irishionarycomga-en by rumihat4online

VIEWS: 210 PAGES: 45

									Irishionary.com Irish-English Dictionary
Irishionary.com is a free online collaborative dictionary. It's written, edited and moderated by the
online Irish language community.


This PDF, generated on 2011-07-27, features the validated contents of the online dictionary so far.
The content is provided as-is. Email us at info@irishionary.com with any comments or corrections.


Create an account on the site if you would like to add another word to the dictionary.


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ or send a letter
to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
                         ag foghlaim vb learning
A                         ag lorg vb looking for
                         ag rith vb running
a aithint vb to recognise             ag súil le vb expecting
a dó nm two                    ag tumadh vb diving
ab nm3 abbot                   agall nf2 exclaimation, interjection
abair vb recite [prayer], say, suppose      agallamh nm1 interview
[mathematics]                   aghaidh nf2 facade, face, front
abairt nf2 phrase, sentence            agóid nf protest
ábalta vb able                  aguisín nm appendix [document]
ábaltacht nf3 ability               agus and
abhac nm dwarf                  áibhéal exaggeration
abhaile adv home, homewards            áibhéil nf2 exaggeration
abhainn nf river                 Áibhirseoir nm3 Devil
ábhar nm subject, topic              aibhléis nf2 electricity
abhatár nm4 avatar                aibigh vb mature, ripen (of cheese)
abhlann nf2 host [religion]            Aibreán nm1 April
acadamh nm1 academy                aiceann nm accent
ach but                      aicearra nm4 abridgement, short-cut
achainí nf petition                aicíd nf disease
achar nm1 area (maths), distance, duration,    aicme nf4 class (of society), denomination
extent, period                  (maths)
achoimre nf summary, synopsis           aicmiú nm classification
achomharc nm1 appeal (legal); vb appeal (legal)  aidhm nf2 aim, goal
achrannach adj confrontational, quarrelsome    aidiacht nf3 adjective
aclaí adj agile                  aiféala nm regret
aclaigh vb exercise, flex, limber         áiféiseach adj absurd, ridiculous, senseless
acmhainn nf2 capacity, endurance, equipment,   aifir vb punish, rebuke
means, resources                 aigéad nm1 acid
acmhainní nf2 capabilities, resources       aigéad líseirgeach dé-eitiolaimíde nm1
acra nm4 acre                   diethylamide lysergic acid
adamh nm1 atom                  aigéan nm ocean
adamhach adj atomic                aigeantach adj gay, vivacious
ádh nm fortune, luck               aill nf cliff
adhain vb ignite, inflame, kindle         áilleacht nf beauty
adharc nf2 erection, horn             ailléirge nf4 allergy
adhlaic vb to bury [after death]         ailléirgeach adj allergic
adhmad nm timber, wood              ailp nf2 gulp, large bite of food, large portion of
ádhúil adj fortunate, lucky            something
admhaigh vb acknowledge, admit, confess      ailse nf3 cancer
admháil nf3 acknowledgement,           ailtire nm architect
acknowledgment, receipt              ailtireacht nf3 architecture
aduain adj apart, strange, unfamiliar       aimhleas nm3 damage
ae nm4 liver                   aimhréidh nf2 entanglement
aer nm air                    aimsigh vb find, hit
aerach adj gay                  aimsir nf weather
aerfort nm airport                aimsiú n discovery
aeríontóir nm3 air freshner            aindiathaí nm4 atheist
aerlíne nf4 airline                ainéimiméadar nm anemometer
aeróg nf2 aerial, antenna             aingeal nm angel
Aetópach adj Ethiopian              ainm nm name
áfach adv however                 ainm cleite nm4 pen-name
ag prep at, by, with               ainm sráide n street name
ag caoineadh vb crying              ainmfhocal nm noun
ag dul vb going                  ainmhí nm animal, creature
ag fanacht vb waiting               ainmnigh vb assign, designate, identify, name,

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
nominate                     allasúil adj sweaty
ainneoin prep despite, in spite of        allmhairigh vb import
ainnis adj awful, miserable            allta adj wild (animals)
aintéine nf4 antenna [biology]          almóinn nf2 almond
aintín n aunt                   alp vb devour, swallow
aipindic nf appendix [biology]          Alpach adj Alpine
air prep on him                  alt nm article, joint [biology], knuckle,
airde nf4 altitude, height            paragraph
aire nf4 attention, minister           altóir nf3 altar
aireagóir nm3 inventor              altú nm grace (before meals)
áireamh nm count [enumeration]          am nm time
áireamhán nm calculator              amach adv aloud, forth, out; adj outward, sheer,
airgead nm money, silver [metal]         utter
airgeadas nm1 finance               amadán nm fool, idiot [man], sucker
airgeadra nm4 currency              amaideach adj foolish, idiotic
aischothú nm feedback               amaidí nf4 folly, nonsense
áiseanna nf facilities              amárach n tomorrow; adv tomorrow
áisíneacht nf3 agency               amas nm1 aim [of gun], attack, hit (web site),
aisíoc nm3 refund                 shot [sport]
áisiúil adj convenient              ambasáid nf2 embassy
aisling nf daydream, fantasy, vision       amh adj crude, raw
aiste nf4 essay                  amhail prep like; like
aisteach adj odd, peculiar, strange, weird    amháin adj exclusively, only [one], solely
aistear nm journey, trek             ámharach adj lucky
aisteoir nm3 actor                amharc vb look, view; nm sight [vision], view,
aisteoireacht nf3 acting             vision
aistrigh vb migrate, remove, shift, transfer,   amharclann nf2 theater
translate                     amhlaidh adv so, the same, thus
aistriú nm shift, transfer            amhrán nm1 song
aistriúchán nm1 translation            amhránaí nm4 singer
ait adj comic, eccentric, odd, strange      amhras nm1 doubt, suspicion
áit nf2 place, position, room           amhrasach adj debatable, dubious,
aiteann nm1 gorse                 questionable, suspicious
aiteas nm1 fun, pleasure             amú adv astray
aitheantas nm identification, recognition     amuigh adv outside
aithin vb distinguish, identify, recognize    an art the; pref very
Aithin nf2 Athens                 An Afraic Theas nf2 South Africa
aithis nf2 disgrace, slur             An Áis nf Asia
aithne nf4 awareness               An Albáin nf2 Albania
aithris nf2 imitation, mimicry          An Astráil nf2 Australia
áitiúil adj local                 An Bhealarúis nf2 Belarus
ál nm1 brood (of animals), litter         An Bheilg nf2 Belgium
alabhog adj lukewarm               An Bhrasaíl nf2 Brazil
áladh nm1 grab, lunge, snap            an Bhreatain Bheag nf2 Wales
álainn adj beautiful               an Bhruiséil nf2 Brussels
Albain nf Scotland                An Bhulgáir nf2 Bulgaria
albam nm1 album                  An Cabhán nm1 Cavan
Albanach nm1 Scot, Scottish person; adj Scotch,  An Chéadaoin n Wednesday
Scots, Scottish                  An Chipir nf2 Cyprus
alcaileach adj alkaline              An Chróit nf2 Croatia
alcól nm1 alcohol                 an Cúpla nm4 Gemini
alcólach nm1 alcoholic; adj alcoholic       An Danmhairg nf2 Denmark
alcólacht nf3 alcoholism             An Déardaoin n Thursday
alfa-gha nm4 alpha ray              an domhain nm Earh
allas nm1 perspiration, sweat           an domhan nm the earth, the world
allasaigh vb sweat                An Domhnach nm1 Sunday

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
an duine nm4 human, human being, man,   An Tuirc nf2 Turkey
mankind                  An Ungáir nf2 Hungary
An Eastóin nf2 Estonia          anagram nm1 anagram
An Eilvéis nf2 Switzerland        anáil nf3 breath
An Eoraip nf3 Europe           análaigh vb breathe
An Fhionlainn nf2 Finland         anall adv hither
An Fhrainc nf2 France           anallód adv in ancient times, long ago
an Gabhar nm1 Capricorn          anam nm soul
An Ghailís n Galicia           anamchara nm confessor, spiritual advisor
An Ghearmáin nf2 Germany         anann nm1 pineapple
An Ghinéiv nf2 Geneva           anás nm destitution, poverty
An Ghréig nf2 Greece           Andóra nm Andorra
An Iaráic nf2 Iraq            Andraiméide nf4 Andromeda
An Iaráin nf2 Iran            andúil nf2 addiction, craving
An Iarmhí nf4 Westmeath          andúileach nm addict
An India nf4 India            anlann nm1 dressing, relish, sauce, trimmings
An Iodáil nf2 Italy            anlann soighe nm1 soya sauce
An Iordáin nf2 Jordan           ann prep in, there
An Iorua nf4 Norway            annamh adj rare, seldom
An Íoslainn nf2 Iceland          anocht tonight
An Ísiltír nf2 Holland, The Netherlands  anois adv now
An Laitvia nf4 Latvia           anord nm1 chaos
an Leon nm1 Leo              anraith nm4 broth, soup
An Liotuáin nf Lithuania         ansa adj favourite
An Luan nm1 Monday            anseo adv here
an Mhaighdean nf2 Virgo          ansin adv then, there
An Mháirt n Tuesday            ansmachtaí n slave driver
an Mheá nf4 Libra             antasubstaint nf anti-substance, antibody
An Mholdóiv nf2 Moldova          antraipeolaíocht nf3 anthropology
an mhórchuid pron most          anuasal adj ignoble; nm1 ignoble, low-born
An Nua-Shéalainn nf2 New Zealand     person
An Ostair nf2 Austria           anuraidh adv last year; adj last year's
An Phacastáin nf2 Pakistan        aoibh nf2 mood, smile, temper
an Pháil nf2 the Pale           aoibh mhaith nf2 good humour
An Pholainn nf Poland           aoibhinn adj glorious, very nice
An Phortaingéil nf2 Portugal       aoibhneas nm1 bliss, enjoyment
An Phrúis n Prussia            aoire nm4 herdsman, shepherd
an Portán nm1 Cancer           aois nf age, century
an Reithe nm4 Aries            aolchloch nf2 limestone
an Róimh nf2 Rome             aoluisce nm4 limewater
An Rómáin nf2 Romania           aon nm1 ace, one, unit
An Rúis nf2 Russia            aonach nm fair
an Saighdeoir nm3 Sagittarius       aonad nm1 unit
an saol mór nm1 everybody         aonarach adj alone, one, single
An Satharn nm1 Saturday          aonaracht nf3 singularity, solitude
an Scairp nf2 Scorpio           aontacht nf unison, unity
An Spáinn nf2 Spain            aontaigh vb agree
An tAontas Eorpach nm1 European Union   aontas nm1 union
an Tarbh nm1 Taurus            aontú nm agreement
An tSeapáin nf2 Japan           apaigí nm4 apogee
An tSeirbia nf Serbia           ár pron our; nm1 havoc, slaughter
An tSín nf2 China             ar prep on
An tSionainn nf2 River Shannon      ar a fhad adv lengthwise
An tSlóvaic nf Slovakia          ar a laghad at least
An tSlóvéin nf2 Slovenia         ar aghaidh adv next; prep forward
An tSualainn nf2 Sweden          ar an taobh side order

                            Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
ar buile adj angry, crazy            athaithne nf4 renewal (of acquaintance)
ar éigean adv barely, hardly           athaontaigh vb reunite
ar fad altogether; adj fully, outright      athartha adj fatherly, paternal
ar feadh prep during, for, for the period of,  áthas nm1 happiness, joy
throughout                    áthasach adj happy, jolly
ar meisce drunk                 athbheochan nf3 renaissance, revival
árachas nm insurance               athbheoigh vb resuscitate, revive
Araib Shádach nf2 Saudi Arabia          athbhliain nf new year
araid nf2 bin [rubbish or coal], closet, press  athbhreithnithe adj revised
araíonacht nf3 disciplinary, restraint      athchóirigh vb refurbish
arán n bread                   athfhilleadh nm reflex
arán sinséir nm1 gingerbread           athlíon vb refill, replenish
árasán nm1 apartment, flat            athnuachan nf refreshing, rejuvenation,
arbhar nm1 cereal, corn             renewal
ard adj high, tall                athnuaigh vb refresh, renew
ardaigh vb elevate, increase, raise       athrá nm4 repetition
ardbhrú nm4 high pressure            athraigh vb change, reduce
ardleibhéal n high level [advanced exam]     athraithe adj changed, transformed
Ardteistiméireacht n Leaving Certificate     athrú nm alteration, change, conversion
ardteistméireacht nf3 leaving certificate    atmaisféar nm atmosphere
aréir adv last night
arís adv again                  B
arm nm1 army
ársa adj ancient, old              b'fhéidir maybe, perhaps
artaire nm4 artery                bá nm4 inundation, sympathy
artola nf4 gasoline, petrol           babhla nm4 bowl [eating]
as from, off, out                babhta nm bout, round [sport]
as an nua adv afresh               bábóg nf2 doll
asal nm ass, donkey               babún nm1 baboon
asfalt nm1 asphalt                bacach nm beggar, cripple; adj lame
aslonnaigh vb evacuate              bácús nm1 bakery
aslonnú nm evacuation              bád nm boat
asma nm4 asthma                 badmantan nm1 badminton
aspairín nm4 aspirin               bádóir nm3 boatman
aspal nm1 apostle                bagair vb threaten
aspalóid nf2 absolution             bagrach adj threatening
asphrionta nm4 print-out [computers]       bágún nm bacon
astitim nf2 (radioactive) fallout        báicéir nm3 baker
Astrálach nm1 Australian; adj Australian     baicle nf4 clique, group of people
astralaíocht nf3 astrology            báigh vb drown, wreck
at nm1 swelling [medical]; vb swell       baile nm home
atáirg vb reproduce               Baile Átha Cliath nf Dublin
atáirgeach adj reproductive           baile fearainn nm townland
atáirgeadh nm reproduction            baile mór n town
atarlaigh vb recur                baileabhair [to make a] fool [of a person]
atarlú nm recurrence               bailigh vb to collect, to gather
ateangaire nm4 interpreter            bailíochtú nm validation
atéigh vb reheat, warm up            bailiúchán nm collection, whip-around
áth nm3 ford                   bain vb harvest, mow, reap
ath- pref former, old, re-, rejected, retired  bainbhín nm Piglet
ath-inúsáidte adj reusable            baincéir nm3 banker
athaimsigh vb relocate              baineann adj female
athair nm father                 baineannach nm female [zoology]
athair baiste nm godfather            bainis nf2 wedding
athair céile nm father-in-law          bainise adj bridal
athair mór nm grandfather            bainisteoir nm3 manager

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
bainne n milk                   básaigh vb die
bainniúil adj milky                basal nm4 basil
bainseo nm4 banjo                 basún nm1 bassoon
baint nf2 association, digging, relationship,   béabhar nm1 beaver
removal                      beacán nm1 mushroom
baintreach nf2 widow, widowed parent       beach nf2 bee
báire nm4 contest, game of hurling, goal, match  beacht adj exact
bairille nm4 barrel                beag adj little, minor, small
bairneach nm1 limpet               beagán nm1 a little
báisín nm4 basin                 beagnach adv almost, nearly
báisteach nf rain                 béal nm brim, mouth, opening
baisteadh nm baptism               Béal Feirste nm Belfast
báistiúil adj rainy                bealach nm direction, way
baitín nm4 baton                 bealach isteach nm access
baitsiléir nm3 bachelor              béaldath nm3 lipstick
balbh adj dumb, mute               béalmhír nf2 bit (tool)
ball nm1 member                  béaloideas nm folklore
balla nm wall                   Bealtaine nf4 May
ballnasc nm1 ligament               bean n woman
ballóg nf2 ruin                  bean chéile nf wife
ballóid nf2 ballot                bean cleamhnais n matchmaker [woman]
ballstát nm1 member state             bean rialta nf nun
balscóid nf2 blister, blotch, smudge       beann nf2 antler, horn, peak
bán adj blank, white               beannacht nf benediction, blessing
banaltra nf4 nurse                beannaigh vb bless, greet
banana nm4 banana                 beannaithe adj blessed, holy, sacred
banbh nm piglet                  beannú nm blessing, greeting
bánbhuí adj cream [colour]            béar nm1 bear
banc nm bank                   beár nm1 bar
banchliamhain nm4 daughter-in-law         béar bán nm1 polar bear
banda adj feminine                Béarla nm English [language]
bándearg adj pink                 béarlachas nm1 Anglicism
bandia nf goddess                 béarlagair nm jargon, slang [incomprehensible]
banlaoch nm1 heroine               bearna nf gap
banna nm4 band [of musicians]           bearr vb shave
banna práis nm4 brass band            bearradh nm shave
banóstach nm1 hostess               béasach adj polite
banphrionsa nm4 princess             beatha nf life [duration of a person's life]
banríon nf queen                 béic nf2 outcry, roar, scream, shout, yell; vb
bánú nm dawn; daybreak; brightening        roar, yell
baois nf2 vanity (futility)            beidh vb will be
baolach adj dangerous, unsafe           béile nm4 meal
baoth adj daft, silly               Beilgeach nm1 Belgian; adj Belgian
baraiméadar nm1 barometer             béilín amach nm4 take-away
barántúil adj authentic              beilt nf2 belt
bard nm1 poet                   béim nf blow, emphasis, stress
bardas nm1 corporation (of a town or city),    beir vb bear, bring, catch, give birth to, lay
council, municipality               [egg], take, win
barra seacláid nm4 chocolate bar         beir barróg ar vb hug
barraicín nm1 toe                 Beirlín nf4 Berlin
barraíocht nf excess               beith nf2 being, birch, entity
barróg nf2 embrace, hug, wrestling grip      beo adj live; nm4 life
barúil nf comment, feeling, idea, observation,  beoir nf beer
opinion                      beola n lips
bás nm death                   bheith nf existence
basadóir nm matchmaker              bheith suite i to be located in

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
bhí sé vb it was               bogha báistí n rainbow
bhuel                     boghdóireacht nf3 archery
bhur adj your                 boglach nm1 thaw, wet weather
bí vb be                   bogshodar nm1 jogging
bia nm food                  boige nf4 softness
bia coisir adj kosher food          boilgeog nf2 bubble
biachlár nm1 menu               bóín Dé nf4 ladybird
bialann nf2 restaurant            boladh nm smell
biatas nm1 beet, beetroot           bolaigh vb smell
bídeach adj minute, tiny           bolb nm1 caterpillar
bileog nf2 flyer, leaflet, page, sheet    bolcán nm1 volcano
bille nm4 bill                bolcán beo nm1 active volcano
binid nf2 rennet               bolcán marbh nm1 extinct volcano
binn nf2 cliff, gable; adj melodious, sweet  bolcán suanach nm1 dormant volcano
binse nm4 bench                bolg nm1 abdomen, belly (of fish)
Bíobla nm4 Bible               bolgán nm1 bubble, [lamp] bulb
biogóid nm4 bigot               bollán nm1 block of stone, boulder
biongó nm4 bingo               bollóg nf Loaf
biorach adj pointed, sharp          bolta nm4 bolt
bioróir nm3 pencil sharpener         bomaite minute [time]
biseach nm improvement, recovery       bómánta adj stupid
bitheolaíocht nf3 biology           bonn nm basis, coin, medal, sole (of shoe or
bithiúnach nm scoundrel, villain       foot), tyre
bláithín nm4 little flower          bonnachar nm1 basal area, ground
blaosc nf2 shell, skull            bord nm table
blas nm accent, flavor, flavour, taste    bord iarnála nm1 ironing board
blasta adj savoury, tasty           borróg nf2 bun, cake
bláth nm flower                bos nf2 base, blade, fluke, palm of hand
bláthadóir nm3 florist            bosán n scrotum [slang]; purse
bláthaigh vb flower              bosca nm4 box
bleacht nm3 milk               bosca bruscair nm4 rubbish bin
bleachtaire nm detective, private eye     bosca ceoil nm4 accordion
bléin nf2 groin                bósón nm1 boson
bliain nf3 year                both nf3 kiosk
bliantúil adj annual, yearly         bothán nm1 cabin, hut, shed
bligh vb milk                 bóthar nm road
bliosán nm1 artichoke             bóthar iarainn nm1 railway
bloc nm1 block                botún nm blunder, mistake
blúisléine nf4 blouse             brabach nm1 gain, profit, spin-off
blús nm1 blouse                brabhsáil vb browse [computers]; nf3 browsing
bó nf cow                   brabhsálaí nm browser
bob nm4 hoax, trick              brabhsálaí Gréasáin n Web browser
bobchat nm1 bobcat              brabús nm1 profit
bocht adj poor; nm1 poor person        brach nm3 pus
bochtaineacht nf3 poverty           bradán nm1 salmon
bochtanas nf3 poverty             brádán nm1 drizzle
bod nm penis                 braich nf2 malt; vb malt
bodach n bloke, guy              bráillín n sheet
bodhar adj deaf                bráisléad nm1 bracelet
bodhraigh vb deafen              bráithreachas nm1 brotherhood
bodhrán nm1 bodhrán - Irish frame drum    braon nm drop
bodhránacht an lae nm dawn          Brasaíleach nm1 Brazilian; adj Brazilian
bog vb move; adj soft             brat nm1 blanket, broth, coat, cover, flag
bogásach adj smug               (computers), layer (of paint), sheet
bogearraí n software             bratach nf flag
bogha nm4 bow                 brathadóir nm detector, informer

                              Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
bráthair nm brother [religious]        buaiteoir nm3 winner
breac nm1 fish, trout             bualadh nm beat, hit
breacadh an lae nm1 dawn            bualadh bos n applause
bréag nf lie [not the truth]          buan adj constant, continual, fixed, permanent,
bréagán nm1 toy                perpetual
bréan adj fetid, foul, rancid         buatais nf2 boot [footwear]
breathnaigh vb consider, examine, observe   buí adj yellow; nm4 yellow
breathnú nm consideration, examination,    buicéad nm1 bucket
observation                  buidéal nm bottle
breithlá nm birthday              buidéal te nm1 hot-water bottle
Breithlá sona duit! Happy birthday!      builín nm4 loaf
breosla nm4 fuel                buille nm beat, hit
brí nf4 meaning, sense, significance      buille an chroí heartbeat
briathar nm1 verb, word            buime nf4 nanny, nurse
bríce nm4 brick                buinneach nf2 diarrhoea
bríceadóir nm3 bricklayer           buinneán nm1 bunion, sapling, shoot
bricfeasta nm breakfast            buíocán nm1 primrose, yolk
brídeach nf2 bride               buíoch adj appreciative, grateful
Brídíní n Brownies               buíochas nm thanks
brionglóid nf dream, vision          buirgléir nm3 burglar
briosca nm4 biscuit, cookie          búistéir nm3 butcher
bríste nm4 trousers              Bulgáiris nf2 Bulgarian language
briste adj broken               bullaí nm bully
bríste géine nm4 jeans             bultúr nm vulture
broc nm1 badger                bumbóg nf2 bumblebee
brocailí nm4 broccoli             bun nm base [mathematics and science], basis,
bród nm pride                 bottom, foot [of slope], origin, original
bródúil adj proud               bunachar nm1 base, foundation, origin
bróg nf2 shoe                 bunachar téarmaíochta nm1 terminology
brógaí n shoes                 database
broid vb goad, nudge, prod; nf2 captivity,   bunaigh vb establish
distress, misery                buncar nm1 bunker
brón nm sorrow                 bunchóip n original copy
brónach adj sad, unhappy            bunchuarc nm1 bottom quark
bronnadh céime nm1 graduation (with degree)  bunreacht nm3 constitution
bronntanas nm gift, present          bunscoil nf2 grade school, primary school
brostaigh vb hasten, urge           buntús nm1 basics, rudiments
brothallach adj sultry             bunús nm1 basis, most, origin
brú nm pressure, push             bunúsach adj basic, fundamental
brú óige nm4 youth hostel           bus nm4 bus
bruach nm bank [water], brink, raised ground
[Monaghan]                   C
brúigh vb press, push
bruith vb boil                 C.L.G. G.A.A.
brúitín nm4 mashed potatoes, pulp       cá pron how, what, where
bruitíneach nf2 measles            cab nm4 mouth [pejorative], muzzle [of animal]
bruitíneach dhearg nf2 german measles,     cabáiste nm4 cabbage
rubella                    cábán nm1 cabin
bruscar nm1 garbage, rubbish, trash      cabhail nf5 body, hull
bua nm ability [talent], victory        cabhair nf help
buachaill nm boy, boyfriend, lad        cabhalra nm4 bodywork
buaf nf2 toad                 cabhlach nm1 fleet, navy
buaigh vb to win                cabhrach adj helpful
buail vb hit                  cabhraigh vb help
buail le vb meet with             cábla nm4 cable
buairt nf3 sorrow, vexation          cac n bad, crap, useless; dung, excrement, shit

                               Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
cac capaill horse dung (an insult)         campáil vb camp
cáca nm cake                    canablach nm1 cannibal; adj cannibal
cáca milis nm4 cake                canadh nm singing
cách nm4 everybody, everyone            canáil nf3 canal
cad what                      canáraí nm4 canary
cadás nm1 cotton                  canna nm can
Caerdydd nm4 Cardiff                cannabas nm1 cannabis
caibidil nf2 chapter                canta nm4 stave
caibinéad nm1 cabinet               cantalach adj fractious, grumpy
caife nm café, coffee               canúint nf3 dialect
caife gan chaiféin nm4 decaffeinated coffee    caoga fifty
caighdeán nm norm, standard            caoi nf4 manner, way
cailc nf2 chalk                  caoin vb cry, mourn
cailín nm girl, girlfriend, lass          caoineadh nm lament, lamentation
cailín coimhdeachta nm4 bridesmaid         caoineog nf smoothie
cáilíocht nf qualification             caoinfhulaingt nf tolerance
cáiliúil adj famous                caoireoil nf3 mutton
caill vb to lose                  caol adj narrow, shrill (music), slender
cailleach nf hag, witch              caolsráid nf2 alley
caillte adj lost                  caomhnóir nm guardian
cáin nf fine, penalty, tax             caonach nm moss
caint nf dialogue, speech, talk [with an      caora nf ewe, sheep
audience]                     caorán nm1 bog, heath, moor
cainteach adj chatty, talkative          capall nm1 horse
cairde n credit, respite              cara nm friend
cairdeagan nm1 cardigan              carachtar nm character
cairdeas nm amity, friendship           carbón nm1 carbon
cairdín nm4 accordion               Carghas nm1 Lent
cáirdiúil adj friendly               carr nm1 car
cairéad nm1 carrot                 carraig nf rock
cairéal nm1 quarry                 carráiste nm4 carriage
cáiréas nm caries                 carrchlós nm car park
cáiréiseach adj tactful              cárta nm card
cáis nf cheese                   cárta aitheantais nm4 identity card
Cáisc nf3 Easter, Passover             cártaí nm4 cards
caisearbhán nm1 dandelion             carthanach adj charitable, kind
caisleán nm castle                 carthanacht nf3 charity, friendliness
caismirt nf2 commotion, conflict, disorder, fray  cartlann nf2 archives
caith vb spend, throw, toss, wear [clothes]    cartún nm1 cartoon
caitheamh nm (use) wear, consumption,       cás nm affair, case
spending, throw                  cás peann luaidhe nm1 pencil case
cáithnín nm4 particle               casacht nf3 cough
Caitliceach adj Catholic; nm1 Catholic       cásmhar adj thoughtful
cál nm1 cabbage                  casóg nf jacket
calaois nf2 deceit, foul, fraud          casta adj complicated, elaborate, knotty,
callán nm racket [noise]              winding
callánach adj loud, noisy             castán nm1 Spanish chestnut
calma adj brave, fine, splendid, strong      casúr nm hammer
calóg nf2 flake                  cat n cat
calóg shneachta n snowflake            catach adj curly-haired
calóga arbhair nf2 corn flakes           cath nm3 battle
cam adj bent, crooked, dishonest, gay, wry     cathain when
cam an ime n buttercup               cathair nf city
camán nm1 camomile, hurling stick         cathaoir nf chair
camóg nf2 camogie stick, comma           cathaoir rotha nf5 wheelchair
camógaíocht nf3 camogie              cathaoirleach nm chairman

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
cé nf pier, quay, wharf; pron who         ceathrú nf5 quarter
ceacht nm3 exercise, lesson            ceil vb conceal, disguise
cead nm clearance, permission, permit       céile nm4 mate
[document], sanction               céilí nm social gathering involving traditional
céad nm century, hundred; adj first        dancing
céadchosach nm1 centipede             ceiliúradh nm celebration
ceadúnaigh vb to license             Ceilteach adj Celtic
ceadúnas nm license                céim nf2 degree
cealgach adj deceitful, deceptive         ceimic nf2 chemistry
ceallalós nm1 cellulose              ceimiceach adj chemical
Ceanada nm4 Canada                ceimiceoir nm3 chemist
Ceanadach nm1 Canadian; adj Canadian       céir nf5 wax
ceangail vb connect, join             ceird nf2 craft, occupation, trade
ceangal nm1 attachment              ceirmeacht nf3 ceramics
ceann nm head                   céislín nm4 tonsil
ceann ar aghaidh adj headlong           ceist nf2 question
céanna adj same, very               ceistigh vb question
céannacht nf3 identity              ceithre adj four [quantity of something]
ceannaí nm4 buyer                 ceo nm4 fog
ceannaigh vb buy, purchase            ceobhrán nm1 light drizzle, mist, misty rain
ceannairc nf2 conspiracy, coup d'etat, mutiny,  ceobhránach adj drizzly
rebellion                     ceoch adj foggy
ceannairceach adj rebellious           ceol music
ceannaire nm4 leader               ceolchoirm nf concert
ceannaitheoir nm3 buyer              ceoldráma nm4 opera
ceannas nm authority, dominance          ceolsiamsa nm4 musical
ceanncheathrú nf headquarters           ceoltóir nm3 musician, singer
ceannlíne nf4 headline              cheana adv already
ceansa adj meek, tame               choíche ever, never
ceant nm4 auction                 chomh adv as [comparison]
ceantar nm area [geographical], district sector  chonaic vb saw
[of city], locality                chun in order to, to
ceanúil adj fond                 ciall nf meaning, sense
ceapach nf2 tillage plot             ciallaigh vb explain, interpret, mean, signify
ceapachán nm appointment (job)          cianrialtán nm remote control
ceapadóireacht nf3 composition          ciap vb hound
ceapaire nm4 sandwich               ciaróg nf beetle
ceapairí nm sandwiches              Ciarraí nf4 Kerry
ceapann sé vb he thinks              Ciarraíoch nm1 person from Kerry
cearc nf fowl, hen, poultry            ciclipéid nf2 encyclopaedia
ceardaí nm craftsman               cigire nm inspector
ceardchumann nm trade union            ciliméadar nm1 kilometre
ceardlann nf craft shop, shop, workroom,     cill nf2 cell, churchyard
workshop                     Cill Chainnigh Kilkenny
cearnóg nf2 square                cillín nm4 cell
cearr adjf wrong                 cime nm4 captive, inmate, prisoner
cearrbhach nm1 gambler              cine nm4 race [peoples]
ceart adj correct, right             cineál nm type, variety
ceárta nf4 hotbed [figurative]          cineáltas nm kindness
ceartaigh vb accommodate, correct         cinedhíothú nm genocide
ceartúchán nm correction             ciniceas nm1 cynicism
céas vb hound                   ciníochas nm1 racism
céasadh nm1 agony, crucifixion, torture      cinn vb decide, determine
ceathach adj showery               cinneadh nm1 decision
ceathair n four [numeric]             cinniúint nf chance [fate], destiny, fate, fortune
ceathrair nm1 cousin               cinnte adj certain, definite, stingy

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
cinntigh vb confirm                  clogad nm1 helmet
cinsireacht nf3 censorship              clogad rialaithe círéibe nm1 riot control
cíoch nf2 breast                   helmet
cíochbheart nm1 bra                  clogáil amach vb clock out
ciombal nm1 cymbal                  clogáil isteach vb clock in
ciontach adj guilty                  cloigeann n skull; head
ciontacht nf3 guilt                  cloigeann ramhar nm1 hangover
cíor nf comb                     cloígh vb conquer, defeat, subdue
ciorcal nm1 circle                  clois vb to hear
ciorcalach circular                  clóraform nm1 chloroform
cíos nm3 rent, rental, tribute (tax)         clú nm4 fame, reputation
ciotach adj awkward, clumsy, left-handed       cluain nf meadow
ciotóg nf left-handed person             Cluain Meala Clonmel
círéib nf2 riot, uproar                cluaisín nm tab
ciseán nm1 basket                   cluas nf ear
cispheil nf basketball                clúdach nm cover
císte nm cake                     clúdaigh vb cover
cistin nf kitchen                   cluiche nm4 game, match
citeal nm1 kettle                   cluiche táiplise n checkers, draughts
cith nm shower                    clúidín nm4 nappy
ciúin adj quiet, silent                cluimhreach nf2 feathers, plumage
ciúnas nm1 calm, hush, quiet, silence         cluimhrigh vb pluck (feathers)
cladhaire nm4 coward, rogue, villain         cluin vb hear
cláirseach nf harp                  clúiteach adj famed, renowned
clamhán nm1 buzzard                  clúmh nm1 coat [of animal], down [fur],
clampar nm1 commotion, disturbance, rumpus      feathers, hair [on body]
clann nf children, descendants, followers       clutharaigh vb comfortable, keep secret, make
claonadh nm bias, inclination             warm, shelter
claonta adj biased, partial, prejudiced        cnádánach adj disagreeable
clár nm1 board, counter, flat surface, index, list,  cnáfairt nf2 bones, remains
table                         cnagaire nm4 woodpecker
clár bán nm1 white board               cnagbheirigh vb parboil
clárú nm registration                 cnaipe nm4 button, key [computers], know [of
clárúchán nm1 registering, registration        radio etc.]
clé adj left                     cnámh nf2 bone
cleachtas nm1 practice                cnámharlach nm1 skeleton
cleachtóir nm3 practitioner              cnapánach adj gnarled, lumpy, rugged
cleamhnas nm1 marriage, match             cneá nf4 sore, wound
cleas nm1 joke, prank, trick             cneasaigh vb heal [wound]
cleasach adj cute [cunning], shifty, tricky      cneasta adj honest, kind
cléir nf2 band, clergy, company            cniogaire nm4 knacker
cléireach nm clerk                  cniotáil vb knit; nf3 knitting
cleithiúnach adj dependent              cnó capaill nm4 horse chestnut
cleithiúnaí nm4 dependant               cnó coill nm4 hazelnut
cleithiúnas nm1 dependence              cnoc nm1 hill, mountain
cliamhain nm4 son-in-law               cnocach adj hilly
clib nf2 tag [computers, argiculture]         cnuasach nm1 accumulation, collection,
clibirt nf2 scrum, scrummage             portfolio
cliceáil vb click                   cnuasaigh vb collect, gather, store
cliobóg nf2 filly                   Cóbanhávan nm2 Copenhagen
clis vb to breakdown, to fail             cócaire nm4 cook
cliste adj brainy, intelligent, smart         cócaireacht nf3 cooking
cloch nf2 stone                    cócaireán nm1 cooker, stove
cloch chora nf2 stepping stone            cócaireán leictreach nm1 electric cooker,
clódóir nm3 printer                  stove
clog nm bell, clock                  cóch nm1 squall

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
cochall nm hood                  coisíocht nf3 footwork, walk
cochán nm1 straw                 cóisir nf party
cócó nm4 cocoa, coconut              coiste nm4 board, committee, jury
cód nm1 code                   coitianta adj colloquial, common, usual
cód poist nm1 zip code              coitiantacht nf generality
codail vb sleep                  coitinne general
codán nm1 fraction                col nm col
codarsnacht nf contrast              col ceathar nm1 cousin
codladh nm sleep                 col ceathrar first cousin
codlatach adj sleepy               col seisir n second cousin
cófra nm4 chest, cupboard, press, trunk      coláiste nm4 college
cogadh nm war                   coláisteánach nm1 student (college)
cogadh cathartha nm1 civil war          coll nm1 hazel
cogain vb chew                  colm nm1 dove, scar
cógaiseoir nm3 pharmacist             colmán nm1 dove
cógaisíocht adj pharmaceutical          colpa nm4 calf (part of leg)
cogal nm corncockle                colscaradh nm divorce
cogar nm1 whisper                 colún nm1 column, pillar
cógaseolaí nm4 pharmacologist           colún veirteabrach nm1 vertebral column
cógaseolaíocht nf3 pharmacology          colúr nm1 pigeon
cógaslann nf2 pharmacy              combhrón nm1 sympathy
coicís nm fortnight                comhábhar nm ingredient
coileach nm1 cock, fowl, rooster         comhad nm file [computer; paper]
coileán nm puppy                 comhair vb count
coilíneacht nf3 colony              comhaireamh nm count [enumeration]
cóilis nf2 cauliflower              comhairle nf4 advice, council
coill nf2 forest, wood; vb castrate, geld, spay  comhairleoir nm counsellor, mentor
coimeád vb keep, retain              comhairleoir croí chráite nm agony aunt
coimeádach adj conservative            comhairleoireacht nf counselling
coimhdeach adj accompanying, ancillary,      comhairligh vb advise
assisting, attendant, auxiliary          Comhaontas Glas n Green Party [political]
cóimheáchan nm1 counterbalance          comharba nm4 successor
coimhéadaí nm4 observer              comhardaigh vb balance, equalize
coimpeart nf3 conception, procreation       comharsa nf neighbor, neighbour
coincheap nm3 concept               comharsanacht nf3 neighbourhood, vicinity
coincleach nf2 mildew               comhartha nm4 emblem, sign, signal, symbol,
coincréit nf2 concrete              token
coinín nm4 rabbit                 comhbhá nf4 empathy
coinne nf4 appointment, engagement        comhbhailigh vb aggregate
coinneáil ort vb persevere            comhchiallach nm1 synonym
coinneal nf2 candle                comhchosach adj isosceles
coinnealbhá nm4 excommunication          comhchuibheacht nf harmony
coinnigh vb hold, retain             comhdaigh vb file [documents]
coinníoll nm condition              comheagraí nm co-ordinator, coordinator [of
cóipleabhar nm copy book, copybook        subjects]
coir nf2 crime, fault, offence          comhfhuaim nf2 assonance, consonance
cóir nf3 equity, justice             comhghairdeas nm1 congratulations
coirce nm4 oats                  comhionannas nm1 equality
coireanna cogaidh war crimes           comhlach adj associate, valvular
coiriúlacht nf criminality            comhlíon vb fulfil, fulfill
coirne nf4 cornea                 comhluadar nm company [social]
coirnéal nm1 corner                comhoibriú nm collaboration (including with
cois prep beside                 enemy), cooperation
cois farraige on the sea-shore          comhrá nm4 chat, chatting, conversation,
coiscéim nf step                 dialogue
coiscín nm condom                 comhroinn vb share

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
comhthéacs nm context               craiceann nm skin
comóir vb commemorate, convene, summon       cráifisc nf2 crayfish [freshwater]
comóradh nm anniversary [celebration]       cráigh vb hound
comóradh dhá chéad bliain bicentenary       cráin nf5 sow
comórtas nm1 competition, contest, tournament   cráitéar nm1 crater
compás nm1 compass                 crann n tree
comrádaí nm4 comrade                crann castán nm1 chestnut tree
cónaigh vb live (place)              crann coill nm1 hazel tree
conas how                     crann Nollag nm1 Christmas tree
cónasc nm1 conjunction [ling]           crann úll nm1 apple-tree
cóngarach adj near                 crannóg nf pulpit
conradh nm contract                craobh nf bough, branch, stick
consairtín nm4 concertina             craol vb broadcast
consan nm consonant                creachadóireacht nf3 vandalism
conspóid nf2 argument, controversy, dispute    créacht nf3 wound
constaic nf obstacle; barrier           créachtaigh vb wound
contae nm county                  creathán bainne nm1 milk shake
Contae Dhoire n County Derry            creid vb believe, guess, suppose
contúirteach adj dangerous             creideamh nm belief [religion], faith [religion]
copar nm1 copper                  críochnaigh vb accomplish, finish
cor nm1 eventuality, turn, twist          críochnú nm end, finish, termination
córas nm system                  crios nm belt, zone
córas na gréine n solar system           Críost nm Christ
corcra adj purple                 Críostaí adj Christian
corcscriú nm4 corkscrew              criostal nm1 crystal
corda nm4 chord, cord, string           crith talún nm3 earthquake
corn beaker, cup [sport], horn [music]       cró nm enclosure, hut
corn na flúirse nm1 cornucopia           crobh nm1 paw
cornfhoiche nf4 hornet               croch vb hang, lift, suspend
coróin nf5 crown                  crochadh nm hang up, hanging, suspension
corónaigh vb crown                 crochta adj hung
corp nm body                    cróga adj brave, hardy
corr éisc nf2 heron                crógacht nf3 bravery
corrabhuaiseach adj abashed, ill-at-ease      croí nm heart
corrach adj erratic, shifty, uneven, unreliable,  croith vb shake, sprinkle
unstable, wavy                   croitheadh nm shock
corradh le adj more than              cróm nm1 chrome
corruair adv occasionally             crom vb bend, crouch, droop
corruimhir nf5 odd number             cromán nm1 crank, hip
cos nf foot, leg                  cronaigh vb miss
cosaint nf3 defence, protection          crónghiúis nf2 redwood
cosán nm path                   cros nf2 cross
cosán sráide n footpath, sidewalk         crosfhocal nm1 crossword
cosanta adj guarded, protected           crosóg mhara nf2 star fish
cosc nm1 ban, inhibition, prohibition       crú capaill nm4 horseshoe
coscair vb disintegrate, hack, mangle, shatter,  crua adj difficult, hard, solid; nm4 difficult
thaw                        circumstances, hard state, hardness
cosnochta adj barefoot; adv barefoot        cruach nf steel
cósta nm4 coast                  cruachan nf hardening, hardening off, set,
costas nm cost                   setting
cosúil adj alike, similar             cruálach adj cruel
cosúlacht nf3 appearance, similarity        cruan nm1 enamel
cóta nm coat                    crúigh vb milk
cothrom adj equal, even              cruinn adj accurate, exact, precise, round
craic n enjoyment, fun               [shape], rounded
craiceáilte adj crazy, loony, zany         cruinnigh vb collect, gather

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
cruinniú nm meeting                cumadóireacht ar an láthair nf3 improvisation
cruiscín nm4 jug                  cumann nm association, club, society
cruithneacht nf3 wheat               cumarsáideach adj communicative
cruth nm shape                   cumas proficiency
cruthaigh vb create, prove             cumasach adj capable, powerful
cruthaitheach adj creative             cumasc nm compound
cruthanta adj unmitigated             cumascóir nm3 blender
cú nm4 greyhound                  cumha nm4 nostalgia
cuach nf2 cookie [computers], cuckoo        cumhacht nf authority, power, strength
cuaille nm4 pole, post, stake           cúnamh nm1 aid, assistance, help
cuainín nm4 cove                  cúng narrow
cuairt nf visit, visitation            cuntar nm1 (shop) counter
cuairteoir nm3 visitor               cuntas nm1 account, record
cuan nm bay                    cuntasóir nm accountant
cuán mara nm1 sea-urchin              cúntóir nm3 assistant
cuarán nm1 sandal                 cupán nm cup
cuarc nm1 quark                  cupard nm1 cupboard
cuardach nm search, seek              cúpla nm couple [of things], several, twins
cuardaigh vb search, seek             cur ar ceal vb to abolish
cuas nm1 cavity, sinus               cur i láthair nm1 presentation
cúcamar nm1 cucumber                cúram nm care
cuí nm direction, way               cúramach adj careful, cautious
cuibheasach adj reasonably, so-so         curfá nm chorus
cuid nf3 part, portion, section, share       cúrsa n course, route
cuidigh vb help                  cúrsaí nm affairs
cuidiú nm assistance                cuspóir nm3 objective, target
cúig five                     cúthail adj shy
cuil nf bug, fly [insect]             cúthaileacht nf3 shyness
cuil tí nf2 house fly
cuileog nf fly [insect]              D
cuimhne nf memory
cuimhnigh vb bear in mind, recall, remember    dá bhrí sin therefore
cuimsitheach adj comprehensive, inclusive     dada nm nothing
cuir vb bury, lay, plant, put, send, sow      daichead nm1 forty
cuir i gcomparáid vb compare            daid nm4 dad, father
cuir i gcomparáid le vb compare to         daideo nm4 grandad
cuir in ord tosaíochta vb prioritise, prioritize  daidí dad, daddy
cuireadh nm1 invitation              Daidí na Nollag nm Santa Claus
cúirséid nm1 zucchini               dáil nf3 assembly, circumstance, condition,
cúirt nf2 court                  convention, encounter, meeting, parliament; vb
cuirtín nm4 curtain, drape             bestow, distribute, give out, serve
cúis nf2 reason                  dáilia nf4 dahlia
cúisín nm4 cushion                 daingean adj secure
cuisle nf4 pulse                  dainséar nm1 danger
cuisneoir nm fridge                dair nf oak
cúiteamh nm1 compensation, recompense;       dáiríre adj serious
restitution                    daite adj colored, coloured, dyed
cúl nm back, behind                dall adj blind; vb blank; nm1 blind person
culaith nf2 dress, suit              dalta nm student [school]
cúlra nm4 background                damanta adj confounded, damned
cúlráideach adj quiet, secluded, secret      damh nm1 ox
cúlsruth nm3 slip-stream              damhán alla nm spider
cúlú nm recession                 damhsa nm4 dance
cum vb compose, invent, make up          damhsoir nm3 dancer
cuma nf appearance, condition           dán nm art, destiny, faculty, fate, poem
cumadóir nm3 composer               dána adj audacious, bold, confident, daring,

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
naughty                     deataigh vb smoke
Danar nm1 Dane                  déchéileachas nm1 bigamy
dánlann nf art gallery, gallery         deich ten
Danmhairgis nf2 Danish (language)        deifir nf2 haste, hurry, rush
daoine nm4 people                deighil vb segregate, separate
daonáireamh nm1 census              deilbh nf2 frame, lines
daonlathaí nm democrat              deilf nf2 dolphin
daonlathas nm1 democracy             deilt nf2 delta
daoraí to be furious (with somebody)       deimhnigh vb check, verify
dara adj second                 déirc nf alms, charity
dáta nm date                   Deireadh Fómhair nm1 October
dath nm3 appearance, color, colour        deireadh seachtaine n week-end
dathaigh vb colour, dye, paint          deireanach adj final, last, ultimate
dátheangach adj bilingual            deirfiúr nf sister
dathúil adj good-looking, handsome, pretty    deis nf chance, opportunity
de prep from, of                 deisceabal nm disciple
Dé Céadaoin Wednesday              deisceart nm1 south
Dé Chéadaoin adv Wednesday            deisigh vb fix [something broken]
Dé Domhnaigh Sunday               déistineach adj disgusting
de ghnáth nm as a general rule, usually     dénártha adj binary
Dé hAoine Friday                 deoch nf drink
Dé Luain nm1 on Monday              deonaigh vb consent, grant
Dé Máirt Tuesday                 deorach adj tearful
de rogha air sin adv alternatively        deoraí nm4 exile
Dé Sathairn Saturday               dhoirt mé vb I spilled
dea prep good                  dhúisigh vb woke
deacair nf difficulty, distress, hardship    dia nm god
deachtóir nm3 dictator              Dia daoibh hello [at more than one person]
deacracht nf difficulty, problem         Dia duit hello [at one person]
déagóir nm3 adolescent, teenager         diabhal nm1 devil
dealg nf2 thorn                 diabhlaíocht nf devilment, mischief
dealrachán nm1 clavicle, collarbone       [naughtiness]
dealramh na gréine nm sunshine          diafram nm1 diaphragm
déan vb do                    diaidh after, bit by bit
déan bulaíocht ar vb bully            dialann nf2 dairy, journal
déan greanntaíocht vb joke, tell a joke     dian adj hard, intense, intensive, severe, strong
déan idirbheartaíocht vb negotiate        dianscaoil vb decompose
déanta adj complete               díbhinn nf dividend
déantóir nm3 manufacturer            díbir vb deport, drive out, expel
dear vb design                  díchéillí adj senseless
dearadh nm design                díchreidmheach nm1 disbeliever
dearbhnialas nm1 absolute zero          dide nf4 nipple [anatomy], teat [on bottle]
dearbhú nm declaration              dífhabhtaigh vb debug [computer]
dearcán nm1 acorn                dífhostaíocht nf3 unemployment
Déardaoin Thursday                dífhostaithe adj unemployed
dearfach adj positive              difríocht nf3 difference, discrepancy
dearg red                    difriúil adj different, various
deargiomaíocht nf3 cut-throat competition    díghalraigh vb disinfect
dearmad vb forget; nm lapse, mistake,      díghalrán nm1 disinfectant
oversight                    dil adj beloved, dear
dearóil adj bleak, cold, needy, poor, wretched  díle nf deluge, flood, torrent
deartháir nm brother               díleá nm4 digestion, dissolution
dearthóir nm3 designer              dílis adj faithful, genuine, loyal
deas adj nice, right [side]           dílleachta nm orphan
deasc nf2 desk; vb deposit, precipitate     dílse nf4 allegiance, loyalty, pledge
deatach nm smoke                 dílseacht nf allegiance, commitment,

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
faithfulness, fidelity, loyalty           domhantarraingt nf gravity
dílseánach nm1 holder, proprietor          donn nm1 brown
dílsithe adj proprietary, vested          doras nm door, doorway
dinnéar nm dinner                  dorcha adj dark, murky, obscure, shadowy
díochlaonadh nm declension             dorchadas nm darkness
díog nf2 drain, trench               dord nm double bass [instrument], hum
díograis nf2 zeal                  dordán nm1 buzz, hum
díol vb sell; nm3 sale, selling           dorn nm1 punch [fist]
díoltas nm reprisal, retribution, revenge,     dorú nm fishing line
vengence                      dóthain nf enough
dioltóir leabhar nm3 bookseller           draein nf5 drain
díomá nf disapointment, dismay           dragan nm1 dragon
díomách adj disappointed, sorry           draíocht nf3 charm, magic, romance, spell,
díon nm1 roof                    witchcraft
diongbháilte adj determined, resolute        draíochtach adj enchanting, fascinating
díorma nm4 band, troop               draíodóir nm3 magician, wizard
díosc vb creak, grate, grind            dráma nm4 drama, play
díospóireacht nf3 debate, discussion        drámata adj dramatic
dírbheathaisnéis nf2 autobiography         drandal nm gum [anatomical]
díreach nm straight                 draoidín nm4 prawn, shrimp
dísle nm dice                    drár nm1 drawer
diúc nm1 duke                    dream nm3 group (of people), set, tribe
diúltach adj negative; nm1 negative         dreancaid duine nf2 human flea
dleacht nf3 custom, dues, duty, fee, right (law),  dreap vb climb
royalty (on books), toll              dreapadh nm climbing
dlí nm4 law, rule                  dréim nf2 conation
dlíodóir nm3 lawyer, solicitor           dreoilín nm4 wren
dlús nm1 compactness, density, intensity      dreoilín teaspaigh nm4 grasshopper
do prep for                     driseacha n brambles
dobhareach nm1 hippopotamus             driseog nf2 briar
dobhriathar nm1 adverb               driuch nm3 angry appearance, creepy feeling,
dócha adj likely, probable             fretfullness
dochar nm1 damage, harm               droch pref bad
dóchas nm hope                   drochíde nf4 abuse, mistreatment
dochrach adj harmful                drogall nm1 reluctance
dochreidte adj incredible              droichead nm1 bridge
dochreidthe adj unbelievable            drong nf2 gang
dochtúir nm doctor                 dronuilleog nf2 rectangle
doghrainn nf2 affliction, difficulty, distress   drugaí nm drugs
doicheall nm1 inhospitality, reluctance,      druid nf2 starling; vb close, shut
resentment                     druidte adj closed, shut
doicheallach adj grudging, reluctant,        druma nm4 drum
unwelcoming                     drúthlann nf2 brothel
doiciméadúchán nm1 documentation          duais nf2 prize
dóideacaihéadrán nm1 dodecahedron          dualgas nm1 duty, obligation
dóigh nf2 condition, confidence, expectation,    duán nm kidney
hope, manner, state, way              duanaireacht nf3 recitation
doiléir adj ambiguous, dim, obscure, vague     dúbalta adj double
doiligh adj difficult, hard, tough         dubh adj black, dark
doire nm oakwood                  dúch nm ink
doirteal nm1 kitchen sink              dúchan nf3 blackening, blight, crowd,
dóite adj burned                  darkening, great number, throng
domhain nf2 deep; adj deep             dúchas nm1 heritage, instinct
domhan nm1 earth, world               dufair nf2 jungle
domhanda adj global, terrestrial, worldly,     dufal nm1 duffel
worldwide                      dúghorm adj dark blue, navy blue

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
dúiche nf district, locality            eagna nf4 wisdom
dúil nf desire                   eagnaíocht nf3 learning, skill, wisdom
duille nm leaf                   éagobhsaí adj unstable
duilleog nf leaf                  éagóir nf3 injustice, wrongdoing
duine nm4 human being, person           éagórach adj unfair, unjust, wrong
duine uasal n sir                 eagraíocht nf organization
dúisigh vb boot up, evoke, flush, start, wake up  eagrán nm edition
(imperative)                    eagras nm body, organisation, organization
dul chun cinn n progress              éagsúil adj different, diverse, unlike
dul i bhfeidhm ar dhuine vb to impress a      éagsúlacht nf3 diversity, variety
person                       eala nf4 swan
dúlamán nm seaweed [a common type]         éalaigh vb abscond, elope, escape
dumhach nf sand dune                ealaín nf art
dún vb close; nm fort               ealaíona cruthaitheacha nf2 creative arts
dúnmharaigh vb murder               ealaíonta adj artistic, skilful, tricky
dúnmharú nm murder                 ealaíontóir nm artist
dúnta adj closed                  éalang nf2 defect, weak spot
durdáil vb coo                   éalangach adj debilitated, defective, weak
dúshlán nm challenge                eallach nm1 cattle
dusma nm4 blur, haze                éamú nm4 emu
dúthracht nf3 zeal                 éan nm bird
                          éanadán nm1 bird cage
E                         Eanáir nm January
                          éaneolaíocht nf3 ornithology
é féin himself                   éanlaith nf2 birds, fowl
ea pron is                     éanlann nf2 aviary
each nm1 horse                   eantrópacht nf3 entropy
each-chumhacht nf3 horsepower           éar vb deny, refuse
éacht nm accomplishment, achivement, feat     earnáil nf area, category, part, sector
eachtra nf4 adventure, affair, tale        earra nm good [product], ware
eachtrannach nm1 alien, foreigner; adj alien,   earrach nm1 spring (season)
foreign                      eas nm waterfall
eacnamaíoch adj economic(al)            easaontú nm disagreement
eacnamaíocht nf3 economy              éasc nm1 fault, flaw, palpitation, weak spot
eacstais nf2 ecstasy                éasca adj easy
éad nm3 envy, jealousy               eascair vb shoot, spring, sprout
éadach nm1 cloth                  eascann nf2 eel
éadach boird nm1 tablecloth            eascra nm4 beaker
éadach soithí nm1 teatowel             easlán nm1 invalid, sick person; adj infirm,
éadaingean adj insecure, irresolute, unstable   invalid, morbid, sick, unhealthy
éadálach adj acquisitive, profitable, rich     easpag nm1 bishop
éadan nm1 face, forehead              Eastóinis nf2 Estonian language
éadmhar adj envious, jealous            Eastónach adj Estonian; nm1 Estonian
éadóchas nm1 despair                éiceolaíocht nf3 ecology
eadra nm4 interval, morning milking-time, noon   éide scoile nf4 school uniform
éadrom adj delicate [of tone], light [weight]   éifeacht nf effect, impact, significance
éadromaigh vb lighten               éifeachtach adj effective, efficient
éadromchroíoch adj light-hearted          éigean nm1 compulsion, necessity
éag vb die                     éigeandáil nf3 crisis, emergency
éaganta adj giddy, silly              éigh vb cry, scream
éagaoin vb complain, lament, moan         éiginnte adj indecisive, indefinite, indistinct,
eagarthóir nm3 editor               obscure, unsure, vague
eagla fear                     éigríoch nf infinity
eaglach adj afraid, fearful, timid         éigríochta adj infinite
eaglais nf church [building or organisation]    eile adj other
eaglaiseach nm1 churchman, clergyman        éileamh nm demand, plea

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
eilifint nf2 elephant                 fáilteoir nm3 greeter, receptionist
éiligh vb claim, demand                fáinleog nf2 swallow [bird]
Eilvéiseach nm1 Swiss (person); adj Swiss       fáinne n ring
éinín n little bird                  fáinne gealltanais nm4 engagement ring
éinstéiniam nm4 einsteinium              faire nf4 watch (visual)
Éire nf5 Ireland                   fairsingiú nm expansion (of the universe)
eireaball nm1 tail                  fairtheoir nm3 look out, sentinel, sentry
Éireannach nm1 Irishman; adj Irish          fáisc vb brace, extort, squeeze
[nationality]                     faisean nm1 fashion
éirí nm4 erection, rising               faiseanta adj chic, popular, stylish
éirí na gréine nm4 sunrise              faisnéis nf2 information
éiric n2 revenge                   faisnéisíocht nf3 informatics
éirigh vb rise                    faiteach adj fearful, shy, timid
éirigh amach vb rebel                 faitíos nm1 fear, shyness
éirim nf aptitude, gist, intellect          fál nm1 hedge
eisceacht nf exception                falla n wall [Munster dialect]
éisealach adj fastidious               fan vb stay, wait
éist vb hear, listen                 fána nf incline, slope
éisteacht nf3 hearing                 fánach adj occasional, trivial, wandering
eitigh vb reject                   fanacht nm waiting
eitil vb fly                     fánaí nm nomad
eitleán nm airplane, plane [aviation],        faocha nf5 periwinkle
shuttlecock                      faofa adj very poor
eitleog nf2 kite                   faoi prep about, below, beneath, under
eitlíocht nf3 aviation                faoi dheireadh adv finally
eochair nf5 key (on keyboard)             faoileán nm1 seagull
eochairfhocal nm1 keyword               faoileoir nm3 glider
eolach adj aware, educated, informed, learned     faoisc vb parboil, shell
eolaí nm4 scientist, tutor              faoiseamh nm1 relief, respite
eolaíoch adj scientific                faoistin nf2 confession
eolaíocht nf3 science                 faolchú nm wolf
eolas nm information, knowledge            faon adj limp
eorna nf4 barley                   farantóir nm3 ferryman
Eorpach adj European                 fardoras nm1 lintel (of door)
eotanáis nf2 euthanasia                fargán nm1 ledge
                           farraige nf sea
F                           fás nm1 growth; vb grow
                           fásach nm1 desert, overgrowth, wilderness
fabhal nf2 fable                   fásán nm1 void
fabhcún nm1 falcon                  fáscadh nm1 clasp, squeeze
fad nm distance                    fáslach nm1 upstart
fada accent mark over vowel; adj long         fásra nm4 vegetation
fadálach adj lingering, slow, tedious         fásta adj adult
fadhb nf problem                   fáth nm3 reason
fadó adv a long time ago               fathach nm1 giant
fág vb leave to set, stand              fáthchiall nf2 allegory, figurative meaning
faic nf nothing                    fáthscéal nm1 allegorical tale, parable
faiche nf field [sports], green [grassy plot], lawn  feá nf4 beech
[grass]                        feabhas nm improvement
fáidh nm4 prophet, sage, wise man           Feabhra nf Febuary
faigh vb acquire, get, receive            feabhsaigh vb improve, recuperate
faigh bás vb die                   feac vb bend
faighin nf2 vagina                  féach vb look, see, watch
fáilí adj friendly, furtive, pleasant, stealthy    feachtas nm campaign
fáilte nf welcome                   fead nf whistle [sound]
fáilteach adj hospitable, welcoming          feadaíl vb whistle

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
feadh along, during                  feoigh vb decay, wither
feadhain nf3 band                   feoil nf3 flesh, meat
feadóg nf whistle                   feoilséantach adj vegetarian
feadóg stáin nf2 tin whiste              feoilséantóir nm3 vegetarian
feall nm1 deceit, foul, treachery           fia nm deer
feallmharú nm assassination              fiabhras nm1 fever
feamainn nf2 seaweed                  fiabhras dearg nm1 scarlatina, scarlet fever
fear nm man                      fiacail nf2 tooth
féar nm grass, hay                   fiach nm1 chase, debt, duty, hunting; vb chase,
fear airgid moneyed man                hunt
fear céile nm husband                 fiaclóir nm dentist
féarach nm1 grassland, pasture             fiafraí nm inquiry, question
fearastúil adj furnished, well-equipped        fiafraigh vb ask, inquire
fearb nf2 weal, welt                  fiaile nf4 weed
fearg nf anger, exasperation, irritation, outrage   fiailí nm weeks
feargach adj angry                   fiáin adj lawless, wild
fearmón nm1 fermion                  fial adj hospitable
feart nm3 grave, miracle, mound, prodigy,       fianán nm cookie [computers]
tumulus                        fiarlán nm1 zigzag
fearthainn nf rain                   fiche twenty
féasóg nf2 beard                    ficheall nf2 chess
féasta nm4 banquet, feast               ficsean nm1 fiction
feic vb to see                     fidil nf2 fiddle
féidearthacht nf3 possibility             fige nf4 fig
feidhm nf function, purpose              file nm4 poet
feidhmeannach nm officer, official           filíocht nf3 poetry
féile nf feast [religious], festival, hospitality   filleadh nm1 bend, crease, fold, pleat, return
féileacán nm butterfly                 filleadh beag nm1 kilt
feileastram nm1 iris [plant]              fillteán nm folder
féilire nm4 calendar                  fínéagar nm1 vinegar
feilt nf2 felt                     finiúin nf3 vine
féin nm ego [individual self], I, self; pron actual,  finné nm4 best man
even, own, particular, self              finscéal nm fable, legend
féin- pref auto-, self-                finscéalach adj fabled, legendary, romantic
féinmharú nm suicide                  fíon nm wine
féinriail nf autonomy                 fíonchaor nf2 grape
féinsmacht nf3 self-control              Fionlannach nm1 Finn; adj Finnish
feirm nf2 farm                     Fionlannais nf2 Finnish language
feirmeoir nm3 farmer                  fionn vb detect, discover; adj blond, blonde;
feirmeoireacht nf3 farming               nm1 cataract
Feisire nm4 member of parliament            fionnadh nm fur
Feisire Eorpach nm4 Member of the European       fionnrua adj sandy
Parliament                       fionnuar adj cool
Feisire Pairliminte nm4 member of Parliament      fiontar nm1 adventure, enterprise, risk,
feisteas nm1 costume, dress, wardrobe         undertaking, venture
feistigh vb arrange, dress, equip, fit, secure     fíor nf truth; adj true
féith nf2 vein                     fíor- pref pure
feithealann nf2 waiting room              fíoras nm1 fact
féitheog nf2 muscle, sinew               fios nm knowledge
feitheoir nm3 supervisor                fiosrach adj curious, inquisitive
feitheoireacht nf3 supervision             fireann adj masculine
feithid nf2 insect                   fírinne nf4 truth
feithidicíd nf2 insecticide              firinscneach adj masculine [ling]
féithleog nf2 honeysuckle, vine            fís nf2 vision
féithuar adj chilly                  físeán nm video [video film]
feochadán nm thistle                  fisic nf2 physics

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
fisicí nm4 physicist               foraoiseacht nf3 forestry
fithis nf2 orbit                 foraoiseolaíocht nf3 siviculture
fithisigh vb orbit                foras nm body, establishment, institute,
fiúntach adj generous, respectable, worthwhile  institution
flaitheas nm1 kingdom              forás nm1 development, progress
flaithiúil adj generous, hospitable       forásach adj progressive
flaithiúlacht nf3 generosity, hospitality    forbairt development
flannbhuí adj orange; nm4 orange (colour)    forbartha adj developmental
flichshneachta nm4 sleet             forc nm1 fork
fliuch adj wet                  foréigean nm violence
fliúit nf2 flute                 forfhocal nm1 byword
flosc nm3 zest                  forhalla nm4 foyer
fobhríste nm4 underpants             forlár nm1 epicentre
focal nm1 expression, word            forleathan adj general, widespread
fochupán nm1 saucer               formáid nf2 format
foclóir nm3 dictionary              forneart nm violence
fód nm1 sod                   fós nevertheless, still, yet
fógair vb announce, declare           foscadh nm1 screen, shelter
foghlaí mara nm pirate              foscríbhinn nf appendix [law], caption [image]
foghlaim vb learn                fosta also, as well, too
foghlaimeoir nm3 learner             fostaí nm employee
foghraíocht nf3 phonetics, pronunciation     fostaigh vb employ
fógra nm advert, advertisement, announcement,  fostaíocht nf employment
notice, placcard, sign              fostóir nm employer
fógraí n advertisements, adverts,        fotháirge nm by-product
announcements                  fotheideal nm1 subheading, subtitle
fógraíocht nf3 advertising            fothoradh nm outcome, side effect, side-effect
foiche nf4 wasp                 fothrach nm1 ruin
foighne nf patience               Fraincís nf2 French language
foighneach adj patient              francach nm rat
foilsigh vb publish, reveal, uncover       Francach nm1 French person; adj French
foilsitheoir nm3 publisher            fraoch nm1 heather
foinse nf4 origin, source            fraochán nm1 bilberry, blueberry, whortleberry
foirbhigh vb perfect               freagair vb answer, correspond, reply
foireann nf staff, team             freagairt nf3 response
fóiréinsic nf2 forensics             freagra nm answer, reply
foirfe adj perfect                freagrach adj accountable, answerable,
foirgneamh nm1 building, collection of      responsible
buildings, structure               freagracht nf3 accountability, responsibility
foirm nf form                  freastail vb attend, serve
foirmiúil adj formal               freastal nm attendance
folach adj hiding, latent            freastalaí n waiter; server [computers]
folaigh vb hide                 freasúra nm4 (parliamentary) opposition
foláireamh nm1 command, notice, warning     freisin also, besides, too
folamh empty                   fríd nf2 bug
folcadan nm1 bath                frídín nm germ [micro-organism]
folcadh n bath                  friochta adj fried
folláin adj fit, healthy, hearty, sound,     friochtán nm1 frying pan
wholesome [food]                 frith-dhíbhunaíochas nm1
follas adj clear, evident, open         antidisestablishmentarianism
folúsghlantóir nm3 vacuum cleaner        frog nm frog
fómhar nm1 autumn                fuacht nm3 chill, cold
fónamh nm1 servicing               fuadach nm hijacking
fonn nm enthusiasm, melody, tune, urge      fuadaigh vb abduct, hijack, kidnap
forainm nm4 pronoun               fuadar nm1 commotion, fuss
foraois nf forest                fuáil nf3 sewing, stitching

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
fuaim nf noise, sound             gairleog nf2 garlic
fuaimeolaíocht nf3 acoustics         gairm nm occupation [job]
fuaimnigh vb pronounce            gairmiúil adj professional
fuaimniú nm articulation, pronunciation    gaiscíoch nm1 hero, warrior
fuaite adj sewn, stitched           gal nf2 steam, vapour
fual nm1 urine                gála nm4 gale
fualán nm1 chamber pot, urinal        galar nm1 disease
fuar adj cold                 galareolaíocht nf3 pathology
fuarchúis nf2 apathy, coolness, frigidity,  galbhánaiméadar nm1 galvanometer
indifference                 galf nm1 golf
fuath nm3 hate, hatred, phantom, spectre   galfaire nm4 golfer
fuil nf blood                 gallchnó nm4 walnut
fuilchill nf2 blood cell           gallúnach nf2 soap
fuilteach adj bloody             gamal nm1 fool
fuin vb knead                 gamhain nm3 calf
fuineadh vb work [food]            gan prep without
fuineadh gréine nm1 sunset          gan mhaith adj useless
fuinneamh nm1 energy, power, vigour      Gána nm4 Ghana
fuinneog nf window              gaofar adj breezy, windy
fuinseog nf ash [tree]            gaol nm relationship
fuíoll nm1 residue, scrap, waste       gaolmhar adj cognate, related
fulaing vb suffer               gaolmhara adj related
fulaingt nf suffering             gaoth nf wind
furasta adj easy; adv easily         gar adj near
                       garáiste nm4 garage, service station
G                       garbh adj coarse, rough
                       garda nm gaurd, police woman, policeman
gabh vb arrest, capture, come, go, take    [member of An Garda Síochána], policewoman
gabh leithscéal vb apologise, apologize    gariníon nf2 granddaughter
gabha nm4 smith                garmhac nm1 grandson
gabhal nm crotch, fork, junction       gás nm1 gas
gabhar nm goat                gasta adj clever, fast, quick, smart
gach adj each, every             gasúr nm boy
gach rud all, everything           gé nf4 goose
gach uile adj every              geadán nm1 bum, buttock, patch [of land], rump
gadaí nm4 thief                géag nf arm
gadhar nm1 dog                geal adj bright, light [colour], white
Gaeilge nm Irish Language           gealach nf moon
Gael n Irish person [heritage]        gealbhan nm1 sparrow
gaelach adj Gaelic, Irish           geall nm1 bet, promise
gafa vb captivated, obsessed         geallta adj engaged [to be married]
Gailísis nf Galician             geallta bád nm regatta
gailít nf2 evaporite             gealltanas nm1 pledge, promise
gáilleach nm1 gills              gealltanas pósta nm1 engagement
Gaillimh n Galway               gealt nf2 lunatic, madman, maniac
gaimbín nm4 interest [commerce, banking]   gealtach adj lunatic
gainéad nm1 gannet              geamhar nm1 braird, springing corn or grass
gaineamh nm sand               geansaí nm4 jersey, jumper, sweater
gaineamhlus nm3 sandwort           geansaí spóirt nm4 sports jersey
gáir nf2 cry, news, rumour, shout; vb laugh  geantraí nf4 lively music
gairbhéal nm1 gravel             geanúil adj lovable, loving
gairdín nm4 garden              géar adj acute, keen, sharp [knife], sour
gáire nm4 laugh, laughter           géaraigh vb sharpen
gaireas nm1 gadget              gearán nm complaint, protest
gairgeach adj abrupt, curt, terse       gearbóg nf1 scab
gairid adj short               géarchéim nf2 crisis

                              Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
géarchúis nf2 keenness                gleacaíocht nf gymnastics
gearg nf2 quail                   gleann nm glen, valley
Gearmáinis nf German language            gléas nm apparatus, device, dick [slang], gadget
Gearmánach nm1 German; adj German          gléasta adj dressed
gearr vb charge [fee], cut; prep short        gleic vb check; nf2 tackle
gearradh nm cut, deduction, removal         gleo nm4 babble, noise
(medicine), slit, snip, wound            gleoite adj gorgeous, lovely
gearrscéal nm1 short story              glic adj clever, sly
geata nm4 gate                    gliondar nm euphoria, glee, joy
géibheann nm1 bond, fetter              gliúáil vb glue
géibheannach adj critical, distressing        gloine nf4 drinking glass
géill vb obey, submit                glóir nf2 glory, heaven
geilleagar nm1 economy                glór nm1 sound, voice
geilleagrach adj economic              glóthach nf2 gel, jelly [cooking]
géim nm4 game [hunting]               glóthán nm1 jelly
geimhleach adj captive; nm1 captive         gluais vb flow, move; nf2 glossary, vocabulary
geimhreadh nm1 winter                gluaiseacht nf3 movement
géin nf2 gene                    gluaisrothar nm1 motorbike, motorcycle
geiréiniam nm4 geranium               gluaisteáin nm cars (plural)
geit nf2 fright, start                gluaisteán nm1 car
geonaíl nf3 whimpering, whining           glúin nf generation, knee
giall nm1 hostage                  gnách adj normal, ordinary, usual
gin vb conceive [child], generate; nf embryo     gné nf aspect, feature, form
ginearálta adj general                gnéas nm1 sex
ginmhilleadh nm abortion               gnéasach adj sexual
gioblach adj ragged, unkempt             gníomh nm act, action, deed
Giobráltar nm4 Gibraltar               gníomhach adj active
gíog nf2 pip                     gníomhaíocht nf3 activity
giorraisc adj abrupt, sudden, unforeseen       gníomhaire nm4 agent
giorria nn4 hare                   gníomhú nm action [process], activity
giorrúchán nm1 abbreviation, contraction       [chemistry; biology]
giota nm bit, part, piece              gnó nm4 affair, business, concern, dealings,
giotár nm1 guitar                  trading
giotár clasaiceach nm1 classical guitar       gnóiteán nm1 benefit, result
giotár fuaimiúil nm1 acoustic guitar         gnóthach adj busy
gircín nm4 gherkin                  gnóthaigh vb earn, gain, get, obtain
glac vb accept, assume, receive           gnóthas nm1 business, enterprise, firm
glacadh nm acceptance, admission, reception     gnúis nf2 face, facial expression
[phone]                       go prep to, until
glaidiólas nm1 gladiolus               go beo adv vividly
glan adj bright, clean, clear, well-made (person);  go deo adv forever
adv completely; vb clean, cleanse, clear       go fóill adv yet
(obstacle), open (road, view)            go h-uathoibríoch adv automatically
glantóir nm3 cleaner, cleanser, cleansing agent   go híseal adv low
glao nm1 call, vocation               go húrnua adv afresh
glaoigh vb call for, cry out, shout         go luath shortly, soon
glár nm1 (soft) mass, silt              go mall adv slowly
glas nm lock; adj green [colour of vegetation],   go minic adv often
grey                         go raibh maith agat thank you [to one person]
glas smaragaide nm1 emerald green          go tapa adv quickly
glasáil vb lock; nf3 locking             go tintrí adv hotly
glasán nm1 finch                   go tobann suddenly
Glaschú nm4 Glasgow                 gob nm beak, bill, spout, tip [of knife]
glasóg nf2 wagtail                  goid vb steal; nf3 theft
glasra nm4 vegetable, vegetation           goilliúnach adj sensitive, touchy [person]
glé adj bright, clear                goirín nm4 pimple, spot

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
goiríneach adj spotty                grúm nm1 groom
goirmín nm4 delicate person, pansy [botany]     grúmaeir nm3 groom
goirt adj bitter, salty               grúpa nm group
gol nm1 crying, weeping               guais nf2 hazard
gonc nm1 rebuff, snub                gual nm coal
gonta adj abrupt, hurt, hurtful (remark), pained,  gualainn nf2 shoulder
pithy, terse, wounded                guarantee nf ráthaíocht
good day dia dhuit                 guí nf prayer
gor vb heat; nm1 hatch               guigh vb pray
goradán nm1 incubator                guine nf4 guinea fowl
gorm adj blue                    guma nm4 gum
gort nm1 field                   gúna nm4 dress, frock, gown
gorta nm4 famine, hunger              gunna nm4 gun
gortach adj barren, hungry, mean          gúta nm4 gout
gortaigh vb harm, hurt, injure           guth nm3 voice
gortaithe adj hurt, injured             guthán nm phone, telephone
gortú nm injury                   guthán póca nm cell phone, mobile phone
grá nm4 love, sweetheart
gradam nm prestige                 H
graifítí nm4 graffiti
gráin nf disgust, distaste             haca nm4 hockey
gráinneog nf2 hedgehog               haemaifiliach adj haemophiliac; nm1
gram nm gram                    haemophiliac
gramadach nf2 grammar                Háig nf2 The Hague
grámhar adj affectionate, loving          haingear nm1 hangar
gránna adj disagreeable, ugly            hairicín nm hurricane
grásta n grace                   haiste nm4 hatch
grástúil adj graceful                halla nm4 auditorium, hall
gráta nm4 grate, hearth               hamstar nm1 hamster
gread vb batter, beat (wings), bump, chatter    hanla nm4 handle, handlebar
(teeth), hammer [fig], pound, shove, smach,     hart nm1 heart (cards)
stamp (feet), swish, thump, wallop (tail), whisk  hata nm4 hat
(eggs)                       hearóin nf2 heroin
greamaigh vb fasten, grip, stick, tape       héileacaptar nm1 helicopter
greamán nm1 sticker                 héiliam nm4 helium
greann nm1 humour                  héilics nm4 helix
greannach nm1 irritant; adj irritant, irritating  hi-fi nm4 hi-fi
greannmhar adj funny                hiatas nm1 hiatus, interruption
greanta adj beautiful (literature), graven,     hidrigin nf2 hydrogen
incised, lapidary, polished, shapely        hidrileictreach adj hydroelectric
gréasaí nm4 cobbler, shoe maker           hiéana nm4 hyena
greim nm bite, grip                 híleantóir nm3 highlander
gréine adj solar                  hiodrálach adj hydraulic
gréithe nf tableware                hiodrant nm1 hydrant
grian nf sun, sunshine               hiodróideach nm1 hydroid
grianán nm1 conservatory, summer house       Hiondúch nm1 Hindu
grianfhuinneamh n solar energy           hiopnóisigh vb hypnotize
grianmhar adj bright, cheerful, sunny        hipeartrófacht nf3 hypertrophy
grianstad nm solstice                hipitéis nf2 hypothesis
grinneall nm1 bed, bottom [of a river, valley],   histéire nf4 hysteria
floor                        histéireach adj hysterical
groí adj robust, sturdy, vigorous          hómaighnéasach adj homosexual; nm1
gruagaire nm hairdresser              homosexual
gruaig nf hair                   hopa nm4 hop (botanic)
grúdaigh vb brew                  hormón nm1 hormone
grúdlann nf2 brewery                huscaí nm4 husky

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
                          imní nf anxiety, worry
I                          imníoch adj anxious, nervous
                          imprisean nm1 impression [mental image]
í pron her                     imreasc nm1 iris [eye]
i prep in                      imreoir nm player
i do aonar alone                  imscríobh vb circumscribe
i gceannas ar in charge of             imscrúdaigh vb investigate
i gcónaí adv always                 in aghaidh prep against
i mbaol prep in danger               in aice láimhe prep close by
iad pron they                    in-athnuaite adj renewable
Iarácach nm1 Iraqi, Iraquian; adj Iraqi, Iraquian  in-bhithmhillte adj biodegradable
Iaránach nm1 Iranian; adj Iranian          ina dhiaidh sin adv afterwards
iarann nm1 iron                   inadhainte adj flammable, inflammable
iarchéimí nm postgraduate              inathnuaiteán nm1 renewable
iargúltacht nf3 remoteness             inbhear nm estuary, firth
iarmhairt nf consequence, consequent, effect,    inbhuanaithe adj sustainable
impact, ramification, repercussion, spillover    inchinn nf2 brain
iarmhír nf2 extension, suffix            Indiach nm1 Indian; adj Indian
iarnáil nf3 ironing; vb iron            indiúscartha adj disposable
iarnóin nf3 afternoon                ingearán nm1 helicopter
iarr vb request, seek                inghlachta adj acceptable
iarracht nf effort                 inimirce nf immigration
iarraidh nf attempt, demand, request        iníon nf daughter
iarratas nm1 query                 Iníon nf Miss [person's title]
iarrthóir nm3 candidate               inis nf2 island; vb relate, reveal, tell
iarsmalann nf2 museum                iniúch vb audit
iarthar nm1 west                  iniúchadh nm audit, inspection
iasacht nf3 loan                  iniúchóir nm3 auditor
iasc nm1 fish; vb fish               inlasta adj flammable, inflammable
iasc órga n goldfish                inlíon nm1 intranet
iascaire nm4 fisherman               inné adv yesterday; n yesterday
iascaireacht nf angling, fishing          inneall nm1 engine, motor
idéalach adj ideal, perfect             inneall níocháin nm1 washing machine
idir prep about, between              innealtóir nm3 engineer
idirbhliain nf3 transition year           inní nm4 bowels
idirchontae adj inter county            inniu adv today
idirdhealú nm differentiation, discrimination,   inscríbhinn nf2 inscription
distinction                     insint nf2 narrative
idirlíon nm internet                insligh vb insulate
idirmheánach adj intermediate            insliú nm insulation
idirnáisiúnta adj international           instealladh nm injection
idirspléachas adj interdependence          intinn nf2 intent, intention, mind
ídiú nm consumption                 íobairt nf3 sacrifice
ifreann nm hell                   íobartach nm1 victim
ilchríoch nf2 continent               íoc nm3 charge, pay, payment, rate; vb pay
ildaite adj multicolored, multicoloured       íochtarach adj bottom, inferior, lower, northern
ilphósadh nm polygamy                íoctha adj paid
im nm butter                    Iodáilis nf2 Italian language
imeachtaí nm proceedings              Iodálach nm1 Italian; adj Italian
imeall nm border, edge, fringe, margin,       íogair adj delicate, sensitive
outskirts [of city]                 iógart nm1 yoghurt, yogurt
imigh vb depart, deviate, take off         íol nm1 idol
imir vb play; nf overtone, shade, tint       iolar nm1 eagle
imir bulaíocht ar vb bully             iolra nm4 plural [ling]
imirce nf migration                 iomaí adj many
imirt nf play                    iomáin nf3 hurling; vb hurl, play hurling

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
iomáint nf3 hurling                 is fearr best
iomaíocht nf3 competition, rivalery         is lú adj smallest
iomaire nm4 furrow, ridge              íseal adj low
iomarca nf4 excess                  ísligh vb depress, lower
iomard nm1 affliction, hardship, reproach      ispín nm4 sausage
iomchuí adj appropriate, fitting           istigh adj inside
íomhá nf4 image                   istír adv ashore
iomlachtadh nm1 ferrying, passage, transport     ith vb to eat
iomlán adv absolutely; adj all, complete, overall,  Iúil nf4 July
thorough, total, utter, whole; nm1 all, total,    iúl nm1 attention, knowledge
whole                        Iúpatar nm Jupiter
iomlaoid nf2 change, fluctuation, shift
iomlat nm1 mischievousness              J
iomluaigh vb agitate, exercise, mention, move,
propose                       jab nm job
iompair vb carry
iompar nm behaviour, transport
iomparán nm van                   K
Iompróir an Uisce nm3 Aquarius
iompú thart nm U-turn
íon adj pure                     L
ionad nm center [e.g. touristic centre], centre,
venue                        lá nm day
ionad vótála nm1 polling-booth            lá breithe birthday
ionadaí nm representative, substitue [person]    Lá breithe sona duit Happy birthday
ionadaigh vb replace, represent, substitute     Lá Fhéile Pádraig n Saint Patrick's Day
ionadh nm surprise, wonder              Lá Fhéile Vailintín n Valentine's Day
ionann adj equal, identical, same          lá vótála nm polling day
ioncam nm1 income                  labhair vb speak
ionchur nm input                   labhairt nf3 manner of speech
ionfhabhtú nm infection               lacáiste nm4 allowance, discount, rebate
ionga nf5 fingernail, nail [anat.]          lách adj affable, friendly
ionracas nm honesty, integrity, sincerity      lacha nf duck
ionsá nm4 insertion, intrusion            láchan nf3 dawning
ionsaí nm attack, attempt              lachín nf4 duckling
ionsaigh vb attack                  lachna adj drab, dull grey, dun
ionsaitheach adj aggressive             lacht nm3 milk, yield of milk
ionstraim nf2 instrument               lachtach adj lactic, milky, tearful
iontach adj amazing, wonderful            lachtadh nm lactation
iontas nm1 amazement, suprise            lád nm1 watercourse
ionúin adj beloved, dear               ládáil nf3 cargo, lading; vb lade
iora rua nm4 (red) squirrel             ládanam nm1 laudanum
iora talún nm4 chipmunk               ladar nm1 ladle
íoróin nf2 irony                   ládasach adj obstinate, self-willed
Ioruach nm1 Norwegian; adj Norwegian         ladhar nf2 claw, fistful, fork, interdigital, prong,
Ioruais nf2 Norweigan language            toe
Ioruas nf2 Norwegian (language)           ladhrach adj clawed, forked, pronged, toed
Íosa nm4 Jesus                    ladrann nm1 robber
íoslach nm1 basement                 ladúsach adj pert, silly, wheedling
Íoslainnis nf2 Icelandic language          laethanta nm days
Íoslannach adj Icelandic; nm1 Icelander       laethanta saoire nm holidays, vacation
íoslódáil vb download                laethúil adj daily
Iosrael nm4 Israel                  laftán nm ledge [geology]
Iosraelach nm1 Israeli; adj Israeli         lag adj weak
iris nf2 journal, magazine              lagachar nm1 faintness, weakness
iriseoir nm journalist                lagaigh vb weaken

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
lágar nm1 lager                  leacht níocháin nm3 washing-up liquid
laghairt nf2 lizard                leachtaigh vb liquefy, liquidate
laghdaigh vb decrease, diminish          léachtóir nm3 lecturer, reader (at University)
laibhe nf4 lava                  leadóg nf tennis
Laidin nf2 Latin (language)            leadóg faiche nf2 lawn tennis
láidir adj strong                 leadránach adj boring
laige weaknesses                  leag vb demolish, knock down, lay, lower
láir nf5 mare                   leagan nm1 version
láirinciam nm4 lawrencium             leáigh vb dissolve, melt, thaw
láithreach adj immediate, present         léamh nm1 read, reading
Laitviach nm1 Latvian; adj Latvian         leamhachán nm1 marsh-mallow, marshmallow
Laitvis nf2 Latvian (language)           leamhán nm1 elm
lámh nf hand                    leamhan nm1 moth
lámhainn nf2 glove                 lean vb continue, extend [mathematics], follow
lámhleabhar nm1 handbook, manual          léan nm1 anguish, sorrow, woe
lamhnán nm1 bladder, cyst             lean ort vb continue
lámhscríbhinn nf2 manuscript            léana nm4 lawn
lampa nm lamp                   leanbaí adj childish, childlike, infantile
lán pref full                   leanbaíocht nf3 childhood, childishness,
lánaimseartha adj full-time            puerility
lánchosc nm1 embargo                leanbh nm baby, child
lándeic nf2 flush deck               léanmhar adj agonizing, distressed, grievous,
lándeimhneach adj certain about something,     sorrowful
positive                      léann nm1 learning, scholarship, study
lánstad nm4 full stop, period           leannán nm lover
lántaca nm4 full-back               leantóir nm3 fan, follower, trailer
lánteas nm3 total heat               leaptón nm1 lepton
lántosaí nm4 full-forward             léaráid nf2 diagram
lánúnas nm1 sexual union              léargas nm insight, sight, visibility
lao nm4 calf                    léarscáil nf2 map
laoch nm hero, warrior               leas nm3 benefit, fertiliser, fertilizer, good,
laofheoil nf3 veal                 interest
lapa nm flipper, paw                léas nm1 blister, glimmer, radiance, ray of light,
lapadaíl vb paddle [shallow water]         weal
lár nm1 centre, floor, ground, middle       leas- pref by-, deputy, step-, vice-
lardrús nm1 larder                 leasathair nm step father, stepfather
láreasna nf4 midrib                leasmhac nm1 stepson
lárinchinn nf2 mid-brain, midbrain         leasmháthair nf5 stepmother
lárnach adj central                leathan adj broad, wide
las vb fire, ignite, light             leathanach nm1 page
lasair nf5 blaze, flame              leathar nm1 leather
lasán nm1 flame, flash, match           leathchapall nm1 cob
lasc nf2 beat, flog, lash, switch, trounce, whip  leathnú vb Extending
lastóir nm lighter                 leathscoite adj semi-detached
láthair nf location, site             leathstad nm4 semicolon
láthair na coire nm3 crime scene          leatrom nm1 bias, inequality, injustice,
le prep against, by, for, to, with         oppression
le do thoil please                 léibheann nm1 level space, plateau, platform,
leaba nf bed                    terrace
leabhal nm1 libel                 leiceann nm cheek
leabhar nm book                  leicneach nf2 mumps
leabharlann nf2 library              leictreachas nm1 electricity
leabharlannaí nm4 librarian            leictreoir nm3 electrician
leabhragán nm book case, bookcase         leictreon nm1 electron
leacan nm1 tile                  leid nf2 tip [pointer]
léacht nf lecture                 léigh vb read

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
leigheas vb heal [health]; nm cure, healing,     líonánach nf2 spiked water-milfoil
medicine [medicinal], medicine [practice],      líonléitheoir nm web browser
remedy [law]                     líonmhar adj complete, full, numerous
léim vb jump, jump up                lionn nm3 humour [bad]
léine nf shirt, tunic                lionn dubh nm depression, melancholy
leipreachán nm1 leprechaun              líonrith nm4 panic
léirigh vb demonstrate, depict, explain, graph    lionsa nm4 lens
[mathematics], illustrate, make clear, show     liopa nm4 lip
léiriúchán nm illustration              Liospóin nf4 Lisbon
léirmheas nm3 review                 liosta nm4 list
léirsteanach adj insightful, perceptive       liostáil vb enlist, subscribe [computers]
léirthuiscint nf3 appreciation            Liotuánach nm1 Lithuanian; adj Lithuanian
leis nf2 thigh; adv also, exposed, uncovered     líreacán nm1 lollipop
leisce nf4 reluctance                liteartha adj literal, literary, literate
leisciúil adj lazy                  litir nf letter
leispiach nm1 lesbian; adj lesbian          litrigh vb spell
leite nf5 porridge                  litríocht nf3 literature
leithead nm1 breadth, cloth (sailing), fly (of    liú nm yell
flag), gauge, width                 liúigh vb yell
leitheadach adj broad, prevalent, proud, wide;    liúntas nm1 allowance
nm1 spoonbill                    lobh vb decay, rot
léitheoir nm reader                 lobhar nm1 leper, weak person
léitheoireacht nf3 reading              lobhra nf4 leprosy
leithinis nf2 peninsula               loch nm lake
leithleach adj distinct, selfish, separate, unique  lochán nm1 pond, small lake
leithreas nm1 lavatory, toilet            lochlannach n viking
leithscéal nm apology                lóchrann nm1 lamp, lantern, light
leitís nf2 lettuce                  lofa adj decayed, rotten
leochaileach adj frail, tender            logall nm1 socket
leon nm1 lion; vb wound               logánta adj local
leor adj ample, sufficient              loiceadh nm failure, refusal
leoraí nm4 lorry                   loighic nf2 logic
liach anraith nf2 soup ladle             lóis nf2 lotion
liamhás nm ham                    loisc vb burn, scorch, sting
liath adj grey                    lóiste nm4 lodge
liathán nm1 spleen                  lóistín nm accomodation, lodging
liathróid nf ball                  loit vb damage, hurt, injure, spoil
Liatroim nm3 Leitrim                 lom adj bare, close, flat (denial), thin; adv flatly;
lig vb let                      vb denude, lay bare, mow, shear
ligean nm1 leak, leakage, let (sport), play     lomaire faiche nm4 lawn mower
lile nf4 lily                    lomán nm1 log, tree trunk
limistéar nm1 area, district, territory       lomnocht adj naked
líne nf4 line, row (line)              lomra nm4 fleece
líníocht theicniúil technical drawing        lón nm1 food, lunch, provision, repast, supply
linn nf2 pond                    lon dubh nm1 blackbird
linn snámha nf2 swimming pool            long nf2 ship
linntreog nf2 pothole                lonnú nm settlement, stay
lintile nf4 lentil                  lonrach adj luminous, shiny
liobrálach adj liberal                lonraigh vb shine
liobrálaí nm liberal                 lorg vb seek
líofa adj fluent                   loscann nm frog
liom prep with me                  luaidhe nf lead [metal]
líomh vb file [make smooth]             luaidreán nm1 gossip, rumour
líomhán nm file [tool]                luaigh vb cite, mention
líomóid nf lemon                   luaith nf3 ash, ashes
líon vb fill; nm flax, linen, net [fishing]     luaithreadán nm1 ashtray

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
luamh nm1 yacht              maignéisiam nm4 magnesium
luamhaire nm4 yachtsman          máinlia nm4 surgeon
luamhaireacht nf3 yachting         mainséar nm manger
Luan nm1 Monday              maíomh vb to claim; nm assertion, boast,
luas nm1 pace, speed, velocity       statement
luascadh suas nm upswing          mair vb to live [exist], to survive
luath adj early, fast, quick        mairg nf2 sorrow, woe
lúbra nm4 maze               mairnéalach nm1 mariner, sailor, seaman
luch nf mouse               Máirt n Tuesday
lúcháir nf delight, glee, joy       mairteoil nf3 beef
lucharachán nm1 elf, leprechaun, pigmy   maisitheoir nm3 decorator
luchóg nf mouse              maisiúchán nm1 decoration
lucht nm4 group (of people); charge    maistíneacht vb bully
Lucsamburg nm4 Luxembourg         maith vb forgive, waive; adj good
lúfar adj agile, athletic         maitheamh nm1 abatement, forgiveness,
luí gréine nm4 sunset           remission
luibh nf2 herb               maithiúnas nm amnesty, forgiveness
lúide prep minus              máithreachas nm1 maternity, motherhood
Luimneach n Limerick            mála nm bag
luimneach nm1 limerick [poetry]      mala nf4 eyebrow
luisne nf4 glow, glow, lustre       mála láimhe nm4 handbag
lúithnire nm athlete            mála scoile nm4 schoolbag
Lúnasa nm4 August             maláire nf4 malaria
lus nm3 herb, plant            malartán nm1 job center, job centre
lus an chromchinn nm3 daffodil       mall adj slow
lus mic rí nm3 basil            mallaithe adj damned
lus mín nm3 dill              mamaí n mam, mammy, mom
lus míonla nm3 forget-me-not        mamó grandma, granny
lus na gloine nm3 glasswort        manach nm monk
lus na gréine nm3 sunflower        mangaire nm4 chapman, hawker
lus na mbrat nm3 thyme (wild)       maoin nf2 property, wealth
lúthcleasaiocht nf3 athletics       maoineach adj wealthy
                      maoinigh vb endow, finance, fund
M                     maol adj bald, blunt
                      maor nm supervisor
má if                   maorlathach nm1 bureaucrat
mac nm son                 mapa nm4 map
mac léinn n student [college]       mar because; prep as, for, like
mac tíre nm wolf              maraigh vb kill
macalla nm echo              marbh adj dead
macántacht nf honesty, sincerity, [moral  marbhlann nf2 morgue, mortuary
soundess] integrity            marcach nm1 horseman, rider
madra nm4 dog               marcaíocht n ride [fair; carnival]; horse riding
madra rua fox               marfach adj deadly, fatal, lethal, mortal
madra uisce nm otter            margadh nm1 bargain, deal, market, market
magadh nm1 derision, mockery, ridicule   place
magairle nm testicle            margaíocht nf3 marketing
maide nm4 stick              marla nm4 marl, modeling clay
maidin nf morning             marmar nm1 marble
Maidrid nf4 Madrid             marmat nm1 marmot
maígh vb boast, claim, envy, state     maróg nf2 pudding
Maigh Eo nf Mayo              Mars nm Mars
maighdean nf2 maiden, virgin        mart nm1 bullock, cow [slaughtered]
maighdeanas nm1 virginity         Márta nm March
maighdeanúil adj virgin          marthanóir nm survivor
maighdeog nf2 pivot            marú nm killing, slaughter

                             Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
más nm1 buttock, thigh             meathlaigh vb decay, decline, deteriorate, fail,
masc nm1 mask                  sicken
masla nm4 insult                méathras nm fat [culinary]
maslaigh vb insult               Meicsiceach nm1 Mexican; adj Mexican
mata nf2 maths                 Meicsiceo nm4 Mexico
matamaitic nf2 mathematics, maths        méid nf2 magnitude, size, value
máthair nf mother                meidhreach adj frisky, jolly, perky
máthair shúigh nf squid             meilteoir caife nm3 coffee grinder
mathshlua nm horde               méin nf2 bearing, disposition, mind
mé pron I, me                  méiniúil adj friendly, well-disposed, [of land]
meá nf4 balance, measure, scales        fertile
meabhrach adj conscious             meirbh adj close, languid, sultry, weak
meabhrán nm1 memo, memorandum          meirdreachas nm1 harlotry, prostitution
meacan nm1 root crop, tuberous root       meirge nm4 banner, standard
meacan bán nm1 parsnip             Meiriceá nm4 America
meacan biatais nm1 beetroot           Meiriceánach adj American
meacan dearg nm1 carrot             meirleachas nm1 banditry, outlawry, villainy
meáchan nm1 weight               meirtne nf4 dejection, weakness, weariness
méadaigh vb enlarge, increase          meisce nm4 drunkeness, inebriation,
meadaracht nf3 metre (poetry)          intoxication
meadhg nm1 whey                 meisceoir nm3 drunk, drunkard
méadú nm enlargement, increase         meitéar nm1 meteor
meafar nm1 metaphor               méith nf2 fat, fat meat, fertility, richness; adj fat,
meáin chruthaitheacha nm creative media     fertile, rich
meáin chumarsáide n communications media    méithe nf4 fatness, richness
méala nm4 grief, sorrow             Meitheamh nm1 June
mealbhacán nm1 melon              meitiolamfaitimín nm4 methamphetamine
mealbhacán uisce nm1 water melon        meon nm1 attitude, character, disposition, mind,
meall vb charm, coax, deceive, delude,     temperament
disappoint, entice, persuade; nm1 ball, lump,  mí nf month
protuberance                  mí na meala nf honeymoon
mealltach adj sexy               mí- pref bad, dis-, evil, ill, mis-, un-
meán nm1 average, medium, middle; pref     mí-ionraic adj dishonest
average, mean, medium, middle          mian nf2 desire, wish
Meán Fómhair nm September            miangas nm1 concupiscence, craving, desire
meán oíche nm midnight             mianra nm4 mineral
meancóg nf2 blunder, mistake          mias phióige nf2 pie dish
méanfach nf2 yawn                miasniteoir nm3 dishwasher
meangadh nm smile                Mícheál nm Michael
meánscoil nf2 secondary school         mícheart adj incorrect, wrong
méar nf2 finger                 micrea pref micro
méar coise nf2 toe               micreascóp nm1 microscope
méara nm4 mayor                 micreathonn nf2 microwave
mearbhall nm dizzness              micreathonnach adj microwave
mearcair nm mercury               mídhleathach adj illegal
Mearcair nm Mercury               mífheilteachas nm1 malapropism
meargánta adj foolhardy, reckless        mífhoighne nf4 impatience
méaróg chuimhne nf2 memory stick        mífhoighneach adj impatient
meas vb assess, estimate, evaluate, guess; nm  mígheanasach adj indecent
respect                     mil nf3 honey
measc vb mix up, stir              míle thousand; nm mile
meascán nm1 compound, mix, mixture       míleata adj military
meata adj gastly, gone bad, sick, spineless   milis adj sweet
meatacht nf3 cowardice, decay, decline     míliú nm4 thousandth; adj thousandth
meath nm decay, decline, fade, rot       mill vb destroy, ruin, spoil
meathán nm1 sapling, splinter, sucker      milliún nm1 million

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
millte adj destroyed, ruined, spoiled     múin vb teach
milseáin nm sweets              muince nf4 necklace
milseán nm candy, sweet            múineadh nm politeness
milseog nf dessert, sweet           muinéal nm1 neck, neckline
minc nf2 mink                 muinín nf2 confidence, dependence, trust
míneas nm1 minus               muiníneach adj dependable, trustworthy
minic adv frequently, often; adj frequent   múinte adj polite, well-bred
míol mór nm whale               muintearas nf1 belonging, friendship,
mionchúiseach adj meticulous, minor      relationship [religion], sense of belonging
mionghearrthóir nm3 shredder         múinteoir nm teacher
mionlach nm1 minority             muintir n extended family, folks
mionn nm3 crown, oath             muir nf sea
mionsonra nm4 detail             muireitleán nm1 seaplane
mionsonraigh vb detail, specify        muireolaíocht nf3 oceanography
miontóir nm3 meat grinder, mincer       muirín nm4 scallop
mionúr nm1 minor               muirnigh vb cherish
míorúilt nf miracle              muirnín nm4 beloved, darling, sweetheart
mioscaiseach adj malicious, mischievous,   muisiriún nm1 mushroom
spiteful, wicked               mullach nm1 ridge, summit, top
míosúil adj monthly              mún vb piss, urinate; nm1 piss, urine
miotal nm1 metal               muna if [negative: if you don't]
miotas nm1 myth                mura unless
miotaseolaíocht nf3 mythology         murnán nm1 ankle
mír nf2 item, part, portion, share      murtall nm obesity
mire adj angry, mad              músaem nm1 museum
mírialta adj irregular, unruly
mise nm I, me                 N
míshlachtmhar adj untidy
misneach nm courage              ná do not, don't
misniúil adj brave, cheerful, courageous   na art the [plural]
mithid adj convenient time, due time     Na Bahámaí n Bahamas
mná nf ladies, women             na healaíona nf2 arts
mo adj my                   na hÉisc nf Pisces
mo bhreithlá nm my birthday          Na Scigirí n Faroe Islands
modartha adj overcast             nádúr nm nature
móide prep plus                naimhdeach adj hostile
moill nf2 delay, hindrance, stop       naimhdeas nm1 hostility
móin nf3 peat, turf              naíonán nm1 infant
móinéar nm meadow               naíonra nm nursery school, play school,
mol vb advocate [put forward], applaud,    pre-school
commend, praise, propose, recommend,     náire nf4 shame
recommend submit, suggest           náireach adj shameful
moladh nm applause, commendation,       náisiún nm1 nation
compliment, compliment, praise, proposal,   náisiúnta adj national, nationwide
proposition, suggestion            náisiúntacht nf3 nationality
moncaí nm monkey               namhaid nm5 enemy
mór adj big, great, large, large-scale    naofa adj divine, hallowed, holy, sacred
móramh nm1 majority              naofacht nf3 holiness, sanctity
mórán adj many, much             naoi nine
mórmheas nm3 high esteem           naomh nm1 saint
muc nf pig                  Naomh Bhríde nf St. Brigit
múch vb extinguish (flame), muffle, quench,  naoscaire nm sniper
shut down, stifle, switch off; nf2 fume    naprún nm1 apron, roach (sailing), skirt
muiceoil nf3 pork               nasc nm connection, link; vb connect, link, tie
muid pron we                 nathair nf5 serpent, snake
muiléad nm1 millet              nathair nimhe nf snake

                               Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
neach nm being                    Nua-Eabhrac nm4 New York
neacht nf3 niece                   Nua-Shéalannach nm1 New Zealander
neachtlann nf laundry                nuachtán nm1 journal, newspaper
nead nf2 nest                    nuair nf when
neamh nf heaven                   nuálach adj innovative
neamhaí adj celestial, heavenly           núicléach adj nuclear
neamhchiontach adj innocent, not guilty       núicléas nm1 nucleas
neamhchoinníollach adj unconditional
neamhchoitianta adj extraordinary, unusual      O
neamhdhleathach adj illegal
neamhní nm4 nothing, nought             ó prep from, since
neamhréadúil adj unrealistic             obair nf labour, work
neamhshiméadrach adj asymmetric,           obair bhaile n homework
asymmetrical                     óbó nm4 oboe
neamhshonrach adj indefinite [grammatical]      obrádlann nf2 operating theatre
neamhshuim nf2 disregard, indifference,       obráid nf2 (surgical) operation
unconcern                      ócáid nf2 incident, occasion
neamhspleách adj independent             ócáideach adj occasional, opportune
neamhspleáchas nm1 autonomy, independence      ócar nm1 ochre
neantóg nf2 common nettle              ochlán nm1 cause of sorrow, groan, sigh
néaróg nf2 nerve                   ocht eight
neart nm strength                  ócht nf3 virginity
neas-suigh vb juxtapose               ochtach nm1 octave
neascóid nf2 boil                  ochtapas nm1 octopus
Neiptiún nm Neptune                 ochtó eighty
neodrach adj neutral                 ocrach nm1 hungry person; adj hungry
neodrón nm1 neutron                 ocras nm1 hunger, starvation
nia nm4 nephew                    ocsaídeach adj oxidizing
niachas nm1 chivalry                 ocsaigin nf2 oxygen
nialas nm1 zero                   óg adj young
nigh vb wash                     ógánach nm1 adolescent, juvenile, youth
nimh nf2 poison                   ogham nm1 ogham [script, inscription]
nimhigh vb poison                  ógra nm young people, youths
nimhiúil adj poisonous                oibreoir nm3 actor, operator
nimhneach adj painful, sore, spiteful, touchy    oibrí nm4 worker
[person}                       oibrigh vb work
nimhniú morgach septic poisoning           oíche nf4 evening, night, night time; adj nightly
níos lú adj less; adv less; pron less        oíche mhaith good night, goodnight
níos mó more than; adj more             Oíche Shamhna Hallowe'en, Halloween
níos mó ná adj bigger                óid nf2 ode
nirbheána nm4 nirvana                oide nm4 teacher, tutor
nítrigin nf2 nitrogen                oideachas nm education
nó or                        oideas nm prescription, recipe
nócha ninety                     oideasra nm software [uncommonly used
nocht adj bare, nude; vb disclose, expose, reveal,  translation]
strip, uncover                    oidhreacht nf3 heritage, inheritance, legacy
nod giorrúcháin nm1 abbreviation           oifig n office
nóiméad n minute [time]               oifigiúil adj civil, official
nóin nf3 noon                    óige nf4 childhood, youth
nóinín nm4 daisy                   oigheann nm oven
Nollaig nf5 Christmas, December, Yule        oigheann micreathonnach nm1 microwave
Nollaig Shona Happy Christmas            oven
nós nm custom, habit, trend             oighear nm ice
nóta nm4 annotation, note              oigreach adj glacial
nua adj new                     oil educate, nurture, rear
nua-aimseartha adj modern              Oileáin Fharó n Faroe Islands

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
Oileáin Fhidsí n Fiji Islands           othar nm1 patient
oileán nm1 island                 otharcharr nm1 ambulance
oileánach nm islander, islandman; adj insular   otharlann nf2 hospital
Oilimpeach nm1 Olympian; adj Olympic
oilte adj qualified, trained           P
oinniún nm1 onion
óinseach nf fool [woman], idot [woman]      pá nm4 pay, wages
oir vb fit, suit                 pábháil nf3 pavement, paving; vb pave
óir because, for                 paca nm4 pack
oireachtas nm large gathering           pacáil nf3 packing; vb pack
oiread n amount, quantity             paidir nf2 prayer
oiriúnach adj suitable              paidrín nm4 rosary, rosary beads
oirthear nm east                 páil nf2 paling, stakes
oisre nm4 oyster                 pailéad nm1 palette
ól vb drink                    pailin nf2 pollen
olann nf wool                   pailis nf2 fortress, palace, palisade
olc adj bad, evil                 pailliún nm1 pavilion
olcas nm1 badness                 pailm nf2 palm
Ollainnis nf2 Dutch [language]          pailnigh vb pollinate
ollamh nm1 professor               paimfléad nm1 pamphlet
ollmhargadh nm supermarket            paincréas nm1 pancreas
ollmhór adj huge, massive             painéal gréine n solar panel
ollscoil nf2 university              páipéar nm paper
ólta adj drunk                  páipéar vótála n ballot paper
ómós nm respect                  páirc nf field, park, pitch
onnmhairigh vb export               Páirc an Chrócaigh Croke Park
Onóir nf honour                  páirt nf2 role
onóir nf honor, honour              páirtaimseartha adj part-time
onórach adj honorable, honourable         paisean nm1 passion [strong emotion]
ór nm gold                    paiseanta adj passionate
ór Muire nm1 marigold               paiste nm patch [computers]
óráid nf2 address, oration, speech        pálás nm1 palace
orainn prep on us                 pancóg nf2 pancake
oráiste n [fruit] orange; adj orange       pápa nm4 pope
Oráisteach nm1 Orangeman             paráid nf2 parade
ord nm1 order, procedure, sequence,        paraisiút nm1 parachute
sledgehammer                   Páras nm4 Paris
ordóg nf thumb                  parthas nm1 paradise
órga adj golden [colour], golden [made of gold]  pasáiste nm passage, passageway
orgánach nm1 organism; adj organic        patrarc nm4 patriarch
orm prep on me                  patrún nm1 patron, role model
órshúlach nm1 golden syrup            patuaire nf4 apathy, tepidity
os comhair prep before, in front of, opposite   patuar adj apathetic, lukewarm
oscail vb open                  péacán nm1 shoot, sprout
oscailt nf2 opening                péacóg nf2 peacock, peafowl
oscailte adj open                 peaindí nm4 mashed potatoes with milk and
osna nf4 sigh                   butter, tin mug
osnaigh vb sigh                  peann nm pen [writing]
ospidéal nm1 hospital               peann luaidhe n pencil
Osréalach adj surreal               pearóid nf2 parrot
óstach nm1 host, hostess             pearsa nf character, figure, person
óstán nm1 hotel                  pearsanta adj personal
Ostarach nm1 Austrian; adj Austrian        peata nm pet
osteilgeoir n overhead projector         peil nf2 football
óstlann nf2 hotel                 peil gaelach nm gaelic football
ostrais nf2 ostrich                peil Meiriceánach nf2 American football

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
peilbheas nm1 pelvis               pléascánta adj breezy, exuberant
péinteáil vb paint; nf3 painting         pleidhce nm4 fool, simpleton
péintéir nm3 painter               pluais nf cave
peirsil nf2 parsley                plucach adj chubby
péist nf2 monster, reptile, worm         plúch vb jam, muffle, suffocate, wreck
peiteal nm1 petal                 pluid nf2 blanket
peitreal nm1 petrol                pluiméir nm3 plumber
peitriliam nm4 petroleum             plúirín sneachta nm snowdrop
péitseog nf2 peach                pluma nm4 plum
pian nf pain                   plúr nm1 flour
pianó nm4 piano                  plus nm4 plus
piardóg nf2 crayfish [saltwater]         plútóiniam nm4 plutonium
piasún nm1 pheasant                Plútón nm Pluto
píb uilleann nf2 uilleann pipes, union pipes   pobal nm1 community, population, public
píceáil nf3 peek purchase             pobalbhreith nf2 plebiscite, poll, survey
pictiúr nm1 picture                poblacht nf republic
pictiúrlann nf cinema               Poblacht na hÉireann Republic of Ireland
piléar nm1 bullet                 Poblachtánaigh n Republicans
piliúr nm1 pillow                 póca nm4 pocket
pingin nf2 penny                 pócar nm1 poker
pinsean nm1 pension                póg vb kiss; nf2 kiss
pinsinéir nm3 pensioner, senior citizen      poipín nm4 poppy
píobaire nm4 piper                póit nf2 drunkeness, hangover
píobán nm1 hose                  Pol Theas nm South Pole
píobán copair nm1 copper pipe           Pol Thuaidh nm North Pole
píobán gairdín n1 garden hose           polach adj polar
piobar nm1 pepper                 Polainnis nf2 Polish language
pioc vb pluck                   polaistiréin nf2 polystyrene
piongain nf2 penguin               polaiteoir nm3 politician
pionna nm4 peg, pin                polaitíocht nf3 politics
pionós nm1 penalty, punishment          polaitiúil adj political
pionsúirín nm4 tweezers              Polannach nm1 Pole; adj Polish
pionta nm4 pint                  poll vb pierce; nm hole
píopa nm4 pipe, pipeline             pónaí nm4 pony, ponytail
piorra nm4 pear                  pónaire nf4 bean
píosa nm4 bit, coin, length, piece, section    ponc nm1 dot, point
píotsa nm Pizza                  Poncánach adj Yank, Yankee; nm1 Yank,
pis nf2 pea                    Yankee
pis thalún nf2 peanut               popcheol nm1 pop music
piscín nm kitten                 pór nm1 breed, seed, strain
piseán nm1 pea                  póraigh vb breed
piseánach nm1 lentil               port nm1 centre, harbour, haven, jig,
piseog nf superstition              landing-place, mound, river-bank, seat,
piteog nf camp, effeminate man, homosexual    strong-hold, tune
man [slang], pansy, queer, sissy         Port Láirge Waterford
pitseámaí nm4 pyjamas               Portaingéalach nm1 Portuguese; adj
plaisteach nm1 plastic              Portuguese
plait nf2 scalp                  Portaingéilis nf2 Portuguese language
plámás nm flattery                portán nm1 crab
pláta te nm4 hotplate [on cooker]         pós vb marry
plean nm plan                   pósadh nm marriage, matrimony, wedding
pléasc vb explode, shoot; nf2 blast, explosion,  post nm job, mail, post
shot                       pósta adj married
pléascach adj explosive              postáil vb mail, post
pléascadh nm blasting, explosion, shooting    postas nm1 postage
pléascán nm1 explosive              pota nm4 pot

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
pota caife nm4 coffee-pot            rachmas nm1 wealth
potaire nm4 potter                rachmasach adj wealthy
prae nf4 acquisition, prey            racht nm3 a fit of anger, anger, passion,
praghas nm1 price                violence
práinn nf emergency, urgency           radaíocht nf3 radiation
práinneach adj imperative, pressing, urgent   radaíocht ultraibhialait nf3 ultraviolet
praiséidimiam nm4 praseodymium          radiation
pram nm4 pram                  radaitheoir nm3 radiator
prás nm1 brass                  radathonn nf2 radio wave
práta n potato                  radharc nm1 scene, sight, view, vision
preab vb bounce; nf2 bounce, twitch       radharceolaí nm4 optician
préachán nm1 crow                rafar adj prosperous, thriving
préachta adj freezing, perished         ráfla nm4 rumour
Preispitéireach adj Presbyterian; nm1      raic nf2 driftwood, racket, ruction, uproar,
Presbyterian                   wreck, wreckage
printíseach nm1 apprentice            raidis nf2 radish
príobháideach adj private            raidis fhiáin nf2 horseradish
príomhchathair nf5 capital city         rainse nm4 ranch
príomhchócaire nm chef              ráiteas nm1 comment, statement
príomhoide nm4 headmaster, principal teacher   ramhar adj fat, plump, thick
príomhthéama n main theme            rampa nm4 ramp
prionsa nm4 prince                Rang nm class
priontáil nf3 printing; vb print, print off   rang teagaisc nm3 tutorial
príosún nm1 jail, prison             rangú nm category
próca nm4 jar                  rann nm1 rhyme, verse
profa nm4 proof [of alcahol; literature]     rannach adj departmental
próifíl nf2 profile               rannóg nf2 section
proinn nf2 meal                 raon reatha nm1 running track
proinnseomra nm4 dining room           rapcheol nm1 rap
promhadh nm1 proof                rás nm3 race
Protastúnach nm1 Protestant           rásaíocht chapall nf3 horse-racing
prótón nm1 proton                rásúr nm1 razor
Prúisis nf2 Prussian language          rath nm success
puball nm1 tent                 ráth nm3 guarantee, ring fort
púca nm4 ghost                  rathaigh prosper
púdar níocháin nm1 washing powder        rathúnas nm fortune, prosperity
púic nf2 frown, scowl              réab vb rip up, shatter, tear, violate
puifín nm4 puffin                reachtaigh vb legislate
puimcín nm4 pumpkin               reachtáil nf3 running (managing an event)
punt nm1 pound                  reachtúil adj statutory
púróg nf2 pebble, round stone          réadúil adj pragmatic, realistic
putóg nf2 gut, intestine             réal vb develop [photography]; nm1 six pence
putóg dhubh nf2 black pudding          piece [old money]
                         réalta nf star
Q                        réaltacht nf3 clarity, reality
                         réaltbhuíon nf2 constellation
                         réalteolaíocht nf3 astronomy
                         réaltra nm4 galaxy
R                        réamhaisnéis nf forecast
                         réamhaisnéis na haimsire nf2 weather
r-phost n email                 forecast
rábaire nm3 active athletic person, big strong  réamhchlaonadh nm predjudice
man, dashing fellow, strong           réamhfhocal nm1 preposition
rac nm4 rock                   réamhrá nm4 introduction, preface, prologue
rac-cheol nm1 rock music             reathaí nm4 runner
ráca nm4 rake                  reibiliúnach nm rebel; adj rebel
racán nm1 brawl, racket, uproar

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
réigiún nm1 region                 time]
réigiúnach adj regional               roimhe adv previous
reilig nf2 graveyard                roinn vb apportion, divide, share; nf department
reiligiún nm1 religion               roinnt several, some
réim nf2 career, course, range, regimen,      róisín n little flower, little rose
succession                     rollóg nf2 roll
réimír nf2 prefix                  Rómáinis nf2 Romanian (language)
réimniú nm conjugation [ling]            Rómánach nm1 Romanian (person), Rumanian;
réir nf2 command, will, wish            adj Rumanian
réiteach nm1 agreement, clearance, clearing,    romhat prep before you, in front of you
disentaglement, level space, preparation,      rón nm1 horse hair, horsehair, seal
settlement, solution                ronnach nm1 mackerel, seerfish
reithe nm4 ram                   rópa nm4 rope
réitigh vb prepare, solve              ropaire nm4 rascal, scoundrel
reo nm4 freezing, frost               rós nm rose
reoán nm1 icing                   róst vb roast
reoigh vb freeze                  roth nm wheel
reoiteoir nm3 freezer                rothar nm1 bicycle, bike
reophointe nm4 freezing point            rothlaigh vb gyrate, rotate, spin, twirl
rí nm4 king, sovereign               rua adj red-haired, redheaded
rí- pref exceedingly, kingly, royal, ultra-, very  ruacan nm1 cockle
riabhach adj dismal, dull, streaked, striped    ruaille buaille nm commotion
riachtanas nm1 necessity, need, requirement     rud nm3 circumstance, matter, thing
riail nf authority, regulation, rule, ruler     ruga nm4 rug
rialtas nm1 administration [politics],       rugbaí nm4 rugby
government                     rugbaí sraithe nm4 rugby league
rialtóir nm3 ruler, sovereign            ruibh nf2 sting, sulphur, venom
rialú nm regulation, rule, ruling [law]       Rúiseach nm1 Russian; adj Russian
riamh always, ever, never [in the past]       Rúisis nf2 Russian language
ribe róibéis nm4 prawn, shrimp           rúitín nm ankle
ridire nm4 knight                  rún nm1 resolution [formal decision], secret
rinc vb dance; nf2 rink               rúnaí nm4 secretary
rince nm4 dance, dancing              rúnmhar adj secretive
rinceoir nm dancer                 rutarfoirdiam nm4 rutherfordium
rinn nm3 planet, star
ríocht nf3 kingdom                 S
ríog nf2 fit, impulse, spasm
ríoga adj regal, royal               sa prep in
ríomhaire nm computer                sábh nm1 saw
ríomhaire glúine nm4 laptop             sábháil vb save
ríomhaireacht nf3 computer science,         sábháilteacht nf3 safety
computing                      sabhaircín nm4 primrose
ríomhchláraitheoir nm3 programmer          sabhdán nm1 sultan
ríomheolaíocht nf3 computer science         sacsafón nm1 saxophone
ríomhphost nm e-mail                sadhlann nf2 silo
rís nf2 rice                    sagart nm clergyman, priest
riteoga nf tights                  saghas nm kind, sort, type
rith vb run                     saibhir adj rich
robáil nf3 robbery; vb rob             saibhreas nm riches, wealth
róbat nm1 robot                   saicín nm4 sachet
rocach adj corrugated                saighdeoir nm3 archer, inciter
rogha nf4 choice, option              saighdeoireacht nf3 archery
roghnach adj elective, optional           saighdiúir nm soldier
roghnaigh vb choose, select             saighead nf2 arrow, bolt of lightning
roghnaitheach adj selective             sail nf2 dirt
roimh ahead [position or place]; prep before [in  sáil nf2 heel; adj luscious, luxurious, pretentious,

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
self-indulgent                 sásta adj handy, pleased, satisfied, willing
sáile nf4 luxury                sástacht nf3 contentment
saileach nf2 willow; adj salic         satailít nf2 satellite
sailéad nm1 salad               Satarn nm Saturn
sailéad torthaí nm1 fruit salad        scadán nm1 herring
saill nf fat [biology]             scaif nf2 scarf
saineloaí nm4 expert, specialist        scaip vb disperse, scatter
saineolaí nm expert              scairp nf2 scorpion
saineolas nm1 expertise            scairt nf2 phone call, shout; vb burst out
sainmhínigh vb define             (sudden laughter, or sun breaking through), call,
sainmhíniú nm definition, explanation     shout
sainordú nm mandate, mandatory instruction   scamall nm1 cloud, web [bird's toes]
saíocht nf3 accomplishment, learning, skill,  scamallach adj clouded, cloudy
wisdom                     scamhóg nf lung
sáiste nm sage [herb]             scamhóir nm3 potato peeler
saitleog nf2 satellite             scannal nm1 scandal
saitleog chumarsáide nf2 communications    scannán nm1 film, membrane
satellite                   scanraithe adj scared
saitleog gheochobhsaí nf2 geostationary    scaoil vb release
satellite                   scaoll nm alarm, fright, panic
saitleog shaorga nf3 artificial satellite   scar vb detach, diverge, separate
salach adj dirty                scaradh nm separation
salachar nm1 dirt               scartha adj estranged, separate
salaigh vb mire                scátáil nf3 skating
salann nm1 salt                scáth nm3 shade, shadow
salm nm1 psalm                 scáth báistí nm3 umbrella
samhail nf3 model, simile           scáthaigh vb screen, shade, shadow
Samhain nf3 November              scáthán nm1 mirror
samhlaigh vb imagine              scáthlán nm1 open-ended shed, screen, shelter
samhlaíocht nf3 imagination          sceach nf2 thornbush
samhradh nm summer               scéal nm1 narrative, story, tale
sampla nm sample                scéal grinn n joke
san áireamh prep including           scéalaí nm narrator, storyteller
san uair adj hourly; adv hourly        sceallóga n chips, French fries
sanasaíocht nf3 etymology           sceallóga prátaí n potato chips
santach adj greedy               sceanra nm4 cutlery
saoi nm prophet, wise man           sceartán nm1 tick
saoire nf4 holiday, leave, vacation      sceideal nm1 menu, schedule
saoirse nf freedom, freedom, liberty      scéim nf2 design, scheme
saoiste nm boss, foreman            sceimhle nm ordeal, terror, trauma
saoithiúil bizzare, pleasant, skilled, wise  sceird nf2 fell
saol nm1 life, time, world           sceitheadh nm eruption, overflow; vb erupt,
saonta adj innocent, naive           overflow
saor adj cheap; prep cheap           sceitimíní n excitement, flutter
saor in aisce adj free [of charge]       scí nm4 ski
saoránach nm1 citizen             sciaitíce nf4 sciatica
saorstát nm1 free state, freestate [history]  scian nf2 knife
saothar nm1 labor, labour           scian mhara nf2 razor shell
saotharlann nf2 laboratory           scian phóca nf2 penknife
sáraigh vb negotiate (difficulty), overcome,  sciar nm portion, share
violate                    sciath nf2 screen, shield
sárlaoch nm1 super hero            sciathán nm1 wing
Sasana nm4 England               scidil nf2 skittle
Sasanach adj English; nm1 Englishman,     sciorradh nm skid
Englishwoman                  sciorta nm4 skirt
sáspan nm1 saucepan              sciot vb snip

                               Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
scipéad nm1 cash register                 seamlas nm1 slaughter-house, slaughterhouse
scíth nf rest [from work]                 seampú nm4 shampoo
sciuird nf2 cut, dash, rush                seamróg nf2 shamrock
sclábhaí nm4 slave                    sean adj old; prep former
scliúchas nm brawl, dispute, disputing, riot,       séan vb deny, refuse
rumpus, shouting, yelling                 seanad nm1 senate
scoil nf school                      séanadh nm denial
scoilt nf2 cleft, crack, fissure, parting, rift, split;  seanadóir nm3 senator
vb cleave, split                     seanathair nm grandfather
scoir vb break, detach, exit, quit, retire        seanda adj ancient
scoiteacht nf detachment, isolation            seanduine nm4 old person
scoláire nm4 academic, scholar              seanfhocal nm1 proverb
sconna nm4 faucet, water tap               seangán nm1 ant
scornach nf2 gorge, throat                seanmháthair nf grandmother
scréachóg nf jay [bird]                  seanmóir nf3 sermon
scréachóg reilige n barn owl               seanmóireacht nf3 preaching, sermonizing
scríbhneoir nm3 writer                  seans nm chance, possibility
scríob nf2 score, scrape, scratch             Seapáinis nf2 Japanese language
scríobach adj abrasive                  Seapánach nm1 Japanese; adj Japanese
scríobadh nm scratch                   searc nf love
scríobh vb write                     seargaithe adj withered
scrios vb destroy, zap                  searrach nm1 foal
scriú nm screw                      searradh nm1 stretch, stretching (of limbs)
scriúáil vb screw; nf3 screwing              seasca sixty
scriúire nm4 screwdriver                 seasmhach adj stable
scroid nf2 snack                     seasta adj fixed, permanent, standing
scroidchuntar nm1 snackbar                [permanent], static
scrúdú nm exam, examination, test             séasúr nm1 season
scrúdú béil nm oral test                 seic nm check [money], cheque
scrúdú iarbháis nm autopsy; post mortem          seiceáil vb check, verify
scuab nf brush                      Seicis nf2 Czech (language)
scúnc nm1 skunk                      seift nf2 device, plan, resource
scúp nm1 scoop                      seilf nf4 shelf
sé six; pron he, him, it                 seilide nm4 snail
seabhac nm hawk                      séimh adj gentle, mellow, mild, smooth
séabra nm4 zebra                     seinn vb play [music]
seachain vb avoid, beware, elude, evade          séipéal nm church [building]
seachaint nf3 avoid, avoidance, evade,          Seirbiach adj Serbian
prevention                        seirindipíocht nf serendipity
seachmall nm1 illusion                  Seisniach nm1 Chechen (person); adj Chechen
seachród nm1 bypass                    Seisnis nf2 Chechen language
seacht nf seven                      seithe nf4 hide, skin
seachtain nf2 week                    seo adj this
seachtó seventy                      seodóir nm3 jeweler, jeweller
seacláid nf2 chocolate                  seodóireacht nf3 (act of) jewelling, jewellery
seadóg nf2 grapefruit                   seodra nm4 jewelry
seafóideach adj daft                   seoid nf jewel, precious object
seagal nm1 rye                      seol nm1 sail
sealadach adj provisional, temporary           seoladh n address
séalaigh vb seal                     seomra nm room
sealán nm noose                      seomra codlata nm4 bedroom
sealbhú nm acquisition, occupancy [tenancy],       seomra folctha nm4 bathroom
occupation                        seomra leapa n bedroom
sealgaire nm hunter                    seomra ranga n classroom
sealla nm4 chalet                     seomra suí nm sitting room
seamair nf2 clover                    shroich vb arrived

                                    Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
siad pron they                    síntiús nm1 donation, subscription
siadsan pron they                   síntiúsóir nm3 subscriber
siamsaíocht nf3 entertainment             síob nf2 drift, gust, lift, ride; vb blow up, blow
siansa nm4 symphony                  [away], drift, drive [along]
siar adv back, west                  síobadh nm blow, drift
sibh pron you [plural]                síobadh sneachta nm blizzard
síceolaíoch adj psychological             síobaire nm4 hitch-hiker
síceolaíocht nf3 psychology              síobhais nm1 chives
sicín nm chicken                   síobhas nm1 chive
síl vb suppose, think                 sioc nm3 frost; vb congeal, freeze, set, stiffen
sil vb drip, ooze, run [nose], seep, shead [tears],  siocair nf occasion, pretext, [immediate] cause
strain [vegetables], trickle             siocaire nm4 chicory
sileacan nm1 silicon, silicone            siocán nm1 chilly substance, frost, frozen
síleáil nf3 ceiling                  person
siléar nm1 cellar                   síocanailís nf2 psychoanalysis
silín nm4 cherry                   siocánta adj chilled, congealed, frosted, stiff
siméadrach adj symmetric, symmetrical         siocdhó nm4 frostbite
siméadracht nf3 symmetry               síocháin nf3 peace
simléar nm1 chimney                  síochánachas nm1 pacifism
simpeansaí nm4 chimpanzee               síochánta adj pacific, peaceful
simpleoir nm3 simpleton                siochta adj fossilised, fossilized, frosted [glass],
simplí adj simple, simple-minded           iced, icy, petrified
simpligh vb simplify                 siocúil adj frosty
simplíocht nf3 simple-mindedness, simplicity     síoda nm4 silk
sin adj that                     síodúil adj courteous, silky, urbane
sín vb extend, hold out, lenghten, stretch      siofón nm1 siphon; vb siphon
sin-seanathair nm great-grandfather          síofra nm4 changeling, precocious child, sprite
sin-seanmháthair nf great-grandmother         sióg nf2 fairy
sinc nf2 zinc                     síog nf2 seam, streak; vb cancel, streak, stroke
sincigh vb galvanize                 out
sindeacáit nf2 syndicate; vb syndicate        síogach n zebra crossing
sine nf4 nipple, teat                 síogaí nm4 elf, fairy, gossip, know-all, weakling
sineach nf2 mastitis                 síol nm1 bean [of coffee], offspring, pip, seed,
Síneach nm1 Chinese; adj Chinese           semen
síneadh nm1 extension, gratuity, stretch,       síol ainíse nm1 aniseed
stretching, tip                    siolla nm4 syllable
síneadh fada nm1 length accent [accent mark      siolla ceoil nm4 musical note, note of music
used in Irish language]                síolraigh vb breed
singil adj meagre, single, slender, tenuous      siombail nf symbol
sínigh vb sign                    siondróm nm1 syndrome
Sínis nf2 Chinese language              sionnach nm fox
sínitheoir nm3 signatory               siopa nm shop
síniú nm autograph, signature             siopadóir nm3 shopkeeper
sinn pron us, we                   siopadóireacht nf shopping
sinsear nm1 ancestor, elder, senior          síoraí adj endless, eternal, perennial, timeless
sinséar nm1 ginger                  síoraíocht nf3 eternity
sinsearach adj ancestral, senior; nm1 ancestor,    siorc nm3 shark
senior                        síos adv down
sinsearacht nf3 ancestry, seniority          sioscadh nm clip
sinseartha adj ancestral               siosúr nm1 (a pair of) scissors
sínteach adj drawn-out, extending, liberal,      sip nf2 zip
stretching                      síscéal nm1 fairytale
sínteán nm1 stretcher                 siúcra nm sugar
sintéis nf2 synthesis                 siúil vb tread, walk, wander
sintéiseach adj synthetic               siúl nm walk, walking
sínteoireacht aimsire nf3 procrastination       siúlóid nf2 hike, walk

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
siúr sister [religious]               snas nm3 accent, good appearance, lisp, polish
slacán nm1 bat                    snasán nm1 polish
slachtmhar adj finished, polished, tidy       snasta adj finished, glossy, polished
slaghdán nm1 cold [illness]             snáthaid nf2 needle
sláine nf4 healthiness, wholeness          snáthaid mhór nf2 dragonfly
sláinte cheers; nf health              snáthaidpholladh nm acupuncture
sláintiúil adj healthy                sneachta nm4 snow
slán bye, farewell, goodbye; adj safe [unharmed];  sneachtúil adj snowy
nm1 challenge, health, healthy person        sní nf4 flow, permeation, pouring
slán go fóill goodbye (for now)           snigh vb flow, pour
slán tamall goodbye (for now)            sniodh nf nit
slánaigh vb complete [fill in missing parts],    snua nm4 appearance, colour, complexion
redeem, round, round off [number], save       snúcar nm1 snooker
[religious]                     só nm4 comfort ease, enjoyment, luxury,
slánaitheoir nm3 saviour               prosperity
slándáil nf3 security                so- pref easy to, good
slat n penis [slang]; cane, pointer, rod, sapling,  sobalchlár nm1 soap opera
stick, wand, yard [measurement]           socair adj quiet
sleamhain adj sleek, slippery, slippy        sochaí nf4 society
sleamhnaigh vb slide, slip              sochar nm1 benefit, gain, profit, welfare
slí nf4 direction, road, space, way         socheolaíocht nf3 sociology
slí bheatha nf4 career, occupation          sochraid nf2 funeral
sliabh n mountain                  socraigh vb arrange, settle
Sligeach Sligo                    socrú nm arrangement
sliocht nm3 breed, offspring, passage [text],    sofaisticiúlacht nf sophistication
stock                        sóid nf2 soda
sliogán nm1 shell (explosive), shell (on beach)   soighe nm4 soya, soya bean
sliotar nm1 hurley ball               soilbhir adj cheerful
slisín nm4 rasher                  soiléirse nf4 axiom
slog vb swallow                   sóilipseachas nm1 solipsism
sloinne nm4 surname                 soilire nm4 celery
Slóivéanach adj Slovene, Slovenian; nm1       soilseán nm1 light, torch
Slovene                       soilsigh vb enlighten, illuminate, reveal, shine
Slóivéinis nf Slovene [lang], Slovenian [lang]    soinéad nm1 sonnet
Slóvacach adj Slovak, Slovakian; nm1 Slovak     soiscéal nm1 gospel
slua nm4 crowd                    sóisear nm1 junior
sluaíocht nf3 campaign, [military] expedition    sóisearach adj junior [in hierarchy]
sluasaid nf2 shovel                 sóisialta adj social
smacht nm control, discipline            soith nf2 bitch
smál nm1 stain                    soitheach nm1 container, dish, ship, vessel
smaoineamh nm1 thought                sól nm1 sole [fish]
smaoinigh vb contemplate, reflect, think       solaid Phlatónacha nm1 Platonic solids
smaointeachas nm1 body of thinking, idea,      solas nm light [visual]
reflection, thought                 sólás nm1 comfort, consolation
smaragaid nf2 emerald [stone]            solas ultraibhialait nm1 ultraviolet light
sméar nf2 blackberry                 soláthar nm1 provision, supply, supplying
sméar dhubh nf2 blackberry              sollúnta adj solemn
smig nf2 chin                    sómas nm1 comfort
smuga nm4 mucus, snot                sona adj happy
smuilc nf2 snout, surly expression          sonas nm happiness
smúit nf2 dust, gloom, mist, smoke          sonasach adj happy
smúr nm1 ash, dust, grime, rust, soot; vb sniff   sonite adj washable
snagcheol nm1 jazz                  sonra nm4 detail, specification
snaidhm nf2 brace, knot, tie             sonrach specific
snámh nm3 swimming; vb swim             sonraí nm data
snámhán nm1 float                  sonrú nm detail, notice, specification

                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
sor nm1 tick                   srian nm constraint, restraint
során nm1 wireworm                sroich vb attain, come up to, reach
sorcha nf4 brightness; adj bright, cheerful   srón nf nose
sorn nm1 stove                  srónach adj nasal
sos nm3 pause, rest [from work]         srónbheannach nm1 rhinoceros
sotal nm1 arrogance               sruth nm current, flow, river, stream
sotalach adj arrogant, insolent         sruthán nm brook, stream
spád nf2 spade                  stábla nm stable
spadal nm1 spatula                stádas nm1 status
spaga nm4 pouch, purse (for tobacco, money)   staidéar nm study
spaigití nm4 spaghetti              staighre nm4 stairs
spailpín nm migrant worker            stail nf2 stallion
Spáinneach nm1 Spaniard; adj Spanish       stailc nf2 strike
Spáinnis nf2 Spanish language          stair nf2 history
spall vb shrivel                 stairiúil adj historic, historical
sparán nm billfold [US], purse [for money]    stáisiún vótála nm1 polling station
spás nm1 space                  staitistic nf2 statistic
spéaclaí nm4 glasses, spectacles         stáitse nm4 platform, stage
spéaclaí gréine nm sunglasses          stalla leabhar nm4 bookstall
speiceas nm1 species [biology]          stampa nm4 stamp
spéir nf sky                   stán nm1 can, tin
spéireata nm4 spade [cards]           stánosclóir nm3 tin opener
speisialta adj special              stápla nm4 staple
spideog nf2 robin                staraí nm4 historian, historiographer
spionáiste nm4 spinach              steallaire nm syringe
spíonta adj exhausted, worn out         stéig nf2 intestine, slice, steak, strip
spiorad nm spirit                stíl nf2 style
spioróg nf sparrowhawk              stiogma nm4 stigma
spíosra nm spice                 stiúideo nm4 studio
splanc nf2 flash, spark             stiúir nf5 rudder
spóla nm4 joint of meat             stoc nm1 trumpet
spór nm1 spore                  stoca gearr nm4 sock
spórt nm1 sport                 stócach nm1 boy, boyfriend, youth
spórtúil adj sporty               Stócólm nm4 Stockholm
spota nm4 spot                  stoidiaca nm4 zodiac
spraoi nm4 fun, play, sport, spree        stoirm nf storm
spréach nf2 spark                stoirmiúil adj stormy
spreag vb encourage, inspire           stól nm1 stool
spreagadh nm encouragement, impulse,       stop vb stop; nm4 stop
inspiration                   stór nm1 hoard, precious [lovingly], store,
spréigh vb disperse, spatter, spread, sprinkle  treasure
sprús nm1 spruce                 storc nm1 stork
spuaic nf2 spire, steeple            striapach nf2 loose woman, prostitute, whore
spuinse nm4 sponge                striapachas prostitution
spúnóg nf2 spoon                 strus nm stress
spúnóg adhmaid nf2 wooden spoon         strusmhar adj stressful
spúnóg bhoird nf2 tablespoon           stua nm arc, arch
spúnóg milseoige nf2 dessert spoon        stuaic nf2 peak, pinnacle, vertex
sráid nf2 street                 stuama adj level-headed, responsible, solemn
sráidbhaile nm village              sú líomóide nm4 lemon juice
sraith nf league, line, ply, row, run, series  sú talún nf strawberry
sraoill vb trail                 sú úill nm4 apple juice
sraoth nm3 snort                 suaimhneach adj peaceful, relaxing, serene
sreabh nf2 flow, flow, stream, trickle      suaimhneas nm calm, relaxation, serenity,
sreabhán idéalach nm1 perfect fluid       tranquillity
sreang nf string                 suairc adj merry

                                Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
suaite adj upset                 tacsaí nm4 taxi
suaith vb massage, mix, shuffle (cards)     tae nm tea
suaitheantas nm1 badge              taespúnóg nf2 teaspoon
Sualainnis nf2 Swedish language         tafann nm1 bark
Sualannach adj Swedish; nm1 Swede        tagairt nf3 mention, reference
suan nm1 sleep, slumber             taibhreamh nm dream [in sleep]
suanach adj apathetic, dormant, lethargic    taibhse nf ghost, phantom
suantraí nf4 lullaby               taiceon nm1 tachyon
suarach adj dirty, light, mean, petty, sickly,  taifead nm1 record, recording
trivial                     taifí nm4 toffee
suas adj upward                 taighde nm research
subh nf2 jam                   táille nf4 charge, entrance fee, fare, fee, tally
súgach adj merry, tipsy             táiplis nf2 checkers, draughts
súgánach adj chequered, confused         tairbhe nf4 benefit, profit
súgrach adj playful, sportive          tairg vb bid, offer, propose
suigh vb place, position, set, sit        táirgiúlacht nf3 productivity
súil nf expectation, eye, hope          tairiscint nf3 bid, offer, proposition, tender
súil sprice nf2 bull's eye            tairne nm4 nail
suim nf calculation, curiosity, disjunction,   tais adj clammy, damp, humid, moist
interest, sum                  taisce nf hoard, resevoir, treasure
suimint nf2 cement                taisceadán nm1 locker, safe
suimiúil adj interesting             taiscthéitheoir nm3 storage heater
suíochán nm chair, seat             taiscumar nm1 reservoir
suíomh idirlín nm1 website            taisdíonach adj damp-proof
suipéar nm1 supper                taispeántas nm demonstration, display,
súitín nm tampon                 exhibition, indication, show
súlach nm1 gravy, sap              taisteal nm travel
sulfar nm1 sulphur                taistealaí nm traveler, traveller, traveller
sult nm enjoyment                [member of the Travelling Community]
súmhar adj juicy, luscious            taistil vb travel
súmóg nf2 sip                  taithí nf experience, practice
súnás nm1 orgasm                 taithí oibre nf4 work experience
suntas nm1 attention               táithín nm4 swab
suntasach adj impressive, noticeable,      taitneamh nm1 enjoyment, pleasure
outstanding                   taitneamhach adj enjoyable, pleasant
súraic vb suck                  talamh n earth, ground, land
sursaing nf2 corset               Talamh an Éisc Newfoundland
súsa nm4 blanket, rug              tallann nf2 impulse, whim
súsán nm1 bog moss, peat moss          tallannach adj impulsive, temperamental
suth nm3 embryo                 talmhaíocht nf3 agriculture
suthaineacht nf3 perpetuity           tanaí adj slim, thin
svaeid nf2 suede, swede, turnip         tanaigh vb dilute, slim, thin
                         taobh nm1 aspect, flank, side
T                        taobh istigh nm1 inside
                         taobh leis prep beside
T-léine nf4 T-shirt               taobh thiar prep behind
tábhachtach adj consequential, important,    taobhroinn nf2 aisle
industrious, significant             taoide nf4 tide
tabhair vb bring, give              taoiseach nm chief; prime minister
tabhair amach vb give out, hatch, scold     taom nm3 fit, seizure; vb teem (potatoes)
tabhair óráid vb speak [to audience]       taom croí nm3 heart attack
tábhairne nm tavern               taos nm1 dough, paste
tabhall nm1 catapult, sling           taos fiacla nm1 toothpaste
taca nm4 point (in time), rest, support     taoscadh nm drainage
tacaigh vb back, support             taoschnó nm4 donut, doughnut
tacaíocht nf3 support              tapa adj fast, quick

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
tapaidh adj fast, quick                teilgean nm1 projection
tar vb approach, come, move towards, reach      teilifís television, tv
tar a éis sin adv afterward              teip vb collapse, fail, miss; nf2 failure
tar éis prep after                  teiripe nf therapy
tarbh nm bull                     teiscinn nf sea
targaid nf2 target                  teith vb flee, run away
tarlaigh vb happen, occur               téitheoir nm3 heater
tarr nm1 belly                    teochriosach adj tropical
tarracóir nm tractor                 teocht nf3 heat, temperature
tarraiceán nm1 drawer                 teolaí adj comfortable, delicate, fond of comfort,
tarraing vb drag, draw, draw on, extract [tooth],   warm
pull, tow                       teorainn nf5 boundary, frontier, limit
tarraingt nf draw, drawing, traction         teoranta adj limited
tarrtháil nf3 help, rescue, salvage; vb help,     thairis sin adv furthermore
rescue                        thar prep above, by, over, past
tart nm thirst                    thart adv about, by, past, round
tathagach adj solid, substantial, well-built     thíos staighre adv downstairs
tatú nm tattoo                    thit vb fell
te adj hot [heat]                   thuas adj above; adv above
teach nm house [home]                 thuas staighre upstairs
teach allais n sweathouse               thuasluaite adj above-mentioned, as above
teach gloine nm conservatory             tiarna nm lord
teach ósta nm hostel                 tibia nf4 tibia
teach tábhairne n pub, public house          tigh n house
teachta nm4 delegate, deputy             tím nf2 thyme
teachta dála nm4 member of parliament         timpeall nm around, circuit, circumference
teachtaire nm4 courier, messenger, runner       timpeallach adj surrounding
teachtaireacht nf3 message              timpeallaigh vb encircle, surround
téad nm rope                     timpiste nf accident
teagasc nm doctrine, instruction           tine nf fire
teagascóir nm3 instructor, tutor           tine chnámh nf bonfire
teaghlach nm family                  tinn adj sick, sore
teagmháil nf contact                 tinneas nm1 ailment, illness, sickness
teampall nm1 church, temple              tinte ealaíne nf fireworks
teanga nf language, tongue              tinteán nm1 fireplace, hearth
teangeolaíocht nf3 lingustics             tintreach nf lightning
teann adj tense, tight                tintrí adj hot, hot-headed
teannáin n tendon                   tíogar nm tiger
tearc adj rare, scarce                tiomáin vb drive
téarmaíochta terminology               tiomáint nf drive
tearmann nm1 asylum, refuge, sanctuary        tiománaí nm4 driver
teas nm3 heat                     tiomna nm4 testament, will
teasaí adj hot-headed                 tiompán na cluaise n eardrum
teasaíocht nf hot temper, passion           tiomsaigh vb accumulate, collect
teasc nf2 disc, discus; vb amputate, cut off, hack,  tionchar nm1 impact, influence
hew, lop, sever                    tionscadal nm1 project
teastas nm1 certificate                tionscnamh nm1 initiative
Teastas Sóisearach Junior Certificate         tíreolaíocht nf3 geography
teibí adj abstract                  tírghráthóir nm3 patriot
teicneoir nm3 technician               tirim adj dry
teicneolaíocht nf3 technology             tit vb fall
teicníc nf2 technique                 titim nf decline, drop, fall, height [of fall]
teicstíl nf2 textile                 tiubh adj thick
teicteonach adj tectonic               tiúilip nf2 tulip
teideal nm1 title                   tiúin nf2 tune; vb tune
téigh vb to go                    tiúnadóir nm3 tuner

                                   Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
tlás nm1 feebleness, gentleness, mildness,     tosaíocht nf priority
weakness                      tosaithe adj started
tnúth vb envy; nm3 envy, expectation, longing,   toscaireacht nf3 delegation
vying                        tost nm3 silence
tobac nm tobacco                  tósta nm4 toast
tobán nm1 tub, tubby person             tóstaer nm1 toaster
tobar nm1 well                   tóstáil vb toast
tochail vb burrow, dig, excavate, root       tosú nm beginning, start
tochailt nf2 digging, excavation          trá nf4 beach, ebb, recession, strand
tochais vb scratch                 trach nm4 trough
tochaltach adj burrowing, digging, excavating,   trácht vb comment, discuss, mention; nm3
rooting                       comment, discussion, instep (of foot), traffic,
tóchar nm1 causeway, culvert            tread (of tyre)
tochas nm1 itch                   tráchtáil nf3 commerce, trade
tochrais vb wind, wind up              tráchtaire nm4 commentator, narrator
tocht nm3 deep emotion, emotional catch,      tráchtaireacht nf3 commentary
mattress, obstruction, stoppage           tráchtála adj commercial
tocsaineach adj toxic                tráchtas nm dissertation, thesis
todhchaí nf future                 traein nf train
todóg nf2 cigar                   traenáil vb coach
tóg vb build, construct, hold, lift, pick up,    traicé nf4 trachea
remove, take                    tráidire nm4 tray
tógáil nf3 building, construction, upbringing    tráidire bácála n baking tray
toghchán nm1 election                traochta adj exhausted, exhausting
togra nm proposal                  trasna adv across
toilleadh nm content, storage            trasrian nm1 zebra crossing
tóin n3 arse, bottom, bottom [of boat], bum, butt  tráta nm4 tomato
tóin poill bottom [of sea]             tráthchlár nm1 timetable
tóir nf chase, pursuit               tráthnóna nm afternoon, evening
toirmeasc nm1 dissuasion, mishap, prohibition    trealamh nm1 equipment, gear, kit
toirneach nf2 thunder                tréanlus nm1 water-hemlock
toirtín nm4 cake, tart               trédhearcach adj diaphanous, transparent
toise nm4 dimension, measurement, size       tréibh nf2 people, tribe
toit nf2 smoke                   tréidlia nm4 vet, vetinary surgeon
toitín nm cigarette                 tréig vb abandon, desert, evacuate
tolg nm1 couch, sofa; vb catch, contract,      tréigean nm1 abandonment, abdication, exodus
develop                       treisigh vb boost, reinforce, strengthen
tolglann nf2 lounge                 tréith nf attribute, character, trait
tollán nm1 tunnel                  treo nm4 direction
tomhais vb gauge, measure              treoluas nm1 velocity
tomhas nm1 gauge, guess, measure, puzzle,      treoraí nm4 director, guide
riddle                       treoraigh vb direct, lead
tonn nf inc. radio wave, wave            trí three; prep through
tonn ultraibhialait nf2 ultraviolet wave      triail nf test; vb experiment, test, try
tonnmharcaíocht nf3 surfing             triantán nm1 triangle
tor nm1 bush, shrub                 tríd adv through
toradh nm1 attention, fruit, heed, product,     trioblóid nf2 distress, trouble
result                       tríocha thirty
tóraí nm outlaw                   triomach nm1 drought
torbán nm1 tadpole                 triomadóir nm3 drier, dryer
tormán nm1 boom, noise               triomadóir gruaige nm3 hair dryer
tornapa nm4 turnip                 triomaigh vb beach (of ship), dry, dry out,
torrach adj pregnant                strand
torthaigh vb fructify, fruit            triuch nm3 whoop, whooping cough
torthúil adj fertile, fruitful, rich        trócaire nf mercy
tosaigh vb begin, incept, start           trócaireach adj compassionate, lenient,

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
merciful
trodaí nm fighter                 U
troid vb fight; nf fight
troimpéad nm1 trumpet               uachtar nm1 cream
trom adj bold (typeface), heavy, severe; nm1    uachtar reoite n ice cream
elder tree                     uachtarach adj superior, upper
tromlach nm majority                uachtarán nm1 president
tromluí nm4 nightmare               uafás nm1 horror, outrage, terror
trosc nm cod                    uafásach adj awful, horrible, terrible
troscán nm1 furniture               uaigh nf2 grave, plot
trua nf pity                    uaigneach adj creepy, lonely, spooky
truailliú nm pollution               uaigneas nm lonliness
truamhéalach adj pathetic             uaim nf seam, suture; prep from me [literal]; nf3
truicear nm1 trigger; vb trigger          alliteration
trumpa nm4 trumpet                 uaimh nf2 cave
truslóg nf2 hop                  uaine adj green
tú pron you [singular]               uaineoil nf3 lamb
tua nf4 axe, hatchet                uair nf2 hour, season, time
tuáille nm4 towel                 uaireadóir nm watch [time piece]
tuairim nf guess, idea, perspective        ualach nm load
tuairisc nf2 account, description, log, report,  uan nm1 lamb
return, returns (accounts), work record      uan Cásca nm1 paschal lamb
tuaisceart nm1 north                uanach adj foaming, frothy
Tuaisceart Éireann n Northern Ireland       uanán nm1 froth
tuar nm1 forecast, omen, sign; vb bleach, dry,   uasal adj noble
season                       uaschamóg nf apostrophe
tuar ceatha n rainbow               uatha nm4 singular [ling]
tuarastal nm1 salary                uathachas nm1 autism
tuarthóir nm3 bleach                uathoibríoch adj automatic
tuaslagán nm1 solution               uathriail nf autonomy
tuí nf4 straw, thatch               uatuairisciú airde nm automatic altitude
tuig vb understand                 reporting
tuilí nm4 bastard                 ubh nf2 egg
tuill vb command, deserve, earn          ubh scrofa nf2 scrambled egg
tuilleadh nm1 addition; adv further; adj further  ubhchruth nm3 oval
Tuircis nf2 Turkish language            údar nm1 author
tuirling vb descend                údarás nm1 authority, jurisdiction, mandate
tuirse nm fatigue, tiredness            uibheacha nf eggs
tuirseach adj tired                uigeacht nf3 texture
tuirsiúil adj tiring                uilechumhachtach adj almighty
tuiscint nf3 comprehension             uillinn nf elbow
tuismitheoir nm parent               uimhir nf number, numeral
tuismitheoirí nm parents              úir nf2 soil
tumadh nm diving, immersion            úire nf4 freshness, novelty
turas nm trip                   uirísligh vb abase, humiliate
turasóir nm3 tourist                uirlis nf2 tools
Turcach nm1 Turk, Turkish (person); adj      uisce nm water
Turkish                      uisce beatha nm whiskey, whisky
turcaí nm4 turkey                 uisce súilíuneach nm4 sparkling water
turgnamh nm1 experiment              uisceadán nm1 aquarium
turscar nm1 spam [computers]            uiscigh vb irrigate, water
turtar nm1 turtle                 uisinn nf2 temple [anat.]
tús nm beginning, start              Ulaidh n Ulster
tusa pron you [singular; emphasised]        ulchabhán nm1 owl
                          úll nm1 apple
                          úllagán nm1 dumpling

                                 Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011
ullamh adj prompt, ready, willing          vása nm4 vase
ullmhaigh vb prepare                vata nm4 watt
úllord nm1 orchard                 veain nf4 van
ulpóg nf a serious cold, influenza         véarsa nm4 verse
ultraibhialait adj ultraviolet           veidhlín nm4 violin
umar nm1 tank (water)                vicí nm wiki
umha nm4 bronze, copper, copper alloy        vióla nf4 viola
umhlaigh vb bow                   vitimín nm4 vitamin
uncail nm uncle                   vodca nm4 vodka
ung vb anoint                    vombat nm wombat
Ungáiris nf2 Hungarian language           vóta nm4 vote
Ungárach nm1 Hungarian; adj Hungarian        vótáil nf3 poll
úr adj fresh, new                  vótálaí nm4 voter
uraigh vb eclipse
Úránas nm Uranus                  W
urla nm4 butt, lock of hair
urlacan nm1 vomit
urlaic vb vomit
urlár nm1 floor, ground               X
urlios nm3 forecourt
urraim nf2 honour, respect, reverence        x-gha nm X-ray
urramaigh vb respect, revere            x-ghathach adj x-ray; nf2 radio wave
ursal nm1 firetongs                 xeanón nm1 xenon
úrscéal nm1 novel                  xileafón nm1 xylophone
úsáid vb deploy, use, utilise, utilize; nf2
consumption, usage, use, utilisation, utilization  Y
úsáideoir nm3 user
                          yóyó n yo-yo
V
                          Z
vacsaín nf2 vaccine
vaigín nm4 wagon                  zú nm4 zoo
vardrús nm1 wardrobe
                                  Irishionary.com - Copyright eTeanga 2011

								
To top