Docstoc

Decentrale selectie studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen 2012-2013

Document Sample
Decentrale selectie studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen 2012-2013 Powered By Docstoc
					Decentrale selectie studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Voor het studiejaar 2012-2013 zal de Bacheloropleiding Geneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen
gebruik maken van de mogelijkheid van decentrale selectie.
Van de 165 plaatsen die voor decentrale selectie in aanmerking komen, wordt een aantal toegewezen aan
kandidaten die op grond van wettelijke regelingen, voornamelijk 8+, direct geplaatst worden. Het aantal
plaatsen dat overblijft (165 minus het aantal directe plaatsingen) zal door middel van decentrale selectie worden
toegewezen.

De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de score behaald voor een toets die uit twee onderdelen bestaat.
Deze toets wordt op dinsdag 1 mei 2012 in Nijmegen afgenomen.

Onderstaande regels zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats door middel van
decentrale selectie. Verderop wordt een toelichting gegeven op:
 de doelgroep voor decentrale selectie;
 de toets en de beoordeling van de toets;
 de dagorde op de toetsdag.

Van degenen die uitgenodigd worden voor de toetsdag in het kader van de decentrale selectie, wordt verwacht
dat zij bekend zijn met al het onderstaande.

Reglement decentrale selectie Bachelor Geneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen

1  Voor decentrale selectie voor de Bacheloropleiding Geneeskunde Radboud Universiteit
  Nijmegen, studiejaar 2012-2013, komen uitsluitend degenen in aanmerking die in 2012 het
  schoolexamen afsluiten en deelnemen aan het volledig centraal schriftelijk eindexamen van het
  VWO (eerste tijdvak beginnend op 14 mei 2012).
  Hieraan gelijkgesteld zijn kandidaten voor wie het bevoegd gezag op grond van artikel 59 eerste
  lid van het Eindexamenbesluit VO heeft toegestaan dat het centraal examen en in voorkomend
  geval het schoolexamen voor een deel van de vakken in het schooljaar 2010-2011 en voor het
  andere deel in het schooljaar 2011-2012 wordt afgelegd.

2  Het vakkenpakket waarin het v.w.o.-examen wordt afgelegd, voldoet aan de nadere
  opleidingseisen voor de studie Geneeskunde. Die nadere opleidingseisen voor de opleiding
  Geneeskunde bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 wordt aangeboden, zijn:
   profiel natuur en techniek met als aanvullende eis biologie of
   profiel natuur en gezondheid met als aanvullende eis natuurkunde.

3  Gegadigden melden zich vóór 15 januari 2012 aan via Studielink en geven aan, naast deelname
  aan de reguliere loting, ook te kiezen voor decentrale toelating tot de opleiding Bachelor
  Geneeskunde Nijmegen.
  De keuze voor Nijmegen betekent dat indien gegadigde door middel van decentrale selectie een
  opleidingsplaats verwerft, gegadigde daadwerkelijk per studiejaar 2012-2013 zal starten met de
  studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een plaats die via decentrale
  selectie is toegewezen, kan niet geruild worden.

4  Er is slechts één toetsdag. Een tweede gelegenheid is uitgesloten. Dit houdt in dat er geen
  beroep kan worden gedaan op een extra toets i.v.m. eventuele dringende reden(en).

5  Gegadigden kunnen slechts eenmaal aan de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde
  van de Radboud Universiteit Nijmegen mee doen.

6  Het afnemen van de toets en de beoordeling van de toets geschiedt voor alle kandidaten op
  gelijke wijze.
  Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle kandidaten dezelfde toetsfaciliteiten, er
  worden geen uitzonderingen gemaakt.
7  Na aanmelding via Studielink en na het verstrijken van de deadline van 15 januari 2012, stuurt
  de Radboud Universiteit Nijmegen een schriftelijk verzoek aan gegadigden om op te sturen:
   een kopie van zijn/haar identiteitskaart met daarop het burgerservicenummer (BSN) of een
    kopie van zijn/haar paspoort;
   een door de directie van de school getekende en van het schoolstempel voorziene verklaring.
    Uit deze verklaring moet blijken dat gegadigde aan de bij punten 1 en 2 gestelde eisen
    voldoet;
   voor gegadigden die niet in Nederland wonen: een uittreksel uit het bevolkingsregister;
   voor zover het gaat om kandidaten met een over twee jaar gespreid examen moet daarnaast
    een verklaring van het bevoegd gezag worden opgestuurd waaruit de in artikel 1, tweede
    volzin bedoelde toestemming blijkt.
  Deze bescheiden dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van
  het schriftelijk verzoek in het bezit te zijn van de Radboud Universiteit Nijmegen.

8  Indien bovenvermelde gegevens (zie 7) volledig en tijdig zijn ontvangen door de Radboud
  Universiteit Nijmegen, wordt de gegadigde uitgenodigd voor de toetsdag die op dinsdag 1 mei
  2012 in Nijmegen wordt gehouden.

9  Degenen die uitgenodigd zijn mee te doen aan de toetsdag in het kader van de decentrale
  selectie, krijgen de gelegenheid zich vanaf vier weken vóór de toetsdatum voor te bereiden op de
  toets d.m.v. een voor dit doel ontworpen digitale module. Bij de uitnodiging krijgen gegadigden
  de gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze lesstof in de digitale omgeving.

10 De bij 9 genoemde lesstof heeft een omvang van 80 studie-uren en behandelt een aantal
  samenhangende onderwerpen op een manier die zoveel mogelijk lijkt op de werkwijze tijdens
  een reguliere onderwijseenheid van de studie Geneeskunde in Nijmegen.

11 De toets bestaat uit de volgende onderdelen:
  a) een toets met meerkeuze vragen over de bestudeerde stof;
  b) een of meer schrijfopdrachten in relatie tot de bestudeerde stof.
  Het meerkeuze onderdeel van alle deelnemers wordt beoordeeld.
  De schrijfopdracht(en) wordt (worden) beoordeeld indien voldaan is aan de volgende
  voorwaarden:
  het resultaat van het meerkeuze onderdeel is voldoende en het resultaat behoort tot de hoogste
  scores behaald op dit onderdeel (zie toelichting).

12 Op basis van de beoordeling van de meerkeuzevragen en de schrijfopdracht(en), wordt een
  eindscore bepaald.
13 Op basis van de behaalde eindscore voor de toets krijgen gegadigden die in aanmerking komen
  voor decentrale plaatsing een rangordenummer toebedeeld. Dit nummer bepaalt de volgorde
  waarin de gegadigden op een lijst worden geplaatst.

14 Uiterlijk 15 juni 2012 worden gegadigden door de Radboud Universiteit Nijmegen schriftelijk
  op de hoogte gesteld
   van de score die zij voor (een onderdeel van) de toets hebben behaald;
   of zij wel of niet in aanmerking komen voor een plaats in het kader van decentrale selectie.
  Degenen die in aanmerking komen voor een plaats via decentrale selectie ontvangen daarbij
   het rangordenummer waarmee zij op de lijst (zie 13) zijn geplaatst.
  De lijst kan meer gegadigden bevatten dan het uiteindelijke aantal plaatsen dat voor decentrale
  plaatsing beschikbaar zal blijken te zijn.

15 De lijst (zie 13 en 14) wordt voor 15 juni 2012 aan DUO-IB-groep bekend gemaakt.

16 Op basis van de door de Radboud Universiteit Nijmegen vastgestelde rangorde en de geldende
  wettelijke bepalingen, verstrekt de DUO-IB-groep het uiteindelijke bewijs van toelating aan
  degenen die via decentrale selectie een plaats hebben verworven.
17 Er is geen gelegenheid tot inzage van de door gegadigde gemaakte toetsonderdelen.

18 Fraude
  Bij geconstateerde fraude wordt gegadigde uitgesloten van decentrale selectie voor de
  Bacheloropleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

19 Uitvoering decentrale selectie
  De decentrale selectie voor de Bacheloropleiding Geneeskunde wordt namens het College van
  Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd door de Commissie Decentrale
  Toelating Geneeskunde.

20 Mogelijkheid tot bezwaar
  Gegadigden kunnen tegen een beslissing van de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde
  binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar indienen bij het College van
  Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. Het bezwaar
  dient te worden ingesteld door middel van een met redenen omkleed bezwaarschrift. Bij het
  bezwaarschrift dient een afschrift van de beslissing te worden gevoegd.


                     -0-0-0-0-0-0-0-
 Lees verder hieronder:
  toelichting op de doelgroep voor decentrale selectie;
  toelichting op de toets en de beoordeling van de toets;
  informatie over de toetsdag.
Toelichting op de doelgroep voor decentrale selectie (6 Vwo’ers):

Ad 1  De gegadigden zullen worden geselecteerd op grond van hun vermogen om naast een
    reguliere studie-inspanning succesvol een voor de opleiding Geneeskunde relevante
    onderwijsmodule te volgen ter voorbereiding op de toets die zal worden afgenomen op
    dinsdag 1 mei 2012.

    Voor decentrale selectie voor het studiejaar 2012-2013 komen uitsluitend degenen in
    aanmerking die in 2012 het schoolexamen afsluiten en deelnemen aan het volledig
    centraal schriftelijk eindexamen (alle profielvakken benodigd voor de opleiding
    Geneeskunde) van het VWO, eerste tijdvak beginnend op 14 mei 2012. Degenen die het
    schoolexamen in 2012 niet afsluiten en niet meedoen aan het volledig eindexamen VWO
    in de periode vanaf 14 mei 2012, komen niet in aanmerking voor de decentrale selectie;
    eventuele plaatsing voor deze opleiding in het kader van decentrale selectie gebeurt op
    basis van een vwo-diploma behaald in 2012.

    Deze beperking is opgenomen om te bereiken dat alle gegadigden een vergelijkbare
    reguliere studie-inspanning moeten leveren. Zo wordt de uitgangssituatie waarnaast de
    hierboven bedoelde extra studie-inspanning geleverd moet worden, voor alle gegadigden
    zo vergelijkbaar mogelijk.
    Om dezelfde reden geldt tevens de eis dat het vakkenpakket waarin het v.w.o. examen
    wordt afgelegd, voldoet aan de nadere opleidingseisen voor de studie Geneeskunde. Die
    nadere opleidingseisen voor de opleiding Geneeskunde bij de VO-profielen zoals die
    vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden, zijn:
    - profiel natuur en techniek met als aanvullende eis biologie;
     of
    - profiel natuur en gezondheid met als aanvullende eis natuurkunde.

    Het bevoegd gezag kan, gehoord de inspectie, in bijzondere omstandigheden op grond
    van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO toestemming geven het eindexamen over
    twee schooljaren te spreiden. Aldus behaalde diploma’s worden als gelijkwaardig
    beschouwd aan diploma’s die zijn behaald met een centraal examen in één schooljaar.
    Diploma’s behaald na een gespreid centraal examen geven bijvoorbeeld ook direct
    toegang tot de studie Geneeskunde als het gemiddelde eindcijfer 8 of hoger is. Vanwege
    die gelijkwaardigheid worden kandidaten die met toestemming van het bevoegd gezag
    het examen over twee jaar spreiden in het laatste van die twee jaren toegelaten tot de
    decentrale selectie.
Toelichting op de toets en de beoordeling van de toets

Ad 6. Voor alle gegadigden geldt dat zij de toets afleggen in de daartoe beschikbaar gestelde ruimten,
   binnen de daartoe beschikbaar gestelde tijd. Er kan geen gebruik worden gemaakt van (eigen)
   apparatuur en er kunnen geen aparte voorzieningen getroffen worden voor individuele
   kandidaten.
   De beoordeling van de toets zal voor alle kandidaten op gelijke wijze gebeuren, dit houdt in dat
   er geen rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden van gegadigden
   voorafgaande aan of tijdens de toets.


Ad 7 De ingestuurde kopieën van identiteitsbewijzen, verklaringen van de school, uittreksels
   bevolkingsregister zijn slechts bedoeld ter verificatie en juiste invoering van persoonsgegevens
   van gegadigden ten behoeve van de decentrale selectie opleiding Geneeskunde aan de Radboud
   Universiteit. Deze kopieën zullen na afronding van de selectieprocedure vernietigd worden.
Ad   De lesstof ten behoeve van de toets
10   De te bestuderen lesstof behandelt enkele samenhangende onderwerpen op een manier
    die zoveel mogelijk lijkt op de werkwijze tijdens een reguliere onderwijseenheid uit de
    studie Geneeskunde, bijvoorbeeld:
     zelfstudieopdrachten met verwijzing naar studiemateriaal dat in de digitale
      leeromgeving wordt aangetroffen;
     computerondersteunde practica;
     de mogelijkheid vragen te stellen via een digitale leeromgeving. De docent selecteert
      een aantal vragen waar hij nader op ingaat.
    De onderwerpen worden zo gekozen dat daarin uiteenlopende aspecten van de
    Geneeskundestudie kunnen worden belicht: natuurwetenschappelijke basisvakken,
    aspecten uit mens- en maatschappijwetenschappen, geneeskundige vakken in meer
    strikte zin en metamedische vakken.

Ad    De toets bestaat uit 2 onderdelen
11+   a) een toets met meerkeuze vragen over de bestudeerde stof;
12+   b) een of meer schrijfopdrachten in relatie tot de bestudeerde stof. Beantwoording
13
       wordt verwacht in niet meer dan het in de instructie aangegeven aantal woorden.

     Beoordeling en berekening score van de toets
     1. het meerkeuze onderdeel van alle deelnemers wordt nagekeken en beoordeeld;
     2. van maximaal 200 deelnemers wordt de schrijfopdracht nagekeken.
      Voorwaarden voor het nakijken van de schrijfopdracht:
        voor het meerkeuze onderdeel moet een voldoende zijn behaald
        en
        de score op het meerkeuze onderdeel behoort tot de maximaal 200 hoogste
        scores behaald op deze toetsdag;
     3. voor deelnemers van wie de schrijfopdracht is nagekeken, wordt een eindcijfer
      berekend. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers
      voor de meerkeuzevragen en de schrijfopdracht. Weging: meerkeuzevragen
      70%, schrijfopdracht 30%;
     4. de rangorde wordt berekend op basis van het eindcijfer. Alleen deelnemers met
      een voldoende eindcijfer krijgen een rangnummer;
     5. van een voldoende is in deze regeling sprake als het behaalde, niet afgeronde,
      cijfer 5,5 of hoger is. Het cijfer 5,49 is dus onvoldoende.
     6. Een nadere toelichting over de manier waarop de cijfers worden vastgesteld,
      wordt tijdens de cursus of na afsluiting van de toets bekend gemaakt.

     Toetsresultaat en rangordenummer
     De toetsscore bepaalt de rangorde waarin gegadigden die in aanmerking komen voor
     decentrale plaatsing, op de aan de DUO-IB-groep te verstrekken lijst met namen
     worden geplaatst. Degene met de hoogste score komt op nummer 1, degene met de
     laagste score krijgt het laagste nummer toebedeeld. Het rangordenummer zal voor
     de DUO-IB-groep bepalend zijn voor de volgorde van toelating op grond van
     decentrale selectie. Uiteraard dient aan de wettelijke toelatingseisen voor de studie
     Geneeskunde te zijn voldaan.

     Degenen die op grond van bovenstaande niet in aanmerking komen voor plaatsing
     via decentrale selectie ontvangen het toetsresultaat van de voor hen nagekeken
     toetsonderdelen.


Ad 14  Bekendmaking uitslag
     De genodigden die meegedaan hebben aan de toetsdag ontvangen uiterlijk op 15
     juni 2012 schriftelijk bericht van de Radboud Universiteit Nijmegen of zij wel of
     niet in aanmerking komen voor een opleidingsplaats op basis van decentrale
    selectie. N.B. De Radboud Universiteit Nijmegen doet alleen mededeling over het
    wel of niet in aanmerking komen voor een opleidingsplaats.

    Degenen die in aanmerking komen voor een opleidingsplaats op basis van
    decentrale selectie ontvangen hierbij tevens het (op de score gebaseerde)
    toebedeelde rangordenummer.
    Hiermee eindigt de selectieprocedure bij de Radboud Universiteit. Uiteindelijke
    plaatsing is een taak die door de DUO-IB-groep wordt uitgevoerd.

    Of u uiteindelijk wel of geen plaats krijgt via decentrale selectie verneemt u van de
    DUO-IB-groep omdat de DUO-IB-groep belast is met de uitvoering van de
    wettelijke regelingen inzake plaatsing en derhalve het totaaloverzicht heeft of
    gegadigden wel of niet aan alle vereisten voldoen en wel of niet in een bijzondere
    categorie (bijvoorbeeld 8+) vallen.

    Telefonisch, persoonlijk of per e-mail wordt geen informatie gegeven over behaalde
    resultaten, score en/of rangordenummer of over de exacte datum waarop een en
    ander bekend zal worden gemaakt.

Ad 16 Wel geplaatst via decentrale selectie
    Degenen die via decentrale selectie geplaatst worden, doen niet mee aan de reguliere
    lotingprocedure.
    NB: decentrale plaatsing wordt door de DUO-IB-groep geoormerkt als deelname
    aan de lotingprocedure. Zie ook punt art. 3 van de regeling.

    Geen plaats via decentrale selectie
    Degenen die niet door middel van decentrale selectie geplaatst worden en wel aan
    de landelijke wettelijke vooropleidingseisen voldoen, doen automatisch mee met de
    loting volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, tenzij zij in een
    (eveneens wettelijk bepaalde), bijzondere categorie blijken te vallen (bijvoorbeeld
    8+).
De toetsdag dinsdag 1 mei 2012


Locatie van de toets
De toets wordt afgenomen in Nijmegen, mogelijk ook buiten het terrein van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Bij de uitnodiging die gegadigde ontvangt (zie artikel 8 hierboven), wordt aangegeven waar
hij/zij verwacht wordt. Onderling ruilen van toegewezen locatie is niet toegestaan.

Surveillanten
Deelnemers dienen de aanwijzingen die zij krijgen van de surveillanten op te volgen. Indien u de
aanwijzingen niet opvolgt, wordt u uitgesloten van deelname aan de toets.
Tijdens de toets is het de deelnemer verboden de zaal te verlaten om daarna de zaal weer te betreden,
tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verkregen van een van de surveillanten.

Opnemen presentie
Tijdens de toets wordt presentie opgenomen. Dit gebeurt aan de hand van de lijst van genodigden (zie
artikel 8) en de legitimatiebewijzen (paspoort of identiteitskaart, zie hierboven onder “legitimatie”) van
de deelnemers.
Degenen die niet op de lijst van de genodigden voorkomen, blijven uitgesloten van deelname aan de
toetsdag.

Legitimatie
Deelnemers dienen zich te legitimeren door middel van een identiteitskaart of paspoort. Dit dient het
origineel te zijn van het legitimatiebewijs dat u eerder in kopie (zie artikel 7) aan de Radboud
Universiteit heeft toegezonden. Zonder dit legitimatiebewijs zal er geen toegang worden verleend tot de
toets. Het legitimatiebewijs dient gedurende de gehele toets zichtbaar op de tafel te liggen.
Indien er twijfels zijn over de identiteit, zal er van de deelnemer een foto worden gemaakt en zal
hem/haar gevraagd worden schriftelijk te verklaren dat hij/zij degene is die op het getoonde
legitimatiebewijs staat vermeld en dat hij/zij er mee instemt dat de Radboud Universiteit Nijmegen
hierover zonodig nadere informatie inwint bij de school waar de gegadigde aan het eindexamen VWO
zal deelnemen.

Tijdschema toets
De toets bestaat uit twee onderdelen die respectievelijk in de ochtend en in de middag worden
afgenomen.
De zaal gaat 15 minuten voor begin van de toets open, u dient 10 minuten voor begin van de toets op de
aan u toegewezen plaats te zitten.
De zaal gaat exact op de officiële begintijd dicht. Deelnemers die te laat komen, zijn niet meer
gerechtigd deel te nemen aan de toets.
Er is slechts één toetsdag.
De exacte begin- en eindtijden van de toets worden tijdig bekend gemaakt.

Deelnemers mogen de zaal op zijn vroegst verlaten 30 minuten na de officiële aanvangstijd van de toets,
echter niet eerder dan dat de presentie van alle toetsdeelnemers in de toetszaal is opgenomen.

Schrijfgerei
Ten behoeve van de toets wordt pen/potlood en papier verstrekt.

Geen extra faciliteiten
Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle kandidaten dezelfde toetsfaciliteiten, er worden geen
uitzonderingen gemaakt (zie artikel 6 van het reglement en de toelichting hierop).
De tijd die gegadigden krijgen om de toets te maken is ruim bemeten.

Restauratieve voorzieningen
Er dient rekening mee gehouden te worden dat er geen restauratieve voorzieningen beschikbaar zijn en
dat u voor uw eigen eten/drinken moet zorgen.
Indien dit anders is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:10/20/2011
language:Dutch
pages:7