; JULES-VERNESCHOOL-schoolgids-2010
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

JULES-VERNESCHOOL-schoolgids-2010

VIEWS: 3 PAGES: 43

 • pg 1
									JULES VERNESCHOOL…………SAMENWERKEN AAN JE TOEKOMST

Een woordje vooraf

Uw kind zit op de Jules Verne school, of u moet een goede basisschool gaan kiezen voor uw kind. In
beide gevallen is het van belang dat u goed geïnformeerd wordt.
In deze schoolgids vindt u alle informatie over onze openbare basisschool. Via de inhoudsopgave
kunt u de onderwerpen eenvoudig opzoeken.
De jaarlijkse wisselende gegevens krijgt u aan het begin van het schooljaar in de vorm van een
kalender.

Openheid en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij hopen dat u ons uw vertrouwen
geeft om samen te werken aan de toekomst van uw kind(eren). U kunt altijd een afspraak maken.Tot ziens op de Jules Verne school!!!Anja van Impelen, directeur
Jules Verne (1828-1905)Jules Verne was een Franse schrijver, die bekend is geworden door boeken die zich kenmerken door
een ongekende toekomstvisie.
Wie kent niet ‘Een reis om de wereld’ of ’20.000 mijlen onder zee’?
De luchtballon, die in veel boeken een belangrijke rol speelt, is gekozen als ons logo.
In de school zijn veel voorwerpen die naar Jules Verne verwijzen en ook is de school lid van het
Nederlands Jules Verne genootschap.OBS Jules Verne…. Een stukje geschiedenisIn 1919 startte onze school en de naam van Jules Verne werd eraan verbonden.
De kinderen werken op school immers aan hun eigen toekomst.
Jarenlang was het 2 verdiepingen hoge gebouw beeldbepalend aan de Opzoomerstraat/
Mariëndaalstraat. Als echte buurtschool kregen en krijgen vele generaties gezinnen uit de wijk
Ondiep hier hun eerste onderwijs.
In 1985 kwam de basisschool en gingen de openbare kleuterschool ‘de Kwikstaart’ en openbare
lagere school ‘Jules Verneschool’ samen op in de Openbare Basisschool Jules Verne.
Het oude schoolgebouw werd gesloopt om plaats te maken voor ons huidige (gelijkvloerse)
schoolgebouw, die op 12 februari 1988 werd geopend.
De oude kleuterschool aan de R. v.d. Hamkade kreeg jarenlang andere bestemmingen, maar sinds
2003 hoort een gedeelte weer bij onze school. Hier hebben we extra klaslokalen en het
overblijflokaal.
In beide gebouwen vindt u nog veel herinneringen terug, zoals de geglazuurde tegels in de gangen en
oude schoolspullen in een vitrinekast in de centrale hal. Maar ook een aantal teamleden werken al
tientallen jaren bij ons op school en kunnen u ook
veel vertellen over vroeger en nu.OBS Jules Verne; onze eigen toekomstplannen

We geven goed vorm aan ons onderwijs en spelen in op de nieuwste onderwijsontwikkelingen.
Oude schoolborden hebben plaats gemaakt voor digiborden.
Het computeronderwijs neemt een steeds belangrijker plek in.
Regelmatig krijgt het schoolteam begeleiding en scholing over de meest uiteenlopende
onderwerpen.
Onze leerlingenzorg wordt verder uitgebreid en onze speerpunten blijven taal en rekenen.
Welkom!

Uw kind en u zijn van harte welkom op de o.b.s. Jules Verne

O.b.s. Jules Verne biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan
ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:
·
.
Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en
gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de
ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen.

.
Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten
wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.

.
Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen
in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting
in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch
wordt bewaakt.

.
Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van
mensen. Wij werken aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid
voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders
en personeel.

.
Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en
wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede
betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve
wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de
totstandkoming van ons schoolbeleid.

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school.
Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met de directeur.

Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op de o.b.s. Jules Verne

Met vriendelijke groet,
Directeur o.b.s. Jules Verne
Anja van Impelen
Inhoudsopgave

1. De school

1.1 Schoolgegevens Blz. 6

1.2 Situering van de school Blz. 6

1.3 Ter indicatie van de schoolgrootte Blz. 6

2. Waar de school voor staat

2.1 Missie Blz. 7

2.2 Uitgangspunten Blz. 7

3. De organisatie van het onderwijs

3.1 Schoolorganisatie Blz. 9

3.2 Samenstelling van het team Blz. 9

3.3 De activiteiten voor en van de kinderen Blz. 9

3.4 Speciale activiteiten voor kinderen Blz. 19

3.5 Wegwijs in het schoolgebouw Blz. 20

3.6 Schoolveiligheidsplan Blz. 22

4. De zorg voor de kinderen

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Blz. 23

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Blz. 23

4.3.1 Speciale leerlingenzorg binnen het bestuur Blz. 25

4.3.2 De speciale zorg binnen onze school Blz. 25

4.4 De overgang naar het voortgezet onderwijs Blz. 26

5. Het schoolteam

5.1 De inzet van het personeel Blz. 27
5.2 Vervanging Blz. 27

5.3 Scholing van het team Blz. 27

5.4 Begeleiding en inzet van stagiaires Blz. 27

6. De ouders

6.1 De school en de ouders werken samen Blz. 28

6.2 Informatie aan de ouders over de school Blz. 28

6.3 Informatie en overleg over uw kind Blz. 28

6.4 Inspraak: meedoen op school Blz. 29

6.5 Ouderactiviteiten Blz. 29

6.6 Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreizengeld Blz. 31

6.7 Schoolverzekering Blz. 31

6.8 Klachtenprocedure Blz. 32
7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1 Kwaliteitszorg binnen de SPO Utrecht Blz. 33
7.2 Samen werken aan kwaliteitszorg binnen het bestuur Blz. 33
7.3 Kwaliteitszorg op onze school Blz. 33
7.4 De resultaten van het onderwijs Blz. 33
8. Samenwerking met andere instanties
8.1 De school in de wijk Blz. 35
8.2 Samenwerking met anderen buiten de wijk Blz. 35
9. Regeling school- en vakantietijden
9.1 De schooltijden Blz. 36
9.2 Ziekte en verzuim Blz. 36
9.3 Vakanties en vrije dagen Blz. 37
9.4 Verlof aanvragen Blz. 37
9.5 Spreektijden personeel Blz. 37
10. Namen en adressen Blz. 38
O.b.s. Jules Verne is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht
1. De school

1.1 Schoolgegevens

OBS Jules Verne
Adres: Opzoomerstraat 1
3551 BP Utrecht
Tel: 030- 244 23 88
Fax: 030- 244 27 60
E-mail: info@obsjulesverneutrecht.nl
Site: www.obsjulesverneutrecht.nl

1.2. Situering van de school:
In de wijk:

De o.b.s Jules Verne ligt in de wijk Ondiep en is zichtbaar vanaf de Amsterdamsestraatweg over het
van Beuningenplein.
Ondiep bestaat uit vele kleinere buurten (Bloemenbuurt, Bomenbuurt, Staatsliedenbuurt) met
relatief veel groen. veel van onze kinderen vandaan.
Een groot gedeelte van onze leerlingpopulatie is woonachtig in Ondiep. Uiteraard zijn kinderen
afkomstig uit andere wijken zeer welkom op onze school.


De schoolgebouwen:
Het moderne, gelijkvloerse hoofdgebouw heeft 8 groepslokalen, een multifunctioneel intern lokaal
en een ruime centrale hal, die ook als personeelsruimte gebruikt wordt.
De kleutergroepen hebben een apart gedeelte van de school, inclusief een ruim speellokaal. Aan de
school zit een gemeentelijke gymzaal vast, die wij een gedeelte van de week gebruiken.
In 2003 kregen we extra ruimte in een deel van onze oude kleuterschool. Hier kunnen we 2 of 3
groepen lesgeven. Ook is er ruimte voor de tussen schoolse opvang.
Beide gebouwen grenzen aan een veilig afgesloten schoolplein en biedt genoeg uitdagende
speelruimte voor onze leerlingen.1.3. Ter indicatie van de schoolgrootte:
Al jaren heeft onze school een stabiel leerlingenaantal, van rond de 200 leerlingen.
We verdelen ze over 9 of 10 groepen. Er is genoeg ruimte om door te kunnen groeien naar 230
leerlingen.
Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de wijk.
Het is een ideale mix en juist deze variatie in achtergrond maakt onze school boeiend.2. Waar de school voor staat
2.1. Missie
Samen werken aan je toekomst!!!

2.2. Uitgangspunten
Onderwijs:

Op de Jules Verne school wordt klassikaal onderwijs in homogene leeftijdsgroepen gegeven. Ieder
kind krijgt individuele aandacht en zorg.
Binnen de groepen wordt er steeds meer zelfstandig gewerkt. Kinderen leren zelf oplossingen
zoeken. We hebben en zoeken steeds manieren en materialen om gedifferentieerd te kunnen
werken. De snelle leerling kan verder met uitdagende materialen en de minder snelle leerling krijgt
extra ondersteuning.

Opvoeding:

Kinderen opvoeden is een serieuze zaak, waar ouders en leerkrachten zich altijd vol voor in moeten
zetten. Het is de bedoeling dat ze opgroeien tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen.
Het is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact hebben.
Het kan zijn dat de leerkracht met u contact opneemt om over uw kind te praten, maar andersom
kan natuurlijk ook. U kunt altijd een afspraak met ons maken.

Samenleving:

De wijk Ondiep is een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Op onze openbare school is
iedereen welkom. Als “Vreedzame school” willen wij de kinderen meegeven dat ze met respect
omgaan met hun medemens en met de dingen om hen heen.

Onderwijs op maat:

De leerlingen werken in de 8 jaar basisschooltijd een vast leerstofprogramma door.
Voor alle vakgebieden beschikken we over moderne lesmethodes en digitale programma’s. Ook is er
veel hulpmateriaal, voor zowel de leerling die wat extra hulp nodig heeft, als degene die al vooruit
kan. Het kan ook zijn dat een leerling een eigen leerlijn krijgt (zie hoofdstuk zorg)
Een goed leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat we de kinderen optimaal kunnen begeleiden en
kunnen zorgen voor een doorgaande lijn.Pedagogisch klimaat en schoolsfeer:

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en welkom voelen bij ons op school.
Om veiligheid te kunnen bieden is er rust en regelmaat nodig. Regels en afspraken zijn daarbij nodig!
De afspraken hangen duidelijk zichtbaar op meerdere plaatsen in de school:. We zijn vriendelijk en beleefd tegen iedereen
. We lopen rustig door de school
. Zorg dat de school netjes blijft
. We zijn zuinig op ieders spullen
. Ruzietjes praten we uitDeze regels gelden voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Daarnaast zijn er nog een aantal regels, waarvan we hier een aantal benoemen.

. Snoepen is niet toegestaan, uitgezonderd verjaardagen en schoolfeesten.
. Mobiele telefoons blijven thuis, tenzij met de leerkracht anders is afgesproken. Ditzelfde geldt voor
mp3 spelers, gameboys en andere dure apparatuur.
. Kinderen mogen geen gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben, zoals een zakmes of lucifers.
. Niet fietsen, skeeleren of rolschaatsen op het plein.
. We tolereren geen (in)directe bedreigingen.

Iedere groep heeft eigen groepsregels, die in het begin van het schooljaar worden afgesproken met
de leerlingen en met u op de jaarlijkse ouderavond.

Via de methode “Vreedzame school” worden de leerlingen van groep 7 opgeleid als mediator. In
groep 8 hebben zij beurtelings (samen met de leerkracht) pleindienst. Mediatoren helpen ruzietjes
op te lossen, door het samen met de kinderen uit te praten.

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare
school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook
bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen zoals het dragen van een kruisje of
een hoofddoekje.
Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de
communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat.
Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet
toegestaan.

Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en
gymschoenen verplicht en het dragen van sieraden verboden. Wij verwachten dat personeel, ouders
en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen.
3. De organisatie van het onderwijs
3.1. Schoolorganisatie:
De basisschool bestaat uit 8 leerjaren.
De groepen 1 en 2 noemen we de onderbouw.
De groepen 3 t/m 5 zijn de middenbouw en 6 t/m 8 de bovenbouw.
Er zijn 2 bouwcoördinatoren aangesteld voor groep 1 t/m 3 en 4 t/m 8.
We proberen combinatiegroepen te voorkomen.
Een IB-er geeft de zorg binnen onze school vorm.
Ict, opleidingsleerkracht, taal, bos
De kinderen zitten in een eigen lokaal met vaste leerkrachten. We proberen per groep maximaal 2
leerkrachten in te zetten.

Wekelijks is er een team/ bouwvergadering en directie overleg om de schoolorganisatie verder vorm
te geven en onze eigen scholing bij te houden. Een paar keer per jaar hebben we een studiedag. In de
jaarkalender staan de data reeds vermeld.
Wekelijks is er overleg van het managementteam (directie en bouwcoördinatoren)3.2. Samenstelling van het team:
Onze school heeft een directeur.
Uit het team zijn er bouwcoördinatoren en een intern begeleider actief.
Naast team en directie is er in de ochtenden een conciërge aanwezig en twee dagen per week is er
een vakleerkracht gymnastiek werkzaam. Regelmatig zijn er bij ons op school stagiaires, via de
groepsleerkracht krijgt u hier vooraf informatie over.De school bestaat uit een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.
Veel commissies, bestaande uit ouders en leerkrachten, zorgen voor de organisatie van alle (buiten-)
schoolse activiteiten.

Voor een totaaloverzicht van ons team en hun taken voor het nieuwe schooljaar, verwijzen wij u naar
de jaarkalender met actuele gegevens. Voor namen en adressen van instanties waar wij mee
samenwerken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 en 10.3.3 De activiteiten voor en van de kinderen
In alle groepen hebben we goede en recente methodes.
De methodes worden zodanig ingezet, dat over alle leerjaren wordt voldaan aan de kerndoelen voor
basisonderwijs, opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Iedere methode heeft herhalings- en verdiepingsstof voor kinderen die dat nodig hebben. Methodes
die verouderd raken worden vervangen.
Sociale vaardigheden komen ruimschoots aan bod in de methode Vreedzame School.
Overzicht van onze methodes :

Kleuters/VVE:
Taalrijk

Kleuters taal en rekenen:
Ik en Ko totaal

Groep 3 lezen/taal:
Veilig leren lezen 2e Maan versie

Vanaf groep 4 lezen:
Estafette en Stap door

Woordenschat gr 1-8:
Met Woorden in de Weer

Taal gr. 4-8:
Zin in Taal (nieuw)

Spelling:
Zin in taal(nieuw)

Rekenen:
Wis en Reken (wordt in 2011 vervangen)

MWIDW:
Groep 1 t/m 8

Schrijven:
Schrijfdans (gr.2), Pennenstreken (gr.3), Schrijftaal (gr. 4-8)

Aardrijkskunde gr 3-4:
De blauwe planeet

Aardrijkskunde gr 5-8:
De wereld dichtbij

Geschiedenis:
Speurtocht

Natuur/techniek:
Natuniek
Engels:
Let’s do it

Verkeer:
‘Op voeten en fietsen’ en ‘Jeugdverkeerskrant’ van
Veilig Verkeer Nederland

Sociale vaardigheden:
De Vreedzame School

Kunstzinnige vorming:
leskisten en activiteiten van het Utrechts Centrum van de
Kunsten (UCK)

In al onze groepen wordt gewerkt met een vaste jaarplanning, daarbij wordt rekening gehouden met
jaarlijks wisselende projecten of activiteiten.
Ook wordt er gewerkt met een vast dag- en weekrooster.
.
Kleuters (groep 1 en 2)

De kinderen beginnen dagelijks in de kring waarin allerlei activiteiten plaatsvinden zoals taal en
rekenen.
In de verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek, blokkenhoek) en door allerlei activiteiten
ontwikkelen de kinderen zich op allerlei gebieden en wordt er getraind op zelfstandigheid. In de
‘kleine kring’ wordt er extra geoefend. Via de methode Ik en Ko, maken de kinderen op een speelse
manier kennis met taal en rekenen.
Er wordt gewerkt met puzzels, ontwikkelingsmateriaal, constructiemateriaal, potlood, verf en
dergelijke.
Binnen deze methode komen verschillende thema’s aan bod.
Daarnaast zijn er dagelijks momenten waarop de kinderen zich lichamelijk kunnen ontwikkelen door
samen te spelen op het speelplein of te gymmen in ons speellokaal.
Door middel van een planbord en het leerlingvolgsysteem CITO wordt de ontwikkeling van uw kind
nauwkeurig gevolgd en vastgelegd.
De groepen gaan tweemaal naar het Vogelnest en groep 2 gaat in de lente regelmatig naar de
schooltuintjes.
Schrijfpatronen worden ingeoefend en getraind om een optimaal handschrift te ontwikkelen. We
proberen de overgang naar groep 3 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Dit is Ko Planbord

.
Groep 3

In deze groep wordt snel zichtbaar welke grote stappen er worden gezet op het gebied van lezen,
schrijven, rekenen en woordenschat.
Er ligt een groot accent op taal. Deze moet goed beheerst worden.
Om de overgang van groep 2 naar 3 soepel te laten verlopen, wordt er ook gewerkt met het
planbord. Echter is dit planbord in groep 3 gericht op taal en lezen. Hiervoor zijn veel
ondersteunende materialen.
Vanaf groep 3 worden de kinderen regelmatig getoetst op hun AVI leesscore.
We streven ernaar dat ieder kind eind groep 3 minimaal AVI niveau E3 haalt.
In deze groep wordt kennis gemaakt met verschillende methodes. Ook krijgen de kinderen voor het
eerst wereldoriëntatie: geschiedenis, natuur en aardrijkskunde.
De kinderen krijgen in groep 3 krijgen voor het eerst 2 x per week les van onze vakleerkracht gym
.
Groep 4

In deze groep wordt verder gewerkt aan het lees- , taal- , schrijf- en rekenonderwijs. We streven
ernaar dat ieder kind met technisch lezen E4 haalt.
In groep 4 wordt gestart met de methode Estafette, waar kinderen in niveaugroepjes, zelfstandig of
onder begeleiding oefenen in lezen. De kinderen hebben dagelijks een leescircuit, waar ze
verschillende lees- en taalopdrachten krijgen.
Er wordt gestart met de methode Tekst Verwerken (begrijpend lezen).
Via het leesproject ‘Stap door ’lezen de kinderen thuis (het liefst met uw hulp). Daarna wordt op
school gelezen en zijn de kinderen van groep 4 gekoppeld aan een leesmaatje uit groep 7 (leerlingen
uit deze groep worden getraind als tutor). Zo wordt er extra met lezen geoefend.
Met rekenen wordt er een start gemaakt met de tafels van vermenigvuldiging en klokkijken.
Ook leren kinderen in dit leerjaar te werken met de weektaak.
De kinderen gaan een keer per week met de bus naar het zwembad ‘De Kwakel’ voor zwemles.
Vanaf groep 4 hebben de kinderen één keer in de week gymles in de gymzaal van de vakleerkracht..
Groep 5

Groep 5 gaat verder met de verschillende methodes. Voor Aardrijkskunde maken ze kennis met een
andere methode: De wereld dichtbij.
We hanteren de principes van taalgericht zaakvakonderwijs. Dit betekent dat er extra aandacht
wordt besteed aan moeilijke woorden en begrippen. Hierdoor wordt lastige leerstof beter begrepen.
De moeilijkheid van rekenen wordt opgebouwd, alle tafels worden aangeleerd en er wordt een start
gemaakt met cijferend rekenen. Bij technisch lezen gaan we verder om de kinderen zo snel mogelijk
op AVI E5 te krijgen. In dit leerjaar wordt ook gewerkt met een leescircuit en er wordt veel gebruik
gemaakt van de methode Estafette.
De kinderen leren zelfstandig te werken. Een dagplanning geeft hier vorm aan, evenals het werken in
tweetallen en/of groepjes.

.
Groep 6

Hier wordt goed duidelijk dat de kinderen in de bovenbouw zijn beland.
Spreekbeurten, werkstukken, boekbesprekingen en huiswerk.
Daarnaast wordt een start gemaakt met de weektaak.
Nieuw is ook topografie, in groep 6 worden alle provincies van Nederland behandeld.
De kinderen krijgen steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Ze leren op zoek te gaan in verschillende informatiebronnen, zoals computer, woordenboek,
atlas, (bibliotheek)boeken. Werkwoordspelling krijgt extra aandacht.
Bij rekenen leren ze o.a. deelsommen en cijferend rekenen (onder elkaar zetten van de som).
Ook beginnen ze in groep 6 met breuken sommen.
Groep 6 maakt de Entreetoets. Deze toets geeft de leerkracht inzichten in de mogelijkheden van het
kind..
Groep 7
Geleidelijk wordt de hoeveelheid huiswerk opgebouwd. De weektaak wordt structureel ingevoerd.
Rekenen wordt een stuk lastiger: breuken, procenten, kommagetallen en het metriek stelsel
(omrekenen van cm naar m).
In groep 7 hebben de kinderen voor het eerst Engels. Tijdens die les wordt er veel Engels gepraat
zodat de kinderen zich goed verstaanbaar kunnen maken.
De topografie van Europa wordt behandeld.
In groep 7 nemen de kinderen in maart/ april deel aan het verkeersexamen.
Eind groep 7 maken ze weer de Entreetoets. Dit geeft een goed beeld van uw kind, op welk
niveau uw kind zit en waar uw kind misschien nog extra mee kan oefenen..
Groep 8

In groep 8 wordt hard gewerkt aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
Een agenda gebruiken, voorbereiden op de CITO eindtoets, het kiezen van een nieuwe school.
Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele kant, ze gaan naar het voortgezet onderwijs
waar ze veel nieuwe prikkels op zich af krijgen. De training ‘Kom op voor jezelf’ en seksuele
voorlichting proberen de weerbaarheid te versterken.
Wekelijks zijn de kinderen per toerbeurt mediator tijdens de pauzes, waar ze helpen ruzies uit te
praten met kinderen.
Enkele andere activiteiten in groep 8: schoolkamp, bezoek aan Fort de Bilt en Anne Frankhuis.Woordclusters van de methode: Met Woorden in de Weer
Extra informatie over vakgebieden/schoolse zaken

Nederlandse taal/lezen

Het taalonderwijs neemt op de Jules Verne een grote plaats in.
Taalbeleid is een speerpunt op onze school en in alle groepen zijn we heel intensief bezig met allerlei
vormen van taal: technisch lezen, begrijpend lezen, (werkwoord)spelling, woordenschat, luisteren,
vertellen, voorlezen, boekbesprekingen, bibliotheek lidmaatschap en bezoek, Kinderboekenweek,
wijkkinderjury. Het is van belang dat kinderen veel leesplezier krijgen. Met de methode Estafette
worden de kinderen in niveaugroepjes ingedeeld, zo kunnen ze op eigen niveau goed oefenen voor
de AVI. Tijdens een leescircuit in de groepen 4 en 5 krijgen de kinderen dagelijks verschillende
opdrachten gericht op taal en lezen, zoals een boek lezen, gedicht maken, verhaal schrijven, kijk- of
informatieboekjes.
Wij zijn flink “Met Woorden in de Weer”, een methode om snel de woordenschat van kinderen uit te
breiden. Dit is goed zichtbaar in alle groepen, aan de muren hangen wisselende posters met woord -
spinnen, -kasten, -trappen, -paraplu’s. (zie foto’s).
In de bovenbouw wordt bij begrijpend lezen gewerkt volgens de principes van pre-teaching. Kinderen
die moeite hebben met begrijpend lezen, oefenen, vooraf, zelfstandig met de tekst en de moeilijke
woorden op de computer. Gebleken is, dat die leerlingen de les dan beter begrijpen.

Met een taalcoördinator wordt het taalonderwijs op de Jules Verneschool goed in de gaten
gehouden. Regelmatig worden resultaten van het leerlingvolgsysteem uitgebreid besproken.
Rekenen

We beginnen op een speelse manier met rekenbegrippen als meer/minder, veel/weinig, tellen in de
kring. De getallen worden in de onderbouw al aangeboden, via de methode Ik en Ko.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode Wis en Reken.
Naast optellen en aftrekken is er ook aandacht voor klokkijken (eerst analoog, later ook digitaal).
Langzaam wordt de moeilijkheid opgebouwd met de tafels, breuken, procenten en het metriek
stelsel. Ook is er aandacht voor hoofdrekenen. De kinderen worden uitgedaagd om op verschillende
manieren tot de oplossing te komen.
Wij werken volgens de principes van de verlengde instructie.
Er wordt een algemene uitleg gegeven aan de groep, waarna een groot deel zelfstandig aan de slag
kan. Daarna krijgt een aantal leerlingen individueel of in groepjes nog extra uitleg en hulp.
Zo volgen we nauwkeurig het leerproces. Hiervoor staat in elke klas een aparte instructietafel, waar
rustig gewerkt kan worden.
Binnen de methode is er veel herhaling- en verdiepingsleerstof, daarnaast hebben we veel extra
rekenmaterialen aangeschaft.Wereldoriëntatie

Hiertoe behoren de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuuronderwijs.
In de bovenbouw werken we volgens de principes van taalgericht zaakvakonderwijs, in de
methodekeuze is daar rekening mee gehouden.
Korte, bondige, duidelijke teksten. Veel extra hulpmiddelen als atlassen, wandkaarten, computer,
dvd, boeken en voorwerpen. Moeilijke woorden worden extra behandeld.
Bij natuuronderwijs is er ook nadrukkelijk aandacht voor natuurkunde, biologie, techniek, milieu.
Naast wat er in de methode wordt aangeleerd, maken we ook veel gebruik van projecten van het
NME (Natuur en Milieu Educatie). Denk aan een bijenles, boerderijbezoek, rupsen en vlinders in de
klas. Ook gaan we de natuur in.
Groep 1 en 2 gaan op schoolreisje naar het Vogelnest, groep 2 gaat naar de schooltuintjes aan de
Daalseweg. Groep 8 leert uitgebreid het bos kennen op hun schoolkamp in Oldebroek
(Veluwe). Ook gaan we af en toe naar het dichtbij gelegen Julianapark.
Er is bewust aandacht voor natuur en milieu: ruim je eigen rommel op en heb respect voor alles dat
leeft en groeit.

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen krijgen een katoenen gymtas met het schoollogo en hun naam.
Hier kunnen ze hun gymspullen (schoenen, broek, shirt) in bewaren. De tas gaat mee naar de
volgende groep. Denkt u er aan om de kleding regelmatig te wassen?
De kleutergroepen hebben dagelijks beweging op het speelplein en in het speellokaal. Groep 3 gaat
twee keer per week naar het (eigen) grote gymlokaal voor een gymles van onze vakdocent. Vanaf
groep 4 hebben de kinderen één keer in de week een les.
Groep 4 gaat wekelijks een uur zwemmen in zwembad de Kwakel. Vervoer met de schoolbus is gratis.
Op school is een zwemprotocol ter inzage, waarin de verantwoordelijkheden tussen leerkrachten en
zwembadpersoneel zijn vastgelegd.
Jaarlijks organiseren wij ook een sportdag en een sponsorloop. Ook promoten we veel verschillende
sporten via Portes met Sport Scoort (zie 3.4)

Expressie

Muziek, dans, toneel, drama, handvaardigheid, tekenen.
Met deze vakken ontwikkelen we de creatieve en expressieve kant van uw kind.
Elke maand is er een andere groep aan de beurt om een maandsluiting te verzorgen.
Met liedjes, gedichten, toneelstukjes of dansjes verzorgen ze een spetterend optreden voor de
andere groepen. Groep 8 sluit het jaar af met de afscheidsavond.
Natuurlijk bent u als ouder van harte uitgenodigd om naar uw kind te komen kijken!
Vier keer per jaar verschijnt de Babbelaar. Deze schoolkrant wordt gemaakt door en voor de
kinderen. De laatste Babbelaar van het jaar wordt helemaal gemaakt door groep 8.
We maken veel gebruik van projecten van het UCK (Utrechts Centrum van de Kunsten).
Zo zijn er soms gastdocenten, of activiteiten op school of buitenschools.
Een bezoek aan de bioscoop, musea, theater, tentoonstellingen en voorstellingen.
We proberen de kinderen met zoveel mogelijk verschillende soorten kunst kennis te laten maken.

Sociale redzaamheid en bevordering van gezond gedrag

Tijdens de verkeerslessen leren de kinderen de nieuwste verkeersregels. Vooral de route van huis
naar school (en terug) krijgt veel aandacht. We maken gebruik van actuele verkeerskranten die we
van Veilig Verkeer Nederland krijgen. Groep 7 en 8 hebben een theoretisch en een praktisch (op de
fiets) verkeersexamen.
Er is aandacht voor persoonlijke verzorging, wekelijks wordt er met de kinderen fluor gespoeld.
Daarnaast zijn er ouders, opgeleid door de GG&GD, die de kinderen regelmatig op hoofdluis
controleren.
Ter bevordering van gezonde voeding is het bij ons op donderdag fruitdag.
In groep 8 krijgen de leerlingen de cursus ‘Kom op voor jezelf’, waar ze leren nee te zeggen, hoe om
te gaan met verbaal en fysiek geweld, alcohol, drugs.
Ook krijgen de kinderen seksuele voorlichting in groep 8.De Vreedzame School

In alle groepen wordt er gewerkt met de methode ‘Vreedzame School’.
Vanaf de kleutergroep wordt er gewerkt volgens een jaarprogramma met verschillende
blokken/thema’s. Zo leren kinderen hoe ze moeten omgaan met verschillen, conflicten. Ze leren dat
een ‘opsteker’ beter is dan een ‘afbreker’. Het positief benaderen van een ander. Respect hebben
voor andere meningen, culturen en achtergronden.
Kinderen krijgen verantwoordelijkheden in de klas door middel van taakjes.
Eind groep 7 worden de leerlingen getraind als mediator.
In groep 8 gaan ze tijdens de pauzes van groep 3 t/m 8, optreden als bemiddelaar bij
meningsverschillen of ruzietjes tussen kinderen. Veel van de conflicten worden dan snel opgelost en
de leerkrachten hoeven nog slechts in uitzonderingsgevallen op te treden.
De lessen van Vreedzame School zijn specifiek gericht op het creëren van een vreedzamere en
verdraagzamere samenleving.
Geestelijke stromingen/intercultureel onderwijs
Op een gemengde school als de onze is het extra van belang om rekening te houden met ieders
geloof, overtuiging en gewoonten. Er wordt aandacht besteed aan de culturele feesten (zoals Sint,
Kerst, Suikerfeest, Slachtfeest, Hindoestaans lichtjesfeest). In de bovenbouwgroepen is er aandacht
voor levensbeschouwing.Computeronderwijs
Alle computers op school zijn aan het netwerk verbonden van netwerkbeheerder Skool.
Iedere groep beschikt over 2 computers. Computers worden ingezet voor extra ondersteuning en
verdieping.
Er zijn al verschillende computerprogramma’s in gebruik, maar we blijven telkens op zoek naar
actuele programma’s.

De leerkrachten maken ook veel gebruik van de computer. De leerlingenadministratie en het
verwerken van leerlinggegevens is gedigitaliseerd.
De school heeft twee ICT- coördinatoren. Zij coördineren bij activiteiten en zet richtlijnen uit voor
computeronderwijs binnen de school.
De school beschikt ook over een eigen website: www.obsjulesverneutrecht.nlHuiswerk
Het kan in de lagere groepen voorkomen dat in overleg met ouders extra werk mee naar huis
wordt gegeven. Bijvoorbeeld na (langdurige) ziekte of afwezigheid, of om extra te oefenen.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een huiswerkmap.
De hoeveelheid huiswerk wordt in groep 7 en 8 verder opgebouwd. In het laatste jaar leren de
kinderen ook om te gaan met een agenda.
Het is belangrijk dat kinderen een rustig plekje thuis hebben, waar ze hun huiswerk kunnen maken.
Ook is het fijn als u uw kind af en toe wilt helpen met overhoren van huiswerk.

De weektaak
In de groepen 4 en 5 wordt langzaam gestart met de weektaak. De kinderen krijgen herhaling en
verdiepingsstof van allerlei vakgebieden.
Aan het begin van de week wordt dit besproken en uitgelegd. De kinderen leren plannen en
zelfstandig naar oplossingen te zoeken. Gedurende de week krijgen ze tijd om aan de taak te werken,
maar ook als het ‘gewone’ werk af is kunnen ze aan de weektaak werken.
Tijdens de weektaak werken de kinderen zelfstandig en dit is een goed moment voor de leerkracht
om kinderen die ergens moeite mee hebben extra te ondersteunen.Schoolreizen

Groep 1 en 2 gaan twee keer per jaar naar het Vogelnest bij Rhijnauwen.
Groepen 3 t/m 7 gaan jaarlijks naar een nader te bepalen bestemming.
Groep 8 gaat op driedaagse schoolreis naar het Utrechts Buitencentrum bij Oldebroek/’t Loo.
Aan het begin van het jaar ontvangt u van de ouderraad meer informatie over de kosten.Excursies

Binnen het kader van verschillende projecten brengen groepen regelmatig een bezoek aan de
bibliotheek, bioscoop, museum of bedrijf. Ook kan het zijn dat een excursie bij de lesstof aansluit die
op dat moment behandeld wordt.
U ontvangt natuurlijk tijdig bericht van de groepsleerkracht.Vieringen (enkele voorbeelden)

Sinterklaas; de school krijgt bezoek van Sint en zijn Pieten. Vooral groep 1 t/m 4 krijgen een
uitgebreid bezoek. Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en maken de leerlingen en
leerkrachten een gedicht en surprise voor elkaar.

Kerst; op de laatste donderdag voor kerst vieren we dit met een gezellige kerstmaaltijd op school.
Ouders wordt gevraagd om hapjes klaar te maken. Dit wordt aangevuld met eten en drinken vanuit
school. Buiten op het plein is er voor de ouders een gezellige kerstmarkt.

Pasen; de kinderen lunchen die dag op school. Thee, broodjes en een eitje!

Verjaardagen

Een verjaardag is een feestdag en dat wordt op school gevierd! Een verjaardagsmuts, een mooie
verjaardagstekening op het bord en de kinderen mogen met een kaart langs alle juffen en meesters.
Natuurlijk mag je best iets lekkers trakteren, maar graag met mate.
Blijf attent op leuke (gezondere) alternatieven!

Goede doelen

Wij zijn blij dat onze kinderen in staat zijn om goed onderwijs te volgen.
Voor sommige kinderen in Nederland en voor veel kinderen in de rest van de wereld is dat helaas
niet zo vanzelfsprekend. Daarom doet onze school regelmatig iets voor goede doelen.
Groep 6 t/m 8 verkoopt lootjes voor Jantje Beton.
Zo zijn er speciale projecten geweest voor War child, Amnesty International en hebben we
schoolspulletjes verzameld en naar arme landen gestuurd.
In 2009 is het gehele meubilair (stoelen, tafels en bureaus) in onze school vernieuwd.
Ons ‘oude’ meubilair is in een container naar Suriname gebracht waar 2 scholen nu genieten van
onze oude tafels en stoelen!3.4. Speciale activiteiten voor kinderen

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Op onze school wordt de overblijf verzorgd door Ludens, in ons eigen overblijflokaal. Tussen 12 en 13
uur eten ze een broodje met uw kind, spelen ze buiten op het plein of worden er binnen leuke
activiteiten georganiseerd. U kunt kiezen voor structurele overblijf (vaste dagen in de week). Ook
kunnen er kinderen incidenteel overblijven, dan schaft u een 5 of 10- strippenkaart aan.
Via de directie kunt u een inschrijfformulier krijgen.
De kosten van het overblijven gaan per machtiging in termijnen en deze kunt u vinden op
www.ludens.nl

Voor- en naschoolse opvang

Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te
laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op
wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport.
In onze wijk wordt de naschoolse opvang verzorgd door Ludens.
Op vaste afgesproken dagen worden de kinderen met een busje opgehaald en naar buurthuis Odin
gebracht. Houdt u er rekening mee dat er eventueel een wachtlijst is, begin dus op tijd met
inschrijven. De kosten staan vermeld op www.ludens.nl

Voorschool Ondiep

De openbare voorschool Ondiep is een gezamenlijke voorschool met de Rietendakschool. Hier
kunnen kinderen aangemeld worden die later naar de Jules Verne of de Rietendakschool
doorstromen. Deze keuze dient bij inschrijving op de Voorschool te worden opgegeven.
De voorschool is een onderdeel van Portes en is gevestigd in de Rietendakschool.
Er wordt gewerkt met programma’s. Kinderen raken op de voorschool al bekend met de manier van
werken op de basisschool. Inschrijfformulieren voor de voorschool zijn bij de directie te verkrijgen.

Huiswerkbegeleiding

Als een kind thuis geen huiswerk kan maken, of ouders kunnen niet helpen, kan er met school
worden gekeken of er mogelijkheden zijn via een buurthuis of andere instanties. Vaak zijn daar
kosten aan verbonden.
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Onze school krijgt VVE subsidie. Hiermee kan deels een extra leerkracht worden ingezet om in groep
1 en 2 ondersteuning te geven aan bijvoorbeeld de kleine kring. Ook worden materialen aangeschaft
die aansluiten bij de verschillende thema’s. Op de voorschool wordt met de voorloper van “Ik en
Ko”gewerkt, namelijk “Puk en Ko”.
Door de bekendheid van kinderen met methodes verloopt de overgang voorschool- vroegschool
soepel. Er is een doorgaande lijn en de thema’s passen goed bij de belevingswereld van het kind.
Onze onderbouwleerkrachten hebben allemaal een cursus gevolgd en zijn VVE gecertificeerd.

BOS
De Brede Ondiep School wordt vertegenwoordigd door de Boemerang, de Rietendakschool en o.b.s.
Jules Verne. Door dit samenwerkingsverband proberen we onderwijskansen van kinderen te
verbeteren en te stimuleren.
We bieden tijdens en na schooltijd activiteiten aan waarin kinderen hun talenten kunnen
ontwikkelen.
Portes is een belangrijke aanbieder van brede school activiteiten.

Tijdens de gym biedt Portes kennismakingslessen van een bepaalde sport aan. Kinderen kunnen
daarna tegen betaling van 3 euro 6 proeflessen na schooltijd volgen. Vinden ze het heel leuk, dan
kunnen ze zich aanmelden bij een sportclub.
Een aantal sporten die al aan bod zijn geweest: badminton, turnen, streetdance, capoeira, korfbal en
voetbal.

3.5. Wegwijs in het schoolgebouw:
Op de volgende bladzijde vindt u een plattegrond van onze school.

3.6. Schoolveiligheidsplan
Als o.b.s. Jules Verne proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze
leerlingen te creëren.
Zo hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle risico’s onderkend zijn. Op basis
hiervan hebben wij een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen en te voorkomen.

Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten
snel adequate hulp te kunnen bieden. Enkele leerkrachten zijn als bedrijfshulpverlener getraind.Ons beleid bestaat uit:
.
Het ontruimingsplan
.
Opleiding bedrijfshulpverleners
.
Aanschaf van voldoende middelen (EHBO en brandblusmiddelen)
.
De jaarlijkse ontruimingsoefening

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:
.
Preventieve maatregelen
.
Controles
.
Alarmeren en evacueren van personen uit de school
.
Het bestrijden van een beginnende brand
.
Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus. Zij
hebben overleggen en organiseren de oefeningen.
Er wordt een keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Regelmatig is hierbij een
contactpersoon van de brandweer aanwezig.
Zowel fulltimers als parttimers zijn BHV-er. Zo zijn er altijd meerdere BHV-ers aanwezig. Indien u
vragen heeft over de BHV organisatie, dan kunt u terecht bij onze BHV coördinator.Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.4. De zorg voor de kinderen
Kinderen moeten dagelijks met plezier naar school kunnen gaan om goede prestaties te kunnen
leveren en zichzelf goed te kunnen ontwikkelen.
Het is uw en onze plicht hiervoor te zorgen door goede voorwaarden te scheppen en de juiste hulp te
bieden.
Bij beide ingangen van de school vindt u daarom de tegel met het bekende lieveheersbeestje, het
teken tegen zinloos geweld.

De Jules Verne staat als openbare school open voor iedereen, welke achtergrond of
geloofsovertuiging dan ook.
Het is raadzaam om al vroeg op scholen te oriënteren, zo rond 2 of 2 ½ jaar.
U kunt een oriënterend gesprek op school aanvragen, waarbij u ook een uitgebreide rondleiding door
de school krijgt en de school aan het werk kunt zien. Wij maken graag tijd voor u vrij!
Valt uw keuze op onze school, dan kunt u uw kind vanaf 2 jaar bij ons inschrijven.
De leerkracht van groep 1 neemt 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op voor een
afspraak. Tijdens dit gesprek wordt alles over school uitgelegd en worden er 5 dagdelen met u
afgesproken waarop uw kind kan komen wennen in de groep.
Vanaf 4 jaar mogen de kinderen alle dagen komen.
Bij verhuizingen vanuit andere delen van Utrecht of van buiten de stad is er altijd overleg met de
vorige basisschool. Meestal kan uw kind geplaatst worden.
In incidentele gevallen (te grote groep, sociale problemen, teveel zorgleerlingen in een bepaalde
groep) moeten we u misschien doorverwijzen naar een collega school.
Als u tussentijds van school wilt wisselen in de wijk gelden er wel strikte procedures.
Pas na grondig overleg met alle betrokkenen (ook de vorige basisschool) is een overgang mogelijk.4.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, wordt er een leerlingendossier bijgehouden.
De ontwikkelingen op allerlei gebieden worden dagelijks geobserveerd, regelmatig getoetst en
geregistreerd.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het regelmatig observeren, dagelijks corrigeren van het
leerlingenwerk en het bijhouden van de administratie. Het onderhouden van oudercontacten horen
ook bij de taak van groepsleerkracht.Er zijn methodegebonden en niet- methodegebonden toetsen.
Met de methodegebonden toetsen worden leerlingen getoetst op de behandelde leerstof. De
toetsgegevens van rekenen en taal worden geanalyseerd bekeken en (waar nodig is) besproken met
de intern begeleider en/of directie.

De niet- methodegebonden toetsen zijn CITO-toetsen gericht op rekenen, begrijpend lezen,
woordenschat en spelling.
Deze landelijke toetsen worden op elke school in dezelfde periode afgenomen.
De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerling onderwijsvolgsysteem. Hier komt een score
uit van A (hoogste score) t/m E (laagste score). Ook deze gegevens komen bij de ib-er en directie
terecht.

Als er noodzaak toe is worden de gegevens en verdere acties besproken met de ib-er en leerkracht.
Hoofdverantwoordelijk voor dit overzicht is de ib-er, die dagelijks contact heeft met leerkrachten en
ouders over zorgleerlingen.
Maandelijks is er in de teamvergadering een leerlingenbespreking.

Rapportage en rapportgesprekken

Groep 1 en 2
1x per jaar (juni) een rapport
2x per jaar (november en maart) 10 minuten gesprekken
1 x per jaar (juli) gesprekken op aanvraag

Groep 3 t/m 7
2 x per jaar (januari en juli) een rapport
2 x per jaar (november en maart) 10 minuten gesprekken
1 x per jaar (juli) gesprekken op aanvraag

Groep 8
2 x per jaar (november en juli) een rapport
2 x per jaar (november en maart) een halfuur gesprek over het préadvies en de definitieve
schoolkeuze.

De gesprekken op aanvraag zijn niet verplicht. Het kan zijn dat u als ouder met vragen zit, of het kan
zijn dat de leerkracht graag met u wilt overleggen. Dan kunt u een gesprek aanvragen of u wordt
uitgenodigd.Op het rapport staan veel onderdelen weergegeven volgens een 5 puntenschaal:
(onvoldoende, twijfelachtig, voldoende, ruimvoldoende, goed)
In de bovenbouw wordt met cijfers (1 t/m 10) beoordeeld.
Daarnaast is er ruimte in het rapport voor schriftelijke informatie.
Het rapport wordt regelmatig aangepast aan nieuwe methodes/lesinhoud.

Wilt u buiten de rapportgesprekken de leerkracht spreken? In hoofdstuk 6 staat beschreven wanneer
u dat het beste kunt doen.

Schoolarts

De leerlingen worden regelmatig opgeroepen voor periodieke onderzoeken en inentingen bij onze
schoolarts Ben Rensen, of wijkverpleegkundige Maaike Edens-Begeer (zie ook 4.3.2).

4.3. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

4.3.1. Speciale leerlingenzorg binnen het bestuur
De SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs op de
basisschool in de buurt. Om leerlingen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden goed in het
basisonderwijs op te vangen, werken de basisscholen samen met de Luc Stevensschool, de speciale
school voor basisonderwijs (sbo). Hoe de scholen samenwerken aan een goede leerlingenzorg en
opvang van deze leerlingen, staat in het Zorgplan van het bestuur beschreven. Als een kind meer zorg
nodig heeft dan de basisschool kan bieden, dan is het kind soms meer gebaat bij plaatsing op de Luc
Stevensschool of in het Speciaal Onderwijs.

4.3.2. De speciale zorg binnen onze school
Het project ‘Afstemming’ van het SPO is de leidraad voor ons zorgplan.
De organisatie van de zorg op onze school is de verantwoordelijkheid van alle teamleden.
Dit betekent voor de groepsleerkrachten dat ze extra zorg verlenen aan leerlingen die dat nodig
hebben. De leerkracht analyseert de gegevens van gesprekken, observaties en toetsen.

Onze werkwijze:
De groepsleerkracht maakt twee keer per jaar (september en januari) een groepsoverzicht n.a.v. de
toetsresultaten (van AVI, CITO, methodetoetsen).
De ib-er (intern begeleider) bezoekt de klas in september en maart.
De groepsleerkracht en de ib-er bespreken de groep (na het klassenbezoek) en maken afspraken
omtrent de groep en/of individuele leerlingen.
Indien gewenst volgt een individuele leerlingenbespreking.
Als er besloten wordt om een handelingsplan te maken voor uw kind, dan zal de leerkracht dat altijd
met ouders overleggen, ook wordt gekeken naar wat u als ouder thuis kunt doen.
Alle handelingsplannen worden geëvalueerd. Als het gewenste resultaat behaald is, dan wordt de
extra hulp stopgezet. Soms kan het gebeuren dat het niet voldoende heeft geholpen, dan wordt er
een nieuw plan gemaakt.

In elke klas is een instructietafel aanwezig. Tijdens het zelfstandig werken kan de groepsleerkracht
extra hulp aan kinderen geven binnen de klas. Waar mogelijk worden ook kinderen uit de klas
gehaald om extra te oefenen.

Wij maken gebruik van ambulante begeleiders van Auris en het zorgplatform.
Ook de leerlingen met een persoonlijke financiering (het ‘rugzakje’), krijgen begeleiding van Auris.
Wij staan in nauw contact met onze schoolarts, de samenwerking verloopt goed en er zijn regelmatig
telefonische consultaties. In groep 2 en 7 zult u een oproep krijgen voor een bezoek aan de
schoolarts.
Schoolmaatschappelijk werk staat stevig op de Jules Verne school. Eva Haazen is een bekend gezicht
bij de leerlingen. In overleg met ouders voert zij gesprekjes met kinderen.

Het kan zijn dat de vorderingen van uw kind, zelfs na extra hulp, geen voldoende resultaat heeft
opgeleverd. Incidenteel kunnen wij besluiten om uw kind het jaar nog een keer te laten doen. In het
geval van zittenblijven zijn er natuurlijk tijdig gesprekken met de ouders gevoerd.

4.4. De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in
Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van
het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

De stap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor kinderen en ouders heel belangrijk en
spannend. Daarom wordt dit traject met veel zorg begeleid.

In groep 6 maken de kinderen voor het eerst de Entreetoets.
. Al vanaf eind groep 6 stellen we de ouders op de hoogte van onze verwachtingen voor de
schoolkeuze, naar aanleiding van de prestaties en ontwikkelingen van uw kind.

. Met iets meer hulp of duidelijke afspraken kan het natuurlijk altijd nog veranderen, het is slechts
een vooradvies.

. In groep 7 wordt weer de Entreetoets afgenomen, die een goed beeld geeft van de mogelijkheden
voor voortgezet onderwijs.

. In groep 8 wordt alles duidelijk uitgelegd op de groepsouderavond.
. In november wordt er een proefcito gemaakt, en volgt het eerste halfuur gesprek over een
voorlopig advies.

. In februari volgt de Cito- eindtoets. Aan de hand van deze score, werkhouding, schoolresultaten
motivatie, inzet en gedrag wordt de definitieve schoolkeuze bepaald. In maart wordt een rapportage
formulier met u doorbesproken en volgt daarna de inschrijving.

De kinderen worden goed voorbereid op de keuze en de stap naar het voortgezet onderwijs. Er zijn
ook open lesmiddagen waar de kinderen kennis kunnen maken met hun eventuele nieuwe school.
De uitslag van de Cito-eindtoets is belangrijk voor de schoolkeuze, maar ook het advies van de
leerkracht is medebepalend.
Via toegezonden rapportlijsten blijven we onze oud-leerlingen nog enkele jaren volgen.

5. Het schoolteam
5.1. De inzet van personeel
Ieder schooljaar ontvangen wij op grond van het leerlingenaantal budget dat gekoppeld wordt aan
onze formatie. Op grond daarvan wordt het personeel ingezet.
De Jules Verne school is een middelgrote school met een betrokken team. Dit straalt uit in de sfeer
van school. Iedereen staat voor kwalitatief goed onderwijs waarin gebruik gemaakt wordt van elkaars
kwaliteiten.
Overleg en samenwerking heeft onze aandacht. De doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 moet duidelijk
zijn voor alle betrokkenen die werkzaam zijn binnen onze school. Dit heeft uiteraard met de missie te
maken: ’Samen werken aan je toekomst”.
Binnen de verschillende bouwen zijn coördinatoren werkzaam die vormgeven aan de te organiseren
activiteiten. Er zijn ook teamleden met “speciale taken” zoals een ‘Brede school coördinator’
taalcoördinator, ict coördinator en een intern begeleider. Zij hebben regelmatig overleg met
leerkrachten om het onderwijs goed af te stemmen.

5.2. Vervanging
Iedere vervanging is maatwerk. Er zal steeds worden gekeken wat in de gegeven omstandigheden de
beste oplossing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:. We vragen vervanging aan via het S.P.O,
. We verdelen de kinderen met werk over verschillende groepen. Speciale mappen zijn beschikbaar,

. We proberen een leerkracht vrij te roosteren. In ieder geval streven wij erna om de rust zoveel
mogelijk te waarborgen, en alle speciale onderwijstaken te garanderen.
Bij langdurige vervanging krijgt u altijd schriftelijk bericht.
Als we onverhoopt een groep naar huis moeten sturen is er altijd vooraf mondeling overleg met u. In
geval van overmacht is er dan ook altijd opvang op school mogelijk.

5.3. Scholing van het team
Ieder schooljaar wordt het team getraind op vaardigheden. Wij blijven eisen aan ons zelf stellen en
proberen ons onderwijs te verbeteren. Taal, rekenen, lezen en zorgverbreding zijn gebieden waar
voortdurend aandacht aan wordt besteed. Soms is dit onder schooltijd maar vaak ook na schooltijd.
Ook zijn er individuele teamleden die een training/studie volgen zoals een IB opleiding.

5.4. Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen
Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO.
Wij begeleiden stagiaires van de Theo Thijssen Academie (PABO voor openbaar onderwijs). ROC
studenten kunnen ook bij ons stage lopen.
De verantwoordelijkheid blijft bij de groepsleerkracht. Wij hebben een coördinator op school die
contacten met school en stagiaires onderhoudt.
Mocht uw kind een stagiaire voor de klas krijgen, dan krijgt u hier natuurlijk bericht van.

6. De ouders
6.1. De school en de ouders werken samen
Bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen is een goed en regelmatig contact tussen ouders en
school heel erg belangrijk. Een kind heeft belang bij een positief contact en het samen handhaven
van een vaste lijn en regelmaat.
Vanuit school zorgen we voor contact momenten. U kunt altijd de directie of leerkracht aanspreken
om iets kort te vertellen, of om een afspraak te maken voor een langer gesprek.
Een open en eerlijke communicatie is in het belang van uw kind. Door goede samenwerking bereiken
we het meest. Ook wij willen het beste voor uw kind!
Een kind dat op school goed wil presteren heeft thuis ook rust en regelmaat nodig. Bijvoorbeeld door
een goede nachtrust en regelmatige eetgewoonten.
Het is bewezen dat een goed ontbijt de concentratie bevordert.
Het is belangrijk dat uw kind steeds meer zelfstandigheid ontwikkelt en eigen verantwoordelijkheid
leert nemen.6.2. Informatie aan de ouders over de school
De schoolgids bevat alle belangrijke informatie over onze school en ons onderwijs.
De schoolgids wordt uitgereikt aan nieuwe ouders. Als er grote wijzigingen zijn, krijgt elk gezin een
nieuw exemplaar. De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders de activiteitenkalender.
Hierin staan alle actuele gegevens die jaarlijks wisselen, zoals groepsindeling en teamtaken, vakanties
en vrije dagen, jaarplanning activiteiten. Maandelijks ontvangt u onze nieuwsbrief, ‘het Jules Verne
journaal’.
Ook kunt u een brief meekrijgen van de groepsleerkracht. Daarin staat nieuws of informatie die
alleen de groep aangaat, zoals excursies. Alle schriftelijke informatie wordt aan de kinderen
meegegeven.
Indien er sprake is van vertrouwelijke informatie, dan krijgt u deze per post toegestuurd.

We communiceren met u in de Nederlandse taal. In incidentele gevallen kunnen we bij belangrijke
gesprekken de hulp van een tolk inroepen.
6.3. Informatie en overleg over uw kind
We stellen u regelmatig op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind.
Aan het begin van het schooljaar wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor de jaarlijkse
groepsouderavond. Hier kunt u kennismaken met de leerkracht en wordt o.a. besproken wat er dat
jaar gaat gebeuren, regels en afspraken van de groep en andere specifieke zaken die alleen die groep
aangaat.
Meerdere malen per jaar ontvangt u een rapport en zijn er verplichte gesprekken (zie 4.2).Daarnaast zijn er mondelinge contacten bij het halen en brengen van de kinderen. Soms kan het zijn
dat de leerkracht telefonisch contact met u opneemt, om u op de hoogte te stellen van een incident
o.i.d.
Het kan ook voorkomen dat de leerkracht een afspraak met u wil maken, of dat u iets met de
leerkracht wil bespreken. Dit kunt u het beste na schooltijd doen. De groepsleerkracht start in de
ochtend met het dagprogramma en heeft dan weinig tijd heeft om een gesprek met u te voeren.
Het eerste contact is altijd met de hoofdverantwoordelijke ouders.
In geval van scheiding, gaan we ervan uit dat informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder,
indien van toepassing. In bijzondere gevallen kunnen beide ouders ons om informatie vragen, tenzij
juridische regelingen ons anders dwingen.

6.4. Inspraak: meedoen op school
De medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat en denkt mee als het gaat over de inhoud en organisatie van het onderwijs, zoals het
schoolbudget, de zorg aan leerlingen, kiezen van nieuwe methodes.
In de MR zitten enthousiaste teamleden en ouders, die maandelijks vergaderen.
Ook gaat er een MR lid naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad), die alle
openbare scholen vertegenwoordigt in overleg met ons bestuur S.P.O..De ouderraad (OR)

Op onze school is een enthousiaste, actieve OR aanwezig. Zij nemen ons veel werk uit handen door
te helpen met de organisatie van verschillende activiteiten als feesten, schoolreizen en sport. Er zijn
diverse commissies en werkgroepen, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd.
De OR vergadert tien keer per jaar in de avonduren.
Ook organiseren ze een jaarlijkse ouderavond, waar alle ouders worden uitgenodigd.
Wilt u alleen af en toe helpen? In elke groep hangt op de deur een formulier waar u uw naam op
kunt schrijven. Dan weet de leerkracht wie om hulp gevraagd kan worden.Heeft u interesse in de MR of OR, of wilt u alleen meer informatie?
De leerkrachten kunnen u in contact brengen, ook staan de namen van de OR en MR op de
activiteitenkalender.6.5. Ouderactiviteiten
Zoals we al eerder aan hebben gegeven: het is heel fijn als u actief mee denkt en praat op school.
Praat ook met uw kind over de dagelijkse gang van zaken op school.
Een prettig contact tussen thuis en school is voorwaarde voor een goede ontwikkeling van uw kind.
Er zijn ouders, die zich naast hun eigen werkzaamheden, actief willen inzetten voor onze school.
Wij kunnen niet zonder uw hulp!
Geeft u dit aan bij de leerkracht, die kan u doorverwijzen naar de juiste persoon.
We zoeken regelmatig mensen als:. Actief MR lid
. Actief OR lid
. Hulpouder voor begeleiding bij excursies of activiteiten zoals juffendag, sportdag, sponsorloop
. Hulpouder voor ‘klussen’ in en om de school willen doen als tuinonderhoud, oud-papier inzameling,
vegen van het plein enz.

6.6. Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en
activiteiten, zoals de schoolreis, het schoolkamp, speciale activiteiten en aanvullend lesmateriaal.
Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie
worden betaald.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de
medezeggenschapsraad vastgesteld. De school is wettelijk verplicht een overeenkomst te sluiten met
de ouders over de vrijwillige bijdrage. Deze overeenkomst vindt u achter in deze schoolgids. Wij
verzoeken u de overeenkomst te ondertekenen en op school in te leveren.
Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat uw kind aan alle extra activiteiten
die de school organiseert kan meedoen.De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Op onze school worden de ouderbijdrage en het schoolreisgeld als één bedrag geïnd door de
van de OR. U ontvangt aan het begin van het jaar een brief met informatie en een acceptgiro van de
OR.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten waar we van het Ministerie van Onderwijs geen
subsidie voor krijgen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder dit geld kunnen wij geen extra
activiteiten organiseren en dat zou jammer zijn!
Het schoolreisgeld is een verplichte betaling voor alle kosten (vervoer, entree) voor de schoolreizen.
Ouders in het bezit van een U- pas krijgen een korting via de gemeente.
Geeft u dit even aan bij de directie of de penningmeester van de OR.
6.7. Schoolverzekering
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:
. een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het
overblijven;
. een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw.

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het soms voor dat ouders groepjes kinderen met de eigen
auto vervoeren. Van belang is dat u dan een inzittendenverzekering heeft afgesloten. Het is voor de
school namelijk niet mogelijk dat voor de ouders te doen. In voorkomende gevallen zullen wij U
daarom altijd vragen of U een inzittendenverzekering heeft.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

6.8. Klachtenprocedure
6.8.1. Als er iets niet goed gaat
Als er onverhoopt een probleem is met uw kind op school, richt u zich eerst tot de groepsleerkracht.
Samen spreekt u een rustig moment af om de problemen door te spreken en een oplossing te
zoeken.
Als dit niet mogelijk is, kan er verder hulp gevraagd worden aan derden. Denk hierbij aan directie,
intern begeleider of schoolmaatschappelijk werk.
Als er zaken zijn betreffende school, kunt u altijd een afspraak maken met de directie. Komt er bij dit
gesprek geen passende oplossing dan kan extra hulp worden ingeroepen via ons schoolbestuur.6.8.2. Klachtenprocedure
Klachtcontactpersoon

Op onze school is een klachtcontactpersoon aanwezig die de klager kan adviseren op welke wijze er
het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de
vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie.
Contactpersoon voor onze school is Katja Trim (Intern Begeleider).

Klachtenprocedure schoolbestuur

De scholen voor Primair Openbaar Onderwijs Utrecht zijn aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De leden van
de Commissie hebben deskundigheid op de terreinen rechtswetenschappen, primair en voortgezet
onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, seksuele intimidatie, jeugdhulpverlening, pesten en
discriminatie.

Vertrouwenspersoon

Het schoolbestuur heeft in samenwerking met het Bestuur van de scholen voor het openbaar
voortgezet onderwijs in Utrecht een vertrouwenspersoon benoemd. Het betreft dhr. K. Maissan.
Indien gewenst kunt u bij dhr. Maissan aangeven dat u een vrouwelijke vertrouwenspersoon wilt
spreken.
De vertrouwenspersonen functioneren als aanspreekpunt bij klachten en gaan onder andere na of
door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.Reglement van de LKC

Er is een reglement vastgesteld met daarin opgenomen de klachtenprocedure.
Het reglement en de klachtenregeling liggen op school voor alle betrokkenen ter inzage. Anders
zeggen-> Het reglement en de klachtenprocedure is voor iedereen ter inzage.Website

De LKC heeft een eigen website. Op deze website wordt informatie gegeven over onder meer de
relevante regelgeving, de te doorlopen procedure bij de behandeling van klachten en de
samenstelling van de Commissie. Tevens treft u op de website in samengevatte en geanonimiseerde
vorm de door de Commissie uitgebrachte adviezen aan, waaruit de essentie van de desbetreffende
kwestie valt af te leiden en met welke overwegingen de Commissie tot haar conclusie is gekomen.
De website is te raadplegen onder http://www.lgc-lkc.nl
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl7. Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
7.1. Kwaliteitszorg binnen de SPO Utrecht
Onze school werkt systematisch aan de kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten
die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te
verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, hoe zorgen we er voor dat we die
kwaliteit ook leveren en door de jaren heen vasthouden? Onze school werkt aan ontwikkeling en
vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan ook goed vastgelegd worden.
Voorbeelden van activiteiten zijn studiedagen, regelmatig vergaderen of de kwaliteit van het
onderwijs en hoe we deze optimaal kunnen verbeteren om ieder kind verder te helpen.

7.2. Samen werken aan kwaliteitszorg binnen het bestuur
Alle SPO-scholen hebben dezelfde aanpak van kwaliteitszorg. Het SPO Handboek Kwaliteitszorg is
daarbij richtinggevend. Ons systeem voor kwaliteitszorg maakt gebruik van feitelijke gegevens van de
school (bijv. de tussen – en eindresultaten van de leerlingen). Periodiek werken we met vragenlijsten
voor personeel. Deze gaan in op de wijze van lesgeven, de inhoud van het onderwijs en het
pedagogisch klimaat.
Wij gebruiken ook vragenlijsten die de waardering en tevredenheid peilen bij personeel, ouders en
kinderen van de groepen 5 tot en met 8. Deze lijsten worden tenminste één keer in de vier jaar
afgenomen.
Aan de hand van deze gegevens wordt een analyse gemaakt van hoe de school er voor staat.
Uiteraard is deze analyse van belang voor de verdere schoolontwikkeling. Deze worden verwerkt in
nieuwe beleidsvoornemens, die één keer in een periode van 4 jaar worden herschreven.
Jaarlijks stelt de directeur een jaarplan op met nieuwe vastgestelde doelen en activiteiten gericht op
het betreffende schooljaar.
Binnen het bestuur wordt dit jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een tweejaarlijks
schooljaarverslag, waar de school verantwoording aflegt over de afgelopen periode.

7.3. Kwaliteitszorg op onze school
Professionalisering en scholing van het team gericht op de doorgaande lijn zijn erg belangrijk binnen
de Jules Verne school.
Aandachtspunten voor dit schooljaar zijn terug te vinden in het jaarplan.
Het project ‘Afstemming’ staat centraal en is gericht op het verbeteren van de
leerkrachtvaardigheden en het afstemmen van de leerstof.
Deze activiteiten worden structureel geëvalueerd en vorm gegeven op vergaderingen en
studiedagen.

7.4. De resultaten van het onderwijs
Op de o.b.s. Jules Verne proberen we het beste uit uw kind te halen. In de klas wordt er in
verschillende niveaus gewerkt. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar eigen kunnen.
Dat elk kind zich op eigen niveau kan ontwikkelen is goed te zien in de diverse uitstroom naar het
Voortgezet Onderwijs.

Uitstroom naar schooltype

Schooltype        2006-2007    2007-2008   2008-2009   2009-2010
VMBO- LWOO        0   %    5,5  %    0   %    Volgt nog
VMBO- basis/kader    18,75 %     38,9 %     22,2 %
VMBO –TL         37,5  %    33,3 %     22,2 %
HAVO/VWO         25   %    22 ,2 %    44,4 %
Gymnasium        18,75 %     0   %    22,2 %De gemiddelde CITO Eindtoets scores waren de afgelopen jaren als volgt:

CITO-eindtoets          Gemiddelde score
2006-2007             536,3
2007-2008             528,5
2008-2009             534,2
2009-2010

De CITO normering:
VMBO-LWOO (zorg): 515 en lager
VMBO-beroep: 516-531
VMBO-theorie: 532-534
HAVO: 535-541
VWO: 542-544
Gymnasium: 545-550
8. Samenwerking met andere instanties
8.1. De school in de wijk
De o.b.s Jules Verne onderhoudt contacten met verschillende instanties in de wijk. De
schoolarts,bibliotheek, Odin, bureau Halt, GGenGD, Ludens en Portes zijn al genoemd. Maar ook de
wijkagent en het Wijkbureau zijn vast partners in ons overleg. De contacten worden goed
onderhouden.
Uiteraard hebben we uitstekende contacten met onze collega scholen. Dit contact is geresulteerd in
de oprichting van de Brede Ondiep School, waarbinnen naschoolse activiteiten georganiseerd zijn.

8.2 Samenwerking met instanties buiten de wijk
. Onderwijskundige advies bureaus zoals Eduniek en Spring,
. Utrechts Centrum voor de kunsten,
. Gemeente afdeling leerplicht,
. GG en GD,
. Bureau Vertrouwensarts,
. Altrecht,
. ROC en Theo Thijssen academie,
. Auris.

9. School- en vakantietijden
9.1 De schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30- 12.00 u. en van 13.00- 15.00 u.
Woensdag: 8.30- 12.30

De kleutergroepen maken wettelijk daardoor teveel uren. Dit compenseren wij door het geven van
een aantal vaste vrije dagen, vaak als lange weekenden. (voor actuele gegevens, zie de jaarkalender)

Betreden van de school voor, onder en na schooltijd

De kinderen komen voor schooltijd binnen via het hek aan de Joan Roëllstraat. Het hek gaat 10
minuten voor schooltijd open. Via het plein kunnen ouders en kinderen via de verschillende ingangen
naar de groep.
Om 8.30 en 13.00 gaat de zoemer en beginnen de lessen.
Tien minuten daarna wordt het hek gesloten, zodat de kinderen veilig kunnen spelen en de fietsen
veilig staan. Ook tussen de middag is het hek gesloten in verband met de spelende overblijfkinderen.
Als het hek dicht is, kunt u gebruik maken van de hoofdingang aan de Opzoomerstraat 1.
Om 12.00 en 15.00 gaan de kinderen via het hek weer naar buiten.
Een half uur na schooltijd (15.30) gaat het hek weer dicht.
Het halen en brengen van kinderen
De meeste kinderen komen lopend naar school. Kinderen die van verder komen, worden gebracht op
de fiets, brommer of met de auto.
Wij willen u vragen om rekening te houden met de bewoners: probeer te parkeren en zet de motor
uit. Houdt u ook ruimte bij het hek en ga met de brommer of fiets iets verderop staan, dan kunnen
de kinderen rustig het hek in of uit lopen.
Kinderen mogen met de fiets komen als ze niet op loopafstand wonen, of er andere afspraken zijn
gemaakt. Dit in verband met beperkte stalling.
De fietsen worden op eigen risico gestald en de school is niet aansprakelijk voor eventuele schade.9.2. Ziekte en verzuim
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig.
Op school houden wij bij of een kind er ook altijd is. Indien uw kind door ziekte of een
doktersafspraak niet op school komt of later komt, geef dit dan telefonisch voor schooltijd door.
Hebben wij om 8.45 nog niets van u gehoord, dan bellen wij u op.
Geen beltegoed kan en mag nooit een reden zijn om niet te bellen.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente
Utrecht door te geven. Regelmatig te laat komen wordt ook als verzuim gezien en zal ook aan
leerplicht worden doorgegeven.
Belt u dus altijd even de school! Tel: 030- 244 23 88

9.3. Vakanties en vrije dagen
In de activiteitenkalender staan de actuele gegevens zoals de vakantieregeling en vrije dagen. Op het
moment dat de activiteitenkalender gemaakt wordt, zijn nog niet alle data bekend.
In de loop van het jaar ontvangt u hier tijdig een brief over.
Wel staan hierin al een aantal vrije dagen in vermeld, zoals de lange weekenden van de kleuters,en
studiedagen.9.4. Verlof aanvragen
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering
verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet
mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.
Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met de directie.
Zij kan u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof kan aanvragen.
Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.9.5. Spreektijden personeel
Directie en leerkrachten kunt u altijd even kort aanspreken om een mededeling te doen of iets te
vragen.
Voor leerkrachten is het voor het begin van de les niet prettig om uitgebreid op vragen in te gaan,
want de kinderen hebben alle aandacht nodig. Maakt u daarom even een afspraak voor na schooltijd.
Ook als u een uitgebreider gesprek met de directie wilt, na of onder schooltijd, maakt u dan even een
afspraak. Wij maken graag tijd voor u vrij.

10. Namen en adressen
De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht

De SPO Utrecht is het schoolbestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs in de
gemeente Utrecht.
College van bestuur: Thea Meijer en Eric van Dorp.
Secretaris van het bestuur: Hans Creijghton
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 36 te Utrecht
Tel: 030 265 26 40
www.openbaaronderwijsutrecht.nl

Medezeggenschapsraad

In onze activiteitenkalender staan de namen van de MR leden van dit jaar.
U kunt ook via de groepsleerkracht in contact komen.

Ouderraad

In onze activiteitenkalender staan de namen van de OR leden van dit jaar.
U kunt ook via de groepsleerkracht in contact komen.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Stichting Ludens
Coördinator: Melanie Acton
Tel: 030- 244 51 21
E-mail: bsoodin@ludens.nl
www.ludens.nl

Voor- en naschoolse opvang

Odin, Portes
Nieuwlichtstraat 59
Tel: 030- 244 51 21

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht

Dhr. K. Maissan. Tel. 030-2996636 / 06-46243635 email: koos.maissan@arboned.nl
Indien een vrouwelijke vertrouwenspersoon gewenst is, kan dit worden aangegeven bij dhr.
Maissan.
Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

Dienst onderwijs afdeling leerplicht

Kaatstraat 1, Postbus 2158
3500 GD Utrecht
Tel: 030- 286 59 99, fax: 030- 286 2667

O.b.s. Jules Verne is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

VOO (vereniging openbaar onderwijs)

Blekerstraat 20, postbus 10241, 1301 AE Almere
Tel: 036- 5331500, fax: 036- 5340464

Schoolarts

Ben Rensen, wijkverpleegkundige Maaike Edens-Begeer
Gezondheidscentrum de Brug
Martin Ovenweg 50, 3555 HZ, Utrecht
Tel: 030- 245 21 40

Eduniek

Tolakkerweg 153
3738 JL Maartensdijk
Tel: 0346- 219 777

PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)

Kantoor P.C.O.U.
Postbus 9419, 3506 GK UtrechtLKC (Landelijke klachten commissie)

Postbus 162, 3340 AD Woerden
Tel: 0348- 40 52 45

Voorschool Ondiep

Laan van Chartroise 160
Utrecht
Tel: 06- 143 00 687

Naschoolse opvang Odin

Nieuwlichtstraat 59
Utrecht
Tel: 030- 244 51 21

Logopedie praktijk Zuilen

Sweder van Zuijlenweg 53
3553 HB Utrecht
Tel: 030- 243 94 95

Auris Dienstverlening

Pelmolen 26
3994 XZ Houten
Tel: 030- 63 40 625

Schoolmaatschappelijk werkster

Eva Haazen, tel: 06- 24992856

Bijlage:

Verkorte versie toelatings- en plaatsingsbeleid SPO Utrecht

Inleiding

De SPO Utrecht staat voor openbaar onderwijs: iedere leerling die basisonderwijs kan volgen is
welkom. Dit betekent niet dat kinderen altijd worden toegelaten en geplaatst. Er zijn situaties waarin
het onmogelijk is voor de school om alle toegelaten leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich
bijvoorbeeld voor als de school over onvoldoende ruimte beschikt. Of als in verband met een
evenwichtige opbouw van jaargroepen er in de school lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor
volgende schooljaren. In die situaties komen leerlingen die toelaatbaar zijn, maar waar geen ruimte
voor is, op een wachtlijst.
In deze nieuwsbrief staat beschreven wat u moet doen als u uw kind wilt inschrijven op een school
van de SPO Utrecht en wat de procedures van het toelatings- en plaatsingsbeleid precies inhouden.
De volledige beschrijving van het toelatings- en plaatsingsbeleid is als bijlage opgenomen in de
schoolgids en is op aanvraag los beschikbaar.

Aanmelding

Een nieuwe leerling wordt aangemeld met een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij de betreffende school. De directeur beoordeelt en verwerkt
de aanmelding.

Uitzonderingen aanmelding
1 Wanneer er onvoldoende informatie over de ontwikkeling en eventuele handicap van uw kind is,
kan de directeur besluiten uw aanmelding nog niet in behandeling te nemen.
Binnen 6 weken ontvangt u schriftelijk bericht wanneer uw aanmelding wel in behandeling
wordt genomen.
2 Als uw kind al onderwijs volgt op een andere school, is een gesprek met de directeur van de huidige
school de eerste stap. Na dit gesprek overleggen de directies van beide scholen. De huidige school
schrijft een onderwijskundig rapport. Aan de hand van dit rapport wordt uw kind wel of niet
toegelaten.

Toelating of afwijzing

In alle gevallen beslist de directeur van de school of een kind wel of niet wordt toegelaten en
geplaatst. Indien er sprake is van een kind waarvoor extra zorg nodig is, wordt er een nader
onderzoek uitgevoerd. De procedure voor dit onderzoek is op aanvraag beschikbaar.

Toelating

Bij toelating ontvangt u binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging. Als uw kind wordt toegelaten,
maar er is geen kans op plaatsing, heeft u de mogelijkheid uw kind op de wachtlijst van de school van
uw keuze te zetten.

40
Afwijzing

Mocht uw kind niet worden toegelaten, dan ontvangt u dit besluit schriftelijk, binnen 4 weken na de
aanmelding. In dit besluit wordt duidelijk aangegeven waarom uw kind niet wordt toegelaten.
Daarnaast wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de directeur waarin het besluit tot
afwijzing nader wordt toegelicht.

Plaatsing

Als uw kind is toegelaten en er is ruimte op de betreffende school, dan wordt uw kind geplaatst. U
ontvangt hierover uiterlijk 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een schriftelijke
bevestiging.

Ruimtegebrek

Elke SPO Utrecht school heeft als doel zoveel mogelijk toegelaten kinderen ook daadwerkelijk te
plaatsen. Toch kan het gebeuren dat een school geen plaats heeft voor toe te laten kinderen. Alle
scholen van de SPO Utrecht hebben in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld wat het
maximaal aantal leerlingen per groep is. Als dit maximum wordt bereikt, is er ruimtegebrek en kan de
school besluiten een wachtlijst in te stellen.

Bedieningsgebied

Als er sprake is van ruimtegebrek op een school, wordt het bedieningsgebied van de school
vastgesteld. Dit is het gebied waarin de school op loopafstand ligt voor de leerlingen. Dit is meestal
de wijk waarin de school ligt.

Wachtlijst

Voor wachtlijsten gelden de volgende regels:

Regelgeving wachtlijst
1 Kinderen worden op school geplaatst in volgorde van de wachtlijst.
2 Kinderen die al een broer of zus op de betreffende school hebben, komen bij aanmelding bovenaan
de wachtlijst. In de schoolgids van de school is opgenomen wanneer ouders broertjes of zusjes
moeten aanmelden.
3 Kinderen die binnen het bedieningsgebied van de school wonen, worden na reeds geplaatste
broers en zussen op de wachtlijst geplaatst.
4 Kinderen die buiten het bedieningsgebied wonen worden daarna op de lijst geplaatst.

Berichtgeving wachtlijst

Aan het eind van het kwartaal waarin uw kind 3 is geworden, ontvangt u een schriftelijke bevestiging
of uw kind op 4 jarige leeftijd geplaatst kan worden. Als uw kind al 3 jaar is krijgt u uiterlijk 1 april
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar bericht over de plaatsing van uw kind. Mocht uw kind niet
geplaatst worden, dan vervalt de plaats op de wachtlijst. Wilt u uw kind toch op de wachtlijst laten
staan, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.
Meer informatie

Voor meer informatie over het toelatings- en plaatsingsbeleid van SPO Utrecht scholen kunt u
terecht bij de directeur van uw school.

Dit is een verkorte versie van het toelatings- en plaatsingsbeleid van de SPO Utrecht. Aan de inhoud
van deze verkorte versie kunnen geen rechten worden ontleend.

								
To top