kiÖn.

5.2.2   Select Cases: Random Sample

    Hép tho¹i nµy cho phÐp b¹n chän mét mÉu ngÉu nhiªn
    dù trªn mét tû lÖ thÝch hîp hoÆc mét l-îng chÝnh
    x¸c c¸c ®èi t-îng.

          T¹o ra mét mÉu ngÉu nhiªn c¸c c¸c ®èi
    Approximately.
    t-îng gÇn ®óng víi mét tû lÖ ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc.
    Do c¸ch lµm nµy t¹o ra mét quyÕt ®Þnh ngÉu nhiªu
    gi¶ ®Þnh ®éc lËp cho tõng ®èi t-îng, tû lÖ c¸c ®èi
    t-îng ®-îc chän chØ cã thÓ gÇn ®óng víi tû lÖ ®-îc
    x¸c ®Þnh tr-íc. Cµng cã nhiÒu ®èi t-îng trong file
    d÷ liÖu, tû lÖ c¸c ®èi t-îng ®-îc chän cµng gÇn
    ®óng víi tû lÖ ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc.


                  45
        Mét sè l-îng ®èi t-îng ®-îc x¸c ®Þnh bëi
    Exactly.
    ng-êi sö dông. B¹n còng ph¶i chØ râ sè c¸c ®èi
    t-îng ®Ó tõ ®ã t¹o ra mÉu. Con sè thø hai cÇn ph¶i
    nhá h¬n hoÆc b»ng tæng sè ®èi t-îng cã trong file
    d÷ liÖu. NÕu con sè nµy v-ît qu¸ tæng sè ®èi t-îng
    cã trong file d÷ liÖu, mÉu sÏ bao gåm mét c¸ch tû
    lÖ Ýt ®èi t-îng h¬n con sè yªu cÇu.    H×nh 7-11: Hép tho¹i Select Cases: Random Sample
5.2.3   Select Cases: Range

    Hép tho¹i nµy chän c¸c ®èi t-îng dù vµo mét ph¹m vi
    sè ®èi t-îng hoÆc mét ph¹m vi c¸c ngµy hoÆc thêi
    gian

     C¸c ph¹m vi ®èi t-îng ®-îc dùa vµo sè hµng ®-îc
     thÓ hiÖn trong cöa sæ Data Editor

     C¸c ph¹m vi ngµy th¸ng hoÆc thêi gian chØ cã s½n
     ®èi víi d÷ liÖu chuçi thêi gian {time series
     data} víi c¸c biÕn ngµy th¸ng   ®-îc x¸c ®Þnh
     (menu Data, Define Data).

    H×nh 7-12: Hép tho¹i Select Cases: Range ®èi víi
    ph¹m vi c¸c ®èi t-îng (kh«ng cã c¸c biÕn ngµy th¸ng
    ®-îc ®Þnh nghÜa)
                46
47
6   Bµi 6: Lµm viÖc víi kÕt xuÊt

  Khi b¹n ch¹y mét thñ tôc, c¸c kÕt qu¶ ®-îc thÓ hiÖn
  trong mét cöa sæ gäi lµ Viewer. Trong cöa sæ nµy,
  b¹n cã thÓ dÔ dµng chuyÓn ®Õn bÊt kú phÇn nµo cña
  c¸c kÕt xuÊt/kÕt qu¶ ®Çu ra mµ b¹n muèn xem. B¹n
  còng cã thÓ ®iÒu khiÓn kÕt xuÊt vµ t¹o mét file tµi
  liÖu chøa ®ùng c¸c kÕt xuÊt mµ b¹n muèn, ®-îc tæ
  chøc vµ ®Þnh d¹ng mét c¸ch thÝch hîp.

6.1 Cöa sæ Viewer

  H×nh 8-1: Cöa sæ Viewer

 Nh¾p ®óp
 mét biÓu
 t-îng
 kiÓu
 s¸ch ®Ó
 hiÖn
 hoÆc lµm
 Èn mét
 chi tiÕt


 Nh¾p ®Ó
 më réng
 hoÆc thu
 hÑp c¸c
 cÊp ®é
 xem


Nh¾p mét
chi tiÕt
®Ó chän vµ
®i th¼ng
®Õn nã
     Pan«    Pan« néi     Nh¾p ®óp mét b¶ng ®Ó
     ph©n cÊp  dung       xoay hoÆc hiÖu ®Ýnh
     xem             nã  C¸c kÕt qu¶ ®-îc thÓ hiÖn trong Viewer. B¹n cã thÓ
  sö dông Viewer ®Ó:

   Xem l-ít c¸c kÕt qu¶.

   ThÓ hiÖn hoÆc dÊu c¸c b¶ng vµ ®å thÞ ®-îc chän.


                48
     Thay ®æi trËt tù tr×nh bµy cña c¸c kÕt qu¶ b»ng
     c¸ch di chuyÓn c¸c chi tiÕt ®-îc chän.

     Di chuyÓn c¸c chi tiÕt gi÷a Viewer víi c¸c tr×nh
     øng dông kh¸c.

    Cöa sæ Viewer ®-îc chia lµm hai pan«:

     Pan« bªn tr¸i cña Viewer chøa ®ùng môc ph©n cÊp
     cña c¸c néi dung.

     Pan« bªn ph¶i bao gåm c¸c b¶ng thèng kª, c¸c biÓu
     ®å, vµ c¸c kÕt xuÊt d¹ng v¨n b¶n.

     B¹n cã thÓ sö dông c¸c thanh cuèn ®Ó xem l-ít c¸c
     kÕt qu¶, hoÆc b¹n cã thÓ nh¾p vµo mét chi tiÕt
     trong phÇn ph©n cÊp ®Ó ®Õn th¼ng b¶ng hoÆc ®å thÞ
     t-¬ng øng.

     B¹n cã thÓ nh¾p vµ rª c¹nh bªn ph¶i cña pan« ph©n
     cÊp ®Ó thay ®æi ®é réng cña nã.

6.1.1   ThÓ hiÖn vµ dÊu c¸c kÕt qu¶

    Trong cöa sæ Viewer, b¹n cã thÓ lµm xuÊt hiÖn hoÆc
    Èn ®i mét c¸ch cã chän läc c¸c b¶ng hoÆc kÕt qu¶ tõ
    mét thñ tôc. ViÖc nµy rÊt h÷u Ých khi b¹n muèn lµm
    ng¾n h¬n c¸c kÕt xuÊt cã thÓ nh×n thÊy ®-îc trong
    pan« néi dung (pan« bªn ph¶i).

  §Ó Èn giÊu mét b¶ng hoÆc ®å thÞ mµ kh«ng xo¸ bá nã:

   Nh¾p biÓu t-îng s¸ch më {book icon} cña nã thanh
    c«ng cô Outlining trong cöa sæ Viewer

    hoÆc

   Nh¾p vµo chi tiÕt ®Ó chän nã

   Tõ thanh menu chän:

    View
      Hide

    hoÆc


                    49
   Nh¾p biÓu t-îng s¸ch ®ãng (Hide) trªn thanh c«ng cô
    Outlining .

    BiÓu t-îng s¸ch më (Show) trë thµnh biÓu t-îng ho¹t
    ®éng, chØ ra r»ng chi tiÕt giê ®©y ®· ®-îc Èn giÊu.

  §Ó Èn giÊu mäi kÕt qu¶ cña mét thñ tôc:

   Nh¾p hép bªn tr¸i cña tªn thñ tôc trong pan« ph©n
    cÊp.

   ViÖc nµy Èn giÊu mäi kÕt qu¶ cña thñ tôc vµ lµm co
  phÇn ph©n cÊp l¹i

6.1.2   Di chuyÓn, sao chÐp vµ xo¸ bá c¸c kÕt qu¶

    B¹n cã thÓ tæ chøc l¹i c¸c kÕt qu¶ b»ng c¸ch sao
    chÐp, chuyÓn vµ xo¸ mét chi tiÕt hoÆc mét nhãm c¸c
    chi tiÕt.

  §Ó di chuyÓn c¸c kÕt qu¶ trong cöa sæ Viewer

   Nh¾p mét chi tiÕt trong pan« ph©n cÊp hoÆc pan« néi
    dung ®Ó chän nã. (Sö dông kü thuËt gi÷ phÝm Shift
    vµ nh¾p chuét ®Ó chän nhiÒu chi tiÕt, hoÆc kü thuËt
    gi÷ phÝm Ctrl vµ nh¾p chuét ®Ó chän c¸c chi tiÕt
    n»m kh«ng liªn tôc nhau.)

   Sö   dông chuét ®Ó nh¾p vµ rª c¸c chi tiÕt (gi÷a
    chuét trong khi rª).

   Th¶ chuét ra lªn chi tiÕt n»m trªn vÞ trÝ mµ b¹n
    muèn th¶ chi tiÕt ®-îc di chuyÓn

    B¹n còng cã thÓ chuyÓn c¸c chi tiÕt b»ng c¸ch sö
    dông hai lÖnh Cut vµ Paste After trong menu Edit.

  §Ó xo¸ c¸c kÕt qu¶ trong cöa sæ Viewer

   Nh¾p mét chi tiÕt trong pan« ph©n cÊp hoÆc pan« néi
    dung ®Ó chän nã. (Sö dông kü thuËt gi÷ phÝm Shift
    vµ nh¾p chuét ®Ó chän nhiÒu chi tiÕt, hoÆc kü thuËt
    gi÷ phÝm Ctrl vµ nh¾p chuét ®Ó chän c¸c chi tiÕt
    n»m kh«ng liªn tôc nhau.)

                    50
 NhÊn phÝm Delete

 hoÆc

 Tõ thanh menu chän:

 Edit
   Delete

§Ó sao chÐp c¸c kÕt qu¶ trong cöa sæ Viewer

 Nh¾p mét chi tiÕt trong pan« ph©n cÊp hoÆc pan« néi
 dung ®Ó chän nã. (Sö dông kü thuËt gi÷ phÝm Shift
 vµ nh¾p chuét ®Ó chän nhiÒu chi tiÕt, hoÆc kü thuËt
 gi÷ phÝm Ctrl vµ nh¾p chuét ®Ó chän c¸c chi tiÕt
 n»m kh«ng liªn tôc nhau.)

 Gi÷ phÝm Ctrl trong khi b¹n dïng chuét ®Ó nh¾p vµ
 rª c¸c chi tiÕt (gi÷a chuét trong khi rª).

 Th¶ chuét ra n¬i mµ b¹n muèn sao chÐp chóng vµo ®ã.

 B¹n cã thÓ sao chÐp c¸c chi tiÕt b»ng c¸ch sö dông
 hai lÖnh Copy vµ Paste After trong menu Edit.
                  51
7   Bµi 8: Frequencies {TÇn sè}

  Thñ tôc Frequencies cung cÊp c¸c thèng kª vµ c¸c ®å
  thÞ h÷u Ých cho viÖc m« t¶ rÊt nhiÒu lo¹i biÕn. §Ó
  nh×n ®Çu tiªn vµo d÷ liÖu, thñ tôc Frequencies lµ
  mét n¬i rÊt tèt ®Ó b¾t ®Çu.
  §èi víi mét b¸o c¸o tÇn suÊt vµ mét ®å thÞ thanh,
  b¹n cã thÓ bè trÝ c¸c trÞ sè kh¸c nhau theo trËt tù
  gi¶m dÇn hoÆc t¨ng dÇn c¸c nhãm theo tÇn sè cña
  chóng. B¸o c¸o tanµ sè cã thÓ bÞ treo khi mét biÕn
  cã qu¸ nhiÒu trÞ sè kh¸c nhau. B¹n cã thÓ ®Æt tiªu
  ®Ò cho c¸c ®å thÞ víi c¸c tÇn sè (trÞ sè mÆc ®Þnh)
  hoÆc tû lÖ %.
  VÝ dô.Ph©n bè cña c¸c kh¸ch hµng cña mét c«ng ty
  theo lo¹i ngµnh lµ nh- thÕ nµo? Tõ kÕt xuÊt, b¹n cã
  thÓ nhËn thÊy r»ng 37,5% cña kh¸ch hµng cña b¹n lµ
  c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, 24,9% lµ c¸c doanh nghiÖp,
  28,1% lµ c¸c viÖn nghiªn cøu, vµ 9,4% lµ tõ ngµnh
  ch¨m sãc søc khoÎ. §èi víi d÷ liÖu ®Þnh l-îng, liªn
  tôc, ch¼ng h¹n nh- doanh thu, b¹n cã thÓ nhËn thÊy
  r»ng tiÒn b¸n s¶n phÈm b×nh qu©n lµ 3.576$ víi mét
  ®é lÖch chuÈn lµ 1.078$.
           C¸c tÇn sè, tû lÖ %, tû lÖ % tÝch
  C¸c thèng kª vµ ®å thÞ.
  luü, trung b×nh, trung vÞ, mode, tæng, ®é lÖch
  chuÈn, ph-¬ng sai, ph¹m vi (toµn cù), trÞ sè nhá
  nhÊt vµ trÞ sè lín nhÊt, sai sè chuÈn cña trung
  b×nh, ®é lÖch vµ ®é nhän (c¶ hai víi ®é lÖch
  chuÈn), tø ph©n vÞ, c¸c sè ph©n vÞ do ng-êi sö dông
  ®Þnh nghÜa, ®å thÞ thanh, ®å thÞ trßn, vµ biÓu ®å
  tÇn suÊt.
      Sö dông c¸c m· d¹ng sè hoÆc chuçi ng¾n cho
  D÷ liÖu.
  c¸c biÕn ®Þnh tÝnh (thang ®o ®Þnh danh hoÆc ®Þnh
  h¹ng).
       B¶ng vµ tû lÖ % cung cÊp mét m« t¶ h÷u Ých
  C¸c gi¶ sö.
  ®èi víi d÷ liÖu tõ mäi ph©n bè, ®Æc biÖt cho nh÷ng
  biÕn víi c¸c nhãm cã hoÆc kh«ng cã thø bËc. HÇu hÕt
  c¸c thèng kª tæng kÕ tuú chän, ch¼ng h¹n nh- trung
  b×nh vµ ®é lÖch chuÈn, ®-îc dùa trªn lý thuyÕt
  chuÈn vµ lµ thÝch hîp cho c¸c biÕn ®Þnh l-îng víi

               52
    c¸c ph©n bè c©n xøng. C¸c thèng kª tù kh¸ng, ch¼ng
    h¹n nh- trung vÞ, c¸c ph©n vÞ, vµ c¸c tø ph©n vÞ,
    lµ thÝch hîp cho c¸c biÕn ®Þnh l-îng cã thÓ hoÆc
    kh«ng cã thÓ tho¶ m·n gi¶ thiÕt vÒ ph©n bè chuÈn.

7.1   KÕt xuÊt mÉu
    H×nh 14-1: KÕt xuÊt cña thñ tôc Frequencies

           So tien dau tu cho s u dung nuoc s ach

                                Cumulativ e
            Frequenc y  Percent  Valid Percent  Percent
   Valid  100       2     6.7       6.7      6.7
       200       1     3.3       3.3     10.0
       300       2     6.7       6.7     16.7
       400       1     3.3       3.3     20.0
       500       6    20.0      20.0     40.0
       600       2     6.7       6.7     46.7
       700       3    10.0      10.0     56.7
       800       2     6.7       6.7     63.3
       900       1     3.3       3.3     66.7
       1000       2     6.7       6.7     73.3
       1100       2     6.7       6.7     80.0
       1200       1     3.3       3.3     83.3
       1500       3    10.0      10.0     93.3
       2000       2     6.7       6.7    100.0
       Total      30    100.0      100.0
                          53
                      Statistics

       So tien dau tu c ho su dung nuoc s ach
       N          Valid                      30
                 Mis sing                     0
       Mean                               803.33
       Std. Error of Mean                        92.411
       Varianc e                           256195.4
       Minimum                               100
       Max imum                              2000
           So tien dau tu cho su dung nuoc sach
        10         8         6         4
Frequency
         2                                Std. Dev = 506.16
                                         Mean = 803.3
         0                                N = 30.00
           0.0      500.0      1000.0  1500.0  2000.0
              250.0      750.0    1250.0  1750.0


           So tien dau tu cho su dung nuoc sach
7.2       §Ó thu ®-îc c¸c tÇn sè vµ c¸c thèng kª

       Tõ thanh menu chän:

       Analyze
         Descriptive Statistics
            Frequencies…

      H×nh 12-2: Hép tho¹i Frequencies
                                          54
   Chän    mét hoÆc mét sè biÕn ®Þnh l-îng hoÆc ®Þnh
    tÝnh.

    Mét c¸ch tuú chän, b¹n cã thÓ:

     Nh¾p Statistics ®Ó cã c¸c thèng kª m« t¶ ®èi víi
     biÕn ®Þnh l-îng
     Nh¾p Charts ®Ó cã ®å thÞ thanh, ®å thÞ trßn, vµ
     biÓu ®å tÇn suÊt.
     Nh¾p Format ®Ó cã trËt tù mµ c¸c kÕt qu¶ ®-îc thÓ
     hiÖn.

7.2.1   Frequencies Statistics
    H×nh 12-3: Hép tho¹i Frequencies Statistics
                  55
        C¸c trÞ sè cña mét biÕn ®Þnh l-îng
Percentile Values.
chia d÷ liÖu cã thø bËc vµo thµnh c¸c nhãm sao cho
mét tû lÖ % cô thÓ lµ n»m trªn nã vµ mét tû lÖ %
kh¸c n»m d-íi nã. C¸c sè tø ph©n vÞ (c¸c ph©n vÞ
thø 25, thø 50, vµ thø 75) chia c¸c quan s¸t ra
thµnh 4 nhãm cã cïng sè l-îng quan s¸t. NÕu b¹n
muèn mét sè l-îng c¸c nhãm lín h¬n 4, h·y chän Cut
points for n equal groups. B¹n còng cã thÓ x¸c ®Þnh
c¸c sè ph©n vÞ riªng biÖt (vÝ dô, ph©n vÞ thø 95,
lµ trÞ sè mµ n»m d-íi nã lµ 95% sè l-îng quan s¸t
r¬i vµo).
       C¸c thèng kª m« t¶ trung t©m cña mét
Central Tendency.
ph©n bè bao gåm trung b×nh, trung vÞ, mode, vµ tæng
mäi trÞ sè.
     C¸c thèng kª ®o ®¹c ®é lín cña sù biÕn
Dispersion.
thiªn hoÆc tr¶i réng trong d÷ liÖu bao gåm ®é lÖch
chuÈn, ph-¬ng sai, ph¹m vi, trÞ sè lín nhÊt, trÞ sè
nhá nhÊt, vµ sai sè chuÈn cña trung b×nh.
      Skewness {§é lÖch} vµ Kurtosis {®é nhän}
Distribution.
lµ c¸c thèng kª m« t¶ h×nh d¹ng vµ ®é c©n xøng cña
mét ph©n bè. C¸c thèng kª ®-îc thÓ hiÖn cïng víi
sai sè chuÈn cña chóng.
           NÕu c¸c trÞ sè trong d÷ liÖu
Value are group midpoints.
cña b¹n lµ ®iÓm gi÷a cña c¸c nhãm (vÝ dô, tuæi cña
mäi ng-êi trong nhãm 30 tuæi th× ®-îc m· lµ 35),


               56
    h·y chän tuú chän nµy ®Ó -íc l-îng trung vÞ vµ c¸c
    ph©n vÞ cho d÷ liÖu th«, kh«ng nhãm gép.

7.2.2   Frequencies Charts
    H×nh 12-4: Hép tho¹i Frequencies Charts
         Mét ®å thÞ trßn {pie chart} thÓ hiÖn ph©n
    Chart Type.
    bè cña c¸c bé phËn trong toµn bé. Tõng miÕng cña ®å
    thÞ trßn t-¬ng øng víi mét nhãm ®-îc x¸c ®Þnh bëi
    mét biÕn lËp nhãm. Mét ®å thÞ thanh {bar chart} thÓ
    hiÖn sè l-îng/tÇn sè cña tõng trÞ sè riªng biÖt
    hoÆc tõng nhãm nh- lµ mét thanh riªng, cho phÐp b¹n
    so s¸nh c¸c nhãm d-íi d¹ng h×nh ¶nh. Mét biÓu ®å
    tÇn suÊt còng cã c¸c thanh, nh-ng chóng ®-îc vÏ däc
    theo mét thang ®o kho¶ng b»ng nhau. ChiÒu cao cña
    tõng thanh lµ sè l-îng cña c¸c trÞ sè cña mét biÕn
    ®Þnh l-îng r¬i vµo trong kho¶ng. Mét biÓu ®å tÇn
    suÊt thÓ hiÖn h×nh d¹ng, trung t©m, vµ ®é tr¶i réng
    cña ph©n bè. Mét ®-êng cong chuÈn ®Æt chång thªm
    vµo mét biÓu ®å tÇn suÊt gióp b¹n xÐt ®o¸n liÖu
    chõng d÷ liÖu cã ph©n bè chuÈn.

    Chart Values.  §èi víi ®å thÞ thanh, trôc thang ®o cã
    thÓ  ®-îc   ®Æt nh·n bëi sè l-îng hoÆc tû lÖ %.

                  57
   8   Bµi 7: B¶ng trô/xoay {pivot table}

     RÊt nhiÒu kÕt qu¶ trong cöa sæ Viewer ®-îc tr×nh
     bµy d-íi d¹ng b¶ng cã thÓ xoay mét c¸ch t-¬ng t¸c.
     Tøc lµ b¹n cã thÓ tæ chøc l¹i c¸c hµng, cét vµ c¸c
     líp/trang {layer}

8.1    Thao t¸c ®èi víi mét b¶ng trô

     C¸c tuú chän ®èi víi thao t¸c mét b¶ng trô bao gåm:

      ChuyÓn ®æi c¸c hµng vµ c¸c cét víi nhau

      Di chuyÓn c¸c hµng vµ c¸c cét

      LËp c¸c líp ®a chiÒu

      Nhãm vµ kh«ng nhãm c¸c hµng vµ c¸c cét

      HiÖn vµ Èn c¸c «

      T×m c¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c chi tiÕt

   §Ó hiÖu ®Ýnh mét b¶ng trô

    Nh¾p  ®óp b¶ng. ViÖc nµy kÝch ho¹t cöa sæ Pivot
     Table Editor

   §Ó hiÖu ®Ýnh hai hoÆc h¬n hai  b¶ng trô cïng mét lóc

    Nh¾p chuét ph¶i lªn b¶ng

    Tõ menu néi dung chän:

     SPSS Pivot Table Object
       Open

    LÆp l¹i ®èi víi tõng b¶ng trô mµ b¹n muèn hiÖu ®Ýnh

   §Ó xoay mét b¶ng trô sö dông biÓu t-îng

    KÝch ho¹t b¶ng trô

    Tõ menu Pivot Table      chän:
     Pivot


                      58
   Pivoting Tray

 Ch¹m con trá lªn tõng biÓu t-îng ®Ó xem mét chØ dÉn
 m¸ch b¶o b¹n biÓu t-îng ®ã ®¹i diÖn cho h-íng nµo
 cña b¶ng.

 Rª mét biÓu t-îng tõ mét khay nµy sang khay kh¸c.

 §iÒu nµy thay ®æi sù bè trÝ cña b¶ng. VÝ dô gi¶ sö
 nh- mét biÓu t-îng ®¹i diÖn cho mét biÕn víi c¸c
 nhãm Yes vµ No vµ b¹n rª biÓu t-îng nµy tõ khay Row
 sang khay Column. Tr-íc khi di chuyÓn, Yes vµ No lµ
 c¸c tiªu ®Ò cña hµng; sau khi di chuyÓn chóng lµ
 c¸c tiªu ®Ò cña cét.

 H×nh 10-1: C¸c khay trô


 BiÓu t-îng
 trang/líp                         BiÓu t-îng
                              cét

  Khay
  trang/líp                       Khay cét
           BiÓu t-îng      Khay hµng
           hµng
§Ó x¸c ®Þnh mét chiÒu trong mét b¶ng trô

 KÝch ho¹t b¶ng trô

 NÕu c¸c khay trô kh«ng xuÊt hiÖn, tõ menu Pivot
 Table chän:
 Pivot
   Pivoting Tray

 Nh¾p lªn mét mét biÓu t-îng vµ gi÷ chuét.

   §iÒu nµy lµm s¸ng c¸c tiªu ®Ò theo chiÒu trong
   b¶ng trô.

§Ó chuyÓn ®æi c¸c hµng vµ c¸c cét trong   mét b¶ng trô

 KÝch ho¹t b¶ng trô


                  59
 Tõ menu Pivot Table chän:

 Pivot
   Transpose Rows and Columns

 §iÒu nµy cã cïng t¸c ®éng nh- rª mäi biÓu t-îng
 hµng vµo khay Column vµ mäi biÓu t-îng cét vµo khay
 Row.

§Ó thay ®æi trËt tù tr×nh bµy trong mét b¶ng trô

 TrËt tù cña c¸c biÓu t-îng trªn khay chØ chiÒu ph¶n
 ¸nh trËt tù cña c¸c thµnh phÇn trong b¶ng trô. §Ó
 thay ®æi trËt tù thÓ hiÖn cña c¸c thµnh phÇn trong
 mét chiÒu cña b¶ng

 KÝch ho¹t b¶ng trô

 NÕu c¸c khay trô kh«ng xuÊt hiÖn, tõ menu Pivot
 Table chän:
 Pivot
   Pivoting Tray

 Nh¾p lªn mét mét biÓu t-îng ®Ó s¾p xÕp theo trËt tù
 mµ b¹n muèn (tr¸i sang ph¶i hoÆc trªn xuèng d-íi)

§Ó di chuyÓn hµng hoÆc cét  trong mét b¶ng trô

 KÝch ho¹t b¶ng trô.

 Nh¾p vµo nh·n/tiªu ®Ò cña hµng hoÆc cét mµ b¹n muèn
 di chuyÓn.

 Nh¾p vµ rª nh·n sang vÞ trÝ míi

 Tõ menu néi dung, chän Insert          Before  {chÌn vµo phÝa
 tr-íc} hoÆc Swap {Ho¸n vÞ}.

 Chó ý: H·y ®¶m b¶o r»ng lÖnh Drag to Copy trong
 menu Edit kh«ng ®-îc chän (®¸nh dÊu). NÕu Drag to
 Copy ®-îc chän, h·y bá chän nã.

 H×nh 10-2: C¸c nhãm hµng vµ nhãm cét víi c¸c tiªu
 ®Ò nhãm         Tiªu ®Ò nhãm
                      cét
        Tiªu ®Ò nhãm
        hµng          60
                      Gieng dao * Nuoc tu k he nui Cros stabulation

                     Count
                               Nuoc tu khe nui
                              Khong    Co    Total
                     Gieng   Khong     0     23     23
                     dao    Co       5      2     7
                     Total          5     25     30
  NÕu b¹n chä Swap {ho¸n vÞ}, b¹n sÏ ®-îc kÕt qu¶ nh-
  b¶ng d-íi ®©y (H·y chó ý r»ng ë b¶ng sau cét Co ®·
  chuyÓn sang bªn tr¸i cét Khong).
                       Gieng dao * Nuoc tu k he nui Cross tabulation

                      Count
                                Nuoc tu khe nui
                                Co    Khong    Total
                      Gieng  Khong     23      0     23
                      dao   Co       2      5      7
                      Total         25      5     30§Ó t¸ch nhãm c¸c hµng hoÆc c¸c cét vµ xo¸ tiªu ®Ò nhãm

 KÝch ho¹t b¶ng trô

 Chän nh·n/tiªu ®Ò cña nhãm (nh¾p vµo bÊt kú vÞ trÝ
  nµo trong tiªu ®Ò nhãm) cña cét hoÆc hµng mµ b¹n
  muèn t¸ch nhãm.

 Tõ thanh menu chän:

  Pivot
   Pivoting Tray

§Ó xoay tiªu ®Ò hµng hoÆc cét

  H×nh 10-3: C¸c tiªu ®Ò hµng ®-îc xoay
             Muc do sach cua nuoc

                               Cumulativ e
            Frequenc y  Percent  V alid Percent  Percent
 V alid  Sach hon      19    63.3      82.6    82.6
      It sach hon     1     3.3       4.3    87.0
      Khong doi      1     3.3 61     4.3    91.3
      Khong biet     2             8.7
                     6.7 do s ach cua nuoc
                     Muc            100.0
      Total       23    76.7      100.0
                                 t
 Tõ thanh menu chän:

 Format
   Rotate InnerColumn Labels

hoÆc
 Rotate OuterColumn Labels

 ChØ c¸c tiªu ®Ò cét trong cïng nhÊt vµ tiªu ®Ò hµng
ngoµi cïng nhÊt míi cã thÓ ®-îc xoay.

§Ó thiÕt lËp chÕ ®é mÆc ®Þnh cho b¶ng trô

 Sau khi thùc hiÖn mét hoÆc mét vµi thao t¸c b¶ng
 trô, b¹n cã thÓ trë l¹i c¸ch bè trÝ ban ®Çu cña
 b¶ng trô.

 Tõ thanh menu chän:

 Reset Pivots to Defaults

 ViÖc nµy chØ thiÕt lËp l¹i nh÷ng thay ®æi lµ kÕt
 qu¶ cña thµnh phÇn hµng, c¸c cét vµ trang gi÷a c¸c
 chiÒu cña b¶ng trô. Nã kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn nh÷ng
 thay ®æi ch¼ng h¹n nh- nhãm hay t¸ch nhãm hoÆc di
 chuyÓn c¸c hµng vµ c¸c cét.

§Ó t×m ®Þnh nghÜa cña tiªu ®Ò/nh·n trong mét  b¶ng trô
                  62
    B¹n cã thÓ nhËn ®-îc trî gióp Help d¹ng nh¹y c¶m –
    néi dung trong c¸c « chøa nh·n /tiªu ®Ò trong c¸c
    b¶ng trô. VÝ dô nÕu Mean {trung b×nh} xuÊt hiÖn nh-
    lµ mét nh·n, b¹n cã thÓ thu ®-îc mét ®Þnh nghÜa vÒ
    mean.

    Nh¾p chuét ph¶i lªn mét « chøa nh·n.

    Tõ menu néi dung chän What‟s This?

    B¹n ph¶i nh¾p chuét ph¶i lªn « chøa nh·n chø kh«ng
    ®-îc nh¾p vµo « d÷ liÖu trong hµng hoÆc cét.

    Trî gióp Help d¹ng nh¹y c¶m – néi dung kh«ng cã s½n
    cho c¸c nh·n do ng-êi sö dông ®Þnh nghÜa, ch¼ng h¹n
    nh- tªn tªn hoÆc nh·n trÞ sè biÕn.

8.2    Lµm viÖc víi c¸c trang/líp {Layer}

   B¹n cã thÓ tr×nh bµy mét b¶ng hai chiÒu riªng biÖt
   cho tõng nhãm hoÆc kÕt hîp cña c¸c nhãm. B¶ng cã thÓ
   ®-îc nghÜ nh- ®-îc xÕp chång trong c¸c trang/líp, víi
   duy chØ cã ®Ønh trang/líp lµ nh×n thÊy ®-îc.

   §Ó t¹o vµ thÓ hiÖn c¸c trang/líp

    KÝch ho¹t b¶ng trô, vµ tõ menu Pivot chän: Pivoting
    Trays nÕu nã kh«ng ®-îc chän.

    Rª mét biÓu t-îng tõ khay Row hoÆc khay Column sang
    khay Layer.

    H×nh 10-4: ChuyÓn c¸c nhãm sang c¸c trang/líp
              BiÕn muc do sach cua
              nuoc ®-îc chuyÓn tõ
              h-íng hµng sang h-íng
              trang
                     63
 Tõng biÓu t-îng layer cã mòi tªn sang tr¸i vµ mòi
 tªn sang ph¶i. B¶ng cã thÓ nh×n thÊy ®-îc lµ b¶ng
 cña trang trªn cïng.

 H×nh 10-5: C¸c nhãm trong c¸c trang riªng biÖt
§Ó thay ®æi c¸c trang/líp

 KÝch mét trong nh÷ng mòi tªn cña biÓu t-îng layer.

 hoÆc

 Chän mét nhãm tõ hép danh s¸ch th¶ xuèng cña c¸c
 trang.


              64
H×nh 10-6: Chän c¸c trang tõ danh s¸ch th¶ xuèng
            65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:10/23/2011
language:Vietnamese
pages:68