Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

VIEWS: 18 PAGES: 25

									ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM

        ZAŠTO?
        ŠTO?
        KAKO?
        CILJ?
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Ana Ivanek, Znanjem do promjena,
  Hrvatski pedagoško – knjiţevni zbor,
  Zagreb, 1999.

  “ Iz godine u godinu raste broj ovisnika.
  Ovisnost sve više zahvaća upravo
  najperspektivniji dio puĉanstva.”
Pijenje alkohola 10 puta i više u posljednjih 30 dana
(Hrvatska, ESPAD, 1995.-2007.)Dječaci piju sve
više i više       Pijenje alkohola 10 puta i više u zadnjih mjesec dana

U djevojaka trend  18       Dječaci
                                    17

stremio vrlo    16       Djevojčice
                             15

strmo, treba    14

vidjeti što će se  12                    11

događati…      10            9

          8   7
Po ovom je     6
pokazatelju     4              3
                                       4

Hrvatska bila    2     1
2003. godine na   0
osmom mjestu od       1995       1999     2003      2007

35 zemalja
Opijanje u posljednjih 12 mjeseci (Hrvatska, ESPAD,
1995.-2007.)Svaki sedmi
           Opijanje 10 I više puta u posljednjih 12 mjeseci
dječak se
opije barem   14    Dječaci

jednom          Djevojčice        12
        12

mjesečno…    10          9

         8  7                      7

         6                   5
                     4
         4                           3

         2
             0
         0
           1995       1999     2003      2007
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  UZROCI:

  slom vrijednosti koje su prije svemu davale
  smisao - uvrijeţene norme gube znaĉenje;
  razvoj tehnologije divovskih dometa – obitelj
  gubi monopol nad odgojem;
  ekonomska nizbrdica društva – gubitak
  dugoroĉnih perspektiva;
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM

Mnoge današnje obitelji u RH opterećene
 su:
 neimaštinom

 posljedicama rata

 nezaposlenošću

 neizvjesnom sutrašnjicom
     ŠKOLSKI PREVENTIVNI
     PROGRAM
Današnja djeca su…

  nemirnija
    nervoznija

     nesretnija

       nesigurnija

        otvorenija
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
Rainer Winkel, Djeca koju je teško odgajati,
 Educa, Zagreb, 1996.

“ Temeljne duševne potrebe za ljubavlju,
  razumijevanjem, priznanjem, sigurnošću, pa i
  konfrontacijom nedostaju jer se ne zadovoljavaju
  zajedniĉkim aktivnostima (jer roditelji nemaju
  vremena, volje, strpljenja…) pa dijete traţi
  nadomjestak, npr. gledanjem TV-a, igranjem
  raĉunalnih igrica, nekontroliravim uzimanjem
  slatkiša…”
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
OSOBITO RIZIĈNE SKUPINE MLADIH:
  djeca i mladi u ustanovama (izvan
  obitelji)
  izvan školskog sustava
  ţrtve zlostavljanja i nasilja
  s problemima u društvenom ophoĊenju
  s nedovoljno dostupnom struĉnom
  pomoći
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
ĈIMBENICI RIZIKA
kultura i društvo, interpersonalni, psihosocijalni, biogenetiĉki
                                  :   Interpersonalni:

   upotreba meĊu roditeljima i ĉlanovima obitelji
   dobrohotan stav prema upotrebi unutar obitelji
   loši obiteljski odnosi
   svaĊe i razvod u obitelji
   odbaĉenost od prijatelja
   povezanost s prijateljima koji su korisnici
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Psihosocijalni:
  rani i trajni problemi u ponašanju
  neuspjeh u školi
  loš odnos sa školom
  buntovnost
  dobrohotan stav prema upotrebi
  poĉetak korištenja u ranoj dobi
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Manje su ugroţena djeca koja:
>  imaju dobro razvijen osjećaj vlastite vrijednosti
>  imaju razliĉite interese
>  imaju veliku mjeru samostalnosti
>  imaju zadovoljavajući uspjeh u školi
>  imaju dobru sposobnost socijalne komunikacije
>  odnos prema roditeljima pun povjerenja
>  kontrolirano ponašanje pri svladavanju poteškoća
>  dobru sposobnost govornog izraţavanja
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  OBITELJ
-  najmanja
  mikrozajednica

  ŠKOLA
-  “druga šansa” za
  stvaranje sigurnosti i
  pozitivne slike o sebi
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  DJECA UĈE ŠTO DOŢIVLJAVAJU!

  kritizirana  osuĊuju
  odobravana   osjećaju zadovoljstvo
  sobom
  sigurna   povjerljiva su
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM

 “Kvalitetna suradnja obitelji i škole vrlo
 je vaţna za dobrobit djeteta i mladih jer
 pomaţe uspješno svladati obrazovne
 sadrţaje i prihvatiti moralne
 vrijednosti.”
 “Uĉitelj je MODEL i nije dovljno biti
 samo struĉno kompetentan!”
 (A. Ivanek)
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Prevencija u školi sastoji se od:
  kvalitetne komunikacije
  osposobljenosti za prevladavanje
  konflikata
  dobrih meĊuljudskih odnosa
  stvaranja ugodnog školskog ozraĉja
  aktualizacije nastavnog procesa
  promjenom oblika i metoda rada
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
 Da bi prevencija ovisnosti bila
 uĉinkovita, treba raditi na svim
 subjektima:
 uĉenici
 roditelji
 uĉitelji
 lokalna zajednica
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Pristupi u prevenciji:
  plašenje posljedicama uzimanja droge
  znanstveni – znanje o drogama
  educiranje roditelja, npr. pedagoške radionice
  promoviranje zaštite zdravih stilova ţivota
  stvaranje uvjeta za kvalitetno provoĊenje slobodnog vremena
  rad MLADI ZA MLADE
  upućivanje u vještine koje će pomoći pojedincu u problemima
  odrastanja i odluĉivanja o sebi
  odlomci iz knjiga, filmova, kazališna predstava kao podloga za
  razgovor
  jaĉanje osjećaja sigurnosti u sebe i svoje postupke
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  ŠKOLA BUDUĆNOSTI prije svega zahtijeva
  promjenu nastavnih metoda!
(uĉenike stavlja u aktivan odnos; uĉenje zamjenjuje pouĉavanjem)
  ĈITANJE I PISANJE ZA KRITIĈKO MIŠLJENJE
  – projekt Foruma za slobodu odgoja – polazi
  od ĉinjenice da “mladi više no ikad trebaju
  znati rješavati teške probleme svakodnevice,
  kritiĉki preispitivati situacije, suĉeljavati
  alternativna mišljenja i donositi promišljene
  odluke”
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  John Friel, Linda Friel: Sedam najvećih
  pogrešaka u odgoju djece, Extrade,
  Rijeka, 2001.


…Ne uspijevamo pruţiti strukturu
  svome djetetu / uĉeniku…
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  Uspostavljanje strukture:
  Ako to namjeravate uĉiniti, onda to i
  uĉinite bez kolebanja!
  Ustrajte do kraja, pa i dalje od kraja!
  Ne pokušavajte raspravljati s djetetom
  koje je izvan kontrole.
  Nemojte sabotirati svog partnera!
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
 Ne zaboravite: nema savršenih
 roditelja, obitelji i djece.
 Ne zaboravite da jedna mala promjena
 koje se dosljedno pridrţavate vrijedi
 koliko i tisuću krupnih kojima nedostaje
 ustrajnosti.
 Ako ste previše ozbiljni, nauĉite se i vi
 opustiti i zabaviti.
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
  CILJEVI
  Prevencija ovisnosti koja je usmjerena prema
  uĉenicima ima za cilj cijelo odgojno podruĉje
  škole i nije povezana s odreĊenim nastavnim
  predmetom.
  Najvaţniji odgojni cilj je da se djeca razviju u
  osobe koje same odluĉuju, sigurne su u sebe,
  odgovorno se odnose prema sebi i drugima te
  im ne trebaju opojna sredstva za oblikovanje
  ţivota i prevladavanje ţivotnih nedaća.
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM

  Znanstveno istraţivanje ameriĉkog
  sveuĉilišta VANDERBILT, ĉiji su rezultati
  prije nekoliko mjeseci objavljeni u
  uglednom ĉasopisu International
  Journal of Obesity, potvrdilo je…
ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM
 SMIJEH!!!

								
To top